Goudsche Courant, donderdag 27 december 1900

Beurs van AiiiNlerdaui 18 oct Vrkrs Slotkra trsslsUKD Iwl Ned W 8 8I 1 8l I a dik dito dllc 8 8 i 98 diu dilo dllo 8 8 1001 91 Kanis UU Goadl 1881 98 4 iTUlLloMbrgTiog 1888 81 i OoiTlNa Obl in pipiar 1888 8 88 1 dito is ulier 1888 1 88 PoatnsA OIjI met eoupoo 8 dilo tieket S l ii fu aviuao Obl Biaoenl 1894 4 88 dito Oeoou 1880 4 dito bij Botbi 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito U goud leeo 1888 8 dito dilo dito 1884 8 101 dpAHiS Farpet Mbuld 1881 4 67V S7 rcBKlu aepr Coor leeu 1898 4 0 lueniDg eerie D 8 Ose leeain MrieO 8 J w ZeiD AraBp r oUg 18 l Ksiloo Ob i il 8eh 1890 10 oo rssUDBLL Obl 4 onhep 1881 VinTSaD4ii Obligitien 1898 8 BonisiiAii Steil leeu 18 4 8 81 SsB N Afr H li lele uud m Ar id b T b M j CertifioUen 81 Deli Ueeleobeppü dilo 488 Aru HTpotbeekb pudbr 4 81 HB Or Hypolbrekb pudbr 4 i Naderluideehe blak uud 108 K 804 Nad Headelmulaob dito 1 1 4 N VïkP o Hyp b pMdbr 1 98 Bott Hjpotheekb pauilbr 4Vd ai Utr Hrpotbeekb dito 4V OonsNB OoetUong beuk und mm i 188 mum HoiL Hypot eekbenk pindb 1 VMlklKA KqutAypoth pudb i r Muw L 0 Pr Ubn rert 89 HSD Holl U 8poor Mi Mud 114 Uij tol Kipl Si Bp Aand i ll l Ned Ui Spoorvegm lud 984 mm NntZaid Afr Spia aiid 888 len dat TJjt van do nieove zetdaimskanonnen op do lorton van Dover gebleken zij niet io orde te wezen reden waarom z naar Woolwicti zfD teroggezondeD Ook moeten nienwe ketel voor de pantaerschepen gebleken z n gamcb onbetroawbaar te z n Bbluic De Antwerpensche stakers worden wat woeHger zg gaan de doorwerkenden te Igf en de politib beelt do banden vul Door de weigering van de voorzichtige Araiiterdkmscbe vakgenooten beett de beweging der Antwerpeuiiche diamantbewerker een geweldigen schok gekregen te meer daar een groot werkgever te Antwerj eii reed 2800 karaat naar Amsterdam heelt gezonden om daar te laten bewerken on de patroons te Antwerpen vaat be loten zjjn niet in te gaan op den achturigen werkdag Tourdat te Amaterdam hetzelfde is beslaten Tien aar moet volgens ben gebaudhaatd blijveo dat er meer aanvoer zal zgn das dlevooi raad kan miaachien wel 5000 i 6000 H L I zyn het is een overgangs toestand waarover f dit loopt I De heer van Galen Ik vind het natunr I lyk wenscheiyk dat er een voorraad aan I de gasfabriek is maar met het oog op de I verslagen die ik bier voor mg heb moet ik zeggen dat wy nog nooit zooveel steenkolen in voorraad hebben gehad De Voorzitter Het is zeer goed mog Igk dat voor 1 ü 2 jaar de voorraad die aanwezig kleiner was maar op de voortgang doorgaande zou men nu 8 k 9000 H L moeten hebben De heer van Galen Mgn plan was geweest omdat de voorraad zoo groot was voor te stellen don gasprya te verminderen maar na de gegeven inlichtingen wil ik het uu nog niet doen ik zal dat recht nog aan mg houden De Voorzitter Zoodra de gascommiaaie merkt dat de gasprgs kan worden verlaagd I tal zy een voorstel daartoe doen De heer Straater M de Voorzitter ik I vind het geen gezonde toestand dat de straatverlichting niet door de gemeente wordt betaald De Voorzitter Is bat uwe bedoeling om deze wgziging te laten doen ingaan by de begrooting voor 1902 De heer Straater Ik wensch dit uu te doen ik zeg vooruit dat bet my niet te doen is om den gasprys te verlagen maar ik vind het niet meer dan biliyk De Voorzitter Dus u wil hot later doen j De heer Straater Ik wensch het nu te I doen I De Algemeene beschouwingen worden ge I sloten I Aan de orde zyn de uitgaven I Volgn 10 16 worden goedgekeurd I Volgn 17 Werkloonen op de fabriek f 11000 I Do heer van Galen Ik heb geen bomor I king op dezen post maar ik zou de werk I tgden voor het stokersporsoneel zoo wiUen I maken dat die monschen meer dan 12 vrye I Zondagen In het jaar hebben I De Voorzitter Ik geef gaarne de verie I kering dat ik die taak ter