Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1900

gen hun met name Johann Beckmann diens zoon Johannes Reckmann en Johann Momm respectievolgk f 90 f 40 en f 40 namei H Hare Majesteit uit te keeren Ulrecle SpoorweKverbtndkngen met lUUUA Wlnterdlenst 1900 AaogevaogeD 1 October Tyd v p fireenwich f ƒ ƒ t eoOU ROTTltEDAM lae Tana 7 81 8 11 8 88 1 08 a l4 t ft 8 7 10 88 11 01 11 11 11 18 11 88 1 17 1 18 S SO S 41 4 39 4 84 5 18 1 18 ir i 7 18 7 44 8 14 8 17 8 88 14 10 1 10 11 10 40 ll Sl 8 84 J 10 lt 8 81 i 10 80 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 50 8 58 9 85 10 80 10 4 1101 11 47 8 4 I 11 11 I I 11 48 8 40 8 0 8 87 a os i it t 48 1 I II 8 01 1 10 I I I I 8 11 I l lj 8 18 1 18 1 88 8 1 4 08 8 17 8 43 8 89 1J8 10 9 08 80 allaaa la ai la klaaia Istta bOkaUlan Op daia traliag iija Zaïdag Haandaf ao Diiadag ndaagHba raloarbiljatla oor da 8a kl rarkrugbaai tagaa aakalai mabtprqi H IblUndaake Spaar L Sitra npplaaaat bawija I llliaa rfatltf t i a BOTTIXDAM aODPl Tlaa Tana 7 88 I a a t0 11 80 1 43 9 48 11 38 l t 8 18 t 47 I 10 18 11 8111 4 11 10 88 8 14 8 45 3 4 I I I 10 18 I r I a 8 a ff a I a 10 81 I l iS 10 41 I OS 10 4t 11 119 08 ll Sl 1 09 2 09 1 8 08 4 8 41 8 04 8 8t 8 04 8 S4 9 10 t Se 10 08 10 11 8 14 r Ol 7 18 9 10 S 41 9 47 10 01 lO U ll ll 4 Allan la aa la Uaaaa aiin batalai a FaaidtaUa ap daa laap tu ilat vakaad A Hallaadaaka apa L Iitii npplaDaitbawija aaa da Campagua dw Wagou Llti a 80UB a DEN 1 7 18 8 87 8 41 t ll 1 11 10 00 ill 8 8 I I I I n U I I 1 10 I 7 9 9 01 I t I 11 11 a 1 11 7 88 t 14 tail 11 88 a I tl 7 9 01 It 1 88 l 4t 10 18 10 48 11 41 11 01 11 48 ll 1 40 1 10 1 41 8 01 8 J9 9 17 9 88 8 18 8 14 8 88 p E 8 43 t i 4t 11 88 11 08 1 30 1 40 1 87 4 00 4 1 4 87 11 S li 7 01 7 41 7 18 Ml 10 8 1 88 4 48 8 1 t 87 1 50 4 88 9 43 lOJl 1 01 11 4 10 11 11 08 18 84 1 11 8 018 14 4 47 4 41 5 11 5 4 7 05 7 81 8 i9 8 98 8 4 10 18 10 89 la aa la lllaaaa altia batalaa L Babalra aaa bUjal la kl aaa agpplaMat ba ia iHlge 818 04 7 017 1 7 118 85 8 881 08 1 44 10 1111 18 Voorburg j 10 17 Zo lann ï g 81 = 2 10 31 ewoli Mo 8 08 10 48 r nnila 8 14 t Sl 7 18 7 41 07 Ol 9 tl t 80 10 11 10 54 11 65 a PaadtaUaC ap daa laap baa iat gaiahaal arollaa HaiawaikilnU allaaa B 0 U 11 k L irERDa li riaa laaaa iouU 8 19 8 11 8 311 18 10 10 10 59 ll OS 1 10 1 38 3 18 07 4 48 19 i 18 8 48 81 0 1 107 11 08 Alli t W 8 01 8 8 t Si 10 10 11 04 11 48 19 7 1 57 3 1 4H 1 57 a 0S8 44 9 85 10 3 11 03 U 69 lAmil 0 8 I V IS t SJ 1018 11 1 1081 111 11 8 40 4 17 8 11 5 48 8 I B 10 sO 11 18 11 14 eOI Oa UTIIUlIT liaaaaraa 11 00 11 97 1 1 3 11 4 81 1 81 1 40 3 91 U SI 1 09 8 08 3 45 04 f 3 V 11 01 1 48 8 08 8 11 4 11 4 48 41 8 3j 7 00 MS 9 01 1 35 10 05 10 48 11 17 4 1 7 14 9 8 11 07 t 88 i8 11 1 1 18 3 40 1 1 4 48 5 10 8 18 7 14 T 41 9 18 9 89 10 07 lO H 11 18 i a Kouda 10 8 84 7 48 8 18 1 07 H 10 14 10 t Ouda 8 8 11 18 Woord 48 8 11 11 14 I tnoht 8 08 7 114 8 18 8 81 It 10 14 10 49 11 47 8 88 8 11 8 30 7 00 vr t 1 8 8 T K 8 10 8 8 9 18 9 81 11 1 11 17 11 10 9 11 1 10 8 14 4 45 8 11 6 11 7 09 8 10 9 1 lima W 14 8 47 I 80 S 15 8 459 80 48 11 30 1I 4S 1 0 1 10 8 1s 8 44 01 8 18 8 36 7 18 8 16 10 06 Imiil 7 0 7 31 8 18 9 191 89 10 18 10 84 11 81 1 1 1 8t 3 11 4 18JI I4 8 41 7 16 7 4 t 01 t ll 11 11 Uiraohl 8 18 11 7 47 8 88 9 10 10 10 10 11 88 Woatdo 8 07 8 45 8 01 87 10 88 11 8 Ondaw 11 8 8 17 10 41 Coada 41 1 01 7J4 8 8 l Oi 1 88 10 4 IIJI U 11 