Goudsche Courant, maandag 17 december 1900

lieawe Paraplules Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAÜTK S A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleitltoon Xo 31 Beurs van Amsterdam Slotkrs ly De Minister Terdedigde Ug nov r de h tr Butert de Snancioele politielt V D den beer Van Limburg Stinipi die afkeurde de bevootrechtiDg der jeneTerstokers uit melasse boren die sit graan mei kte de mittiiter op dat het onjuist is dat protectie op suiker bevorderd heelt de alcohol productie uit melasse Extra accgns up nit melaaae geproduceerde alcohol zou o billïk liJn en Termindering der snikerpremie zou Schiedam niet helpen Het algemeen debat is gesloten Naar aanleiding ran de klachten Tanden beer Fokker over de achterstelling der Nederlasdiche nijverheid door het doen verraardigen der muntstempels voor de nieuwe guldens in het buitenland hoewel toch reeds in 1898 de Nederlandsche nijverheid getoond had dit werk te kunnen verrichten antwoordde de Miniiter dat by hem van miskenning geen sprake ia De opdracht in 1898 aan het buitenland geschiedde op advies van een deskundige doch voortaan kan aan de Munt dit werk geschieden Een door den heer Bastert toegelicht amendement om niet toe te staan de voorgestelde traktementsverhooging voor belasting inspecteurs in compensatie van tot dusver genomen voorkeur btj vervulling van ontvang kantoren eerste klassen werd bestreden door de heeren Roessingh en Boumau en door den minister De heeren Van Alphen en Ketelaar bepleitten lotsverbetering van de kommiezen by de belastingen en klerken ter inspectie door eene ancienniteits regeling waaraan de minister verklaarde niet te kunnen voldoen Het amend Bastert werd na verder debat ingetrokken Heden voortzetting Hertog Hendrik van liecklenburg Scbwetin WBrdt a 8 Maandag in de residentie verWACbt Een commissie uit de vrienden en vereerders van wyiea Prol Dr P 3 Cosyn bood gistermiddag aan den acadenischen senaat van de Leidscbe universiteit het portret van den overledene aan voor de senaatakamer Het portret is geschilderd door Jan VetI Op de deze week gehouden internatianale tentoonstelling van voedingsmiddelen te Brussel is de heer A J van Oosten Jr te Amsterdatu voor zyne inzending puddingpoeder merk V O P bekroond met den zilveren medaille De berichtgever van het Handeleblad te Batavia seint dd 13 December Er wordt in Pedir gevochten tegen Polem Luitenant Veltmau is ernstig gowond Qemengfde Berichten r Te Kielwindeweer Or is een 40jarige onderwijzer door een ongelukkig toeval verdronken een weduwe nalatende met tien kinderen Het looncomitë der bouwvakken te Arnhem heelt in eene vergadering waartoe alle timmerlieden metselaars en opperlieden toegang hadden en geleid werd door den heer Q Liethot besloten dat iedere werkman 2 1 cent per week zal storten in een kas ter bestrijding van de propaganda kosten ter Tarkrüging van loonsverhooging Dr 0 F Tiele hoogleeraar te Leiden Tiert Zondag zijn 70sten verjaardag De pryien van steenkolen zgn te NewYork tot een ongekende hoogte gerezen De laatste analbankeiyke mynen in Pennsylvanië zyr door een syndicaat aangekocht waardoor aan de vrye mededinging de nekslag is gegeven De prgzen zgn reeds 15 tot tot 26 pCt hooger dan het maximum van verleden jaar en de heerschende koude doet deze ryzing sterk gevoelen Mocht het koude weder aanhouden dan staat te vreezen dat de miudergegoede klassen in diepe ellende zullen worden gedompeld In een zeldzaam proces is te Parys uitspraak gedaan