Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1900

NüTS LESINe Donderdag 20 December 1900 des avonds ten acht unr l de SEaal der REVMIE Oost Uiven Spreker Dr e C van LEKRSSÜM Arts te Amsterdam Ondervrerp l e Hussisclillollandschc Ambulance van het Koode Kruis in Zuid Afrika Yer dnideiyk t door lichtbeelden Nieuwe Nntsleden betalen van 1 Januari tot 1 Juli 1901 i S drie gulden en hebben ook toegang tot dexen leesavond Niet leden hebben toegang tegen betaling van t SO vflftig centen H H Officieren en Onderwijzers niet Hooiden van Scholen en alleen wonende Dames hebben toegang tot alle Leesavonden tegen betaling van t CM s jaars De Nuts Secretaris WIJNAENDTS Bleekerssingel 301 GobrosdersSTEENSMA Bloemisten Tiirfii ngel yy en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTV AAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Geen Kinkhoest Geen Influenza i o 8384 Zaterdag SS December 1900 39ste Jaargang Openbare Verkooping ViK Onroerende Goederen ONDÏB Haastrecht en Reeuwijk Om Kinkhoest Influenza Borst eii Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucfi tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde GotfMBDE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Superior Draiven Bórst honigExtract ill E L I A N T H E uit de Koninkljke Stoomfabriek DE HONINGBLO EM van H N VAN SCHAIK C EN HAAG Hofleveranciers flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOhfF Jk Co WeBth ven 198 Qouda J Th TOKKEN BotioovO MIEBIBS Kleiweg E lOo öouda B v WIJK Oulw r A ROimïJ B JT KOLKMAN Waddi PInS V rt iS 5 BOLLMAN Bodegraven N eumrterka dJJ tl W 1 vii DAM Haatlretht A N VAK ZESSEN Sdwonlumn Telefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN jleeii Engelsch maar Echt BOEUEÏÏBEOOD tZ cent de KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Te HiïiirorTe Hoop om terstond te ahnvaardeil twee naast elkander staande prachtige Paklmizeii gelegen te Gouda aan de Tnrtsingel Te bevragen Lange Tiende weg 29 ThUnj B Wondirb lstm ü do geheelo woreld bekend en geroemd OnovertroiFen middel tegen alle Korst L o n g L e i e r Maagzlekteu enz Inwendig I zoowel alB ook uitwendig in bijne alle ziektegeviiUen met goed evolg 1 laan te wonden Prys per Bacon 1 per p t f 1 16 TUinj g Woadtnalf bezit een alsnog onuekflude geneeikricht en heilzame werking Maakt raeestal Ike pijnlijke en gevnar ollo operatie geheol overbodig Mei deze zalf werd oen 14 jaar oud voor ong eneeslt k irellOUdeii beeiigezwel en onlanna een byna 88 aar hankeriydeii reitezen Brengt genegmg en verznclitinfr der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotheker IIENIU SiNDERS Rokin 8 Amsterdam Wart geen depot is beitelie men dimt un dieSchutïenapotliek des A I HM RHY in Pregnida bel HoMUch OcBten eicH Gehevfl prospectus U outbiBHen by het Centml Depot b nderi Rokm 8 Amsterdam j SCHIEDAMMER GEITEVEE XLerk NiaÊLTCAP Verkrijgbaar b jt PE ETERS Iz Als bawiji van enhthuid m cachet en kurk steeds voor£ien £ ran den n am der Firma P HOPPE FINALE UITVERKOOP bij VAN Rachels en Haarden Korte GrocneDilaal I rijzen beneden alle concurrentie Trekking beslist 10 Januari Kén Gulden Eén Gulden Groote Verloting te O tnD±rjTJiJT E 0EZ HOOÏDPBIJS Sé eene kai itale bouwmanswoning met ruim 16 Hectaren uitmuntend WÏL en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de oémddellijke nabpeid van Oudewater De Hofstede met Landerijen wordt desverkiejend teruggenomen voor vijfeiilwiiilig duizend § ulden in contanten zonder eenig e kortinjj Ü Voorts BELANGRIJKE PEIJZEN als 5 compleet bespannen Equipagesmet één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Epuigen 