Goudsche Courant, woensdag 26 december 1900

Hag 5 8 8 04 7 0 T 15 7 9 8 S 1 65 8 03 44 10 11 11 86 ll l 1 0 l 0 8 40 T 4 00 4 16 7 5 8 8 8 7 11 7 4 7 55 8 1 8 61 lO tO 1 8 0 U 11 1 H K r 8 R D 4 M tlaa aana Voorburg 5 S8 J 1 l 1 Jou la 6 1 8 11 8 a J 10 010 581 081 10 S S 8 Zoatann Zag 5 58 lU SJ i so 4 9 1 i lO H 07 4 43 6 ia 5 6 9 48 8 1 0 19 10 87 ll Ot eaODk Mo Imida 08 10 48 8 01 5 1 1 5 10 88 14 8 11 7 88 7 48 07 019 78 9 30 10 11 10 4 11 s 18 08 18 84 8 18 8 08 8 84 4 7 4 48 6 81 5 4 7 S 7 31 o IS 8 4S 0 S8 10 69 ImaLW a Ol 8 68 a ii 10 10 11 04 18 48 18 67 1 57 3 86 41S4 57 5SOftO A44 985 108 1 03 11 59 a Faatllatiaf AmakC 8 I 13 8 87 10 85 11 1 1081 1 li l l tO i a U 1 U i lali H vlaaaaiaa ff 5 1 5 46 8 a S 10 bO 11 18 11 14 lioada 0 8 84 7 46 8 1 9 07 9 89 10 14 10 58 18 00 l S7 8 15 3 18 4 88 6 S I 10 7 8 8 16 10 8 8 86 11 18 8 38 7 5 In Sl 11 0 Ondew Woord 48 8 11 ll 4 8 40 3 8 11 7 38 48 11 01 Vioal C Si 7 1S 8 10 8 l 9 1 8 81 11 1 l t H IO iltreck 8 08 7 04 8 18 9 88 10 14 10 49 11 47 1 S8 1 09 8 118 S 4S 5 04 6 80 7 00 7 4 8 08 0 I 88 11 4 l 1 8 10 8 81 4 4S 8 11 8 81 7 08 8 10 9 BI ümat r 84 8 47 7 80 8 81 8 41 8 SO V 4 11 80 18 4 l 1 40 l S 49 0 86 7 8 8 85 lO OS Utraekt a t at 6 18 7 47 8 9 0 10 10 10 5 11 38 18 08 1 4 S 08 18 4 US 4 48 4 7 00 7 8 0I 81 10 15 10 48 6 07 44 8 0 8 87 10 88 11 5 1 7 7 84 9 8 ii o l n la I Ol 7 81 8 18 18 8 88 10 18 lO Sl 18 61 M Oudaw 88 6 8 8 17 10 41 l 86 1 3 8 i 8 88 4 18 4 S4 47 7 18 7 54 8 18 U 8S Gwda 4 7 0 7 14 l aO e O 8 6 10 64 UJt 18 11 li d 3 40 4 4 81 1 7 14 7 4 tjl 18 10 07 10 18 ii sa 1 Directe Spoorwegverbindingen met flOUDA Winterdlenst 1900 Aaogevangen 1 October TlJd vai trreenwlcb 1 t t X OOUDA HOTTïKDAMiiaa aaraa 6 68 7 11 7 B5 8 81 8 SS a 8 8 84 8 88 8 57 10 86 11 08 11 88 18 18 18 53 1 87 8 18 3 80 3 48 4 89 4 64 5 88 18 B d 7 16 7 44 14 8 17 6 8 14 10 09 10 1 10 40 II it a a a 1 84 J 10 19 a a 10 80 a a S 40 6 50 6 57 9 CS 8 88 8 45 1 Dl 1 10 a t a r 5 11 a a 1 17 a f a 6 18 ar a l ae 8 89 3 11 4 03 a 5 87 5 4 SB 1 68 a a 5 10 a a a 06 t I 5 80 ara 1 f 41 Ê t 10 T a a 7 47 8 07 8 iO 8 5 S 85 10 80 10 46 11 01 11 478 46 a 11 81 AUaaa la aa Sa klaaaa Bztra bubatalan f Op daaa traiaaa ayn ZoatUf Uaandag aa Oiaadag Mndaagaaha ntoaibiliettaa aaor da 8e kl rerkrügbaar tagsa aakelea naektprija B Hollaadaaha Spoar I Ettra aapplamaat bevija 1 lllaaa Diaa4af 9 0 U D Tiaa a a a I a a a 1 S8 11 81 11 41 18 10 a 7 68 1 48 1 54 31 1 14 a a I 3 a 8 03 1 09 i 03 1 3 r t r I 4 88 a 6 17 t I 0 4 47 a 6 41 a 8 87 a i 46 3 46 4 08 4 84 5 86 04 88 7 06 7 69 8 81 e 8 a a a 4 44 Sa a 9 4 aaa 4 61 6 4 t 8 53 a a 6 1 a a 51 a a 10 0 a a 1 06 4 t 4 6 07 6 18 5 41 84 7 0 7 t t tO 8 4 67 10 08 lO U 11 08 6 89 8 04 S S4 e OO 8 88 10 08 10 18 iUaaa la aa 8a klaaaa aitra batalaa a Haal aUar ap 4aa laap kaa alat aaakaat watlaa B BaUulaalM apaor X Kllra aapplanaalbaarija aaa 4a OaaapacaU 4ar Wafaaa Ula SOU Dl DEN HlAll10 9 11 88 l l 18 86 18 8 1 58 1 3 4511 11 1 10 a a a 11 a a 1 1 a a a U a 1 16 a 9 11 9 81 10 00 10 19 7 58 9 0 9 19 9 88 9 4 10 88 10 4 11 41 18 08 18 45 18 56 1 411 8 0 8 48 4 15 4 4S 5 88 5 65 6 15 48 7 57 8 48 8 8 4 f ia 10 84 10 8 11 11 Il t later als relerendarii Eli jaren lang maakte hg daarna deel nit ras bet bestuur van de Egyptische Schuldlcas en deed toen al zjjn best om te zorgen dat Dnitschland gelijkgesteld bleef met Krankrljk en Engeland In 1896 werd Uichtholen directeur van d koloniale afdeeling en in 1897 als opvolger van Botenhan onderstaatssecretaris Verspreide Berichten De Tentoonstelling is Maandag bezocht door 