Goudsche Courant, maandag 17 december 1900

39ste Jaargang TM r M II ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat ruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het TapytmagaziJB van Firma B DE JONG is tijdelijk ovei geplaalsl naar GOUWE C 4ê I GEOPEND van s morgens S tot s avonds 9 uur Aanbevelend Firilia B DE JOi G i o 8380 Dinsdag 18 December 1000 m i m mmÊBmmsi Ê mBaammm maem Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletooi Ne M De Uitg ave dezer Courantg eschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN ACETTlEEN BUTDIfiliNTiiBNS Zaal l4Ui lST IIIl 4Mr Sociëteit ONS GENOEGEN Rotterdanisch Tooneelverbond Directie SOCIÉTK ARTISTIQDE THEATRALE Zondag 16 December 1900 S nar HulteDgëwone Volksvoorstelling tagcn verminderde prijSen TWEE WEEZEN Beroemd drama in 8 tafereelen van i Enhekv en Hl V II m III In de AVONDSTER Dubbele Buurt B 13 zjjn voorradig de Nieuwste Gasornamenlen Geiser en Baclen Qaskook apperaten GOEDKOOPSTE ADRES VOOR Gasgloeilicht artikelen enz enz Aanbevelend Tel No 117 Witte Port f 1 50 per Flesch Aanbevelend SLOTKMARKR Co Zijt Gij Doof 77 ttl f vT lIeo TUBMPMEJDorHUDHOORIGHCIO tfjn nn WifeifiUr tuor ome nieuwt uitTimlIiiK b li tU i1eM n ii welk ilotif Kw reii x tL OfgCM In dl wren titudl direcl U liBschriJtt Tw gevul f itrter Oiiklun fii rn id vriJi num kut ilcb ui t woJnlK oiiki ten te hnU ni ien Dr JUalton n Aural InstltntP n U SaU Ave € JliCA4iiO JLU Gouda Druk van A BBINKMAN s Zn Openbare Verkooping TIM Onroeie de en Hosrende Goederen te LANGEUUIGEWEIDK Do NoUri i KOEMAN te Haastrecht al op VRIJDAÖ 28 DECEMBKH 1900 publiek veilen n verkoopen A des roorDiiddag te tien oren in lietKoMebni van Mcj de Wed L db IIKUUN te Drlebrugge gemeenteLangernigeweide Ko 1 Een HUIS geteekendNo 70 met GHOND en WATER daarvoor en daarnaast en UKOND daarachter taande en gelegen op den hoek van de Kerkweg en van de weg genaamd Woidsche D k te Langeroigcweide kadaster Bectio A No 1601 groot 2 Aren en Beetle A No 1723 gedeeltelijk groot toer t geheel 3 Aren 20 Centiaren en No 2 Een HUIS get ekend No 69 met WERKPLAATS on SCHtllIR GROND en WATER daarvoor en GROND daarachter staande en gelegen naast perceel 1 aan de Kerkweg te Langernlgeweide kadaster Sectie A No 1602 groot 2 Aren 90 Centiaren en Sectie A No 1723 gedeeltelijk groot voor t geheel 3 Aren 20 Centiaren In dit perceel ii ruim 60 jaren mot goed gevolg de Schilderszaak uitgeoefend In de Tuin sta u vele Vruchtboomen De perceolen die elke werkdag vódr de veiling van 10 tot 2 uur en op dien dag van 8 tot 10 uur te beiichtigen lijn worden na alionderlijke veiUng en afslag gecombineerd geveild on afgeslagen en ijn te aauTa rden 2 lanuari 1901 B des middags te twaalt uren aan gezegde panden No 69 en 70 aan doKerkweg to Langernlgoweide eenige MEUBELEN on HUISRAAD BEDDEN en BEI DEÜt KD LAS PORCELEIN on AARDE V1 KK Scbildersgereedschap H u I s I k a en lietgeen meer te voorschijn zal worden gebracht Voor de verkooping afgenummerd te zienNadere inlichtingen geeft Notaris KOEMANvoornoemd OUDE GKNEVEU in diMrse verpakkingen ferkrggbaar bg J 11 F BEÜDEKKB Meog Oo m C HM bijJ C DEIIUITKH BoadirijwlalhtritaUer It KI Korte Tiendeweg Gouda mm wmmm mm Vfriag ing van den Aboniiementsprij s Met ingang van f Januari a ê zal de abonnementêprijt der NIEUWE liorTKUUAUaCUE COURANT belangrijk worde ver agtt Van dien datum at zal de Courant kotten per kwartaal te Köttordam t in plaatsen waar w i een Agent hebben in andore plaatsen r per post in éêne zending Eerste en Tweede Blad tegMjlk en in twee zendingen fr per post Eerste en Tweede Blad elk afzonderlijk Zil die zich met 1 lanuarivoor minstens een half jaar abonnee r e n zullen bij gelegi nheid van het Huwelgk van H M de Koninginrecht hebben op een PraeMuUaace waarvan wij den aard nog nietwennchen mee to doelen die bij die gelegenheid aan