15 Eijwielentwee SalonAmeublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameuljlement Slaankaraer Ameublement 20 Pendules 20 gouden Hoeren en Dames Horloges 30 VondenHeerei en Dames Ketüngen 12 Vulkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren enDamesHorloges 20 Eegnlateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweeperioona Ledikanten b WaschtaJels met Stellen enz enz Totaal lOOO prijzen Deze Loten zijn k i 1 per stuk iranco per post k t 1 05 verkrijgbaar biJ SWARTSENBURG S Lotendebiet l Mminial ttteiu eg B SS Gouda Qmpoiuf a es o © Kort orerzioht onzer Frljscoarant SHEERIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 ROODB en WITTE PORTWIJNEN 15 MADEEA S droog en zoet 18 VEEMOUTH la Turin 1 60 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 3 V O O COGNAC 4 i 1 75 t 2 25 l 2 76 i 3 2B f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 S9 to o a BOR ÜEA TJX Per PI Per Ank 45 Fl USTRAC 1 u 65 Nto 1 27 75 CHATEAU VALEOSE i 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 Z St EMILION 1894 l 42 S PADILLAC 1893 125 53 h 2 I GEAVES Witte Bordeani o 80 34 SB 5 SAÜTEENE l 42sS 2 O ZELTINGEE Moezel 090 3750 S BOURGOGNE i io 47 g § De flesBchen zjn in de prezen begrepen en worden 1 3 ets pe r stuk teruggenomen flfl elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flriua T CREBASl Gouda De Notaris J KOEMAN te Hm trecht zal op WOENSDAG 9 JANUARI 1901 des voormiddags te elf nren in het Kflöehuis van den Heer A M BLANKEN t Haistrecht publiek veilen en verkoopen Nr 1 Een goed onderhouden H0IS enEEF met TUIN aan de Westtijde van deKerkstraat wjjk B Nr 101 te Haastrecht Nr 2 Een goed onderhouden HUIS enERF met GEOND aan het Marktveld t Haastrecht wijk B Nr 118 s I Nr i 3 Een HUIS met EEF en GROND aan de Hoogstraat wijk B Nr B te Haastrecht Nr 4 Een HUIS met ERF en GRONÏ aan de Hoogstraat wijk B Nr 6 te te Haastrecht Nr 6 Een gunstig gelegen HUIS en ERF aan do Hoogstraat te Haastrecht wijkfl Nr 97 Nr 6 Een gunstig gelegen goed onder honden WOONHUIS met lileederbleekerll genaamd Dn IJsel EEVEN en GROND aan den IJsel in Stein te Eeenwijk nabij de Haastrechtsche brug wjk L Nrs 40 en 41 In dit perceel wordt sedert vele jaren de Kleederbleekerij nitgeoelend En Nr 7 Een perceel WEILAND zeer geschikt voor BOUV TERREIl naast het vorige perceel in Stein te Eeenwijk Dit perceel heelt een breedte langs het Jaagpad van oneeiter 56 Metet De perceelen NoUmers 6 en 7 ifelke door de gunstige liggin aan tram en water IJsel bizonder geschikt zijn tot oprichting van een labriek worden na alzonderljjke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd bij wien ook biljetten te bekomen zijn waarin de perceelen breeder zjjn omschreven FRANSCIE STOOMVEEVEEU eheiiiisclie Wssscherij H OPPEWtlEIMËR W Kruiskade Botter4am Gtebrevetourd door Z M den Koning der Belgen tloofddepót voor UaUDA de Heet A VAN OH ¥ Az Specialiteit voor het stoomen en rerrenTadi alle Beeren eo Damesf rderoben alsook alle Km dergoederen Speciale inrichting voor het atoomtn van plncheman tela veeren bont ens Oord nen tafelkieeden enz worden naar de nieawste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of gevertd worden onachsdelgk voor de gezondneid volgens staal bewisrkt JW eeiing 9 Congre$gen Mêyfê 0Ê et$en ter beteugeling van het DRAMMISBRUIZ voortaan overbodig I Gewapend met ons heilmiddel KiVRBHM kan iedereen zijne eigen familie van de drankellende bevrijden zelfs buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen verstrekt gratis tn franco de Firma J JüSEPQUS nen Mèkg Zijt Gij Doof Dr Dalton a Aural Instltiite tW U Bidl