Goudsche Courant, dinsdag 18 december 1900

No 8981 Woensdag 10 December 1900 30ste Jaargang fioiBpE mmm meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefMi N m De üit ve dezer Courantgexchiedt dagelijks met uitzonderiog van Zon en Feestdagen De pri J8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VIJF CENTEN TelefMa H At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 0PRÜIML G der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel rerminderde prijzen li SAM80M Auvi KTi Ti i GekoedersSTEEFSMA Blooiuistcn Turfwl njsel TT en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PR ACHT W A A R Hteeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No lU Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naaat elkander staande prachtige Pakhuizen gelsgen te Oouda aan de Tarlsingel Te bevragen bange Tiendeweg ü 29 m mm nmmmkf MionaalGrondbezit TB êQRAVBSllAOS Do DIRECTIE bericht dat de couponsder 4 obligatiën vervallende H Januari 1001 betaalbaar liJD te 8 üravenhago ten Kantore der Vonnootechap de Hollandscbe Bank de Vos en Vreode ende Firm P J Landry Amsterdam b d HH Praitoriu en Zoon Amersfoort b d Heer H 1 Croockewit Arnhem b d 0elderiche Bank Assen b d Heer E A Sraidt Oud Beierland b d Heer A Koopman Breda b d HH Ingen Housa en Zn Dokknm b d HH Fockema en Van Klettens Uorknm b d HH C De Uijselaar on Uo öonda b d H H Montyn en Dort land Groningen b d HH Mrs Van Vierssen Trip en Peith Haarlem b d ÏH Laane eo Van Bemmol b d HH P Posthnma Zn Harlingen Franekor Heerenveen b d UU Uebrs Mispelblom Joure Beijer b d UK Uebrs Mispelblom Beijor LoeuvardoB Bolaward b d HH Qebrs Mispelblom Beyer b d Hp Gebrs Mispelblom Beyer n P Konman Hm Hulst Leidon Maastricht Moppel Nümegeu Rotterdam Schoonhoven Sneek ding b d fteer L H v Waee bergho Janssens b d HH Leiwijn on Eigeman b d Oeldorscho redietver oeniging b d Hoer Hk Roelink AB b d Ngmeegsche Eilecten bauk Marton en Co b d HH S VanDantzig t o bd Heer P A tirenp b d HH Brnninga en Ten Tiel Geldermalscn Utrecht b d lill lan Blöden8teyii on Zoon Waalwök b d HH C A Witlox en Zoon Wagenirigon b d Hoer S A Van Minden Winschoten b d HH ö J an A E öroo nevoid Zntphen b d HH P F 0 Bmningi en l o Zwolle b d HH A Van Deventer en Zoon ¥ nukbljrknfOMfBliUltniiirlinna M vooral iMwm n KtadWKhouwtrlL U it AppnUmr na C M umtt k Cl IwHi MstliSlr 14 Min IMta onl op n m en fahrtdcimeric INrtoMkur kv Mtarw wiBkallwt h ithtMwart M l ln lf y w Ml Wl Wf l Oaaal 1lr K r4 MM A tia Oate b d HH Groenendaal on Top Trekking beslist IB Januari Kén Gulden Eén iulden jlrooie Verlotiog te 0 Cr3DETXr TEI5 IIOOFDPItLlS iüS EENE KAPITALE BOÜWMANSWONING raet raim 15 Hectaren nitmnntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddeliyke nabyheid van Ondewater De Hofstede met Landergen wordt desvet kiezend teruggenomen voor vijfentwintig duizend gulden in contanten zonder eenifre korting JI T Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannen RquipageK met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rytnigen l j Rywielen twee Halon Amenblementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 goudon Heeren en Dames Horloges 30 gouden Hoerenen Dames Kettingen 12 Vnikachels 40 Naaimachine 80 zilveren Hoeren en DamesHorloges 20 Hegulateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten B Waschtafels mot Stellen enz enz Xotastl lOOO prLJzeja Deze Loten zjn if per stak franco per post A f l Oi vorkrygbaar by SWARTSENBURG S Lotendebiet Uletmeg K MS tJouOa Levensverzekering laatscliappt Maatschappelijk Kapitaal fZMmmi gebeel geplaatst Goedgekeurd by Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VERZEKERD