Goudsche Courant, dinsdag 25 december 1900

4 i Hag 8 8 6 04 7 01 7 1 7 89 8 4 8 8 9 03 9 44 10 11 U K 11 86 11 06 1 80 1 40 1 67 4 00 4 18 4 87 81 6 8J 7 61 7 41 7 68 18 61 10 80 Voorburg 8 88 j 10 17 1 88 4 4s 6 88 7 jwtemi Zag 6 81 10 81 1 0 4 3 6 43 10 11 venh Mo 6 08 10 48 1 01 in j 4 10 11 Jraida 6 14 6 al 7 18 7 41 8 07 0R 9 11 9 80 10 1 1 10 4 1 l Sl 18 08 18 84 1 11 8 09 8 14 4 J7 4 41 11 4 7 08 7 81 09 8 18 8 48 1O S8 10 9 S 0 U D A A MHTCaDAM Tiaa aam oit ta 1 39 8 U 8 83 91 18 10 1010 0 11 08 1 10 1 36 i li 4 07 4 48 8 19 16 8 48 9 1 I0 Ï9 10 87 11 06 AmaLW 8 01 8 S 9 10 10 11 04 11 48 11 87 1 7 8 18 4 19 4 7 80 6 08 6 44 9 8 10 81 1 08 11 9 AmitC 8 10 9 13 9 37 10 18 11 1 1 03 l lu l ll 1 10 4 17 Itauda i a BO UUA IIIICH f viaa r H aO 6 84 7 48 8 16 9 07 0 89 10 14 10 9 18 00 11 87 l K 3 11 4 81 1 8 6 0 7 10 7 88 8 16 10 87 11 08 8 11 16 l Sl 7 1 10 81 8 48 8 11 11 14 1 40 8 19 6 11 7 88 8 43 U Ol 6 08 7 04 8 18 8 81 0 89 10 14 10 49 11 47 U SI 1 09 S U8 8 4 04 6 80 7 00 7 4 8 08 O l ll 11 46 113 4 6 8 9 S8 10 0 11 16 11 14 Uudav Woard irtrwkt ll at a 8 11 7 18 8 10 8 16 9 18 9 31 U ll 1I IT U tt 1 11 8 10 3 34 4 41 6 11 6 11 7 09 8 10 9 81 Uttaebt Waanlea üudaw Orad ♦ f AT a 4 18 tl 7 47 8 SS 9 10 10 10 10 11 88 11 01 1 48 3 08 8 19 4 08 4 48 41 11 7 00 7 8 9 01 l 8 10 08 10 46 S 07 8 09 9 87 10 88 11 8 11 17 4 1 7 14 9 18 11 07 116 8 3 17 10 41 U M 4 81 9 18 1 41 7 01 7J 1 80 9 0 9 8 10 4 11 17 U U lm W 84 6 47 7 80 8 1 8 4 9 80 9 4111 80 11 41 l W l tO lt 8 49 8 00 6 18 6 88 7 i 8 l 10 08 Inuila 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 19 10 18 10 34 11 1 LU Ml 8 88 4 18 4 84 47 7 18 7 4 8 09 9 11 U ll Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1900 Aangevangen 1 October TUd vai Greenwich 1 I l I l 8 1 7 U 7 88 8 11 8 88 9 08 9 14 9 8 9 7 Ot UDA tOTTZBDAMTioe vent 11 39 11 18 1S S 1 17 1 18 8 80 8 41 4 89 4 4 11 B i 7 16 7 44 8 14 8 17 8 8 9 14 10 09 10 11 10 40 ll H I f 4 J f 10 Ï9 6 S m 10 0 i 8 41 f 10 87 7 47 8 07 6 10 8 6 4 SS 10 80 10 48 11 01 11 47 8 48 11 81 fff 11 48 8 18 1 f 01 1 10 11 1 17 18 I 1 16 1 89 8 SI 4 08 17 4 6 89 1 8 10 8 06 80 AUmb 1 H 1 Uhm Bitot b jbatiltn f Op duw trfÏDan i n Zondag Mundsjt en Oin dtg éébdugMtis ntnarbiljatUn roor da Sa kl Tarkrügbaar tagul enkalan Traebtpnja H HolUniishe Spoar £ Extra aapplemaat hawya 1 Altcan Diaidlff I i a BOTTIEDAH 901IBA rica lant 7 88 0 40 t I l SO 1 48 9 48 I I f 11 88 1 4 9 18 9 47 10 16 11 81 11 48 11 10 1 88 1 14 1 45 S 4 f 10 16 f r 6 10 88 M I 1 03 11 811 06 11 81 1 09 1 09 1 8S 1 06 4 i 6 f 4 89 6 17 f 4 47 8 41 6 17 f 4 03 4 34 11 6 04 6 19 7 0 7 9 8 1 1 f 9 88 4 44 9 46 4 81 8 46 f 8 f 8 8 10 08 4 14 07 18 4 6 14 7 01 7 16 8 10 8 4 9 47 10 09 lO U U Ol 8 89 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 4 Allaal la an 8a Uaaaa axtr battlan yaaalUtiat op dan la p kan blak gaiakand wordan B HolUndaaka apoor Z Extra iapplaueBtbawtja taa da Conpagnia d Wagoni Idta OODDA DENHlAOrlaa rant Qouda 7 18 87 8 41 9 11 9 11 10 00 10 19 10 9 U SI 11 16 11 16 11 8 1 8 1 11 8 48 4 19 4 0 49 6 11 7 89 Zargnli Moaro 7 18 8 8 i t U U 1 10 01 t 3 tu iaw Z g 7 M 9 U1 U ll 1 11 18 Toorbiirg 7 88 9 14 i 11 86 t 87 Hag 7 8 9 08 9 19 0 88 9 49 10 18 10 4111 41 11 0111 48 11 8 1 40 1 10 1 48 4 18 4 4 81 6 1 6 49 7 7 10 18 10 4S 11 19 I daar toch niet alle ambten door otflcieren knnnen worden waargauomen Uit de telegrammen is reeds gebleken dat het optreden van het kabinet Azcarr gna den toestand nog niet verbeterd heeft Behalve de reeds vroeger genosmde ambtenaren treden nu de civiele antoriteiten niet alleen in Madrid doch in vertcliillende andere pluatseo ook ai En generaal Weyler gesteund door generaal Linares die minister van oorlog is gebleven en door generaal Azcarragna die president van den ministerraad is