jT CHICABO Ji u Gouda Djuk van A BRINKiUN Zn Buitenlandsch Overzicht Een telegram van Kitchener nit Pretoria gedagteekend van Woensdag zegt dat een sfdeeling Boeren die op tnssctaen de 500 en 800 geschat wordt de Oranjerivier is overgetrokken bü Ehenosterhoek Een tweede bende moet bij Zanddrilt de rivier zjn overgestoken Zy worden nagezet en Kitchener beeft een sterke btreden macht afgezonden die hun üank tracht om te trekken De Boeren uit Ehenosterhoek zijn vervolgd tot dicht bij Venterstad van welltS plaats zj om 3 uur s middags van den ISden waren voortgetrokken in de richting van Steynsburg De belangrijke punten van den spoorweg in die bnurt zijn goed bewaakt en Kitchener hoopt dat deze bende spoedig weer Baar het noorden gedreven zullen zijn Ehenosterhoek ligt volgens een aanteekening van Reuter biJ dit telegram op 11 KM ten westen van Odendaalstroom Zanddrilt op 11 KM ten oosten van dat dorp Een telegram uit Kaapstad zegt De toestand in het noorden van de Kaapkolonie wordt ernstiger Men schat dat er in het geheel wel tweeduizend Boeren de kolonie over de Oranje rivier zijn biinengetrokken Ofschoon men geen vrees koeitert aangaande den einduitslag is men ernstig beducht dat HoUandsche medoatanders zich bü de Boeren zullen aansliü n en de opstand zich uit zal breiden Het gebrek aan geoefende bereden troepen wordt ernstig gevoeld Zij die het best bekend ijn met s lands toestanden dringen aan op de noodzakeljkheid om alle beschikbare bereden troepen naar Zuid Afrika te zenden Kolonel de Wit berekent in de N E Ct dat er ongeveer 200 000 Engelschen biJ hel leger in Z Afrika zijn Onder deze sterkte is alles begrepen officieren en minderen strpers en niet atrijders En toch zijn deze 200 000 man niet in staat om een tienmaal zoo kleine Boerenmacht niet alleen te onderwerpen maar zelfs buiten de grenzen van het eigen land te houden Want niettegenstaande de beide republieken zijn ingelijfd en dat de oorlog otflcieel geëindigd ia verklaard zijn de Boeren over de Oranje rivier getrokken en in de Kaapkolonie gevallen Tnsschen Bethulië en Odendaal zoo wordt gemeld it een commando van 600 man de rivier over en naar Knapdaar getrokken Waarschijnlijk is voor den overtocht gebruik gemaakt van de Krantzkloof et de Caledon fonteindrift en daarna de Palmietsprnit ge FEVILLEJOX WILSEEA€HT 3 Steeds steiler gaat liet pad naar boven totdat het bij het Icaateel den Felsenburg eindigt Graaf Hermann had zich slechts ene korte poos rust gegund haastig was hij het dorp doorgcloopen en bleef voor de pastorie staan Hier woonde zijn brave leeraar de pastorie was zijn tweede tehuis geweest hij kon er met onverschillig voorbijgaan Hij keek over de groene heg óit den keurig onderhouden tuin van den rijweg atsioot zijne oogen zochten iets wat Hoopte hij den predikant of diens gade te zien Dacht hij aan het kleine meisje de speelgenoote zijner Uiter De beide kinderen hadden meer dan eens zijne ergernis gaande gemaakt doch steeds zijne plagerijen met geduld en lankmoedigheid verdragen Graaf Hermann wist waarschijnlijk in deren oogenblik aelt niet naar wien zijn hart verlangde Doch één ding stond vast hij had een hartelijk welkom uit het huis zijner vrienden verwacht maar wachtte vergeefs altijd nog vol hoop keek hij bcEorgd met toenemenden ernst de pastorie aan De luik n waren gesloten geen geluid deed zich hooren Het was zoo stil zoo pijnlijk stil om hem heen Onvoldaan en teleurgesteld wilde hij verdei gaan toen zijn oog op het kerkhof viel dat vlak achter de pastorie gelegen was Hij sag volgd tot aan bovengenoemd plaatsje een station aan de Ign Stormberg