Goudsche Courant, maandag 24 december 1900

Verkrijgbaar biji M PEETERS Jz N B A l bowij oohtlieW oaohflt en kurk steeds voo ïien Tan den Qawn der Fltou P HOPPE de kamer met 181 tegen 84 stemmen goedgekeurd Verspreide Berichten Pbaskkijk De nationalistec zetten alles op baren en snaren om de Dreyfnszaak te doen hery leven de bladen van dezen kant spannen zich in tot het uiterste doch het schijnt wel dat de regeering harerzijds met kracht en geweld zal optreden tegen elke poging om lawaai te maken en de agitatie levendig te houden Majoor Cuignet die het Pauizzarditelegram valsch beeft geheeten en die der Siècle een proces aandoet naar aanleiding van een aantal minder vriendelijke artikelen aan zijn adres is eergisteravond met generaal Chanoin bij den minister van oorlog ge weest om nadere uitlegging te versohallen aangaande het proces verbaal door beiden onderteekend Dan moest Cuignet verklaren hoe de algevaardigden Lasies in het bezit is gekomen van documenten uit hét geheime dossier en hij had zich voorts te rechtvaardigen ten aanzien van den door hem tot d n premier gerichten briel waarin hy jden minister van buitenlandsche zakan beschnldigt van een vervalsching Eergisteravond liepen er te Parijs allerlei gerucbten omtrent maatregelen door minister André tegen Cuignet genomen doch het ware kwam men niet te weten In verband met een aanhoudende verhooging der steenkolenprijzen heeft de minister van openbare werken een commissiebelast met een onderzoek naar de meestdoeltreffende maatregelen In Parijs zal weldra de abonnementsprijs van de telefoon tot 50 frs worden verlaagd voor huurders van appartementen ineenzelfde gebouw Er wordt dan één liJnToor het gebouw gelegd naar do loge vanden concierge waarmlUe de toestellen vanalle huurders worden verbonden DraTSOHLANB Te Berlijn ziJn in hechtenis genomen de directeur der Pruisische hypotheekbank Sander en de plaatsvervangende directeur Puchmttller alsmede de directeur der grondcredietbank Heinrich Schmidt ZWITSBRLAIID Het bondsraadlid Deucber leider van het departement van nijverheid heeft in den NatiOnalen Raad verklaard dat ter geschikter tijd de Bondsraad bij de Enrupeesche induftrieole Rijken diplomatieke stappen zal doen tot oprichting van een internationaal bureau voor bescherming van de arbeiders VBRSBmoBD State De Washingtonsche politie zou kennis hebben gekregen van een samenzwering van anarchisten om bij de ambtsaanvaarding van den president der republiek in Maart naar den president den vice president kolonel Rosevelt en de senatoren Hanna en Depew dynamiet bommen te werpen BINNENLAND STATEN GENERAAL T ir B E n B u M m B n Zitting van Vrijdag 21 December Besloten is heden 10 uur in de afdeelingen te onderzoeken de vier wetsontwerpen inzake het hnwelijk van H M de Koningin Daarna werden goedgekeurd onderscheidene kleine wetsontwerpen Aan den heer Rink die klaagde over de schade voor den handel tengevolge van later blijkende te hooge schattingen van ingevoerde goederen bg heffing van invoerrechten beloofde de Minister van Financiën alles te kunnen doen om de wet van 1896 met jnistheid toe te passen Naar aanleiding der klachten van den heer Tydeman ove de chronischen kwaal aan het ministerie van oorlog om de begrooting te overschreden deelde de minister mede dat het voornemens is een speciale ambtenaar voor comptabiliteit aan het departement aantestellen ten einde te voorkomen dat men tengevolge der snelle wisseling der bureanambtenaren zich niet houdt aan eenmaal aangenomen regelen Het wetsontwerp der grens tusschen sGra venhage en Rijswijk is goedgekeurd na overneming van het amendement der commissie van rapporteurs dat de grens in rechte lijn langs de Broeksloot zal loopen Bg do behandeling der begrooting der algemoene Landsdrukkerij dienst 1901 klaagdo de heer Schaper over den directeur wiens handelwijze jegens het personeel volgens spieker beneden alle critiek is waarvan hij eenige staaltjes aanhaalt Spreker drong krachtig aan op reorganisatie speciaal vervanging van stnklaon door hunrloon De heer Heldt achtte dit laatste voor velen nadeelig verdedigde den directeur als brnsk