Goudsche Courant, dinsdag 25 december 1900

39ste J argan 8386 ACEmEEN RUTUKLiliTAiRNS Dinsdag 35 December 1900 GOIDSCHE COIMOT l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openliare Verkooping te GOUDA op VEIJDAG 28 DECEMBEJt 1900 des morgens te elf uren in hetf Hötel DE ZALM aan de Markt ten overstaan van den Notaris i G C FORTÜIJN DEOOGLEBVEE Telefoon No H ADVERTENTIEN worden g epkatst van1 5 regels a 50 Centen iedere egel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telrfnnn o 89 De itgava dezer Courantg escbiedt dagelijks lne iiitzmideriiig l van Zon en Feest4ag en Ot prijs pc tlriei maanden is 1 35 tranoo per st lj 0 No 1 Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en aangenaam gelegen WOONHUIS on ERF aan de Oude Gouwe te Gouda wjk S No 101 Verhuurd bü de week voor f 2 25 NoB 2 en 3 Twee naast elkaar gelegen HUIZEN en EEVEN an dft Bogen te Gouda wiJk O Nos 162 en 163 Terbnnrd bjj de week elk voor f 1 50 No 4 Een perceel BOUWGBOND in d Wilhelminastraat tel Gouda kadastraal bekend in Sectie C No 2407 groot 54 Centiaren Terstond te aanvaarden No 5 Een HUISlen SEF indeKomiJnsteeg te Gouda wijk K No 23 VerhuurdbS de week voor f 1140 No 6 Een HUIS en ERF in de zoogenaamde f etrolenmbuurt aan dei Eaam te Gouda wtik O No 336 Verhuurd bji de week V f lilO i Nos l7j tot 0 V erflPIZE e i GEOND in een gdpg aan de Afzondéiifijike Ncinmers VIJF CENTEN i Uit hooide jvau lf f KER TFEEST verschijnt 4e Goudsche Courant l iinsda èq W oensdagavond NIET EEVEN I nemelk l l E Ni is e wef k gunstig mSG aan detó Groaneweg te Gouda wjjkL No 183 Set aivenhuis is terhnu javoor 65 cents bg de Veek bet bepèdenhultis terstond te aanvaanden No 12 Een HUig en EEF met GEOND aan de Nieuwe Haven te Gouda wjjk S No W Te aasvaarden 1 Februari 19Qf No 13 Een HDIS en EEF in doLan e Dwarsstraat te Jouda wijk H No 149 Verhuurd bj de iWeek Toor f 1 40 No 14 Een PAKHUIS en EEF in de Vrouwensteeg tm Gouda wijk H No 210 Terstond te aanvaarden No 15 Een AKHUIS en EEF metafzonderlgke BOVENWONING aan de Jeruealemstraat te Gouda wjjk F no 4 en ia Verhuurd bij de 3 maanden f 82 50 No 16 Een aangenaam gelegen intweeën bewoond WOOPiUVIS aan den Bodegraafschen Straatweg gemeente Reenuiijh wjjk E Nos 21 en 22 staande op Erfpachtsgrond waarvoor jaarlijks f 18 90 moet worden betaald Verhuurd bij de week voor f 1 50 en f 1 samen t 2 50 En No 17 Een gunstig gelegen van vele gemakken voorzien WOONHUIS wijk C No 42 met daarnaast gelegen in volle weri king zijnde Erven en Grond te Stolwjjkerslnis bö Goud gemeente Haaatreeht te zamen groot 2 Aren 30 Centiaren Verhuurd tot 1 Maart 1901 voor l 6 per week De perceelen zijn te bezichtigen Vrijdag 21 Maandag 24 en Donderdag 27 December aanstaande van 10 tet 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETUIJN DBOOGLE EYEB te Gouda Kerstfeest WeihnaohtstolleBi Saucijzenbroodjes Appelbolien en Kersttempjes Bestellingen worden gaame spoedig ingewacht bij G J GOEDEWAAGEN G OUWE Wandtekstenü Opruiming van een groote voorraad WANDTEKSTEN tegen inkoopsprijzen bij ALBs JOAGEJïEKL Boekhandel OosttoveB B 78 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Openbare Verkooping VAN Onroerende Groederen ONDEB Haastrecht en Reeuwijk riiF Hif De NotarU J KOEMAN te Haajtrecht zal op WOENSDAG 9 JANÜAEI 1901 des ToormiddagB te elf uren in het Kofflehnis Tan den Heer A M BLANKEN te Haastrecht publiek veilen en verkoopen Nr 1 Een goed onderhouden HUIS en EKF met TUIN aan de Westz de Yan