Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1900

dat de bepaling der chadevergoedingen sub 6 aan t Haagscbe arbitragehof zal worden opgedragen Alle gezanten hebben iin deze nota geteekend Verspreide Beinliti n j Frankruk I Mevrouw Breylas is eergisteren te Nizza 1 aangekomen waarheen haar eclitgenoot 1 haar van Parjjs nit spoedig zal volgen 1 t Moet er met Esterhazy te Londen i n 1 derdaad uiterst trenrig bystaan conform I aan zjjn schrgven van eenige weken geleden aan zgn vrouw iemand die hem in de I Engelsche hoofdstad ontmoet heeft zegt dat 1 het niet mogel jk was m don uitgehongerden 1 Blnipendon man die om bnlp vroeg den vr a I geren Franschen officier te herkennen 1 Terwijl het gerncht dat generaal Frey 1 door de regeering uit China zon zju terug 1 geroepen wegens da afzending van den 1 rijken bnit uit China naar het moederla d door niets bevestigd ia vertelt de Siè lo dat er aan boord van den Colombo te Marseille alweer een zending geplnr derd goed ia twaalf groote kisten is aangokomiMi meest kunstvoorwerpen en een Fransch soldaat heeft verteld dat het deel der Franschen in den buit zoo ongeveer zeventig mlllioen bedraagt Itaue Te Genua loopt het mis niet alleen de arbeiders aan de havens hebben het bijltje er bij neergelegd doch ook de trambcambten en andere loontrekkenden zoodat men reeds Zaterdag een twintig dni end stakers telde De voorstellen tot bemiddeling van den prefect zijn afgewezen als niet beantwoordend aan de eischen Mei vreest nog verdere uitbreiding en do regeering heeft troepen gezonden ter voorkoming van geweldplegingen Het te Eorae verschijnende blad Opinionc welks leider kortelings beweerde geld te jmoeten ontvangen van den premier Saracco I wegens bewezen diensten beeft plotseli ig 1 opgehouden te bestaan I BINNmLANSr Men schrgft nit den Haag 1 Z H Hertog Hendrik van Mocklenbn g 1 Schwerin ontving gistermiddag ten 12 nar I ten Paleize een bezoek van den president 1 der Zuid Afrikaansche Repnbliok 1 Te half twee gistermiddag bracht Z H Hertog Hendrik in bet Hotel des Iiid s een tegenbezoek aan president Kruger Zijne Hoogheid die de uniform droeg van 1 het Mecklenbnrgsche jagerregiment was v rgezeld van Hr Ms adjudant jhr Van Tets Hem toegevoegd Aan den ingang van het hotel waaruit de driekleur van Mecklenbnr Schweriu o itplooid werd op het oogenblik dat de Hertog binnentrad werd Z H ontvangen door den I heer Van Boeschoten zaakgelastigde der ZnidAtrikaansche Republiek die president Krugor ook vergezeld had naar het Paleis en die Z H begeleidde naar de onlvaiig t salon van den staatspresident iOVERTEiXTIEfS Te Huur of Te Hoop om terstond te a iïivftaiden twee naast eiknitder staando pracMige Pakhuizen geleiden te Goudii aan ile ïurfsiitgel Te bevragen Lange ïiendeweg D 29 Teiephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaai voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlen cn onilerhoud ratis Het net is aangesloten aan het Bflks Intereommunaalburean Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaai aan bel Bureau ACHTER ÜE VIMCHMAEKT BEHIBDEPram tl ii warU verplicht o i t UKItK te lett ii UIT HET Mag WIJN VAN M RAVKNSWAAY ZONEN GORINCHEM i e e rHEËËN worden afgelerurd Hl verzegelde pakjee vau m w e en een half en een Ned ons imet vermelding van Nommer er Prfls voorzieo van iievenstaam