Goudsche Courant, dinsdag 18 december 1900

do Door de BnadsnbnrKerpoort latUn uucliappon binnentrekken BINNENLAND STATEN ENEttAAL T ir B B o m u A im B K zitting Tan Zaterdag 15 December Begrooting van financiën Maar aanleiding van den aandrang om lotiTerbetenng en betere pensioent en traktementaregeliug voor de aspirant landmeters betedigde klerken hypotheekkantoren van het kadaster n ontvanger klerken nz door de boeren Willige Schaar en Van der Zwaag antwoordde de minister dat van periodieke traktementsverlioogiBg van de kadaaterklerken geen aprake kan zgn en de ontvanger tbani geen ftnantieel belang meer hebben btj lager ol hooger traktement Mog Tarklaarde bH dat geen terugwerkende kracht kon worden gegeven aan penBiocnibepalingan ten aanzien van inkoopen doqr landmaten Tegenover den beer Boeaaing verdedigde de miniiter de voorgeitelda varbooglng voor de inapeeteura der regiatratie en tegenover de hoeren Tydeman en Van Óün die bepleiten concentratie van het domeinbeheer aan de landbouwaideeling verdedigde hH het behoud der domein aideelingen aan het departement van financiën Op de vraag van den heer Hesaelink antwoordde de Ministor dat uitzicht bestaat op poedige vrymaking der tollen op den weg Devanter Zutphen Winterswijk Da begrooting voor Financien is aange iVWVU Beiloten ia na bat booMitnk waterataat de behandeling der marinebegrooting te beginnen Aangevangen het algemeen oorlogadebat aarbg de hoer De Bas de noodzakelijkbeid betoogde van ingrijpende veranderingen b j h t reiervekader want tooals dit thans ia ingericht zou tin oorlogstijd geheel onbroikbaar i jn Spreker bepleitte ruimer vrijstelling van den miUtiedienit voor kostwinners van armoedige gezinnen althana schadeloosstelling gedurende den diensttijd De hMr Van Vlijmen zich biJ het laatste aanalattenda drong aan op beter kustdelenlie 0 a door aanleg van de noodige kunstwegen en kwam op tegen des hoeren De Bas kritiek op bet reservekader De Itiniater van Oorlog zich o a beroepende op het gesebritt van kapitein Hefboom schrijver van een boekje over bot Zwitsersche volktleger verdedigde de instelling van het reservakader tegenover de afkeurende beoordealing van koloneUHuigsman Het dient niet om bil militie kader t vervangen maar om bet aan te vnllsn Belangrijko wijziging in bet stelsel van t reseriskader achtte de minister onnoodig Wat betreit de ontbelflngen vour kostwinaen zal da minister moeilijk binken maar tegen hardheid waken De aanleg van knnstwegen voor de kustverdediging acht hij mindar urgent dan de heer van Viymen De heer Verhey verdedigde ook het reservekader waarvan de oeieningsmsthode kan behouden blUven Het algemeen debat is gesloten By de onderdealen werd voornameluk ge og os onaeraowsu woi v v Ulreete 8i oorwegverUidliigeD met GOUDA WlDterdleist 1900 AaDgevi DgeD 1 October TUd vu firei awich da I lt n Ml Ml l ll t OI ii n t tT l l 11 01 tl l li lS li ll 1 17 l li 3 S0 1 41 4 i 4 14 l ll 1 f U 7 M 7 44 14 i lT t li 1 14 lO M 10 11 10 40 i Ol i ff ir IS f r S I1 4 0 7 S 4 7 47 8 07 1 U S IO 7 4 t oa o Knda StoonbMkl MIeswatkatk OapeUs KaHtrdui M KotiM duiD F tottudua B 1 40 I IO 1 11 7 11 7 1 7 li 7 44 t M 4 1 14 I OB 1 0 rdan B i i 0 10 g r S0US4 rt 1 U M 11 11 11 41 11 10 t ♦ 4I t l 9 11 t 47 d 2 1 14 1 00 10 01 10 11 7 11 SattardsB Bwin Kottndu D P Bottardui M 4 41 I ID t 07 7 11 7 4 aap lU 4 tl 1 41 Hitnwttknk 1 01 t ll Hoordnekl l ll 04 Seadt 1 17 1 10 It 7 11 tM i AUm 1 UiM otn Wkln ê B S4 9 00 V 9 t0 DV 111 1 l v xx m AwlMH t n la IM t Amk l J H 1U 4 ito L bXn pfUomltwjjt M Omiyit Sm Hfat UU QODnA DBN HiAOviMnm 10 19 10 19 1I BI U U ff