Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1900

geheele hnis door behalve in den winkel waar het licht van de lantaarn hunhinderlyk was Zg hebben ook veel omvergehaald en beschadigd October bloot stond van de zgde der ruiters van generaal French Tcrwyi zgn gastheer vee wegbracht naar Lgdenburg i bezetten de Engelschen diens hoeve en toen Kleekamp eenige opmerkingen maakte over het stelen der paarden werd hy gevangen genomen mishandeld en aan de paarden gebonden in draf weggeleid met ïer i ülrecte SpoorwegverblDdlngeD met GDlJDi Wlnkrdleist 1900 AangevaogeD 1 October Tyd vwi Greenwicb HOTT RD M IS JS 1 87 8 18 8 80 8 48 4 39 4 54 5 18 18 7 17 1 ff ff ff ff 01 ff ff ff 1 10 ff I ff ff 6 11 ff ff 1 17 ff ff 5 18 f ff ff 1 86 I 8 89 S tl 4 08 5 87 6 4 6 89 ff 1 58 ff ff 5 10 ff ff ff 7 18 ff i W ff 6 80 ff ff ff 7 7 i 7 85 8 81 8 88 08 9 84 9 88 9 67 10 86 S 40 H 0 K V 8 50 w n H n n 8 7 ff ff 9 C6 9 19 9 45 10 18 7 26 1 44 8 14 8 17 8 88 9 U 10 81 10 18 10 40 11 88 33 ff ff 10 19 ff 8 8 l 8 41 X 10 87 ff ff 7 47 8 07 8 0 8 56 8i 10 80 l i 45 11 01 11 47 ff fff 11 81 ff ff fffftfff 11 48 ff AUa n 1 au S UuM Ext bübfftaUn f O d H treiuii syn ZondAg Mundix m Dludtg MadugKhe rotoorbUietUn Toor dn Si kl TBrkrijgbur te pn aakeUn Traebtpryi E Hollandiffha Spotr L B tn nppleiiiflat bowiji 1 iUeaa Oiuti KOTTXBDaX SODDi ffiM Tma a X ff ff 6 ir ff 9 18 ff ff 10 18 6 41 ff 6 87 ff ff 9 18 10 81 6 04 6 89 7 05 7 5J 8 1 S 9 36 S ff ff ff V ♦ ff ♦ ff ff ff 9 58 ff 6 68 ff ff ff 10 08 7 68 11 80 18 85 11 81 11 46 11 10 ff S 89 3 8 04 M 9 00 9 89 10 08 10 19 11 51 U 06 ll Sl l 8 24 7 08 7 86 S IO 11 9 47 10 0 10 15 ll l If AUwa la aa kluaa aitra betalaa ff PMoltatiai ap dan loop kan niat gorokaad wordan U Ballaadiaha apoor £ Eitn aappleraentbaw a vaa da Compagaia der Wagoni Lita QOUDl Ut N 10 19 10 9 11 81 11 16 11 16 18 58 1 53 3 11 ff 11 11 ff I 1 10 ff ff ff 11 11 ff 1 11 ff ff 11 88 ff ff l lt ff 10 41 11 41 11 01 13 46 11 56 1 40 1 10 1 4 8 9 11 il 10 00 8 01 8 1 9 17 8 18 884 M 88 E 8 48 8 6 41 1 9 88 9 41 10 18 aUairo 5 81 04 7 08 7 15 7 89 8 8i 8 6 OS 9 41 10 11 11 16 11 86 11 06 1 80 1 40 1 57 4 01 4 1 B 4 87 Voorburg 6 8 j 10 17 1 88 4 48 ïoelarm ïen 5 68 J 10 31 1 60 J 8 Zovenk Mo 6 0S 10 48 1 01 r o u n 4 i VI s r n 1VI i ana OU I 6 19 8 11 8 3 i IS 10 10 10 f 9 11 0 1 10 1 88 M 07 48 5 19 o 86 8 4S 9 51 O 9 l 87 11 08 Vnut W 8 01 8 58 i H 10 10 11 04 11 48 14 67 1 57 8 15 4 H 4 57 6 S 6 016 44 9 35 10 3 l O 11 60 lAj Bt C 8 S4 U 13 9 3 10 85 11 1 1081 10 1 11 8 40 4 17 6 1 6 45 6 8 9 8 10 0 11 18 11 14 5 1 17 41 S 81 batalaa £ 8 baln eaa n U5 i 1 14 1 7 8 7 41i 07 0 9 l 80 10 11 10 54 11 S U liS U S4 1 18 5 09 8 84 1 o daa laap kaa aiat taksa4 worlaa Hanooaikatnia allaaa la aa 8o klaiaa eitla batalaa L i B I II I D 1 11 TBBI U I iloan u ttaada 6 80 6 84 7 i S IS 9 07 9 8 10 14 10 69 11 00 11 87 1 15 S il 4 38 6 58 Oudaw 6 86 11 18 8 31 Womd 48 8 88 ll 4 1 40 S 9 U Utrwht 8 03 7 4 18 8 61 9 8 10 14 10 49 11 47 11 81 109 8 03 S41 5 04 8 30 vrailC 6 8 7 11 8 10 8 5T9 18 9 8111 11 U 17 ll i 8 1 10 8 8t 4 4 118 31 7 09 H IO 9 61 A ma W 6 84 6 47 7 80 8 85 8 4 9 81 45 11 80 IMI 1 05 8 11 i l i 3 44 O i 6 88 6 38 7 16 8 15 10 08 Iviiili 7 0i 7 31 9 18 9 H 9 8 111 18 10 3411 11 1 S ia 4 18 4 84 5 47 7 16 7 4 8 01 9 11 11 98 j j 8 18 8 61 7 47 8 88 10 10 10 10 5 11 38 18 01 1 48 8 08 a l9 4 1 1 48 5 41 07 8 41 8 0 9 87 10 38 11 6 18 17 4 1 88 58 8 17 10 41 1 85 4 38 Mi 1 08 I i 8 80 9 0 9 66 10 4 11 17 11 11 1 1 