Goudsche Courant, maandag 24 december 1900

30ste Jaargang Maandag 34 December 1900 ISo 8385 A VAK EN MM Slager TieN f i¥KG II 73 EERSTE KWALITEIT lUNDVLEESCH Concnrreerende Prezen BIEFSTUK 55 et pt r 5 Ons Aanbevelend A T D BERG TIENDEWEG D 73 meeting Congreiêen MiuU Hfetteu ter betengeling van het LEAÏÏZMISBEÜIE voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel tSHHBHM kan iedereen z jne eigen lamilie van de drankellende bevrpen zeUs buiten medeweten der Ipers Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSEPHUS en Uaag CtOMdË COIRMT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN aeljroedorsSTEEUSMA Bloemisten Tiirfit ngel 77 en 78 Struik en Stumro9en OP BOTTEL PRAOHTW A A R steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 NUEÖOZË VË100TSGH4P fatioiiaal jroiidl ezit TM sOBAVBNUAQM De DIRECTIE bericht dat de couponsder i U obligatiën vervallende 2 JaniiaH 1901 betaalbaar z n te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de Hollandsche Bank de Vos en Vreede ende Firma P J Landr y Amsterdam b d HH Prsetorius en Zoon Amersfoort b d Heer H 1 Croockewit Arnhem Wd Gelderiche Bank Assen b d Heer E A Spidt Oud Beierland b d Heer A Koopman Breda Dokkum Gorkum Gouda b d b d Groningen b d Haarlem Harlingen Franeker Heerenveen Joure Bolsward Leeuwarden Trekking beslist 16 Januari Eén i ulden Eén Gulden Groole Verloting te OTJE E 7Tuf TEIS HOOFDPRIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 15 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke nabpeid van Oudewater De Hofstede met Landerjen wordt desverkiezend teruggenomen voor vijfeiitwiiitig duizend gulden in contanten zonder eenige korting m Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 Plf SeTl Sleï mnt l l r en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 8 Rutnigen 10 fl twee Sai nAmtubireZn =outen gebeeldhouwd E tkame Am S aaP kamer Ameublement 20 Pendules 20 gouden Heeren f S Heereï en Heeren en Dames Kettingen 12 Vulkachels 40 N f C nten Dames Horloges 20 Regulatenrklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons uewtam u 6 Waschtafels met Stellen enz enz Totaal lOOO prijzem Deze Loten z n a f 1 per stuk franco per post f 7 0 5 verkrijgbaar b SWARTSENBURG S Lotendebiet Kleiweg B S3 fiouda NIEUWE BQTTEKBAMSQIE GOÜBAHT Verlaging Tan den Abonnementsprijs Met ingang van I Januari a zal de abonnemenUprIJ dor NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT helangryk worden verlaagd Van dien datum af zal de Courant kosten per kwartaal te Rotterdam t 4 Overal elders hier te lande per post in ééne of twee zendingen naar verkiezing of per Agent f 4 BO Zij die zich met 1 Januari voor minstens een half jaar abonnee r e n zullen bil gelegenheid van het Huwelflk van H M de Koningin recht hebben op een PracMuitgatse waarvan wü den aard nog niet wenschen mee te deelen die bij die gelegenheid aan alle abonnés op de NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT gratis zal worden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wij ons voorbehouden indien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht blvjken om aan alle nieuwe abonnés een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor een vol jaar abonneeren en daarna aan hen die zich het eerst voor een abonnement van een half jaar verbinden Nieuwe abonnés per 1 Januari 1801 ontvangen tot ult December de Courant QRATiS Virecteuren Uitgtv rt bid HH Ingen Housz en Zn b d HH Pockema en Van Kleffens HH C De Gjselaar en Co H H Montyn en Dort laud HH Mrs Van Vierssen Trip en Feith b d HH Laane en Van Bemmel b d HH F Posthuma Zn b d HH Gebrs Mispelblom Bevjer b d HH Gebrs Mispelblom Beijer b d HH Gebrs Mispelblom BeiJer b d HH Gebrs Mispelblom Beiier en P Koumans Sme b d Heer L S v Waes bergbe Janssens b d HH Lezwijn en Eigeman b id Geldersche Credielver eeniging b d Heer Hk Roelink ABz b d Nijmeegache