Goudsche Courant, woensdag 19 december 1900

J i l i mwiWl IIPH hertog toen h in de i gala coupé naar hst paleis reed toejuichten Hare Majesteiten de Koninginnen begroetten den hertog in het paleis ieroimen tgd stond de Koningin voor het venster van het salon rechts van bet balcon en un en dan voegde zich de Koningin Moeder by haar Het talrijk publiek dat zooveel mogeljjk tot onder de booggalerg van het paleis werd toegelaten deed het voorplein van toejuichingen weergalmen Toen tegen tien uur de nadering van het rijtuig aan H M werd aangekondigd ook door de kreten van het volk snelde H H naar de vestibule weldra gevolgd door Koningin Kmma en ontving haar verloofde in de vestibule van tiet paleiff waar ook baron Cliffort Hr Ms hofmaarschalk en de grootmeester baron Sirtema van örovestins aanwezig waren Onder gejubel van het publiek dat van deze ontvangst getnige was begaf het vorstolgk paar zich gearmd naar boven en vertoonde zich nog een wijle aan het venster Gemeng de Berichten Te Jnbbega Fr ia voor rekening der naamlooie vennootschap Landontginning te a Oravenhage waarvan mr A Kerd jk directeur is beg onnen met den aanmaak van een perceel heidegrond Een dertigtal arbeiders die anders werkloos zoudon ziJn zijn daarmede bezig Het doel is deze gronden tegen het n s voorjaar z66 ver te lyijgen dat daarop aardappelen kunnen verbouwd worden De ondervinding leert dat op dergelijke versch ontgonnen gronden dit gewas goede reaaltaten geeft Later worden dan de akkers met haver rogge en boonen bebouwd Deze vennootschap heeft nn reeds in dat dorp 14 HA woeste grond ontgonnen Voor rekening van den heer Janssen te Amsterdam die te Jnbbega eene groote uitgeatrektheid woesten grond liet ontginnen en daarop de kolonie Helpt elkaar stichtte zal in dezen winter geen aani aak van heidegrond uitgevoerd worden Trouwens de behoefte aan werk is te Jnbbega lang zoo groot niet als voor eenige jaren Vele arbeiders vertrekken naar Dnitsehland waar zjj goed verdienen Zij die den winter in hnn gezinnen doorbrengen badden een duitje oververdiend groot genoeg om in de behoeften van hun gezin te voorzien gedurende het werklooze tijdperk De milicien M van het Ie reg vestingartillorie te Zwolle had gisterenmorgen bij een oefening waarbij kardoezen zakjes gevuld met buskruit werden ontstoken het ongeluk met den voet in bet aftrektouw te haken waardoor do kardoes ontbrandde en hij hevige brandwonden in het aangezicht bekwam Het gezichtsvermogen heeft gelukkig niets geleden De milicien is naar liet hospitaal te Kampen vervoerd Te Tilburg is Zaterdagavond weer een droevig drama afgespeeld Reeds in den laten avond kwamen de hoofdagent van politie van Rooijen en de agent Hols in een logement een daar logeerend onbekend per Direct SptorwegverblBdlngeD met GUUDil WInterdleBSt 1900 AaDxevangeD 1 October Tüd vu tireniHich E I 7 17 T lt 1 44 14 IT l lt 14 1 10 11 l 40 11 i I 4 10 1 t n Z 10 10 lit 8 41 J r t 10 87 7 4 8 07 l t l t it 10 80 10 41 11 01 11 47 T 48 8 41 I 11 81 747 I 11 4 f i eOVOi 0tTlBD4llf ant Ml 0 4 U l 10 11 11 01 U S 11 11 l tl 1 17 1 18 8 80 8 41 4 81 4 14 4 11 4 18 f ll O 1 r 4 01 f 11 U 1 10 8 11 ll t 1 17 5 18 10 i n St 11 10 li 84 l li 1 8 8 11 4 08 1 17 t 4S I ll l l i B IO 10 08 11 18 I f 0 I0 40 0 jj 7 lO lt AUÏn Uo tl Oim t t HiWUm P iIm Itl H Mm 4h O i am rtcw Mlj tl not Ut il rotnjtl ttt 1m1 mokly ji J HallauliA Sp9 L tr appl i wl t irg l roTTlIDtM SOlIBa Tin nni f I I U t0 1 48 IMI l i4 l l ll 11 41 11 10 IJS 1 14 1 48 f 4i I ff f f t4 f r ff ff ff l t ff ff j ff ff It t 8 ff f ff ll tl ll Ot 11 81 1 01 1 0 I 8S 0 4 l 