sprake zal bren I gen by de Gascommiasio I Volgn 17 wordt goedgekeurd Volgn 18 Werkloonen lantaarnopstekerspoetsers f 1972 e heer IJDonker Ik wensch de aandacht te vestigen dat op den dag soms wel een zestal lantaarna branden en dea avonds I juist die lantaarns uit zyn I De Voorzitter Uw opmerking zal ik ook I by de gascommiaaie overbrengen I Volgn 18 28 der uitgafen worden dt rop goedgekeurd Wordt vervolgd GROOTE kl UZli DAMES en HEBBEN PARAPLUIES A VAN os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA I Tel pk0 m Ka ai BINNENLAND STATEN GENKUAAL T tr B B urn u A m B m Zitting van Donderdag ïh October Voortzetting van de behaudcling der Kieswet Het voorschritt om hnizenverhuurders en werkgevers te verplichten ban huurders en werklieden voor de kiezerslijst aan te geven werd krachtig bestreden door den hoer Ijohmaii die opkwam tegen de plaatsing van lieden huns ondanks op d kiezerslijst en tegen de daarin gelegen ongelijkheid tegenover kiezers die geen loon o huurkiezers zQn Naaat leer militie en vaccine dwang De beer Mntsaers verzette zich ook tegen nieawen dwang voor het Nederlandscho volk die de verhouding tosschen patroon en werklieden zal verbreken Met dezen dwang daarin stemt hij tegen de wet Minister Dorgesius verdedigde den maatregel als een noodzakelijk uitvlonisel van bet gebrekkige kiesstelsel en als middel om kiesbevoogden werkelijk kiesrecht te geven te meer daar dit aangifte stelsel reeds zonder bezwaar werkt voor de Kamers van Arbeid en ook de werkman vaak den tiJd mist voor de aangifte waaruit bovendien de belastingplichtighoid van velen kan biyken Uier wordt nu voorgesteld een technische Verbetering De heer Lohman repliceert dat dit neerkomt op f 100 boete voor nalatige pattoous De heer Staalman noemt het onwaar dat arbeiders zich nit onverschilligheid niet aangeven Neen zjj lateu het urn den aanslag eo de formaliteiten en oiWerstoant dus den maatregel dien de heerlJe Waal Malolijt waardeert doch niet doeltreffend acht Hij geeft Id bedenking alle loonkiezers na eenmaal aangifte op de lijst te laten totdat hnii uietkiosgerochtigheid blijkt Het ontwerp geeft te veel admiuistrotieven omslag De heer Hchaper protesteert tegen de bunding der leden die wel arbeiders tot aangifte willen dwingen tegenover vrglating der bezittende klasse Dot is oen schromelijke ongelijkheid daarom steunt hg s Minis Directe Spoorwegverblndliigen luet GOUDA Wlnterdlenst 1900 AanRevaDgen 1 October Tüd vu Greeiwlcli 7 17 7 88 m 1 14 8 17 8 U 8 14 10 8 10 18 10 40 U k 8 84 J f 10 1 f 41 X 10 87 f 8 8 88 SS l 80 10 48 11 01 11 477 48 8 48 I ll n siu 1 8 u iiiWd O L JZ li s 1 u P a P i ► 18 80 1 48 r 4 8 M 18 81 0TT1 B I nna 18 8 1 87 8 18 8 80 8 48 4 89 4 84 8 88 8 18 jr f f 8 01 r V f 8 11 8 18 8 8 8 11 4 03 8 87 8 4 8 8 1 88 8 10 J 08 8 80 1 8 88 7 11 dooi 7 18 7 88 7 88 8 88 7 44 7 88 8 81 8 88 8 88 8 S4 88 8 87 10 88 40 8 10 J 8 87 os 0 8 8 48 10 18 10 11 8 0 8 84 11 18 8 08 10 08 11 88 Moorilrmlit fiauwttkaik 0 p Ua aotlirdui H aoltordamD F Uoltdrdam B 7 47 8 07 SOtJDS tIm twu 1 48 1 84 88 8 41 Bottardtm Beun Rolhirdui D F Itoltenlua U 0 p ll irUunrkuk Uoerdneikt Soads 8 41 87 04 9 7 08 8 8 8 48 88 7 48 14 8 14 l iS r 1 01 1 09 t O 1 81 4 48 Jl 80 07 4 88 8 41 8 01 8 81 8 11 8 04 1 17 8 10 88 7 81 08 4 8 4 84 07 18 1 4 8 84 t M 7 8 8 10 8 48 47 10 09 lO U 11 08 8 04 8 84 00 8 18 10 0 10 1 i ilUi 1 8 U b klJ i llrtk IM U h iJrt ü taii iri J Hrilaliit t tm l fM ffl l8 li n 8 0 8 Wl O0D4 DKN HAAOfiM tww 11 9 81 10 00 10 1 10 8 11 88 18 18 11 18 18 88 1 18 l H 8 48 4 1 4 80 8 88 8 4 11 7 8 11 11 1 10 8M 11 88 1 81 fi 11 88 Ui f e 8 8 10 88 10 48 11 41 18 08 18 48 18 88 1 40 8 10 8 48 4 18 441 8 88 6 81 8 18 4 7 47 10 48 11 8 7 18 7 88 7 88 7 88 7 81 1 17 8 41 8 88 U8 14 08 8 19 Good Ïerenk Momo S t inawrZ g Voorhutg tUgs 10 48 