Eenigen tgd geleden vroeg aan een klein station een dame s avonds laat een kaartje en legde een 20 francstuk daarvoor neder Zy deed wat vreemd en toen sloeg de beambte het loket dicht zeggende U is smoordronken De dame die zenuwiyderes h kreeg uit apgst den laatsten trein te verzuimen nog een toeval en de stationschel die toeschoot behandelde haar ook zeer barsch alsol zg beschonken was Wegens dese leiten stelde de echtgenoot der dame een vordering van 5000 rancs schadevergoeding in tegen de spoorwegmaatschappy Bg het onderzoek bleek dat de dame hoogst matig is en dat huCt zennwiyden sedert dit voorval is verergerd De rechtbank nam aan dat de stationschet als hy met zachtheid ware opgetreden de ware toedracht van zaken weldra zou hebben ontdekt en veroordeelde de maatschappg als aansprakeiyk vuor bare ambtenaren tot betaling van 1000 Irs vergoeding Omtrent de middag receptie van president Kruger meldt men aan de H Ct nog het volgende Als bezoekers maakten nog hun opwachting de stationschel te Pretoria de kommandant der vrgwillige cavalerie te Johannesburg de heer van Lier onder do Kamerleden ook de socialatiache algevaardigden Schaper mr Troelstra en van Kol alsook Dr Kuyper Even voor vgven vroeg men ol de president wat rnst wilde nemen maar op zyn verklaring dat hg nog niet vermoeid was passeerden nog eeuige honderden de revue Daaronder weer een Engelsche dame mej Beijnen directrice der Ie Nederlandsche ambulance en mej Slot idem der 2e ambulance en vier gewezen veldkornetten Een beer overhandigde den president een envelop met verzoek den inhoud te doen strekken tot verzachting van het lot der gezinnen van de strgdenden Om vgl nur was de audiëntie algeloopen Tegen het laatst trad een dame op den prebident toe Zg begon in het Engelsch te spreken maar ging voort in onze moedertaal Zg was gemachtigd namens eenda mescomitè te Hastings Kruger een warmen groet over te brengen en hem de verzekering te geven van haar diepe sympathie voor den president en zgn land m t de bede dat zgn ongeschokt vertrouwen heerIgk mocht beloond worden Generaal Egter van Wissenkerke oudste lid der commissie van ontvangst vertolkte deze toespraak De Staatspresident antwoordde dat hg het gesprokene zeer hartelgk vond hg was daarvoor ten hoogste dankbaar en wees andermaal op den troost die gelegen is in de toevlucht tot God die altgd het oog heelt op rechtvaardigheid waarvoor wg stryden Waar de rechtvaardigheid God lief is moeten onze gebeden daartoe opgaan op dat de naam des Heeren wordo verheerlgkt Dr Blink sprak een slotwoord tot den president en omgeving waartoe thans ook behoorde dr Leyds Nadat de heer Ittmann aan den president nog had voorgesteld mej van Wellen die zich begverd had voor het lied van de jeugd Kruger bg zgn komst s middags had toegezongen keerden de president en gevolg naar bun hotel terug In de laatste dagen ontvangt president Kruger vooral uit Duitschland een groot aantal telegrammen met sympathis betuigingen O a heelt hy eergister avond het volgende telegram bekomen Drieduizend beden byeengekomen burgers en burgeressen der Vrye en Hansestad Hamburg wenschen met n de eindelgke overwinning der Boeren Zg eischen in naam der menschelgkbeid en gerechtigheid een scheidsgerecht en verwachten dat de zellstandigheid der Zuidalrikaansche Republiek gewaarborgd worde waarop de Boeren door hun uitblinkende vaderlandslielde opolleringszacht en dapperheid een onafwgsbaar recht hebben Iu opdracht van de vergadering de leider van het Harabnrgscbe