Effectenbank Martens en Co b d HH S Van Dantzig Co b d Heer P A Greup b d HH Brunings en Ten Cate b d HH Gioenendaal en Top Duur tjenecsli Blgenwen w nbe oleii Mcl E=re Dl loma en Oou I B kro ii PRAEPARATEN VAN Ofllna l amrVlA de mewt krachtige en TenterlcendeKIKA WlJN tegen twaktt Vgmiia l aiyv ll t j u deteii li volwusencn gebrek an eetlMt Hechte epijsverterlng zenuwhoofdpijn ter versterking na riekte of kraambed koorti en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX i het bijïondet tegen Bloedgebrek Bleekiuoht kwalen yan Kritlschen leeftijd ear Verkri i baar in flacona a 1 90 en X pïlf p1 f o jl V0fd2aam veraterkend aangenaam van naak voor dagcliikichgeb nik liv l v avnvj j kindden iwakken en kUerachtlge gesteUen teer an te beveien Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook luigelbigen en kleine kinderen Fnis per bus A Kgr ƒ 1 70 a J4 Kgr 0 90 a H Kgr O BO NI JOH ZOON Agenten te Gouda J v BENTUM ZOON S f Melksuiker rr aaon KTr iVe Asthma Cigaretten M S ï ilf i T i s Tl doüsic7ayo toen ï5 BÓ Hulst Leiden Maastricht Meppel Nömegen Rotterdam Schoonhoven Sneek Tamarinde Bonbons l X Ilco S2 ffiialSS voor kindereu jcwij Ln de Tamwinde Bonbons vnn KKAEPEUEN HOI M bdantjrijU diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam lï l njs pcv doo ijc 0 90 en 0 60 altnïalr PïIC é niP C algemeen erkend aU liet BESTE huismiddel i Verkoudheid en Keelpyn het is een elijmoplossend en verzactlteod middel bij uitnemendbcid uiuluitend in Praiparalm ran KRAEPELIllN Jt HOLU te ZeUt nUn allen roomim pan aligwijlen waarop tt naam en AandUêktninff h Perli i ffbaar btj d mietité J f t jtpotAgJtert en IDrogiil KRAEPELIEN HOLM Hoüeveranciers ZEIST □ flcwhjÊs verkrijgbaar Fnja ƒ 0 20 per fleachjft Tiel Geldermalsen Utrecht i iiti§eptl§elie Taiidpoeder en Anll§eplt§eb Mondtinctuiir van E CASSVTOf Tandarts te Qouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Neaerland G IJSSELSTIJK Blaawstraat Gonda Waalwp Wageningen Winschoten Zutphon Zwolle b d HH Jan Blpensteön on Zoon b d HH C A Witlox en Zoon b d Heer S A Van Minden b d HH G J en A E Groe neveld b d HH P F 0 Brunings en Co b d HH A Van Deventer en Zoon Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMigQ Paklmizen gelegen te Üouda aan de ïnriaingel Te bevragen Lango Tiendeweg D 29 Nieuw onovertroSeo Trof Dr Liebers wolbekend JLlleen echt met Fabrickimuk tot voortdurende radicale n i lekere genezing van alle zelfs R JsH de meest hardnekkige enuwEul iektetif vooral outstaan door j §m afdwalingen op jeugdiguu leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleeh lucht Benauwdheid Hoofdpgn II Migraine Hartklopping Maagpgn slechte apysvertering Onvermogen Impoteuz Poïlutione enz Uitvoerige prospectnaaen Iripr r lesch fl 1 fl 2 fl 8 dubbele flewli Opntm l Depöt Matth v d Vepte ZaltWmeL Ü put i M Cléban Uo Kotterdam V Happel a Gnivenbago 1 MaltDmans do Jod J Cen Eotterdftm V riff h Co Gouda n bii alle drogisten FEANSCEE STOOllVEEYEEIJ atj ebeiiiiscbi Wassciierij l9 Ji m ifihfT Ie Rotterdam i ebn VHr I t l r Z M den Komti df r Belgen Koutddepöt voor GOUDA de Heer VAN OS Al Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindfrgoederen Speciale inrichting voor het stoomtn Tan plachH mantelB veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzji gestoomd of geverfd worden onachadelp voor de Kezondbeid Volgens staal bewerkt Mmïj 9 Wondtrbaliim In do geheele wereld botend en i geroemd Onovertroffen middel tegen alia Borst L O IT f 6 V e r y I naa8 zl6kten em Inwendig oowel bU ook uitwendig in bijna I die ziektegevallen met goed evolg I jaan te wenden l r ts pcrflftCOB J t 1 per post 1 1 15 TW rry 8 Woad alf bezit een al nog ongekende geneeikrtoht en heilzame werking Maakt meestal Ike pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U jaar oud voor oiij enee$liJk Vehuudeii beeillt ezwtil en onlauK een bijna HZ aar kankerlijdeu genezen