Goudsche Courant, donderdag 20 december 1900

No 8388 Donderdag 30 December 1900 308te Jaargang ftOüDSCM mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mefoen 9lo M De üitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 fa anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De verloving van den graal van Caierta met de prinses van Astnril is olflcieel in de Spaansche Kamer medegedeeld Zooals bekend is heeft dit huwelijk van de dochter der Koningin Regentes niet den zoon van een arlistischeu aanvoerder bij de liberale partij zeer veel onwil gewekt Sagasta weigerde met het oog op deze huwelijksplannen een kabinet te vormen En de liberalo pers staat wegons den tegenstand tegen dit regeeringaplan aan de heftigste vervolgingen bloot Zoo werden voor enkele dagen de Heraldo geschorst en de Liberal met be slag belegd wegens artikelen over het huwelijksplan In do Kamer hierover geïnterpelleerd zeide de minister van binnenlandsche zaken dat de Regeeriug vastbesloten is met kracht op te treden tegen allen die zich verstouten de aangelegenheden van het Hol op oneerbie dige wijze te behandelen Dit gal aanloiding tot hevig tnmnlt Do repubygHn BlAnos Ibaner hield een toespraak waarii ij der Kegeoring verweet den staat van beleg te hebben algekondlxd in geheel Spanje onder bet voorwendsel hst CarllaD te willen uitroeien en gü maakt misbruik van dien toestand om uw hart te luchten tegen de liberale en republikeinsche pers Ibftnez beweerde daarna dat het artikel van de Heraldo volstrekt geen aanlci ling gal tot zulk een optreden Doch de regeéring heelt zich voorgenomen in üpanje de pert en gewetensvrgheid te onderdrukken en het land terug te brengen tot den toestand waarin het ten tjjde van Kerdinand Vil verkeerd Deze redevoering gal weer aanleiding tot een heftig schandaal Builen de Kamer gaat de gehMe pers der oppositie krachtig te keer tegen het kabinet dat dagelijks meer dan steun van de meerderheid verliest De positie van het kabinet moest naar nit Madrid wordt gemeld werkelijk zeer geschokt zijn b d HH Jan B jdeosteün en Zoon Waalwijk b d HH C A Witlox n Zoon Wageningen b d Haer S A Van Minden Winschoten b d HH G J en A E Groe nevtld Zutphen b d HH P F C Bruningt en Co ZwoUe b d HH A Van Deventer Zoon tot njpheid te komen ja deze zoo geheel onder drukicen dat xïj verdwgnen zonder een spoor van heur bestaan na te laten Laat ons hopen dat de zegen van een meer dan gewonen rijkdom den jongen man ten nutte zij voor zich zelven en voor anderen dat zijn Kin en edel hart niet bezoedeld worde door tjd heid en hoogmoed welke daar reeds wortel schoten laat ons hopen dat iets hoogers bezit neme van dat hart en die hartstochten welke doodend zijn voor alle waarachtig geluk met goeden uitslag bekarape en aan zijn leven een duurzamen vrede en voldoening schenke Op het oogenUk waarop wij hem leeren kenncn is de jT Êfeen krachtig jongmensch wiens hoofd en ha rv eiken edelen mdruk vatbaar zijn Hij wai van ouden adel zijn roemrijk geslacht telde zijn leeftijd reeds bij eeuwen Voor een deel badden zijne vaderen hef vaderland alt staatsman voor een deel als krijgsman met eeie ndiend Zy badden allen in gerechtigheid over hunne onderdanen seheerscht en waren doordeie Op de handen gedragen geëerd aangebeden en geliefd Van het roemrijke wjjdvmaktc geslacht waren nog maar uikjj en over de oude graaf en zijn zoon Graaf Irermann voo Felsburg de jonge man met wien wij zooeven kennis hebben gemaakt Zes jaren gelet enAad hij door zijn yder vergezuld xtjn vaderland verlaten na korte poos was de oude heer op den Felsenburg weergekeerd en had zijn zoon onder de hoede van bcpnKtde vrienden achtergelat mi um Donderdag 20 December 190 