Merfr volgens de Wei gedepo neerd Zicb tot de uitvoeiim van gi ierfle ordertt aanbevelend J nUKKBAMüT L7 wordt nit overtoiging ala een weikeli ke hulp m den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOEFOKL S Boekh Zaltbommel lr t SpwrweglS GOUDA lnt r im i e a g I oa b r W Gr B d 7 17 I 4t 8 U 1 17 1 33 I U lO M 10 11 IMO 11 it U J 10 19 r 8 3 10 30 l J 10 87 8 8 5 9 31 10 10 10 l 11 01 11 47 i tt ii n 11 48 1 aoad Moordrooht door ieuwsryerk t Oapelle 7 47 8 07 aotterdim M Rollerd mD P Rolterdnm B Rotterdam Beun Rottordlim D P Kottsrdsm M Oapfillfl Siouwerkeik Moordreoht Souds i AUm l 711 30 n u i t a i p 8 a H i pp i L i i J ï l 10 18 10 48 11 3S Oouda Zeienh Moero SoetermeopZog Voorburg H g 1 n 11 l A VI 1 T B R D 4 ti tiru m 6 9 Kil 8 31138 10 30 10 69 13 08 1 10 3 86 07 485 1 ili8 S 9 M O 9 1 37 11 06 Kmit W 8 01 8 68 9 1t 10 10 11 04 11 43 18 571 57 4 1 1 61 6 0 6 016 44 9 31 10 8 1 011159 kmst G 8 I u 13 9 SI 10 15 11 P 1 03 1 1 1 11 8 10 5 1 6 45 6 8 9 31U 0 11 16 11 14 8 15 3 15 t II H W 6 Voorburg 5 Zoeterm efT yeTflnh Mc 6 r ii i 6 a FMlUtM r Uooda t iO 6 34 7 i 8 13 9 07 Oudew 6 S6 Wosrd 5 4 8 18 UtrMhl 6 0S 7 4 18 8 53 9 39 10 14 VTi Ul 6 3 7 1 8 10 8 alS 8t 1 16 H S7 H ll 3 1 1 10 8 314 416 116 317 091 10 9 51 LVmi W 5 14 6 47 7 80 3 1 8 4 9 O 45 11 80 11 41 1 05 l i 3 11 8 4 5 0 6 18 6 36 7 6 8 S5 10 06 irt 7 0 7 31 8 18 9 9 9 2 11 18 10 84 1 51 1 16 1 6 3 18 4 18 4 84 6 47 7 16 7 64 8 0 9 II 11 88 UtHchl Woorden Oudew a ad peud belang Om de betcekenis te begrijpen zou men de oude en nieuwe leiing naast I elkaai moeten stellen waarvoor op het t oogenblik de gelegenheid ons ontbreekt De I voornaamste wijziging lijkt ons de e dat nu § 2 waar sprake is van verzekering tegen invaliditeit en ouderdom de woorden zoo noodig in de passage zoo noodig ten deele op kosten van den Staat worden geschrapt De vergadering zal hebben te voorzien in de verkiezing van vier bestuursleden in plaats van de hoeren mr E E Van Kaalte dr W F Ruusch J W 0 Teilegen en D De Klerk die aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar zijn President Kruger woonde op Kerstochtend de voormiddag godsdienstoefening bij in de Gereformeerde kerk A in de Heeinraadstraat te Scheveningen onder gehoor van ds van der Valk Hjj was vergezeld van de heeren Wolmarans Eloff Bredell en mevr Eloff Door de woning en den tuin van ds van der Valk werd hot gezelschap ter kerk geleid Tot tekst zijner prediking had de predikant gekozen Lucas 2 7 laatste gedeelte De gemeente zong hem Psalm 134 3 toe Na afloop van den dienst vertoefde de staats I president nog een poos in de predikantswoiiing De drie predikanten der andore ge I meenten werden hom voorgesteld Bij zyn vertrek werd de staatsprcsident door een I menigte opgewacht en eerbiedig begroet Zijne Hoogheid bleef ongeveer tien minut n lnj den president op bezoek Behalve jl r Van Tets en den heer Van Boeschoten was niem ind bij het ond jrhoud tegenwoordig 1 De vestibule van het hotel en de naar de vertrekken van den president leidende trap waren veriierd door een bevallige rangschikking van de tallooze bloemitukken welke den staatsprcsident in de laatste dagen waren 1 toegezonden Aan do kiesvereenigingen leden der Liberale Unie is door het bestuur het volgendeschrijven verzonden 1 Met het oog op het naderend