Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1900

o 8388 Zaterdag 89 December 1000 30ste Jaargang mmm mium DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefooB A o De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telefoon No S ADVERT ENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DeNisuweRotterdamsclis Courant kost van 1 Januari af buiten Eotterdam tranco per post in S zendingen of per Agent Directeuren Vitgnert NIJGH ZOON EANSCES STOOMVEEVEEIJ hiHiiiscbe W sscberij H Ol EIVHEIMER 1U ïiHiUKaHe Rotterdam iebreve it Td do r Z M den Koning der Belgen iliKilddepót voor GOUDA Je Heer A VAN OS Az fM iiiiitfit noT hot toornen en rerven van tlltj lierren u I ftraeB rarderobeii aliook dia rppcmtK inneht int voor het tooaun Tmn iliicbtj DiHiiU ls veereu bont enz mnlpnen tatelkleeden enï worden dmu d ipt uwfltt u laatHte methode geverfd AU i oederHii h tó0 gestoomd of everfd ri nl ti oiiKchndelflk voor de gezondceid valj euH strfial Iwwerbt V De Stedelijke Hypotheekbank CoM stigd tr si ravciiljage Volteeksnd Maalsch Kapitaal EEN LILUOEN GULDEN waui wpij fit i t f lOO OÜO ÖKSTUUE Ooiiiiiiiw arissen Jhr Mr W H DE SAV0R5JIN LOHMAN Rechter in de ArrondissementaRecht bank te b Gravenhage Mr F A MOLSTER Advocaat te Amsterdam C M C OBREEN Directeur der MaatschappS voor Assurantie Disconteeringen Beleening der Stad Rotterdam teRotterdam Mr F W J ö SNIJDER VAN VVISSENKEEKE Raad Advisenr aan het Departement van Justitie en Directeur van liet Bureau voor den Indostriêelen üigendum te s Gravenhage G L DEWETSTEINPFISTEE to sGravenhage Secretarü AV H V Ra AN HEEMSTRA BurMmocstcr van Deventer Lid van de Provinciale Staten van Overvisel te Deventer Voorzitter Mr J D VEEGENS Advocaat Ui v4n lic 2o Kamer der Slaten Generaal te sGravenliage Onder Voorzitter F J G BOSMAN Directeur van Het Levdaclie Veem te Rotterdam L PKOÜGLEEVEU FOEÏUIJN Directeur van het Ontvang en Betaalkantoor te Rotterdam H L ENTHOVEN H Lz Directeur der Pletterö te s üravenbage J C E KNAVP Jr I id A RocdUEiTE Zoos Makelaars io ellecten te Amsterdam Raad vau Toezicht Mr V U DE SAVORNIN Mr J D VEEGENS Voorz J C F KNAPP Jr Jhr LOHMAN Secretaris Directeuren Mr P DEOOGLEEVEE F0EÏÜL7N en Mr S JULES ENTHOVEN Pandbrievon ïïitjifü van f 500 000 iiio in stukkou van 1000 en van 500 tot den koers van lOI 7o OonpouB 1 J a n u a ri en 1 Juli De INSCHRIJVLVG op geno de PANDBftlEVEN wordt open estold op nO lDEUDAG 3 JA UAHI t9i l van des voormiddag 9 tot des namiddags i nur te ravenluigt ten kantore der Bi ik Niehwstraat 23a W f S1 R EOCtiuETTE ZOON inSSi t K LKANTOOR j van de Heeren M J OGIEK Co Iwaar Pro snecilassen en IiMhr jvingsl iljotten verkrtebaar iju m oviteekening al de toewijzing Zooveel mogelük l o l poii is Kewpe geschiede De hè a ing de toegewo n Pandlirieven moet met b yoegmg der oopende rente van d 1 J Si a geschieden feu kantore waar de i l A nvlng heelt plaats geliad op eiken werkdag tnsschen IT en J J ti iiii VeSgTsTecember 1900 IliJ de opeiiliare verkooplng op Vrijdag 8 Dccciiitoer 1900 des morgens ie elf uren In liet llólel Dk alm aan de Harkt te G l l A al nog worden verkocht Ken goed onderbonden aangenaam gelegen HUIS en EHF waarin wordt nltgeoefend aan den iLl WEELEil SI G I te Gonda Wijk o 665 groot een re Verliunrd lilj de week voor f 8 15 lilt pand even groot zijnde als de beide daarnaast slaande huizen 666 en 667 is zeer aeschikt tot uerbouwing in dien geest Te l e lclitlgen WOIWEBBAG 1 Deeeniber van 10 tol 3 nren en YllIJDiG 2S Decenilier van 9 tot II nren L e inlichtingen geelt Nota is G C FOUTUIJN DROOGLEEVKU te Gouda FINALE UITVERKOOP Kachels en iiaaraens i nki l iii ii Ix iH iiiii all coiH unoiilio u A BK1NK MAN Zn i is j ï t yii i i JJ i fi KS Trekkinjf beslist fO Januari Eén iilden 6 éii t uldoii iroote Verlotini HOOFDPELIS mm EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 15 Hectaren uitmnntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellpe nabijheid van Oudewater De Hofstede met Landerijen wordt desverkiezend teruggenomen voor vljfentwlnilg duizend gulden in contanten zonder eenige koning f F Voorts BELANGEIJKE PRIJZEN als 6 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Eütuigen 15 Bowlden twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmenblement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heerenen Dames Kettingen 12 Valkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Eegulateurklokkan 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten Wasc htafels met Stellen enz enz Totaa l lOOO prijzen Deze Loten zijn k i per stuk iranco per post k l l i verkrijgbaar bü SWARTSËNBURG S Lotendebiet Kleiweg K SS Coiida Geen Kin hoesl Geen Iniluenza Om fiiiikhoesl Influenza Korst en l laan ioenin binnen den kortst raogelijken tiJd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bpkonde bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borst tioaigExtract fl E L I 4 N T H E uit do Koninklijke Stooralabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij 1 Th TüliKEN Boikoop B V Wl JK Oudtaa r M K0LK 1A Waddinrmm II UOLLMAN Boilrgrmen W 1 v N DAM Haaitrecht P VV T EDE Oudewater Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 Gonda I MlEHlEa Kleiweg E 10i lyouda E H V M Mll h Veerstal U 120 te aouda A BOUMAN Moordrecht riNKSK Ninwerheriad IJtel S VAN ZESSEN Schoonhoven é intiseptlsche Tandpoeder on Antlsepllseli AlondtHtctnur Z 3 OVEKAL VEIRKRIJGBA R Aïeiit voor Nederland G IJ8SELSTIJN Blanw straat Gonda F Geen Liigelsch maar EcM BOEEENBEOOD cent de K G A SLEGÏ per kwartaal NIEUWE HAVEN 28 GelDroedersSTEElTSMA Bloemisten Turf si ngel yg en 18 Struik en Stamroaen OP BOTTEL P R A CH r W A A R steeds voorhanden Bloi inon uil t Zuiden ÏELEFH No lU i H ImU oniOhmdeljrlMti n J nubkdrktUfoettmliUdnacIlHrN yjEL liiKAppra nrvu e M MIIvfce CMKF Bwll B lrtli 8tr l4 Mtntotur 4ulüs op mvn ui hbdaksnuck rwl t i tl HI KAMER van ARBEID CQHFECTIEEEBIUm TE GOUDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gonda Gelet op artikel 11 van het Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hoofden of bestuurders van de navolgende bedrjjven bet vervaardigen van Kleederen Hoeden of Schoenen do Wasch en Strjikinrichtingeii de vervaardiging van Touw Koord en Kaarsenpitten de Garenspinnerö de Kaarsenfabricage aan hunne verplichtingen om vóór 15 Januari a s eene Ijst of zoo noodig Ijjsten op te maken van de namen en van de voornamen der mannelgke en vrouweljko personen die iu hun bedr f binnen het gebied der Kamer van arbeid als patroons of iu hun dienst als werklieden werkzaam zgn geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar en om die Igst of lijsten vóór 15 Januari a 9 te zenden aan Burgemeester en Wethouders voornoemd Op de Igsten mogen niet vermeld worden zji die gedurende den bovenaangogoven tjjd niet binnen het gebied der Kamer van arbeid bö hetzelfde hoofd of denzelfden bestuurder zijn werkzaam geweest Op de lijsten behoeven niet te worden vermeld z j die geen ingezetenen des Egks of geen Nederlanders zjjn of op den 16 Februari a s den leeft d van 25 jaren niet zullen hebben bereikt Zjj die gedurende het laatstverlooiien kalenderjaar in het bedrjjf van hetzelfde hoofd of denzelfden bestuurder werkzaam zijn geweest en die aanspraak kunnen maken om op eene kiezerslijst voor de Kamer van arbeid te worden geplaatst worden er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vóór 15 Januari a 8 aangifte kunnen doen bjj Burgemeester en Wethouders voornoemd De formulieren derljjiten en der aangiften zijn vanaf heden ter Gemeente Secretarie kosteloos verkrijgbaar Gouda den 28 December 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester R L MARTENS De Secretaris BROUWER FEVILLEIOS WILSKEAeHT 7 tZoudt gij denken dat zijn uiterlijk veel verandering zal hebben ondergaan vroeg mevrouw Gotthelf met zwakke stem Eer men