40 4 1 41 04 10 1 10 i lO tt 10 41 10 4 l i 3i t lt 1 47 14 i vt 7 O 8 4 1 47 in ii lo u ll 1 04 t l4 700 10 0 10 1 iu i iu h b i ff nMn Hif f H f xfct fN t a = iHi tow Lit QO0D OBNHi40riw ram 1 11 10 00 ll M ff ff ff ff ff 7 ff 4 10 t 10 41 11 41 11 01 1I 44 1 40 l 1 4 4 14 4 4i t tt B 8B t Ol 10 9 17 8 U 8 14 1 88 E I 4S t S8 4t 10 11 i v lUan Voorkug Zi t n Zi I lt t 10 tl olmd lO sï 7 7 7X1 77 iA ÏAt O 10 11 10 84 11 41 U O U 4 ÏÜl 1 0 1 14 i 7 4 I l 1 4 7 05 7 1 I O 18 8 41 10 88 10 8 04 7 01 708 7 i tS M t ï 4 10 11 lU IM 11 1 0 0fT7 M 408 4 17 Ml 7 1 7 7 4 U Ml UM I OOUI A l MKTIRD4M Itta toilili nt 8 11 t 8 V I8 10 10 10 1 11 08 1 10 l t l li 4 07 4 48 5 18 SU 8 48 8 11 0 19 10 87 ll IAduLW 01 88 10 10 11 04 11 41 11 7 1 7 It 4114 57 5 M 08 44 8 10 8 11 08 U il lAnitO 1 9 1 87 10 14 11 1 1 081 101 11 8 40 4 11 t V 5 41 8 i8 10 O 11 18 1M4 1 50 4 01 4 1 ïb l aA Jlii l li uü ita h i tMnm tiljn It M i tl l i 01 D A U T tO a l i nm 10 14 lO St 1 00 Vl 7 t lt t ll 4 81 80 7 10 7 11 1 t tt 7 IS 1114 t 40 t St 11 7 8S 10 4 UAl l t 1 0 1 08 8 4S 4 04 8 80 7 00 7 44 8 08 a a r M M ImitO 7 11 10 I 18 81 11 1118 17 18 1 Ml 8 10 8 84 4 4 1 11 8 11 7 011 10 9 1 kmi W 1 84 0 4 7 8O1 15 8 4J 9 80 9 44 11 80 11 48 l Oi t tn 8 8 8 41 5 01 t St 7 15 8 15 10 08 1ou t 7 0S 7 81 8 18 I l 10 18 10 84 II II 1 I81 I 8 11 4 18 4 84 1 47 7 18 7 14 t Ot l lt 11 18 1 10 14 8 18 t ll 7 47 8 88 t H 10 1 10 11 11 88 11 01 1 4 8 01 l l 4 01 4 48 5 41 8 53 7 00 7 8 t Ot I 8S 10 05 10 49 8 07 44 t O 87 10 88 11 14 11 17 J 4 14 w 7 14 11 07 t tl 18 8 17 10 41 l 8 4 8 9 i 8 48 TJ 8 1M MO M 4I 10 14 UJt 18 11 18 11 t l 140 8 14 4 4 i 0 1 7 14 7 41 M l 10 07 10 88 11 88 oiSD het door dea minister bettreden mendement vtn den heer Seret trekkende om de directie der artUlerie inrichtiugee niet vtn Delft naar Amsterdam oTor te brengen Een tweede qnaestie gold de zoogenaamde pasrdenmilitie waanroor in 1896 een keoring heeft plaats gehad en nn Toor 1900117 000 i uitgetrokken om in Bommige provinciën weder een koaring te doen plaats hebben Niet zonder orerdrgving werd gewaagd van den boitesgewoniui last door dezen maatlogel aan de landboawende bevolking opgelegd Waar bj eens in do drie o v f jaren Toor komt en allerlei faciliteiten worden gegeren bad de Minister het recht dien last gering te noemen aangenomen dat hg nuttig renltaat heeft Haar daaraan werd nogal getwijfeld of hg ons een voldoend paardenmatoriaal biJ mobilisatie verzekert De beteekenis van de verwerping van den post met zeer kleine meerderheid is nnniet Tolkomen duidelgk Is het een veroordeeUog van de heele paardenmilitie F Of beoogt men niet tevreden met s Ministers toezegging dat h j den last zoo weinig drukkend mogelijk zal maken een meer afdoende maar dan ook meer drukkende regeling V Over den door twee leden voorgestelde memoriepost om schadeloosstelling te geven aan minvermogende ouders van miliciens die btl de bereden wapent worden ingedeeld i de beiliising tot beden uitgesteld Aan de cadetten van de Kon MU Academie en van de eadettensohool wordt een kentrerlof verleend van Zaterdag 22 dezer tot en met 2 Januari Aan den heer Kr mer hoogleeraar in letteren en w sbegeerte aan de Kyksuniversiteit te Utrecht is opgedragen aan Z H Hertog Hendrik van Mecklenbnrg Hchwertn onderricht te geven in de Noderlandëcho taal en Z H tevens op de hoogte te brengen van de Nederlandsche gesehiedenia In afwachting van de aankomst van hertog Hendrik van Mecklenburg stond gisteravond togen negen nnr een groote menigte op het perron van het staatsspoorstation in den Haag ter weerszijden van de