3 61 4 48 i lu 1 7 waarvoor ik twet malen onrechtvaardig veroordeeld ben Mgn onbcbald is volkomen ik zal tot mijn laatsten ademtocht de jaridieke erkenning ervan door revisie trachten te verkrijgen Ik ben niet van alle rech en berooid het recht is my d s gebleven Mijnheer de minister president om U een enquête te verzoeken en ik dring daar dan ook op aan Kolonel Picquart richtte tot den minister president WaldeckHouasean een protest wgl hij ook begrepen is in de amnestiewet De kolonel ïiet er van af voor den Staatsraad z jn eisch te vervolgen tot vernietiging van het vonnis waarbij hj op rejorm is go teld omdat hy niet beschuldigd wil worden bevordei ing of en decoratie te zoeken In aanslaiting aan hetgeen vroeger over het HayPanncefote tractaat is vermeld hebben wü thans mede te deden dat de behandeling dezer conventie in den Amerikaanschen Senaat weder tot onaangename verrassingen voor Engeland heeft geleid te onaangenamer nil het Engolscbe Ministerie eigenIgk om erger te voorkomen in de heffing van het Clayton Balwer traotaat van löSO heeft toegestemd Immers by de in den aanvang dea jaara gesloten conventie heeft Engeland toch geen bezwaar gemaakt dat het te graven kanaal zij het het Nicaragjoa of Panama kanaal onder nitslaitend Amerikaansche controle zou komen te staah met nadere bepalingen ter waarborging der nentraliteit overeenkomstig de bepalingen voor het Suezkanaal By do behandeling in den Senaat had nu de sinds overleden senator Davis op deze conventie een amendement voorgesteld strekkende om feitelijk deze nentraliteit van bet kanaal te schrappen in zoover daarby aan de Unie het recht wordt toegekend om in geval van oorlog met een andere Mogendheid het kanaal te verdedigen In de in het begin van December dezes jaars geopende zitting van het congres heeft de Senaat het tractaat opnienw in behandeling nemende met 65 tegen 17 stemmen het amendement van zyn overleden lid aangenomen En verder zyn bepalingen aangenomen dat hot nieuwe tractaat geacht moet worden het ClaytonBulwer tractaat al te schaffen en dat geschrapt zal worden art 3 volgens hetwelk de overeenkomst aan de andere Mogendheden zou worden medegedeeld dio zich daarbg zouden kunnen aansluiten Het dus vastgestelde tractaat word met 55 tegen 17 stemmen aangenomen Het zal geen betoog behoeven dat deze beslissingen en het geheele verloop der zaak Engeland hoogst onaangenaam moeten aandoen want de behandeling in dit hooge Staatslichaam heeft doen zien dat daarin een sterke antiËngelsche strooming bestaat Een der bladen beweert zelfs dat de verhouding thans even onbehaagiyk dreigt te worden als indertyd vyf jaren geleden toen de Venezu laansche quaestie Clevelands boodschap van 17 December 1895 do goede verstandhouding tusachen beide landen ernstig had verstoord 1 aouda il 7 11 Moordrecht door 7 18 HleuwerVork 7 88 Gapelle 7 85 aotterdun M 8 85 7 44 RotterdamD P h n Rotterdam U B 54 9 08 Botterdam Beun a f w E Rotterdam D R 8 6 Rotterdam H 4 48 5 80 6 07 7 18 Capulle 4 51 5 41 ff ff Kiauwerlterll 6 01 6 61 Mootdrlwlit 6 11 8 04 ff ff Soada 6 17 1 10 6 18 7 89 1 16 7 98 7 S4 7 58 7 8 8 87 8 41 8 58 Ill 9 14 9 08 9 19 Qouda Zevonh Moero SoetermeerZog Voorburg U KaKO Faaaltaliat mrMht Woerden Oudev GouU Of nu de Engelsche Regeering het aldus gekortwiekte en gehavende verdrag nog ter ratificatie wenscht voor te dragen mag inderdaad wel gevraagd worden wanneer het een anderen Staat van Amerika gold zou het er niet aan denken In elk geval is het