BrenKt genezing en verzachting dor pijnen bij wouden ontstekingen ent van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEiVRI SANDERS Eokin 8 Amaterdam WsM geen depot is hoitelte mea direct san dia Sohutieiupothel des K THlbRRY m Pregradi bel nohitich ücBterreich Gelieve praapectua te ontbieden bij het Cantraal Depdt Sands okin 8 Aiiut Tdaia Wif awker zijn w i d Ecbte 1 £ jikel Cacao te ontrangen twionengesteld eo na v l prooÊieixiingeii in don I hamdel gekomen ouder den Mam dea oitradera Dr MiohaelU Terrurdigd de beete maohinea in het wereldberoemde etabbliaaemant Tan Qebia BtoU rok te Eenlen IkIm j p raici2iienr Cikeleacao Ihl vierkanten bossn De Mïel OKao ii mt melk flkaokt tm aangename gezende draak toot itr iijksoh gebruik een ft X ÜiaHfri w H poeder toot een ksp Chooolatt Alt geneeabicbtige drank bf ftfal n diarrbee alscats net irater t gebralkai Terkrngbaar bü de ToaaiKMl B 1ApotMksr ens T i Kft V K rxiOm f 1 80 e 0 90 TSai G neraalTertceenvooc£8 r ymm IMwland JuRus IHattenkltdl Amtiterdam Kalveistraat 103 Oattda Drnk yan A BBINKMAN Zn KË V 1SGËV1KG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het Be aanv Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen in deze Gemeente voor het dienstjaar 1900 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in afschrift durende Vijl Maf Hden voor een ieder ter lezing iS nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda den 23 December 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWEB Butlefllandsch Overzicbt De Kaapsche re eering heelt Donderdagavond een ambtel k bericht openbaar gemaakt meldende dat Zondagochtend ongeveer 800 Boeren de Oranjerivier bü Bhenosterhoek z B overgetrokken en daarna Venterstad hebben bezet daarheen zetten de Ëngelschen hen Dinsdag na waarop de Boeren Vcnsterstad ontmimden Twintig man van het garnizoen hadden de Boeren vooral gevangen genomen De Boeren trokken daarna naar Steynsberg dat zjj Donderdag hoopten te bereiken Maar de Engelsche waren ttnn voor t ambteljike bericht meldt dat de bovengenoemde Boeren in de Znnrbergen gekampeerd zün tasschen Staynsbnrg en Venterstad Terder meldt het ambtelijk bericht dat tweeduizend andere Boeren Maandag de Oranje rivier bjj Zanddrilt ten noordon van Colesberg overstaken naar welke plaats wjj oprukten maar toen een corps Engelschen van Colesberg de Boeren tegemoetging gingen deze laatsten naar Philipstown dat m eergisteren bezetten daarna bezetten zj ook het station Hontkraal aan de Ign naar Kimberley waar de spoor werd opgebroken Hamellontein in het Colesbergsche weigerde zich over te geven na een gevecht van zeven uren werden de Boeren algeslagen Uit Kaapstad worden belangrpe versterkingen naar de Aar en het station Hannoverweg gezonden De Kaapsche regeering beweert dat de binnengevallen Boeren niet veel kunnen uitrichten want de strategische punten in de geheele bunrt worden sterk bezet gehouden door de Engelschen terwijl de Oranjerivier zoo hoog staat dat hun terng Weg is afgesneden Middelerwijl heelt de Kaapscl e regeering den staat van beleg algekondigd in de volgende districten Britstown VictoriaWest Kichmoad Hannover FEVILLEIOX WILSKRACHT 4 Graaf Waldemar was zijn gansche leven gezond en sterk geweest pas na den oorlog hadden de gevolgen der bekomen wonde aan die gezondheid schade gedaan Die wonde was zijn trots want hij had haar bekomen toen hij met een paar getrouwen zich werpend in het dichtst gewoel van den slag zijnen geëerbiedigden koning het leven had gered Hij mocht het beeld heeten van mannelijke schoonheid Zijn gelaat droeg de trekken der vastberadenheid die vertrouwen wekt het hooggewelfdc voorhoofd sprak van een niet alledaagsch verstand Zijn helder open oog drong door naar het scheen tot op den bodem des harten van ieder op nen het gevestigd was De scherpte van zynen blik gaf aan zijn gelaat iets kouds iets fiers toch werd die