koninklijke wachtzaal De Duitscho trein had circa 20 minuten vertraging en kwam daardoor eerst om 9 u 36 min aan Toen hertog Hendrik die de jagersnnlf orm met de blauwgrijze overjas droeg het perron betrad hief het publiek een welkomsthoera un De hertog werd bij zijn aankomst begroet door Initenut generaal graat Dumonoeaa ohef Tan het militaire huis ritmeester Van Tets adjudant van H M de Koningin den Dultscben gezant graal de Fourtalés en den militairen attaché der legatie den burgemeester gonoraal majoor Scherer gouverneur der residentie en door den hier ter tede 8onwe igen voorzitter van het MeckItnborgicbe Landsgerecht dr Langfeldt Aan Al deze hoeren reikte de hertog de band Pc officieren van zijn gevolg waarbij Hr ils adjudant kapitein van Hoogstratei waren oveneeui in te hue gekleed Bjj het verlaten Van het pïank er ging er andermaal gejuich op weiken groet uit het volk de hertog beattw6ordde door naar beide zjjden h t militair lalnot U brengen I Oeida ill 7 11 T II 11 üoordmlit door 7 1 KieuwtrlMrk 7 l OapelU 7 11 Botterdu M Il T 44 RottardimD P 8 0 1 14 Rottwdui 3 t Oi 7 11 t 4t Ml 4 4 O 07 7 11 4 tl 1 41 1 01 t ll f U 4 IT 10 It 7 M Bottodui Beun RotteiduB D P lottuFdam U 3 Ue Ninweikuk lioordrwkt da 7 41 1 17 1 41 l ll t ll t O 14 ff t Ot l 7 1 T lt T t 7 ir 7 11 Soada teveik MMie Soetnaen ZH Tooilnug Hsgo 1 07 load te 84 7 4 l lt Oadew I M Woerd 1 41 Umekt Bt 7 04 1 18 l ll l ti UlTMkt WoenlM Oudaw 0 dt De Rtjnotraat was vol menschen die den toon in arett nemen omdat h $ juiit geleek op iemand die deozeUdeo avond met bedriegelgke voorwendsels van den heer M eenige guldens had weten te bemachtigen De logeergast die verschillende namen had opgegeven ging gewillig mede met de politie D hield zich alsof bjj van den prins geen kwaad wist maar op den tocht naar het politiebureau ontsprong hg aan zjjn geleiders en ging aan den haal De beide politiemannen zetten hem achterna zg haalden hnn vinchteling in en deze zich waarschijnlijk verloren ziende poogde door een revolverschot in bet hoofd een einde aan zgn leven te maken Het bleek echter dat hij niet doodeigk was getroffen Op het politiebureau werd hem spoedig geneeskundige hulp verleend door dr Deelen De ongelukkige is naar men verneemt een jongeling uit Uaastricht wiens aanhonding ook verzocht was wegens desertie vanziJn regiment aldaar Hij wordt nu in betgasthuis verpleegd Dbl v Nbr Bü een landbouwer te Cadzand ZeeuwschVlaanderen beerscht sedert langen tgd een ziekte onder de paarden zonder dat de deskundigen konden zeggen welke ziekte het is Vier paarden t jn er aan gestorven of afgemaakt en nog zijn er drie lijdende Er werd besloten een der zicjke dieren op te zenden naar de Veeartsenijschool te Utrecht voor een bacteriologisch onderzoek en de heer Thomassen ieeraar aan die school h eft nu ontdekt dat de ziekte niet besmettelijk is en de kiem schuilt in den stal welke nu geheel moet worden afgebroken Heeft president Krnger ter voldoening aan den volkawensch zich geneigd betoond tot dusver dagelijks lich op bet balkon van het Hotel des Indea te s GravenBage te vertoonen nu hg sedert 10 dagen daar verblgf houdt en in verband ook met het guurdere jaargetijde ia het hem wenschelgk voorgekomen niet meer op die Wijze sympathiebetuigingen in ontvangst te namen Annette Andrien een meisje dat haar minnaar om t leven had gebracht is door de jnry te Luik vrijgesproken Haar verdedigers badden aangevoerd dat zij had verkeerd onder den invloed van haar minnaar die haar vaak hypnotiseerde en dat zg zichzelve niet meer meester was op het oogenblik dat zg den doodslag