heerscbt tjians in Uadrid Het militaire driemanschap beeit de macht in handen Verspreide Berichten Frinkbije Zandag was bet ondanks bet minder gnnBtige weder in den namiddag op de Tentoonstelling vol er kwiimen niet minder dan 159 145 bezoekers en eergisteren was het ook lang niet leeg dank zij de pleiziertteinen uit de provincie en uit den vreemde Zon de Dreyins zaak dan toch nog indirect leiden tot een zoo heilzamen maatregel als de opheffing of althans de besnoeiing der krijgsraden met hun middeleeuwsche opvattingen en beginselen Het heet dat de minister van oorlog generaal André de laatste baud legt aan een wetsvoorstel om te komen tot aauvnlling van de militaire met bsrgerlgke rechters in vredestijd tlthons De beer Jaluïot eigenaar van de wereldvermaarde magazijnen dn Printemps beeft in antwoord op het verzoek van den Boiid van winkelbedienden besloten van den 12n November af des avonds om zeven anr te sluiten terwijl de beambten bnn tweeden maal bnitensbnis mogen gebruiken DaiIBOBLAKD In een geheime zitting van den Berlijnschen gemeenteraad is het vraagstuk van den woningnood behandeld Een commissie zal de zaak onderzoeken on zoo zal men komen tot gegevens aangaande woningbanr eo woningtoestanden speciaal wat betreft de minvermogende bevolking De mijnwerkers in het Beueden Hilezische kolengebied hebben tot de mijnsyndicaten een verzoek gericht tot loonsverhooging en een achturigen arbeidstijd De gemeenteraad van Trier heeft een leeniug uitgeschreven van éèn mUlioen tot uitbreiding der stad door den aanleg van nieuwe straten waardoor geschikt terrein moet worden verkregen voor den bouw van bescheiden woonhuizen voor dea minver mogenden stand OOSTENRUK HOHOABUE De rechtbank te Weenen beeft uitgemaakt dat door het verbod tot oprichting van oen lilsmarckstandbeeld te Kger het recht op de nationaliteit niet geschonden is daar het plan een politieke manifestatie beoogde Ooudi Moordreoht SieuwerlrOTk OipaUe ftotterdutt H RotttrdamD F Kotterdam B 8 40 8 0 8 87 9 C6 door 7 18 7 18 7 8 e K 7 44 8 4 9 08 Botterdam Beun Rotterdam D P Rotterdam M Capalle Niauwerkark Uoordrwkt Sosda 6 4 t t It 6 B $ 4 41 10 6 07 7 18 4 1 41 8 01 1 11 04 17 8 10 6 18 7 89 7 49 Bblois De vierduizend stakende diamantbewerkers te Antwerpen hebben Maandag in een meeting besloten dat bü een fabrikant hot werk zon hervat worden omdat die gezind was den acbtorigen werkdag in te voeren terwijl voorts besloten werd aan het syndicaat te Amsterdam den raad te geven ook t taken ter verkrijging van den actatureiAag waarna oen optocht met muziek door de stad werd ondernomen BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL T If Êt n n B H M im B u Zitting van Dinsdag 23 October By de voortgezette behandeling der Kieswet maakte de Voorzitter geen bezwaar tot toelating der amendementen der 3 socialisten al vielen die wijzigingen z i buiten eene technische herziening even twijlelachtig als twas of ook het regeeringsontwefpzich tot technische herziening bepaaU Zeker beschouwde Mr Troelstj ls e dlechnische verbetering van de Kipwet de door hem en de zijnen voorgestelde verU dng Mi den kiesgerechtigden van V5 j p 28 jarem door Minister Borgesins emsrl ontrauBa Al door den wetgever van 1896 niet gewild en geheel liggende buiten het technische karakter waarmede de commissie van rapporteurs eenparig instemde Het amendement werd verworpen met 43 tegen 21 stemmen Na bezwaren door den heer Van Karnebeek ontwikkeld werd goedgekeurd met 37 tegen 31 stemmen het vervallen van den eisch van vollen belasting aanslag voor het kiezerschap Verworpen met 58 tegen 13 stemmen een amendement Schaper c s om het guldensbedrag voor de grondbelastiugkiezers af te schaffen De beer Van Raalte verdedigde namens i medeleden het amendement om het woningkiezerschap te