Uiiachien inllon er we r ettolijke officieren verplaatst worden het eenige middel doch naar men loo zon zeggen niet afdoend Bij een duel op pistolen te Lorient toascben oificleren ward bü de eerste kogelvisseling den luitenant ter zee L bet linkeroor weggeichoten Geoot Bkitiahsiï DinsdagaTond om vijf nnr is maarschalk Roberts met ziJn oen sar te voren ait Pretoria aangekomen vrouw en dochter met de Canada scheepgegaan naar Engeland Joist herdacht de opperbevelhebber van Engeland leger dien dag zijn vijttigjarig dienstjabileam DUITBCULASD De zoon van een bekend advocaat te Berljn is plotseling van het Wilhelmnsgymnasiam verwijderd Het jongemonsch zon naar aanleiding van den zoogenaamdeu aanslag op het leven des Keizers te Breslaa waar een niet gansch toerekenbare vronw een handbijltje naar het keizerlijke rijtuig heeft geworpen zgn leedwezen er over te kennen hebben gegeven dat de vronw haar doel gemist heeft torwijl hiJ voorts beleedigende carricaturen zon hebben geteekend Voorts zou de minister van eeredienst onder wien ook het onderwas ressorteert den jongen man den toegang hebben ontzegd tot olke inrichting vanhooger onderwijs in Pruisen BINNENLAND 8TAÏEN ÜENE U A AL T If B B UB m M 91 B H Zitting van Donderdag 13 December Begrooting voor Binnenlandsche Zaken De Minister verwachtte van de ingediende wet ter bestrijding der tuberculose onder het rundvee verbetering van den toestand in het zuiden das lands waar door het terugzenden van vee uit België de tuberculose zich opeenhoopt De Minister kon geen speciale wet tot het tegengaan en hot straffen van het vervalichen van veevoeder toezeggen en bestreed de meening van den heer llennequin dat vour lager landbouwonderwijs vooral voor wintercursussen te weinig wordt gedaan ter verkrijging der landbonwanderwijzers want gemis daaraan is een der reden dat er niet meer wintercursnaaen zijn Kr zijn zelfs premies uitgeloofd voor de akte landbouwonderw s Met de meeste kracht zal gewerkt worden aas het wetsontwerp tot nadere regeling der landbouw vertegenwoordiging De Minister verdedigde de aanstelling van een landbouwinspecteur De beer Van der Zwaag achtte met bet Landbonw comlté niet noodig de aanstelling van een nieuwen landbouw inspecteur waarvan hij tevens vreest uitbreiding van bel ambtenaarscorps Ook wettelijke vertegenwoordiging acht hij uit practisch oogpunt onnoodig 1 aouda 8 81 7 11 MootdrMht door 7 18 Hieawatknk 7 88 Oapella 7 88 Sattaidam H 8 18 7 44 BotterdtmD F Itotterdam B 8 0t 8 84 t 08 8 4 8 6 4 41 10 8 07 7 18 4 1 41 8 01 81 11 8 04 17 10 8 18 7 8 Bottardam Beun Rotterdam D P Aotterdun U Otpellt Hlauwerkark iloordrwtht aoada 7 48 Ootid Za eah Moero aMtarmaaivZag Voorburg Hag De beer Troelstra verdedigde de aanstelling van een inspecteur ter verkrijging van een bevoegden ambtenaar opdat de sociale hervormingen op landbouwgebied die drin gend noodig zjn tot stand komen Vandaar wonschte h vuor de betrekking oen man van vooruitstrevende opvattingen Omdat de Minister echter opmerkte dat de nieuwe inspectenr slechts een technisch adviseur is verklaarde de heer Troelstra zjch tegen de aanstelling die na bestrijding van den heer Lohman met 46 tegen él stemmen werd goedgekeurd Aan den heer Hennequin die voor Zeeland bepleitte scheiding van do betrekking van landbonwleeraar en directeur der winterschool verklaarde de minister die scheiding over het algemeen te willen bevorderen Na eenig