241 005 personen Tot den vierden December a s zjjn uitgesteld de debatten tor ake van betverzet der boeren Zola en Perrenx tegenbet vonnis der rechtbank inzake de aanklacht van de schriltkundigen Belhomme Couarel en Varinard Volgens de Oanlois zon de Raad van State hebben ingetrokken het vonnis waarbij luitenant kolonel Picqnart geschrapt werd van de olflcierslijst de wakkere strijder voor recht en waarheid zou evenwelvoor een nienwen raad van discipline moeten verschijnen De valsche munters die 200 0 X francs aan valsche tien rancsstnkken hebben uitgegeven en voor de ontvangen echte munteen anarchistisch blad nitgaven de Chride Révolte zS on getale van drie veroordeeld van zes maanden gevangenisstraftot vyi jaar tuchthuis Ken der heeren dechel nog wel is den dans weten te ontspringen en de drie vrouwen die er in betrokken waren zt n vrijgesproken De bargemeester van Avignon laat gedurende den nacht de poorten der stad afbreken welke een groote historische waarde heliben en tot welker behoud indertgd besloten is Reeds is de potentaat eens veroordeeld tot herstel van de aangerichteschade doch niet alleen ia hg in dezen in gebreke gebleven maar hjj heeft nu ook de mooiste poort dateerende uit de veertiende eeuw Ut n wegnemen 1 DUITSCSLISD De Italiaansche sociaal democratische bladen Avanti en La öiustizia i jn Torboden voor bet K ksland waar de bravo burgers zich bjj voortduring verheugen in een nauwlettende doch nogal hinderlijke zorg van de zjjde der regeering Te Kaysersberg in den Elzas zijn eorgis ternacht b een bevigen brand die vele huizen vernielde twee huisgezinnen van te zamen acht personen in de vlammen omgekomen louda Moordrecht Mieawerkerk Oapella aottsrdtm M RotterdamD F Kotterdam B door 7 18 7 88 7 86 e l5 7 44 8 64 a 03 Bolterdsm Beura i t i 4E Rotterdam D P a a 65 Bottordam M 4 48 6 80 8 07 7 18 Oapullo 4 58 6 41 Kiauworkark 6 01 5 51 Hoordreolil 6 11 6 04 Souda 5 17 10 6 88 7 88 8 IT 8 41 8 5 i 9 0 9 14 7 1 7 88 7 7 58 Gouda ZeTeDh Hoero SootenuearZeg Toorborg GBOoT BaiTTAiiiri In de zaal Sint Martin naby CharingCrosB te Londen is het Maandag tot wanordelijkheden gekomen naar aanleiding van het betoog van eon Amerikaanschen dokter die de therapeutische leerstelling verdedigde om ziekten niet rechtstreeks te bevrijden doch zich te bepalen tot het gebed Een aantal studenten in de medicijnen die zekor om ban toekomst dachten wat studenten feitelijk maar al te weinig doenl hebben een aanval gedaan op de zaal om den voor vechter voor zoo gevaarlijke eoncnrrentie eens de waarheid te zeggen doch de poBtie was er by ter handhaving van de onpartgdigheid en de vrgbeid van meening en acht der geweldplegers in spe werdeavoorlooplg opgeborgen BINNENLAND STATEN GENEHAAL T ir ic IC i B H t n K n Zitting van Woensdag 24 October De behandeling der Kieswet wordt voortgezet De Minister bad van de drie amendemen tenVan Kol tot vergemakkelijking van het loonkiezerschap het groote bezwaar tegen het begrip van loon dat doorging biJ werkstaking Zoo iets verheft hjj niet tot geBchiktheidskenteekenen Meerdere sprekers de heeren Fgnappel Van Karneboek deelden die bezwaren maar de heer De Waal Ualefijt niet De voorstellers namen ook de Lockont of uitsluiting naast werkstaking op en stelden pensioen of lijfrente gelgk met het inkomen der vrouw dat voor haren man geldt Ten slotte werd aangenomen met 72 tegen 13 stemmen het buiten rekening laten van tgdeigken stilstand van bet werk voor den tgd der dienstbetrekking Verworpen met 52 tegen 33 stemmen het doorgaan van het loon bg werkeloosheid werkstaking