tractaat voor Engeland volkomen waardeloos Vcrsi i eiile HevieliK n FniLNKam De regeering heeft beslag laten leggen op de kerk der Engelsche Katholieken te Parys de Sint Josephkerk in de avenue Hoche De geeitelyken dezer kerk weigeren nameiyk de droits d accroisscment te betalen onder beweren dat zy geen geestelyk genootschap vormen en hoewel de gezanten van Engeland en de Vereenigde Staten deze zienswyze deelen eischt de regeering toch betaling van de verschuldigde 20 000 francs Misschien worden nu kerk en pastorie in hot openbaar verkocht Majoor Cniguet heeft in de militaire gevangenis van Mont Yalérien nadat het besluit was gevallen dat hy voor den raad van onderzoek moet verschynen herhaaldelyk bezoek gehad van z n advocaat en van zyn vrouw welke eerste zal optreden niet zoozeer als pleiter dan wel als rechtskundig raadsman voor een beroep op den Kaad van State Uit Sicilië wordt nn gemeld dat kapitein Dreyfus er met zyn vrouw eenige dagen heolt vertoefd en gisteren Toarmine hoeft verlaten iTiUE Y De werkstaking onder de boStwerkers te Genua die aan de haven eiken dag 1 260 000 lire kostte is geOindigd in het voordeel der arbeiders de regeering gelastte de heropening van de ontbonden verklaarde Earner van Arbeid BINNENLAND STAÏEN GENEltAAL B e n 8 T E K M K II Zitting van Donderdag 27 December In deze zitting der Eerste Kamer was ingekomen een schryven van don Staatspreeident Kruger die verklaart het harteiyk hem toegeroepen welkom zeer te waardoeren De heer Rengers constateerde zonder verdere discussie te willen uitlokken dat de Kamer in verband met de aan den president der Kamer gegeven opdracht alleen aansprakeiyk gesteld kan worden voor het Ktager toegeroepen welkom ea de betuigde instemming met zyn streven Vervolgens werd overgegaan tot het vernieuwen der afdeelingen Vervolgens begeven de leden zich naar de afdeelingen tot benoeming der voorzitters en onder voorzitters De Voorziter stelt voor de zitting te verdagen tot heden halltwee en alsdan te behandelen de Indische begrooting het ontwerp tot den spoorweg aanlog Padalorang Krawang De heer Pgnacker Hordgk stelt voor het laatste ontwerp eerst in do maand Januari te behandelen met het oog op de uitvoerige thans overgelegde stukken wier lezing zeer veel tyd eischt OU U A 11 01 11 9 18 1111 09 11 19 11 86 11 85 11 50 18 34 10 68 11 18 11 86 10 08 9 to 9 48 9 18 9 47 10 18 10 86 10 88 10 48 UI 9 De Voorzitter kan zich hiermede voreeni gen n stelt alzoo de behandeling van dit ontwerp tot Januari a r De overige ontwerpen worden beden half twee aan de orde gesteldi Voor H M de Koningin Moeder zjndoor den tot Hr Ms stal meester bestemden kamerheer jhr van Weede in hot buitenland negen paarden aangekocht voor Hr Ms staldepartement dat behooren zal bg haar huis wanneer H M het paleis in het Lange Voorhout zal hebbon betrokken De paarden worden voorloopig ondergebracht in de stalgebouwen hg het Huis ten Bosch Prof Eiseliberg fyrooger in utrecht thans in Koningsbergen zal waarschflniyk geroepen worden om in Weenen de opvolger van prof Albert Chirurgie to worden Mei oelen Een bemesting in do laatste jaren vooral in den smaak gekomen is het mergelen datIS het uitstrooien van kalkhondenden grond up het bouwland In streken waar menmoeiiyk aan morgei kan komen gebrniktmen schelpkalk of kluitkalk De uitwerkingis hoofdzakeiyk dezelfde n l het oplosbaar maken van in den bodem aanwezig plantenvoedsel De uitwerking van kluitkalk isechter veel heftiger en sterker dan die