debat werd besloten tot oprichting van een snikerlaboratorinm en een tweede plantenkas voor bet onderwijs in tropische cultures aan de landbouwschool te Wageningen Door aanneming van het amendementBouman c s is besloten met 75 tegen 12 stemmen de r ksvakzuivelschool niet te ï ieeuwarden maar te Bolsward op te richten Hoewel niet geneigd om het mond en klauwzeer uit de wet op de besmettelijke ziekte te lichten beloofde de minister aau de hoeren Van der Zwaag en Schaper in overweging te zullen nemen bepalingen ter verzachting van de wet met betrekking tot verbeurdverklaring van vee Naar De Tijd uit zeer goede bron verneemt tal ter gelegenheid van haar huwelijk door H M de Koningin aan een aantal gevangenen en veroordeelden geheele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf worden verleend Reeds is bevel gegeven om lijsten op te maken van veroordeelden en gevangenen die voor gratie in aanmerking kunnen komen By gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelraina zal volgens de Duitsche bladen een Duitsch eskader ons land bezoeken Het zal bestaan uit de linieschepen Ie klasse Kaiser Friedricb III en Kaiser Wilhelm II don grooten kruiser t reije de linie schepen 3e klasse Baden Saksen en Würtemburg on het aviso lagil Aan he hoofd van het eskader zullen de broeder des Keizers prins Heinrich en de 8chout b j uacht Fischel staan Blijkens de stemming in de departementen gehouden zjjn tot leden van het hoofdbestuur van het Nut gekozen do heeren dr M Straub te Amsterdam on dr D Bos te Winschoten en mevr M i Muller Lulofs te Utrecht Het hoofdbestuur ontving van dr Bos te Winschoten bericht van do aanneming zjjner benoeming Dr Straub en mevr Muller Lulofs daarentegen zien zich tot hun leedwesen verplicht voor de op hen uitgebrachte benoeming te bedanken wegens gebrek aan tiJd H M de Koningin heeft aan drie Finkenwirder viischers die indertijd in de nabijheid van Cuihaven de opvarenden van het Nederlandsche tjalkschip de Vrouw Siebertje met gevaar voor eigen leven redden eene gratldcatie toegekend ll Ot li ia 11 18 11 88 i S 10 18 10 18 11 18 10 08 11 18 11 0 11 84 Het consulaat generaal der Nederlanden te Hamburg dat voor die monschlièvende visachers eene belooning aanvroeg heeft van do Nederlandsche regeering opdracht gekre e Gemengde Berichten Men meldt uit Amsterdam Eergistermiddag vervoegden zich aan een woning op do Keizersgracht twee personen die voorgaven belast te zjjn met de controle volgens de arbeidswet waarop ziJ in de gang gelaten werden Zsj gaven aan de dienstbode eene enveloppe die zg aan hare mevrouw ter inzage moest geven en die opengemaakt bleek te bevatten eene lijst ter inteekening voor werkloozen Na hun vertrek werd eene dames parapluie vermist De Daily Mail meldt dat de Vera een boot die dienst ddet op de Kaspische Zee in een storm vergaan is De Vera had een groot aantal goederen aan boord door den Sjah van Perzié op zijn Europeesche reis verzameld en besteld of hem geschonken 0 a 18 hofrgtuigen Het verlies van den Sjah wordt op verscheiden duizenden ponden geschat Men schrijft uit Delft aan de N E Ct Door het comité alhier i 8 aan president Kruger het verzoek gericht om deze stad met een bezoek te vereeren Een geweldige brand heeft eergisteren te Moskou de magazgnen van Mnr en Merilize die in uitgebreidheid en bolangrgkheid kunnen wedijveren met de grootste Parijsclie modemagazijnen volkomen vernield