trotsche trek verzacht door een eigenaardig vriendelijk lachje dat om den schoon gevormden mond speelde Sprak zijn uiterlijk van va8tberadenhei4 even vast en onbuigzaam was zijn wil vooral als deje op uoodeloos of eigenzinnig verzet stuitte Graaf Waldemar schatte een vasten wil bij anderen hoog zoodra de e op beginselen steunde en ni t ket uitvloeisel was van hartstochtelijkheid oi van een geest der tegenspraak B de opToeding van zijn eenigen Murraysburg Graal Eeinet Aberdeen Middelburg Steynsburg Cradock Tarka en Molteno Dit communiqué van de Kaapsche regeering wekt hier maar matige geruststelling De Daily betoogt in een hooldartikel dat daar de binnengevallen Boeren zich eenmaal in de Zunrbergen genesteld hebben zij in staat zijn de uitgezonden Eugelsche olflcieren langen tijd het hoold te bieden vooral wanneer de Boeren versterking krijgen uit den Vrijstaat en de Kaapkolonie V De N E C teekent bö deze berichten aam Wat de dnizend man die un nit Kaapstad worden algezonden en nit verschillende regimenten zgn samengesteld in deze bergwereld moeten uitvoeren tegen de boeren is niet gemakkelijk te verstaan Het is voor laatstgenoemden echter te hopen dat zij er in slagen zullen den Engelschen eenig geschut al te nemen waarvan geen der commando s voorzien schijnt en dat voor het succes der vermetele onderneming onontbeerlijk zal blijken Het terrein is overigens als t ware geknipt voor de Boerenkrijgs tactiek Het maakt oöensiove bewegingen zeer bezwaarljk terwijl op den verdediger van eenmaal bezette stellingen geen moeilijke noch erg gevaarlijke taak rnst zooals trouwens de geschiedenis van de eerste vijl maanden van don oorlog dnidalijk heelt bewezen De groote verliezen hebben de Boeren toen geleden bij hun aanvallende bewegingen vooral op French en Clements bS Colesberg Ken blik op de kaart is voldoende om het gewicht aan te toonon van de reeds uu door de Boeren bezette punten Venterstad ligt slechts een kleine 10 K M van de Vrijstaatsche grens maar Steijnsbnrg ongeveer 5 i dus al een heel eind in de kolonie terwijl het tevens een belangrijk pnnt op de spoorweglijn tnsschei Stormberg jnnctie on Nanwpoort is De Boeren hebben Steijnsburg reeds vroeger in bezit gehad Het gewichtigste punt is echter de Aar waarheen vermoedelijk de nu te Philipstown vertoevende Boeren op weg zijn Als zg er in slagen deze sterke stelling te bezetten dan hebben zü den spoorweg van Kaapstad naar Kimberley en naar den Vrijstaat in hnn macht en zal Kitchener zich slechts van den hongerdood kunnen redden door het open honden der inmiddels ook reeds bedreigde lïn naar Port Elizabeth Het ingewikkelde en moeilijk te beschermen spoorwegstelsel der Kaapkolonie maakt vooral het vooreen deel weder daarheen overbrengen van den strijd zoo belangwekkend zoon was hij zeer zeker te rade gegaan met een goed overlegd plan en had hij zich door zijn verstand laten leiden toch was zijn wil daarbij zoo onverzettelijk geweest en hij was zoo zonder omzien den door hem zelven afgebakenden weg gegaan dat zijn gedrag vaak den indruk van hardvochtigheid had gegeven In den omgang met zijn kind had hij zich altijd doen kennen als de vader die onderwijst en leert Een man dus had hij hem in hunne gesprekken gezegd moet steeds zonder hartstochtelijkheid zóó handelen dat hij in geen enkel levenstijdperk voor de stem van zijn geweten behoeit te blozen Graaf Waldemar von Felsburg liet zich nooit door drift beheerschen de edelste beginselen werden d or hem gehuldigd zijn veel omvattende kennis zijn helder reratand en zijn edel hart strekten aan die beginselen ten grondslag en garen hun een onwnkbaren steun Zou men het kunnen gclooven was het mogelijk dat dit edele karakter welks beslistheid op de grens stond der onbuigzaamheid teêrhartig kon zijn bij zwakheid af Graaf Waldemar had zijn zoon innig lief hem op te voeden siedaar de taak zijns levens met