einde der parlementaire periode 1897 1901 en de aanstaande verkiezingen hebben wiJ liet noodig geacht een heizieuing van het Hervormingsprogramma van 189ó voor te bereiden Terwyl toch sommige der daarin verlangde vettelijke maatregelen zgn tot stand gekomen oordeeleu wij w jziging of aanvulling van dat programma in enkele opzichten I gewenscht Het huwelyk van H M de Koningin zal behoudens onvoorziene omstandigheden Donderdag 7 Februari voltrokken worden Geuiengile Berichten In den trein waarmede bjj Twello dezer dagen het ongeluk gebeurde zat ook dr Langfeldl voorzitter van het Mecklenbnrgsche Lundsgericht Hö heeft echter geen letsel bekomen Slechts zijn bagage is verloren geraakt I Mitsdien hebben wij de eer hh afgevaarI digden der kiesvereeuignigen loden der LibeI rale Dnie op te roepen tot bewoning eener I algemeene vergadering der Liberale Unie I op Zaterdag 26 Jan 1901 ter behandeling I der punten op de hierachter volgende agenda I vermtjld Vaststelling van een programma van I urgentie als in 1896 achten wjj minder I weii chelflk wel echter behoort naar onze I meening de algemeene vergadering met beI trekking tot het kiesrechtvraagstuk thans een I nader besluit te nemen Ons voorstel daartoe I is onder no 6 der agenda opgenomen I Uit punt 6 strekt om te nemen het vol gende besluit W Ph hoofdbesteller b j de posterjen te Nymegen is op last der justitie aangehouden en gevankelijk naar Arnhem overgebracht Hij wordt verdacht van verduistering Tydens de godsdienstoefening eergisterocbond in de Zniddrkerk aan de Falckstraat te s Gravenhage i het haar van een meisje dat zich te dicht bij het verwarmingstoestel begaf geheel ofgebrand Het kind bekwam verder geen letsel De Liberale Unie in haar algemeene vergadering van 26 Jan 1901 spreekt den wehsch nit dat bij de algemeene verkiezingen van 1901 op den voorgrond trede de Grondwetsherziening in § 1 van haar HcrTormingsprogramma genoemd en dat van de te stellen candidaten worde verlangd niet enkel dat lij instemming betuigen met de strekking van het gehèele Hervormingsprogramma raaar ook dat zij met volle overtuiging do urgentie van den in § 1 genoemden maatregel erkennen Deze § 1 vau het programma is nu geredigeerd als volgt in overeenstemming met het bl sluit yan 2 Juni j l STADSNIEUWS GOUDA 27 December 1900 Naar wij vernemen zal als proef met 1 Januari 1901 do volksleeszaal dagelijksch geopend zijn voor de leden De Liberale Unie handhavende haar h r 1 haaldelyk uitgesproken meening ten gunste I eeiicr regeling van de kiesbevoegdheid los vau eiken band met belastingen is van oor I deel dat ter verkrjging daarvan wijziging der ariikelen 80 127 en 143 der Grondwet noodzakelijk gebleken is en dat deze wijziging jchoort te geschieden m dien zin dat invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen on vrouwen mogelyk wordt Terwijl voorgedragen wordt een tweede lid luidende Gisteren had er op de bovenzaal der Harmonie een vergadering plaats van de afd Gouda van het Alg Nederl Werkl Verbond Om de opkomst een weinig talrijker te doen ziJn had men daartoe een feestdag gekozen doch veel baatte zulks niet Uit het verslag van den penningmeester Indien en voor zooverre algemeen kiesrecht wordt ingevoerd acht zij evenredige vertegenwoordiging door de rechtvaardigheid I geboden en een nieuwe paragraaf § 