de Kerkstraat wijk B Nr 101 te Haastrecht Nr 2 Een goed onderhouden HUIS en EEF met GROND aan het MarktTOld te Haastrecht wijk B Nr 118 Nr 3 Een HUIS met EBP en GEOND aan de Hoogstraat wijk B Nr 5 te Haastrecht Nr 4 Een HDIS met EEF en GEOND aan de Hoogstraat wijk B Nr 6 te te Haastrecht Nr 5 Een gunstig gelegen HUIS en EEF aan de Hoogstraat te Haastrecht wiJkB Nr 97 Nr 6 Een gnnatig gelegen goed onderhouden WOONHUIS met KleederbleekerU genaamd Db IJsel KEVEN en GEOND aan den IJsel in Stein te Reenwjjk nabü de Haastrechtsche brug wjk I Nrs 40 en 41 In dit perceel wordt sedert vele jaren de KleederbleekerU uitgeoefendJ En Nr 7 Een perceel WEILAND zeer geschikt voor BOUWTERREIN naast het Torige perceel in Stein te Beeuwp Dit perceel heeft een breedte langs het Jaagpad Tan ongeveer B6 Meter De perceelen Nommers 6 en 7 welke door de gUnMige liggingaantramen water Use bizonder geschikt z jn tot oprichting van een fabriek worden na afzonderlijke veiling en alslag gecombineerd geveild en algeslagen Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd bj wien ook biljetten te bekomen zijn waarin de perceelen breeder zjjn om acbreven E f Sits Tiendeweg 59 loodgieter Koperalager Zinkwerkar AANLEG Tan Water en Gasleiding Beveelt zich beleefd aan Aan dit adres wordt een Jongen gevraagd Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turfil ngel 17 en 78 Struik en Stamroaen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds voOthaaden Bloemen uil t Zuiden ÏELEPH No 114 Te Hiiurof Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracTitige Pakhuizen gelegen te ouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 bij J jG DE RUITER Be dirljwltUiinteUtr U KI Korte Tiendeweg Gouda tl K fflaluiiilliJmiu I LiiiLiJniumu i i i Directeur de Heer MAET J BOUKAN EERSTE UITVOERING op ZONDAdl 30 DECEMBER 1900 des avonds te 8 uur in de Zacq V f S rUlS v d Soeietett 0M 6ESOBQBS I i SOLISTEN Mej hRISTIN V ANfl BUUR EN vao Dttflht Sopraan Mej A ffA WEIL i T van de Neitf ppera te Amsterdam Harp Soliste met Klavierbegeleiding TOEGANöSKaIéTEN a 0 7S verkrüwaar bjj de Boekhandelaars B A VE ZIJL Tiendeweg en de firma VAN ENTüM M rkt V é GROOTE V l sloot smalle zijde ti 439 44 442 A 443 elk voor 80 celu N 11 Een goe gelegen HDIS ep EE Gouda WW Verkuurd r onderhondelj waarin fJ JGE y Heererf en Jongehèer n i DEffliSAIsés fiN V¥I T R JASSEN 1 i ALSMEDE Jes Ceeps Jekkers Pellerines en Pantalons Entele piijzen laten wij volgen 4 SO I HEEEEN DEMI8AIS0NS Troeger f 10 0 nu f HEEREN DEMISAISONS prima quallteit Troeger 16 T5 nu HEEEEN WINTKEJAS8EN vroeger M OO nu HEEEEN WlNTEEJASSEN extra qnalitelt Vroeger nu EATÖÉ en FLOCONE JEKKERS vroeger 6 TS nu EATINÉ en FLOCONE JEKKEES vroeger 9 0 nu J0N6EHEEREN WlNTEEJASSEN en S ftO DEMISAISONS Troeger W li nu Kinderjasjes Ceeps en Jekkers voor den halven prijs Rleedlnsllasazljn DE MATADOR MARKT 54 ORGELS V PIANO S STOEY CLABK MASON HAMLIN TETSCB IMAY AMBE OEGAN Co NEEDHAM e a Tabourets Piano Lampen Isolators Klavierkleeijes Gandelabres Metronome s enz Blaas en Strijkinstrumenten en Onderdeelen T fcj i fi Slrijiilcih i o f in Ie Inm Mr cf d n Imtitin MtrMg ie r uU 18 Accoord Gitaar CUera em Leatenaara Dirigtwatokken ent mmm m SPEELDOOZEH HAHMOIIIKA S FLDITES TAMBO OMS KjOKMSmp en STEHBEit VEBHIIRE V REP iBEEEEN ISIRUILElf Anlisepliscbe Tandpoeder en Antlseptlsch Mondtlnctuur OM B OASSVIO Tandarta te Gouda OVSRAL VBRKKIJQBAAE Nederland G IJ8SELSTIJN Blauwstratt © ouda Agent voor