maar een goed mensch maar achtte wel eenige reorganisatie noodig De Minister van binnenlawlsche zaken verdedigde den directeur als een ijverig rechtvaardig ambtenaar noemde s heeren Schapers klachten ontzaggelgk overdreven Met 40 tqgen 21 st besloten tot oprichting van het poststatioen te utrecht na verdediging door den Minister tegenover den hoer Van Karnebeefc en Van Alpben Aan den heer Rink beloofde de Minister maatregelen tot beperking der vivisectie Omtrent de plannen van president Kruger kan nader worden medegedeeld dat hg na zich te Utrecht voor zijn oogen onder behandeling te hebben gesteld eenige maanden in het buitenland verblijf zal gaan houden Men schrijft uit den Haag Naar men verneemt zal het verblijf van president Kruger alhier niet meer van langen duur zgn Althans voor 1 Januari e k zal ZHEd het Hotel des Indes verlaten Gemengcde Berichten Een Volendammer botter is bij IJmuiden nit elkaar geslagen het volk is gered Nadere bgzonderheden ontbreken nog Men schrijft ons Sedert bijna een jaar werd te Joure vermist de twaalfjarige Johanna van B wier opsporing indertijd te vergeefs door de ouders verzocht was Donderdag 11 stond ze eensklaps voor de verbaasde huisgenoten Ze verhaalde dat ze met een gezin naar Duitschland vertrokken was Daar vandaan geraakt had ze een paar dagen hulpeloos rondgezworven tot ze in het weeshuis te Xapten was opgenomen De borgemeester dier plaats had ze naar Nijmegen doen transportoeren en vandaar werd ze naar Joure overgebracht Het kind zag er bg aankomst in de ouderlijke woning zeer welvarend uit Uit Amsterdam meldt men Eor sterenavond omstreeks 10 uur is een met pulp beladen tjalk liggende in den Amstel boven den omval aangevaren door een van Amsterdam komende stoomboot men weet nog niet met zekerheid welke De tjalk is terstond gezonken De schipper Peier genaamd en te Wildervank thuisbehoorond heeft zich met twee kinderen kunnen redden Zijne vrouw echter is met vier kleine meisjes 9 maanden 9 jaar 11 jaar en 16 jaar oud die in de kajuit te slapen lagen verdronken Eergisteravond zgn de lijken van de vrouw en twee der kinderen aan wal gebracht Gisterenmorgen heelt men in do kajuit do Igken der twee andere kinderen gevonden De zwaar getroffen vader de twee nog levende kindoren en de gevonden Igken zijn ondergebracht bü een groentenboer aan den Omval Het hof van assises te Gent heeft den beruchten Hendrik de Jong schuldig verklaard aan dubbelen vrouwenmoord en hem bij verstek ter dood veroordeeld Men gelooft dat de misdadiger naar Amerika ontvlucht is Het Amsterdamsche gepeupel heeft op zijn manier óók relletjes gemaakt ter gelegenheid van Kruger s bezoek In de Kalverstraat deden zich dezelfde tooneelen voor als bij een koninklijk bezoek en op nationale feestdagen troepen jongens en meiden beijverden zich weer de hoeden van rustig wandelende menseben in te slaan met kartonnen waaiers en dergelgken instrumenten Sinds de Inhuldigingsfeesten zegt het Hbl heeft deze liefhebberij een grooten omvang aangenomen en komt daaraan geen eind dan zou zo tot ernstige onaangenaamheden aanleiding kunnen geven want er wordt waarlijk door de opgeschoten straatjeugd veel te voel gevergd van de toegevendheid der goedgezinde burgerg STADSNIEUwT GOUDA 22 December 1900 De R K Mannen Zangvereeniging alhier onder directie van den heer Mart J Bonman zal volgens achterstaande advertentie Zondag 30 dezer in de zaal Kunstmin een uitvoering geven waarin als solisten zullen optreden Mej Christine van Buuren sopraan en Mej Anna Woil harp soliste Bij inzage van het programma bleek ons dat er dien avond zeer veel te genieten zal zgn Gisteren middag ten 6 uur had bjj het honwen van de huizen in de Kloikade een ongeluk plaats Een zevental metselaars en opperlieden stonden op een pn t van den steiger mot het gevolg dat een korteling brak en een viertal personen van een hoogte van 7Vs meter vielen oen dezer personen was het linkerbeen uit de kom gevallen en was inwendig geknensd de overigen kwamen met den schrik vrij Dr P Scheltema verleende het eerst geneeskundige hulp Eergisteravond had in de boveoiaal dor Harmonie de jaarlgksche