Goudsche Courant, dinsdag 25 december 1900

Vrijdag 36 October 1000 30ste Jaargang No 83 5 mwm mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon K ftt ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gr H te letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd Teleroon A o M De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommprs VTJF CENTEN ADVERTKNTIEN Voor de vele bewgzen van deelneming onderronden bg bet ovorlgdon van onze geliefde Ecbtgenoote Hoeder Bebnwd en Grootmoeder ANNA MARGAKETHA BEWIEE betaigen wff onzen bartelpen dank Uit aller naam J COSÏER Gouda 24 October 1900 Er wordt terstond gevraagd EEN NETTE Dienstbode P G bg J TEEKKNS Kamemelksloot bg de Boelekade Te Huur of Tc Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 E CASSIÏO TANDARTS Turfmarkt 18B Cionda Spreeknnr van lO tot 4 nnr DINSDAGS en ZATERDAGS van O tot M nnr behandeling van minvermogenden Op dit nnr worden knnsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Geen Ëngelsch maar Echt BOEEEITBROOD i omt de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 KACHELS Zeer groole keuze JAN ROND IJzerwaren en Gereeilsckppen Korte Groeneudaal I 901 90 903 ael roedersSTEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbellli Jardiuières Bouqucltrn fii7 QEAF en FEESTKRANSEN Grooto voorraad KiaiERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van ISSiSCISN CinBU Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrggt men een voor insecten doodend vocht Onschadelgk voor vrnchtcn bloemen en planten Liter f 0 50 I L i 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 T ELEPH No lU HU ooaelMiJtljrbte m maklulylMto poMsmlddet voor Hetrw a vooral dmiam n Klii4 ne io nw rk l d AppnM miiC II miliar fc Co arila Saatll SIr 14 Mm Utta Oad op naam en fabriakamcrlc r kyiNMm iahil t r hi MIMMirk lalnHrUa M l M wu Mi awiiamMtt ty w aar4iaM ana B OPROEPING aan alle lielaiif taelibenfleH blJ liet beiioud der GOUDSCHE KERMIS tot een VERC tDCHIlIt In Café IIakMONiR op a § ii Oi ii§inA A OiiiD half negen I i i i III G roote Troorraad STALEN BALKEN H E OVING Jr ROTTEROAM Rantof GKLDEItSCnE RADE 31 3 1 Plan C SlapHplaatsqn BI XEMIAVEN O X Feljcnoord Indien gy niet wilt hoesteo gebrnikt d allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior flruiYen Borstlioiiig Extract Meiiamk uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem v in II Jï VAU ISCIIJLlii Co üenlIaaffJallcvMciers VAN AN an VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK BCdAlK Co S Mellantlie i hel beslo middol der wereld Co s Melianthe geuoost Kinkhoost Co s IVIeliélntbe gcnooBt zoowol mul ala jonR Co a Meliantbe rang in goen Imisgozin oiithrokra Co s Meliantbe tnat voortduroml onder Sohuikuiidig toB iolil Co s Meliantbe helpt onlierroepolijk Co S Koliantbe i bi kroond mol Eorediplomn Co 8 Meliantbe l bekroond met üoud Go s Mel antbe is bokrooml mot Zilver iCO 8 Meliantbe u orijgbaar in nacon van 40 Clê TOCtê eu f i bji J Th TORKEN Bo kiop B ï W1 IK Oudewalrr M KOLKMAN Waddiuxveeu H ItOLLMAN Bodegramn PIN K8E Nieuwerkerk a d JJt W 1 TAK DAM Haastretht A N vanZESSEN Sduionhov Firma WOLPF £ Co Westhawn 198 fioadn TS Ml E BIBS Kleiweg E 100 Gouda E tl V4 MILÜ Veerstal ö 120 1 ouda A BOUMAN Moordrtht I intlseptlsehe Tandpoeder en Antl§epli§eh Afondtiuetuur van E CASSVÏO Tandarts te Gouda OVEKAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland ö IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda LeTensverzekering ïaatBcliappij DOKDItüGHT MaalscliappdIJk Rapltaal f 2 000 000 yclieel gepbisi