BEDRAG 36 80 KH HO Heptember 1899 RESERVE 6 19 0O Sluit ALLiK soorten van verzekeringen op levens on sterftekansen gegrond De Tarieven zyn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan hot HOOFDBUREAU te Dordrocht en de BIJKANTOREN te Amsterdam on te Rotterdam by den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en by de Agenten in alle plaatsen van Nederland Voor Maaglijders A AN ttllon die zich door het iattèi van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte mooieiyk te vorteorcn te warme of te koude spyzon of door onregelmatige lovonswyzc een niaaglyden als Waiigknmrrh Maagkramp Maagpdnen moelrUJke lertpriug of vemltjmlng op den hals gehaald hebben zy hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffoiykc werkingen roods sedert vole jaren bewezen zyn Het is uBeri Hrieli soRe fp ruiéanwijn Wl Deze Krnidonwyn is uit voortreffeiyke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wan gemaakt en versterkt de spfls vertooringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te yn Kruideüwgu geneest storingen in de bloodvatea zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tyd gebruiken van Kruidenwyn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eone proef moilete doen Symptomen als hoofdpyn opriïfpcn zuur in do maag opzetting misBoiykheid met braken die by chronischu maagziekten des te heviger optreden worden dikwyis n i êenige malen drinken genezen xr l en de onaangename gevolgen daarvan als S öl Up D 5 benauwdheid koiiekpynen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KKUIDENWIJN dikwyis snel genezen KRUIDHWWIJN heft verstopping op bevorë ert de spysvertering en ver wydert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag on darmen I Schraal bleek uitaen bloedarmoede verval van krachten zyn moestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekciyke toestand van de lover By gebrek aan oetlnst evenals herhaalde hoofdpyneii slapelooze nachten treedt een voordurend zickclijko toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spysvertering prikkelt do stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt don zieke nieuwen levtmslast Tklrijke attenten en dankbetuigingen tifiw izen dit t KRUIDENWIJN is te verkrügeu in flesschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van öouda Ondewater Schoonhoven Bode graven Woerden Alfen Aarlandervoen Vootburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle ifooia jm kleine plaatsen van de provincie Noord Holland on geheel fJoÉerland de Apotheken Ook verzendt do Firma WOLFF W Co Mgistcn Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwgn tegen originate pryzen naar alle plaatsen van Nederland Voor Hamaak wordt gewaarschuwd Ie vdaiige uiisluitend Huberi lllrlcli scüe Rruidcnwijn Myn Kruideuwy is geeii geheimmiddel zgn bestanddeclen zyn Malagawyil 45ü U Wyngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roede wjn 240 0 Attes bessonsap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anys alautswuft Amerik krachtwortel gontiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze Bddeelen worden vermengd seen Engelsch maar Echt BOEEEKBROOD tX nriit lie K t A SLEGt NIEUWE HAVEN 28 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ SN chMiisclie Wdsscherij II OPPKWIIEIMKK 19 Kruiskade Rotterdam Gebi vet x rd diM r Z M den Kouiniit der Belgen Hoof ddepAt voor GOUDA de Reet A VAN OlS Az Specialiteit voor het stoomen eu verven van Ite Heeren en Dnmesgarderobeo alHook alle Kinilergoederen Speciale innch tmK Toor het Rt Kiin n uu plnchemantele veeren bont ena Gordgnen taJelkleeden nz worden naar du nieuwste en