11 11 11 87 g l 04 87 1 7 r8S8 889 i8 M n 8 1U8 1 1 0 8 M 4 0 4a 4 17 8 8 H JiJJ il r8 iMr Vlo Vi 8rr8 o8 1 101 8 88 lo l 1 80 4 88 S 4J 10 11 4 7 8 8 1 88 8 48 9 81 10 19 l i 87 11 08 ïo 8 88 0 48 8 01 S M 8l 10 88 i w 8 01 8 88 S tS 10 10 11 04 18 48 19 87 1 87 IJl Z h Mo 08 9 i O 10 11 in S4 118 18 01 r8 S4 8 18 8 0 8 14 4 7 4 41 1 11 8 4 7 n 7 S1 C 1 88 8 0 88 10 8 4 1 0 03 8 44 9 88 l VJ fi O 1 D T B I u H 1 vin ntm io l4 iO 89 18 00 11 87 1 11 8 18 4 81 11 18 8 88 llj ♦ 11 10 14 10 49 11 47 18 88 1 08 8 0 8 48 8 04 8 80 é 1 10 8 M 7 48 8 1 9 07 8 8 2t 1 48 B OB 7 4 8 18 8 11 S M 8 81 1 88 llOUlla Dudtw WoMd iltnohl M n 841 7 11 8 10 8 1 94111 1111 87 U l 8 8 1 S 10 844 4 4 8 11 81 7 0 8 10 9 81 A W 8 84 8 47 7 80 8 85 8 4S 9 10 J 48 11 80 18 48 l 8 40 8 88 8 4 l Oi 8 88 8 88 7 88 8 88 10 08 I d 7 0i 7 81 8 18 1 10 18104 18 811 1 141 1 18 4 18 444 8 47 7 18 7 84 8 09 9 18 11 81 S 3 48 8 08 8 19 4 08 4 48 8 48 LS3 7 00 S 0I 8 88 10 08 10 48 4 8 7 8 8 11 07 K l yi M8 i 8 18 88 7 47 8 88 9 80 10 1 10 18 11 11 8 07 S 4t 8 0 87 10 81 11 81 18 87 8 18 81 8 17 10 41 lUlreakI Oi r lfa O ide 8 4 4 4 4 80 1 744 7 T 8 7 8 je 10 07 10 W 1141 ti hÓ8 lU tM 9 0 tM 10 84 IIJT lUl 11 11 1 18 M ten voorstel dst slechts bestreden wordt uit vrees voor meer kiezers De Minister vreest van des heeres De Waal Maiefijt s denkbeeld jout administratieven omslag Na andere beantwoording der bedenkingen door den Minister bestrijdt de beer Veegens do afwenteling van den wetgevenplicht Op anderen wordt door deze regeling een kunstmiddel toegepast op een slechte kieswet De heer Lohman vroeg het woord voor een persoonlijk feit dat hij zag in s ministers qnaliflcatie van zijn argumenten als stoatsgevaariyk maar de voorzitter deelde die opvatting niet Toen veroordeelde de heer Lohman het voorstel als overbrenging der taak der kiesvereenigingen op den wetgever Het regeeringsvoorstel aangifteplicht voor verhuurders en werkgevers wordt verworpen met Ca tegen 22 stemmen Ter overwinning van vrees voor belastingaanslag bil tal van werklieden stelde de beer Kolkman wWr biJ aangifte wegens dienstbetrekking niwr te vorderen de verklaring dat het inkomen het wettelijk bedrag overtreft maar alleen dat t dit bereikt Dit werd aangenomen met 46 tegen 2il stemmen Het amendement Van de Velde tot het verplichtstellen van het drukken der kiezerslijsten in alle gemeenten werd verworpen De amendementen om te doen vervallen het voorschrift omtrent ter inzage leggen aanplakken en verkrijgbaar stellen der caudidatenlijsten werden door de regeering en de commissie van rapporteurs bestreden Na de pauze werd cindstemming gehouden over de Ongevallenwet die nog eenigszins gewijzigd was ten opzichte van de sommatie by eiecotie van panden Het wetsvoorstel wordt aangenomen met Sg tegen i stemmen Tegen de heeron Veegens Bastert en Kordyk Men meldt uit Apeldoorn dat aldaar van een bezoek der Koninkiyke familie a a Amsterdam niets bekend is Het Hbld verneemt thans ook vanofficieele igde dat te Amsterdam van dat bezoek nog niets bekend is Noch by de spoorwegen noch by den Koninkiyken stal nst zyn maatregelen genomen Uit vertrouwbare bron vernemen wg datde ministerriiad besloten heeft de machtiging van H M de Koningin te verzoekenom over een wetsontwerp tot droogleggingder Zuidersee het advies van deo Baalf nState te winnen N K f Aan het bureau van de centrale commissie te sGravenhage voor de wereldtentoonstelling te l args is bericht ontvangen dat de slniting der tentoonstelling aanvankeiyk bepaald op 5 November nader is bepaald op U November e k t Door den Nederlandschsn Bond ter bestrydiug van overdreven Zondagsrust op het gebied van Post en Telegraafvsrkeer is bet volgende adres verzonden aan Zgne Excellentie den Minister van Waterstaat Handel en Nyverheid 11 88 18 18 11 08 11 08 