ff 1 1 t ff 11 11 ff ff 1 11 ji III ff ff ff t 10 41 li 5t ll ol 11 41 11 11 1 40 1 1 1 41 4 11 4 45 t U 4 7 17 9 18 10 18 10 41 114 lO Ot 10 17 10 19 10 84 10 4t ll i ll t7 10 00 9 11 f ff 9 11 1 17 1 41 l ll 9 UI 9 14 0I 9 19 Bmdt 7 1 7 11 7 I9 7 11 17 11 Voorbug Uai l tt 9 49 10 11 GOUD i f Tti r i ym tmt iol U 8 St 8 11 8 83 S 10 10 10 89 11 08 I IO BBt ll t 07 4S 8 19 i 16 8 48 9 11 lO i 10 87 ll Ot Aiiut W 8 01 8 88 9 i9 10 10 11 04 11 48 11 7 1 17 1 11 4 114 87 1 80 8 03 44 9 88 10 8 U 08 11 8 kmA Q 8 U IS S7 1011 11 1 108 1 101 11 1 40 4 17 I l 5 48 t 8 9 S 10 bO t 47 01 ll7 t S II O M i0 11U I llM l MOM7 4 00 4 8 d JJ II Z il Il 1 HaM Vwwbaig 1 11 Zsnik Mob t OI 10 4 s oi OoiiiU t l t sl 7 1t 7 41 07 0S 9 H 9 O lO U 10 84 11 S 11 0111 14 1 11 1 0 14 4 7 4 4 S 11 4 7 05 7 S1 J O 8 11 4 lO U 10 69i 80 V Ul U T BBUH 1 l it 1 40 8 fK4i t SI 1 0 8 8 41 8 04 m i n i 9 07 7 41 I lt l iO l 4 l ll 1 41 7 04 VrtltC 8 7 16 8 10 8 18 9 18 l 11 11 11 17 ll l 1 1 S IO l 4 44 ll 11 7 09 8 10 9 tl kmr W 1 84 t 47 7 80 8 15 t 4S 9 O 48 11 80 11 4 1 01 MS 8 4 8 0 8 18 8 7 11 8 1110 08 l H 7 0S 7 11 8 18 1 9 89 10 18 10 84 11 11 1JB1 I 8 11 4 18 4 14 1 47 7 1 7 84 1 0 9 11 11 1 t H t l 9 M 10 14 10 49 j j jj j II 1 11 7 47 9 10 10 1 10 11 U 11 01 1 41 1 08 8 19 4 4 48 1 41 t J5 7 00 I M 0l SS 10 08 lB 4t OJ C tl 1 0 10 M 11 11 8 11 Uutekt WatrdsB Oadtwk aiida sproken over de raming voor kleeding en uitrusting het toenemend tekort aan vrüvUllgers btJ de eavallerie en bereden artillerie Verder is gesproken over bet belang der volksoeleningen enz over bet afmattende van militaire oefeningen en marschen Heden voortzetüng Onder de gekroonde hoofden en vorstelüke personen die bj gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit de Koningin met hertog Hendrik in de residentie worden vsrwacht worden genoemd de koning en koningin van Wnrtemburg grootvorst Wladimir van Rusland de groothertog van Oldenburg de prinsessen van Waldeck en Pyrmont zusters van Hare Uajesteit de KoninginMoeder enz Zaterdagavond werd in de door exposanten elegant veriferde zalen van bet hotel Den Ouden Doellh in den Haag een ieestmaaltijd aangeboden door de Nederlandsche inzenders op de wereldtentoonstelling te Parijs aan den regeeringscommissaris baron Michiels van Verdnynen den ond commissaris Cremer en de leden der centrale commissie Voor den aanvang van het diner werd door den president der regelingscommitsie de heer IJssel de Schepper aan den com missarisgeneraal baron Michiels een huldeblijk aangeboden als een bijjrende berinnering aan zön zware taak en aan de samenwerking met exposanten Uet souvenir bestaat alt een paar mat zilveren caiidelabres in strengen stgl roet de geslachtswapens van baron Michiels op den voet geëmailleerd vergezeld van een album inhoudende een opdracht van erkentelijkheid Het gastmaal was zeer geanimeerd en er werden welsprekende toosten aan liegeeringscommissaris commissie en inzenders gowgd Een heildronk by den aanvang op H M de Koningin ingesteld werd nog tydens het diner in vollen gang was namens H M beantwoord Na een krachtig en entbousiast woord van den heer Stork op het groote Pranscho volk en de eenige stad Parys werd besloten aan president Loubet en het Fransche gouvernement per telegraaf namens de inzenders eerbiedige hulde te betuigen en de sympathieke gevoelens te vertolken aan de Fransche natie en de stad Parys Gemenffde Berichten Ecrgistetennacht te ongeveer 8 uur la naar men zegt door den drang van het koren de geheele zuideiyke muur ingestort van het graanpakhuis dor Coepersticve bandbouwvereeniging staande naby