Springfontein Zooals men zegt staat dit commando onder bevel van Hertzog die de troepen aanvoerde in het zuidwesten van den Vrijstaat en dus g ruik heeft gemaakt van de omstandigheid dat Knox met alle beschikbare troepen trachtte de Wet in te sluiten om den oorlog op Engelscb grondgebied over te brengen Hoewel het bericht niet yan officieeleEngelsche zjde wordt bevestigd wordt het van zoovele zijden verkondigd dat wjj wel gelooven dat het waar is De teerling is geworpen de Rabicon is overgetrokken en alleen een stoutmoedig optreden kan de onderneming doen gelukken Begrijpen de Afrikaners in de Kaapkolonie dat een congres hoe mooi er ook wordt gesproken hen niet verder brengt en dat op dit oogeublik een goed gerichte kogel een beter argument is dan de fraaiste redevoering laten zij niet ten tweeden male het gunstig oogenblik voorbijgaan dan kan in enkele dagen de geheele Kaapkolonie in opstand zijn en de toestand zoo gunstig voor de Boeren worden als hjj nog niet geweest is Maar gebeurt dit niet uit de sympathie voor de Boeren zich niet anders dan door woorden dan kan de toestand van Hertzog in enkele dagen zeer hachelijk worden Dat Kitchener niets seint dunkt ons een goed teeken en weer denken w geene tijding goede tjjding Het groote pnbliek in Engeland begint zich hoe langer hoe ongerafeter te maken over den toestand in Zuid Afrika Eeeds sedert gernimen tijd werd de gewone Engelsche burger bekropen door een onbehaaglijk gevoel dat de dingen niet zoo liepen als f moesten zegt de Star Het bedrieglijke optimisme van de pers aan het departement van oorlog hoeft opgehouden bem te bevredigen Angst is in zijn hart gekomen H voelt dat hü geregeerd wordt door knoeiers Hij is woedend over de eeuwigdurende veinzerij Hij weet thans hoe zijn regeerders zijn De vreeselijke bekentenis van Lord Salisbnry heeft slechts in woorden uitgedrukt wat iedereen reeds dacht Het is het proclameeren van een ramp Wij weten niet welk nieuws Salisbury heeft ontvangen maar het is duidelijk dat het slechte tijding is Niets dan een groot gevaar kan een premier er toe brengen zoo te spreken Want zijn vertwijfeling is een openlijke nitnoodiging tot Engeland s vjanden gericht een formeele erkenning van de onmacht van Engeland Sir Alfred Milner zeide indertijd dat den een grat met triaxhe bloemen bestrooid en overladen met kransen Plotseling schoot hem de gedachte door den geest zou hier zijn dierbnre moederlijke vriendin rusten de altijd sukkelende predikantsvrouw Om zekerheid te verkrijgen wilde de jonge Graat den tuin ingaan Hij draalde nog een oogenblik en veranderde toen van plan hij wilds eerst zijne familie gaan zien Nog één bezorgden blik wierp Graaf Hermann op de dierbare pastqrie daarop vervolgde hij zijn weg en richtte de schreden naar het vaderlijke slot Het hootd vei i Tpjild met allerlei gedachten liep hij voort in de schoone laan de trotsche eiken aan beide kanten bogen daar hoog boven hem hunne toppen naar elkander de kruinen der booinen waren zoo door elkander gegroeid dat men niets dan één bladerengewelt boven zich zag Eene uitdrukking van droefenis lag nog op s Graven gelaat toen hij den blik opsloeg en het feestelijk getooide slot zijner vaderen aanschouwde Hij was daarvan al niet meer op zÓÓ grooten afstand verwijderd dat hij de groote deur die wijd open stond en met kran sen en guirlandes prijkte niet had kunnen zien Van alle torens wapperden den Graat de bewijzen van vreugde en blijdschap tegen iu de sierlijke vlaggen en vaandels Toen hij dit alles zag noemde hij zich zelven een zwaarmoedigen droomer hoe zou er droefheid in de pastone kunnen zijn als