haar had kunnen antwoorden ging zij voort met lieldevoUen moederlijken toon Hij was zoo flink toen hij heea ging en iob goed Wit had hij een edel hart I Gotthell geloot mij gij zult zien dat hij niet in zijn nadeel veranderd is hij keert terug gerijpt in levenservlaring maar onbedorven van gemoed Vader zdudt gij denken dat hij mij nog kent r vroeg Marie peinzend Waarom niet hernam de predikant op eigenaardigcn toon Ge hebt hem zoo dikwijls geplaagd M rie lijt ge dat vergeten Hermann heelt het nooit kunnen verdragen hij heeft zich vaak genoeg bij mij beklaagd Kom vadertje antwoordde het meisje waarom trok hij zich de dingen dan ook zoo aan ik heb hem nooit verdriet willen doen Clara was het altijd met mij eens als wij verschil hadden ging zij voort tot har rechtvaardiging Ik denk dat Hermann het wei vergeten is en ik zal er ook maar niet meer aan denken Wij hebben van daag op het slot toch zOó gelachen verhaalde hel meiqe verder op nog Kamer van Arbeid mr de BuuwbirijveQ te GOUDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gelet op artikel U van het Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hoofden of bestuurders van de navolgende bedrjjven het bewerken van Hout Steen en Metalen het Scliilders Behangers Stu kadoors Mandenmakers Rietwerkors Aardewerkersen Straatmakersbedrijf het ontwerpen van on het houden van toezicht hij het uitvoeren van Bouwplannen de Boek en Courantdrokkeryen de Aardewerk en de Ptjpenfabricage aan hunne verplichtingen om vóór 15 Januari a s eene lyst of zoo noodig Ijjsten op te maken van de namen en van de voornamen der mannelijke en vronwelijke personen die in hun bedrijf binnen het gebied der Kamer van arbeid als patroons of iu hun dienit als werklieden werkzaam ziJn geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft gedurende het laatste tijdvak vau zeven maanden dat in dat bedrijf is gewerkt en om die Ijst of lijsten vóór 15 Januari a s te zenden aan Burgemeester en Wethouders voornoemd Op de lijaten mogen niet vermeld worden ziJ die gedurende den bovenaangegeven tijd niet binnen het gebied der Kamer van arbeid bij hetzelfde hoofd of denzelfden bestuurder zijn werkzaam geweest Op de lijsten behoeven niet te worden vermeld zij die geen ingezetenen des Rijks of geen Nederlanders zjjn of op den 15 Fobr a s den leeftijd van 25 jaren niet zuilen hebben bereikt Zu die gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft niet gedurende het laatste tjjdvak van zevenmaanden dat iu dat bedrijf is gewerkt in het bedrjf van hetzelfde hoofd of denzelfden bestuurder werkzaam zijn geweest en die aanspraak kunnen maken om op eene kiezerslijst voor de Kamer van arbeid Ie wordengeplaUst worden er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vóór 15 Januari a a aangifte kunnen doen bjj Burgemeester en Wethouderi voornoemd De formulieren der lijsten en der aangiftenzijn vanaf heden ter GemeenteSecretariekosteloos verkrijgbaar GOUDA den 28 December 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER recht kinderlijken toon Ik nal u vertellen waarom Clara en ik hadden een afspraakje gemaakt tegen den Graaf hij relt had er aanleiding toe gegeven door zijne vryolijke stemming die hem den geheelen nmnddag zijn dochtertje had doen plagen Toen hij ons alle n had gelaten en wij weer samen zaten te praten deelde Clara mij mede dat lij van plan was haren broedereene verrassing te bereiden Wij overlegden eene heele pooa wat het wezen moest geen mijner voorstellen vond bijval Clara wilde iets zeer bijzonders hebben Na lang peinzen kwam ik op het denkbeeld de grttote prachtige vlag uit te steken die hem reeda uit de verte een vroolijk welkom zou toeroepen Hare mooie oogen straalden van ingcnomenlieid met mijn voorstel dat zoo geheel overeenkwam met hare wenschen ïiDoch vroeg Clara eensklaps twijfelend i zou mijn vader het geed vinden Marie Ik ben bang voor een weigerend antwoord Mijn vader zal het