pleegde Het proces had drie dagen geduurd Men meldt uit Arnhem aan de N Hott Ct Op het Nieuwe Land alfaier ia in den nacht van Zaterdag op Zondag vermoedelijk een moord gepleegd Zekere J v D een besteller kreeg s avonc s nadat hg met zgne vrouw eenige kroegen bezocht had ruzie met haar naar men zegt over het aanmaken van de kachel Een buurvronw die de ruzie hoorde verklaarde later eenig e malen gebons geboord te hebhen alsof de man de vrouw met het hoofd tegen den muur sloeg en daarop een slag alsof een lichaam van de trap viel en toen zij daarop ging zien vond zg de vrouw bloedend onder aan de trap liggen f 4 S I I 4 47 4 01 4 84 t li 4 44 4 11 f ni t 4 1 07 l lt t 4 4i e ii 7 11 It 4t 7 47 ♦ J 10 11 4 84 10 11 10 11 ii oill lo sa i 4 11 01 6 11 11 ii 4e Zj ging daarop J v D waarschuwen die lag te slapen en samsn droe n x h t lichaam naar boven waarop de man zich weer te slapen legde en eerst later te geveer half drie mededeeling ging doen aan de politie dat zijn vrouw vermoord was Toen dë commissaris van politie en de hoofdinapectenr kwamen om een onderzoek in te steuen lag de vrouw blijkbaar levenloo tervrgl het bloed hur uit neus en ooren vloeide op het bed de inmiddels geroepen geneesheer kon slechts den dood vaititellen Het lijk werd daarop naar het gemeentelijk ziekenhuis overgebracht terwgl de man als verdacht van den moord schoon hü ontkent in verzekerde bewaring werd genomen ter bescbikkiug van de justitie Eergistermiddag geraakte te Kerkrade L de spoorwegartwider H van der Heyden toen hij op een reeds in beweging zgnden trein wilde springen onder een wagen waardoor hg zoodanig aan armen en boenen werd verwond dat hij in hoogst gevaarlijken toestand verkeert De Indische pers is zeer verontwaardigd over een cantine schandaal dat vooral in militaire kringen veel opzien heeft gebaarl Het Bat Nbl vertelt er het volgende van Wanneer militaire cantines tpelijk noodlijdend worden hetzij door noodzakelijke verbouwingen aanschaffing van meubilair of dergelijke kunneu de chefs onder wier onmiddellijk toezicht 7 ataan d z de plaataeljjke kommandanten te haren behoeve leeningen aangaan en daartoe hetzü met een znstercantine die geldelijk vooruit is of met particuliere personen of geldinstellingen een contract sluiten dit contract echter behoort door den kommandant van het leger te worden goedgekeurd Dergelgke stnkken gaan door de handen van den gewestelijk militairen kommandant en worden aan het departement van Oorlog door de eerste afdeeling behandeld Een chef van deze afdeeling de reeds gepensionneerde luitenMtkolonel Ernste officier jn de Oranje Nassau orde fungeerde in casu voor een belangrijk bedrag als geldschieter van een cantine naar wij vernamen in midden Java De voorwaarden waarop de leening Werd gesloten dragen geheel den stempel van woeker Aan het blad werd daaromtrent medegedeeld dat twaalf procent over het nog niet terugbetaaMe bedrag moest worden betaald en zoolang nog niet alles was terugbetaald daarenboven zes procent over het reeds gerestitueerde gedeelte Wat de deur dioht doet de overige militaire cantines in IndiS stelden zich onbo wnst borg voor de rleh tige naleving dezer harde bepalingen Ukn IHmI X t ll ff 10 1 l 4 10 11 17 f 17 t lt 7 0 7 1 t ll f 41 I 11 1 48 10 t l t tl 10 18 10 41 11 J9 i 10 01 lO lT lO M 10 4 g V I0 11 11 11 47 Het ia dnidelijk dat een dergelijk contract nimmer door den kommandant van het leger kon worden goedgekeurd wanneer niet hier of daar de hand waa gelicht Valt al dadelijk ernstige blaam op den militairen kommandant die ter wille van wie weet welke motieven