vergemakkelijken door het te verbinden aan woninghuur met grondbelasting van ten minste f 1 waarvoor in 189G de tegenwoordige Ministers Lely Borgesins ook ijrerden Spr beveelt vooral de continuïteit der oning in het amendement 2 jaren als brnikbare maatstaf aan maar de minister bestrijdt het amendement omdat bet belangrijke vergrooting van bet kiezerstal teugevolgo heeft waardoor bet kiesrecht als politiek vraagstuk herrijst wat de regeering biyft ontraden Hg en de heer Bonman wgzen op de onbiliykheden tegenover de buur en loonkiezers Het amendement wordt verworpen aet 51 tegen 26 stemmen Na nadrukkelgke bestrgding loor den minister verwierp de Kamer mot 52 tegen 31 stemmen verlaging van de hunrtabelcyters met 20 percent door de heeren van Kaalte es voorgesteld ter betere vorwerkeljking van het woningkiesrecht Aangenomen werd een door de heeren Houwing c 8 voorgestelde mildere omschrgving vau de huurwaarde voor kleine gr ondgebrnikers 11 01 11 09 11 19 11 86 11 8 l 10 18 10 6 11 16 10 08 11 18 11 0 11 84 Aau het amendement der socialisten om het kiesrecht te verleenen aan leden der Kamers van arbeid bestuurders van werkliedenvak vereonigingen on bet te blgven verzekeren nan kiezers die t drie jaren zijn verleende de heer Scbaepman ziJn itenn mits het spreekt van de werkliedenvereeniging in het algemeen Na verwerping van bet eerste gedeelte van het amendement werd het tweede ingetrokken Onder spaarbanken zyu nader opgenomen zoodanige spaarvereenigingen die als stichtingen bekend zgn De minister verklaarde zich in beginsel voor de voorstellen der soeisUstischa leden op art 2 Uit Amsterdam wordt medegedeeld dat H M de Koningin en Prins Hendrik van Mecklenburg zeer waarschgnlgk spoedig een bezoek aan de hoofdstad zullen brengen Er worden reeds eenige vertrekken in het paleis aldaar daarvoor in gereedheid gebracht Aan een brief uit Schwerin in de Leeuw Ct is het volgende ontleend Nog vroeger dan koningin Wilhelmina reeds op zevenjarigen leeftgd verloor hertog Hendrik van Mecklenburg zgnen vader Friedrich Franz den Tweeden Gelukkig had hij evenals onze koningin bet voorrecht een moeder te bezitten die zich met hart en ziel aan de opvoeding van haar vier kinderen wgdde en hun door hare opofferende liefde het gemis van eenen vader zoo min mogelgk deed gevoelen Volgens tradidioneel gebruik verliet zg na den dood van haren echtgenoot het prachtige groothertogelgke slot aan het meer en betrok het zoogenoemde Wittwen paleis in de Köningstrasse een vrg eenvoudig paleis dat evenals het paleis in het Noordeinde tusschen twee gewone huizen bekneld staat Achtereenvolgens namen in het indrukwekkend groote slot haar oudste stiefzoon Friedrich Franz UI en na diens dood haar jongste stiefzoon de hertogregent Johann Albrecht hun intrek Op zgn bourt zal de laatste het stamslot verlaten wanneer de jongste groothertog Friedrich Franz IT die nu reeds meerderjarig is in bet volgend voorjaar zelve de regeering aanvaardt Hier in de stille Köningstrasse bracht groothertogin Marie met hare vier kinderen geregeld de wintermaanden door Als de zomer in het land kwam vertrok de familie uit Schwerin naar buiten Eiken zomer tot diep in den herfst nam bet gezin dan zgnen intrek in bet heerlgk gelegen slot Babensteinfeld op een goed uur rgdens van Schwerin Prettiger verblgf voor een familie is moeiiyk denkbaar zooals het dicht bg bet zuideiykste deel van het uitgestrekte Schweriner meer te midden van zware bossctaen gelegen is Hier in de eenzaamheid onder het boog opgaande bont zal de liefde voor de natuur en voor bet boschwezen reeds vroeg ontwaakt zgn bij den Benjamin van de familie den jongen hertog Hendrik 7 17 7 48 7 87 Ofschoon bare vier kindereu langzamerhand zgn nitgevlogen en zg nu alleen is achtergebleven vertoeft groothertogin Marie nog