do spoorbrug aan het Hoornsche diep te Oroningen De bovenverdieping moot door den zwaren last het eerst bezweken zyn waaraan de andere zolders geen weerstand kondeta bieden Een nogal tameiyk groote hoeveelheid koran ligt door alkaar op den grond en het zal zonder twyfel heel wat moeite kosten deze mine op te ruimen en h t pakhuis weder te herstellen Gelukkig dat het geval by nacht is gebeurt 1 1 10 i n i ll O ll l ll H lo ie 11 11 ii it f 10 01 11 11 11 10 li 4 10 11 KOTTiaDill 11 111 01 11 11 Op 26 dezer wordt te Arnhem het natio naal congres van den Kederlandichen Stucadoorsbond gehouden Op de agenda komt voor jaarverslag secretaris idem penningmeester verslag vakblad benoeming redactie en administratie van het vakblad Onder de voorstellen zgn o a belangrük het voorstel van Enschedé om aan ndsleden by het knigen van een ongeluk f 2 per week uit te keeren het voorstel van Haarlem om pogingen in het werk te stellen om het stncadoorsvak als leervak op de ambacitsscholen ingevoerd te krggen het voorstel van Rotterdam om te komen tot een aigemeene propaganda voor den korteren werkdag het voorstel van Den Haag tot reorganisatie van de weerstandskas Aan bet diner van U M de Koningin waaraan de President der Zuid Afrikaansche Republiek en dr Lcyds genoodigd waren was de heer Krnger gezeten naast H M Tegenover de Koningin had H M de Ko ninginJfoeder plaats genomen naast wie de gezant dr Leyds gezeten was De overige gasten waren eenigen dames en heeren dienstdoende bg het Huis van beide Majesteiten De beide gasten waren genoodigd aan den dageiykschen disch van de Kon familie waardoor het diner olk officieel karakter miste De president en dr I eyds zyn nog rnim een half nor na afloop van het diner in de salüns gebleven om aan de aigemeene conversatie deel te nemen Even 8 nur keerden de heeren Kruger en Leyds naar hun hotel terug De beer W F Stead is te s Oravenhage aangekomen om met president Kruger te spreken Zgn doel is den president aan te sporen zgn stryd tegen het Engelsche onrecht vol te honden De heer Stead zal president Krnger aanraden zgn pelgrimstocht niet tot Europa te beperken maar in elke hoofdstad van Europa zowel van Amerika zgn goed recht te bepl ten De heer Stead zal als vertegenwoordiger van the committee of the Internationaal Union de besluiten der Unie kenbaar maken Die beslniten zgn vervat in een manifest aan de onderteekenaars van de Haagsche Conventie betreffende oorlogsrecht en arbitrage De beer Stead keert na zynmet den president voor eenige dagenEngeland terug maar komt weldra wom voor een spoedige oplossing der T Vaalsche quaestie te yveren William Stead heeft ZaterdagmiddL onderhoud gehad met president Kruger het eerste dat hg ooit met het staatshoofd had Het duurde ongeveer 20 minuten en was een der aangenaamste en harteiykste Stead was verrast den president zoo opgeruimd te vinden 4 9 4 47 4 34 t tl 4 44 fil l t 07 5 18 t 4 1 41 1 14 i St 1 14 4 l t l OS 1 0 0 1 S3 1 4t S 4i 4 0S 0 4 0 t 14 11 0 Il 4 H i i S Bl 7 10 7 8 7 18 t ll 7 t so 7 00 7 E4 8 08 8 18 10 t7 lO H 11 48 11 01 s 1 11 De president heeft echter tegenover al de vragen hem door Stead gedaan dezelfde gereserveerde houding aangenomen die hy sedert zyne komst in Enropa aannam Hy sprak zgn onverzwakt vertrouwen uit in de rechtvaardigheid van zyn zaak en zyn geloof dat de Hoogste Macht niet zou dulden dat do waarheid en gerechtigheid door onI recht en leugen met voeten zon worden ge treden Wat de toekomit betreft daarover kon hy zich niet uitlaten De beslissing bleef aan hen die thans de lasten dragen aan hen die thans hun leven wagen op bet