of uitsluiting Aangenomen met 44 tegen 40 steramen tijdelijke ongevallenrente en met 43 tegen 41 stemmen inkomen pensioen of lijfrente der vrouw te doen gelden voor haren man Ken amendement Troelstra om behalve geneesmiddelen ook versterkingen van genees neesen heelkundigen aard niet te begrijpen onder bedeeling olitsluitende van kiesrecht is verworpen met 62 tegen 33 stemmen na ontrading door den heer Tydeman en den Minister Het Begeeringsartlkel dat alleen geneesmiddelen niet als onderstand aanmerkt wordt goedgekeurd met 60 tegen 22 stemmen BiJ bet artikel betrekkelgk het gemeentelijk kiesrecht verdedigde mr Troelstra het voorstel om dat kiesrecht van den belastingcensns geheel los te maken De heeren Meesters en Bastert bestreden nadrukkelgk zelfs liet regeeringsvoorstel om voor gemeentoraadskiezers los te maken den eisch van te xgu loonkiezers enz Ook de heer Lohman achtte dit voorstel niet aai bevelenswaardig Het amendement Troelstra werd eerst verworpen maar daarna ook het regeerings artikel zelf met 46 tegen 39 stemmen Al de anti revolutionnairen met uitiondering van de heeren Malefijt en Van Alphen al de katholieken met uitzondering van de heeren Nolens Bolsins en Schaepman henevens een kleine twintig liberalen onthielden hunne goedkeuring aan het regeeringsvoorstel op het stok van het plsatselgk kiesrecht u oa 11 19 11 88 11 86 10 18 10 56 11 16 10 08 11 86 11 50 11 84 ROTTIRDAK a o a 8 8 II 8 47 10 1 10 8 10 8 10 48 10 49 11 58 19M 18 31 Dit Den Haag meldt men In welonderrichte kringen wordt verzekerd dat het huwelijk van H M de Ko ningin met Hertog Hendrik in de laatste helft van Januari zal worden voltrokken Hare Majesteit zal begin November naar Oldenburg gaan om een bezoek te brengen aan de zuster van Haren verloofde Volgens het Handelsblad znllen de Koningüi en Prins Hendrik alsmede de Ko ninginMoeder Vrijdag de hoofdstad bezoeken De consul der Nederlanden te Colombo die reeds reeds eenigOL tgd geleden eene romiie van £ 500 voor de krggagevangenen op Ceylon van de Ned Zuidafrik Verg ontving werd heden wederom £ 250 overgemaakt Uit zijne brieven aan het bestuur van genoemde Vereeniging blijkt dat de gevangenen het goed hebben Alléén zon de consul de gevangenen van volksspgs in blik willen voorzien eu hun ook boeken willen ter lezing geven Intnsschen heeft de Ned Zuidafr Verg een groote hoeveelheid lectuur aan den consul gezonden zoodat in laatstgenoemde leemte nu reeds voorzien moet zgn De gelden worden verdeeld ondfcrdewerkelgk behoeftigen volgens het oordeel van een daartoe gekozen comité van 10 leden mot voorlichting vac sub comités van 3 leden gekozen uit de 64 bewoners van iedere hut Ook wordt een deel ten algemeene nutte voor spelen enz aangewend Een en ander staat onder directe controle van den commandant van het kamp Een klein deel van de fondsen is ook bestemd voor versnaperingen speciaal voor de gevangen Nederlanders De gevangenen van andere nationaliteit krjjgen deze van hun op Ceylon vertoevende landgenooten maar daar er buiten onzen gverigen consul slechts 1 Nederlander te Colombo is en het aantal onzer landgenooten onder de gevangenen vrg groot is meende de consul op deze wijze geheel in den geest der gevers te handelen Aan het ezameU op 24 en 25 October te houden in Maison Strsncken te Amsterdam wordt deelgenomen voor boekhouden en handelsrekenen door 180 candidaten voor handelscorrespondeutie Nederlandsch 1 Fransch door 4 Duitsch door 5 en Engelssh door 14 candidaten GemeDifde Berichten Kapitein Tohannsen een Deen die met zgn eenigen zoon in Augustus