eiken zomer op haar geliefd Babensteinfeld waar zg ook nu nog verblgf houdt Vanmorgen reed baar rgtnig in snellen draf door de lanen van haar slotpark stadwaarts Wegens bet onaangename druilige herfstweer was de reiskoets gesloten Door het neergelaten portierraampje zag ik de oude dame in rouw gekleed in de knssens van de achterbank geleund nutst baar zat teg hofdame eveneens in rouw Met geboges hoofd tegen de koude regenvlagen zaten de oude koetsier en de palfeuier op den bok Achter bet rgtnig draafde een koetsier Toen groothertogin Marie gisteravond uit Berlgn terugkeerde werden haar aan het station bier in Schwerin verscheidene fraaie bouqjetten aangeboden als uiterlgke blgkeii van sympathie bg gelegenheid van de verloving van baren jongsten zoon De populariteit van groothertogin Maije in Schwerin en in bet geheele land is bg coider groot Zg is een echte Landesmutter gebleven ooki na het overlgdeu van haren echtgenoot In alle kringen van de bevolking is de moeder van hertog Hendrik bekend en bemind veel meer dan bare beide stief scboondochters Anastasia weduwe vaa Friedrich Franz III en de echtgenoote van den tegenwoordigen regent Johann Albrecht Burgerlgk eenvoudig heeft zg bare vier kinderen opgevoed Eenvoudig en zonder eenigen praal is hare hofhouding Een vreemdeling zou in de deftige bejaarde dame die dikwgls te voet ter kerke gaat en zonder gevolg de winkel van Schwerin bezoekt om zelve inkoopeu te doen niet zoo licht de groothertogm van Mecklenburg vermoeden tenzg hg er toevallig getuige van was dat een dame onder het passeeren een diepe reverence voor haar maakt Met fijnen tact doet zij al hare inkoopeu zoowel voor zichzelf als voor bare hofhouding uitsluitend in Schwerin of in andere steden van hot groothertogdom en niet in Berlgn Hare liefdadigheid is bgnaspreekwoordelgk in Schwerin Is bat wonder dat deze goedhartige vrouw en goede moeder algemeen bemind en populair is in Schwerin zoowel als daarbuiten in geheel Mecklenburg Welk een punten van overeenkomst zyn er in de uiterlgke omstandigheden van bet jonge aarl Beiden verloren in hunne prille jeugd bunnen vader Beiden zgn in het gelukkig bezit van eene moeder die zich geheel aan de opvoeding gewgd beeft Hier grootbertogin Marie ginds koningin Emma Ongetwgfeld hebben beide moeders op de ontwikkeling en karakter vorming hunner kinderen groeten invloed ten goede uitoetend Eenvoudig evenals zyne moeder is ook hertog Hendrik Bg voorkeur doet hij al zgue bestellingen in Schwerin evenals zjj en houdt dan graag een praatje met zifn leverancier Gekscherend zei bg onlangs op lachenden toon tot zgn kleermaker die hem een uniform moest aanmeten Beste man hoe hond je dat in s hemelsnaam nit altijd op zoo n tafel te zitten I Wel Hoogheid antwoordde de Schweriner in zgngemoedeIgk breed patois of ik uu den heelen dog op mgn tafel zit dan wel den heelen dag op een paard dat is toch eigenlgk hetzelfde I Sedert hertog Hendrik op zgn verzoek op non actief is gesteld om de verschillende takken van dienst in het Ministerie van Financiën te bestndeeren hondt hg verblgf in het zoogenaamde Grilnhaus een ydiUisch gelegen witte villa in het park van het groote slot De tuin rondom het GrUnbaus is in den gebeelen omtrek bekend en beroemd wegens de zeldzame bloemen en planten die bier gekweekt worden L 9 11 f 10 13 9 46 10 81 9 8 10 08 10 17 10 19 10 84 8 01 8 19 9 17 9 68 8 18 8 84 8 88 E S 8 48 8 6 i 44 10 19 10 46 U U 11 7 Dit Grttnhans even buiten de stad was indertgd het geliefkoosde zomerverbl t van de oude grootbertogin Alexandrine zuster van keizer Wilhelm den Eersten en grootmoeder van hertog Hendrik Door deze grootmoeder is de jonge bruidegom verwant aan het Hobenzollernsche buis De oude grootmoeder heeft haren broeder keizer Wilhelm nog enkele jaren overleefd Ik