Goudsche Courant, maandag 17 december 1900

Zaal HUUSTMIT 0N8 8EN0EÖEN I o 8379 Maandag 17 December 19O0 30ste Jaargan j der Sociëteit mmm courant ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken mefooii No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No S9 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEJSTEÏJ Rotterdamsch Tooneelverbond Directie 80CIÉTÉ ARTISTIQUE THEATRALE Zondag 16 December1900 S nar Bulteni ewone Volksvoorstelling togen verminderde prijzen TWEE WEEZEN Beroemd drama in 8 tafcreelen van n Esinrnv en AmcET Boubsois Zie verder reclame biljetten Meetiugi CongreiteH Mij lt Wetten ter betengelinK van het DEANEMISBEUIE voortaan overbodig I jewapend mot on heilmiddel KI flfil J lean iedereen zijne eigen lamilie van do drankellende bevrijden zelfs buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSKPHUS t en Uaug GeljroedersSTEElTSMA Bloemisten Turf Si ngel 77 en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No lU Te Huur of Te Koop om terstond te a nvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklmizen gelegen te öonda aan de TurJsingel Te bevragen Lange Tiendoweg D 29 A VAK nm BËKG Slager TIEIDEWEG n 73 EEKSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A V D BliRG TIENDEWEÖ D 78 TUiny B WesdubalHB in do gobeele Gerold beköDil on serooniil Onoiortrolfen miditol logon nllo Borst long levernaa ll kten eni Inwendig oowol Il ook uitwendig in bijna jUa tioktegevallen met good gevolg on lo wenden Pril i r flacon 11 1 per post t 1 ia TUnry i Wondintlf boiit een Unog o n g o k u d e g o j e ei k r o hl m heil mo werking Meakt meoatal elke pgnigko n leTantTolle operatie goheol overbodig Met doüeNelf werd een U r oud oor oa ceiiee ll k rehonden beenptiwel on oulanm oen byna 2 laar kankerlUden geneien Hreuiit geneiing en Jorzachtmg dor p nen bij wonden onUtekingen eni Tau allerlei aard PrUB per pot 1 160 por post f 1 60 Centra Oepfll voor Nederland Apotheker llESItti SANOERS Hokin Amalordam Wnr J P t k ll ni ii airwl in a SokuüiMpolktk TL k THÏÏ KRY in Pregrad bel HokltMk tJMterrerch oTuni pn otu M onttW ktj hrt Ci l l U r t S ndm Standaard Hypotheekbank MaatschappelUk Kapitaal EË iniLLI0E M6ULDEIV nmUnm Kt B R C CABTIK irjg m B Dl UBT In De Bank verstrekt op zeer billSke voorwaarden ffeld op eerête kypotkeek en geeft onder contrOle van het Slgemeen Sdmlniitralte enTruttkantoor te Hotterimm en 47 Fis ItlltBHIIcrKB uU Conpons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEK Co Trekking beslist 16 Januari Eén Gulden Eén Gulden Groote Verloting te OTTTDBT T A TBie HOOFDPRIJS i m EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 15 Hectaren uitmuntend WEI on HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke nabpeid van Oudewater De Hofstede met Landerijen wordt desverkiezend teruggenomen voor vljfentwiulig duizend guldeo in contanten zonder eenige korting MV Voorts BELANGBIJCE PRIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Rijwielen twee SalonAmeublementen eikenhouton gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heeren en Dames Kettingen 12 Vnlkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en Dames Horloges 20 Regulateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Wascbtafels met Stellen enz enz TotaaO lOOO prijzen Deze Loten ziJn i f 1 per stuk franco per post k f 1 05 verkrijgbaar bij SWARTSENBURG S Lotendebiet Uletmieg B SS fiouOa mwm n w fi iWFï ilWW Duur QtfiMtli ftl mMn unbcvolcn Met Cert UIploma en Oouil BrkrooiMlc PRAEPARATEN VAN rilltm l SJTtph de m lkrachtige en TeraUrkendeKIKA WONl lwaWa Urno l tr WjHC j bi Underen yolwuMne gebrek Mr teUlul leebli eplliwr erlag lenuwhool jpjn ter er Hrklng na riekte of kraamt koorta en hare gevolgen