teedere zorgen voor dat kind was hij vervuld en toch een vader die den wil zijns zoons beheerschend onbeperkte gehoorzaamheid van hem eischte Doch Graat Waldemar had nog een kind eene dochter over wie hij met moederlijke angstvalligheid waakte eiken dag bevreesd dat hïj het kleinood van zijn hart het liefste dat hij bezat zou verUe n Vrees kepde de onrerschrokken soldaat alleen bjj Daam voor het teere meüiije De toestand der Antwerpsche dokwerkersstaking was eergisteren onveranderd Aan de jRedstar booten werkten 150 man voor de booten Noordland en Ken ington De werklieden sliepen aan boord Dit ons land van Hulst werden een veertigtal mannen aangebracht per boot Aan de Entrepotkade werd door stakersploegen de wacht gehouden zoodat werklieden die den arbeid aan boord der Bivouac wilden hervatten daarin verhinderd werden De politie deed ije stakers uiteen gaan Het syndicaat der loremen die gemeene zaak met de dokwerkers maakten Itgt reeds weer in duigen De plaatselüke bladen brengen den stakers hulde dat zg zich zoo ordelijk houden en de politie niet den minsten last veroorzaken Het oproepen der burger chten schijnt dan ook voorloopig geheel overbodig De liberale linkerzijde nit de beide Belgisehe Kamers heelt een program manilest vastgesteld dat in hooldzaak het volgende omvat herziening van het onderwijs j leerplicht neutraliteit uitsluitend toezicht van de burgerlijke autoriteiten geen bevoorrechtinh van het openbaar onderwijs reorganisatie der nationale delensie alschalflng der plaatsvervanging beperking van don militairen idienst tot het meest noodzakelgke organisatie van een leger dat geschikt is tot de verdediging d s lands herziening van het kiesrecht alschalfing van het meervoudig stemrecht invoering der evenredige vertegenwoordiging voor het geval van grondwetsherziening tevens reorganisatie van den Senaat biJ deze paragiraal wordt de evenredige vertegenwoordiging vooropgesteld en leden vrgheid gelaten indien zij zich niet met het algemeen stemrecht pur et simple willen vereenigen slrgd tegen het kapitaal in de doode band wettelijke maatregelen tegen de opeenhooping daarvan in clericale handen maatregelen ten behoeve dor arbeidende klassen sociale wetgeving tot zedeIpe en stoileljjke verbetering van het lot der werklieden De laatste paragraal bepaalt zich tot algemeenheden de wettelijke maatregelen worden daarin niet nider aangeduid Omtrent de wijze waarop Rusland zich poogt vast te zetten in Mandsjoerije wordt door de Standaard een aardig staaltje medegedeeld De Russische troepen in Mandsjoerije die ontbonden werden ten gevolge van de mobi beefde de sterke man wanneer haar gelaat verbleekte of als zij door vreugde of droefheid geprikkeld hare zenuwachtigheid niet meester was Sedert hij zijne geliefde gade verloren had de moeder van dit kind ging de fiera an onder een tweevoudigen kommer gebogeriy ioodat het hem vaak duizelde en hü zichzelven niet meer kende onderhet voortdurend rusteloos wankelen tusschen hoop en vrees Het verlies zijner edele gade ware voldoende geweest om den levenslust van dezen man voor een tijdlang te knakken want hij had haar Hefgehad met groote onveranderlijke liefde Toen zij stierf had hij het niet voor mogelijk geacht dat zijn hart nog weer vatbaar zou worden voor de aandoeningen van vreugde en geluk Op haar sterfbed had de teer geliefde vrouw hem eene zorg op de schouderen gelegd wier last hem vaak naar den geest dreigde te doen bezwijken Waldemar had zij een paar uur voor haren dood gezegd idraag zorg voo onze dochter Clara is zoo teer dat alleen de meest nauwlettettende zorg het kind in het leven kan behouden Laat haar geen dag buiten geneeskundige behandeling met een bang vermoedetl vrees ik dat het haar slechts kort vergund zal worden op deze schoone aacde te vertoeven Gij weet dat die voortdurende telkens weerkeerende hoesK mij steeds heeft verontrust had zij