de Felsenburg zoo vriendelijk getooid was en van zijne trotsche tinnen de wapperende blijken van blijdschap vroolijk deed waaien Waren de t eide families niet door beproefde vriendschap ten nauwste met elkander verbonden edo Boeren zooveel werd voorgelogen gaat het bla verder Het bchgnt dat hetzelfde met y rd Salisbury geschiedt Hij weet niet hoe al juiste toestand in Zuid Afrika is wat daarlgebeurt Hij weet niet boe de toestand van PQizen vijand is noch hoe sterk hij is Hö it wt niets van den toestand in de Kaapkoloiiii Evenals wij tast hij in het duister rond Ib October zeidti Lord Salisbury dat de oorloK weldra geëindigd zou liJn en nu vertelt hü ons dat hu pas begint Het kan zün zeide de premier verder dat er dingen zgn die nog niet zgn opgehelderd en Waarover men een verklaring moest hebben Wat beteekent dit zegt het blad Meent de premier daarmede dat hij bedrogen en misleid is door de Ehodes Chamberlain Milner kliek Is het dan niet te begrüpen dat het Engelsche publiek eindelijk wakker wordt geschud is het dan te verwonderen dat eenige dagen geleden in bet hartje van Londen ap een meeting waar tweeduizend personen aanwezig waren in de scherpste bewoordingen de wijze van oorlogvoeren zooals Lord Kitchener dit doet werd veroordeeld De personen die de vergadering büwoondan juichten zelfs toen de naam De Wetgenoemd werd Eenige weken geleden zou zoo iets in Londen onmogelük zgn geweest Maar thans hebben de zware verliezen degroote onkosten het mogelyk gemaakt datdergelflke betoogingen plaats hebben In bijna ieder dorp van Engeland ziet men verminkten en de verhalen die deze lieden doen van hun ontberingen doen mede het volkde oogen open gaan Zal Engeland a bevolking nu niet eindelijk eens het tot hiertoe en niet verder aan de Eili 7 $che regeering toeroepen Sb V ij Men weet dat de Duitsijbi Rijkskanselier in zgn bekende redevoering ter verontschuldiging van de niet ontvangst van Kruger o a ook ongeveer beweerde dat het Frankrgks schuld was omdat Frankrgk bü den inval van Jameson geweigerd had met Duitschland moe te wnken tot handhaving der Eepublieken en zelfs Engeland waarschuwde wat er te Berlijn broeide Wy hebben dit verhaal nooit geloofd omdat wy Frankrijk tot zoo iets niet in staat rekenden De heer Berthelot Minister van Bnitenlandsche Zaken tgdens den inval van Jameson heeft nu in de Temps een brief geschreven waarin hiJ tegen de bewering van Von Bulow opkomt Het is volkomen juist schrüft hg dat noch Duitschland noch Engeland Frankrgk eenige otficieele ver zijne herinnering reikte Godlof al zijne zorg was overbodig en de jonge Graaf trad vroolijk het doel van zijn tocht tegemoet zonder voor iets anders meer oog te hebben dan voor den burcht van zijn geslacht TWEEDE HOOFDSTUK Graat Waldemar von Felsburg de vader vanden jongen man dien wij op cijn weg naar huisvergezelden de tegenwoordige eigenaar van hetgroote slot liep naar zijn uiterlijïc te oordeelen kalm met afgemeten tred doch innerlijk ten prooiaan velerlei aandoeningen in zijne huiskamer open neer Na zes lange jaren zou hij hedenzijnen eenigen zoon weer in zijne woning ontvangen twee jaren geleden had hij dien zoon eer deze zijne groote reis aanving voor het laatstin de residentie gezien en gesproken In al dientijd had hij zelden bericht van hem ontvangen de Ffflsenburg lag buiten het eigenlijk postverkeeren de jonge edelman reisde in het verre buitenland van de eene stad naar de andere Thanszou hij thuis komen hij had er naar Graat Waldemar s berekening reeds ee i paar uur geledenkunnen zijn Graaf Waldemar kon haast nietmeer wachten wat had Hertnann zoo lang opgehouden