oSlNALAROCHE PERRUOINEUX m het bijiooto tegen Bloedgebrek Bltttiueht kwalen T a KriUloheo leeftUd ent Verktijebnr m flacons i ƒ X 90 M 1 PTSItaI araToed aam Tereterkend aan6enaam animatk voordagelljkK hBebillk i r Cl KCI V illtaU j kinderen iwakken en kllerachtlge geatellen lecr aan te be yelen AUgeneeakneUlge drank b j atoomisaen der pij verteriMaorganen l rhfc ok TOor julgeliügen en kleine kinderen rrij perbni t H Kgr 1 70 t Kgr 0 90 H Kgr O W Chemlfcll Mallr Clfllror Speciaal voor Kindervoeding in buaaen t X Kgr O M tulvere ineiKaUllVCr Kgr 0 60 X Kgr ƒ O ÏB awt a n Het rookcn eener halve Cigmi tte la voldoende ter beatrij ttrCllCII ding Tan de hCTlgate aanvallca van Asthma etc In rar Asthma doosjes a O BO en Tamae Mfla RnnknnC FRUIT PUROATIBF tegen VeretopplBg Aam 1 aniarinaC P OnOUna ieo Mlgralne Congeatlesetc vooralookalslaians voor UnJeren bewijsen Je TaMrlnJe Uonbo na van KRAEPELIHT HOLM M jeriik j 4aai de vort voor het kind begeer UJk en de smaak aangenaam n Pnjs per doosje 0 80 öi ƒ 0 60 C levilalr Dac niaC slnmeen eikend als het BESTE huismiddel OaimiaKraSUIICa b J ho verkoudheid en Keelpljn het is uitnemendheid nlüluitend in een slUmoplossend en venachtend middel uy Q fleschjes verkrij gbaar Frijs 0 80 per Hesch je ÖM aittM vtMruiêit turn U fnup Dl irei lïK HOIM te lat r ÜpaUtakmi en VrttUtm KRAEPELBEN HOLM Hofleveranciers ZEIST LevensTerzekeriiig ïïaatscliappü DOKDKEIGHT Goedgekeurd bü Kon besl van 10 Nov 1873 No 2l MaatschappelUk K apitaal 2 00 0 000 geheel geplaatst VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit ALLiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BI IKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland ADYEETENTffl in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlenlie Burean van A BKI KMAK ZOON te GOUDA Aniisepliscbe Tandpoeder en Anllsepliscli Mondtinctuur van E OASSÜTO TandaH ie öouda OVEHAI VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJ8SELSTIJN Blanwstraat Gouda NAAIIOOZE filOOTSCHiP NationaalGrrondbezit TE nOBAVEJIUAGE De DIRECTIE bericht dat de coupons der 4 Vo obligatiën vervallende V Januttri 1001 betaalbaar zyn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de HoUandsche Bank de Vos en Vreede en de Firma P J Landry Amsterdam Amersfoort Arnhem b d HH Praetorins en Zoon b d Heer H J Croockewit h d Geldersche Bank b d Heer E A Smidt Ond Beierland b d Heer A Koopman Breda Dokkum Uorknm Gouda Groningen Haarlem Harlingen Franeker Heerenveen Joure Bolsward Leeuwarden b d HH Ingen Housz en Zn b d HH Fockema en Van Kleffens b d HH C Do Gijselaar en C b d H H Montijn en Dort laad b d HH Mrs Van Vierssen Trip en Feith b d HH Laane en Van Bommel b d HH P Posthuma 4 Zn b d HH Gebrs Mispelblom Beijer b d HH Gebrs Mispelblom Beijer b d HH Gebrs Mispelblom Hulst Leiden Maastricht Meppel Nijmegen Rotterdam Schoonhoven Sneek Tiel Geldermalsen Utrecht Beijer b d HH Gebrs Mispelblom BeiJer en F Konmans Sme b d Heer L S v Waes berghe Janssens b d HH Lezwijn en Eigeman b d Geldersche Credietver eeniging b d Heer Hk Roelink ABz b d Nijraeegsche Effectenbank Martens en Co b d HH S Van Dantzig Co b d Heer P A Greup b d HH Brnnings en Ten Oate b d HH Groenendaal en Top b d HH Jan Blgdensteijn en Zoon Waalwijk b d HH C A Witlox en Zoon Wageningen b d Heer S A Van Minden Winschoten b d HH G J en A E Groe neveld Zutpben b d HH P F C Brnnings en Co Zwolle b d HH A Van Deventer en Zoon FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N elieiiilsebe Wasscberij i TAU H ÜPPENHEIMËR 19 TCruUkade Botlerdam Gebrev r l door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Hwr A VAN OS Az S ecialiteit voor het stoomen en verven wn alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomiQ van placne mantela veeivn bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen faetzg gestoomd of geverfd worden onacbadelgk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Wie zeker aja wo d Eobte EOiel Cacao t ontvangao teaunen C ld en na vtle prijefiiemiDgen in den del gekomen onder des nua des uitvinders Dr Hiabaells vemaidigd vp de beste maobines In het wenldbensmde Mabblisiemnit vu Qebis StoUwvrok t Keulen iInIw Bikel eacao la vierkulHi bona SeHEitaitOMn b wutwiOt kMkt M tiingeBan gezood dimkToor 4 nlijknh ptouik een t t Uinilyh 1M t poder vnt es ktp C l mcol rt i Xk geneednoblig dnuik M l dinrhee tkM aat witer gibnlkm TerkrijgbHi H 4a iii aiH B fl ApotMktn ML Vi Kik V I i ii n Pj Oaoeraahnrltgenwootdi im Julliw lattuMidl Amsterdam Kilvegitiut 108 Guoda Druk van A BRINKMAN Zn BulteDlandsch Overzicht Volgens een telegram van Kitchener uit Pretoria is de strijdmacht van Clements Donderdag biJ het aanbreken van den dag in de Magaliesbergen door het commando yan de la Eey en dat van Beyers uit Warmbad dia samen 2500 man sterk waren aangevallen Clements is op Heipoort teruggetrokken Viji Engelsche officieren ziJn gesneuveld andere verliezen zjjn nog niet opgegeven Kitchener seinde nog uit Pretoria Clements werd te Nooitgedacht in de Magalies bergen biJ het aanbreken van den dag aangevallen door de commando s van de la Rey en Beyers ter sterkte van 2500 man De eerste aanval werd afgeslagen maar de Boeren slaagden erin een bergtop te bezetten waar vier compagnieën van de Northumberland Fusiliers in stelling lagen en konden zoodoende het kamp van Clements bestrijken Clements trok terug naar Hezpoort en nam stelling in het midden van een dal tusschen de bergen Er is zeer ernstig gevochten Een kolonel en drie kapiteins zgn onder de gesneuvelden Van Pretoria zju versterkingen vertrokken Broadwood s brigade was aan den noordelijken kant van de Magaliesbergen 11 K M ten westen van Clements De Boeren hebben verder vergeelsche aanvallen gedaan op Lichtenborg Bsthlehem Vrede en Vrjjheid Generaal Lemmer is biJ Licbtenburg gesneuveld De toestand van den heer Chamberlain in het Lagerhuis over de politiek der toekomst in Znid Aprika gehouden heeft in Engeland zoowel i f daar bulta den indruk gewekt dat een wpiging van de Engelsche staatkunde op til was De Standard erkent dit al spreekt het blad dit tevens tegen De redevoering van Chamberlain heeft zoowel in Engeland als in Zdid Afrika denindruk gemaakt van een erkenning vanzwakheid en van de aanleiding tot een wijziging der staatkunde Dit nu is onjuist Erheeft geen wijziging plaats gehad De regeering heeft niet het minste plan af tegaan van de reeds lang vastgestelde politieken lij wordt in die houding gesteund doorde zienswijze van het land De volkomeninlijving van de beide provincies bjj het gebied der kroon is een zaak waarover geendiscussie meer zal worden toegelaten Deonvoorwaardelijke overgave v n d Boerenis de noodzakelijke voorwaarde voor elkeregeling FEVILIEIOX 5 Oogelakkige I aprak Micheline die u op uwe schande als op een recht beroept 1 Wie van ons beiden ou hem wel aan de andere ontnomen hebben ging Jeanne voort die alle beUmelijkheid en schaamte uit het oog verloor Weet gij dat hij mij liefhad v66r uw huwelijk Weet gij dat hij mij voor u verlaten heeft voor uw geld wU ik zeggen Verlangt gij nu dat wij hetgeen ik geleden heb vergelijken met hetgeen gij lijdt Wilt gij dat wij bnre tranen tellen En dan eerst kunt g zeggen wie van ons beiden hem het meest liefgehad heeft en aan wie hij het meest toebehoort Micheliae had deze heftige woorden vol verbaring aangeboord Zij hernam op hartstochtelyken toon I Hoe Zijn lot hangt af van een man die uvei oodt die bereid is alles voor u op te offeren