herinner me uit dien tgd nog een aardige fotografie van deze oudjes Keizer Wilhelm in politiek leunende op zgn stok een cylinder op het hoofd Naast hem zgn zuster Alexandrine sprekend op hem gelgkende in eene ouderwetsche japon met zwarten omslagdoek gekleed het rimpelige gezicht aan de slapen door grgze trekkruUetjes omlgst In haar eenvoudig paleisje dat er bgna als een gewoon heerenhuis uitziet gelegen aan het prachtige plein tegenover het groote slot is de oude dame op 91 jarigen leeftgd gestorven Uit piëteit heeft men in baar paleis nog alles precies zoo gelaten als tgdens baar leven Uit bet drukke gewoel van Berlgn komende wordt men weldadig aangedaan door de kalme rust in deze deftige residentiestad Schwerin die mg telkens aan de welvarende Hollandsche provinciesteden doet denken Evenals in Holland zgn hier de meeste huizen slechts voor ééne familie gebouwd Men kan wel merken dat Schwerin geen fabriekstad is De uitstekend geplaveide straten en trottoirs zgn zoo zindelgk en schoon dat bet een lust is Het geheele Mecklenbnrgscbe volk verheugt zich in de verloving van Hertog Hinricb Dat bleek al dadeiyk gisteren toen als een spontane uiting van sympathie allerwege de vlag werd uitgestoken dat blgkt ook uit de bartelgk gestelde uitvoerige hoofdartikelen der groote bladen de Mecklenburgsche Zeitung de iMecklenburgischer Anzeiger de Bostocker Zeitung en andere Gemeng de Berichten Men meldt nit den Haag Het onderzoek door poUtie en justitie in zake den dezer dagen gemelden diefstal van een groot aantal schilderyen van oude en nieuwe meesters antieke voorwerpen enz wordt met gver voortgezet Gisteren is vpor den officier van justitie geleid de koopman in oudheden S inkooper van de meeste schildergen ten einde een verhoor te ondergaan De schildergen zyn allen opgeborgen in een vertrek van het hoofdcommissariaat van politie Hat aantal op dit oogenblik in beslag genomen werken bedraagt 287 welke zeer oppervlakkig op een waarde van een ton worden geschat door een kenner van schilderijen die gisterochtend op verzoek van den hoofdcommissaris den heer Ver teeg gednrende eenige oogenblikken de collectie slechts voor een klein gedeelte monsterde Deze expertise zal later worden voortgezet By dit eerste onderzoek werden de aanwezigheid geconstateerd van echte meesterstukken van Jan Steen een slapend echtpaar en Ostade Van deze laatsten meester een stukje bierdrinkers geschat op een waarde van tien duizend gulden Verder echte stukken van Falamedes waarde f 1200 Houckgeest f 1000 en v d Werff 1200 Voorts werken van Wouwerman v d Neer Frans van Mieris WUlem van Mieris een vioolspeler ter geschatte waarde van f 30 K Govert Fluck Schitonus stillevens Droogsloot WUlem Verschueren een mooi meisjesportret van Neveu een boschgezicht van Wijnands van Ski mille waarde Smids en van Scheeres stukken van Heemsberck BngSdael Kaspar Netscher f 1000 een landschap van Wielaerts circa f lOOO Ook werden gevonden twee Averkamp s voorstellende schaatsenrgders waarvan het eene een waarde van f 2000 heeft Maar er is nog een veel mooiere Averkamp waarvoor een bekend stadgenoot 21 schildergen in ruil beeft gegeven een stuk van groote waarde dat eerst later ter beschikking van de politie kan komen omdat de eigenaar dit werk nadat bg bet van den antiquair voornoemd had gekocht het ter opmaking in andere handen heeft gegeven Gisteren werden van de 236 stuks slechts een honderdtal geschouwd Er moeten nog veel meer schildergen van dezen diefstal afkomstig in omloop zgn ook een zeldzame collectie teekeningen in verband waarmede de inspecteur der recherche de beer van Aaltz die een zeer werkzaam aandeel heeft in de ontdekking en het verdere onderzoek dezer zaak zich dezer dagen naar België zal begeven De gearresteerde knecht en zijne kameraad een smid