11 1 11 88 11 88 1 1 10 1 17 l 11 80 18 84 lOTTIXnSll 40 48 8 8 8 18 8 47 11 81 11 41 18 10 10 1 10 88 10 88 10 41 10 4 11 88 18 08 18 81 1 1 Het llooldbobtuur van den Nederlandscjien bond ter bestrijding van overdreven Zondagsrust op bet gebied van Post en Telegraafverkeer gevestigd te Leeawardsn veroorlooft zich het volgende eerbiedig onder uwer Eicellentie s aandacht te brengen Toen wg in dit voorjaar aan Dwa Excellentie inzonden afschrift van ons adres aan den DirecteurGeneraal der Posteryen ea Telegrafie waarin wy onze bedenkingen opperden ten opzichte der aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken gestelde vragen Of de 2de postbeatelling op Zondag welke in plaatsen met 15000 of meer inwoners geschiedt zonder gevaar voor denHandel zon kunnen worden opgeheven Of eventueel die ophe fing mede bezwaar zou ontmoeten indien de eenige bestelling dan later werd gesteld vroegstens 10 k 10 30 plaatstyd badden wg niet durven vermoeden dat deze poging tot inkrimping van den Zondagsdienst reeds zóó spoedig zou worden gevolgd door een besluit van nog wyder ingrgpender strekking thans zonder voorlichting der Kamers Van Koophandel en Fabrieken genomen luidende dat te rekenen van 1 November des Zondags niet meer zullen worden besteld a gedrukte stukken als bedoeld in art Ib der wet tot regeling der brievenposterg b Nieuwsbladed bedoeld in art Ic dierwet voor zooveel deze nieuwsblailen nietmeer dan éénmaal per week verscbynen De bezorging van die gedrukte stukken en Nieuwsbladen geschiedt dan by de eerstvolgende bestelling Wy achten ons èn in t belang van Handel en Nyverheid èn in dat van het groote pnbliek verplicht Uwe Excellentie met allen ernst te waarschuwen tegen dezen nieuwen dwang vanwege het bestuur der postergen en telegraphie Dat het uitblgven dezer weekbladen op Zondag algemeen ongerief ea bggevolg ergernis zal verwekken spreekt als van zelve Dat de handel groot nadeel zal ondervinden door het niet bezorgen op den Zondag van gedrukte Prgsconranten en Marktberichten willen wg met een enkel voorbeeld aantoonen Dnizenden kooplieden in gansch ons land gaan gewapend met en gesteund door de nieuwste prgsuoteeringen en beschouwingen door hen geput uit de des Zondags verspreide prgsen marktberichiei des Maandags de provincie in om op dien basis zaken te doen Na i November znllen ze nu óf zonder die nieuwste wetenschap op reij moeten gaan óf hun reis tot den volgendT dag moeten uitstellen een bezwaar dat ell week terugkeert en schade moet veroorzaken Dat de gewraakte maatregel s Maan dags eene opeeniiooping van stukken 1 veroorzaken behoeft wel geen betoog Dat daardoor de bedoeling om die gedrukte stukken en Nieuwsbladen bö de eerstvolgende bestelling te bezorgen op vele kantoren onuitvoerbaar zal bljken te zgn tenzg de bezorging der brieven en briefkaarten er onder lyde ligt voor de hand f 8 11 4 47 4 08 4 34 8 18 4 44 4 81 8 0 1 48 1 48 8 88 10 87 10 18 S 4S 11 01 8 1 11 80 7 10 7 8 J 88 7 S8 7 00 7 S4 8 08 11 4 wy achten het aangehaalde voldoende om het gevaarlgke van bedoeld besluit aan te toonen en richten tot Uwe Excellentie bet dringend verzoek paal en perk te willen stellen aan het o i ziekeiyk streven van enkelen om ook op het gebied van Posten Telegraalverkeer den Zondag langzamerhand tot een gedwongen rustdag te maken Oodwonfen OBdat de Staat ia daie monopolist is Van bevoegde zgde lichtte men ons in dat de voorgeaomeh maatregel zal worden genomen bg wyze van proef wy vertroaweo dat de proeftjd niet te lang zal duren en dat Uwe Excellentie iutasschea een grondig onderzoek zal gelasten naar de resultaten van dit gevaariyk besluit Gemeng de Berichten Naar de Telegr verneemt is de toestand van den beer De Leeuw die eergiiteravond zoo lafhartig werd gewond door zekeren Hartog de Vries zeer bedenkelijk Niemand