ondersteuningscomitë voor de Boeren Jacobson advokaat Hierop is per telegraal geantwoord Zgne Excellentie de Staatspresident dankt de vergaderde burgers en burgeressen der Vrge en Hansestad Hamburg ten zeerste voor dit bewgs van sympathie STADSNIEUWS GOUDA 15 December 1900 Met genoegen vernemen wy dat in de eerste leesvergadering van het Departement Gouda van het Nut tot t Algemeen zal optreden Donderdag 20 Dec e k Dr van Leersum uit Amsterdam Genoemde heer is de leider van de Rnssisch HoUandsche ambulanbe in den Transvaal oorlog geweest Hg zal spreken over igne ondervinding als zoodanig en zyn woorden zullen door lichtbeelden worden geïllustreerd Zy die geen leden zgn van t Nut kunnen tegen 1 0 60 per persoon toegang bekomen en wy twglelen niet ol vele onzer stadgenooten zullen van deze gelegenheid gebruik willen maken Resultaat van het bacteriologisch onder zoek van drinkwater der Goudsche Water leiding Maatschappy Datum 11 Dec 1900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 30 vervloeiende kiemen 0 soorten 2 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VA tHOFF OuDissuK A D UsiL De maatregelen gedurende drie jaar genomen om het bedelen op nieuwjaarsdag tegen t gaan zgn in elk opzicht doeltrellend gebleken De ingezetenen oitnoodigend geen gilten aan de deur uit te reiken in geen geval aan kinderen heeft de burgemeester bg bekendmaking wederom de belangen der ware armen aanbevolen bg een ieder die iets tot leniging van behoelte in deze dure tgden kan bgdragen Evenals vorige jaren zullen diakenen met open schalen rondgaan en aldus alle bevoorrechten in de gelegenheid stellen hunne nienwjaarsgaven voor onze eigen armen te oUeren NiBOWïROBK A D IJsBL Het laularckorps Kunstlielde en Vriendschap alhier directeur de heer De Nooyer gaf Woensdagavond in het schoollokaal met welwillende medewerking van de heeren C Heinrich en C D van Meerkerk beiden van Rotterdam een welgeslaagde en ondanks het ongunstige weer goed bezochte uitvoering Met een uitgebreid en goed verzorgd programma gat het korps vele biyken van muzikale capaciteiten en vorderingen beide eigenschappen waaraan zoowel directeur als leden het hunne toe hebben bggedragen Het declamatorisch gedeelte bracht een zeer aangename alwisseling De actie en zeggingskracht van de hiertoe medewerkenden verschaften menig spontaan lachmoment EEN WEINIG GEDULD Als de gezondheid op ernstige wyze is aangetast en als tengevolge eener algemeene verzwakking aandoeningen van verschillenden aard ieder op hun beurt het lichaamsgestel verzwakt hebben is het moeilgk ze allen te gelgk te doen verdwynen Men moet op geregelde wyze met de werkelgk rationeele behandeling beginnen De verlorede krachten door middel der hernieuwing van het bloed te herstellen ziedaar het ware middel en het werkdadigste middel om tot dit doel te geraken zgn de Pink Pillen Hunne werkdadigheid is heden ten dage zoo bekend en zoo danig bewezen dat niemand meer aarzelt er gebraik van te maken Maar om tot eene volkomene genezing te geraken moet men aanbonden en wel overtuigd zgn dat eene eerste verlichting U eene behandeling op eens doet ter zgde zetten die op den langen duur de verschillende ziekten waaraan gy Igdt zal doen vordwgnen Inder Juff Hermaoa Tolgiaa portret daad de Pink Pilïen die van al het begin het bloed krachtiger maken zullen van lieverlede de ziekelgke kiemen die üw lichaamsgestel aantasten vernietigen Met de grootste blgdschap zoo scbryit ons de Heer Jos van Put te Aalten Geld