LEERPLICHTWET iVKRI LJCfrlTINGh tot het verstrekken bf doen verstrekken van LAGEEOtoEte De BURGEMEESTER va4 GOUDA Gelet op bet Ko iinklyk Ibesluit van 26 November 1900 Staatsblad ijo 205 waarbij is bepaald dat de Leerplichtwet op 1 jAflUAEI 1901 in werking ireedt en op de aanscBrijving vin den Minister van BinnenlandacLe Zaken Van 5 December 1900 no 6909 Afd O J I Herinnert ouders voogqen en anderen kracbtens wet of overeenkomst met de ver zorging van kinderen belast aan de verplichting hun bg bovengenoemde wet opgelegd om voor zoover die kinderen bij hen in de inrichting onder hun beheer of met hen bü anderen inwonen zorg te dragen dat aan die kindoren gedurende den t jd n overeenkomstig de regelen in die wet gesteld voldoende lager onderwijs wordt verstrekt welke verplichting door hen wordt nageleefd door In óf te zorgen dat het kind als leerling op I eene lagere schoo wordt geplaatst en dat j het die school geregeld bezoekt 2 6f door aan het kind hnisonderwijs te I verstrekken of te doen verstrekken Gouda 24 December 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS iTi¥BPlJciiTWET Vrijstelling der Verplioliting opgelegd bij art 1 der Wet Toe BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op het Koninklijk besluit van 26 November 1900 Staatsblad no 205 waarbij is bepaald dat de Leerplichtwet op 1 lANüAEI 1901 in werking treedt en op de aanschrijving van den Minis van Binnenlandsche Zaken van 5 December I 00 no 690 Afd O Herinnert ouders voogden en verzorgers van in deze gemeente woonachtige kinderen op wie de Leerplichtwet van toepassing is FEVlLtElOX Clara von Felsburg had eene voortreffelijke opvoeding genoten de zuster harer overleden moeder had na den dood van die onvergetelijke haar intrek op den burcht genomen en met een hart vol zelfverloochenende liefde de teedcre bloem onder hare bijzondere verzorging geplaatst Tante Justina was in een klooster opgevoed zij had er nooit toe kunnen besluiten om de wijkplaats des vredes voor het gejoel der wereld te verruileii Op nog jeugdigen leeftijd drong de kreet om hulp harer zuster binnen de kloostermuren door en riep haar aan het sterfbed dier zuster Justine legde naast het sterfbed geknield de heilige gelofte af om de plaats der moeder bij de twee kinderen te vervullen Met ongekreukte trouw had zij het gegeven woord gehouden met steeds dezeltde Helde met volhardenden moed bi de awaarste plichten had zij over de weegen gewaakt hunne opvoeding was het voorwerp harer aanhoudende onvermoeide org De knaap werd na een paar jaar aan hare leiding ontnomen het teere meisje bleef aan hare liefde en zorg toevertrouwd En zij kon aan geene betere handen toei ertrouwd worden Justina was eene fijnbeschaafde vrouw gaarne leerend en onderzoekend met lust tot studie begaatd bad zij en die zich wenschen te beroepen op eenige viijstelljng ïan de naleving der in artikel 1 dier wet opgelegde verplichting dat zij zich niet beroepen kann op ecoige vrystelling van de bedoelde verplichting zoplang jij niet aan hem hebben kennis gegeven vdbr welk kind en jp welken grondzi op vrijstelling aanspraak meenen te mogen maken dat deze kennisgeving zoolang de aanspraak op vrijstelling blijft voortduren en de kinderen nog in den leerplichtigen leeftp vallen telkens na verloop van 12 maanden opnieuw moet worden ingediend dat ouders voogden i f verzorgers die overwegend bezwaar hebban tegen het onderwijs op alle binnen 4en alatand van 4 kilometer van de woning gelegen