vanschelpkalk en deze weer sterker dan mergel terwgl kalk zelf natnurlgk ook als voedsel dient Het oude spreekwoord zegt merg3len maakt rgke ouders en arme kinderen en naast dat gezegde is het woorduitmergelen in gebruik Beide wgzen opuitputten van den bodem en ongetwyfeld iskalk Uiervan de oorzaak Dus dan het kalken of mergelen maar laten f Neen volstrektniet Doorgaan ermee Het verhoogt de opbrengst mits er voortdurend voldoende hoeveelheid planteuvoedsel in den bodem is Hiervoor lorge men dus Heeft men voldoende stalmest dan gebruike men die maar waar deze in de meeste gevallen in onvoldoende hoeveelheid op do boerdery geproduceerd wordt neme men zgn toevlucht tot kunstmest Cbilisalpetor kalizonten en Thomasslakkenmeel gebruike men alleen of by stalmesten dan maar gerust mergelen en kalken de bodem zal dan niet uitgeput worden al draagt hy telken jare ryke vrnchten al steken de overvloedige oogsten gunstig af by de oudere Er is dan voorraad planteuvoedsel om door de koolzure kalk oplosbaar gemaakt en dan door de gewassen te worden gebruikt Kalken is dus voordeel maar alleen als de bodem te geiykertjjd b v voldoende Chilisalpeter Kali en Thomasphosphaat krygt Geiueng tle Berichten Men meldt uit Amsterdam 1 43 ff 1 64 33 I U ff l n l OS I 09 8 8 i ff ff ff ff 4 8 J ff ff ff 4 47 ff i 45 8 46 4 03 4 84 6 85 ff 4 44 ff ff ff 4 61 ff ff 6 U M 4 6 14 S 07 5 18 4 i 11 Jl Q riaa reru 8 46 4 19 4 5 15 6 08 ff 6 18 ff 6 7 ff 6 81 6 5 49 6 31 7 19 8 16 6 49 7 57 6 11 6 iJ 7 01 7 41 7 56 M8 9 61 10 30 6 18 9 67 6 43 10 11 6 5 10 81 6 4 7 06 7 31 8 09 8 93 8 45 O SS 10 6 biljat la kl aaa aapplataaat boiriji n 6 80 7 10 7 86 7 85 7 38 7 54 8 08 11 08 3 16 11 87 111 5 i 8 48 11 01 5 ll 11 4 a 3 3s 7 00 7 53 11 01 t 35 10 06 10 48 7 84 9 8 11 07 14 1 41 M S 10 07 10 8 11 18 Gisteren avond terwgl de bewoner afwezig was is vermoedelgk met een valschen slentel of met een looper inbraak met diefstal gepleegd by een bekend opticus en instrumentmaker op bet Rokin Er wordt vermist voor een waardo van ongeveer f 1200 voornamoiyk gouden brilleo montaren en binocles De dieven hebben zich bezig gehouden het Men meldt uit Dordrecht Gisteren vergaderde in het café Centraal alhier de Bond van gemengde zangvereenigingen Eendracht maakt Macht Vertegenwoordigd waren 27 afdeelingen uitbrengende 70 stommen Het uitgebreid jaarverslag van den secretaris werd met aandacht gevolgd en goedgekeurd De rekening en verantwoording van den penningmeester sluitende met een batig saldo van f 470 26 werd goedgekeurd In plaats van den hoer D C de Koning die als vice voorzitter moest aftroden en niet herkiesbaar was werd gekozen de heer F M Mulders van Zwgndrecht Tot plaats waar het groote zangersleest van 1901 zal gehouden worden werd gekozen Hardiniveld de eenige plaats die zich ditmaal had aangemeld Als nieuwe vereenigingen werden toegelaten Zang veredelt te Oud Begerland en Ons genoegen te Barendrecht de laatste zonder stemming omdat deze veroeniging door bgzondere omstandigheden eerst kort gdledon had opgehouden te bestaan maar herrezen was Over de controle op het feestterrein werd druk gediscussieerd Na enkele besprekingen van minder belang werd de vergadering door den voorzitter gesloten nadat nog beslist was dat het bottdslied geschreven door J L Mussert en gezet door Nicolai op het volgende bondsfeest weer zal uitgevoerd worden Door de vergadering van directenren werd tot feestdirecteur vooT 1902 benoemd de heer J H Drees te Krimpen a d Lek on tot