bepaald afkeuren Sedert lang toch zeide zij met een diepei zucht die de herinnering aan hare lieve moed er gold inwgcn er geen vhggen en vaandels van den toren wapperen dat weet gij wel M rie En toch het denkbeeld lacht mij zoo toe dat ik het niet uit het hooiil kan stellen Terwiil wij beiden ijver het plan verder nadachten zaten wij een pooi lang twijgend naast elkander daarop sprak Clara beslist fWij zullen het beproeven Marie doch met omzichtigheid Mijn vader mag niet weten dat ik t zoo gaarne had ik zou het niet best kunnen hebben als myn wenschen hem leed veroorzaak Uulteiilaudscb Overzicbu Eeo telegram vau Lord Kitchener gister uit Pretoria verzonden meldt De Boeren vielefB in d afgeloopen nitcht Utreclit aan in het Z jÓ van Transvaal zij worden afgeslagen met een verlies van 2 man en 4 paarden aan Engelsche zyde 1 gewonde De Boeren hielden een trein aan in de iiab jheid van Pau station aan de üosterlijn iu de nabyheid van Middelburg in Transvaal Engelsclie troepen die aankwamen verjoegen den vyand die één doode en 7 gewonden verloor De Eng elscUen hadden een doodo en 4 gewonden De oostaiyke troepenmacht der Boeren in de Kaapkolonie word eergisteren verhinderd verder op te rukken en in dö richting van Vensterstad gedreven De westelijke troopenraaoht wordt nog steeds iii noordelijke richting gedreven door hot district Strgdenburg De Evening Standard meldt dat volgens een heden te Londen ontvangen telegram het eskadron der Yeomfinry dat de Boeren achtervolgde iu de richting van Prieska en door de Boeren werd gevangen genomen weder in vryheid is gesteld HoHne paarden zadels en andere eigendommen worden hen afgenomen Volgens bnn Inricht waren e verliezen der Boeren zwaar Ongeveer tien der Yeomen werden gewond waaronder hun kolonel Alle berichten nit de Kaapkolonie toonen dat daar de toestand zeer ernstig is voor de Eugelschen en dat het optimisme van Lord Kitchener maer bestemd schynt om in Engeland vertrouwen in den uitslag to wekken dan het van hart gemeend is Lord Kitchener vertrouwt blijkens zijn telegram van 22 December dat de Boerencommandanteu Hertzog Philip Botha en Haasbroeck weinig steun zulten vinden by de kolonisten in bet noorden der Kaapkolonie Maar in dat vertrouwen deelen de Kaapsche autoriteiten niet Zy hebbeu onmiddeliyk de krygswet afgekondigd in tal vap districten en volgens de berichten uit Kaapstad hebben zich reeds 1500 kolonisten by de Boerencommando s aangesloten Dit alles heeft by Lord Kitchener toch ook wel eenige onrust doen ontstaan ten minste ttif heeft Pretoria verleen en zich naar de Aar begeven om daar persoonlyk maatregelen te nemen teneinde den inval te keeren Bovendien heeft hy een regiment militaire wielryders gevormd om de spoorweglynen in de Kolonie te bewaken en zyn aanvragen om verster ten Wij zullen onder het praten met hem het denkbeeld van verrassingen op het tapijt brengen mibschien komt hij dan zelf wel op de gedachte om de groote vlag uit te bteken Is dit zoo d in keuren wij zyn plan met hooge mgenomenheid goed Later kunnen wij hem dan vertellen dat het ons plan al was geweekt het te doen van avond nog Üan zal hij toch wel niet boos op ons zijn omdat wij eerst een beetje iNauw had zij dit getegd of deüraaf von Fels burg wij hadden hem niet hooren binnenkomen stond achter ons met zulk een ernstig gelaat dat wij daarover bezorqd ontstelden en de thermometer van onze hoop met onbelangrijk begonte dalen Jonge dames aldus begon de Craafop strerigen toon de voorbercidselen tot de ontvangst van mijnen zoon zijn gereed en ik verlang dat daaraan niets worde veranderd De bloemguirlandes de kransen kunnen natuurlijk pas overmorgen den dag van zijne aankomst worden opgehangen anders zouden zij verflenecn en samen ract de verweerde muren onzen reizij pr het beeld van verval doen aanschouwen Uat wilde ik met gaarne want mijh hoop en verwachtmgen ga n uit naar een anderen tijd naar den tijd waarin