2 Herziening van de grondwettelijke bepalingen met betrekking tot verkiezing der leden van de Eerste Kamor der StatenI Generaal I Overigens worden elke wijzigingen voorI gesteld van naar ons voorkomt niet ingrij 0 o D U 1 11 9 U 13 I 9 08 11 53 1 S7 S 18 il BO S S9 4 B4 S S 18 9 57 10 35 11 0 11 09 11 19 ll 6 11 85 9 34 9 33 7 85 8 S1 83 Ml 1 18 7 S8 1 SS 40 S tO 8 b7 9 C i j 7i 7 61 U M ó i n 5 U 50 u 4 3 4 47 I 4 H 5 35 4 44 M SI 5 07 5 IS H 13 30 7 B BOTTEBDAM SOBDA ti m l t3 1 51 lf 3 14 H l s 8 03 03 S S 9 10 U 48 11 31 11 45 U IO 7 58 6 4t 10 1 lO jn 10 38 10 43 l ld 8 89 33 7 43 U 5J1S 0 U tl 1 0 34 9 00 9 39 10 08 10 19 8 55 4 41 5 80 8 07 7 18 4 61 5 41 01 3 61 5 11 liM w 5 17 10 8 7 39 8 04 n h kUae aitn btUlo 8 87 8 11 8 63 i ltl 9 14 9 08 19 7 77o oo 10 1 10 59 11 3 13 1 u Jft nv jrrir4 5o 15 7 16 7 e 7 8 7 53 7 65 il = l ij 38 j 5 1 031 45 iiss Jo m 1 L2 LJ 1L 9 SS 9 41 S 6 04 7 02 7 11 7 89 8 8 8 55 9 03 9 44 lll U 11 86 11 35 11 06 1 3 1 3 40 3 57 4 00 4 15 4 S7 5 88 6 31 T l 7 41 7 56 M8 9 61 10 S0 SS 10 17 1 86 4 43 1 23 9 67 81 lO SS 1 60 05 l i 3 3 91 B J 5 10 28 14 6 7 88 7 43 07 O 9 13 9 80 10 11 ln R4 U U iiS 18 34 9 13 1 09 3 8 l 7 i K t R ÏI i 4 7 0 7 11 ► 9 8 81 4R K t i 59 lau l ku liet gmknd wodn i Humonilntniib Um It co 8 Wvm ntn btalen L BaWn eo Inljat U inppleiuit hiinji n 10 69 13 00 13 37 l llS il 11 4 1 5 59 6 31 7 10 7 36 11 16 l SiJ 1 S5 H J4 1 40 9 6 11 7 38 10 49 11 47 ii n i t 5 n o 1 D u raiiiu i 11 87 1 5 101 88 i H I 10 i 10 46 11 07 9 31 6 18 6 ti 7 47 8 33 9 80 10 10 10 66 11 38 11 03 l 4 S 08 3 1 4 J 4 41 5 4 6 51 7 00 i S 0 6 07 6 41 8 09 9 37 10 33 il 7 6 7 7 74 7 7 S 76 9 89 1 01 11 83 11 83 6 UÏ n 4i o u 11 66 la I 4 8 5 M 6 68 8 17 10 41 1 35 4 33 l t 5 08 J Jt 8 S0 li 0 9 55 10 64 U JT U l 13 61 1 16 14U 3 6 4 4 I6 89 bleek dat er een batig saldo van ruimt 65 in kas was Het jaarverslag vau den secretaris werd daarop uitgebracht en daarin werd geklaagd over de slechte opkomst der ledon Men had echter veel te tobben gehad daar het bestuur niet voltallig was en vooral hot vertrek van den ijverigon voorzitter was een groot verlies voor de vereoniging Als echter het bestuur weer was aangevuld hoopte men weer met nieuwen moed te beginnen en daarvan met de verkiezingen blijk vah te geven In Haastrecht had men een afdeeling helpen stichten en in deze stad Was een verueniging van metaalbewerkers opgericht welke op t oogenblik in een bloeienden toestand verkeerde Het dagelijksch bestuur van de Coöperatieve Bakkerij kreeg er verder van langs over de minder nette ontvangst eener commissie die het bestek wilde doen wjjiigen bj den bouw der winkel Als bestuurslid wer4 herkozen de heerL Roparon die aan do beurt van aftreding was Gekozen werden vervolgens de heeren W I Roepers C J van der Want en P Bakker I In de volgende maand zal er denkelijk een I kinderfeest worden georganiseerd terwijl er I kans bestaat dat er nog een novelle avond I of andere feestelykheid zou worden gegeven I Een voorstel om zich van den Bestuurdersbond af te scheiden kon nu niet in behanI deling komen doch zal den volgenden keer I op de agenda worden geplaatst Woensdag 2den Kerstdag was het voor I de leerlingen van de alhier gevestigde ZonI dagsschoolvereeniging Laat de Kinderen tot I mij komen een feestavond Ongeveer 700 I kinderen