komt my Jullr Hermana te Molten geboren te Zuwent Geld my verzoeken om U uit dankbaarheid haar portret te zenden Sedert meer dan een jaar was zy oAgeregeld en maakte zich erg ongerust Ik heb Dwe Pink Pillen haar aangeraden en na t gebruik van een paar doosjes is zg geheel hersteld en goed geregeld zy is zells nog nooit zoo gezond geweest Zg raad alle jonge meisjes aan die zich over onregelmatigheid in den bloedsomloop te beklagen hebben de Pink Pillen van Dr Williams te gebruiken Zy is U nogmaals hoogst dankbaar voor Uw probaat middel Diegenen die gebruik zullen maken van de Pink Pillen luUen er de beste resultaten van bekomen Zy zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemergstering rhumatiek heupjicht zenuwpgn Saint Vitusdans hooldpgu zenuwziekte kliergezwellen enz zg zyn een hemieuwer van het bloed en een spierversterkend middel Zy geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tgdperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken bg den man eene werkdadig werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichameiyke en geeateiyke overspanning en door buitensporigheden Prys l 1 75 de doos 1 9 per 6 dooien Verkrggbaar bg J H L Ssabilis Steiger 27 Rotterdam hoolddepothouder voor Nederland en Apotheken Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken by WolH Co West Haven 198 Wacht O Htiwl voor dê mmaaiteU tmieluft u dê tchte Pink PüUa aUan bij dm BterSnabilU Ie RotUrdmm of bij de dejnüumden dit onder de attetten in de couranten zyn aangegeven Alle andere personen verkoopen goèdkooptre ropgemamde Pini Pitten itMe u iMkto om htt publiek te bedriegen Onzecertlaggevervemum op verschillende plaatsen m Nederland hee de personen er ingetoopen zijn en hoegenaamd niet de minste uitwerkmg dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hndden onnoodtg te zeggen dat dete personen goedig met het gebruik der eehte Ptal Pillen weder zijn begonnen ym Bet namaaJuel der Pint Pillen heeft nog nooit iemand genezen Albeelding der doos Vikrs 81 4 i 88 10 ♦ oo 81 881 488 85V 10 04 Vs DIG flDl LA D 0 t Ned W 8 Ji J dik dito dltc Sdiio dilo dito i Holia l übl ao ldl lS l9S4 iTALll iDaobr Ting 1S6S 8I S Oonsn Obl in ptpier 18 8 1 dilo ie Eil erll 8 i PoKTUOAL Obl met ooapOD 8 dito tieket S 87 188 uov o V 114 VJ 88 l 10 88 niV BoiLAKD Obl Biiieeiil lS t I dito Oeeou 1880 4 dito bij Bolhi 188 4 dito bij Hop 188 0 4 dito ia goad leen 1888 6 dito dito dito 1884 I HPAHJI Ferpet Kbtlld 1881 4 Touiu Qepr Ooar leen 18 0 4J Oec leeaiag serie D 6ee leeaia MrieC ZciDAri Sp T oblg 1811 i Ulllco Ob iit Sob 1880 TINEIDIU Obl 4 onbep 1881 VWIIDAH Obligiliea 1888 8 BoTTiHDAM Stsd leea 1894 8 NlD N Afr Hudelii uad Areadsb T b Mtj Certifle ten DeliMutniiappg dito Ara Hypotbeekb pendbr 4i CultMij der Vontenl uad Or Hypotfaeekb pandbr 4Vi Nederliadiche btak aend Ned Haadelmutsoli dito N W k P O Hyp b peadbr 8 Bott Hjrpotheekb paadbr 4V Utr Urpotbeekb dito 4V OoeriNB Ooit Hong baak aaod Buil Hypotbeakbank paodb t Ahbuka Equt hypoth pandb 4 Maiw L O Pr Lien eert 8 N D Holl IJ Spoorw MiJ aaad Mij tot Eip T 8t Spw aaad Ned lud Spoorwegm aaad Ned Zaid Afr 8pm aaad 8 dito dite dito 1881 dito 8 tAUI Spoorwl 1887 8 A Eobl Sl 88 100 1147 1411 Si 108 74 T ïfy v m 681 180 110 108 108 100 117 i v Zaid Ital 8pwniii H obl 8 POLRK Warschau Weenea aaod BusL Or Rubs i A OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prysen D SAM80M Burgerlijke Stand GEBOREN li Dee Johsonei oodersH Vlag en D tngtenburg OVERLEDEN 14 Dec L de