Goedgekeurd bg Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VEBZEKEBD BEDRAG 36 S00 000 30 September 1899 EESERVE 6 196 000 Slnit AL Lili soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond Do Tarieven zgn volgens de laatste sterftetafcls berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bg den Hoofd en de Provinciale Inspectors en bg de Agenten in alle plaatsen van Nederland ADVERTEIfTIilN in aUe Couranten worden aangenomen door liet Idvertentle Burean van A BKI RNi ZOON te GOUDA Standaard Hypotheekbank XaalschappcJUk Kapitaal KE niLLIOE N GULUKN StNetinw Ui H B C CASTIKSUS n B BI RIBÏ ba Do Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geld op eertte hypotheek en geeft onder controle van het tlgemeen Sdmlnlttratle em VrHilkautoor Ie UoHerOam 4 en p JA Mlinf rfüA nét Coupons 1 Januari en 1 Jnli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OÖIER Co Hoofdprijs er soo eoo Mk iea biede 1 gcink Ie hai De prijxan zijn door den Btaat gegarandeerd CJitr oodlging tot deelneming in de Eansen van de door den Staat Hamburg gewasrbor rde groote üeldloturij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark t ewoiiDoii moetea worden l De prijzen van deze veel voordeel biedende j ïeldlotorij die Tol eiis het plan ilechu 118 000 loten bevat iii n de volgende De hoogste prgi is eTeotueel 600 000 Mark 16 pr H 10 000 Mark Premie v 300 000 Uk 1 pr a SOO OOn Mark l pr a 100 000 Mark 1 pnJB a 76 000 Uark 3 prijz a 70 000 Mark 1 prijs a C5 000 Marie 1 prijs R 60 000 Mark prijs a 5 000 Mark prijz a B0 0P0 Mark l prijs a 4 t 000 Mark 1 prys a 80 000 Mark a prijz a ÏO O iO Mark b6 pr a S 000 Mark 101 pr a S 00Mark 158 pr 2 000 Mark 4pr a l 500 Mark 612pr ft 1 000 Mark UffOpr a 300 Mark SOpr a S 0Mark 77pr a ÏOO Mark 360 8pr a 1 RB Mark Ö9 9pr altO 148 UK 100 M 10888 pr a78 4 t ïlM totaal 5d 010 prijzen Do lIoofdpriJB in de Ie klasse bedraagt Mark BO ioO tijgt m de i e kl tot 6 000 M in de e tot 60 000 M in de 4e tot 85 000 M in df e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de premie Tan 800 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekkinir die officieel is vastgesteld koet een K6hoel on inoel lot sleohts Guld 8 El O een half origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts Gutd 0 tO integgelden Toor de volgende klaaaen zoowel als de juiste Igst der prijzen worden aangeftevea in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van dea Staat welk plan ik op aanvrage gratii vereend ledere deelnemer In de loterij ontvangt ongevraagd onmiddoUijk na de plaats gehad hebbende trokking de offinieelo trekkingslijst De nitbetaUnf en verzending 7an do prijzen geschiedt door m j eo dtrekt en prompt aan de winners en onder de tr Kste geheimhouding fSST Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rrmhoura tuff Men wende cich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking eoo spoedig mogelijk of uiterlyk tot 1 November e k met vertroawei tot Samuel Reeltscher Senr Bankier en Wisselkantoor ia Hamburg Duitachland Fmtemps NO UVEAUT ÉS Wü Tcnoeken de Damu die oni genin breerd mode lbum voor het WlntM U Mfi Doeh niet ootvangen hebban dit iê Tillen aan Tragen aan II JULES JlLUZOTAC Pirk HatMlve Tordt dan amgaud gratia franco tAes eaondeii B t llingen van f tS tiuua ttI tm dl kosten aan hnia met S veAooging IMipUIIMnilMr li Imrfut 1 1 Tbuttj t Woadwbaliim n do geheele wereld bekend ei geroemd Onovertroffen middel tegeE alle Borst L O n ir LeverMftafTZiekten ens Inwendig izoowel als ook uitwendig in bijna alte ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pt