Het vuur dat togen 8 uur in den avond uitbrak woedde den geheelen nacht met groote kracht in weerwil van de bovenmenschelijke inspanning der brandweer tot hot alle verdiepingen van het groote gebouw had verteerd evenals den geheelen voorraad 4ie door de aanstaande Kersten Nieuwjaarsfeesten buitengewoon groot was De schade is enorm Men kent de oorzaken van de ramp nog niet doch men meent ze te mogen zoeken in een defect aan do leiding voor het electrisch licht Ongeveer 1000 bedienden lijn nu zonder werk voor een korten tijd echter want het heet dat do firma haar zaken zoo spoedig mogelijk in een ander gebouw zal voortzetten Aan het politiebureau van Montraartre te Parijs meldde zich een dezer dagen een zestien jarige jongen aan die mededeelde dat hij op zijn zesde jaar door kermisreizigers zon zijn opgelicht tot accrobaat was gedresseerd en tien jaar lang alle kermissen had afgereisd Emdelyk was men in J ankri k teruggekeerd on in Bordeaux bad hij kana gezien te ontsnappen en was bedelend naar Parijs gekomen 7 17 7 48 7 7 I 4 8 I 4 47 4 08 4 34 I 11 4 44 I 4 51 1 4 84 07 13 5 t viaa ralaa 4 19 4 0 S l I 5 01 I 18 a a 97 4 4 5 81 88 8 4 r 49 0 81 7 M 4 1 8 15 8 40 7 57 H 8 80 11 01 7 10 7 88 B 7 1 7 58 1 43 7 4 8 08 HT 10 37 10 81 11 01 l ll 11 4f Hoewel men geen reden had aan het verhaal te twijfelen werd de jongen toch zoolang naar het Depot overgebracht terwijl men intusschen een onderzoek instelde Dit had spoediger dan verwacht werd gnnatige resultaten Iemand kwam zich aanmelden dat de acrobatenjongen wel zijn neet kon zijn die 12 Juli 189S verdwenen was Toen men oom en neef confronteerde werd de neef dadelijk aan eenige lidteekens in het gelaat en op de borst als het verloren kind herkend De familie van den knaap heeft zich dadelijk zgn lot aangetrokken Een ii er die echter niet in de vreugde van heJÉweerzien kon deelen de moeder van den jilgen die enige maanden geleden gestorven is aan eene sleepende ziekte Als een zeer welkom bewgs van waardeering ook in het buitenland van het hospitaal kerkschip De Hoop kan het Hbld m dedeelen dat mr E N Kahusen heden odtving eene postaanwijzing van de Bremen Vegesacker Fischeroi groot Rm 100 Het Vrjdag ton huize van v T in deRiemstrast te Utrecht geboren kind zonderarmen en boenen dat eerst ter observatienaar bet Stedelijk Ziekenhuis was overgebracht is thans door den vader weer naarhuis genomen alwaar het thans wordt verpleegd Het schijnt in levenskracht toe tenemen Utr Dbl Zwaar mistweder heeft in de laatste dagen over een groot deel van Noord en WestFrankrjjk geheerscht zoodat de scheepvaart gestremd was Maandag moest te 11 unr voorm te Pargs in alle winkels en koffiehuizen het kunstlicht worden aangestoken De flrma Lefranc Cie drukinktfabrikanten te Parijs heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een adreskaart op wit karton ter groote van IV X 12 in modernen styi De kaart moet in vg f kleuren en zwart gedrukt worden met Lefranc s kleuren waartoe bg den vertegenwoordiger der flrma den heer H A M Roelants Jr te Schibdam een kilo van elk der vgf te kiezen kleuren ia verkrijgbaar gesteld Voor de prijswinners heeft de flrma vgt honderd francs ter beschikking gesteld verdeeld over een drietal prijzen Nadere inlichtingen zjjn te hekomen biJ bovengenoemde vertegenwoordiger te Schiedam Rechtszaken Voor da Arrondiasements Recbtbank stond Donderdag o a terecht I 9 11 8 17 a 8 17 8 89 