beweren dat zg voor al deze werken successievelijk slechts een 5 600 gulden van den opkooper hebben ontvangen die echter beweert veel grootere sommen te bobben betaald Een bedrag van 12 i 13 000 gulden zon hem voorgeschoten zyn door eenige kleinere handelaren in antieke voorwerpen Kr worden ook nog vermist een aantal Delftache lohotels kostbaar Saksisch porse leiu en bronzen groepjes Maar men mededeelt varen alle schildergen t p huize vaa den bestolene die niet in zyn eigen woning verblgft maar en pension in een hotel geborgen in kamers waar zy niet aan den wand hingen maar opeengestafeld langs de muren Het porselein enz moet in manden en kisten geborgen ign geweest in een schuurtje in den tuin De expert die dezen ochtend de verzameling bekeek kon zgn verbazing niet verbergen dat al deze schildergen zoo grif werden gekocht van menschen van den stand der gearresteerden De brievengaarder J S G te Veenhuizen tevens commies bg de rgkswerkinrichting aldaar die eenigen tgd geleden geschorst werd is thans wegens onregelmatigheden in eerstgenoemde betrekking daaruit ontslagen In een der Drentsche dorpen moet naar men mededeelt bg eene weduwvrouw en hare drie dochters bet voornemen bestaan om binnenkort op één en denzelfden dag in het buwelgksbootje te stappen Na berhaaldelgk te hebben gesolliciteerd hebben naar men aan het Schoolbl schrgft sommige jonge onderwgzers in de prov Groningen de hoop om binnen niet te langen tyd een betrekking te krggen opgegeven en trachten thans buiten het onderwgs als klerk bode of iets dergelgks aan een of ander kantoor aangesteld te worden Men meldt nit s Gravenhage Naar men verneemt is de koopman in oudheden S in verband met het koopen van schildergen afkomstig vaj den achildergendiefstal eergister door den officier van justitie in verhoor genomen er is bevel van gevangenhouding tegen hem uitgevaardigd Uit Amsterdam seint men Tegen Wessels een der drie stamgasten van Lammertje Zondag die gister wegens diefstal in het kantoor van de heeren Van Kugk Abas terecht stonden heeft het O M twaalf jaren gevangenisstraf geeiscbt Tegen de beide andere beklaagden Bonma en Sluyter negen jaren Bonma en Wessels zyn de twee die p den hen nazettenden politie agent Wolf geschoten hebben STADSNIEUWS GOUDA 24 October 1900 By Kon Besl zyn tot voorzitters en biirgeriyke leden van de onderscheidene militieraden en tot hunne plaatsvervangers voor ide lichting der nationale militie van 1901 benoemd in bet derde militiedistrict tot voorzitter H C Jnta lid der Provinciale Staten tot zgn plaatsvervanger J M Noothoven van Goor lid der Provinciale Staten tot lid A J van Hoeken J Jz lid van den gemeenteraad van Leiden tot zgn plaatsvervanger P L C Driessen lid van den gemeenteraad van Leiden Maandagavond 7 unr werd dryvende gevonden in de Delftsche Schie te Overschie een net gekleed meisje Na op het droge gebracht te zyn mocht het gelukken de levensgeesten weder op te wekken In het politiebureau werd zy van droge kleederen voorzien en daarna in het Ziekenhuis opgenomen waar bleek dat zy Jaantje Veenstra heette ond 18 jaar winkeljnffrouw alhier Gisteren is zy naar de ouderlgke woning overgebracht MooEDBBoHT 2i Oct Gister avoud werd vanwege het Dep Moordrecht en Gondorak van de Maatsch tot N van t Algem eene vergadering gehouden waar de Beer J H Hovers uit Amsterdam eene rede hield over het onderwerp NederlandenZnid Afrika De inhoud dezer goed gestileerde rede was leerrgk en de belangrgke wenken over opvoeding en onderwgs voornameiyk over lichameiyk onderwys waren ter navolging overwaard vooral op t platteland waar nog altyd te weinig aan de lichamelgke opvoeding wordt gedaan De volksweerbaarheld werd alleszins aanbevolen De strgd om het volksbestaan zou door dit alles zeer vergemakkeiykt worden Na de panze sprak de