per flacon t 1 per post t 1 15 Thimy i WoiidfffiAlf bezit een alsnog ongekende geneeskraobt en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 jftftr ood voor oni eneeslljlt reboaden beeofezwel en onlangs een b na sa jaar kankeriyden frenezeu Brengt genezing ea verzachting der pijnen by wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f l dO Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEKRI S4I DERS Rokin 8 Amsterdam Waar f ti depot is bestclle men direct aan dtebchutseiitpotheks dM A THIKKRY in Pre i bel ItohiUch OesteTrocli Otluve proipectui U oatbiedeu bg hot Centrul ÜepAt Bud v Pokin 8 Anuterdun Gouda Drok van A B£IM U AN Zn KË iSGE VI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad m zijne vergadering van den 34en Augustus r9oo heelt ingesteld eene Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeentewerken en in zijne vergaderingen van den gen en igen October 1900 tot leden dier Commissie heeft benoemd de Heeren D F H G VAK ITERSON M H A STRAATER en C P W DESSING terwijl als Voorzitter is aangewezen de Heer R L MARTEKS Burgemeester Gouda 35 October 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscli Overzicht Aan een telegram van lord Roberts nit Pretoria van 22 Oct is het volgende ontleend French bereilcte Bethel van Carolina nit op 20 dezer nadat hg op het grootste deel van zIJD marsch tegenstand had ontmoet vooral in de bnort van Ermelo daar werden 1 officier en 5 man gedood 3 officieren en 16 man gewond 5 vermist Op 16 dez r 4 gewond op 17 dezer 1 gedood en 4 gewond Kolonel Settle bereikte op 20 dezer Koopstad in het N W van den Vrjjstaat hü werd onderweg aangevallen en verloor 1 officier en 15 man gewond Methnen s convooi werd nabg Zeemst aangevallen 1 oflleler en 1 man gesneuveld 1 officier en 8 man gewond Generaal Barton s fourageer colonne werd op 18 dezer nabg Frederikstad ten Noorden van Potchefstroom aangevallen 2 officieren en 2 mui krggsgevangen gemaakt 2 gesneuveld en 4 gewond Den 21e raakte Barton opnieuw slaags met den vg pd die met groote onverschrokkenheid naderde 1 officier sneuvelde daarbg Ëen Boeren commando werd met goed gevolg overrompeld ten Westen van Pienaarsrivier aan de Ign Pretoria Pietersbnrg 1 Engelschman gewond 18 Boeren krijgsgevangen Ook zonder het korte telegram uit Pretoria waarin van te nemen drastische maatregelen werd gesproken kon men veilig aannemen dat er thans in de Boeren repn FEVILLEIOX 16 Geve de hemel dat het zoo zij riep Cayrol uit daarop wendde hij zich tot den prins met de woorden Waarde prins hoe dankbaar ben ik u 1 Mocht gij soms voegde hij er zachtkeos bij eenige duizende buis voor het uitzet Kom kom verieider hernam Serge op denzelfden een weinig gedwongen vrooljjken bwn moet gij uw geld op den voorgrond plaatsen Gij ziet dat het niet onoverwinnelijk is daar gij u gedwongen voett om tol mijne wakke talenten uwe toevluchtte nemen Doch weet dat ik het yoor de eer wildoen En zich tot mevrouw Deavarennea richtende sprak hij Ik vraag maar een kwartier tijda Maak met te veel tegenwerpingen fluisterde Micheliae haar gezellin in het oor en gaf haar een teederen kus dien deze haar niet teruggaf Kom hier zeide Micheline tot Pieter en nam ïwm bij den arm ik wil met u alleen spreken terwijl Serge jMnoe de biecht gaat afnemen Ikword weer uw zuiter zooals vroeger Als gij eenswist hoc lief ik u heb Maréchal had juist de groote deuren geopend die nur den tain leidden en de zoale lucht van eco blieken een schrikbewind aan den gang is dat zgns gelgke in de nieuwere historie niet