mag bg hem worden toegelaten De dader die eerst verklaarde uit wraakzucht de misdaad te hebben gepleegd heeft na een scherp verhoor te hebben ondergaan bekend dat hg den man onschadeiyk wilde maken om disbtal t kannen plegen De Vries was indertgd gevonnist wegens diefstal van rgwieleu en iemand die later bediende werd bg den heer De L was in die zaak als getuige opgetreden De heer De Leeuw zelf stond dos geheel buiten de zaak Men meldt aan de N R C Als vermoedelgke daders van den moordaanslag Maandagavond op den 24jaiigsn Mathgs Hnys te Blerik gepleegd zyn gisternacht vier boerenarbeiders uit ürubbenvorst waarvan drie gebroeders uit hun bed gelicht en geboeid naar Boermond overgebracht Het slachtoffer is giiterochtend in het gasthuis te Venlo tengevolge van de bakomen schedelbreuk overleden Men meldt nit den Haag Gisteren is het deskundig onderzoek der gestolen schilderyen beëindigd Er zyn onder meer nog ontdekt een Teniers een van Hooren waarde f 4000 een Ostade tor waarde van f 6000 een Nicolaes Maes werken van van oyen Euysdael enz Op last der justitie werd gisteren te Boornbergnm het lykje van den achtarigen S v d Z door twee dokters geschouwd Het resultaat van dit onderzoek is nog niet bekend De verdachte onderwgzer werd door den rechter commissaris mr Tromp en den sub stituutofficier van justitie mr VanKleffeua gehoord Naar wg vernemen moet hg bekend hebben veertien dagen geleden het jongetje een klap gegeven te hebben Zy ns aanhouding volgde niet Men seint uit Amsterdam Dinsdagmiddag tassehen 8 en 4 lar is zekere juffrouw H eene leerling vroedvrouw op de Weteringschans by de Spiegelgracht door een vrg net gekleed man met eenmes in den linkerarm gestoken De wond bleek by verbinding ongeveer een centimeter diep te zgn l 8 11 f 10 88 8 18 1041 f 9 88 10 08 88 10 08 10 17 10 8 10 84 8 01 8 89 9 17 8 8 18 8 84 i r 1 88 E F 8 48 8 KV 44 lO l De politie heeft dit geval met bgsondore zorg onderzocht aangezien immers in den winter van het jaar 1897 de stille wegen dezer stad onveilig werden gemaakt door een jongen kerel die meisjes in den mg ol den sdioider aUk Echter lAewel het au nog licht dag was en de Weteringschans een vry dmkke verkeersweg mag heeten is het niet gelakt deze aanranding tot klaarheid te brengen De dader is niet gevonden Aan het Centraal sUtion te Utrecht ign op de 3 perrons borden aangebracht waarop met in het oog vallende zwarte letters op witten ashtergrond is vermeld het nnm Mf van hst perron benevens Noord en Zoidzgde Aan het reizende publiek is bierdoor het zoeken naar de treinen zeer gemakkeiyk gemaakt Op eene vraag waar de gewenschte trein staat wordt door de portiers en het stationspersoneel naar die borden verwezen Een versohrikkelgk ongeluk heelt Zaterdag plaats gehad aan boord van de Eugenia eea stoomschip dat tusschen de Siberische steden Tomsk en Barnaul vaart Ongeveer 9 nur in den avond juist op het oogenblik dat de Eugenia zou vertrekken met 150 passagiers aan boord sprong de stoomketel Vele passagiers hevig verschrikt en gebrand door den ontsnappenden hoeten stoom sprongen in de rivier en trachtten den oever te bereiken Minstens 50 personen hebben het leven verloren van wie er 27 tot de bemanning van de Eugenia behooren De meeaten verdronken Slechts enkele opvarenden bleven ongedeerd De kracht van de ontploffing was zóó hevig dat een stuk van den ketel ter zwaarte van 250 kilogram ruim 400 meter ver werd weggeslingerd De Engenia die eerst een jaar oud was is geheel vernield Zg had 900 000 gulden gekost Men schrgft uit Utrecht De burenruzie die dezer dagen het kantongerecht te Amsterdam beeft bezig gehouden brengt in herinnering een dergelgke muzikale quaestie die voor eenige jaren hier tusschen buren ontstond doch die een veel vreedzamer althans niet zoo n luidruchtig verloop had