waren met hunne onderwijzers en I onderwijzeressen in de Kleine Kerk aan de I Peperstraat bjjeen Achter in het kerkgebouw I bij den predikstoel waren sierplanten doorI vlochten met rozen guirlandes en2 aangeI bracht dat aan het geheel een feestelyk uanI zien gaf De Kerstgeschiedenis werd naar I de bevatting der kinderen verteld en toespraken gehouden afgewissel i door het zingen van liederen welke met begeleiding van schoon orgelspel opgewekt door allen werden gezongen Broodjes en gebak werden rondgediend en boekjes als prijzen gegeven ter belooning voor getrouw schoolbezoek de oudste leerlingen ten getale van G5 welke de Zondagsschool gingen verlaten ontvingen elk een fraai kerkboekje aan de meest behoef igen werden ruim 100 kleedingstukken door de onderwyzeressen vervaardigd uitgereikt Aan heeren werkgevers wordt kennis gegeven dat de navolgende personen geplaatst zijn in de werkverschaffing en dat zg ton allen tijde inzage kunnen nemen van het werkliedenregister in de werkplaats Lange Dwarsstraat No 139 aanwezig 2 timmerlieden 3 opperlieden 7 sjouwerlieden 2 tuinlieden 1 bakker 1 hekelaar 3 grondwerkers 2 schilders 1 touwslager 1 sigarenmaker 1 machinist l boerenarbeider Ned Opera te Rotterdam Zondag 30 Dec a s Tannhanser Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van couponboekjes hedenavond 7 8 I 9 11 10 t1 9 t6 10 31 6 17 1 37 8 89 7 06 6 8 J 6 46 6 51 6 41 6 04 9 36 9 46 9 53 10 03 7 53 8 31 8 34 ïiöi 7 36 J 0 S 9 47 10 0 lO l U M 9 6 10 08 10 17 10 39 10 84 8 01 8 19 1 17 9 63 S I8 8 11 J 18 C 8 48 8 l 4 I M uur Café Schaakbord B j Koninklijk besluit is benoemd tot com miesstempelaar te Arnhem H A M van Visvliet commies stempelaar te Schoonhoven Bij Koninklijk besluit is benoemd tot com miesstempelaar te Schoonhoven R L Hora Adema aide essaieur te Leeuwarden Bij Koninklijk besluit is aangewezen tot ontvanger der directe belastingen en accijnlen te Oudewater c a W C van Oordt waarnemend adjunct controleur der directe belastingen en van het kadaster te Breda Bij Koninklijk besluit is in zijnen rang overgeplaatst bij het regiment grenadiersen jagers de eerste luitenant F G Kiesz van het instructie bataljon en wel voor debataljons grenadiers Naar aanleiding van het spoorwegongeluk op Zaterdag 22 December j l meldt een ooggetuige uit Gouda die passagier in den sneltrein was Ik zat in den sneltrein naar Berlijn Aan ieder station was de trein te laat en door het groot aantal kerstmisgangers bleef hij aan ieder station langer staan a gewoonlijk met dat gevolg dat wü in Apeldoorn ongeveer D e aat waren Dit was natuttrli k een reden vóór den machinist om dubbel hard te rijden zoodat wg dan ook met een eerste klasse gangetje de wereldstad Teuge halte tusschenApeldoorn en Deventer passeerden Wjj zaten met een vat jongelui die allen naar D enter gingen en allicht flink pleizier haddcin Plotseling terwgl wfj zoo gezellig zaten te praten werd er machtig geremd en op t 46lfde oogenblik stonden wn met een schok stil waarbij ik één mjner kennissen innig omarmde Neen ziet u zulk een remmen heb ik nog nooit gevoeld de raderen gleden over de rails maar de afstand was te klein om te stoppen Nanwelps stond de trein stil of alle portieren vlogen open en de reizigers een enorme boeveelheid liepen verschrikt en ontdaan door elkaar Wat was het geval