algem vergadering plaats der vereeniging Providentia Als lid der donateurs commissie werd f biJ acclamatie herkozen de heer mr M M Schim van der Loeff De aftredende bestuursleden de heeren J A De Peer A Rabouw A De Hoog C M De Jong R Massaar en J Glasbeek werden als zoodanig herkozen Da vereeniging telt aan het einde van het 26e boekjaar 483 gehuwde en 57 ongehuwde leden De hoofdsom der vereeniging is door buitengewone uitgaven gedaald tot f 1383 75 togen die van het vorige jaar ad 1685 40 Eergisioravond word in het café ünie alhier de algemeene wintervergaderiag gehouden van de vereeniging De Vriendschap nldaarVan de 174 leden waren ongeveer 100 tegenwoordig Uit de rekening en verantwoording bleek dat het laatste halfjaar was uitgekeerd aan ziekengeld f 398 47 terwijl de ontvangsten bedroegen f 447 10 De kas en reserve kas bedragen thans f 201 10 Op onrustbarende wijzo neemt do typhus te Waddingsveeu toe In de laatste acht dagen zijn 11 nieuwe gevallen geconstateerd De ziekte heerscht onder kinderen van 5 tot 12 jaar n Hesesdokp Voor het Nationaal huldeblijk aan te bieden aan H M de Koningin biJ gelegenheid van haar huwelïjk is in deze Lgemeente f 56 70 bijeengebracht Haastrecht Donderdagavond hield de vereeniging Ernst en Vrgheid hare eerste openbare vergadering BJ den aanvang deed do voorzitter Ds Oldeman Verslag van de algemeene vergadering te Haarlem en gaf daarna het woord aan den heer Dr A C Leendertz van Lqiden die zoowel vóór als n4 de pauze sprak over de hervorming der 16de eeuw en van heden Werkelgk was het jammer dat er zoo weinig leden waren opgekomen want de heer L gaf ons zeer veel schoons en nuttigs te hoeren Oddbwatbu In den nacht van 17 op 18 dezer ontsnapte de herbergier G v d H met ziJn echtgenoote ternauwernood aan een groot brandgevaar Men was daar gewoon s avonds in de koffiekamer een mandje met brandstof op een stoel klaar te zetten om s morgens direct de kachel te kunnen aanmaken Een bezoeker van t koffiehuis had waarschflnlgk een brandend eindje sigaar of lucifer bij vergissing in bet mandje geworpen met t gevolg dat s nachts mandje stoel en een plek van den vloer aan het branden is geraakt en alloen de vonken die door den geplafonnoerden zolder heenkwamen op hot bed waar het echtpaar sliep men had de slaapkamer onder de herberg deden den man ontwaken en maakten Ibem attent op het brandgevaar Met vereende kracht had men nn hel geluk den brand tot deze kleine afmetingen te beperken die ook door assurantie gedekt is Stolwuk De collecte voor het hnldeblgk H M de Koningin aan te bieden biJ Haar aonstaand huwelgk heeft in deze gemeente opgebracht de som van 77 25 ZwAMMEBnAM Do coiumissie die zich hier gevormd had tot inzameling van gelden aan de huizen der ingezetenen voor het nationaal huldeblijk bj gelegenheid van bet a s huwelijk van H M de Koningin heeft bijeengebracht de som van f 108 25 Zij had DOg moed Veelal als men op gevorderden leeftijd gekomen is laat men vlooien zorgen d w i men maakt zich geene illusieen meer over do toekomst en is tevreden een rustig en gezond leven te leidon Al hoewel het reeds een geluk is 60 i 70 jaren oUd te worden is datgeInk nog grootor wanneer men daart t W g gezond van harte is doch is het tegendeel het geval dan wordt het leven oen ware last en tracht men op alle manieren die wankelende gezondheid te herstellen Zoo was zulks ook het geval mot Mej M Kolman te Nijverdal en werd aan onzen verslaggever die na een ontvangen schrijven een bezoek bracht t volgende medegedeeld Sedert jaren zoo leide Mej Kolman was ik Igdende geweest aan hevige hartkloppingen en duizeligheid veel last van slijm opgeven enz niets mocht mg baten wat ik ook aanwende na eenige doosjes gebruikt te hebben deed er zich op mijn 66 jarigen leeftijd oen wonder voor de eetlust werd beter de hartkloppingen en duizeligheid veel minder ik gevoelde mjj een geheel ander mensch en kan mgne blgdscbap niet te kennen geven Ik moet U eerlgk bekennen dat het veel verbeterd is doch op myn gevorderden leeftijd mag en kan ik op een geheel herstel niet rekenen mün kwaal is ver ouderd Ik zal uw probaat middel een ielor