dat er een draaiorgel en een muziekkorps aan ts pas moesten komen Toen de gebroeders Veerman de bekende violisten zich hier pae gevestigd hadden een banner bekleedt nog altgd een eervolle plaats in het orkest van Hnschenrnyter bewoonde zg kamers op de Nende waarvan de achterkamer met bare vensters uitkwam in den lommerryken tuin van een fabrikant in hot huis Drakenburch op de Oude Gracht Die koele achterkamer was het lievelingsvertrek van de beide artiesten Waar zg gaarne uren aaneen doorbrachten zich oefende in de moeilijkste strykagies op hunne instrumenten Des zomers geschiedde datnatuurIgk met open raam en dan was voor den fabrikant bet genot zoo niet het gebruik van zgn tuin bedorven Deze wist echter raad Om den hoek van een muur vlakbij hnn venster hing by een schelletje dat hg verhoud met een battery die op den grond stond En zoodra dé heeren Veerman begonnen te musiceeren klonk ook het eindeloos tingeling dat eerst ophield als de heeren hun venster sloten Dat schelletje kostte geen geld en geen moeite en was zoo inver relend dat de mnsici het er ten slotte tegen moesten opgeven Vriendschappelgke onderhandelingen baatten niets I iVerhuizen was de eenige oplossing en daartoe is dan ook maar door de artiesten besloten Sedert zgn die kamers nooit meer aan musici verhuurd Het Belgische Kamerlid prof Emile Vandervelde sprak Maandag avond te Amsterdam in een door het Soc Leesgezelschap belegde vergadering over La crise de croissance du socialisme t Was zegt het Hbl een zeer doorwrochte rede uitgaande van de in onze dagen dikwert gehoorde bewering dat het socialisme aan de oppervlakte wel wint doch in werkeiykhsid toch aan kracht verliest omdat het feitelgk langzaam afglgdt van de belling en meer en meer hervormingsparty wordt Degenen die deze meeBing verkondigen beweren dat de socialisten langzamerhand verzeilen in het radicale kamp en trachten dit aan te toonen door tal van voorbeelden waarbg de socialisten by verkiezingen de bonrgeoise partg steunden De heer Vandervelde nu beweerde tegenover deze nitspraak dat zg door feiten wordt gelogenstraft want dat de kern van bet soeialiime nog niets van zyn kracht heeft verloren en zuiver revolutionnair is gebleven Hy erkende dat de toenemende kracht van het socialisme thans een crisis heeft te doorstaan In onze dagen van een bloeiende industrie van hoogo loonen en overal drang naar minder worktyd kan het een oogenblik schijnen dat de revoljitiounaire kracht van het socialisme is gekeken doch als de cricis in de ngverheid komt en de vette jaren znllen moeten plaats maken voor de magere zal zeide hij die revolutionnaire kracht zich de ta sterker doen geldan Dit noemde hg de onvermfldeiyke toekomst de reformisten van heden znllen meent hg de revolutionnairen van morgen zgn Waar tot dusver in het socialistische kamp verdeeldheid bestond daar kenmerkt deze zich feitelgk thans slechts over vragen vnn taktiek over vragen die de praktgk betreffen en alleiigs gemakkelijk zullen worden opgelost Hy legde er verder krachtig den nadruk op dat de groote kracht van het socialisme is als het samenwerkt met de coöperatie en hy trachtte door tal van voorbeelden voornameiyk aan zgn vaderland ontleend aan te toonen dat door de kracht der coöperatie vooral op het platteland het socialisme in kracht is toegenomen Hg eindigde zgn betoog met als zgn overtuiging uit te spreken dat de crisis in de toenemende kracht van het socialisme slechts gaat over theoretische vraagstukken die blgken zullen zeer gemakkelgk te kunnen worden opgelost De spreker werd zeer uitvoerig bestreden door prof mr Trenb die betoogde dat van de vermeende eenheid in de socialisten rgen geen sprake is en de socialisten feitelgk zgn een hervormende party zooals de hervormende partyen der bourgeoisie en hoopte dat eens die hervormende