des avoodi ten acJkf nnr la e Utl der KEVUE OcM BiirM Spreker Dr E C VAN LEER88ÜM Arts te Amaterdsm Onderwerp De llnsslschllollandscbe Ambulaiice rin liet l o de Kruis in Zuid Afriiia TerdiidelVltt door lichtbeelden Nienws Nntsleden betalen ran 1 Taniiari tot 1 Jnli 1901 t drie gnlden en hebben ook toegang tot dellen lee8ar nd Niet leden Ihebben toegang tegen betaling van i Tyftig eesten H H Officieren en OnderwJzerB niet Hooiden van Scholen en alleen wonende Dames hebben toegang tot alle Leesavonden tegen betaling van f t CO s jaars De Nnts Secretaris WUNAENDT8 Bleekerssingel 301 DK VERKENIOINO HlJLPBITrOON maakt bekend dat de Loterij getrokken is en de prgzen bezorgd zullen worden De Vereenlging lirmenzori vraagt WA8SCHKN AAN HUIS WKRKHCJIZEN voor eene werkvronw NAAIWERK Oielst wit en BEBIWEEK Inlichtingen te bekomen Torfmarkt 109 Gebroeders STEEITSMA Bloemisten Turfsi Bgel yy en 18 Struik en Stamroven OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No U4 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrtsingel Te bevragen Lange T lendoweg D 29 OINTVAINGKN aUe soorten SCHOENWEEK voor het Winterseizoen alsook sterke vetleeren SCHOOLLAAHZEN in b t NwnibrabaDtdi SdiMii en UanenniagaziiD Kleiweg E 80 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C 8MIT8 AUe reparatien en aangemeten werk Ia de AVONDSTER üubbele Buurt B 13 ijn voorradig de Nienwste G sornanicnlen Geiser en Baden Gaskook apperaten enz GOEDKOOPSTE ADKEH VUOR Gasgloeilicht artikelen enz Aanbevelend M M VAN LOON 2 miMalyimt finmnldcliiniQt Umim HSL l toa n arvu t M liailerfcC MK wlla BMlk lr M imMiifo l ni m I imMuiMril Wlli l ll M i tiTLn M II iH g ISSeni M iM m S i nira T Tel No 117 SPAAR E mmm te goüda HET BESTUUR maakt bekend lo dat de laatste Zitting in 1900 zal plaats hebben op MAANDAG 24 DECEMBER 80 dat d eerste Zitting in 1901 zal plaats hebben op ZATEBDAG 12 JANUARI en 3o dat tot bgscbrtjving der Eenten over 1900 gelegenheid zal bestaan in het gewone lokaal in het GasthuU van DINSDAG 22 JANOAEI tot en met VRLIDAG 25 JANUARI 1901 telkens van 8 9 nnr des avonds Alle houderê van Spaarbankboekje worden opgeroepen om op sen dezer avonden de rent te doen bijschreven daar nalatigheid in deze btj terugvraag van gelden tot vertraging zon kannen leiden en herinnerd aan de bepaling dat steeds voor t temgontvangen van sommen boven 1 20 tpige opzegging geraden is Het Bestnnr voornoemd Dr W JULICS Voorzitter D EUYTEE Secretaris Trekking beslist 10 Januari Kén Gulden Eén Gulden Groole Verloting te 0 CnDET A TBI3 HOOFDPRIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met rnim 15 Hectaren uitmnntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willoskop in de onmiddellijke nabtjheid van Oudewater De Hofstede met Landerijen wordt desverkiezend ternggenomen voor vljfeiitwiutlg dulseiid guldeo in contanten zonder eenige korting § Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Kjjwielen twee 8alon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamtrAmenblement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Hoerenen Dames Kettingen 12 Vnlkachels 10 Naaimachines SO zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regulateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Waschtafels met Stellen enz enz Totaal lOOO prajzeon Deze Loten liJn k l 1 per stuk ranco per post 1 1 05 verkrijgbaar ijj SWARTSENBURG S Lotendebiet Uteiweg K S oHda MWE aOTTEmUSGEE GODMirT Verlaging Tan den Abonnement8prij s Met ingang van f Januari a ê zal de abonnementeprfft der NIEUWE RUTTEUDAUSCHE COVllAÜT belaugrOk worde verlaagd Van dien datum al lal de Conrant kosten per kwartaal te Rotterdam in plaatsen waar wij een Agent hebben