zooiUs ik dit voor Serge doen zou en gij hebt unog niet aan de voeten van dien man geworpen Gij hebt hem uw leven niet aangeboden in ruilvan dat van uw minnaar £ o gij zegt dat gijhem lidhebt Ach stamelde Jeanne ontsteld gij wilt datik hem red opdat hij u zou toebehooren 1 Dat bljjn dus stecdi de verxuchtiiig van uw Ook minister Brodrick verklaarde dat er geen wijziging van de Engelsche staatkunde te wachten ia In dat geval zegt de Star heeft Chamberlain der oppositie zand in de oogen gestrooid HiJ beeft beloften afgelegd zoo heelt hiJ gezegd dat in de toekomst wat minder hoeves zullen worden verbrand Thans bljjkt het dat hg het in brand steken van de hoeven wil vervangen door het f usilleeren van den eigenaar Kitchener heeft volmacht om straffen die hjj noodig oordeelt in te voeren in het veroverde gebied zegt Chamberlain én de Star vraagt Of het Engelsche volk dat wel begrijpt Kitchener verbood den oorlogscorrespondenten mee te gaan met de troepen en de eenige berichten die inkomen z jn de offlcieele telegrammen van Kitchener En de hemel weet wat er gebeurt achter het gordijn dat voor het oorlogsterrein wordt neergelaten James Bryce de liberale oud minister van koophandel heeft in een redevoering te Islington over den oorlog gesproken op een wijze die hoop geeft dat onder het kalme en nadenkende deel van het Engelsche volk hoe langer hoe meer het besef veld wint dat Engeland op den verkeerden weg is Indien zeide hg de verkiezingen nu waren gebonden in plaats van in October zou de uitslag waarschijnlijk anders geweest zgn Deze oorlog was in zjjn oog een groote domheid Zonder oorlog door oen verstandig en omzichtig beleid had men hetzelfde kunnen bereiken wat men zich met den oorlog voorstelde In 1895 had Engeland de sympathie van de Kaapsche Hollanders maar de gebeurtenissen in dat jaar hadden die sympathie vernietigd Men was bezig de geheele HoUandsche bevolking van zich te vervreemden en groote sommen golds en een groot aantal soldaten op te offeren Indien het land een ander beleid bad ge olgd zou het geld bespaard zijn en leefde al die soldaten nog en zon Engeland in een veel sterker positie verkeeren De oorlog kon verdeeld worden in vier stadiën Ie een stadium van vertouwen 2e een stadium van moedeloosheid 3e een stadium van verheuging 4e een stadium van zatheid en walging over de onnoodige verlenging van den oorlog Engeland dronk op het oogenblik den droesem uit den beker Toejuichingen Men kon het verleden niet goedmaken en men vroeg hem misschien waarom hg er dan over sprak Maar alles was nog niet voorbij De oorlog duurde voort en men moest overwegen wat men kon doen om hart sprak Micheline met verpletterende verachting Welnu zie wat ik bereid ben te doen en vergelijk I Als het noodig is dat ik mij opoffer om uwe jaloerschheid weg te nemen zweer ik u dat Serge na zijne redding vrij zijn zal en dat ik hem nimmer sal weerzien Micheline stond daar rein en kalm Zij had hare handen ten hemel geheven en scheen grooter geworden Jeanne daarentegen beefde en gevoelde zich overwonnen Zij zag hare mededingster met een blik van smartelijken angst aan en duisterde zacht Zoudt gij dat doen Ik zal meer doen zeide de wettige vrouw en boog zich voor de minnares Ik moest u haten en ik kniel aan uwe voeten neder om u te smeeken Luister Doe wat ik u vraag en ik wil u vergevenen negenend Aarzel niel Volg mij Laten wijons aan de voeten van hem dien g beleedigdhebt gaan nederwerpe Deze grootheid en goedheid deden in het hart van Jeanne gevoelens ontwaken ie zij dood waande Zij bleef een oogenblik zwijgen daarna werd hare borst uoor jammerlijke snikken beVlgpn en krachteloos viel zij in de armen die Micheline j ar vol medelijden toestak Vergeet mij I