oorlogsveld Indien de Engelsche regeering iets zou wenscben voor te stellen zon Krnger als altgd bereid zyn er over te beraadslagen Hg was voor arbitrage was altgd voor arbitrage geweest en zon daar altyd voor gestemd blgven want op arbitrage rust de hoop der volkeren om zich te bevrgden van de opofferingen welke een oorlog vraagt Hg drukte zgn groote waardeering nit voor de sympathie hem betoond door hen die de zaak der Boeren hadden verdedigd en sprak zgn vertrouwen uit dat God die de wereld regeert hen zou beioonen die trouw waren gebleven in deze tyden van gevaar Men meldt nit den Haag Wegens de alhier op de laatste avonden plaats gehad hebbende opstootjes z n ongeveer een veertigtal ryksveldwachters uit naburige gemeenten alhier Ingekwartierd in verschillende volkslogementen Qioote schoonmaak te Pargs Ds prateet van politie te Pargs de heer Lëpine heeft besloten maatregelen te nemen om een einde te maken aan bet buitengewoon groote aantal nachtelgke aanrandingen dit te Pargs plaats hebben sedert de sluitiof der Tentoonstelling Een onderzoek moet aan bet licht hebben gebracht dat het leger misdadigers dat de hoofdstad van Frankrgk bewoont in de laatste maand is toegenomen met 2000 personen L6pine heeft nu besloten een speciaal korps op te richten van agenten in burgerkleedittg om de nachteiyke zwervers te bewaken En dat is noodig ook want de toestand is op het oogeoblik z66 dat de Fargzenaars die zich s nachts op straat wagen voorzorgen moeten nemen alsof zy een door Indianen bewoonde prairie moeten doortrekken Ëergisternacht beeft de politie in eeniga berncbte wgken een klopjacht gehouden waarby maar even 817 verdachte individien zyn gearresteerd Inhet laatst der vo ri g e week heeft men beproeft of de Alexander IIIbrug te Parys wel sterk genoeg was Uan heeft daartoe 28 vrachtwagens genomen alle beladen met 20 ton aan steenen en bespannen met vyt paarden De batterg stelde zich tegelgk in beweging op een boomsignaal hield in het midden der brug stil draaide en zwenkte daar en reed Viermaal op en neer Alles hield zich prachtig Er waren eenige ingeneurs van de Cren zotfabrieken die de afwyking met bun toestellen controleerden ook zonder toastellen kon men op zekere punten van de brug wel bemerken welk ontzettend gewicht zg te torsen had Een prettige proef voor paarden en voerlni intusschen t4 J 10 1 t ï io o 8 41 X 1 I SO M Si lO SO I0 4t 11 01 11 47 11 u I l ll IT 17 8 1 7 01 7 19 8 11 9 88 at r 9 4 48 9 18 8 11 lO Ol 7 01 7 1 S IO 8 41 1 47 10 09 lO li 11 01 4 10 11 41 8 04 8 14 l 9 tS i 1 01 t 19 9 17 S lt 8 14 i i S S8 E 8 4S I S8 9 4I 10 19 Een ieder zal zich nog herinneren boe in 1891 de ontdekking van het scbromeiyk wanbeheer der gemeenteflnancien door das ontvanger te Schiedam alle gemoederen m beweging bracht Sedert was uit den aard der taak de gemeente Schiedam er op nit geweest dch zooveel mogeiyk voor het gebleken U kort in kas pi m f 80 000 te dekken Zoo had men eerbt den borgtocht door den ontvanger gestort aangesproken es later nit den boedel van den inmiddels fai staat van kennalgk onvermogen verklaarden gemecDÉBontvanger iets ontvangen maar men stondnog altyd voor een te kort van pi m I 40 De gemeente Schiedam trachtte nu dit laldotekort van haar vroegeren burgemeester terug te ontvangen en sprak dezen tot betaling in rechten aan Mr Aug Philips Jr uit Amsterdam pleitte Zaterdag v66r de rechtbank te Rotterdam in deze zaak voor de gemeente Schiedam De burgemeester lou schromelgk in zyne verplichting om den ontvanger te controlaeren ta kort geschoten zgn ledere drie maanden moest de ontvanger rekening en