van Gibraltar vertrok in een open boot met het plan den Oceaan over te steken is veilig op Pine Island aan de kust van Floriila geland £ en enkele roover heelt onlangs nabjj Spokane den Northern PaciSc sneltrein op zjjn gemak uitgeplnnderd Omstreeks middernacht drong hg gemaskerd en met de revolver in de hand achtereenvolgens drie Pullmann slaapwagens binnen en eischte van de reizigers bun geld juweelen eu zaken van waarde 7 48 7 67 4 19 6 49 C tl 7 9 4 50 5 6 0 a 618 a 5 17 a Ten slotte dwong de vermetele kerel den treinbestuurder den machinist het sein te geven om den trein te doen stilhouden en zoodra dit geschied was virdween de booswicht in de duisternis zonder dat iets tegen hem ondernomen werd Uit Amsterdam meldt men Gisterenavond omstreeks zes uur kreeg de politie bericht dat de houder van eeo huis van verkoop met recht van wederinkoop van den Groenenbnrgwal De Leeuw genaamd door een jongen man aangevallen en met een mes gestoken was en dat de dader naar het dak van het hui was gevlocht De commissaris der eerste sectie de heer Vrede begaf zich met twee rechercheurs naar du plaats van het voorval eu vond inderdaad boven in de dakgoot den aanvaller die zich aan hem overgaf Hg heete de Vrie i koopman n pas negentien jaar ond Hij wa de Leeuw s winkel binnengegaan en bal hem met een mes een steek in den buik gtgeven Waarom Omdat hg vroeger een door de Leeuw s zoon beleedigd was Dez reden kwam de i commissaris niet aannemelijk voor omdat bg verhoor van getuigen omtrent eene zoo ernstige beleediging nieta bleek Maar tot laat in den avond waa geen andere verklaring zgner daad uit de Vries te krijgen Overigens bekende hj de daad volledig De Leeuw werd naar het binnengasthnis gebracht en daar verbonden De geneesheer zag de verwonding zeer ernstig in De getroffene kon echter verhoord en met de Tries geconfronteerd worden in wien hjj zgn aanvaller herkende In den loop van den avond is het onderzoek voortgezet door den officier van justitie WiJ vreezen dat de welbekende achilder Hoytema en de firma die naar zijn ontwerpen meubelen versiert deze zgn thans in Pnlchrl Den Haag te zien op een gevoarlijken weg zgn De meubelen zgn fraai van ontwerp strak van lijn eerlgk van uitvoering geheel voldoende aan de eischen van materiaal en gebruik beide Maar nu werden ze versierd met vlak sngwerk naar Hoytema die allerlei dieren on planten ervoor toekende en zoo ziet men b v een leunstoel met een uil of een aap met jong in het rugpaneel een kamerscherm met drie groote pauwen een boekenhanger met een rg muizen een rustbank met een hanengevecht in de leuning t Doet al vreemd die beesten zoo ten voeten uit op de meubelen te zien zoodat we dan ook aan die ontwerpen de voorkeur geven waarvoor de bloem het motief gaf of de dieren zwaluwen o a wat decoratief werden behandeld Maar ziehier bovendien het gevaar waar Hoytsema zoo voorgaat met meubelversiering zullen de mindere goden die zgn artistieke ontwerpen niet kunnen evenaren maar hem toch willen navolgen ook hun meubels met beesten dan echter leelgke gaan besngden loodat wg staan voor een overstreoming van gesneden dieren in onze aalons en serres Moge deze plaag nog afgewend kunnen worden Aldns de Residentie bode 8 81 8 41 ii ai a ll 8 f a I 9 18 a 0 88 a 4 10 81 X 8 58 10 IS 10 4S 11 2 8 68 10 08 10 17 10 88 01 8 89 9 17 8 1S 8 84 3 E Volgens een schrijven in het WbI v h Recht wordt te Venloo waar als grensplaats uit den aard der laak veel Duitschers wonen het recht der vreemdelingen door t optreden van den nieuwen commitsaris ran politie zeer verkort doordien