De bommeltrein die onze sneltrein in Colmsctaate moest passeeren was door onze vertraging tot Twelloo doorgereden en stond daar rustig voor t station te waehten toen wij daar met dien vreeselijken vaart kwamen aanzetten Wie en wat de oorzaak is weet ik niet maar wel weet ik dat wS op den verkeerden wissel kwamen en tegeti den stilstaanden personentrein liepen Hulde aan onzen machinist I Had die man zijn tegenwoordigheid van geest niet behouden dan w ren ondergeteekende euvele anderen met hem er hoogst ongelukkig afgekomen want wy zaten in den derden waggon achter de locomotief Toen wv dan uit den trein waren konden wij het geheele slagveld overzien de bagagewagen was in en op eu door on over een eersie en tweede klasse gereden zoodat wg niets zagen dan raderen balken veeren gasketels enz ja een ruïne zooals ik nog nooit gezien heb en daar door heen het geklaag en gejammer der gekwetsten Zoo n eerste oogenblik is verschrikkelijk de menschen zijn geheel het hoofd kwijt ze loopen en schreeuwen en gillen dat iemand hoeren en zien vergaat licht was er niet en dan steeds dat gekerm van de gewonden waar je op t eerste oogenblik machteloos tegenover staat daar e dan nog niets beginnen kunt Weldra echter waren we met ons vgven aan t werk en smaakten de voldoening om den eersten heer heelhuids vrjj te krijgen Daarna terwijl er vele teertoortsen waren gekomen die het slagveld akelig fantastisch verlichtten ïjjn Wfl begonnen met de andere gewonden te bevrüden Terwijl wjj hiermede bezig waren struikelde ik over naar mijn meening een hoop bagage toen ik het echter van nab j beschouwde was bet bet Ijk van den heer Tiggelaar vreeselijk verminkt zgn eone arm was hü geheel kwijt terwijl zjn andere bij de pols afgesneden was Gelukkig kwamen er spoedig eenige werktuigen o a een dommekracht waarmede wjj den bagagewagen een beetje konden opschroeven en loodoende de gewonden veel sneller konden bevriJdOD Nog al in den klem heeft o a gezeten mejuffrouw J S uit Utrecht Wonderlijk is zjj gered haar geheele coupé is in elkaar geschoven behalve het hoekje waar zij zat haar boenen echter zaten vast en deze zijn door het opofferend optreden van den heer S die zelf met gebroken beenen onder haar op den bodem der coupé lag losgemaakt terwgl zjj daarna door een andere persoon nit het raampje is getrokken Hare verwonding is niet ernstig ze heeft een spier in de kuit gescheurd maar haar zenuwgestel is geheel in de war Toen tegen 11 uur de bommeltrein uit Apeldoorn kwam lag alleen het lijk van den heer Broekhuis nog niet vrj Van hem stak alleen een arm tnsschen de splinters nit terwgl hij een gasketel op zich had waardoor zijn borst geheel was in elkaar gedrukt zooals later bleek In oen helder oogenblik dat ik had telefonaetHe ik naar Deventer waar ik vele in onrust yerkeerende hnisgezinnen tot kalmte bracht Boskoop Beroepen bjj de Remonstrantsche Broederschap alhier de heer H van Assendelft proponent te Rotterdam MooBDRECHT 27 Dec Gisteravond werd in de Ned Herv Kerk alhier het Kerstfeest op luisterrijke wyze gevierd Een prachtig versierde Kerstboom rijk verlicht was opgericht Daaronder alles zeer net gerangschikt lagen een aantal kerstgeschenken bestemd voor de leerlingen vanhetKinder Zangkoor en van de catecoisatièn Dat deze kinderen met de gaven waarbij ook eenige lek kernijen