7 0 7 8 8 89 48 S 8i a 10 1 t 48 10 11 9 88 9 48 8 3 10 0 1 10 18 10 48 11 1 9 58 10 08 10 17 10 4 11 11 11 7 De 23 jarige kantoorbediende J v Z was in t begin van dit jaar sedert 1 Maart in dienst bg de firma Hellebrekers Zoon aan bet Haagsche Veer te Rotterdam en moest als zoodantg tweemaal per week geld incasseeren Door den chef der firma den heer J C De Mol werd hg den 12 April uitgezonden om een quitantie groot f 17 90 bij don heer Soesman te gaan innen en teveni bij de Bgbank van de Nederl Bank een assignatie te incasseeren groot f 1600 54 Bekl ontving eerst het geld van den beer Soesman en begaf zich daarna naar de Bank De beambte met de uitbetaling belast maakte aanvankelijk bezwaar het geld aan een hem onbekend persoon ter band te stellen en deelde bekl mede dat hij een bewijs van de flrma moest mede brengen Maar hoewel de bediende aanvankelgk zich verwgdorde kwam hg spoedig terug mot de vraag of mijnheer niet even telefoneeren kon De beambte had daar niets tegen en vernam nu door de telefoon dat hg uitbetalen kon aan een lang slank persoon die Van Z heette Dat alles klopte on nu werd aan bekl bet geld uitbetaald De kantoorbediende was evenwel des avonds nog niet teruggekeerd en toen de chef der firma H èn bg den heer Soesman èn bij ds Bank informeerde vernam hÜ dat sedert lang aan bekl bet geld was afgegeven Van Z was er van door en bad de wgk genomen naar Antwerpen Eenigen tjjd wist hg zich ichuil te houden Hg begon met eenen De Kort een winkeltje en ging door voor den broer van zijn compagnon Door een toevallige omstandigheid werd evenwel ontdekt met wien men te doen bad en nu volgde zijn uitlevering Hat O M deelde mede dat bekl reeds 3 maal als militair veroordeeld was eenmaal zelfs tot 1 jaar militaire gerangeDisstraf reeds v6ór dit misdrijf werd gepleegd maakte bekl groote verteringen n op zijn kamer zouden o a champagneflesBchen gevonden zgn Daarom vond het O M aanleiding 2 jaar gevangenisstraf te Ziehen Bokl ontkende groote verteringen gemaakt te hebben en van de champagne Wist hü niets af terwijl zijn verdediger mr E 3 Hollander voor hem betoogde dat de verduistering niet zooals de dagvaarding hem ten laste legde te Rotterdam maar te Ant tvorpen gepleegd was weshalve spr tot vrijspraak conclndeerde Ook verzocht spr als geen verzwarende omstandigheid in aanmerking te nemen dat bekl als militair werd veroordeeld omdat deze vonnissen wegens desertie gewezen waren en wees hij er ten slotte op dat het door het O M medegedeelde als zon bekl weelderig geleefd hebben uit geen enkele omstandigheid was gebleken Een vrije staatsburger Als zoodanig wil de 55 jarige koopman J V C te Rotterdam beschouwd worden Hg had in het strafwetboek geen enkel artikel geTonden dat hem zou kunnen verplichten een glaasje dat zjjn eigendom wai aan de politie over te geven Het was ver beneden hem den rechter wat voor te liegen Hoe het gegaan was P Wel hü zat in de herberg TfB J van Lis aan de Boezemstraat in den avond van den 3 Maart bij de kachel te aluimeren met een half met sterken drank gevuld glaasje voor hem Het was koud en daar hg den geheelen nacht op het abattoir wezen moest had hij voor twintig centen in een apothekersfleachje gekocht Uit dit flescbje had hij zich in zgn glaasje xijn eigen glaasje wat ingeschonken en zie daar komen binnen de majoor W v Beek en de hoofdagent M v Koeten die hem net nu hiJ z u glaasje oitdrinkt sommeeren