laatste métbodfl f ererfd Alle f oederen betsi gestoomd ol ueveria worden onschadelijk voor de Kezondneid Tolffens taal bewerkt me Mkti iflD wil 4 Eehte Elkéi Cacao m ontvangen Munengeateld en na vele proefnemlagea in den handel gekomen onder dea nuffl dee aitvindeni Dr Miohaelis verrutdigd Vf de besta machines Is het wenidb roBinde Mabbliaaeiaent van Qebrs Stalls wwok te Kenlen ImIm JDrTBIefttellf Bikcl Cacao in vierkanten bneaia Deze £ ik J H o h net aeft leheokt ene ungename gezonde dmk voer itr g Iijksch gebruik een t 1 Itailifili na t pceder roor een kop GhoouUta All i eneeskriicbtige drank bf ml vaa iiurrheo sIol hIs met water t gebrallni Verkrijgbaar bq 4e vo IMiti B Apntbekars eoa i LK JAKa f 1 80 c 0 90 a ftS uoraalvarttgenwoonligar vaar H ito land luHus MatlenMidl Ainiiterdam Kalvastraat 103 Thicny a Wo dtfbaliia flo goheele ifrnTehl bekend eo il geroemd OnoYertrütfeii middel tegen alle Borst Iioug LeverHaagziekten enz Inwendig I KOowel als ook uitveodig in bijns jille zielctegeralW met goed serolg iian te wenden FrU per fliWOa t 1 per post t 1 16 TUwrj i Wottdintlf jWiCit een alsix l oogekv de geneeskTaoht eu lieilzame werkiog Maakt meestal Ike pynlyke n gevaarvolle oparatie geheel overbodig Met deze zalf wenl éeii U jUF oud voor 0BfpeneesU k gehouden heettcezwel eu oalauge eeu bijna S2 aar knukérlUldeQ seuezen Breugt geneziog en verzachting det uijaeu bij woadsD ontsGekingen enz vaa allerlei aardj Prüs por plqt f 1 50 per post f 1 00 Centraa l op3t voor Nederland Apotlieker IIE I ÜAKDERS Kokin 8 Aieterdam Wnr gi a depot 18 b telle men direct un die JclmUenlpotliek dei k THItBBÏiiB Pngrid bel HohilKh Oeetemich GeheTB prupeeti te ontbiNlen bt hst Centml Uspöt Stndora Rekis 8 mataduD Zenuvk j en ülaagclijders wordt Bit overtaiging als een werkelgke hulp in dea nood hfl boek IESaa i g e Trex MO bevolen Na ontvangst d t boekje fr BLOKPOELl gt s adres per briefkaart wordt r post toegeeonden door kh Zaltbommal Oouda Dnik van A BBjOlKMAN Zo Bulteplandscli Ovcrzi clit Hoewel Eitehener alleen gevechten vernwUt op den lOen es den 13en bg Vrgheid blijkt uit de otSciecle verliezenlgst dat den Hen daar ook gevochten ia waarbg de Boeien rolgeae den correspondent van de D ily Mail te Pietermaritzborg aangevoerd door Lonii en Christiaan Botha 30 onderotleieren en soldaten gevangen namen De oerresponitent zegt dat de Boeren in het Bjdoosten van Tranivaal stontmoediger optreden Zjj bobben bet konvooi aangevallen Tu de kolonne die Donderdag uit Pietermaritzborg vertrokken was om Yrüheid te ontzetten en ook een konvooi by Scheepersnak zjj werden echter algeslagen Het gtrncht der bezetting van Barberton en Ayoca door de Boeren is volgens den correapondent der Daily Uail te Lonren oHarqses slechts io zoover waar dat de Baereo den spoorweg in den omtrek van Avoca hebben vernield en Barberton en Komatipoort bedreigen Het hoofdkwartier Tan de eren was nog kort geleden te BossaenelULl ten westen van Lgdenbnrg gerestigl Sohalk Borger en Beitz zgn daar Viljoen is te Warmbad De Boeren hebben volop ammnnltie maar zg hebben gebrek aan Toedsal eo U Mi n zg m eo schoeisel tfi broeken nit ossenhoideo NegaotK lencbe reenitni laneisn ntt BallincoUig bg Cork die morgen naar ZnidAbika moaeteo vertrekken bobben ongeregeldheden gepleegd en zgn io hechtenis genoBoa volgens sommigen weigerden zg Ierland te verlaten Baden Powell s politiecorps wordt in EngsItod op 6000 man gebracht aangezien de w rTinc in Zoid Alrika bQUtbaar getaald beeft Een telegram van Ifethoen bevestigt het sneoTelen van generaal Lemmer en voegt r aan toe dat hg 11 December de Boerenstelling aanviel Hg