verantwoording aan burgemeester en wethouders doen maar in de jaren 1878 1894 zou men daarvan een bloote formaliteit gemaakt hebben De ontvanger zou getoond hebben wat hg op een bepaalden dag in kas had en dan later door verkeerde transporten foutieve optellingen en dergelgke fraaiigheden de kasboeken met het oog op de getoonde som sluitend gemaakt hebben De valschheden in de boeken zouden zoo sterk geweest zgn en zoo in t oog vallend dat reeds een bloote inzage dan burgemeester het financieel wanbeheer zou hebben geopenbaard De burgemeaster zou zoo maar zonder eenig onderzoek zyne bandteekening onder de procesverbalen van kas opneming geplaatst hebben Het zou dus wel haast van zelf spreken dat hg gehouden was de schade die de gemeente door het tekort geleden had en die mede door zgn schuld ontstaan was te vergoeden Nu bad wel de burgemeester doen aanvoaren dat hy voor het tekort civiellecbteiyk niet aansprakeiyk zou zgn omdat grieven door de gemeente tegen de uitoefening van des burgemeesters gezag ingebracht niet door den gewonen rechter zouden kunnen worden onderzocht maar men zou moeten aannemen dat hier in ieder geval hem niet de bevoegdheid wat gegeven om valsche rapporten van kasopneming te maken en dat hg dus dit doende hiervnor evenals voor iedere onrechtmatige daad onder het burgerlyk recht zou vallen Mr J Knottenbelt daarentegen betoogde voor den vroegeren burgemeester dat om verschillende redenen de gemeente Schiedam niet in bare vordering zou knnnen slagen Allereerst zou de burgemeester niet alleen maar het college van burgemeester en wethonders in zyn geheel voor de controle aansprakeiyk zgn de burgemeester toekende wel da proces verbalen van kas opneming maar alleen namens B en W Eene actie zou dus tegen bet geheele college en niet tegen den burgemeester alleen moeten gericht zyn Verder zou nooit gebleken zyn dat de gemeente Schiedam door bet tekort in kas schade had geleden er was gebleken een administratief tekort maar nooit zou gebleken zyn van eene verdnistering van gelden door den ontvanger immers deze was na een eer uitgebreid onderzoek niet gestraft wegens verduistering maar alleen wegens vervalsching van boeken Het administratief tekort zou even goed door vergissingen zooals byv het vergeten van het boeken van uitgaven of bet opscbryven Van posten van uitgaaf onder de ontvangsten kunnen zyn ontstaan Eindeiyk zon het geheSie geschil zoo publiekreehteiyk mogeiyk zgn en dus niet door den bnrgtiyken rechter mogen berecht worden Het geschil liep immers over de schade door een ambtenaar in de uitoefening van yn ambt aan een pnbliekrechteiyk lichaam toegebracht men zou zich byna geen verhouding kunnen denken zoo zuiver pnbliekrechtel k als deie Het Openbaar Ministerie tal over U dagen conclusie nemen President Kruger woonde eergisteren vergezeld van den heer Wolmarans de voormiddag godsdienstoefening by in de kerk van da Oareformeerde Gemeente aan den Z O Baitensinsel te s Gravenhage Onder het zingen door de gemeente van het erste vers van Psalm Juich aarde juich alom den Heer betrad de Staatspreaident het door een talryke schare geheel gevulde Godshuis Na een gebed waarin de president werd herdacht richtte de voorganger ds Van der Linden alvorens zgn godsdienstrede naar aanleiiffiig van Jesaja iO U te houden een gloedvolle toespraak tot den president waarby hy in bezielende taal woorden van bemoediging en verstroosting voor de kracht des geloofs tot den heer Krnger sprak dien hy tevens harteiyk welkom op deze plaats das gebed heette Hg gaf den Staatspresident de verzekering dat de gemeente dag en nacht