mijn eenigen zoon een nieuwen stamboom op den Felacnburg zal oprichten die met Gods hulp nooit in puin zal vallen lUeze laatste woorden vader werden door den Graaf op plechtigen toon uitgesproken Clara greep mijne hand en keek mij an ïig aan doch op deze toespraak waarop wij niet bedachtwaren gewee t kon ook ik geen antwoord geven kingen te zenden richtte hy niet alleen naar de Kegeering n hot moederland doch ook tot de koloniën En dat de Boeren ook in de Kaapkolonie met succes werkzaam zyn toout het bericht dat een eskadron der yeomanry driehonderd man sterk door een Boerencommando in een hinderlaag is gelokt en gevangen geuomei en dat een gemengde strydmacht iu de nabybeid van Burgersdorp door de Boeren tot den terugtocht genoodzaakt werd Het bericht dat do Boersn zich iu de Znurbergüu verschaqst hebben is eveneens voor de Eugelschen een alles behalve opwekkende tydiug De Zuurbergen vormeu een hooggobergte dat de Ooatolyke voortzetting is van de Stormbergeu het is een bgna ontoegankeiyk plateau waar do Engelschen zich niet in zullen wagen als zy het lot vau Gutacre s colonne willen ontgaan eu van waaruit Herzog en Brand zich elk oogenblik kunnen opmaken om den spoorweg aan te vallen by Nauwpoort by Bosworth Ludlow of Sherborne want door do bezetting van de Zuurbergen zitten de Boeren juist tusschcn de lynen Middelburg Golesberg en Molteno Burgersdorp eu achter de verbinding dezer lynen Middelburg Stormberg Juist door deze ligging en door de onmiddellyke nabyheid v an plaatsen n et een overwegende Afrikaander bevolking zyn z in staat zeer agressief op te treden Het zal dan ook Lord Kitchener s taak zyji te pogen hen óf te omsingelen óf te noodzaken over de Oranje rivier lerng te gaan Hfertoe concentreert Kitchener zooveel mogelyk troepen doch wanneer by die uit den Vrijstaat moet doen komen moet hy daar het veld te veel vrylaten aan De Wet eu in de Kaapkolonie kun hy ze niet missen zonder de spoorwegverbinding die toch al zeer ongeregeld is voortdurend bloot te stellen aan gevaar Kitchener seinde dezer dagen dat de Engelschen Britstown zonder tegenstand bezet hadden Dit is weinig verwonderiyk na we vernemen dat de Boeren ten getale van 200 reeds lang vertrokken waren na proviani enz gecommandeerd te hebben De Tomps bevat een brief van Alfred Dreyfua aah den minister president WaldeckRoassean waarvan de voornaamste zinsneden zyn Ik ben beschuldigd door een zekere pers in 1894 aan den Duifschen keizer een infaam schryven te hebben gezonden dat met een kantteekening van dien souverein voorzien zou gevonden zyn in de ambassade en het lormeele bewys zon zyn van de misdaad Wij herademden toen de Graaf na een poos zwijgen op geheet anderen toon sprak Gaat nu meiï kinderen om alles te bekijken en oordeelt dan of gij met mijne schikkingen tevreden zijt Hij bood Clara en vervolgens my den arm en bracht on3 een eind de laan op toen kommandeerde hij rechts AU soldaten keerden wij ons om Moeder moeder gij kutit u niet voorstellen hoe wij verrast waren Wij juichten van blijdschap Van alle torena en tdrentjes van het slot wapperden de mooie schitterend gekleurde vlaggen en vaandelb De Graaf had van het balkon wel s deuren aanstonden ons t esiprek gehoord onze wenschen vernomen tegelijk met den twijfel aan de mogelijkheid hunner vervulling De graaf was juist m eene bterannng om ons onzen zin te geven van het balkon at had hij gelast dat de teekenen der vreugde terstond zouden worden uitgestoken Het kwam mij voor merkte het meisje op medelijdenden toon op dat de edele man niet zonder aandoening dezen last had verstrekt want hij zag er bleek en ontdaan uiL Met i oute teederheid omhelsde Clara haren vader ook ik was onwdlekeung dichter naar hem toegetreden hij kierde i ch tot mij drukte mij een leus op het voorhoofd en sprak hartelijk myn goede Marie Zeker dat zeide de Graaf verzekerde het meisje nog eens met bekoorlijke verlegenheid H ordt v rvolg4