vermeesterde het kamp der Boeren met een hoeveelheid mnnitie en vee Een Engelschman werd gekwetst Twee Boeren sueovelden en vg werden gewond De Wet is met tnsschen de 2000 en 3000 man opnieow in de streek van Thaba ncha verschenen Hg deed een aanval op den Lapberg en Warringham s winkel en bestormde driemalen de stellingeo van de Engelschen Bg den derden aanval stormde hg zeU met enkele manschappen voorop en sloeg er zich doorheen De rest van zgn strgdmacht volgde hem D Engelschen namen een vgltienponder eo vgltieo wagens met schistvoorraad dynamiet en proviuid Een commando dat Tab nehilnek trachtte te nemen werd te FEVlLLEtOlM o De choonioon van mevrouw Desvareqnes sprak de patroon met ee e onverzoenlijke stem gaat tmX op de baak tier bcBchnldigden zitten 16 niet om vrijgesproken te worden Maar wat wilt ge dan d t ik doen zal riep Serge driltig uit Mevrouw Desvafennes antwoordde niet maar wees met haar Tinser naar den revolver Dat ik mij doodichieti Neen dan zou ik n al te veel iCDoigen doen I Met eese driftige beweging stiet hij het wapen weg dat in de Bsbijheid van mevrouw Defvarcnnes Deerviel O ellendelmg riep de patroon uit wier drift die zij al te lang Imlvongen had nu in volle kracht kubarstte Gij lijt zel niet eenz een Panine De Panines kannen sterven Uwe moeder heelthaar man bedrogen en gij zilt het kind van een lakeil Ik heb geen tijd om aandoenlijke tooneelen met u te bespreken antwoordde Serge op achaamteloozen ttKm Ik ga trachten te ontkomen Hij deed een schrede naar de zijdeur De patroon peep den revolver plaatzté lich voor hem en eide Ik laat B niet heengaan rnggeikerm Commandant Huébroek trachtte met een commando met kanonnen ziek een weg te banen door Spinkhaansnek dicht bg Taba nchn maar werd ternggeslagen met een verlies van veertig man De Westm Gazette meldt datottZnidAtrika dringende noodkreten komen ever het gebrek aan paarden en daaraan wgdt man bet dat De Wet alweer ontsnapt is Wg hebben groot gebrek aan bereden manschappen Onze bereden macht is op hopelooze wjfke bniten staat om De Wet te pakken Wg kannen hem opjagen maar wg zgn niet bij machte hem te omsingelen Alle officieren die in de laatste maanden tegen hem hebben gestreden zgn er voor dat een vjjf o zestal goedbereden colonnes worden gevormd die van verschillende ponten moeten oprukken Indien De Wet door de eone colonne wordt opgejaagd moet bi bijna zeker in de armen eoner andere colonne vallen en zoo kannen wij hopen een einde te maken aan zgn roemrijke loopbaan Het zoo jammer zgn als men zich in Engeland begon te troosten met de gedachte dat de oorlog ten einde loopt llaar ik ben er vast van overtaigd dat zoo de geoeraalcommandant in de Oranje rivier kolonie een 6000 man bereden troepen kon afstaan en wat meer iofanteria om de convooieo te b waku De Wet en Steyn binnen drie weken zonden zijn gevangen genomen gedood of de kolonie uitgejaagd Het blad verneemt dat deze en dergelijke noodkreten de Segeering te Londen hebben doen besloiten alle bereden manschappen die te Aldershot garnizoen houden ongeveer 4000 man naar Zoid Afrika te zenden Bjj eeo oefening te Aldershot gehooden is bet gebleken dat de bereden infanterie goed geoefend en volkomen op de hoogte van haar taak is De Fransche Kamer zette gisteren het debat over het amnestie ontwerp voort Vanzeille handhaafde ziJn amendement waarna § 1 strekkende om verraad eu spionnage uit te sluiten van de amnestie reeds in de zitting van Donderdag j I is aangenomen Hij zeide dat hjj niet de Dreyfnszaak weer wiMe ophalen maar een gelegenheid tot redres opeolaten voor het geval zich een novum voordeed Hg hoopte dat de tweede paragraaf