aanbevelen Diegltien die gebruik maken van de Pink Pillen znlleu et de beste resultaten van bekomen Zü ziJn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming rnggemorgstering rhenmatiek heupjicht zenuwpgn St Vitusdans hoofdpijn zonnwziekte kliergezwoUen enz zg zgn een heinieuwer van het bloed oneen spierversterkahd middel Zg geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tgdperden der verzwakking bij de vrouw en veroorzaken bij don man eene werkdadigo werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelijke en geestelijke overspanning en door buitensporigheden Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrijgbaar bg J H I Snabilib Steige 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending Ook echt verkrijgbaar voor Qouda en omstreken bii Wolff Co West Haven 198 WacJU ü ev€niBelvoordenamaaheli veraehaft u de eehte Pink Pillen alleen bij den HeerSnaUIH U Rotterdam of Sij de depothouden dit onder de attesten in de courante zijn aangegeven Alle andere personen verhopen goedkoopere zoo genaamde Pink PilUn zulks ia slechts om het publiek te bedriegen Onze verslaggever vernam op verschillende plaatsen in Nederland hoe de personen er ingeloopen zijn en hoegenaamd niet de minste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hnddtn onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik der eehte Pink Pillen weder zijn begonnen Het namaakael der Pink Pillen hee t nog nooit iemand jftjT r y Afbeelding der doos W W S fi lieniive Parapliiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOüVEAUTiC S A VAN OS z Md TaiUenr Kleiweg E 73 GOUDA lelepkooH Mo 31 OPRUIMING der RESÏEERENDE MANTELS COSTUMES lllousên Peignoirs eii Pelterijen Iflot veel verminderde prgzen ü SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 20 December Willem ouders J Poot en M Dekker Maria Johanna ouders C van Ardenne on M 0 van den Berg Anne Maria ouders P Janssenen L Bmnendijk 21 Arie Franciscus ouders P de Gruijl en E van Maaren OVERLEDEN 21 Dec G van den Eng 68 jaar ONDERTROUWD 21 Doe A M v B den Berg en M van Dam te Stolwijk Haastreoht GEBORES Jacob ouders H Schouten en H V d Heuvel OVERLEDEN J Schouten 9 d VlUt GEBOREN Cornelis Johannes ouders J van Diemen en G M Jansen OVERLEDEN M Speksnijder 61 j ADVERTi NTIËIV Geboren LOUIS DITHMAR Zoon van D M DE GROOT en W F DB GROOT Lapbbkb Telepliooiinet GoTida Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbnreau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHUARKT DE BCBGEHEESTEE VAN 1 HAASTRECHT maakt bekend dat het vermomde bedelen I onder den vo m vau 1 HIEÜfJAABWEMEH in deie gemeente tenstrengste zal worden geweerd Openkre Yerkoopin VAH I Onroerende en Roerende Goederen te A GERUIGEWEIDE De Notaris J KOEMAN te Haastrecht lU op VRIJDAG 28 DECEMBER 1900 publiek veilen en verknopen A des voormiddags te tien uren in hetKoffiehuis van Mej de Wed L de BRDIJN te Driebrugge gemeenteLangeruigeweide No 1 Een HUIS geteekend No 70 met GROND en WATER daarvoor en daarnaast en GROND daarachter staande en gelegen op den hoek van de Ke kweg en van de weg genaamd Weidsche Dgk te Laugeruigeweide kadas er Sectie A No 1601 groot 2 Aren en Sectie A No 1723 gedeeltelijk gr ot voor t geheel 3 Aren 20 Centiaren en No 2 Een HUIS geteekend No 69 met WERKPLAATS en SCHUUR GROND en WATER daarvoor en GROND daarachter staande en gelegen naast perceel 1 aan de Kerkweg te Langemigeweide kadaster Sectie A No 1602 groot 2 Aren 90 Centiaren on Sectie A No 1723 gedeeltelgk groot voor tge h l 3 Aren 20 Centiaren In dit perceel ii ruim 60 jaren met goed gevolg do Schilderszaak uitgeoefend In den Tuin staan vele Vrnchtboomen De perceelen die elke werkdag vóór de veiling van 10 tot 2 nnr en op d en dag van 8 tot 10 uur te bezichtigen zijn worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen en zijn te aanvaarden 2 Januari B des middags fe twaalf uren aan gezegde panden No 69 en 70 aan deKerkweg te Bangemigeweide eenige iIeUBBLEN en HUISRAAD BEODEN en BEDDEQOED GLAS I PORCELEIN en AARDEWERK Scbildersgereedschap ea hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht Voor de verkooping algenummerd