kwamen zeer ingenomen waren kon men aan de verliengde gezichten zien Een schoon kerstverhaal werd door Ds v d Meer v Kuffeler ten beste gegeven terwijl een en ander werd afgewisseld door een viertal tweestemmige keistliederen met orgelbegeleiding gezongen door het Kinder Zangkoor onder leiding van den heer J Engelbregt Een groot aantal belangstellenden waarvan velen zich met een staanplaats moesten vergenoegen woonden deze kerst boomfeestviering bij In alle opzichten kan dit feest welgeslaagd genoemd worden i ieniive Parapliiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTu S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelevhonn Xo 11 ïicurs vjui uislerd iu Vikrs ilothrs 81 1 93 V 93 98 i 93 88 2 V I 67 88 Vll 83 34 i 65 961 9611 1 6 I ll 67V 92 2S S l 1 10 34 00 UI ili 6 1 436 7 102 204 164 22 UEO nll L Oert N d W 8 8 dito diVn lllc 3 dito tlito dtto 3 HoHO K ÜbLQoarll 1981 93 4 lOd i TAUl lMobr ïini 1862 81 5 OoaTÏKK Obl m apier 186s 6 dito lil t Ivor 1868 5 PoBTUOAL Otil mi t coupon 3 dito tioiiel 3 Roland ObMMunenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 dito bn Rolh 1889 4 dito bij Kop 18S9 90 4 d to 10 Koud leüii 1888 6 dito dito ditu 1SS4 5 SpANjs Perpet arhuld 1881 4 TeauKU Gopr Couv leou 1390 4 Ge liieoing aotie D Gec leeuiu MneC aoioAFR Hp V oblg 189 Vlliioo Ub it Sch 1890 6 VHNIZUKLA Obl 4 oiiliep 1881 yVBTliaUAH Obhi atiuu 1895 3 HottshUah Std l Icbli 1894 3 Sbd N Aft H ulo ami I Arend b T bMlJ Corli8ratoii UoliMaatscbappy dito 1 28 110 90 291 lU V 10 224 235 10 35 55 161 97 1 8V 1 100 100 114 141 68 IU5 74 104 37 25 i f 8 160 10 108 101 91 100 117 117 101 S4V Am Hjpoibeeltb paodor 4 Cült Mij dorVoratonl aaiid a Gr H ïpolbcokb paudbr 4Vi Nederlaiidsi be lalik aaod Ned Handelmaatacb nito i N W Pao Hyp b paodbr 3 Rott Hy Otlioekb panrliir 4 ütr Hypolheo b dito 4 l OoBTBNU O ipl HouK bank aan i IIUSL Hypothetikbauk pandb 6 Vmbrika Equi by polh paoilb 4 M iw L G Pr Litn ort 6 ID HoU IJ Spour Mij aand Mij tol Eip 1 St Sp and Ned lud Spoorweg m aand I Ned Zuid Afr Spin aand 6 dito dtto dito L891 dilo 5 TAUlSpoor l 1887 1 A Eolil 3 Zuidlul Sp mü A H bl 3 otRif Waraohau WeeDeu aand BOIL Qr Kuaa OPRUIMING der EESTEEKENDE MANTELS COSTUMES llloHseii I elsii lr § ell l elterljcii Tot veel verminderde pryzon O SA MS oil I N GEZOND EN Met hartelyke dankbetuiging aan de gevers vermeldt de Vereenigiug Avmonzorg dat zi van de navolgende personen Soeplasten heeft ontvangen H J V M 0 P W D P do R Mevr B v d S de S B P N N N N Mevr v H Mevr Wed v d B Mej 8 d B Mevr W Ook de pakken kleedingstukken waarvan een paar lysten vergezeld waren waren zeer welkom aAKKTBEElCHÏlSN Goutia 87 Uecember 1900 Granen Aanvoer en handel waren heden van geen betcekenis zoodat hiervan geen ngteering te geven ia Veemark r Melkvee goede aanvoer handelen pryzen Vette varkenb goede aanvoer handel traaji 18 i 30 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrywel 19 i 30 Lt per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug J 0 70 1 per weck Vette Schapen geen aanvoer handel malif k Lamschapen goede aanvoer handel vlugger 14 i 22 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel nialig 7 a ƒ 16 Graakalveren geen aanvoer handel letb beter 4 t okkalveren ƒ 8 a y 17 Kaaa aangevoerd 49 partijen handel flauw 10 kwal y 27 a ade kwal 