heer E meer in t bgzoader over de Afrikaansche Hollanders toestanden in Z Afrika en de inrichting van de legerorganisatie Ook werd over het krachtige de trouw en de gehechtheid aan hun land van de Afrikaansche Boeren en hunne vrouwen gesproken Verschillende voorbeelden werden ten bewgze biervan medegedeeld Eeu warm applaus van de hoorders en zeer hartelgke dankbetuigingen van den voorzitter waren voor den spreker welverdiend Stolwuk Ging de eerste maal de spreekbeurt van den beer Van der Smit over den oorlog in Zuid Afrika niet door wegens het hoogst ongunstige weer zoodat er te weinig belougateUenden aanweiüg waren den vol genden keer waren de rollen omgekeerd toen was er genoeg publiek doch liet de spreker zich te vergeefs wachten Later bleek dat deze gemeend had zich eene yergoefsche reis te moeten besparen aaagezien het weer dien avond ook niet zoo heel aanlokkelgk was Nu zal het deie week voor de derde maal geprobeerd worden en waarschgnlgk zal bet dan als we ten minste den barometer gelooven mogen beter gaan WoBEDEN Op de Maandag gebonden paardenmarkt waren 1230 stuks aangevoerd De goode soorten werden vooruamelgk door buitenlandsche kooplieden nog al grif aangenomen Voor veulens werd besteed van t 100 tot f 170 voor Ij jarige paarden f 160 4 250 voor werkpaarden f 200 tot f 400 ZsTEsmizEs Daar de beer J H vander Torren lid van don raad dezer gemeente in December do gemeente gaat verlaten zal er weldra eene vacature komen in dengemeenteraad Uenoemtle heer zal zichvestigen te Gouda Rechtszaken De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren J S 22 jaar koopman te s Gravenhage en D 8 24 jaar los werkman te Eotterdam wegens diefstal van ongeveer f 40 uit het kantoor der goederenloods van het stoombüotenveer te Gouda door middel van braak inklimming en valschen sleutel bg recidive ieder tot drie jaar gevangenisstraf Toen H B 51 jaar tuinier te Alfen op den 4 September was geweest in den winkel van A van Ewgk te Haastrecht vermiste deze 9 knotten sajet die vóAr de ko n t van B aldaar op een plank aanwezig waren geweest Heeds in den winkel had v E gezien dat beklaagde aan zgn jas fntselde evenals of hg iets wegstopte Op weg van daar naar Ondewater had do veldwachter die don vorigen dag tegen beklaagde wegens bedelarg procesverbaal had opgemaakt hom ontmoet en hem in het bezit van sajet gezien Naar de herkomst gevraagd had hg den veldwachter verklaard de sajet te hebben gekocht Op laatstgenoemde plaats was de sajet door hem verkocht roen beklaagde den dag vó6r den diefstal was geverbaliseerd wegens bedelarg had hg niets in zgn bezit en had toen zelfs geen geld om brood te ksopen Hy beweerde de knotten sajet toen daar het regende bg een hem onbekenden boer in bewaring te hebben gegeven Het openbaar ministerie kon zich metbeklaagde s opgeven niet vereenigen en wees er op dat deze die reeds vroeger was veroordeeld zeer ongunstig bekend staat en ambtgenooten inlichtingen omtrent hem inwinnen Voor den diefstal werd gevraagd VMOordeeling tot een jaar en zes maanden gevangenisstrof voor do bedelarg drie dagen hechtenis en een jaar opzending De verdediger mr W van Traa achtte het wettig bewgs wat den ten laste gelegden diefstal betreft niet aanwezig en zag met vertrouwen vrgspraak tegemoet Uitspraak over 8 dagen Niet aanwezig was J P 33 jaar schipper te Gouda Op 22 Juli bleek bgopdenHotterdamschen diJk onder die plaats Johanna van der Kroeff te hebben uitgescholden Wat de aanleiding daartoe was geweest werd niet vernomen Eisch f 25 boete subs 15 dagen hechtenis H J V B twee en twintig jaar stoker te Gonda wegens mishandeling van een dier in t openbaar tot f 15 boete subs 10 dagen hechtenis Een tiental personen die in den nacht van 12 Ang tegen twaalf ntir onder Krimpen a d IJsel liepen te zingen werden