scholen waar voor hun kinderen J laats te verkrijgen is zich op de vrijstelling genoemd sub 3o van art 7 der leerplichtwet alleen kunnen beroepen indien zij aan de hiervoren bedoelde kennisgeving de Schriftelijke verklaring hebben toegevoegd dat zij tegen het onderwijs op de binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen scholen waarop voor de kinderen plaats te verkrijgen is zoo overwegend bezwaar hebben dat zij bun kinderen voorloopig liever van het door de Wet gevorderde onderwijs verstoken laten dan hen aan een dier scholen toe te vertrouwen dat deze verklaring om geldig te zijn ook de handteekening moet dragen van den Arrondissementsschoolopziener en dat formulieren voor de kennisgeving van vermeende vrijstelling na 31 dezer kosteloos verkrijgbaar zya ter Gemeente Secretarie Afd Onderwijs op eiken dag waarop de Secretarie voor bet publiek toegankelijk is van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 uur Gouda 24 December 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS LEEHPLICHTWET HÜISON DER WIJS De BURGEMEESTER van Gouda Gelet op bet Koninklijk besluit van 26 November 1900 Staatsblad no 205 waarbij is bepaald dat de Leerplichtwet op 1 Januari 1901 in werking treedt en op de aanschrijving van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 5 December 1900 no 6909 Afd O Herinnert ouders voogden en verzorgers van in deze gemeente woonachtige kinderen zich gewaagd op elk gebied van menschelijke kennis Zij was eene onbaatzuchtige vrome persoon lijkheid die door de liefde Gods zich geroepen ja gedrongen gevoelde zooveel in haar vermogen was werkzaam te zijn voor Zijn edelst schepsel voor alle menschen te zorgen voor ieder een open hart en eene helpende hand te bezitten Onder zulk eene leiding moest het jonge meisje wel eene voortreffelijke opvoeding ontvangen Clara von Felsburg was in weerwd van hare zwakke gezondheid een vroolijk levenslustig kind een zonnetje in haarb vaders hn j dai v armte en geluk om zich heen verspreidde Haar vader kon in geen blijder stemming geraken dan wanneer hare teedere stem helder als zilver door huis en hoi weerklonk i Dit beminnelijk schepseltje Tras aan den anderen kant niet vrij van gebreken zij was erg prikkelbaar hare gemoedsstemming veranderde elk oogenblik Clata had weinig omgang met meisjes van haren leeftijd er woonde slechts één in hare buurt aan deee had zij zich met al de warmte van haar hart en met al de volheid van hare lietde aangesloten Dat jonge meisje had ztj met ïiekelijke overdrijving lief twas de oudste dochter van den waardigcn predikant Gotthelf haar trouwen leeraar den man aan wien de familie van den Graaf veel verplichting had want hij wa jaren lang s Graven raadbman geweest bij de opvoeding zijner kinderen aan wier onderwijs hij zelf een werkdadig aandeel had genomen De predikant Gotthelt waa een geleerde hij was ervaren in de oude en de nieuwe talen en in velerlei andere vakken van wetenschap j daareu op wie de Leerplichtwet van toepassing is dat ziJ indien zij aan de eischen dier wet voldoen door aan die kinderen hnisonderwijs te verstrekken of te doen verstrekken verplicht lijn aan hem bij een door hen onderteekende verklaring opgave te doen van lo de vakken waarin de kinderen hnisonderwijs genieten 2o a de namen der kinderen met bijvoeging van de voornamen dagteekening van geboorte en plaats van werkelijk verblijf alsmede van de plaats waar het onderwijs wordt gegeven b de namen en voornamen