zgn plaatsvervanger de heer J L Mussert te Werkendam Dezer dagen vervoegde zich een goed uitziend persoon bg den logementhouder K te Hellevoetsluis om daar eeuigen tgd te verblgven hy gal voor in dienst te zgn van do Rotterdamsche Tram en opnemingen te moeten doen en menschen te zoeken die in dienst van die maatschappy wilden treden Toen hy er 6 dagen alles genoten had en de heer K hem om t verschuldigde vroeg gaf hg eerst een waardeloos papier in betaling Toen zei hy niet anders dan een bankbiljet van f iO te hebben Dit zou hy gaan wisselen maar kwam niet terug De heer E en nog iemand hebben hem toen achterhaald te Heenvliet vanwaar ze hem meegevoerd hebben naar Hellevoetsluis waar hg in verzekerde bewaring is gestold Hg heet V B igne vrouw woont te Rotterdam Hy is gisteren op vrye voeten gesteld en buiten de gemeente gebracht Er zal procesverbaal wegens oplichting tegen hem opgemaakt worden Door mishandeling bezweken 1 9 53 10 18 10 43 I1J3 9 66 10 08 10 17 10 39 10 84 E 1D 19 10 i6 11 11 11 57 Bg de familie te Amersfoort is bericht ontvangen dat de vroeger daar woonachtige heer Alfred E Kleekamp die te Naudesfontein Transvaal werkzaam was als hoold der school overleden is aan de gevolgen van mishandelingen aan welke hy op 20 Uit Amsterdam meldt men Door tusschenkomst van den chef eener flrma op den Nieuwendgk zgn twee personen in handen der politie gevallen die zich met een valschen sleutel toegang hadden verschaft tot den winkel van een barbier in Nieuwstraat terwgl deze met zgn gezin wezig was De chef riep vier voorbgkomende mariniers te hulp die het tweetal vasthielden tot hy met twee rechercheurs terugkwam Bg de arestanten werden een hakbeitel en een portemonnaie met geld gevonden In de bruidskorf van eene jonge Koningin van een naburig en bevriend land zegt de Figaro zal zich ook bevinden een prachtige Flammariontooneelkyker van goud bezet met diamanten en robgnen Deze koninkigke bestelling wordt uitgevoerd door den bekenden opticien Fischer Avenue de 1 Opera te Pargs STADSNIEUWS GOUDA 28 December 1900 Volgens bericht van den Minister van Bnitentandsche Zaken zal ter gelegenheid van Nieuwjaar het tolkantoor Selzaete station bg uitzondering voor den invoer van Nederlandsch slachtvee in rechtstreeksche bestemming voor zekere slachthuizen alsmede voor den invoer van paarden geiten en geslacht vleesch open zgn in den namiddag van Maandag 31 dezer In den nacht van 20 op 21 December heeft men van een woning aan de Bleekerssingel door over een schut inde Boelekade te khmmen een zinken schoorsteen ontvreemd Twee 16 jarige jongens zün opgespoord en het ontvreemde is by een uitdrager in beslag genomen Rechtszaken Voor bet gerechtshof te s Gravenhage stond gisteren terecht twee mannen die te Gouda door middel van braak en inklimming en valsche sleutels uit het goederenkantoor van t stoombootveer aldaar l 50 hadden ontvreemd De eerste beklaagde nam thans alle schuld op zich en hield vol dat de tweede bekl niet tegenwoordig was geweest bg t plegen van t feit Bevestiging van het vonnis der Rechtbank te Rotterdam hem tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeelend werd gereqnireerd De verdediger jhr mr B C de Jonge achtte ten Mnzien van den tweeden bekl het wettig en overtuigend bewys niet geleverd en verzocht vrgspraak voor dezen bek voor den anderen een lichter straf Hoewel de couranten aanhoudend waarschnwen tegen zoogenaamde kwartjesviuders personen die veelal in Bpoortreinen gaan spelen met valsche