zuchtte de ongeliikktge vrouw Ik ben overwonnen uwe rechten zijn heilig en gij hebt die zoo even nog eerbiedwaardiger gemaakt Behoud Serge in uwe nabijheid zal hij weder deugdzaam en gelukkig wortten want uwe liefde moge niet grooter lijn dan de mijne zg is meerverheven en rein De twee vrouwen gaven elkander de hand en als mededingBterf die door bur offer verzoend warm tem te bekorten Toejnicbingen Het is Involgde Bryce onze plicht om alles te iMen wat het land uit zjjn neteligen toestand ICU redden een stap in i ie richting zon zpi oen beleid voor te staan dat oen eind 41 maken aan den strjjd Houd op met byt verbranden van hoeven het is een groote foW en in strjjd met Engelsche opvattingen Tbejuicbingen Erken dat wg te doen hebb met mannen wier moed en volharding t bewonderen zgn on bied aan de vertegenwoordigers van do republieken en aan d burgers te velde voorwaarden ann Bryce bWoot met te zeggen dat er sedert het niouwe parlement was geopend een verandaring was gekomen in den toon van de reyeering on dat zjj nu scheen te snakken nsïr het einde van den oorlog Vcrapreiiie Bericbten FniKKEnit Tegen twee geestelijke genootschappon ta ClermontFerrand der Ursulinnen en Dominicanen die geweigerd hebben de door iett verschuldigde belastingpenningen te betalen heeft de rechtbank het besluit genomen dat de goederen van beide kloosters in het openbaar verkocht zullen worden tot hot verschuldigde bedrag bjjeeu is TBet heet bÜ Algiers dat tgdens de laatste expeditie in zuidelijke richting nabj Timmimoun sommige officieren de manschappen veroorloofd hadden afgesneden hoofden aan hun gordel to dragen welk schoon vertoon biJ hen zelven navolging vond zjj hingen ritsen afgesneden menschenhootdon aan hun zadel Esterhazy protesteert in oen breedvoerigBchryven aan den president der Kamer tegen het amnestie ontwerp op grond van deomstandigheid dat zg wier blind werktuighij is geweest evenals Henry er door buitenschot komen terwijl hiJ klaar en dnidel kkan aantoonen en voor den Franschen con sulgeneraal te Londen reeds aangetoondheeft dat zjj zijo chefs do ware schuldigenzijn j DüITBCHIiABD Hertog Leopold van Anhalt heeft krachtens zjjn positie het huweljjk tusschen prins Aribert van Anhalt en prinses Louise Augusta van SleeswijkHolstein op verzoek van beide zijden ontbonden verklaard Op besluit van de algemaone vergadering is de vennootschap tot exploitatio van de uitvinding van graaf Zeppelin de bestuurbare luchtbalon ontbonden snelden zij heen om den man te redden dien zij beiden zoo lief hadden Onderwijl wau Serge in het kleine salon gebleven de hoop die Micheline hem had laten doorschemeren verheugde hem buitengemeen Door de vermoeienis van dezeu slapeloozen nacht overmand door de hevige ontroering die h ondervonden had uitgeput was zijne terugkeerende kalmte hem ten hoogste aangenaam Hij had niet het minste vermoeden van het hevige tooneel dat eenige schreden van hem verwijderd tusschen Jeanne en Mirhehne plaats had De vurige holdhattigheid zijner vrouw en de onderwori en zelfvcrloorhening zijner minnares bleven hem onbekend De tijd ging voorbij Het wan tenminste een uur geleden dat Micheline hem verlaten had om zich naar hare moeder te begeven Serge begon juist te vinden dat het onderhoud ontzettend lang duurde toen een lichte tred hem deed opschrikken Ër kwam iemand langs de galerij Hij dacht dat het Micheliiu was opende de deur en ging haar te gemoet In zijne verwachting bedrogen ging hij ontevreden en ongerust achteruit daar hij zich tegenover Pieter bevowli De twee mannen hadden elkander fttst p erl wHiderlijk gesproken sedert dien verschrik Vel ijft4f avond te Hiiia De prins wilde zich Ïtd houdcn L n den strakken en termen blik van lapie trit rende