deze ambtenaar den vreemdelingen die niet in t bezit zgn van een pas aanschrgft het land te verlaten en hen bg niet voldoening aan die aanschrij ving zonder vorm van reces over de grenten doet zetten Daar de vreemdelingen te Venloo vroeger nooit werden lastig gevallen was niemand er op bedacht een verblgfpas aan te vragen zoadat geen enkele vreemdeling daar woonachtig er een bezit Art 5 der Vreemdelingenwet bepaalt dat de toelating van vreemdelingen die voldoende middelen van bestaan hebben of door werkzaamheid kunnen verkrggen en in t bezit zijn van behoorlijke geleibrieven geschiedt door het hoofd van politie der gemeente aan de grenzen of ter plaatse van eerste aankomst Vragen nu vreemdelingen te Venloo op t stadhuis een verblijfpas aan dan worden zg verwezen naar den commissaris van politie die stelselmatig weigert den pas af te geven zoodat de rechtszekerheid der vreemdelingen in gevaar wordt gebracht De inzender vraagt tusschenkomst van den minister van Justitie Men meldt uit Den Haag Gister werd de expertise in zake den schilderijendiefstal voortgezet aan het hocfdcommissariaat van politie Er werden weder waardevolle schildergen gevonden van Ferdinand Bol Mierevïfld Leduc op f 5000 geschat Dirk Hals trictracapelers Aert van der Neer Th de Wgzer Moreelse Sebastiaan Franck enz Een Rembrandt ter waarde van f 20 000 wordt vermist Het Is de Christus van Gethsemané Bespottelijk lage prg zen moeten door den opkooper aan de verdachten van dezen diefstal zgn betaald voor prachtige werken Zoo moeten luttele guldens zjjn gegeven voor een stuk dat door den opkooper aan een knnstlielhebber te s öravenhage is verkocht voor f 1500 Eergisteravond is tnsschen Charleroi en Jnmet een spoorlijn gederailleerd waardoor de twee locomotieven twee personenwagens en een goederenwagon van een hoogte van achttien meter van den spoordijk stortten terwijl het overige deel van den trein op den weg bleef staan Boven verwachting zjjn er geen dooden gevallen en het aantal ernstig gekwetsten bedraagt slechts 8 of 9 Ongeveer drie uur Dinsdagnacht werd de heer E in de Kerkstraat bg de Leidschestraat te Amsterdam wakker door een verdacht gestommel in de nabijheid van zgn slaapkamer Toen hg opstond en ging kgken zag bjj twee mannen op hun kousen zoo snel zg konden de trap afioopen en zich verwijderen In de vlucht liet één hunner een zijner schoenen welke hü in de hand droeg vallen Dit overtnigingsstuk is natuurlijk op het politiebureau gedeponeerd Alles was echter te snel geschied dan dat de Heer E de inbrekers ook maar eenigszins kon beschrijven Zij moeten met een valschen sleutel zgn binnengegaan en nog maar kort in buis zgn geweest want er wordt niets vermist Het Diploma A voor de zuivere toepassing van het correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry werd verstrekt aan de Dames A O Bordewjjk Correspondente Kotterdam C Ch G Bnrck Onderwijzeres den Haag Margaretha Lucretia Sobels z b s Gravenhage en aan de Heeren K Bartmaun z b Utrecht D Nerden z b Amsterdam Barend Pronk bediende Groningen Laas Riddering Kantoorbediende Groningen Anco Scheering z b Groningen Albertus Tonkens z b Groningen en HermanWeekenborg Onderwijzer Dokknm Over de proefschriften van 2 Candidaten voor Acte A moest afwgzend worden beschikt De PruiBisebe minister van Binnenlandsche Zaken heelt de immigratie van HoUandscbe arbeiders in Pruisen ten behoeve van landbouw en industrie zeer wenschelgk verklaard maar naturalisatie wil hg iSet bet oog op belasting van de armbesturen niet bevorderen Hierbij merkt de Germania op dat