eensklaps den rykiveldwachter gewaar zoodat de zangers het hazenpad kozen Een hunner de 36 jarige werkman M V liep weg langs den gemeente veldwachter D V d Bosch en gaf dezen in de gauwigheid een klap tegen t hoofd Eisch 14 dagen gevangenisstraf De 38 jarige veehouder H K te Lange Kuigeweide werd den 17 Juli door den gemeenteveldwachter D Laumpach uit het arrestantonlokaal te Hekendorp ontslagen en wist niet beter do dankbaarheid over zgn invrgheidstelling te bewyzcn dan door den veldwachter met de hand tegen de borst te duwen Bekl was zoo dronken geweest dat hg er zich niets meer van kon herinneren Toch had hg den gelieelen nacht daar doorgebracht Eisch f 50 boete snbs 25 dagen hechtenis Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen t overstaan van Notaris J KOEMAN Een perceel Weiland onder Goud erak k A van Lange te Gonderak voor f 5060 Een perceel Weiland onder Stolwgk k B Zuidbroek te Stolwyk voor f 1700 PosterUen en Telegraphie Verplaatst 16 Oct De commies der posteryen 3de klasse H Vogel van het bSpost on telegraafkantoor Conradkade naar het Hoofdpostkantoor te s Gravenhage GllÖÖTE KEUZE DAMES en HEBREN PARAPLÜIES Aa VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkaon Xo ai Beurs van Amsterdam Vrkn iSlotkri 81V 817 98 98 lOOV 88 Aa ♦ Vu 68 96 961 lOlf a 7V 917 16 J 10 1 Va 900 M 91 9ïV 1 631 1 4S S a 101 mm 104 a 94 118 110 1 90 19 114 i lOJ 114 k 18 m 100 1 mmm 161V i 97 987 looft 100 mm ♦ aw 1 ¥ mm 1411 t 11 108 74 7 V 104 87 16 ia OCT NlDlaiiliD ÜM l Ned W 8 l i dito dito dllc 3 dito dito dito 3 ll0Na iE übl Gouill 1881 93 4 LTAl ii Ina shrgTmg 1861 81 SOoaTlHR Obl in papier 1888 dito in cilvor 1868 PomTUSAL Obt mtit coupon 3 dito tiokot 3 9 81 1 0 110 108 101 99 11 100 117 117V 101 84 RuaUHO Obl Binnenl 1894 4l dito ïeoona 1830 4 dito bij Bolba 1889 4 dito bjj Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 8 dito ilito dito 1884 8rAllJ Ferpet aobuld 1881 4 Tuai u Qspr Oonr lean 1890 4 Qoe leening serio D tiec lranin aeria 0 ioiDAra Bp y obig 1891 S Maiioo üb iitSoli 1890 8 V BZlni i Obl 4 oLbep 1881 V aTl l A 0 lig li8n 1898 8 ItOTTiBDAH stad laeu 1894 8 SlD N Afr Handelav aand Arondab Tab Mij CertUiiaten DetiMaataoliappü dito Am Hypolheekb paodbr 4Vi Cult Mij der Voratenl aaod i Gr Hypotbaekb pandbt 4Vi Nedarlandache baak aand Ned Uandalmaatiob dito N W h Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotbaekb pandbi 4 Vtf Hypolheakb dito 4 ÜoaiiNB Ooat Hong bank aand KoaL Hypotbeokbauk pandb I AmaiiiA a ut hypoth pandb 4 Maiw L G Pr Lisn oort 8 V D Holl W 8poor Mii aand My tot Eip V 8t 8pw aand Ked lud Bpootaragni aand Nad Zuid Afr Bpm aand dito dito dito 1891 dito TAL Spoor l 1887 89 A Bobl 8 Zuid ltal Spwmij A H obl 3 POLIK ff araohan Woenen aand HuaL Or RuBi Spw H J obl 4 Baltiaebo dito aand Faatowa dito aand Iwans Dombr dito aand Kurak Cb itlov 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 VHaBiEA Cent Pao Sp Mg obl Ohio k North W pr O v aand dilo dito Win 8L Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oart v a lllinoia Central oh in goud 4 Louisv k Na hrilti Gert r aan l Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Miaa Kanaaa y 4pOt pre aaod N Tork Ontaaio k Weat aand Fenn dto Ofiio oblig 6 Oregon Calif te byp in goad 8t Pani Minn Ii Uanit obl Un Pao Hoofl jn obig 6 48V dito dito Lino Col la hyp O ÜANAUi Oan South Cliert r aanil Van O Ball k Na lo h d o O Amaterd Omnibua My aand Itotterd TramveKMaata aand NlD Stad Amaterdam aand I Htad Botterilam aand 3 BlMtLStad Antwerpen 1887 1 Stad Bruaaal 1886 i HoHS Theiaa Bogullr Oeaelaoh 4 Ooann StoaUlaenii 1860 K K Ooat B Cr l880S 9pik Stad Madrid 3 1863 Nln Var Bal Aib Spoel oart SC de NÖÜVEAÜTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bgbehoorende garneeringen Blousen Peignoir en Pelterijen