kent In zijn machtelooze woede over het altijd weer opduikend verzet heeft Roberts zijn toevlucht genomen tot de uiterste middelen in bloed en vunr moeten de bewoners voor hun onafhankelijkheidszin boeten Schrik aanjagen is het motto waarom wordt er niet gezegd uitmoorden F tOn desniettegenstaande groeit het verzet de Engelschen erkennen het zelve vooral in den Vrijstaat steeds aan Wat vraagt Williams in de Morning Leader beteekenen die zoogenaamd dras tiache maatregelen We zonden reeds troepen om te rooven te branden en te vernielen Er kan niets meer gedaan worden tenzij wij er toe overgaan op de vrouwen en kinderen te schieten die we op het land ontmoeten En dan gaat deze publicist verontwaardigd aldus voort Weet ons volk wel wat in Zaid Alrika in zijn naam en in den naam onzer zachtmoedige Koningin wordt gedaan P Dat is de Boeren drijven tot de uiterste wanhoop mannen vermoorden niet in openlijken strijd maar door hun de middelen om te leven te ontnemen mannen die welke ook hun staatkundige of economische fouten mogen zijn hun naam geëerd hebben gemaakt door hnn moed Een oude spreekwijze zegt dat in een oorlog vele dingen gedaan moeten worden waarover men liever niet moest spreken maar het is voor Engelschen nieuw te bluffen op wreedheden die in Europa niet begaan kunnen worden zonder dat de daders den vloek van alle beschaafde volkeren op ich laden De Boeren eerbiedigden de mgnen en de fabrieken waarin Britsch en ander kapitaal was gestoken toen niemand hen ter verantwoording kon roepen als zfj ze verwoest hadden Wat slaan wg daartegenover een armzalig figuur I De Westm Gazette wgdt oen hoofdartikel aan de verkiezingen in de Vereenigde Staten en wÜBt er op dat die tot een geheel andere opvatting leiden dan in Engeland Waar Chamberlain zich in khaki kleedde om te overwinnen hg de stembna daar trekt Mc Kinley zg n imperialistische khaki unUorm nit en denkt hij er zelfs over om den strijd op de Philippilnen op te geven Dat kan de Westra Gazette zich na de ondervinding der laatste jaren best voorstellen Die strp kost aan de V S behalve tal van dooden en gewonden en zieken aan geld schoonen lentcnacht verfrischte het salon Allen gingen bij het grasperk staan Duizende sterren flonkerden aan het uitspansel De oogen van Micheline en Pieter richtten zich naar het donker azuren gewelf en zochten onbestemd hunne geleidster Zij om te weten ot haar leven een lang gedicht van liefde wezen zou zooals zij zich voor stelde hij om te vragen of de roem die vecleischende meesteres waaraan hij zooveel ofïers gebracht had hem ten minste over zijne verloren liefde zou komen troosten V Jeanne en Serge waren tegenover elkander in het salon blijven staan Het masker was hun van t gelaat evallen de glimlach op commando verdween Zij keken elkander oplettend aan evenals twee duellisten die elHars bewegingen trachten te doorgronden om zich te hoeden voor den doodelijken stoot en gereed te zijh tot beslisten tegenweer Jeanne b n den aanval Waarom zijt gij drie weken leden naar Engeland gegaan zonder mij eerst op zoekenot met mij te spreken i Wat kon ik u zeggen hernam de prins oy afgematten toon en met diepe verslagenheéd Jeanne wierp hem een blik toe die flifekcrde all het weerlicbt Gij zoudt mij hebben kunnen zeggen datgij de hand van Micheline gevraagd had Dat zou onbeschaamd geweest zijn Dat zou eerlijk geweest zijn Maar gij badttot e ne verklaring moeten komen en gij houdt er moer dan £ 40 000 000 per jaar en dat alles voor een hopelooze zaak I Natuurlijk is het dat de Westm Gazette een yergelgking gaat