er met halt gebroken stem bijgevoegd Het gelaat van haren echtvriend dal toch al zoo bezorgd stond verbleekte bij deze woorden Na eene korte pooze sprak de zieke met blijkbare inspanning nog deze woorden wWaldemar I Ach dat ik uw hart met nog meer droefheid moet lisatie hebben vergunning gekregen daar te blijven en zich er te vestigen om mede te werken aan het aanleggen van den spoorweg De loonen die de Sussische spoorwegmaatschappij hun toezegt zjjn zeer hoog en bovendien krggt elk man die van het aanbod gebrnik maakt een strook grond langs den spoorweg om dien te bebouwen Nu weet iedereen wat de beteekenis is van de uitdrukking vergunning verkregen in de Enssische tradities Het beteekent die troepen worden niet naar huis gezonden maar gedwongen in Mandsjoerije te blijven ol zij willen oi niet Zoo spaart de Enssische re geering de kosten voor de terugreis der troepen en de Russische spoorwegmaatschappg krijgt goede werkkrachten die tevens als kolonisten voor de Russische belangen in Mandsjoerije blijven zorgen Verder wordt gemeld dat de Mandjoes vergunning hebbeu gekregen hunne dorpen weder te herstellen en hunne hooiden ts kiezen onder toezicht van de Russische officieren In geheel Mandsjoerije zijn geen Chinoesche ambtenaren meer overgebleven Zoo vestigt Rusland een protectoraat in Oost Azië Na eenige korte discnssiën heelt de Spaansche Senaat het huwelijk van de prinses van Astnrie met 167 tegen 49 stemmen goedgekeurd Montere Rios bestreed namens de liberalen het huwelijk echter onder uitdrukkelijke verklaring dat de liberale partg zeer aan het vorstelijk huis gehecht was en volkomen loyaal daartegenover was Hot waren historische redenen die volgens hem het bnwelgk minder wenschelgk maakten Niemand en geene enkele party is vaster besloten den troon ts verdedigen dan wg zei hij want wiJ willen de monarchie liberaal en democratisch gesteund door de onverbreekbare eenheid van het vaderland In de Kamer is het debat over de kwestie doorgezet Azcarraga eischte van Sagasta en de zgnen dat zü voor het huwelijk zouden stemmen De republikein Ortega kwam heltig tegen het huwelijk op Hg herinnerde aan de samenzweringen van sommige Bourbons tegen andere Bourbons en vreesde dat het huwelijk do oude twisten weer zon ophalen Ortega werd te midden van een vreeseljjk leven en geschel van rechts naar links en omgekeerd tot de orde geroepen Toen er eindelijk weer rust was gekomen nam de minister van onderwijs het woord n verdedigde het huwelijk wijzende op de prachtige eigenschappen van den bruigom Gelijk Eeuter seinde is het huwelijk in vervullen in dit uur dat toch al zoo sraartelyfc is Geloof mij ik voldoe daardoor aan eenen zwaren plicht Verlies Clara niet uit het oog mijn Waldemar I t Waren hare laatste woorden geweest De Graaf von Felsburg had het verlies zijner dierbare vrouw als een man met waardigheid en gelatenheid gedragen Hij had voldoenden godsdienstzin om het teven van zijn dierbaar kind in de hand te Stellen van den Alraachtigen God doch hij hoopte dat de barmhartigheid van zijnen Hemclschen Vader nimmer dit offer van hem eischen zou Wie Clara von Felsburg ontmoette voelde zich in de nabijheid van een wezen dat wij menschen met den naam van lengel noemen Zij was een lieftallig meisje van zestien jaren Hare zwakke gezondheid wekte de belangstelling van ieder die haar zag Het zachte blauw harer oogen overschaduwd door lange zijden wimpers de kinderlijk vrome oogopslag de wangen met het eigenaardige zeer kennelijke blosje de lieve kleine mond het f jne neusje een bevallig buigen van het bekoorlijke kopje de haast ijle gestalte de fraaie handjes het tengere kleine voetje het geheel in één woord deed het beeld aanschouwen van jeugd en liefelijkheid Toch was hare erschijning te luchtig te bovenaardsch schoon op aarde had zij geene bl vende plaats de hemel was de plek harer bestemming flTardt vtrvoigd