d M in andere plaatsen r per post in ééne zending Eerste en Tweede Blad tegelijk en in twee zendingen r per post Eerste en Tweede Blad elk abonderlp S M Zij die zich met 1 Januari voor minstens een halt jaar abonnee r e n zullen by gelegenheid van hel Huwelijk van H M de Koningin recht hebben op een fraehtuttgace waarvan wi den aard nog niet wenschen mee te deelen die hg die gelegenheid aan alle abonnès op de NIEUWE ROTTEUDAMSCHE COURANT gratis zal worden aangeboden Wegons de beperkte oplage van deze uitgave moeten wij ons voorbehouden indien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht blijken om aan alle nieuwe abonnës een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor en vol jaar abonneeren en daarna aan hen die zich bet eerst voor een abonnement van een hall jaar verbinden Nieuws ftbonoAi per I Januari 1801 ontvangen de Courant gedarende de maand Deoenber QRATI8 IMreeteuren Uitgntrê NI JOH ZOON Agrenten te Gouda Ü IK ÜM ZOON ADYMTENTIM in alle Couraiiten worden aang enonien duor het Advertentie Bureau vao A BKIIVKNAN ZOON te GOUDA Standaard Hypotheekbank MaalschappelUk Kapitaal EE MILLIOEN GULDEN nmtimr Kt I 0 CASmsUS m B Dl UWT In De Bank verstrekt op zeer billüke voorwaa en feU p eerde kyiMMeefeen geelt onder controle van het SlgemueM Smmimlalratte en Trm UcMml rIe H Umrdmm 4 en r kJVOMJIfKrjSif mil Coupons 1 Januarien 1 Jnli i Correspondenten voor Gouda de Baeren li j OOIEB Co ummt nmmntm NatlonaalGrondbezlt TE sOBAVBNHAQB De DIRECTIE bericht at de coupons der i I obligatiSn vervallende S Januari 1901 betaalbaar zijn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de HoUandsche Bank de Vos en Vreede eu de Eirma F J Landry Amsterdam Amersloort Arnhem Assen Oud Beierland Breda Dokkum Gorknm Oonda Groningen Haarlem b d HH Prtetorius en Zoon b d Heer H J Croockewlt b d Geldersche Bank b d Heer E A Smidt b d Heer A Koopman bfd HE Ingen Housz en Zn b d HH Fockema en Van KleHena b d HH C De Gijatiaar en Co b d H H Uontijn en Dort land b d HH Mn Van Viensen Trip en t eith b d BH Laaoe en Van Harlingen Franeker Heeranveen Beamel b d HH r Posthuma 4 Zn b d HH Gebrs Uispelblon Jonre Beier b d HH Gebra Hispdblaa Beijar Bolsward b d HH Gebrs Uiapelbhw Hulst Leiden Maastricht Meppel Nijmegen Rotterdam Schoonhoven Bneek b d b d b d Beüer Leeuwarden b d HH Gebrs Hispelblom Beijer en P Koumans Smeding Hoer L 8 v Waos b d HH Lezwijn en Eigeman b d Geldersche Credietvereeniging Heer Hk Roelink ABi Nijmeegsehe BUeeteoi bank Hartens en Co b d HH S Van Dantzig i Co b d Heer P A Grenp b d HH Brnninga en Tea Tiel Geldermalsen Utrecht Cato b d HH Groenendaal en Top Nlenw onevertroSen Frof Dr Liebers weibakend UIW KBACHT ILIXIB Alleon eeht met Fftbriebma tot Toortdarende radicale en zekere genezing van alle aelfi de meest hardnekkige xenuW tlekten vooral ontataan door afdwalingea op jeugdigen leeft d Total genezing van elke zwakte Bleet Kucht Benauwdheid Roofdpgn Migraine Hartklopping Haagpgn slechte spgsr toring Onrermogen Impotenz Pollntioae enz Uitvoerige proflpeotnssen l tijapcr feMli a 1 1 S 1 S v dnbbals Seicb n f Ontta l Dep t MiHk r i Te te ZaHbomnML üipdta M CMban k Co Botterdim F Happel VGnvenhage 1 llalmmsDB de Jong J Qta Bottffdtoi WoUr fc Co R uda ca bü alia drogistm WW Wie werkelijk pi$a stelt en UECELIJK te hebben laat zich lotograleerw in de mmUgrafUehe UmmtUmrielMmg P V D irAALS Fl SINGEL 66t Geen Ëngelsch Echt BOEEEFSEOOD t eeni de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 j I I t I I I Qoadft Druk Tta A BBXKKMAK St Z KË KISGËV1 MG INRICHTINCBN WELKE GBVAAR SCHADB OF HJKDBK KUNNEN VBROOKZAKEN BUBGEMEE8TER en WETHOUDERS van Goud Genen art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat li vergunning hebben verleend aan I Firma G N Flanimao Zonen en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten eener smederfl en herstelplaats van machinenén op de perceelen aan den Turtsingel kadastraal bekend Sectie E Nos 306 107 1085 en 1086 1 A Vingerhog en zijne rechtverkrijgenden om gedurende den proeftijd van ia jaar op te nchten eene toutzageiij waarin gebruik gemaakt wordt van een cirkel en snelraamiaag en schaalbaok te drijven door eene stoommacliine in het perceel aan den Turfeingel wijk P No 123 kadastraal bekend sectie E No 13J7 Gouda den 19 December 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER BuUenlapüscli Overzicht De Engelschen raken in het nauw Juist waren zii bezig elkander wjs te maken dat de nederlaag van generaal Clements een verklaarbare oorzaak ha d namelijk deze dat Kitchener te veel troepen naar het Zuiden had gezonden om De Wet te vangen en daar komt het bericht dat 700 Boeren de Oraujerivier ziJn overgetrokken en in de Kaapkolonie gevallen Een nader bericht uit Kaapstad voegt er reeds biJ dat de Engelsehe troepen die hen wilden teganhouden werden teruggeslagen Wat dat geven zal in de Kaapkolonie zeil moet de tijd leeren de toestand is zooals men weet daar zeer gespannen maar tot heden bestonden er geen opstandsplannen t Kon echter zjjn dat de brand plotseling uitslaat In elk geval ztjn de Engelschen nu gedwongen hun macht nog meer te verdaeleu terwijl tevens de verbindingslijn met Kaapstad voor den aanvoer van proviand nog oniekerdei wordt Dit bericht was Maandag te Londen nog niet bekend wel wist men dat Kitchener dringend gevraagd had om moer bereden soldaten en om die reden bad het Departement van Oorlog besloten alle beschikbare bereden inlantene en cavalerie naar ZuidAlrika te zenden Met het oog daarop zou de werving voor de Imperial Yeomanry heropend worden De Koningin gal bevel een legerorder uit B II I mil il iig FEVMLLEiOX WILSKRACHT EERSTE HOOFDSTUK Halt postillon I Hier stap ik uit riep een jeugdig heer den oUden postillon op mik een gebiedende l toon toe dat deie mot een heftigen ruk en ten ruw woord lijne paarden tot slaan poogde te krijgen Wil mijnheer hier al ujtsuppenf Gij lUlt toch niet verder wandelen vroeg Je oude man bescheiden maar met eene uitdrukkin van twijfel in lijne stem Graaf I vervolgde hij ter raarschuwing t is nog een heel eind het pad wordt verderop hoe langer hoe steUer het kost nog wel twee uur rijden naar den Felsenburg Een z aie weg vooral bij de warmte hij beult mensch en dier al Dit leggende wischte hij iich het ge bruinde geUat met lijn bonten zakdoek af Dat weet ik ooVw li oudje antwoordde de jonge inin vriendelgk maar toch ietwat uit de hoMte Ik ken dSn weg heel goed Juist om de drukkende warmte bedank ik er voor om languuun slap voor stap d n steilep berg op te njden en wandel lievA door het bosch en het dorp Dat u wel een b je om maar het pad stijgt z S6 langzaam dat het loopen geen inapannmg kost G moet evenwel dOr huigi hü wee op Set te vaardigen om de Yeomanry de Volunteers on de Kolonialen te danken voor de in ZuidAIrika en elders bewezen diensten en waarin het vertrouwen wordt nltgesprokenf dat de mannen die nog dienst doen buitenslands hun beste krachten zullen blgven geven om het geregelde leger te helpen Van den dankdienst in SL Paul s ter gelegenheid van Lord Roberts terugkeer is afgezien De Daily Express weet nog meer te vertellen De Engelsehe Regeering is volgens dat blad na de laatste tijdingen uit Alrika besloten Kitchener niet alleen de vrjje baud te laten in militaire zaken en algemeene administatie maar ook de wijze waarop er gestralt moet worden eerst dacht men deze laatste maatregelen zeil voor te schrijven maar de Kegeering gelooft nu niet meer dat een strenge wijze van oorlogvoeren den rassenhaat zal verergeren De Londentohe correspondent van de N R f rt heeft een aardige gedachte gehad Hij gat een overzicht van den toestand in 1781 op het oogenblik dat het parlement uiteenging onder den indruk van een groote nederlaag in NoordAmerika En bijna alles wat hij uit de dagen van toen mededeelde zells de redevoeringen zouden nu kunnen dienen zoo de namen der ministers en die van het werelddeel veranderd worden Het is zeker een mooi voorteeken vooral omdat men toen ook evenals nu een kleine vredepartij had die door de omstandigheden na eenigen tjjd meerderheid werd Maar hoewel het aantal ontevredene voor durend toeneemt hoewel zrch dagelijks meer stemmen doen hoeren ten gunste van een schikking wij ziJn toch nog niet waar wjj wezen moeten Dat de kentering er is bljjkt o a daaruit dat do manschappen van een voor Zuid Alrika bestemd gedeelte van hot 7de regiment lansiers weigerde te vertrekken Zij kwamen in verzet en 90 hunner moesten worden gevangen gezet V In den Brusselschen Qemeenteraad is de volgende motie van het lid Rochatte aangenomen De Raad bewogen door de heldhaftige verdediging der twee Republieken voor het behoud barer nationaliteit enonalhankelijkheid bezield door gevoelens van rechtvaardigheid en solidariteit aller mensohen spreekt den wensch uit naar een spoedig einde van den oorlog die Zuid Alrika verwoest door tnsschenkomst der mogendheden volgens art 3 van de Haagsche Con steile bergpad waar nergens schaduw was te vinden Maar rijd zoo langiaam mogelijk want ik wil niet dat je vóór mijne aankomst aan het kasteel liit Een oogenblik liet hij het hoofd hangen en sprak in rich zeWen Mijn oede vader mijne lieve zufter mt n niet worden tekiirgeateld eo in blijde spanning den leegen postwagen tegemoet lien n keerde hij zich weer met opgeruimden blik tot den postiljon en sprak vroolijk Houd je goed vriend en vergeet niet hoe langzamer je rijdt des te grooter looi krijg je I De oiiiïe postiyon glimlaohte en antwoordde lik lit al tal van jaren op den bok en nu voor het eerst wordt mij van daag gceegd Hoe langiamcr je rijdt hoe grooter looi Maar de heelc wereld is anders dan vroMer t Is mij onverschiUig hoc hard ol hoe zacht U rijdt ik leg nooit de zweop op de paarden ol t is omdat een passagier t mij vraagt Toen hij dat gezegd had klom hij weer op den hoogen bok en blies uit volle borst in de posthoorn een bekttid liedje De jonge man keek peinzend het rijtuig na Eene kromming van den weg onttrok het dra aan zijn oog Het hart vol aandoeningen liet hij den van vreugde stralenden blik rechts en links weiden zijne ziel genoot al het zalige der gedachte weer in het vaderland te im Vol verrukking breidde hij de armen nit als de hij al irat hij xoo lang gemist had aan het hart drukken iiet voUe teugen ademde hii de lucht in van zijwf geboorteplaats en door zijn gevoel overmand schoten hem de oogen vol tranen Van zijne eigen tcergevtieligheid veAchrikt schaamde hij i ch over Hjne ireAh Tdetien Re M ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 6 i gels i 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd dement wordt besloten een vierde zitting te houden die om 42 iH geopend werd Met 148 tegen 78 ttemmen werd besloten het amendemaat wlfyilaar d commissie te verzenden ventie Reeds hadden 100 Belgische gemeenten in gelijken zin gestemd maar toch stelde burgemeester De Mot de prealabele qnaestie Hy achtta het niet toelaatbaar dat de Raad rechter ziJ over oorlogvoerende natifSn Hubert socialist verklaarde dat de oorlog is een kapitalistische oorlog en een lid der