verleden jaar tal van HoUandscbe arbeiders werden uitgezet omdat zij zich niet wilden laten natnraliseeren en nu zoudan zg mogen blijven mits zonder naturalisatie De heer Charles Heidsieck te Reims geeft in the Times een overzicht van den toestand in Champagne waarin hg zegt dat de oogst die nn ten einde loopt zeer bejredigend is In de lente was de toestand gunstig doch werd eenige lichte schade door vorst veroorzaakt meer bepaald in de lagere gedeelten van de witte drnivendistricten in de Mamevallei De schade was echter niet belangcgk De bloei vond onder zeer gunstige otnatandigheden plaats in Juli en Augustus Vas t weer zeer wddadig voor de ontwik keling der vrucht en ook September was zeer gunstig zoodat de druif onder buitengewone omstandigheden rgpte en een prachtige oogst verzekerd werd Het plukken begon op 25 September en met nitzondering van een regenacbtigen dag was het weder uitstekend Een zoo prachtige oogst is dan ook in de laatste 20 k 30 jaren niet voorgekomen De Vereeniging tof ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier znl hare jaarvergadering houden op Woensdag 7 November te Almaar Besproken zullen worden do volgende onderworpen het voortzetten van het verleenen van steun aan fokvereenigingen het nemen van proeven tot verdrgving van nnjer het bevorderen van cursussen in hoef beslag het instellen van een onderzoek naar de meerdere of mindere bruikbaarheid van melkmachines hot maken van propaganda voor de oprichting van RaUeissenbanken wat de vereeniging kan doen in het belang der opleiding van personeel voor kaasfabrieken Het door het Boeren comité aan President Kruger verzonden telegram droeg 931000 handteekeningen De uitspraak van de jury in den wedstrijd voor de toelating op de school voor fraaie kunsten te Parga heeft tot standjes aanleiding gegeven Er waren 431 sollicitupW en maar 60 plaatsen De niet bekroonden komen nu tegen de beslissing van de jury op De wedstrijd beweren zg is niet biUjjk gehouden Van de 33 jury leden bebben er met meer dan 10 aan de werkzaamheden deel genomen Daarenboven was de jury niet onbevooroordeeld omdat zg bg de beoordeeliug van het werk wist door wien het gemaakt was en waar de sollicitant zijne opleiding had genoten Toen de uitslag van de wedstrgd bekend werd gemaakt liep het in een oogenblik in den voorhof van de school vol van ontevredenen Het kastje waarin hotlgstjeder bekroonden was opgehangen werd in brand gestoken en de politie moest er bjj te pas komen De niet toegelaten mededingers hebben nn een schrijven gericht aan den minister van onderwgs waarin zg er op aandringen dat een nieuwe wedstrgd zal worden uitgeschreven voor de volle jury en waarbg deze geheel onbekend zal bHJ ven met den naam van den leerling en de school waar hij het eerste onderwijs lireeg STADSNIEUWS GOUDA 25 October 1900 In een gisterenavond gehouden vergadering van het departement Gonda van de Maatschappg tot Nut van t Algemeen zjjn tot bestuursleden gekozen do bb Dr P Scheltema A Goedewaagen A H Teepe Dr R A M Stavenisse de Brauw en A Jonker Kz Tot opzichter administrateur aan de Wa terleidingMg te Helder is benoemd de heer A J Lafeber albier Aan de Leidsche universiteit is geslaagd als candidaat in de rechten de heer J Greup van Schoonhoven De heer F H van Leent een geboren Gonwenaar die zich naam gamaakt heeft als kinderdichter vierde gisteren onder vele blijken van belangstelling zgn 70sten verjaardag De beer van Leent was eerst m het banketbakkersvak bg zgne ouders maar onder het kneeden van het deeg of het bakken van fljne zandtaartjes gaf