kaarten en dan anderen verlokken om mee te d en worden er toch nog steeds vele slachtoffers gemaakt Zoo werd gisteren voor de Haagsche rechtbank ireder zulk een zaakje behandeld waarby een 3e kl reiziger een zwaar gouden horloge en 1 25 in een oogenblik had verspeeld De beklaagde een steendrukker uit Amsterdam ontkend met valsche kaarten gespeeld of met echten gegoocheld te hebben Er was eerlgk gespeeld maar de medereiziger was ongelukkig geweest Volgens een der getuigen echter verdween zoo gauw als om geld ge peeld werd ëin kaart in den mouw van den houder van de bank subst officier van justitie mr Van Genus wees er op dat de afloop van deze zaak door de politie met belangstelling tegemoet wordt gezien omdat men hier aet een byzonder soort van oplichting te doen heeft Waar volgens de getuigenverklaringen vaststaat dat hier een listige kunstgreep is gebruikt waartegen de medespeler zich niet kon waarborgen in caan het wegmoffelen van de kaart die geraden moest worden achtte het O M hier aanwezig het feit strafbaar gesteld by art 326 W v S en vorderde het de veroordeeling van den beklaagde degens oplichting tot 1 jaar gevangenisstraf Mr J A Philipse noemde het bewgs in deze belangrgke zaak zeer zwak en betoogde dat zelfs iS had zgn cliënt een kaart in zgn mouw weggamotield hg nog niet strafbaar zon zgn overeenkomstig de definitie door den minjeter Modderman gegeven van hetgeen onder een listigen kunstgreep moet worden verstaan Pleiter meende dat hier geen sprake kan zgn van toepassing van art 326 W V S en coaoladeerde tot vrgspruk VÜRfi4DERIN6V4KDBNeeMEENTEa44D VRIJDAG 28 DECEMBER 1900 Voorzitter de Burgemeester R L Martens Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart Prmce Van de Velde Van Iterson Krook Donker Jaspers en de Baadt Afwezig de hh van Galen Lnger de Lang Straater Dessing en Vingerling De Voorzitter De hh Lnger Straater en van Galen hebben kennisgegeveti verhinderd te zgn deze vergadering bg tel wonen De Notulen der vorige vergadering wordeu voorgelezen on onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik kan mededeelen dat door 6ed Staten zyn goedgekeurd de begrooting der gemeente voiir 1901 het raadsbesluit tot het voldoen van een som van f 200 als subsidie aan de afd Gouda van den Natioualen Bond van Handels en Kantoorbedienden en het 2e suppletoir kohier der plaatselgke belasting naar het inkomen Worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Verschillende aanbevelingen voor periodieke aftredingen in verschillende Commissiën ö Een voorstel van de Commissie voor de strafverordeningen tot wgziging van de Algemoene Politie Verordeniug 3 Een voorstel van B en W tot instelling eener Commissie tot wering van schoolvarzuim i Een voorstel van B en W tot wgziging der gemeente begrooting dienst 1900 1 4 zgn gedrukt en voor heden aan de orde gesteld 5 Een voorstel van B en W tot vermeerdering van het aantal raadsleden Is gedrukt en wordt ter visie gelegd Een voorstel van B en W om denwerkkring Van den Havenmeester uit tèbreiden en zjn salaris met f 200 te verhoogen Tor visie Een voorstel van B en W tot verkoopvan een paar stukjes grond aan de punt aanden heer J M van Leeuwen Ter visie Aan de orde De benoemingen ter voorziening in vacaturen in verschillende Commissiéu en Besturen vau gemeentelgke instellingen Gekozen worden a tot lid van het Burgoriyk Armbestuurde heer G PRINCE met 10 stemmen deheer E Kortenoever verkreeg 1 st b tot regent der beide Gasthuizen de heerH