het over te geven Dat dee die niet by atak het in z u zak en gooide het kapot op den grond Toen badden de agenten aan de scherven geroken maar geproefd dat hadden ze niet en toch stond het in bet vonnis waarbij hg tot 8 dagen was veroordeeld Hg hoopte nu met zeer wemig woorden het overtuigend bewijs geleverd te hebben dat hij de politie niet bad willen molesteeren en hoopte zjjn vrijspraak te erlangen Het O M vroeg evenwel bevestiging van hot den 22 Nov gewezen vonnis waartegen bekl verzet had aangeteekend Terwijl de familie De Haan in den avond TU i November omstreeks half s aan tafel zat op de bovenwoning van pand 96 aan den Oppert te Rotterdam meende de dochter des huizes in het portaal bg de voordeur geritsel te hooren Zg begaf zich in allergl aaar de trap en zag daar iemand met een pet op do voordeur uitgaan Op hetzelfde ogenblik ontdekte zg dat de parapluiebak leeg was waarin 8 parapluies en 2 wandelBtokken hadden gestaan De heer De Haan iette ziJn hoed op en vloog naar buiten vaar het hem dank zjj de aanwijzingen van en voorbgganger mocht gelukken den dief aan de Meent te achterhalen met 6 parapluies on 2 wandelatokken van zjjn hniageaootou en twee parapluies van twee jongedames Wirti die op visite waren onder den arm Bekl de 23 iarige W E gaf voor het xootje op de Bhinenrotte gekocht te hebben Maar dat was al 20 minuten geleden telde bij toen hü aaogohouden werd ter wijl uit de getuigenverklaringen bleek dat 1 terstond na den dielatal was achterhaald Hij had al 3 jaai gevangenisstraf ondergaan en misschien was dientengevolge zjjn hengen wat verzwakt zoodat hg licb niet goed herinderen kon hoe oud bg was Drie n twintig jaar hield hg vol maar Tolgens het gtboorte extract was hiJ 5 jaar onder Eiseb bij recidive 3 jaar gevangenisstraf a n welke vordering de verdediger mr J U i Van dar Minne zich refereerde nUaprtlMD over 8 digas STADSNIEUWS I II GOUDA 14 December 1900 Aangezien de moeilijkheden van de miseen soene nog niet everwonnen zjjn en de intentién van Coenders en llouman nog niet in vollen eisch op het personeel hebben ingewerkt is de premiere van Het Meilief van Gulpen uiterlgk vastgesteld op 28 Doe te Amsterdam HiASTUEcnT en Vlist De collecte voor het hnldeblgk aan H M de Konmgin bjj gelegenheid van baar huïïslijk heeft opgebracht f 108 50 HiASTBBcET Tot notabelou van de Herv Kerk zjjn herkozen de hh A Bakker en F L Detording OuDEWiTKK Toen Vrgdagmorgen 1 1 de heer S uit Woerden den Singel alhier voorbijreed bemerkte b j dat een persoon in de gracht lag waarschijnlijk nit een in de nabgheid drijvende leege schouw gevallen De hopr S verleende dadelijk zgne hulp en mocht met den inmiddels ter hulpgeroepen J V D alhier die zich voor dat doel nog wel te water begaf de voldoening smaken den ongelukkigen drenkeling die weinig teekenen van leven meer gaf op het droge te brengen De heer S zond vervolgens zjjn koetsier met rgtuig naar Dr Thier arts te Hoenkoop om geneeskundige hulp die direct mede kwam en na de toegepaste middelen door dien dokter waarbjj de twee flinke redders hunne hulp verleenden het geluk had de levensgeesten van den drenkeling op te wekken De ongelukkige bleekte zijn N d G die in de Singelgracht aan het baggeren zijnde door een toeval getroffen uit de schouw was gevallen Van verdere kwade gevolgen van zjjn ongeluk is nog niets vernomen OüDEWiTKE 7 Dec De heer Pel te Montfoort is als laagste inschrgver aannemer