te zien Nadere Inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd MoëtetChandon Aanbevelend Sloteinaker é Co SKDOTE mmm Sporthemden Truijen en Jachlvesten voorhanden in MARKT A 66 PRACHTIGE KEUZE leereiiZïjdenCaclieiiez Aanbevelend G A B BANTZINGER GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK dan hel NoimUaiitsdi Urn es Laarzenmagaziji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRDIIIltNCl van aUe WinterArti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparatito en aangemeten werk IN De Roode Laars EN De Goedkoope Wiokel koopt men sterkste goedkoopste en nieuwste soorten Schoenwerk Xle Etalage Aanbevelend S 1 o wicrisrECj isriDEL K Eisr S ort overzicht onzer Prijscourant 5d SHERRIES Pale en ld Dry van af f 16 60 per 12 fl D O S B 5 15 18 1 50 1 75 6 2 26 12 12 flesch ROODE en WITTE PORTWIJNEN 2 MADERA S droog en zoet VERMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE 5 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 I 8 76 enS SCOTCH WHISKY BOK IDEl TJX Il C PJ LISTRAC 1 U 66 Nto f 27 75 C A nUATF AU VAT ROSR 0 75 31 42 53 34 42 37 50 47 Per Fl Per Ank 45 Fl I ff CHATEAU VALROSE 0 75 2 8t ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 PAUILLAC 1893 jr VAN ZONNEVELD w P SêJ IS 1 26 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 O O S SAÜTERNE 1 S ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zgn in de prijzen begrepen en wordend 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De flrma T CBEBAS Gouda Ti ekking beslist 10 Januari lïlén Gulden Eén Gulden Grooie Verloting te OTJlDET TBX5 HOOFDPRIJS iSft EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 15 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen rfan den Provincialen weg te Willoskop in de onmiddellijke nabijheid van Ondewater De Hofstede met Landergen wordt desverkiezend teruggenomen voor vyfeiitwinlls duisend gulden in contanten zonder eenige korting m f Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 6 compleet ijespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Rgwielen twee Salon Amenblementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 gouden Heeren on Dames Horloges 30 gouden Heeren en Dames Kettingen 12 Vulkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en Dames Horloges 20 Regulateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Waschtafels met Stellen enz enz Totaal lOOO prljzera Deze Loten zgn h f 1 per stuk franco per post it f 1 0S verkrijgbaar bij SWARTSENBURG S Lotendebiet f tQoedkoopBte en solledst adres voor Vervoer van Inboedel oowelbinnen als bniten de stad met gesloten wagens A GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 Alle utordt tegen Transport mhade veruekerd P DIKC OUDE SCHIEDAMMER GEUEVER Merkt NIGHTCAP 3f In de AVOHDSTER Uubbele Buurt B 13 zijn voorradig de Nieuwste GasornaineDten Geiser en Baden Gaskook apperaten GOEDKOOPSTE ADRES VOOR Gasgloeilicht artikelen enz enz Aanbevelend M M VAN LOON TeL No m ZWATEl TEElt ZEEF BIJ WOLEE € o WESTHAVEN 198 De Nieuwe Rotterdamsclie Courant kost van 1 Januari af buiten Rotterdam IranCo per post in 3 zendingen of per Agent f 4= SO per kwartaal Directeuren Uitgever NIJGH ZOON NAPTAUNE BAlLEll Onder ledikanten of bedden gelegd doea alle insecten verdwijnen en zgn in kleêren linnenkasten een uitstekend middel tegen de mot Verkrijgbaar in pakjes van 10 en HO cent bij J Tan OIJE Kleiweg No Gouda Paitt Expeller o D tl jM rdl UtmidMi Bat Tentuaui nooH Ik pguliUnila tawrynot unwmil tagmi Eh Mttot Jich t Tartondl m n ktai dan TartioQwan op hat fctaiatamarlr ABkait Ad X S6 76o illOe all indamaartalMthakaii Ta Aaatardua W Vloth CUbu T TutII ao SMdeia m t ttt fa Htttrlr iii Ii MT Wie werkelijk p r U s stelt een IIBCIELIJIK te hebben laat zich fotografeeren in de Potografttclte tiunntlurtcMing STTJIDIO Tan P V D WAALSl Fl SINGEL 661 Zuivere Medicinale LEVERTRAAN 4 0 30 per V fl H D miRBlES Kleiweg E 100 EN ZEEPEI MLEOANT VEBPAKT M TIMMERMANS OOIFFEDR Zijt Gij Doof 77 welk ilo jf gahoron lijn G aonI In da onr hmidÉ StiLJi ku lcb mst wslnlg k t n I hul g 1 Br Daltoa Anral Inilltnte 600 la SaUa Aie OHIOACIO JI I