gebeden had voor hem en het arme volk van da twee zwaar beproefde Republieken De godidienatvoorganger herinnerde er tevens aan dat heden den l$en Decemberdag een gewichtige datum is in de geschiedenis vui Transvaal want 16 December ISffi was de dag der verlossing vau de voorloopers van hat Boarenvolk uit de handan va den hen overheersehenden Kafferkoning en spreker hield zich er van overtuigd dat ware president Kruger thans te midden van zyn worstelend volk hy vandaag tot hen naar aanleiding van die verlossing woorden van bemoediging in den strgd zou spreken Na de godsdienstrede nam president Krnger deel aan het Heilig Avondmaal Hg was de eerste die aan tüel ging en na eindijnng dezer plechtigheid bleef hg nog eenigen tgd alléén aan tafel in biddende houding zitten STADSNIEUWS GOUDA 17 December 1900 Bet Hotterdamsch Toonoelverbond voerde gisterenavond in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen het beroemde drama in 8 tafereelen van d Ennery en Bourgois de Twee Weezen op Dit drama is hier meermalen opgevoerd zoodat te verwachten was dat de toeloop niet zoo heel groot zon zyn toch waren nog een kleine 300 personen aanwezig Het spel der acteurs was in het begin niet best zg hadden te veel de steun van den soufSenr noodig na het tweede tafereel werden zg beter en trachten zg het tekort der eerste tafereelen geheel weg te cgferen en daarin slaagden zg Onder dit gezelschap waren zeer goede krachten o a een der weezen Henriette spoelde zeer natnnrlgk en verdient afzonderlyke vermelding De twee Frochards met hunne moeder waren zeer goed vooral Pierre en wel in het 7e tafereel wat had hg daar een zeggingskracht vooral toen hg Jacques opmerkte dat de Frochards voor geen moord terug deinsden dit tafereel was het schoonste Het publiek amuseerde zich kostelgk en liet dit ook blgkeo door na ieder tafereel flink te applaudiseeren Do pianist dia de pauzes aanvulde komt mede een woord van lof voor zgn spel het was jammer dat eenigen hem gingen begeleiden met hun gezang dat nam veel van het goede spel weg en deed ons denken aan voorstellingen in een café chantant waar dit misachisn meer op zgn plaats zon zyn hoewel wy dit toch altgd afkeuren en vooral toen in de koffiekamer werd geannonceerd dat het scherm omhoog was werd een vervaariyk geschreeuw aangeheven dat voor de uitvoerders en bezoekers bepaald hinderlyk wat Maandag 1 1 10 Dtc vierde de schooljeugd der R K Meisjesschool alhier het vyttigjarig bestaan dier school Te acht uur werd eene H Mis opgedragen waarbg al de schoolgaande kinderen tegenwoordig waren Toen deze geëindigd was begaven zich de kinderen der bewaarscholen en de leerlingen der laagste klassen 400 in getal naar het Gesticht Daar zonden zy den morgen in bigde feestvreugde doorbrengen Na een gul onthaal werden de kleinen vermaakt door vertchillonde spelen Tegen twaalf uur verlieten zg opgewekt en vroolgk het Gesticht om plaats te maken voor de endere leerlingen Reeds lang vóór den bepaalden tgd waren deze tegenwoordig Nadat zg eerst een uurtje vrooiyk en prettig op do speelplaats hadden doorgebracht werden zy in een groot en voor dat doel door den Heer B W V d Pavoordt versierd lokaal gebracht De aanblik dier versieringen de tafels met koek snikergebak flesschen en glazen dat alles verhoogde niet weinig de feetteiyke stemming der meisjes Daar ook zag men de fraaie cadeau door de kinderen zelf aangeboden Onder voordracht en zang werd nu de middag doorgebracht en niet zelden was bet een gejuich en gelach zonder einde Tegen vgf uur werden de feestvierenden bezocht door eenige Eerw Heeren Geestelyken zoomede door