van zijn amendement om valBchheid in geschrifte eo valscbe getuigenis uit te zonderen met algemeen stemmen zou worden aangenomen De minister president wees op de strek Gij wordt zoo waar krankzinnig sprak de priift en knarste op zyne tanden Ik Ual u niet heengaan I herhaalde de patroon uit wier oogen een onheilipelleade gloed lichtte Dat zullen wij zien Panine greep mevrouw Desvarennes met krachtigen arm aan en duwde haar op zijde De patroon werd doodsbleek Serge had zijne hand reeds aan deft knop der deur Hij was op het punt van te ontvluchten De arm van mevrouw Desvarennes strekte zich uit Een knal deed de niiten dreunen Het wapen had doel getroffen het viel op den grond en in den kruittlamp stortte een lichaam met zwaren slag op het tapijt neder dat door bloed roodgekleurd werd Op hetzeltde ooeenbhk werd de detir geopend en Micheline kwam bmnen met het noodlottig ontvangstbewijs dat zij aan de edelmoedigheid van Cayrol ontriikt had in de hand De jonge vrouw uitte een hartrerschenrenden kreet en viel ajgiood bij het lijk van Serge neder Na Micheline klom de commissaris door Marechal vergezeld haastig de trap op De secretaris wissdde een blik van verstandhouding niet de patroon die haie in onmacht gevallen dochter ophief en in hare armen abot Hij begreep alles en zich tot zijn metgezel wendende zetde hij Helaas mijnheer gij vindt hier eene droeVige gebeurtenis te sUven Toen de prins uwe komstvernam heeft hij zich beangstigd gemaakt hoewel zijn vergrijp niet zwaar was en zich bet leven béitomen Tenrijl mevreuw Desvarennes bü de arme Mi lig van de door Vazeillo voorgestelde oit deringen Het zou wel ia waar mogelijk Ik staande te houden lat bet voornaamste 1 iwijsstnk uit het proces niet het werk van j PSyfuB was men on zekere getuige kanI m vervolgen en de proceduren nietig kanI in verklaren men zoa i rechters kannen rvolgen on op die manier het proces herwenen maar dat zou weinig politiek zijn de Regeering zou het als oen onvcrgeefljjm font beschouwen daartoe over te gaan JMi tracht weer een verwarden toestand in fti leven te roepen Waarin het natiooalis i zich zou kunnen ontwikkelen Spreker modigt de meerderheid uit terug te komen Of het program dat zjj in eenstemmigheid nat de regeering nastreeft hjj stelt de Me stie van vertrouwen en vraagt aan de mserderhoid het hoogste belang der liepuUiek tot richtsnoer te nomen Uitbundige to nichingen U lfne door Breton in het debat gehaald verdedigde zijn houding tgdens zijn ministerie Hij zeide o a Ik verzeker dat de vWiflcatie van bet dossier door generaal BiUot verricht aan het licht bracht dat de persoon van Dreyfus schuldig was De algemeene beraadslagingen worden gestoten § i van bet amendement Vazeille Vorit verworpen met 311 tegen 90 stemmen tn het geheele amendement daarop met 313 JMM 60 temmen j De toestand van de Aniwerpscbe dokkeo wordt met den dag ernstiger Er zijn twintig duizend werklieden tot verschillende groepen behoorende die gemeene zaak maken tegen de patroons en besloten hebben hot tarief dat hun is voorgesteld af te wijzen Tegenover de massa der arbeider vormen ook de reeders evenals de directies der groote scheepvaartmaatschappijen één geheel Er heeft een bijeenkomst van de laatsten plaats gehad om de godf agsign vast te stellen Ook de Bed Star Line die zich om particuliere redenen terug had getrokken is van de partij Men zal een beroep doen op de talrgke werklooze arbeiders die niet tot het syndicaat der dokwerkers behooren en desnoods zal men werkkrachten nit Hamburg of Bremen laten komen Evenwel is het zeker dat zulke maatregelen van de eene zgde zullen worden beantwoord door