22 k 26 zwaardere NoordHollandsche 4 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 i ƒ 1 40 Weiboter 1 15 i 1 20 Burgerlijke Stand RoouwIJk GEBOEEN Maria ouders W Ruiieveld cn N Wingelaar Flens oudeis L Verkerk en B Y M van Uolden OVERLEDEN H van Wensveen Openbare Verkooping VAN Onroerende Goederen ONDER Haastrecht en Keeuwijk voormiddags te De Notaris J KOEMAN te Haastrecht zal op WOENSDAG 9 JANrAEI 1901 des elf uren in het Koftiohuis van den Heer A M BLANKEN te Haastrecht publiek veilen en verkoopen Nr 1 Een goed onderhouden HUIS eu EEl met TUIN aan de Westzijde van do Kerkstraat W jk B Nr 101 te Haas trecht Nr 2 Een goed onderhouden HUIS en EEF met GROND aan bet Marktveld te Haastrecht W k B Nr 118 Nr 3 Een HUIS met EEF eu GROND aan de Hoogstraat wgk B Nr 6 te Haastrecht Nr t Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wyk B Nr O te te Haastrecht Nr 5 Een gunstig gelegen HUIS on EEF aan de Hoogstraat te Haastrecht wyk B Nr 97 Nr 6 Een gnnstig gelegen goed onderbonden WOONHUIS met KieederbleekurIJ genaamd De Usei EEVEN en GROND aan den Üsel in Stein te Reeuwjjk nabjj de Haastrochtbche brng wp I Nr 40 en 41 In dit perceel wordt sedert vele jaren de Kleederbleekery uitgeoefend En Nr 7 Een perceel WEILAND zeer geschikt voor BOUWTERIIEIH naaht bet vorige perceel in Stern te Reeuwi k Dit piTccel beeft een breedte langs het Jaagpad van ongeveer 56 Meter De perceelen Noramers 6 en 7 welke door do gmistige ligging aan tram on water I Kel bizonder geschikt zyn tot oprichting van een fabiiek worden nu afzünderlyke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen geeftNotarisKÜKWAN voorfioemd bij wien ook biljetten te bekomen zón waarin de perceelen brtn der zyn omschreven ThUny s Wonderbaliia a ilo alioelo worelil liekoud cn L eroeiiid Onovertroffen middel tegou iilU tt I H t I O H jt li e e rII a H IC 11 k t II en Inwendig ft uowui a a ook u tnuu hg in bijna itle tiüktegtivulku toet good icevglg fiuit te weodüit rU8 per tlucou 1 f 1 per pust t 1 16 TMotfy s Wondefialf l ezit L oii aUiioft ouitekeiido gonoeikrtoUl on Ut il itnm workiii Mnukt nieoatnl fllke pijulijkd en evflarvolIe operntia ntiboül o orboditf Met d v u Kiilf ncrd eon 14 iittr uuil voor ünii eneesll k reliiMiden licfUgezuel un onlmii fl oon bijna iSZ ïniir kHukeriydBH ueuezeu Hrenut genezing eu vur nek tint der pijnen l ij wonden ontstekingen enz vau allei Ioi iird Prijs por pot f 160 per post f 1 60 Centraal Mopót voor Nederland ApotUekf r llR ltl SlM EHN Eokin 8 Amsterdam Wair geemlepfit ii hestellc men direct aan ilieSehutaentpothelw lies A lini IIKY ia PrcKrail bel Itohitich leaUrreicb Gelievo prDapeutus te untbieden b bet Ceut aal DepAt Snnitn okin 6 1 tniterdam Paln ExpclUr Dertig jaa wordt dit mtddü met verrtawod raooe als pijQBtiltende uwT niig tangewend tegen Rlieumatiö JichtVerLowlheid puo ia O den vertrouwen op het fabriBkBmürk Aokei Ad l AV5c eii50o defl in de meoatfl apotheken To Amsterdam bu Uloth Oe ihan van Tayll en Banderw f ö Slöitcr gii Rfltlcrbnm fi ytH §§ eiten iet beteugeling vau liet DEAHEMISBEUIE voortaan overbodig Gewapend met unB beilroiddel fSI ff J kan iedereen z ne eigen familie van do drunkellende be vrijden zeUa buiten me io ett n doi Hiders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en trancü de Firma J JOSKI HUs oen Êtaug