hü reeds op 17 jarigen leeftijd uiting aan zijne dichterlijke inspiraties en maakte verzen Verzen die de aandacht trokken zoodat hg den raad kreeg bg een uitgever of boekhandelaar eene betrekking te zoeken en daar zijn gaven te ontwikkelen Dit geschiedde Van Leent kwam in betrekking bg de firma Stemfert en Kroeso te Arnhem waar hü een kwart eeuw werkzaam bleef Van daar ging hg naar Den Haag om in betrekking te komen de firma Henri Sternberg waar hjj 3 jaai bleef Door ontbinding van de zaak ging hg over naar den Franschen Boekhandel van den heer Carelsen aldaar en bier bleef hy ook drie jaar toen den beer Carelsen stierf Van Leent kwam toen in betrekking bg de firma W N S van Nooten te Schoonhoven waar hg bleef tot 1888 Toen vestigde hjj zich te Amsterdam om bekend als hg was geworden bg verschillende firma s als reiziger op te treden Al dien tgd onder welke omstandigbeden ook schreef hij gedichten voor de jeugd die overbekend zjjn in alle plaatsen des Rgks Er is een catalogus mede gevuld van ettelijke bonderdos nummers en een bewgs dat de gedichten patken is wel dat uitverkoelit en derde en vierde druk in dien catalogus schering en inslag zjjn OLOEWicEB De levering van tarwestroo ten behoeve van den Boerenbond afdeeling Ondewater eu omstreken is gegund aan k Goebel te Bodegraven voor f 11 per 500 kilo GllOOTE KKUZE DAMES en HEEREN PARAPLUIES VAX OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelevhomi Xo 31 I at Ueui van luslerdaiii Vtkrs 81 93 93 100 88 83 88 81 961 6 l 101 57 98 S Aal 10 34V 900 91 31 436 l S ülotkri 81 98 93 ISli l V a 16 OCT StnaausD J ri Nod W S l i dilo dito dllc 3 dito AMo dito 3 HoNoa OU Goudl 1881 93 4 TA ll Ii aabrvtiDK 1881 31 5 Ooann Obl m papier 4886 5 dito Iq r Ivor 1838 5 PoïTUOAi Oiil mut coupon 3 dito lioket 3 B7 188 IIOV 90 891 ll l 10 184 I 185V ioa ual AllD Obl Buinenl 1894 4 duo Gooooa 1880 4 dito biiRotha 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 d lo 10 gouil leen 1888 dito iluo dito 1814 5 SpiXJl Perpi l BcUuld 1881 4 Toaiiu Ospi aou Iiiou 1890 4 Gap leenmg aerio D öeo leoQin aerieC ZoiD Ara Bp oblg 18 J Ulllco Ub It Sob 1390 8 TïKMIULl Olil 4 oiilmp 1381 yUBTUDAX Obligatieii 1995 3 KoTTIUUK Stwl leeu 1894 3 NlD N r H oilo and Arendab Tab My Cerlilicutou DeliMaataohappg dito Aru Hypoiheekb paodbr 4Vi Cult Mtj dor Voratoiil aand a Gr Hjpolhookb pandbr 4l i 108 Nedertaodarbe bank aand I 304 Ned Httndolmaataob oito IB4V4 N W k Pao Uyp b pandbr s 91 Bolt Hypotkeekb pandbr 4 Utt Uypothookb dito 41 OosTma Oaat Uong bank aand Huil Uypotherkbaukpaodb 5 Aülaita Kcjut hypotb pandb 4 Maiw L G Pr Litn rort ViD HoU W Spoorw Mg nd Mij lot Eipl V St Sp aand Ned lud Spoorwef m aand Nod Zuid Afr Spin and illto dito dito 1891 dito 5 TALIS Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 65 Hl Zuid l Spwmij A H obl 3 Poli Waraoliau VVeonen aand BOBL Gr Ruaa Spw Mij obl 4 Baltiaobe dito aaod Futowa dito aand 5 larang Dombr dito aand 88 Kurak Ch Aaow 8p kap opl 4 lOO dito dito oblig 4 100 7 V Cent Pao 8p Hij obl 5 114 Ohio t North W pr C a aand dito dito Win Bt Petar obl 7 1417 DanaorbRioGr Spm cert T a 51 Tllinoia Central obl Hl ftoud 4 105 LooiaT NaihailllCort r aand l 74 Mnifo N Spw Mij lo hyp o 104 j Hila Kiniaav 4pGt pref aand 87 K Tork Ontaaio h Weat aaod PeDO dto Ohio obll 8 9 V Onfion Calif Ie hyp in goud 5 Bt Paul Hinn k Manit obl üa Pao Hoof lyn obig 8 dito dito Lino Col 1 hyp O 6 OuflDa Can South CliBrt r aajid B8V Vl C Ballw t Na lo h d 0 0 Amaterd Omnibua Mjj aaod 160 llotterd TraBiwei MBalB aand 110 NlD Stad Amsterdam aand 1 108 