toestond dat au de onder zijn beheer staande militaire cantine gelden tegen exorbitant hooge rente geleend werden des te ernstiger zal de blaam van het geheele officierskorps ja van ieder weldenkend mensch den ex hoofdofficier treffen die zulke woekerwinsten wist te maken ten nadeele van den soldaat ter wp dan loldut geleerd wordt het rolite Tertrouwen te stellen in zgn chefs bjj wien het beUng tid den ondeifoseUkte boven alles gaat Deze zelfde hoofdofficier belast met het toezicht over de remonteering bg het leger wist een paard van het gouvernement gekocht voor 260 te doen afkeuren en opnieuw aan datzelfde gouvernement te verkoopen Toor f 500 In de Pfalz bü Bienwald heeft men sinds eenigen tijd met succes diepbormgen naar petroleum gedaan Dinsdag jl stuitte men op een gasttroom die m brand geraakte zoodat nu een vlam van 6 meters hoog uit het boorgat komt Men vermoedt dat hier een rüke petroleumbron is aangeboord Hen scbrgtt nit Leiden Onder talrgke bewSzen van hoogachting en sympathie vierde Prof Dr C P Tiele gisteren zijn 70on verjaardag Behalve vele bloemgeschenken en andere vriendschapsbetnigingeq werden hem te dezer gelegenheid aangeboden namens 310 vrienden en vereerden zoo van hier te lande als uit het buitenland rijk versierde prachteiemplaren van de na te noemen werken t w Madame Jane Dieulafoy La Perse la Cbandée et la Sasiane Acropole en l art artistique de la Perse Clerq Uatalogne Mithriqne de Morgan Delegation en Perse en Perae en Textes Elamites Semitiquea Dit gesshenk vergezeld van een fraai album met opdracht en vermeldende de namen der schenkers werd den jubilaris aangeboden bij monde van diens ambtgenoot vProf Dr P D Chantepie de la San saye Door Prof Dr J E Van Iterson J Azn rector magnificus en als zoodanig voorzitter van den Academisohen Senaat werd hem vervolgens bekend gemaakt van wege de Universiteit te Edinburg zgne benoeming tot het eere doctoroat in de rechtswetenschap terwgl hem verder namens het Theologisch 8tudentengezelBchap Chryso8tnmus een huldeblijk werd vereerd bg monde van den heer Q H Oldeinan en bestaande in een fraai bronzen fantaiaiebeeld Bü den bul van den Edinburger doctoraat was gevoegd de daarbij behoorende blauwzgden cape om op den toga te worden gedragen en welke den jubilaria gracienselgk werd aangeboden door Prof Van Iterson Op den namiddag had üi Hotel Verhahff aan de Breeatraat eene door plm 460 portonen bezochte receptie plaats waar hunne opwachting maakten o a de Akademische Senaat het groote meerendeel der ambtgenooten eene deputatie uit het Collegium van bet StDdentaneorps en dspotatien uit Kerkeraden der Bemouatrantsche Broederschap uit verschillende gemeenten Daarna bad een eere maaltijd plaats in Maison Wytenburg aan het Steenschuur Prof Tiele die geboren werd te Leiden begon zgn maatschappelgke loopbaan in 1853 als predikant bg de RemoDstantsche gemeente te Moordrecht om reeds in 1856 bü hetzelfde kerkgenootschap de Evangeliebediening te aanvaarden bg de gemeente te Rotterdam Op 1 Januari 18T3 trad hg vervolgens op ala hoogleeraar bü het Remonstantsche Seminarium toenmaals te Amsterdam gevestigd om dit ambt Op 1 Oct 1877 gelüktgdig te vervullen met het hoogleeraarschap bij de Qodgeloerde iacnlteit der rgks universiteit te Leiden werwaarts deatüda tevens de zetel van het Remonstranttch Seminarium werd verplaatst Onder de vele onderscheidingen gedurendezgn langdurig en werkzaam en wetenschappelük leven aan prof Tiele toegekend behoorden behalve het hem thans vereerdeearodoctoraat van de Edinbnrgsche universiteit ook het doctoraat honoris causain