f N Graat Waldemar yin Felsburg was eene rijzige deftige per oonli khm d eenigszins gezet zijne kaarsrechte houdmgï iijne trotsche figuur geheel zyn voorkomen toonÖ e dat hij aan heerschen gewoon zelfs de meerdere was van zijne gelijlten Zijne rechte schier at ve houding zijne JMsliste gedachtenwisseling orer de zaken van de Transvaal hebben voorgesteld Tijdens Jameson s inval had baron Marschall in een gesprek met den beer Herbette te Berlijn het verlangen kenbaar gemaakt Frankrük tegen die gewelddaad te zien opkomen Daar echter Jameson s inval büna terstond mislukte oordeelde de Duitsche Eegeering het niet gewenscht aan dit denkbeeld verder gevolg te geven Verspreide Berichten Fbas jk De negende correctioneele kamer te Parus heeft het beruchte schimpblad van Eochefort de Intransigeant veroordeeld tot vgftigduizend francs boete en de betaling van tien duizend francs schadeloosstelling aan den heer Rolland voorzitter van de Fransche Kamer van Koophandel te Brussel die door het blad beleedigd was terwijl behalve het blad zelf vgf andore bladen bet vonnis moeten openbaar maken De werkstaking van de koetsiers der Urbaine is alweer geëindigd voor hetoogenblik althans rgden de rijtuigen weder de maatachappg heeft tot het einde van ditjaar genoegen genomen met een gemiddelde huur van 14 francs per dag De door de Pargsche politie ondernomen jacht naar verdachte elementen heeft in acht dagen tgd geleid tot de aanhouding van 3286 individuen mannen zoowel als vrouwen Het succes schgnt den politiemannen in het hoofd te zgn geslagen ze bergen nu allen op wier uiterlijk hunniet bevalt wat tot velerlei narighedenleidt voor gansch onschnldige nachtwandelaars Duitschland Aan het departement van openbare werken te Berlgn heeft nu plaats gevonden een samenkomst tnsschen ambtenaren aan het departement en deskundigen onder presidium van minister Thielen in verband met de voorgenomen wgiiging van de samenstelling der D wagena Italië De kardinaal aartsbisschop Ferrari is op een inspectiereis in Desio door anarchisten bedreigd zoodat hg glings onder bescherming van gendarmes moest terngkeeren naar Milaan Beloie De toestand te Antwerpen in verband afgemeten bewegingen gaven recht tot het vermoeden dat hij tot den militairen stand behoorde Hij had in dien stand een hoogen rang bekleed en wegens zware verwonding in een bloedigen veldslag zijn ontslag moeten nemen Zijn koning had hem dat ontslag op de meest eervolle wijze verleend onder de voor hem vleiende voorwaarde dat hij s vorsten vriend zou blijven hij had zich op het slot zijner voorvaderen metterwoon gevestigd Hij had zijnen koning moeten beloven dat hij ten minste eenmaal in t jaar aan het hot zou komen Werd hij door ziekte daarin verhinderd dan zou de konmg hem op den Felsenburg komen bezoeken eene belofte waarmede de brave officier trotsch op zijn adel hoogelijk was ingenomen en waardoor hij zjch meer dan door iets anders gevleid en onderscheiden achtte Graaf Waldemar was Je jongste zoon van zijne ouders en pas op lateren leeftijd door den dood van zijn beide oudere broeders eitjenaar van de uitgestrekte landgoederen en erfgenaam van den ook overigens grooten rijkdom zijns vadera geworden Zijne broeders waren ongehuwd gestorven en hadden van der jeugd at sukkelende den kiem van een vroegen dood in zich omgedragen De tering de worm die aan het leven der jongste schoonste bloemen knaagt was sedert onheugelijke jaren erfelijk in zijne familie geweest Hij alleen alleen van zes broeders en zusters was vrij gebleven van deze verschrikkelijke ziekte die met alle wetenschap den spot drijft Wordt vtrvolgi