geworden van bet drie jarig onderhoud van den Provincialen Weg tusschen Oudewater en de Meerne voor de som van f 11 894 de begrooting bedroeg 1 11 830 Het blijspel dat gisterenavond in Ons Genoegen gespeeld werd heeft hier evenals elders sncces gehad Tal van geestige zetten vol gezonden humor werden ten beste gegeven en brachten het publiek indovrooIpsle stemming Wel is men hier niet zoo enthousiast als in Rotterdam maar er was toch waardeering bg t auditorium op te merken GBSTBEKoa Heeeeh zal vooral in Berlijn nttbnndig succes gehad hebben De Heeren leden van den Rijksdag die de uitingen der Moderne kunst aan banden wilden leggen kregen hunne troeven thuis Nu op politiek terrein is nog zooveel onzuiver en oneerlijk op zijn zachtst genomen dat er voor een schrijver nog at wat te ontginnen is En wanneer een blijspel als het genoemde door artisten van den eersten rang wordt vertoond is men zeker van succes Allereerst komt den heeren Tartaud en Poolman een woord van grooten lof toe Tartaud is altoos de fljn beschaafde acteur die niets ongebruikt laat passeeren wanneer het in zijn rol te pas komt Alles wat hg legt en doet komt zoo tot zjjn recht dat niemand het hem verbeteren kan De moeilijke oogenblikken van hot niets doen op het tooneel worden door hem met groote natnnrIgkheid in houding of gebaren doorgebracht Hii had eene lastige taak te vervullen maar het publiek merkt er niets vani Poolman alB landedelman was weer kostelgk in zijn humoTutiêdi optreden Wat heeft hjj den slag om de vroolijkheid op te wekjfen I Een enkel woordje een gebaar ja zelfs een hnipoogji is bij hem voldoende om de hilariteit gaande te maken Mevrouw Tartaud Klein beviel ons niet zoo als anders Is de rol die ze had soms baar emplooi niet Alles klonk in den beginne vooral zoo mat fo en dan wat te droevig Later in het tooneeltje met de sigarenpijp is ze veel beter op dreef I De beer Alex Faassen was geknipt voor lid van den Rgksdag hij wist zoo echt de houding van een man aan te nemen die zich zelf voornaam begint te vinden De andere heeren leden van de bekende club waren allen bijzonder goed alleen de heer W van Zuijlen Jr had wat meer miUlair moeten spreken en handelen Een gepensioneerd Majoor heeft meer air dan hij liet zien Vlies werkte mee vooral ook in de clnbvergadering om de lacbapieren flink te prikkelen Mejuffrouw De la Mar die n eenen we hier voor t eerst optrad speelde vrjj m natuurlijk Het was al weer jammer dat de zaal niet stampvol was de artisten hadden het ten volle verdiend 1 üienwe Parapliile § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOÜVEAUTK S Aa VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TeleitltuoH 3t 7b a aaaaaaao Vrkrs Slotkri 8IV 81 93 98 Beurs van Ainslerdaia 8 DEC 98 93 93 93 lOOV 88 83 Vi 4 l 68 98 96 96V 101 87 91 10 841 900 91 99 631 43 68 109 104 1 4 9 SlBMLiKD Cart Ned W S 1 Vi dilo dilo dllc 8 S l dito dito dito 3 Holls ÜU Qauill 1381 934 TAi tl Iniohrv nig 1861 81 5 OosTlNa Obl in papier 1868 dito ia Eilierl8 8 6 PoETnOAL Olil toot coupon 3 dilo ticket 3 57 118 110 90 19 lU 10 114 13 1 10 S 161 97 z 100 Vi I 100 114 1T17 1 105 71 74 104 87 V 8 t l 68 180 110 108 108 v 99 100 117 117 101 34 8 Bll La D Obl Blnnenl 189 41 dito Geeona 1880 4 dito bi Rollii 188 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dilo dito dito 1884 5 i PMH Ferpet achuld 1181 4 i TouliJ Qepr Canir leen 1890 4 Gee leening aerie