de godgeleerdheid van de Leidsche Universiteit en dat in de letteren en wgsbegeerte van de nniveraiteit te Boulogne s M Prof Tiele is mede officier in de orde van de Eikenkroon en Ridder io die van des Nederlandtehen Leeuw Bü een Fraaseh soldaat dit ia bot boipltaal ter verpleging waa opgenomen is een zondeltlinge atwüking vai lichaamstemperatuur geeonttstawd Toen de dokter hem deo thermometer roer het eerat aaidegde wees die iuin eet d t tö reeds oen z r hooge temperatunr is en dat een patiënt meestal wordt opgegeven ak het zoover ia Ook in dit geviü wanhoopte de geneeaheer den soldaat in het leven te honden al scheen de overige gezondheidatoestand van den zieke zoo bevredigend mogelük Den volgenden dag werd de thermometer weer aangelegd en hg tteeg tmaal nog hooger zelfs tot 53 toe Datrl blaat de polshkg zee r normaal n deden zich ook oTtrigons hoegenaamd goos Terontrnstende vertchgnselen voor De dokter heelt het zeldzaam geval niet toor zich gehondeo en de abnormale temperatu unmeotch zal Waarsehünlük in de eerste tüden ettelüke bezoeken vau geleerden krügen om zün temperatuur op te nemen Ab verklaring van het verschünsel wil men dat de oldaat rroeger een kogtd in den mond kattt goktegon o dexe ii terecht gekomen bg een zenuwcentrum waardoor de hooge temperatuur veroorzaakt zou wordeu Te Belgradoi is een inschrgvmg geopend om den koning ala huweigkscadeau aan te bieden de noodige paarden voor een regiment cavalerie en in twee dagen was er reeds zeventig dniiend gulden In China hebben de beulen die riksambtenaren zün het werk gestaakt Zö hadden loonsverhooging gevraagd en toen die niet werd toegestaan eischten zü vermindering van werk Ook dit werd geweigerd In den laatsten tgd bedroeg het aantal onthoofdingen ongeveer 30 per dag tegen f 1 50 per hoofd Zoodra de werkstaking was uitgebroken hebben 150 Chipeezen 4ch aangeboden om de staken te vervangen tegeen de helft van het loon STADSNIEUWS GOUDA 18 December 1900 Gisterenavond bad een leden vergadering plaats van do Maatachappü tot Nat van t Algemeen dep Gouda In deze vergadering waa aan de orde de verkiezing van een zevende bestuurslid en werd met algemeene stemmen benoemd de beer Mr D N Brouwer Voorts werden gekozen tot bestuuMers van do Volksleeszaal de hh G N Kruisheer Dr L A Kesper C J C Hoogendük en Dr A C Geitel Artt 4 en 34 van het reglement werden herzien terwgl voorts werd besloten de leden der Volksleesiaal met een vrouw of doohter vrgen toegang te verleenen bü de leesavond die Donderdag a s zal worden gehouden door Dr E C van Leersum die het onderwerp de Ruaaisch Hollaudsche Ambulance en het Roode Kruis in ZuidAirika zal behandelen verduidelükt met lichtbeelden Door het Provinciaal Bestuur van ZuidHolland werd gisteren te s Grarenhage aanbesteed Het onderhouden van de werken behoorende tot bet Jaagpad langs den Kgn ingaande 1 Januari 1901 en eindigende 31 December 1903 waarvoor laagste inschrijver was W Bokhoven alhier voor de aom vanf 31400 De heer O J J de Mooü heeft aan de Leidsche universiteit het doctoraal examen in de rechten afgelegd Aangenomen het beroep bg de Ned Herv Kerk te Gonderak door K Verhagen te ZuUen NmcWEUKKaK a d IJsli Zaterdagmiddag had het knechtje van C J alhier het ongeluk met een zgner armen tuascben de boormachiue te geraken waardoor dit lichaamsdeel ernatig gekwetat werd 365 Staats loteriJ 8 KlaiM tntkiag i Dinadag 18 IVwmbai Ko 1898 1000 No 1487 ei 15411 Ik 1000 V a 18 i 400 No Itlt 1740 4148 8148 704 10778 en U748 lk 100 PriJMn v n ƒ 41 17 KM 501 71 0 9788 11754 15778 18III O 14 81 8 41 71 7 88 188 1904 70 1 11 8 