reide hij terwijl hij zich geld aandeed om vastheid aan zijne stem te ge ven Hoe zijt gij het Verwachttet gij mij niet antwoordde Pieter wiens schritle stem Serge deed ontroeren De prini opende z q mond om eene vraag te Tot vijftien maanden gevangenisstraf is door den krijgsraad der marine veroordeeld de opperstoker van den kruiser Nympho die met con kolenschop den machinist maat Ohl zijn snperieur in do machinekamer in tegenwoordigheid van anderen heeft aange vallen De keizer heeft ter gelegenheid van liJn bezoek aan Hannover zgn ulanen regiment aldaar met een schilderij vereerd van Kossak voorstellend hem zelven natuurlijk 1 op het oogenblik dat hg zijn mannetjes uabjj Hannover tot den aanval aanvoert in een uiterst vreedzame manoeuvre gelukkig OoSTESKUE HoXaAUlJE Door het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden is machtiging gegeven tot vervolging van het sociaal democratische blad Nepszara dat verteld had dat 55 afgevaardigden in strijd mat de wet posities bekleeden in banken on spoorwegmaatschappijen De afgevaardigde Rakovsky deed er nog wat bij hy verklaarde er wal tachtig te kennen BINNENLAIVP STATEN GENEUAAL V ir ÊS K Êt B u s im K Êi Zitting van Vrjjdag U December Begrooting van Binnenlandsche Zaken Besloten wordt tot oprichting van een rgkszuivelstation te Leiden nadat de Minister met den hoer Ferf had erkend de noodzakolijkheid der scherpe rijkscontrole maar op den aaniUang van den heer Schaper om controle op boter met bet oog op het buitenland antwoordde de Minister de werking der boterwet te willen afwachten Het hoofdstuk Binnenlandssbe Zaken is goedgekeurd Ook hot hoofdstuk Nationale Schuld wordt goedgekenrd Bij het algemeen debat over de finaociënbegrooting betoogde de heer Hartogh dat het successierecht op verschlllonde punten in strjjd is met de beginselen der wet daarbij opmerkende dat niet gelet wordt op den leeftijd en de draagkracht van den begunstigde en wijzende op de zgdelingscho ontduiking waar de bogunstigde bjj een overeenkomst van levensverzekering na den dood don verzekerde niets behoeft to betalen De Minister verklaarde dat de herziening van het successierecht in studie is maar wees op velerlei moeilijkheden om ontduiking te voorkomen en progressie naar draagkracht in het leven te roepen De luaestie leeftgd zal ernstig overwogen worden doen maar de jonge man iiet hem er d n tijd niet toe Op btrengen en uitdagenden toon gm hi voort Ik heb u eene belofte gedaan zijt gij w vergeten Ik heb een goed geheugen üij zyt een ellendeling en ik kom u straffen Pieter I nep Panine uit terwijl hij opsprong Maar zich terstond bedwingende voegffc hij er bij Kom ga heen ik wil niet naar ii luisteren Gij zult evenwel moeten Gij zijt eene oorzaakvan onheil en schande voor de lamilie waarin gij gekomen zijt Kn daar gij den moed met hebt omu zelvon het leven te benemen kom ik i helpen Gij moet dezen avond Parij verlaten hebben opstraffe van gevangen genomen te worden VVy zullen heengaan ons naar Brussel l egeven en daar zullen WIJ vechten Als het geluk der wapenen u begunstigt zijt gy vrij om uwe schanddaden voortte zetten Maar ik aal ten minste alles gedaan hebben wat in mijn vermogen was om deze twee ongelukkige vrouwen van u te ontslaan Gij zyt krankzinnig riep Serge uiten lachtehonend Geloof dit niet en weet dat tk tot alles bereiil ben om u tot een vast baslmt te brenijen Kom moet ik u om de ooren slaan oin u moed Ie geven bromde Pieter die op het punt was om te slaan Pas op zeide Serge en knarste op jLijnè tanden met een onheilspeflenden blik Hij opende een verlakt kistje dat onder zijn bereik stond en nam er haastig een revolver uit Eerst dief dan moordenaar zeide Pwtcr met een akeligen lach Dat zullen wij zien