krachtigan tegenstand van de andere ztlde In 1893 traden de stakers zeer krachtig op wierpen de koopmansgoederen te water en staken de katoenbalen in brand Oister werd de beriissing verwacht over het al of niet proclameerender staking burgemeester Van Kijswijek evenals de burgerwacht cheline die door de hevige ontsteltema het bewustzijn had verloren nederknielde en haar dochter in haar armen opbeurde naderde de commissaris haar met eerbiedigen groet en zeide Menouw van uw geschokt gevoel is een lauger verblijf hier niet te vergen De inlichtingen die ik noodig heb zal mijnheer hier wel kunnen verschaffen De zwaarbeproefde vrouw stond op haar heroverde dochter in haar armen mede dragende zooder dat zij onder dien Ust gebogen ging zijn reeds op hun qui vivo De burgemoostor heeft inmiddels om een uitbarsting der staking te voorkomen een arbitrage voorgesteld de reedora hebben dit geweigerd en meegedeeld dat zij by bon voorstel bleven om 50 pCt voor overwerk te betalen en vast te houden aan het nachtwerk Do arbeiders z n toeschietelijker daar zij het arbitrage principe hebben aangenomen Zij hebben een onderbond gehad motbnrgemeeater Van Bijswjjck die bet volgend voorstel aan de band deed De arbeiders znllmi werken tot les uor d w z gedurende de donaneiren Het dagloon zal hetzelfde blijven Voor bet werk na zes uur s avonds tot tien nor zolleo zjj recbt hebben op 60 percent vorhooging Na tien uur wanneer dus het nachtwerk begint zal de loonsverbooging 76 pCt zjjn Vhn Zondagsarbeid zsUen de loonen mqt 100 pCt vermeerderd worden De bargameester verzocht den werkliedenafgevaardigden voorloopig op de oude tarieven door te werken teneinde de voorstellen der patroons te vernemen en een lock ont Ie voorkomen In da werkliedenvergadering van eergistv is tegen rustvorstoring gewaarscbnwd door de leiders Vérspreidf Berichten ITiunHUK No ztjo t de koetsiers ran de ürbalo die bet werk hebben gestaakt zoodat er i ondag te Parijs slechts woioig rijtaigeo van deze maatschappij reden Het bof van cassatie beeft verworpen het appèl van den anarchist jjalson die wagens een aanalag op het leven van den shah veroordeeld is den tweeden November I I door het hof van assises der Seine tot levenslangen dwangarbeid Volgens do Soleil zal er geen vervolging worden ingostold tegen eenlge Engelschen die te Marseille by de ontvangst van president limger kleine muntstukkenonder de menigte zouden bobben geworpen van het balkon van een hotel uit de menigte zonden voorwerpen naar do EngelschenziJn geworpen en terugvallende zouden demanifohtanten op straat gemeend hebben dat de zonen Albions d schaldigen waren I Het gerucht loopt dat do gouvemeor van Indo China de heer Doomer op eenterugroeping van de zijde des minieters van koloniën Deorais heeft geantwoord dat b jdoor do regeering nitgezonden is en dat by alleen bevoegd is om uit te maken wanneer by in het moederland moet terugkeereol OOSTÏKEUi HoiOiBU Door den Senaat der ooiversiteit te Bndapest is rer orpeo bet clerieale besluit van de jnridlscbe faculteit om allerwegen in de zalen der hoogescbool kruisen aan te brengen waardoor do bladen derzplotenno ach en wee schreonwen eu raden tot serenades met l nHInmnztek aan de protasBorea die znlk etn heiliging afkenrdeot SnnviS Kooisg Alexaoder moet na Terksnning eerlang met zgn vrouw naar Petersburg gaan ter kennismaking en dan stevept bet koninkiyke echtpaar misschien naar Ber lyn Weenen en Some B3CNNËÏniAND 8TAÏEN GÉJVEKAAI T ir B m 10 Ml M M im B n Zitting van Maandag 17 pecember Ia deze zitting weri de behandeling van de begrooting voor Oorlog voortgezet Aangenonan word D t 6fi tegen 86 item