Grugl wed C Homii 65 j ONDERTROUWD 14 Dec J van der Haas en G Bupke ADVKRTEJNTIËIN Voor de vele en hartelijke bewyzen van deelneming ondervonden by het over lyden van onze dierbare Moeder Bebuwden Grootmoeder ALIDA CHARLOTTE WUIJSTER Weduwe van den Heer Maktisds Hkhdmk KiDiTiiAH betuigt de Familie haar hartelgken dank Hit aller naam P KLUITMAN Alkmaar Dee 1900 Aan allen die mg hulp hebben ver leend en voor de menigvuldige bewyzen van deelneming en belangstelling die ik mocht ondervinden bg het zoo plotseling overlgden van myn gelielden en onvergeteiyken Echtgenoot den Heer JACOB MULDER Jzs in leven Opzichter Ie klasse bg de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen betuig ik ook namens de Familie myn barteiyken dank Wed B MULDER DooiraoK Lage Zwaluwe IB Dee 1900 Gevestigd te Gouda J L THIELEING TANDARTS Opvolger Tai E CASSUTO Tudarls TURFMAnKT M SPREEKUREN van 0 behalve des Zondags OPENBARE TERKOOPING te GOUÜA ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER op DINSDAG 18 DECEMBER 1900 des morgens ten Vuren aan het sterlhuis van Mevr de Wed M H KLUITMAN aan de Turlmarkt wyk H No 181 van EeoeD nelteD goed ondrrhoudea loboedel waaronder KABIISMTTMS een BUISOBOML en eenig gewerkt GOUD en ZILVER waarbg een KERKBOEK met antieke gouden sloten Daags v66r de verkooping van 9 tot 12 en van 2 tot 1 uren te zien Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris Salmoniak PastUjes by woLrv Co WESTHAVEN 198 Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Wie werkeiyk pr s stelt een neciBMJK te hebben laat zich lotograleeren in do moUgraJUehe UmmaUmrtehlimg m P V D WAALS Fl SINGEL 661 Telephoonnet CïoiLda Abonnement 1 40 per jaar voor pereeelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoudgratis Het net ia aangesloten aan het Rgks Intereommnnaalburean Op 1 November 119 verkregen bonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHHABXT I Goudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL TELEPHOON No 21 Bovenstaande inrichting biyit zich bg voortduring aanbevelen tot levering van Prima onvervalschte Melk welke door het personeel tweemaal dftags aan hnis bezorgd wordt des Zondags alleen s morgens De pryzen zgn tot nadere aankondiging als volgt VOLLE ZOETE MELK 8 ets per Liter GEROOMDE MELK 4 ROOM KARNEMELK 3 ZOETE ROOM 70 ZURE ROOM 70 SLAGROOM 9ü GEPASTEURISEERDE MELK 10 Prima Kwaliteit GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER 75 cent per K G Vanal heden wordt onz nepastenriseerde Roomboter bg verkiezing ook algeleverd in sieriyke tal Wf es van I K O inhoud Goede Kwaliteit ROOMBOTER voor STOOF of KEUKENGEBRUIK 65 ets per V K G Tevens zgn verkrggbaar GOUDSCHE KAAS 20 40 ots per 4 K G EDAMMER KAAS 40 4 LEIDSCHE KAAS 20 Orders op boter kunnen aan de Wykknechts worden opgegeven en worden geregeld aan hnis bezorgd Trekkiiij beslist 16 Januari Eén Gulden Eén Gulden Groole Verlotinjj te OTJdET 7 A TEIS HOOFDPRIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 16 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddeliyke nabyheid van Ondewater De Holstede met Lsndergen wordt desverkiezend teruggenomen voor vljrentwliilis duizend gulden in contanten zonder eenige kortinjj gf Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 6 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Eytnigen 15 Rywielen twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heerenen Dames Kettingen 12 Vulkachols 40 Naaimacliines 30 zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regulateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Waschtalels met Stellen enz enz Totaal lOOO pr5Jzera Deze Loten zyn k i 1 per stufc franco per post k 1 1 0S verkrygboar by SWARTSENBURG S Lotendebiet WLtetteeg B S5 Gouda ORGELS PIANO S TETSCR4 MAY MöKS i Co e a STORY CLARK MASON HAMLIN AMER ORGAN Co NEEDHAM e a Tabouret8 Piano Lampen Uolaton Klavierkleedjes Candelabres Metronome s em Blaasen Strijkinstrumenten en Ondeideelen Tl ItlUtrtm Slrvhleilm i f f u Is Innn vlór t f tf da IrnliUn Ztlirdi dé m di Aeeoord OUaar Clters en Lettenaarê IHrigeerntokleen ent PHO WRAPHEll SPEELDOOZEH HARMDMIKA S FL DITFN TAHEOnRUNS KLOKREIPEP enz § TEUEII VEKHUBE V itePtKEEKEII KUILE1I 1 C ptlsche Tandpoeder en Anllseptlscii ifèlidtincluur van M OAaaVTO Tandarte te Gouda OVERAL VEBKRUOBAAB Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda Openbare Yerkooping te GOUDA op VRIJDAG 28 DECEMBER 1900 des morgens te elf uren in het Hotel DE ZALM aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FÜRTDIJN DROOGLEEVER van No 1 Een enkele jaren geloden gebouwd goed onderhouden en aangewam gelegen WOONHUIS ERF aan de Oudo Gouwe te Gouda wgk S No 101 Verhuurd by de week voor 1 2 25 Nos 2 en 3 Twee naast elkaar gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Bogen to Uouda wgk O Nos 162 en 163 Verhuurd bg de week elk voor I 1 50 No 4 Een perceel BOUWGROND in de Wilhelminastraat te Gouda kadastraal bekend in Sectie C No 2407 groot 54 Centiaren Terstond te aanvaarden No 5 Een HUIS en ERF in de Komynsteeg te Gouda wyk K No 23 Verhuurd by de week voor 1 1 40 No 6 Een HUIS en ERF in de zoogenaamde Petroloumbuurt aan den Raam te Gouda wyk O No 336 Verhuurd by de week voor 1 1 10 Nos 7 tot 10 Vier HUIZEN ERVEN en GROND in e i gang aan de Karnemelksloot smalle zyd te Gouda wgk R Nos 439 440 442 en 443 Verhuurd by de week elk voor 80 cents No 11 Een goed onderhouden gunstig gelegen HUIS en ERF waarin VBUGVySlTiG aan den Groenewog te Gouda wgk L No 183 Het Bovenhuis is verhuurd voor Gf cents by de week het beuedeuhuis is terstond te aanvaarden No 12 Een HUIS en ERF met GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda wyk N No 222 Te aanvahrden 1 Februari 1901 No 13 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat te Gondh wgk H No 149 Verhuurd bg de week voor 1 1 40 No 14 Een PAKHUIS on ERF in deVrouweusteeg te Gouda wgk H o 210 Terstond te aanvaarden No 16 Een PAKHUIS en ERF met alzonderlgke BOVENWONING aan de Jerusalemstraat te Gouda wgk F no 4 en 4a Verhuurd bg de 3 maanden 1 32 50 No 16 Een aangenaam gelegen in tweeön bewoond WOOIVIIdlS aan den lloilt graalbchen Straatweg gemeente lieenwljk wgk K Nos 21 on 22 stimndo op Èrlpachtsgrond waarvoor jaariyks 118 90 moet worden betaald Verhuurd by de week voor 1 1 50 eu 1 1 samen 1 2 50 En No 17 Een gunstig gelegen van vele gemakken voorzien WOONHUIS wyk C No 42 met daarnaast gelegen in voUo werking zgnde Ervan en Grund te Stolwgkcrsluis bg Gouda gemeente Ilaantrecht te zamen groot 2 Aren 30 Centidren Verhuurd tot 1 Maart 1901 voor I 6 per week De perceelen zyn te bezieiitigen Vrgdag 21 Maandag 24 en Donderdag 27 December aanstaande van 10 tet 3 uren eu op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda SIROOP en CITROEIN P l I C H Aanbevelend Eirma C Lourens mwM iLJsm REUKLOOS In Koop en In Huur P P SOOS TIENDEW EG 59 GetroedersSTEENSMA Bloemisten Turfgingel 77 en 7 S Struik en Stamrosien OP fiOTTEL PRAOHTWAAR Steeds voorhanden loemen uit t Zuiden TELEFH No 114 Hl