alle abonnés op dé NIEUWE HOTTEfWAMSCBE COURANT gratis zal orden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wg ons voorbehouden indien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht blijken om aan alle nieuwe abonnAs een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor een vol jaar abonneeren en daarna aan hen die zich het eerst voor een abonneraent van een hall jaar verbinden Nieuwe abonnés per 1 Januari 1801 ODtvaDgen de Courant gedurende de maand Oeoember GRATIS VireeteureJi Uitgtvtr NIJGM Sc ZOON Agenten te üouda J v BEWTCJM ZOON Paitt £xt eller D li jut dt dit mil t u p ctal ito pqutillmda kwTÜfia aunwawl tKw RhsvBA UA tmjjj auu vit O WIJ iTï3 J JS IDE13 J IiEI T s S Kortoveralcht onaer PrUacourant Ü CHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 1 1 2 MADERA S droog en zoet lo i = VERMOUTH lo Turin fS O B DEC4A CHAMPAGNE J tet TiltroawMi p lul Uóakaauk lllwt in da iiiwit Mtkatw bm na TgfU m uden i l iWa fa itHtlmi b COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 1 3 75 an 5 SCOTCH WHISKY i26 ft 2 i Per Fl Per Ank 45 Fl I g S fl § LI8TRAC t 65 Nto f 27 76 g ft S H CHATEAU VALROSE 0 75 31 5 2 S KSTEPHK 0 85 8 g 4J St EMILION 189 + 1 f K i PAUILLAC 1893 l 2 M g 2 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g 2 O a SAUTERNE c Ë S 3 PS ZELTINGER Moezel 8 90 37 o0 S 3 BOURGOGNE 1 10 7 S g W De Sesscheh zijn in de prijzen begrepen en worden èi 3 ets per stuk teruggenomen f Bij elke hoeveelheid verkrggbaar bö Be llrma ff CREBAS Gouda A GrilvdcijlU t L tobedkoopite en lolledBl adres voor Vervoer vaD Inboedel loowel binnen ala buiten de tid met geeloten wagens i bs A ORAVJBSTEIJN Bleekerssingel 287 AOii trorM tegmt Transport tchad vrtkerd Bultcnlandscli Ovcrzlclit Uit het laatste bericht van Kitchener mag worden afgeleid dat de Wet er met het grootste deel van zgn macht in geslaagd is bij Thaba ttchn naar het noorden door te breken Dat hjj tegen zulk een overmacht eenige verliezen zelfs een paar vroeger veroverde kanonnen had te Ijjden is begrijpelijk De hoofdzaak is dat de alom tegenwoordige generaal weer de ruimte voor zich heeft op een voor hem gunstig terrein Dat is een hosle teteurstelling voor de Engelscben t nraarder te dragen omdat ze onmiddellijk ifl op de nederlaag van generaal Clements IF omdat de eerste berichten van generaal Knoi den Engelscben moesten doen gelooven dal De Wet het zeer benauwd had Dat dit zeer overdreven was blijkt opnieuw uit vorenstaand telegram De 150 Britsche cavaleristen die in een bergpas in het Zastron district zijn gevangen gemaakt ziJn blijkbaar door ds uitgeputte troepen van De Wet gepakt Louis Botha moet voornemens zgn aan lord Kitchener een besluisenden slag te leveren Hij concentreert daartoe verschillende eommando s Lord Kitchener seinde Zaterdag uit Pre t ria Oeneraal Clements rapporteert dat de vier compmgnieen Northumberland Fusiliers den heuvel bezet hielden zoolang hnn munitie duurde Öe Boeren die den benvel aanvielen waren 2000 man sterk terwijl 1000 man het kamp van elements aanvielen Clements trok ordelijk terug maar van de transportmiddelen ging een aanzienlijk deel verloren al de munitie die niet meegevoerd kon worden werd xernield Allen gedroegen zich zeer goed Van een parlementair der Boeren vernam men dat de zoon van wijlen generaal Jonbert is gesneuveld en dat de verliezen der Boeren zeer zwaar waren Een ander telegram van lord Kitchener meldt dat den lOen December bij den aanval op Vrijheid de Boeren honderd dooden en gewonden verloren De Engelscben hadden zes dooden 19 ernstig gewonden en 30 vermisten waaronder een officier Den 13en December verdreven de Engelscben 600 Boereji van Scheepersnek zij maakten een hoeveelheid wagens bnit en brachten den Boeren gevoelige verliezen toe Onlangs namen de Boeren in een borgengte in het district Zastron in het