maken met Engeland en zjjn Zuidafrikaanschen oorlog Maar het blad komt daarbjj tot een verkeerde gevolgtrekking Het erkent dat Engeland in ZnidAfrikavoor dezelfde moeilijkheden on voor dezelfdeopofferingen zal komen te staan Maar zegthet Engeland heeft grooter belangen in ZuidAfrika dan do V S op de Philippjjnen Endan De Wet is geen igninaldo zooals meniu Amerika schijnt te meenen Wel is DeWet een zeer bekwaam en nitertt handiggnerilla aanvoerder maar hy zal zich zekerniet zoo lang kunnen 8 taande honden alsAguinaldo Hy heeft minder troepen enminder gelegenheid om zgn voorraden aante vullen Er is echter een zaak die fingelandwel in het oog moet houden zegt de Westm Gazette De Wet is door de behandeling dielord Roberts den onderworpen Boeren oplegt voortdurend in staat zgn troepenmacht aan tevullen Daarom moet Engeland een van beidendoen of De Wet en De la Rey In handenzien te krijgen of alle strijdbare Boeren naar Ceylon zenden om daardoor de aanvullingvan De Wet s troepenmacht te beletten Dit IS nu wel een mooie theorie maar hoe ia het met de practijk De Wet noch De la Bey laten zich pakken dat is thans genoefiaam gebleken En Afrika ontvolken om De Wet te beletten manschappen te vinden gaat toch ook niet Bovendien hoelang denkt Engeland de gevangen genomen Boeren nog buiten hnn vaderland te honden f 01 is het wellicht voornemens officieel zooals het reeds officieus deed de straf van deportatie in te voeren voor de misdaad zgn vaderland gediend en voor zijn vrpeid gestreden te hebbeu f Wat zullen in Engeland de kenners van het oorlogsrecht en van het volkenrecht wel van dien raad der Westm Gazette zeggen f Sy de inwgdittg van het raadhuii te Elberteld sprak de Dnitsche Keizer den wónsch uit dat door vaithonden aan den ouden Duitschen burgeren en door samenwerking groote doeleinden zouden worden bereikt eu de roem van Elberfeld op de wereldmarkt zon toenemen Hg voegde daarbg Maar ik bid het allermeest op deze plaats dat God mg de mogelgkheid geve en de kracht en de bekwaamheid om den noodzakelgken vrede te handhaven te bewaren en zoo noodig af te dwingen In de Ruhmeshalle te Barmen verklaarde nieE van om ii te verklaren Gij hebt mij liever dit nieuws laten raden uit het gefluiiter van vreemden D t was inderdaad gemakkelijker voor u Dit alles had Jeanne in koortsachtige opgewon denheid gesproken De volzinnen klonken snijdend scherp als zweepslagen De opgewondenheid van het meisje was vreeselijk hare wangen werden rood en hare vlerahahng was beklemd in hare keel die als toegeknepen was door ontroering Zij hield een oogenblik op keerde zich toen tot den prins zag hem strak in het g laat en zeide Dus staat dit huwelijk vaat Serge antwoordde Ja Du antwoord waa zwakker dan een ademtocht Als kon zü het niet gelooven herhaalde Jeanne i Trouwt gij met Micheline P Ën toen Panine met vaster stem nogmaals ja zeide deed het meisje snel een paar iichreden vooruit en bracht haar gloeiend gelaat dicht bij dat van den prinsi En ik dan seide zij met een hevigheid dietg niet langer kon bedwingen Berge maakte een gebaar Het venster van het salon was nog open en men kon hen buiten hooren Jeanne om Godswil bedaar hernam hij li tie t zoo opgjfitïinden Gij z Udt iWarover verontrusten viel het meisje hem spofcS4 in de rede J tnaa alitevom uwentwil zeide de prins f Om müucntwil r Zeker ik vrees dat gij eene onvoorzichtigheid begaan xult die u onhéritelbaar te gronde ui de Keizer in antwoord op de toespraak van den burgemeester dat hg het uitstel van zgn bezoek wegens zyn bezorgdheid over den toestand