Stad Rolterdam aand 3 104 BiLOU Stad Antwerpen 1887 8 99 11 Stad Brnaael 1886 f 100 Hom Thaia8BeRullrOiaelaob 4 117 Oom StaaUlnnig 1860 5 117 K K Ooat B Cr 1880 8 IOI7 Sulin Stad Madrid 3 1868 S4 Nm Ter Ba AtIi Spoel eert 36 de NOUVEAUTÉ S in MANTELS GqSTUMES Robes Japonstofien met bybehoorende garneariiigen Blougen l elgiiolr § en Pel erljeu MAR TBEIRICHTBN Gouda 25 October 1900 Granen met weinig aaower Prijzen onveranderd Tarwe Jarige Zeeuwsche 770 4 8 Nieuwe dito 7 30 1 7 50 Minde e dito r JT Afwijkende 5 75 a 6 25 Pol der ƒ 0 25 a 6 60 Rogge nieuwe Zeeuwache 5 50 4 5 75 Polder 5 25 4 5 50 Biiitenlandsche pen 70 kilo 4 8o4 5 Gerst nieuwe Wintel 4 60 4 4 90 Zomer 4 5 i 4 80 Chevallier 5 25 4 5 75 Haver per heet 4 3 50 per 100 kilo 6 75 4 7 25 Hennepzaad Inlandsche 10 75 4 11 25 Buitenlandithe 6 75 4 Kanariezaad f 7 25 4 ƒ 8 25 Koolzaad i r Erwten Kookerwten io a y 10 50 Niet kookende 8 4 8 25 Jiuitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 70 4 6 80 Booncn Uruinebooncn 10 4 25 Witte boenen f i i Paardeboonen 5 75 4 é 2e lluivebounen 6 50 4 6 75 Maïs per im KiloBonte Amenkaainche 6 20 4 6jo Cinquantine 4 Odessa 7 25 4 7 5 Karweizaad per 50 Kilo 4 VEtMARKi Melkvee redel aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens goede aanvoerhamiel minder 19 4 21 et për half KG Biggenvoor Engeland red aanvoer handel gewoon 104 20 et per half K G Magore Biggen goedeaAiiïoer handel traai 0 70 4 i o per weekVette bchapcn weinig aanvoer handel geen bet 4 Lammeren groote lanvoer handelflauw IJ 4 iS Nuchtere Kalveren eenigeaanvoer handel vlug e 4 j iraskalver ngoede a invoer handel llauf jo 4 65 fokk dveren 8 4 i7 K iiaa aangevoerd 79 partijen handel vlug ie kw il ƒ 30 a ade kwal 26 4 29 zwaardere j 3 Noord HoUandsche f 30 4 Boter redel aanvoer handel gewoon Goeboter 1 30 4 1 40 Weiboter 1 10 4 1 20 VERSCHKIDENHEID Ho Bnlguarsche regeering kreeg thans door middel van den diplomatiekon agent van Rnnionie inzage van bet arrest van hot bof van appèl te lioekarest naar aanloiding van de door den rechter van instructie opgestelde acte van beschuldiging In dieacta btaan de namen aan 22 Balgaren onder wie de voorjitter van hot Maocodoniacb comité Allen zullen vervolgd worden dertien bunnor zgn reedb in banden der politie De iKte van beschuldiging betreft de twee bekende politieke moorden en desaraenzwer ng tegen koning Karel Een jeer brutale aanranding had Zondagavond te Amersfoort plaots Toen de boerenjrbeidor J Versteeg woonachtig aan den Kocdgk zich omstreeks iCb uur naar de stad begaf werd hem op den Hoevelakenwog door twee mannen gevraagd hoe laat bet was Nanwelgks had Versteeg zon horloge te voorschgn gehaald of hg werd onverhoeds aangevallen en zoo dncbtig geslagen dat hy niten kennis raakte Na bom zgn gelii ontnomen te hebben wieipen de aanranders hem in een sloot waar bg geruinien tgd liggen bleet Na bggckomen te zgn bïgaf V zich nnur de stad om anngiflo van het gebeurde te doen In bet politiebureau word hem de eerste geneeskundige hulp verleend Hg vorkeerde Dinsdagochtend nog zoozeer onder n indrrk van bet gebeurde dat men hém niet in verhoor kon nemen De politie doet gverig onderzoek naar de daders AiiVEiiTKiMii rv Ondertrouwd J OPPRLAAH H VAU BR TORREN X Il Wai ws vvbkk October l JOO f Bevallen van een Hinken Zoon G 8 HOODE geb BoÜWHËliSTBB sHaub 24 October IWK Schenkweg 118 irCASSÏïToT TANDARTS Turfmarkt 185 Oouda te Spreeknnr van 10 tot 4 uur DINSDAGS eji ZATERDAO van O tot O uur behandeling van minvermogenden Op Ak uur worden kunsttandapparaten tegen vQiagd tarief verstrekt