Zuidoosten FEVILLETOX 59 Hij trad op den prins toe doch juist werd de kviX geopend en verscheen mevrouw Desvarennes De patroon kwam nader zonder haar tred te versnellen legde haar hand op den schouder van Delarue en sprak op haar toon van bevel waaraan niemand weerstand bieden kon Wacht mij in mijne kamer ik wil het t Pieter boog wander antwoord te geven en ging heen De prins had lijn wap n op de tafel gelegd en ble f ia afwachting Wij moeten idfct elkander spreken begonmevrouw Desvarennes bedaard Gy kondt dit verwachten niet waar Ja mevrouw antwoordde Panine op treurigentoon eti houd u verzekerd dat niemand mijn gec ag strenger veroordeelt dan ik zelf De patroon kon een teeken van verrasMng niet bedwingen £ o zeide tij met honenden spot ik vervaditte niet u in zulk een stenuning te vinden Gq hebt mij niet gewoon gemaakt aan zooveel b heidenheul en zachtheid Is de vre soms oorzaak dat gij daartoe gekomen zijt f De prins scheen al wat er beleedigends in de woordeÏQ fijner schoonipoeder was niet begrepen hebbea Maar Öéne stak had bem getroflen van den Vrijstaat 120 ruiters gevangen 315 gevangenen van de Northnmberland fnseliers waaronder vjjf officieren zjjn vrijgelaten en te Bustenbnrg aangekomen Een telegram van lord Methueu bevestigt den dood van generaal Lemmer en meldt verder dat de generaal den Ueo December de stelling der Boereu aanviel hun lager nam met véél wapens en vee Een Engelbchman werd gewond twee Boeren gesneuveld vijf werden gekwetst Ons Land het hoofdorgaan van de AMkaandera ia over deontvangst van het adres van het Worcester congres door Milner niets tevreden Sir Alfred Milner leest men daar beschouwt het verzoek der Afrikaanders om vrede en gerechtigheid als onredelijk De agitatie heeft thans bet eind der eerste periode bereikt de periode van pleiten en vragen De ooren zijn doof gebleven voor den kreet der Afrikaanders en hnn Kerk Maar de strijd voor gerechtigheid zal van een verschillend standpunt met geestelijke en st ffeljjke kracht worden voortgezet Het pad lal hard zjjn en er zullen opofferingen noodig zijn maar de overwinning zal roemrijk zün In een bericht uit lohannesbnrg wordt gesproken van bezwaren tegen den beperkten verkoop van levensmiddelen Men kan daaruit zien hoe sjecht de aanvoer vaif levensmiddelen nog is daar de Boeren steeds de spoorwegcommunicatie belemmeren Een telegram van de Central News sprak van strengere maatregelen te Johannesburg wegens de beperkte hpeveetbeid voedsel die men in den loop der eerstvolgende dagen mocht verwachten Slechts enkele personen zouden voedsel mogen koopen en de levensmiddelen zonden slechts eenmaal per week te koop worden geboden Men begrijpt hoe weinig tans er vooreerst bestaat dat de uitlanders zullen kunnen terngkeeren En aan de arme goudmijnen kan niets gedaan worden de machines zijn straks zoo verroest dat zij voor oud ijzer kannen worden verkocht 1 Dezer dagen heeft te Londen een eigenaardig banket plaats gehad Dr Clark de Boerenvriend die van den zomer zijn zetel in bet Lagerhuis had moeten verlaten heeft nu bloot gestaan aan een uitsluiting uit de Liberal Reform Club een voornemen dat niet geslaagd is De vrienden besloten daarop dr Clark een feestmaal aan te bieden Clark zelf deelde mede dat hij Znid Afrika goed kende en er dilïwijls gews tt was Zelfg mevrouw Desvarennes verklaarde dat zij met verwachtte hem in eene berouwvolle en beSrocfde stemming aan te treffen Micheüne moet u toch gezegd hebben begon hij Ik heb mijne dochter niet gezien viel patroon bem op strengen toon in de rede aJB om hem goed te doe begrijpen dat hij alleen naarop zich zelven rekenen kon Niet wetende dsTMicheline Jeanne ontmoet had op het oogenblik dat eij naar mevrouw Deavarennes ging en dat stj met wijziging van haar plan zich haastig naar Cayrol begeven had meende Serge dat hij door zijne eenige en machtige