van hen door wie het onderwijs wordt gegeven Is op laatstgenoemden artikel 7 of artikel 15 sub a der wet tot regeling van het lager onderwijs toepasselijk zoo wordt zulks mede vermeld dat deze verklarmg welke door hen die het onderwijs geven mede onderteekend moet worden ieder jaar vóór 1 Februari opnieuw moet worden ingediend dat van verandering in de personen door wie het onderwijs wordt gegeven binnen acht en twintig dagen aan hem mededeeling moet worden gedaan en dat formulieren voor de opgaven omtrent kinderen aan wie hnisonderwijs wordt verstrekt en voor de opgaven omtrent verandering in de personen die het hnisonderwijs geven na 31 de er kosteloos verkrjgbur zijn ter Gemeente Secretarie Afd Onderwijs op eiken dag waarop de Secretarie voor het publiek toegankelijk is van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 uur Gouda 24 December 1 900 De Burgemeester voornoemd B L MARTEN S Uultenlanilscb Overzicbt Men vreest dat de toestand ernstig is de overheid der kolonie is zeer gesloten De Hollanders der noordelpe districten ziJn uiterst on astig men vreest dat ze zich zullen aansluiten bij de ingevallen Boeren De bewegingen der troepen worden zeer bemoeilijkt doordat sommige lijnen door zware regens ziJn weggeslagen De Bberen overrompelden de landmetersafdeeling te Philipstown en namen de mannen gevangen mair ireten hen weer vrij na vernieling der instrumenten Een telegram van lord Kitchener nit Prer toria van Zaterdag meldt i Voor zoover het mij mogelijk is een meening te vormen denk ik flat e beweging der Boeren in de Kaapkolonie tot stilstand is gebracht Onze troepen trekken om beid boven was hij aangenaam in den omgang overal waar hij kwam eene wftlkome verschijning De Graaf von Felsburg had eeft parel van onschatbare waadre in dien man gevonden hij wist zijn waarde dan ook op den juisten prijs te stellen en dweepte met tïjn vriend l e echtgcnootc van dezen man was het voorbeeld eener degelijke beminnelijke vrouw Eenvoudig practisch vlijtig verdraagzaam stond zij elk oogenblik gereed om een ander te helpen De opvoeding van hare zes kinderen van wie de oudste dochter Marie zeventien de jongste vier jaren telde veroorzaakte de brave vrouw die haren plicht ernstig opnam veel arbeid en veel zorg doch zij gaven hunner moeder als alle brave kinderen ook veel vreugde en oogenblikken van zalig geluk Marie met haar hart vol Helde en toewijding haar onverstoorbaar goed humour was haar moeders rechterhand zij zorgde voor keuken en kelder haar vaders studeerkamer mocht niet dan bij hooge uitzondering door een dienstmei e betreden worden s Morgens om vijf uur verliet Marie in een eenvoudig morgfengewaad d iare slaapkamer die zij met twee jongere ausjes deelde Dit tweetal was acht en zes jaren oud t was Marie s taak voor die zusjes te zorgen ze hielp ze bij hare lessen hield toezicht bij haar werk en was tegenwoordig bij haar opstian en haar slapen gaan Viel er Iets aan hunne kleeren te doen dan had de altijd werkzame Marie daarin voorzien eer hare moeder iets gemerkt had Zij wekte de kinderen op Om kleine bezigheden steeds zoo mogelijk op hetsellde uur te verrichten Bij den arbeid in den I tuin moesten z haar behulpzaam wezen daar commando s Er wordt ook èen colonne georganiseerd om onmiddellijk afgezonden te worden De Boeren krijgen niet veel steun in de Kaapkolonie De Wet bevindt zich in de nabijheid van Senekal Generaal French meldt dat hü de beide laatste dagen in aanraking is geweest