18847 89 8 9 18 84 41 904 I 1 897 1 444 101 81 1101 18 11901 85 84 S4 94 88 1 10004 84 47 94 II 8000 44 7908 19 87 81 18108 Il 71 6 7 O 1590S 17 800 7 5185 40 SS 1 UI 14 II 87 1118 71 48 10 18000 45 418 88 5811 8018 98 tl I 71 87 tSlO 81 1 10 ll 18 4 41 18 08 07 75 40 50 10191 101 5 48 8418 80 10870 18874 1 7 4 8 1 5487 1 71 81 1 189 188 t 04 4 5 54 5 10474 18415 1 881 lllOl 81 84 1781 78 10 18 18548 58 O O t5 71 II 99 9 19018 l 1 8118 10719 18 48 94 19 711 8 11 008 88 10801 18708 1 411 7 t II 10 94 8 18 O 70 8 II 1109 81 O K M 75 845 8 11 lil 8811 84 18878 8 1V10 7 48 It 41 HOOS 1811 1 141 4 84 4 48 44 ft 81 4 19187 1054 98 78 88 87 14000 54 1 7 8718 801 517 11 80 85 19 7 1 44 84 4 8 ll 47 1418 9 19871 11 1 91 98 19 87 14841 1 U 91 8 8S 850 88 11880 14477 KIOI 19417 97 8940 18 870 90 7 18 7 1407 81 7 18 3 14588 80 84 17 tl l 19 11881 40 88 19 J7 49 61 0 ti t 17011 il 40 8 8S8 11784 98 14 9 1 8 84 87 5 88 14 48 84 91 95 4118 95 989 41 98 17185 WH l l 70 701 11809 14781 7 19801 1708 78 41 77 11 7 17I1 4 17 1884 41 8 SS4 llb7 97 74 79 47 7 91 9141 11017 14 14 UMI 1 71 4119 I8L 48 80 74 71 199ST 1I80 4I87 8 48 87 14 08 40 1 80 4817 7014 74 91 44 l 10088 87 41 84 81 11177 177 10184 lOel 5 14 9138 11 01 5014 48 41 5 7 7111 48 37 4 8 80854 9 81 15 48 74 76 17 01 1114 0 ll 48S1 l 0 83 15114 7 5 47 7110 18 18317 56 34 0 94 7 II 7 4 78 58 80 00 104 0 4 75 11481 15194 0 13 I49I 4711 7 74 9845 89 1 817 17 87 S 17 74 8 9415 tl6l 83 17986 10718 ItSt 85 1 85 8 88 laooi 7S 0 15 7641 8 73 l lOt 1 808l XIO 4814 7 9 807 786 10 18 17 7 7 SI 70 4 81 89 6 75 77 4 94 81 5 83 MIO 10011 17 1 4980 7T14 9149 6 1M79 84 97 99 4 45 81 11 44 18807 84 8810 Nieniire Paraplules Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Ueeren geroerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTK S A VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA Telepk0 H So 31 Beurs van Aiiisli riJaiu rikn Slatkrs 81 81 9S 987 93 93 100 8 i 88 m 88 4 84 5 VlB 96 101 57 sT 91 k i6 a 10 84 ooo 91 99V 631 m 485 81 108 104 154 m i 118 uov 90 lU Vi 10 884 88S1 I 100 5 1 1 7 88 ioofi 100 1147 a 1417 8 101 78 74 104 87 88 88 17 DJ SroamuuiB Umi Ned W a H dito dito dllc 8 dieo dito dito 8 HoKUa Ubt Qoudt 18 1 98 4 tTAlJB lDBOliriJTlllg tSOl Sl 5 Oom Obl in pier 18 8 I dito iu Hirer 18 8 5 PoKTVSAL Otit met ooupon 8 dito ticket 8 amLAXD Obl BlnneDl 1894 41 l dito Oeooiu 1880 4 dilobiiBolba 1889 4 t bij Hop 1889 90 4 in goud tran 1888 6 dito dito dito 18S4 I Bfahis Ferpet iohuid 1881 4 Tdbkbu Oepr Gour leeu 1890 4 Qefl leeuing lerie D Oec leauin ierieO Zois An Bp T obli 1811 t Hauoo Ob lil Sol 1810 8 Vllllieil A Obi 4 ODbep 1881 VWavsADAM Obligitien 1895 3 SoniUAH Stad leeu 1894 8 Nin N Afr UaudelH und Atond b Tab Mg CerlitoAton DeliUaauchBwÜ dito Am Hjpotheekli paudbr 4 V Zuid lul Spwmij A H obl PolRil Waraehau Weeneu aand Bual Or Ruaa Spw Mg obl 4 BatUaoka dito aand FaatovB dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Oli Aaow Sp kap opt 4 dito dito oblig 4AuuiA Oent Pao 8p Ui obl I Okie fc North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denier k Kio Os 8pm eert ia UtUoU Central obi in oud 4 Louiav k N b ittlCert rjand Uexiro N Spir Mi la hyp 0 6 Miaa Kanaaa f 4pCI pre £ aand N Tork Ontaaw i Woat aand Fena dto Obio obtig Oregon Calif Ie hyp in oud I at Paul Mino k Uanit obl Un Pac Hoofldn ob ig 6 48 dito dito line Col le I hji O 81 too 810 10 10 99 100 117 117 101 841 OiltADA Can South Chert r aand V 0 Ealtw kNa loh d o 0 Anaterd Omuibua Hij aand I Stad Botterdam aand 8 BlIAlI Stad Antwerpen 18 7 87 1 8tad Bruaaet 188 8 Hoxs Theiaa Begultr