bondgenoote verlaten was Hij waande zich verlopen Hij begreep dat zijn voorgewende onderworpenheid niet baten kon en bedwong zich niet langer Met een door woede verwrongen gelaat riep nij uit Ook zij verraadt mij dus P Welna gqed ik zal mij alleen verdedigen en zich tot mevrouw Desvarennes nchtenJe Spreek wat wilt gg vanmij Ik wil u eene vraag doen eide de patroon met eene schrik aanjagende bedaardheid Als wij die in den hancfel zijn failliet gaan en het ons niet mogelijk is om ons te herstellen werpen wij bloed op die vlek co zij verdwijnt Wat doet gy die tot den adel behoort als gij geschandvlekt zijt Als ik mij niet vergis mevrouw antwoordde de pnns op luchtigen toon bewijst gij mij de gunst om mij te vragen welke mijne plannen voor de toekomit cijn Qt zal het u oauwkeurig seggen had Ui bij de vorige verkiezing gaarne gezien dat Jonhsrt on niet Kruger ware gekozen daar Joubert vrijzinniger was Maar de uitlanders hebben met Amerikaansche middelen de verkiezin van Kruger bevorderd Clark zeide verder dat men niet wist wat er tejenwoordig op het oorlogsterrein omging en verklaarde niet te gelooven dat de Engelscben er ooit in zullen slagen hnn heerschappij ever geheel Zuid Afrika te vestigen De mededeolingen van graaf Van Bulow in fijn beide toespraken tot den Rijksdag over de Kroger quaestie hebben in het buitenland groeten indruk gemaakt De Pall Mall Gazette zelfs noemt de uiteenzetting van Von Bulow s Realpolitik buitengewoon hard en brutaal maar prijst ze tevens als een uiting van nnehtero waarheid en gezond verstand Wij moeten zegt bet blad dankbaar zyu voor de openhartige verzekeriiifc dat de Duitscbe politiek zich door geen andere overwegingen laat leiden dan die kort ei krachtig belichaamd zijn in het historische egoïstische devies van Bismarck do at des Het ia natuurlijk dat men in dit govik in Engeland Instemt met de houding van Duitschland maar het is toch sterk dat zelfs Engelscben jthgo bladen de zelfzucht dor Duitscbe staatkunde opiiierkcu en veroordeelen De Italiaansuhe bladen weten niet wat zij zeggen zullen zü dobberen tttssehett bun angst voor de Realpolitik van hun bondgenoot en hun sympathie voor Engeland De Tribune noemt de redevoering vol beteekenis als een bewijs dat de zuivere staatkunde van eigenbelang steeds nuer vorderingen maakt Maar tevens vraagt het blad zich af wat Duitschland verwachten kan van zijn bondgenooten wanneer het niet voornemens is de belangen dier bondgenooten niet te behartigen dan zoo zjjn eig n belang er door gediend is De Italië noemt de redevoeringen practisch patriottisch en leerrijk en e daarin vooropgezette meeningen zelfs waar ze hard en brutaal schijnen juist en behartigenswaarijig Verspreide Berichten Fbaxkuuk Aan vergaderingen van werkgevers en werknemers in het havenbedrijf te Ant weipen heeft het wa rlgk niet ontbroken in de laatste etmalen en bet resultaat er Daar ik het volstrekt niet als onmogelijk beschouw om raij te herstellen zooais gy het noemt ben tk voornemens hedenavond naar Aken te vertrekken waar ik mijn compagnon mijnheer Herxog aantreffen zal Wij zullen de zaken opnieuw opvatten Mijn vrouw op wier goede gezindheid ik ondanks alles reken zal mij vergezellen In deze laatste woorden legde de prins al het venijn van zijne met haat en nijd vervulde ziel Mijne dochter gaat niet van raij weg t sprak mevrouw Desvarennes Welnu dan zult gij met haar mee moeten hernam Panine Deze vereenigmg bevalt mij zeer Sedert mijn tegenspoed heb ik al de vourdeelen die het leven in het huisgezin aanbiedt begrepen Zoo hoopt gtj weder invloed op mij uit te oeienen met uwe middelen van vroeger zeidc mevrouw Desvarennes Gij zult iets anders moeten bedenken als gij mij dwingen wilt Mijne dochter en ik bij u tn den poel waarin gij vallenzult Dat nooit I Welnu riep Panine uit wat verwacht gijdan toch Mevrouw Desvarennes