partgen zouden samensmelten niet in het belang van eenige party maar in het belang van de arbeidende klasse In antwoord daarop bestreed de heer Vandervelde krachtig de beginselen der radicalen Hg erkende gaarne dat zg in het belang van het proletariaat veel goeds hadden gedaan en ook de coöperatie krachtig voorstaan maar hg noemde hun voortstuwende kracht niet die van het socialisme en hield vol dat het ontbreken van revolutionnair karakter bg de radicale party steeds een beletsel voor het socialisme is om er mede samen te gaan De Kamp schryft onder meer het volgende naar aanleiding van het betrenrenswaardige ongeluk te Arnhem waar Zondag een wegwedstrgd uitgeschreven door den Gelderschon Wielerbond aangei loten bjj den N W B een 21jarige jongedame zoodanig door een der racers is aangereden dat zy kort daarop ia overleden Het is aan do vereeniging die gewooniyk wegwedstrgden protegeert de N W B en wellicht ook aan de justitie om hier verder in te grgpen zegt de Kamp doch wg vragen ons af of het niet op den weg van den A N W B ligt om te trachten nu eens een stokje te steken voor dat misbruiken van den openbaren weg Herhaaldeiyk is door den A N W B die reeds in 1H96 alle bondswegwedstrgden verbood getracht de wegwedstrgden die gevaarlgk zgn zoowel voor rgders als voor het publiek tegen te gaan Het hoofdbestuur had hoop dit weten wg dat in de nienwe rgkswet regelende de veiligheid van bet verkeer de wegwedstryden verboden zouden worden doch uit de verdeeling van de werkzaamheden der Tweede Kamer der Staten Generaal laat zich niet aanzien dat die wet spoedig in behandeling zal komen Nu vragen wy is het niet de plicht van onzen toeristenbond met krachtige hand deze zaak aan te vatten en te trachten te verkrggen dat die wegwedstrgden geheel verboden worden f Niet alleen toch dat door de ongelukken die bg wegwedstrgden gebeuren scherpe verordeningen worden uitgelokt maar de wegwedstrgden ontatemmon terecht publiek en autoriteiten en zyn daardoor in strgd met de belangen van het toerisme By deze gelegenheid il voor de zooveelste maal weer bet bewgs geleverd welk een groote verantwoordelgkheid op de organisators van wegraces rust en boe weinig men zich deze verantwooodeiykheid soms bewust is De wedstrgd in kwestie toch werd georganiseerd op een der grootste en drukst bezochte verkeerswegen van Arnhem terwgl het eindpunt vlak bg de kom der gemeente was gelegen alzoo op een punt waar uit den aard der zaak een vrg groote toeloop van nieuwsgierigen kon worden verwacht De gevolgen zgn helaas niet uitgebleven Een ooggetuige schrgft omtrent het ongeluk dat bg deze race plaats had bet Volgende Naby het eindpnnt vlak by de bebouwde kom der gemeente verdrong zich veel publiek hoofdzakeiyk bestaande uit kinderen Daar komt plotseling oen troepje sportende rgders aan de halzen gerekt over het stuur niet in staat om iets te zien Op hetzelfde oogenblik steekt een ongeveer 20 jarig meisje paa v rl Oid den weg over een hevige aanrS dïng volgt de aangeredene wordt over den jg geslingerd en valt Er vliegen nog een psrar andere renners over haar heen en toéel men haar opnam was zg reeds stervende Eenige oogenblikken later overleed de ongelukkige De wielrenners schenen er vry goed afgekomen te zgn Aan onze zegsman werd althans medegedeeld dat byv de renner diede juffrouw aanreed in bet volgende nummerwéér uitkwam We hebben reden om ta bopon dat thans door de autoriteiten maatrogelen sollen worden getroffen opdat de organisatie van wegwedstrgden op zulke loBse schroeven als hier het geval blgkt te zgn geweest niet meer kan voorkomen maatregelen waardoor het mogelgk zal zgn afdoende controle nit te oefenen op de genomen veiligheidsmaatregelen en het publiek te vrgwaren tegen afachuwelyke ongelukken als dat van Zondag I In verband hiermede gaat het