de leden van het Bestuur der Inrichting Te half zeven keerden de kinderen weer huiswaarts allen zeer voldaan over de feestelgkheden van den dag G N Stolwmk Door het bestuur en de onderwyzeretsen der Hervormde Zondagsschool is besloten ook dit jaar met de leerlingen het Kerstfeest te vieren en wel evenals vorige jaren in de Hervormde Kerk en op den avond van den Tweeden Kerstdag Uet het oog op de groote kosten aan zulk eene feestviering verbonden besloot bet bestuur tot het houden eeoer collecte by d t en belangstellenden Eene opweking om voor znlk een heeriyk doel mjq choots te gaven mag wel overbodig l acht worden 3é5Bte StaatB loterij 8a lüaiM Tnklliog ran MuiuUg 1 Daoamliar Ko t891 6000 No 76 9 1800 Ko 9 4 1000 Ko 1 I74 m 1997 rik 400 Ko 14117 ea 19818 elk 100 Ne Hl 49t 1M a IIIOI tik 100 Piijun vu ƒ 1 3 il S i8 t 016 10 40 IJM 18401 I86II 14 8018 71 1 77 67 It 84 ta 1109 6704 vO 10711 1Ü877 17 13 It lts 61 39 91 81 18414 161117 1680 181 10 tt 97 10830 80 66 8 319 4 88 811 10908 8 ti 10 48 70 91 48 11 13810 63 7t 68 91 8811 0 81 64 16698 15 8t 3111 71 84 llOSi 1 888 46734 18993 464 41 77 88 lUSI 39 71 190 4 71 65 6Ü1S 8137 11918 tS 83 67 606 3871 6008 8388 18 18711 ïl 19136 78 81 8117 8433 41 80 80 66 tos 88 8808 tt 71 l 63 t 85 3401 7 68 91 13867 90 81 37 4 18 77 11319 7t 18 1 91 73 7 63 863 36 18919 71 198 S 75 3631 90 67 11419 81 17101 9 750 1 6946 t 86 40 68 94 917 89 97 89 76 1403 i 19 I9SI4 61 3601 6500 97 11586 60 17149 18149 87 9 S6 a 160 1631 6t 0 93 98 14 81 8 80 14131 91 96 1014 88 6669 8811 11787 40 1J378 19561 68 8884 93 73 91 1411 IN 48 71 98 SU 6710 96 11817 79 47 19606 1190 8189 49 899 41 97 90 69 1 87 4 4 SOitOiO 1 90 14330 7614 19707 96 4858 85 66 81 89 16 88 1310 58 61 VU 61 14160 13 4 6 4806 86 9130 81 14516 80 71 83 36 6901 49 97 0 48 19817 99 9 68 9314 11046 14 I 86 1 068 1418 4507 7015 9419 11U6 47 17695 61 48 14 61 64 18 49 1776S 10117 1658 4 1 8 96 17 66 178 8 10 81 1 I0 4706 7118 95 1 98 9t tl 37 96 68 46 71 13X1 14766 60 40 17 4 80 886 9610 91 14911 77 50 9 96 61 16 11806 88 81 70 1818 19 8 78 9786 6 76 1 916 8 71 5088 88 86 S 1 011 18066 108 6 79 81 7167 9848 60 9 4 80 86 88 88 68 11638 15141 18 19 87 1061 68 7440 9319 4 0 11 98 71 69 46 9t 66 6187 8 7 1100 5108 rt 1 080 18146 16t9 88 10431 91 16 0910189 11861 15618 91 94 1173 51 7688 68 95 16849 18918 10637 1884 83 7809 66 11918 61 81 88 18 9 1 1 71 71 6 84 84 5811 44 74 49 167U 71 I069S 87 6 75 10109 1 H 18889 10776 8 84 7711 11 5 16881 40 80 1S09 5801 80 16 71 153M 18481 S i 58 70 7848 10311 88 66 5 86 ItlO 6411 7906 61 89 0 80 10818 1778 48 68 76 1809 16071 81 6b 19ia 68 7 10469 I8I11 18158 11688 10900 17 6618 8006 10677 14 16118 68 It 8981 49 8 10816 16 1680 18818 It INQEZONDBM EEN VRIENDELIJK VERZOEK Misschien is er onder de lezers van dit stukje wel de een of ander die een soeplyst heeft voor welke soepketel ook maar die eigenlgk niet goed weet waar hy die kaartjes plaatsen zal Hy geeft ze toch zoo gaarne aan iemand die er werkelgk behoefte aan heeft De Vereeniging Armenzorg heeft elk jaar tal van gezinnen meestal hoogbejaarden die hunkeren naar een bordje verwarpaende en versterkende soep maar zy heeft niet altgd zooveel kaartjes beschikbaar als zg wel zon knnnen plaatten Indien gy nu met uw soeplgst geen raad weet Armenzorg weet er goeden raad mede zendt gy dan voor dit jaar die lyst niet aan Armenzorg willen afstaan Aan onderstaande adressen worden desoepiysten gaarne ontvangen J W BERKEDBACH V D SPRENKEL Voorzitter A W ROES Penningmeester E LIIOER Secretaris Onderstandscommissie FOSTElR IJ BIsr Lgst van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn knnnen worden uitgereikt Ie helft der maand December 1900 Brieven C de Greet P Mej S Perdyk f ö W Stienks Haag P Stolp Groningen Mej M M Siegers Middelborg A Bonter Rotterdam Briefkaarten M Hoogonstraaten Leiden Geweigerd Brieven H Horabach Roermond Briefkaarten F de Bruin Rotterdam G Rosbergen Groningen De Directeur M C HKNNEQÜIN HARKTBEBIOBT Steenkolen en Cokes Van de Duitsche kolenmarkt niets bgzonders Overal poogde men contracten at te sluiten op langen termyn tegen de tegenwoordige pryzen dos vondt dit geen byval by de af nemers In Engeland worden geen nieuwe contracten gesloten en zyn de pryzen in Lan cashire Durham en Northumberland stoomkolen 14 sh 6 d de ton v a b Gatkolen 13 sh 6 d tot 14 sh 6 d de ton v a b De Cokes alhoewel meer geproduceerd bleet onveranderd 24 Sb de ton v a b De daling is dus tot staan gekomen in de steenkolen De beslissing is dus nog steeds aan de winter temperatuur Veemarkt te Rotterdam Maandag 17 December 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 32 3e kwaliteit ag cent per half Kilo Vette Kalveren Koede aanvoer te kwaliteit xo de kwaliteit 27 3de kwaliteit 34 cent per halt KI Vette Varkens flioede aanvoer iste kwaliteit 81 ade kwaliteit 30 3de kwaliteit 18 cent per half Kilo Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd De handel was in vette runderen vlug hooger in prys v tTe kalveren schapen en vsrkens stadig prijshoudend illeawe Paraplules Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTÉS A VAN ÜS Az Hd TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA relej M 3i Beurs van Aiiislerditiu Slatkrt 81 Vi Vikrs 81 9S V loof 88 8 V tt tt sj i i 911 101 M i 91 tf 10 900 91 99 881 486 661 108 104 184 91 t DIO i inaausD üart Ntd W 8 I dito dito dlic 8 dilo dito dllo 8 Hollsll Obl Qaaill 1881984 tTAUB lQSshrgring 1881 81 8 OosTin Obl in pipier 18tt 8 dito in iiltsrlttt 6 Pomtoeil Obl mat coupon tdilo tlnkal 8 8W 118 uov 90 IBV 11 iï tl 16IV 97 avauiiD Obl BUnmI 1894 4 l duo aaaou 1880 4 dllo bij Bolbl 1819 4 dilo by Hop 1119 90 4 dilo io üonil Imo Ittt t dilo dllo dilo 1184 8 BrAHii Ferpil loliuld 1881 4 TUHIU Onpr Oonr lan 1390 4 0 11 Itaning laria P Oae leanin MriaO ZoiDA Rp T obll 189 5 Hailoo Ob 11 80S 1890 t ViXESOlu Obl 4 onbap Ittt V T DUl Obligatian 1198 8 KoTTBlDAll aud lanu 1894 3 NlD N Afr HtndalK unci Arandib Tab Mg Canifinalan DaliHiaueliappÜ dito Am Hrpolhaakb piudbr 4Vi Uult My dar Vontanl und i Or Hjrpolheakh naniibr 4Vij Nadarlandaaha bank naad Nad Handatmaauoli dilo N W k Pao Hvp b pudbt tl Bolt Hypolhaakb pandbr 4V Ulr Urpothnekb dilo 4 4 OoniNB Oinl HonK bank aand Roai Hypolhaekbank paadb I Ambsika Kqat bjrpotli paodb 4 Mu r L Pr Lien eert e Kib Holl U 8poorw Ui aand Hy lotKipi r SI Spw aand Nad Ind Spoorwegm aaad Nad Zuid Afr 8pm aud 6 dilo dito dito 1891 dito 8 laUB8poarwl 1887 89 A Eabl 8 8 ioon 100 114 Hl l 81 101 74 104 87 i i 9 y l 631 160 110 108 109 99 100 117 117 101 34 7ty lïv V Znid IUI SpwmjI A H obl l PoL i araahan Weaonauid Koal Or Ruil Spw Uy obl 4 Balliaaba dilo aand Vaalowa dito a id 6 Iwani Dombr dilo aand 6 Kniak Ch Auw Bp kap opl 4 dilo dito oblig 4 AHBiiu Com Pao 8p My obl tl Ohio fcNorlb W pr Cr aand dllo dito Win 81 Peur obl 7 Daoror k Rlo Or 9pm oarl T a Illinoia Central obl in KOud 4 LouUt fc NathtllllOert aand M6ilco N 8p M i lobrp o 6 Hiaa KanMi f 4pCt pref aand N Tork Onlalio fc Waal aand Penn dio Ohio Mif 6 Oragon Calif lah p ingond 6 81 PanLMinn klianiLobl On Pao HooflUn obiK t dito dito Une Col Ia hyp O 6 OaNADA Can South Okerl r aand Vn 0 Rail fc Na lo h d o O Am lard Omnibua Mif aand