GROENENDAAL met 11 st c tot regentes der beide Gasthuizen mevrouw L FOKTUIJN DROOGLEEVEE met 9 St Mevr A W de Jong verkreeg I St en 1 blanco d tot regent vau het Wees en Aelmoeseniershttis de heer G C FORTUIJN DEOOGLEEVER met 11 st 6 tot regentes van het Wees en Aelmoeseniershuis mevr A W de JONG met II st f tot regent van het Bestedelingenbnis deheer H JAGER met 10 at de heer C IJsselstyn verkreeg 1 st g tot regentes van het BestedelingenhuisMevr G C OVEBEIJNDER met 10 st Mevr V d Straaten vorkreeg 1 st h tot leden der Openbare Gezondheidscommissie de hh C J C HOOGENDIJK met 10 St de heer J J Dugm verkreeg 1 st en Mr D N BROUWER met 11 st i tot Cnrator van het Gymnasium periodieke aftreding de heer Mr D N BROUWER met 11 st j tot Cnrator van het Gymnasium vacature de heer J C GEELHUIZEN met 8 st voorts verkregen de hh Schim van der Loeff 2 en P Scheltema 1 st k tot lid der Commissie vati Toezicht op hot Middelbaar Onderwgs periodieke aftreding de heer R L MARTENS met 10 st de heer J M Noothoven van Goor verkreeg 1 st 1 tot lid der Commissie vau Toezicht op het Middelbaar OnderWga vacature de heer H G va MEUHS met 8 st de heer H Knuttel verkreeg 3 st m tot leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys de hh A F CBEMER met 10 st en 1 in blanco R VAH DBB FEEN met 10 st en 1 in blanco en A H TEEPE met 10 st en 1 in blanco n tot lid der Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool de heer A D van VBEÜMINGEN met 10 st en 1 in blanco o tot lid der Commissie van Toezicht op de Stedeiyke Zweminricbting de heer A C COSIJN met 11 st p tot libryemeester de heer Dr L A KESPER met 11 st q tot lid der Commissie van Toezicht op het Stedelgk Museum van Oudheden de heer Mr D N BROUWER met 11 st r tot lid der Commissie voor de Volksgaarkeuken de heer H JAGER met 9 st de hh C Jonker en C Jonker Az verkregen ieder 1 st 6 tot regent van het Hoffmans gesticht de hoer G J dk JONG met 11 st t tot lid der Commissie van Toezicht op de Bank van Leening de beer G PRINCE met 10 st de heer J A Biennaar verkreeg 1 stem Aan de orde De benoeming van een geneesheer van het ziekenhuis en de gestichten Benoemd wordt de heer H J de VooKt met 11 st Aan de orde De benoeming van een heelmeester vau het Ziekenhuis en de gestichten Benoemd wordt de heer M Spruyt met 10 st en 1 blanco Wordt vervolgd Ulenive Parapliile § Nieuwe DA SSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVËAUTü S VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon Xo at iteurs vau mslcnlaiii 88 V 17 DEC N aMHAiiD ü rl Nod W 8 l i dito dito dllc 8 dito dito dito 3 lloKOil Ufal Oouill 188 93 4 LTALIB InsohrgriuR 1861 81 6 Oonilla Obl m papier 1868 dito ia tilverl868 8 PontiOAl OM met oonpon 3 dito ticket 3 lOl l 67y 57 ld KvaLASU Übl BiDoenl 1894 4l duo Qocoaa 1880 4 dilo bil Roths 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito io goad Ifleu 1888 6 dito dito dito 1884 5 drAHji Perpet icbaKI 1881 4 ruamu Oepr Cour leeu 1890 4 91 ï öop It Boing aene D i ll n Gecleenin aarieO 2tilD Ali Hp V oblf Uil Usxico Ob it 8oh 1890 6 VlKiïti i A Obl onlwp 1881 ywaTiKDAM Obiigatiea 1895 3 RorriEDAM Sliiil leen 1894 8 4lD N Kh H iDilelav aaad AreDdnb Tab Mg Gertificateu DeliMaatsobaopij dito Arn Hypotbeekb paadbr 4l OuU Mij der Vurateol aand VOr Hypothfokb paadbr i ll Nederlaudaihe bauk aand Ned Handelmaataob flito N W t Pao Uyp h paadbr 8 Bolt Hypothaekb paadbr 4i ütr Ujpotboekb dito 4V loaniim Ooat Hoaii baak aaud itu L Hypotheokbauk paodb 5 Amiuia Ek