Oeaetaeh 4 Oomn StaUaleenig 1880 K K Ooat B Cr 1880 8 BrAni Stad Madrid 8 1888 Nto yer B a ATb 8po Leert 8 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i8 December 1900 Vette Quen en Koeien goede aanvoer prijKea waren voor ie kwaliteit 34 ae kwat 32 3e kwaliteit ag cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien g6ed aaDsevoerd Vette XLalverep oed aanvoer i kwaliteit 30 ide kwaliteit 8 3de kwaliteit 14 cent per b lt KI Stieren redelijk aangevoerd De handel w i3 in vet vee en vette kalveren vlug prijshoudund overigens matig m prys OPRUIMING der BGSTEERENDË MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs e i Pelterijen Tot veel verminderde prjjion SAMSOM VERSCHEIDENHEID Een der mooiüte villa s van liet Fransche stadje Vichy is gisternacht voor een groot gedeelte algebrand Het vnnr brak uit op een trap die door de dienstboden gebraikt werd Da eigenaar en zijn geiin vonden ternauwernood den tyd zich te redden daar de vlammen bnel de trap verteerden en lich over de eerate verdieping verspreidden waar zich de slaapkamers bevonden De brand moet worden toegeschreven aan misdadig opzet bedreven door individnen die oènigo dagen te voren op den monr nabü de trap Jiadden geschreven Men vl je wel krijgen Beaudot I Leve de Anarchie I Beaudot is de naam van den bewoner van een naburige villa die id den laatsten tyd herhaaldelijk brieven had ontvangen met de mededeeling dat men zjjn hnis in brend 20a stoken De brandstichters hebben zich dus in het gebouw vergist toen zii hnn misdadig voornemen uitvoerden Een buurman die den bewoner van de afgebrande villa om hnlp had hooi eu roepen heeJt twee personen zien vluchten die tot hem zeiden terwyi zy hem voorbijsnelden Wy gaan do brandweer halen Hy nam zyn geweer en choot op hen doch zy waren reeds te ver weg Dit is de tweede brand die deze week te Vichy heeft gewoed Tengevolge van een kortsluiting in de geleiding ontstond Zaterdagavond tegen 5 nur groote storing in do electrische verlichting en het kra chtbedryf in do biimonstad van Hamburg Vele inrichtingen waren zonder licht Verscheidene couranten metmotorbedetjf konden niet verder afdrukken Vele winkelt moesten worden gedoten In het Talia Theater kon de voorstelling niet doorgaan on het stadhuis en telefoonkantoor waren in het donker gehuld laa BttrKsrliJke Stand GEBOREN 13 Doe Johannes ouders W van Kentbergen en G de Qraaf 16 MlcolasB ouders A Hey en M van Duyvend k 16 Jnstinns ouders M van den Hoven en A dn Clou 17 Nlcolaas Johannes ouders M J Vontagna en C van Hofweegen Cornelia oudurs A 8noA en C de reef Margnretha Wllhelmina ouders A Dekker en A Wessela OVERLEDEN 16 Dec E de Haaa wed S W WnUfraat 90 j ADVKKTI MTIK Oproepiag ran Belaagheb iendea De ÖEDEPDTEEEDE 8T VTEN der provincie ZUID HÖLLAND roepen b j deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zy dit noodig achten te verschijnen in de openbare vergadering van bun College welke zal gehouden worden in het gebouw van bet Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op MiANDAG den 14 JANUARI 1901 dea ntmiddags ten één ure en waarin verslag zal gorden uitgebracht in zake het verzoek van Burgemeester en Wethouders der gemeente Botkoop om vernietiging van de besluiten der vergadering van stemgerechtigde Ingelaiiden van den Fereenigden polder aan de Oott tJde van de Goutee tot sluiting van inlaatdnikere en tot periodieke inlating van Oonwewater s Gravenhage den 11 December 1900 De Gedeputeerde Staten voornotmd PATUN Voorzitter F TA VENRAAT Griffier VAN BLOMMESTtlN 8 InKT I ijro foniler inüflijl de BESTE onvolkomen ONSCHADELIJK