D j Gecleeuin aeriaC i ZDlDA Kp y oblg 189 ItluocOb it 8oh 1890 6 ïiKtiim OM 4 onliop 1881 VtaniDU Obligation 1898 3 BoTTllOAX ateii leeu 1894 3 NlD N Ut Handelai aaud Aiendab Tab Mu Certi8c ten Deti Maatachappü dito Aru Hypotbeekb pandbr 4l Cult Hij derVoratenl aand b Gr Hypotbeekb pandbr 4Vi Kederlaudiche baak aand Ned Handelmaatacb dito N W k P C Hyp b panBbV 8 Kott Hypotheekb pandbr 4i i Utr Hypotheekb dito 4 OoSTBMa Ooat Hong bank aand Buil Hypotheekbauk pandb 5 AmaiKA Squt bypolb pandb 4 Maiw L G Pr Lien cert 6 Km Holl IJ Spoonr Mii aand Mij tot Eipl 81 Spw aand Ned Ind Spoorirogm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito TlLiaSpoorol 1887 89 A Eolil 3 Zuid IUl Spumij A H obl 3 Poi FK Waraohau Weenen aand Soil Ir Ruaa OPRUIMING dor RESTEEKENDE MANTELS COSTUMES l ousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen ïi SAMSOiH Burgerlijke Stand ÖEBOBEN UDec Anthonin Elizabeth ouders ö van Leeuwen en A E Binnendijk 12 Maria Jacoba oudera J P Hooftman en C M de Ruiter GEHUWD 12 Dec J Geervliet en A Verkerk J A van der Brugge en C A Vonk J C Overkamp en M Boonstra M x rdrecht 6EB0EEN Tennis ouders A Fluit en A Schreurs Willemina oiders A M Kisman en A Vente OVEBLSDEN J A Tan Ei wed van A de Jong 60 j L A Vrijlandt 26 j A van Diest 79 j ONDERTROUWD G Burggraaf wedr van N Verkerk en B J Boesveld ADVKRTEF TIEiN De Heer en Mevrouw GEITEL ScnoNEVBLD VAs DER Cloet botulgen bij deze hun hartelgken dank voor de vele blijden van belangstelling op 1 December ondervonden Gouda 14 December 1900 Voor de zoovele en hartelijke bewgzon van deelneming on belangstelling zoo van hier en elders ontvangen bjj het zoo treurig verlies van onzen veelgeliefden en onvergetelpen Zoon den Heer Je MULDER Jz in leven Opzichter bjj de S S te Lage Zwalnwe betuigen wjj ook namens de wederigdscbe Familie onzen oprechten dank J MULDER K MULDERTIK Bkbom U Dec 1900 eeii Ëngelsch maar Echt BOEEEÜTBROOD i cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 X i o 5 K rj Pain Expeller Dettte jaa waidt dit middel tui Tarraaaand aiuoea ala pünatülaada inwifTioi aaonwMd teaao Rhaaai tkk Jich t T rIoi Jl i id pÜn tadaa o dan Tartruawan op hit fabriakamark Ankara A4n 96 76o ao60c 4aï in da mawiU apothakaa Ta Amatardam bu Ulotli 5éban Tan Tnyll ao Bandera p l t J mtlira In de AVONDSTER Dubbele Ittiurt It Kt zijn voorradig do Nieuwste Gasornaincnten iciser ud Baden Gaskook apperatea GOEDKOOPSTE AÜUËS VOOR Gaogloeilipht artikelen enz enz Aanbevelend M M VA LOON Tel No in Nieuw onoverlrotten i Prnf Dr Liabera wenitikatiil ZSXVVKEACBT SLtXfiA AUun Milt met Fabrlekimerk tot voortdurende radicale en lekere genezing Tan alle zelfs da raeen hardnekkigf ze iuuf tiehte if vooral oDtstaan duor afdwalingen op jengdigirn leeftijd Totale nenesing van elke swakte Bleet lUcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn Blechte spö$vertering OnTermogen Impotenz Pollutione ens UitToerige proHpecluiseu l rijTpcr e ch fl l fl 2 tl 3 liibbeleïleM li 1 C OnlrarxlPepöt Malth v rl Vpcte Zultbomraei Ucpöts M Oléhan k Co Ilottordam V Happel B liraïcnUiifiw ï Halmmani ria JonK J Czn Rotteribra Wolff k Co Uodda 11 bii allo drogistei alle soorten SCHOENWERK voor bet Winterseizoen alsook sterke vetlceren HCHOOLLAARZEN in het NoordhralianLicb Mm en Laarzenmaijazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwcgstocg Aanbevelenjl C 8 MITS Alle reparatiSn en aangemeten werk