iil hy poth paudb 4 90 Maxw L G Pr Lifaa rert 6 Ka HoU U apoor Mij aand Mij tot SxpL V St Bpw aaud Ned Ind Spoorweg m aand Nad Zuid Afr Spat aaad 6 dito dito dito 1891 duo 5 TAUI Bpoorol 1887 89 E olil 9 Zuid Ital 8p my A H obl 8 I OLBH Waraohnu Weeaen aaod Bun Or Run Spw llijd ohl 4 Baltiaobe dito aaii Faetowa dito aand 6 Iwaag Donlbr dito anod 6 Kuralt üh Aaow Sp kap opt 4 dito dito oblig 4 Ahuixa Ueut Pao 8p Mu obl 6 Ohio k North W pr C v aan I dito dito Wia 8t Peter obl 7 Denver It Eio Or 9pm eert r a lUiaoit Central obl iu goud 4 LouIbt k Na hfilliOeIt v aaad Meiiro N Cakada Oan South Chort r aanii 58 Vl 0 Uallw k Na lo h d o O Nn Amaterd Omaibus Mij aaad KQtterd TrKniwe Manta aaad Kkd Stad Anuterdam aand 8 8tad Boiterdam aand 3 B w Stad Antwerpen 1887 1 Stad Bruaael 1886 lV i 100 117 U7V lOl 84V 85 lIoNa Theial Begullr Ooaolaoh 4 Ooennt Stnauleenig 1860 5 K K Ooal B Cr 1880 8 9PAIcn Stad Madrid 8 1688 N D Vfr H 1 Ky i l nert OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Bloii§en l elguolr § cii rellerijeii Tot veel verminderde prgzen ü SAMSOM Afloop der Openbare Verkooidnc van Onroerende Qoêderen VEILING 28 December 1900 Gehouden door Notaris ö C Fortuin Droogleever No 1 Hius en Erf aan de Oude Gouwe S No 101 k P J van der Kleyn voor f 1675 No 2 en 3 uit de hand verkocht No 4 Perceel bouwgrond in de Wilhelminastraat k P A Lafeber voor f 520 No 5 Huis en Erf in de Komgn steeg K No 23 k T J I Dgkman voor f 630 Nes 6 tot 10 niet verkocht No U Huis en erf aan den Groenenweg L no 183 keepers P Wout te Rotterdam en consorten voor f 1825 No 12 Huis on Erf aan de Nieuwe Haven N no 222 k A Stolwgk ijq voor f 930 No 13 Huis en erf in de Lange Dwarsstraat H no 149 k D van Willigen teAmsterdam voor f 780 No H Pakhuis en erf iu de Vrouwesteegte Gouda H no 210 koopster Wed J G Eeparon voor f 350 No 15 en 16 niet verkocht No 17 uit de band verkocht Fo 18 Broodbakkerg aan den Flnweeleu Singel R no 665 k C J Verschoor voor f 2310 Burgerlijke Stand Moordrecbt GEBOREN Lena ouders J van Tilburg en L Berkouwer Adriana Johanna ouders J Noordegraaf en A Verdugn Dirk Bastiaan ouders D Vergnnst en L van der WeHde OVERLEDEN G Oskam 2 j AUVERTI NTIKN Getrouwd T VAX EIJK Jb G C VAS ALTENBORG die ook namens wederzydsche Familie hunnen dank betuigen voor de vele biyken van belangstelling by hun huwelgk ondervonden Hilversum 27 December V Voor de vele blgken van deelneming bg het overlgden van onzen geliefden Behuwdbroeder de Heer H W SCHALKWIJK te Rotterdam betuigen wy onzen hartelgken dank S C ROEST VA LIMBURG J A F NOOTHOVEN vau GOOR Roest vas Lmnuna J M NOOTHOVEN va GOOR Gouda 28 December 1900 Telepliooiiiiet Goiida Abonnement f 40 per jaar voorperceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf on onderhoud gratis Iet net is aangesloten aan het Ryks IntercomWunaalbureau POIKB OODB SCHIEDAMMEK GENEVEE NIGHTGAF Op u November 119 verkregen abonnementen Cpntracten en voorwaarden verkrggbaar aan hfet Bureau ACHTER DE VI8CHMARHT VorltriJKbiiftr nii M FKKTEU S z i hiedam N Lt KM Itowyi van echtlieul i oarhet en kurk flttHicIa voopïTön van den nMnulni Virmi P POPPTÜ EEUISIIEFOTTMTHEI CU wordt verzocht op t HERK te letten niT HBT Maovzijk vak Vla RAVENSWAAY ZONE OORINCHBH Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjei van tn IWM 1 em hall en een Ned dm met vermelding van Nommer er iPrgp voorzien van nevenataanil IMerk volgen de Wet godepo neerd Zich tot de uitvoerini van geëerde orders aanbevelende J DREEBAART LZ