rechterzijde constateerde dat ook een Belg doctor Lantsheere gevallen is in den strijd De prealabele ijuacstie werd verworpen met 21 tegen 10 stemmen en de motie Rochette aangenomen met algemeene stemmen Met 363 tegen 33 stemmen besloot de Kranache Kamer niet in overweging te nemen een amendement van Massabua waarvan de strekking was van de amnestie uit te slliten alle leiten van verraad die in verband konden staan met de zaak Dreylns De kocialist Charles Bernard betoogde de noodzakelijkheid uitleg te vragen van de gisteren algelegdo verklaring dat de dépiicheFaniiiardi een valBch itnk was men moet weten ol de minister van bnitenlandsche saken valschheid heelt begaan en ol hij begrepen moet worden in de amnestie De schel van den voorzitter legt den spreker ket zwijgen op De verschillende paragralen worden achterejAivolgens aangenomen mt 531 tegen 3 stemmen werd besloten van de amnestie uit te zonderen de personen die in de Panama zaak zgii gecompromitteerd Het gebeele artikel 1 uitgebreid tot sommige delicten en overtredingen wordt aangenomen mot 378 teg n S6 stemmen De Kamer besloot een tweede zitting te houden om 10 u 35 des avonds om te stommen over § 1 van artikel 2 der amnestiewet De nationalistische oppositie die de stemming over de amnestiewet wil nitstellen om er nog onder te deen opnemen de door het hooggerechtshol veroordeelden vroeg in deze tweede zitting stemming op de tribune Daar het vsreischte aantal stemmen niet bereikt werd besloot de Kamer een derde zitting te honden om opnieuw te stemmen Verspreide Berichten Fkahkkijk De minister van raarioe heelt ia dverie Lwel met züa collega s eon beslissing getroffen waarover nog wel het oen en ander zal gehoord worden aau boord raA de zoo jaist nit China te Uarseille aangekomen pake4 oot Uragay heeft hy beslag laten In deze derde zitting nam de Kamer § 1 van art 2 aan maar een lid van de oppositie stelde een amendement voor om van de amnestie nit te sluiten de congregatiSn dia weerspannig zijn tegen de wetten 1 I I Hen verlangde dat dit amendement eerst naar de commissie zou worden verzonden De Kamer gaat over tot stemmen maar hot quotum wordt niet bereikt Voor de nieuwe stemming over het amen tigheid hij keek rond zou niemand getuige van tijne zwalcheid geweekt tijn i Neen neen I hij was aUeen Tot ztjne bli tl chap kon hij zich met die zekerheid ruststellen Met eene gansch andere uitdrukking rustten de oogen van den jongen mail op het woud dat ziut voor hem uitstrekte in al zijne pracht op de weelderige landouw prijkende in haren vollen zomerdos op de wijnbergen tegen de hellingen aangelegd op het uitgestrekte wonderschoone 4al Er sprak fierheid er sprak bewustnijn van kracht uit zijn oog Steeds verder tuurde het eindelijk staarde het op den breeden stroom wieni goHJes door het zonnelicht verguld zich schenen te v reenigen met de lichte wolkjes door zilveren reiid omlijst die aan de kim in de blauwe lucht vcfflidreven en den horizon begrensden Hoe schoon hoe venukkelijk achopn I sprak hij fluiaterend t Was dan ook een onbeschrijfelijk schoon landschap dat zijn blik klutsterde Niemand kon het hem euvel duiden dat bij den aanblik van dit wonderschoon geheel hat eigendom zijns vaders en slechts een klein deel van diens rijke bezittingen uitmakende fierheid en gevqel van eigenwaarde de plaats innamen van zachtere aandoeningen en dat iiet bloed hem soelh door de aderen yloog In grooten rijkdom ligt eene verzoeking omdat hij zoo licht het aanzijiï £efl aan hoogmoed hoogharti hïid ruwheid ijdeffieid en zelfverheerlijking i deze ondeugden dermate kweekt en koestert dat zij vaak als woekerplanten de edelste aandoeningen verstikken de schoonste gaven beletten