met de commando s van Beyers en Delarey ten zuiden van de Magaliesbergen en den vijand achtervolgt De Boeren leden zware verliezen commandant Krense en eenige anderen werden gevangen genomen Uit Kaapstad seint men nog Britstown ten zuidwesten van De Aar werd Donderdagmorgen om 6 30 bezet door 30 Boeren terwijl er nog een aantal bulten de stad waren Met iet oog op den ernst van den toestand heeft de Standard Bank hare activa uit graaf Reinet Aberdeen én Cradock in veiligheid gebracht naar Port Elizabeth en die uit verschillende andere afgelegen plaatsen naarKaapstad i De invallende Boeren staan onder bevel van Hertzog Philip Botha en Haasbroek Behalve de reeds gemelde commando s ia nog bij Zoutpansdrift een commando de Oran jerivier overgestoken om den troep die Philipstown bezette te Versterken De Evening Standard meldt Te Londen is bericht ontvangen dat Kimberley ernstig bedreigd wordt De laatste editie van de Evening Standard meldt Het is uitgekomen dat de Boeren weten waar de kanonnen de munitie en de proviand te vinden zj n die ziJ indertijd begraven hebben voordat zij over de Oranjerivier terugtrokken Sir Frederick Carrington keert naar Engeland terug De stemming te Londen teekent zich het beste af in het feit dat een der bladen meldt dat er Woensdag in militaire kringen gesprokep werd over de mogelpheid dat Kitchener er wellicht toe zou moeten komen Pretoria te ontruimen Dat dit denkbeeld niet geheel onbestaanbaar wordt geacht en niet als te dwaas verworpen is reeds veel Trouwens de Magdebnrger Zeitnng die reed meermalen heeft getoond goed op do hoogte te zijn en o a de eerste berichten had over den inval in de Kaapkolonie heeft nu ook berichten over den toestand in de omstrpken van Pretoria die voor de Engelschen alles behalve opgewekt zyn Het plan der Boeren schijnt den toevoer van levensmiddelen en krijgsvoorraad naar Pretoria af te snijden Onmogelijk ia dit niet De Boeren onder de la Eey die pas de vooral kwamen zij haar goed te pas Als Marie vas opgestaan fras haar eerste werlt de studeerkamer van haren lieven vader in orde te maken Zij schoof de ramen open zette alles terecht begoot zijne bloemen stopte zijn pijp gat ïijn kanarie frisch water nooit vergat zij eene dezer bezigheden Als zij dit gedaan had ging zij naar de keuken maakte het vuur aan en zette het koffiewater op daarop richtte zij de schreden naar de huiskamer legde het helderblanke zelfgesponnen ontbijtaervet op de ronde tafel en zette het ontbijt klaar Daartoe kreeg zij uit de kaat het zwarte in huis gebakken brood uit den kelder de versche boter en de blanke zoete raeik voor de kinderen De koffie werd pas gezet als vader en moeder waren opgestaan Inmiddels kleedde het handige meiaje hare zusjes aan steeds was zij juist op tijd met al haar werk gereed Als Marie haren vader en hare moeder mei de kleinere broertjes en zusjes de trap hoorl aikomen spoedt zjg ch naar de keuken let de kotfie eii komt met haar vrooiijk gezicht dra terug om hare ouders goênmorgen te zeggen De eene hand rfikt ZIJ haren broertjes en zusjes met de andere tet ZIJ voorzichtig de dampende koffiekan met het welnekende bruine vocht gevuld op talel Laat ons een blik slaan op den aaptrekkelyken famthekrini De eerwaardige geestelijke is de zestig nabij op zijn gelaat zetelen zielsrust liefde vroomheid Zijne vrouw ziet er zwak uit Haar bleek gelaat met den matten oogopslag en de kringért onder dé oogen spreken van lichamelijk lijden ff ortif vtrvoigd