van zgn moeder betreurde Hg herinnerde aan wat Barmen op het gebied van handel en ngverheid had gepresteerd en ging toen voort Dat steeds mgn voornaamste doel en mgn grootste werk voor nyn volk en voor het werkend deel daarvan is den vrede zoo mogeIgk te behouden heb ik geloof ik nog eerst voor eonige dagen bewezen De overeenkomst met den mnchtigsten Germaanschen Staat buiten ons volk zal hoop ik in de verre toekomst voor onze beide volkeren een gemeenschappelgk streven op de open wereldmarkt in vriendschappeiyken wedjjver zonder scherpen naöver mogelgk maken De bevordering van baron Oswald von Ricbthofen van onderstaatssecretaris tot staatssecretaris van buitenlandsche zaken en Pruisisch minister als opvolger van graaf Bülow is niet onverwacht gekomen In de vier jaren waarin hg nis directonr van do koloniale afdoeling en daarna als onderstaatssecretaris is werkzaam geweest heeft Richtholen zich zoo ingewerkt in de buitenlandsche aangelegenheden dat het de aandacht zon hebben getrokken als een ander diplomaat in zgn plaats tot minister van buitenlandsche zaken was benoemd In den Rgksdag is hg gezien om zgn tegemoetkomende houding tegenover allo partyen en ofschoon men niet kan zeggen dat üg een redenaar is hebben zgn zaakrijke antwoorden daar toch meermalen een goeden indruk gemaakt Baton von Ricbthofen heeft een bewogen leven achter den rug In zgn jeugd heeft hij door de kerhaalde overplaatsing van zgn vader die verschillende diplomatieke betrokkingen bekleed heeft reeds vele vreemde landen gezien In den FranschDuitschen oorlog onderscheidde hy zich door groeten persoonlgken moed on maakte hy als reserveluitenant deel uit van het tweede Sileziscbe regiment grenadiers dat in den slag bg Mars la Tour 41 officieren en 1119 man verloor Dadeiyk na den slag werd hy door zyn doodeiyk gekwetsten kolonel daar al de andere adjudanten neergeschoten waren benoemd tot adjudant van dit regiment Om zgn kennis van de Pransche taal gebruikten zyn chefs hem dikwijls by onderhandelingen met de bargerlgke en geestelgke overheid zoo leidde by o a de onderhandelingen met de bisschoppen vau Troyes Orleans on St Dié Van 1876 tot 1885 was hg werkzaam by het ministerie van buitenlandsche zaken eerst als commies richten Ja maar u met mij En dat alleen jaagt uvrees aan De prms zag juffrouw de Cernay glimlachend aan Hij veranderde van toon en sprak hare hand vattende Wat zyt gij toch ondeugend van avond Rnzoo boos op dien armen Serge Wat moet hij eengroot denkbeeld van zich zelveo krijgen als hg zich door u zulk eene vleiende vertooning van jaloerschheid ziet maken Jeanne trok zich driftig terug Tracht niet te spotten Daar is het nu geen tijd voor zweer ik u Gij schijnt den toestand waarin gij verkeert niet te bejtrijpen Weet gij dan niet dat ik voornemens ben alles aan mevrouw Desvarenoes te zeggen Alles zeide de prins Waarlijk dat zal niet veel zijn Gij zult haar vertellen dat ik u in Engeland ontmoet dat ik u het hof gemaakt heb en dat gij u mijne oplettendheden liet welgevallen En dan r Gij wilt dien droom van een zomernacht onder de groote boomen van het kasteel Chur chili ernstig opvatten en komt mij mijne verkeerdheid verwijten I Maar waarin bestaat die i Eerlijk gezegd ik zie die niet in Wy leefden in eene zeer luidruchtige omgeving waarin wij de vrijheid genoten die de Engelsche gebruiken aan de jeugd veroorloven Uwe tante vond niets te benspen in deze aangename hartstochtelijke taal die onze naburen flirtation noemen Ik zeide u dat ik u beminde en gij liet fny merken dat ik u niet onverschillig was