blad na welke bepalingen in andere laïden tegen wiolerwedstrgden op den weg bestaan Vooraf wordt opgemerkt dat in enkele landen op het orgaaiseeren van wegraces strenge straften zyn gesteld wanneer dit geschiedt zonder de vereischte toestemming van de bevoegde autoriteiten en b indien geen geneeskundige mot een voldoende hoeveelheid verbandmiddelen bg de start aanwezig i Zon het niet tgd worden dat ook onze wetgeving eene dergelgke bepaling in het leven riep ter voorkoming van meerdere ongelukken t De wedstrgden ten behoeve van en doorenkelen georganiseerd brengen den wielersport in dibcrediet reeds meermalen hebbenwe hierop gewezen Stadsnieuws GOUDA 26 October 1900 1 Ds Chr damea zongvereeniging Excel1 sior alhier onder leiding van den heer Willem Eerper gaf Woensdag in de zaal Kunstmin alhier haar eerste uitvoering Te rekenen naar het kortatondig bestaan I viel deze uitvoering zeer te roemen Men I had echter om den avond zoo genoeglgk 1 mogelgk te maken een aantal dilettanten 1 ge inviteerd die uitstekend voor het iustrni menteel gedeelte zorgden terwyi als solisten 1 optraden de heeren W Kerper bariton en C van der Want viool die zich hoogst 1 verdienstcigk van hnn t k kweten 1 y£R6ilDËRlK6V4PgKGyEENTKR4AD VltUDAG 26 OCTOBER lUOü j Vo orzitter de Burgemeester 1 Tegeuwooidig zyn alle leden behalve do 1 heor van de Velde I De notulen der vorige vergadering worden l voorgelezen en onveranderd goedgekeurd 1 De Voorzitter Ik heb de eer den raad 1 mede te deelen dat is ingekomen een brief I van den IJirectenr van het Kabinet der Ko1 ningin dank betuigende voor de gelukwenach 1 by de verloving aan H M gezonden I 4lat door Ged Staten ia goedgekeurd het I vooratel tot wgziging der gomeeute begroo1 ting en dat door B en W de boeken en de 1 kas van den gemeente ontvanger zyn nage1 zien en in orde bevonden Het proces verbaal 1 ligt voor de leden ter visie 1 Aangenomen voor kennisgeving I Ingekomen 1 1 Een brief van de Commissie voor de 1 Strafverordeniugen tot wgziging der verordening op do tramwegen I Ter visie i De Rekening van het Museum vanOudheden dienst 1899 Ter vlaie 3 Een adres van 1 H Roode en 31 anderen verzoekende de gasverlichting be I noodigd voor de straten niet weder door de 1 gemeente te doen betalen 1 Zal worden behandeld by de punten van 1 de agenda heden aan de orde I Aan de orde 1 De ontwerp begrooting der gemeenteI gasfabriek voor 1901 1 Algemeene beschouwingen De heer van Galen M de Voorzitter ik I wonachte gaarne eenige inllchtiugen over 1 punt 10 Hteenkolcn het vorige jaar is bej sloten dat wy nog 11000 H L noodig hadden 1 voor Januari 1901 lün die nu onder die 88000 H L begrepen De Voorzitter Niet in het vorige jaar is dit besluit genomen maar eenige maanden geleden en die zyn niet gekocht voor Jannari I maar er dient toch een raming te zyn en wanneer de kolen niet gebruikt worden van j dit jaar dan worden z i in Jannari gebruikt 1 De heer van Galen W de Voorzitter ikheb dit zeer dnideiyk in het voorstel gelezenen dan zouden er geen 88 maar slechts 77 1 duizend Hectoliter aangeschaft moeten worden en dus een mindere uitgaaf van f 15800 I vorderen en kon de gosprgs weder met 1 1 cent worden verminderd I De Voorzitter Ik weet niet in welk gedeelte van het voorstel n dat geleten heb 1 maar in het Verslag pag 65 staat dnidelgkdat er zyn aangekocht 15000 H L en erzon dan maar een overschot zyn van 3 it 14000 H L De heer van Galen Er staat dat er voor Jannari noodig moeten zyn 11000 H L en 1 die reserve ia niet noodig I De Voorzitter Er ia niet aangekocht 118000 H L maar 15000 H L voor reserve in Januari is niet gezorgd maar het is toch 1 te bogrygen dat wg in Januari niet zonder 1 kolen mogen zgn het is evenwel alechts een raming de toeneming van h l gasverbraik is I weder met 20 pCt tpegenomen het schgnt I