wilde juist antwoord geven maar h t geluid der schel die tweematen overging en op de binnenplaats weerkipnk hield de woorden op hare Itppen terug Dit tceken waarvan alleen gebruik gemaak t werd om gewichtige bezoeken aan te kond en weerklonk in het hart der patroon als het gelui van eene doodsklok Seige fronste zijue wenkbrauwen en keek onwillekeurig achteruit Door de half geopende deur reikte Mar dial met oötdaan galaat xmjgend een ïa xj aan merroow van is tot dusver dat geen van de partij m een handbreed wijkt van baar standpunt de reedors en do agenten van stoombootlijnen biyvon bij hun voornemen om van Maandag a s af het nieuwe tarief nachtwerk en Zondagsarbeid vijftig procent verhooging boven bet gewone geregelde Inon en de bootwerkers handhaven hun eisoh dubbel loon in beide gevallen Heel onverstandig van hun standpunt hebben de leden van den Onufhankelgkeu Dokwerkersbond de tweedracht in hun gelederen doen binnensluipen de bestnarders hebben een verbond aangegaan met don sociual democratischen Dukwerkorsbond terwijl de leiders van do liberale combinatie Help u zelven den burgemeester kebben verzekerd dat hun mannen zullen handelen naar eigen inzicht waarby zü in geen geval gemeene zaak zullen maken met de sociaal democraten Ondertusschen hebben de plaatselijke burgerlijke en militaire autoriteiten er met het oog op evontueole moeiciykheden niet by stilgezeten uitgaande van da lueening dat voorkomen in deze beter dan genezen is en Maawitgmorgen zal de burgemeester Jan van BÏBwgk met den commandant der burgerwacht generaal Willaert en den büofdcommissaris van politie Moonens een ronde doen langH de kaden om te zien of het noodig is de bargerwacht ouder de wapens te roepen Zoo noodig zal ook de infanterie worden opgeroepen doch eerst in het uiterste geval tal tot dergeiyke maatrfkelen worden overgegaan In den gemeenteraad bodenavond zal de heer Van Ryswyk precies zeggen welke de plannen van het gomeentebestnnr z i £ ingeval van een conflict voornameiyiJw met het oog op den toeleg der sociaal democraten die ter verspreiding van hun beginselen de zaken aanstoken tot groot m4mI van de Antwerpsche baven Groot Biutiaiii Ib j Door den gemeenteraaad van Limeriek Il miss Mand Uonne gisteren begiftigd mat het eerebnrgerscbap der stad terwijl ver der mot 22 tegen 2 stommen werd besloten president Kruger op dezelfde wijze te eeren onder esis en gefluit der uiterst twakke oppositie die niet eens aan liet woord kon komen DorrsomiKD Het zal er morgen t Beriyn spannen bg de ontvangst der China helden waarbü de burgemeesters dor hoofdstad op last van den keizer tegenwoordig moeten zgn alsook een deputatie uit den gemeenteraad Desvarennes over Deze bezag het even en zejde aan den secretaris terwijl ztj verbleekte Goed laat hem wachten Zij wierp het kaartje op tafel Berge kwam nader en koo leten Dclbarre gemachtigd commissaris bij het gerecht Hij wendde zich tot de patroon met verwilder en ontdaan gelaat en zag uit naar eene verklariis Wel sprak defc dat is zeer duidelijk Men komt u gevangen nemen tierge snelde naar eene seeretairc opende de laden in koortsachtigen haast nam er me volle handen geld en bankpapier uit en borg dit in zijne zakken I ngs de smalle trap sprak hij zal ik kun nen ontkomen Dat is mijne laatste kans Maar houd dezen man vijt minuten bezig En als er een wacht aan de deur staat vroeg roevrouw Desvarennes Serge bleet een oojjenblik als vernietigd uan Hij gevoelde dat men hem eene hinderlaag gelegd had waaruit hij niet ontkomen kon Men kan vervolgd maar daarom pog niet veroordeeld worden stotterde hij Gij zult uw inv ped v9or mij aanwenden Ik ten u gij zult my uit deze moeihjkheiil feAlen Kn ik zal u dankbaar zijn e alles doen wat gij wilt 1 Maar verlaat mij niet dat zou laag zijn Hij beefde Zijne houüitog was smeekend en zijn gelaat Aond verwilderd