Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1900

t No 8 9 Maandag ai fecjaber 1900 i 9Èle Jaargang fg mimmmum Meuws én AdmrtentiebladMor Gouda en Omstreken Telefoon Sa at s De Uitgave dezer Courant geschiedt dag e lijk inet uitzohdering van Zqji en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nomimers VIJF CENTEN Tolefooi No H A 1 V E R T E NT FE N wqi den gepjaatst van 1 5 regels a 60 Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte in endiilg van Advertentiën tot 1 uur des miHd Oudejaarsavond van S tot nnr WARME APPELBQLLEN en SAUCIJSENBROODJES L E BESZELZI GOUWE 65 Z B MM BHUd Slager EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prijzen BlEFSTUk 55 et per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG flENDEWEG D 73 neeliua Coniirenen Uyl Wellen ter beteugeling van liet DEAÏTKMISBEüm voortaan overbodig I Gewapend met ons heilmiddol KI HKU Ê kan iedereenzijne eigen familie van de drankellende bevrijilen aelfs buiten medeweten der lydeis Niidere inlichtingen verstrekt gratis enfranco de Firma 1 KKSFIMIUS Iteii Haag Te Huur of Tc lioop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendewog D 2Ö GeljroedersSTEEISMA Bloemisten Tiirfsliigell eii 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PIx ACElTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil l Zuiden TELE PH No 1 De NieuweRotterdamsclie Courant kost van 1 Tannari af buiten Rotterdam Ir auco per post in 3 zendingen oi per Agent per kwartaal Directeuren Uitgeveri y NIJGH ZOON È EAïïSCiii STOOM vEEVEït J ehrmische Wasscherij 11 ÜFi E UEIMEU 19 Kruiültadii Bottardam aehrevet r w 2 M den Koning der BelgsQ HooMdepSt voor öOtlDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoonien en verren van tlle Ueeren en Domesgarderoben l ook alle KindiTitoederen Speciale innchting nor het etoonun van plnoheraanteli eeren bont eni Gordönen wtelkleedon enz worden nnr M uieuwite en laatste methode geverfd Alle goederen heUji gestoomd of geverfd worden enachadeljk voor de geiondoeid volgana twl bewetkt Trekkiii r beslist 10 Januari V én iiulden Eén iulden iroole Verloting te OTJIDIE3 XrJ TEIS HOOFDPRIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 16 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan d n Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellpe nabpeid van Oudewater De Hotstede met Landerijen wordt desverkiezend teruggenomen voor vljreiitwliillg diiizeiid gulden in contanten zonder eenige koitinjjr MT Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Rijwielen twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 gouden Meeren en Dames Horloges 30 gouden Heerenen Dames Kettingen 12 Volkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regulateurklokkeu 6 éénpcrsoons en 6 twoeperioons Ledikanten Wasc htafels met Stellen enz enz Totaal lOOO prijzerx Deze Loten zijn a f per stuk franco per post a J 0 verkrijgbaar bg SWARTSENBÜRG S Lotendebiet Kleliceff K SS fJotula De Stedelijke Hypotheekbank jevestijjd te sC ravenliage Volteekend Maatsch Kapitaal EEN MILUOEN GULDEN waarop gestort f lOO OOO BESTUUR Oomrniï sariHt eu W H F Baron VAN HEEMSTRA Burgemeester van Deventer Lid van de Pruvincinle Staten van Overijsel te Deventer Voorzitter Mr J D VEEGENS Advocaat Lid van de 2o Kamer der Staten Generaal te s6ravenhage Omltr Voorzitter F J G BOSMAN Directeur van Het Leydscho Veem te Rotterdam L DROOGLEEVKRFORTUIJN Directeur van het Ontvang on Betaalkauteer te Rotterdam H L ENTHOVEN H Lz Directed der Pletterij te s Gravenhago J C F KNAPP Jk Lid d firma P J P RooQUKTTE Zoos Makolaars in effocten te Amsterdam liaad van Toezicht J D VEEGENS Voorz J C F KNAPP Jr Jhr LOHMAN Secretaris Jhr Mr W H UK SAVORNIN LOHMAN Rechter in de ArrondissumentsHecht baiik te b Gravenliiige Mr Ej A MOLSTER Advocaat te Ambterdam C M C OBREEN Directeur dor Maatschappij voor Assurantie Disconteering en Beleening dor Stad Rotterdam te Rotterdam Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE Raad Adviseur aan het Departement van Justitie en Directeur van het Bureau voor den Industriéelen Eigendom te sGraveiihage 6 L DE WETSTEIN PFISTER te s Gravenliage Secretana Mr Mr W H DE SAVORNIN Directeuren Mr P DROOGLEËV ER FORTÜIJN en Mr S JULES ENTHOVEN Uitgifte van f 500 000 42 Pandtrieven in stukken van ƒ 1000 en van 500 tot den koera van lOIV U Conpons 1 Januari en 1 Juli De INSCHRIJVING op genoemde PANDBRIEVEN wordt opengesteld op IIOIUEWOAG 3 J4 UAKI 1901 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur te Gravenliage ten kantore der Bank Nienw traat 23u AmMrdam ASSOCIAÏIE CASSA Firma P J P ROCQÜETTE ZOON RoiUrdam ROTTBRDAMSUHE BANK van het ONTVANG EN BETAALKANÏOOR liouda van de Heeren M J OGIEE Co alwaar Prospectussen en Inschryvingsbiljetten verkrijgbaar zijn Bü overteckening zal de toewijzing zooveel mogelp pondsponds gewjze geschieden De betaling der toogewezen Pandbrieven moot met bijvoeging der loopende rente van af 1 Januari a geschieden ten kantore waar de inschrijving heeft plaats gehad op eiken werkdag tusschen 17 en 31 Jnniiiiri 3DE 1DII3ECTIZ Anti§eptlselic Taiidpoeder en Anll8epli§eh llondtiiieliiur J5 OASSOrO TandarU te Gouda OVHIRAL VEKKRUGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSÏIJN Bl anwstraat Gouda ADYERTEITIÜN iü aUe Couranten worden aangenonien door het Adverleiitle Bureaii van A BKI KMA v ZOON te GOUDA i Paiii Expciler D rtig ja wordt dit midd l Bi t TvmtMMid iaovee all pijnstallmid inwryving aUfawMid tagen Rheunatialc Jidt LVafkoadh wd pgn is daa l rrBFJgal f C Bit ba1 rïi I proefda £ aiitud i J dt l yV iitdan J ook iadam Tattroavau Uan latte ap kat fklffiakamatk Inkar Ad l 25 7 o an50o defl in da maaata ifMtlieketi Te Amatardant bii XTloth C3ébêD TiB ToyQ au BanderB 3U l tg to fltlttüain Geen Eni elscli maar Echt BOEEENBEOOD iZ cent de K O A SLEGT Thienj a Wondtrbalstm NIEUWE HAVEN 28 i in do geheeltt wereld bekend n reroeind Oaovertroffen middel tegan tUü iUtmt L uiifr tc er11 fl a ft K i k t ti 11 enz latvendig 9 oowel alB ook uitwündig in bijna Ua ciektegevalleu met goed evolg an te wouden t r S pcrflacOU t 1 per ïM t I i ia TMsrry s Woudenalf bezit eenaUiiog oniiekaude genoeakraoht en heilzame werking Maakt meeutivi Ike pijnlyka en gevaarvolle operatie gelieol o erbodig Met doze zalf werd een 14 jaar oud voor onffeueesUJIi rehouden beeiitrezwc en oniaa s een b na fSZ Jaar kaukerlÜden cenezen Brenjit genaring en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen eni van allerlei aard Prije per pot f 150 per post f 1 60 Centraal I ep3t voor Nederland Apotheker HEiVltl SlMIKItS Kokin 8 Amaterdam WiM geen depot li beitelle mcu direct aaa die hatzen potlieki du A THIl KHY lu Pregradi bel Koliit cli deiterroich Gelieve proïpeotus te ontbieilBn by het Centrial Depot 8indaM I okin 8 Amiterdua Wie xekeir zijn u de Hdite Eikel Cacao te outvuig n unmengesteld en na vele pnebiemingen in den handel gekomen onder den num dee nitrindera Dr MiohaeliB vemuKdigd 1 de beste maidiiiiee is bet irereldberamde UbbliueraeDt tm OebiJ StoUw rok t Kealen Itoha J FT121e zaeDf Bikel Cacao In vierkuitoa b Dece Bkul Oua h int nelk pfc oU een eanfienune gezond dnnk tooi iêf Ujkaoh ebniik een t t ftt i l i l i na t posder voor een kep fh o c o l e t Ab geneeabacttig drenk bli nt diarrhee leciite nat weter t irtndkea Terkrijgbur b J d ToawwMli B n Apotbeksn em Vi Ka V U pa n a nerulverf genwo iidif r isr end Julius IRattanklMR Amnterdam Kalverstreet 108 Zijt Gij Doof 77 kllH KeTalten van DOOFHEID of HÜRDHOORIGHEtO liJn iio Ceneetbaftr door oune ulouw nltvJndinK bubalva doKtsnm welke doof fceboren zijn Ge oni In de ocren baudt diraot op fi nebrl ft Uw geval onderzoeking en raad vriii man kan lch met walnlg onkoBten te hola geneaeiL 1 Dr Dalton Annd InstUnte 496 U Sail Ave CHIOACIO JI L Gouda Druk van A BEINKMAN Zn f 1 De G0UD8CHE jCOÜRANT verschijnt niet in den avond van tordt op Nieuw Maandag maar jaarsdag he or Evenals vorii jaien lal er weder gelegenheid bestaan z n 1iJleuw aar§groet aan Vrienden en Beganstigers te brengen Tot Maandagavond 6 nnr worden deze aog aangenomen Bulienlanüsch Overzlchle De berichten van het oorlogstooneel in ZuidAfrika ziin zoo echt Ëngelsch dat er geen tonw aan is vaat te knoopen ziJ zijn vaag verward en tegenstrijdig In plaats van de Boeten in de Ztnrbergen Bp te sluiten en het ontkomen hun onmogelijk te maken is Kitchenet weer naar Pretoria teruggekeerd Was zijn beleid daar meer noodig dan in den omtrek vdn De Aar f Men zon t Zoo zeggen want bfl de Engelsche berichtefi moetmen zich nooit houden aan de woorden maar aan de feiten en daaruit de conclusie troltken De Boeren jüin evenmin uit 1onie vrriaÏ fd 1i opgesloten Zü trekken naar hun gewoonte rond wijken voor de Engelsche overmacht terag wat naar Londen dan als een Engelsche overwinning wordt geseind èn slaan hhn slag waar zij kunnen er steeds hoofdzaak van makend de verbindingen der Bngelschen zoowel per telegraaf als per spoor onmogelijk te maken Dit laatste moet hun weer goed gelukt zijn want uit Kaapstad wordt gemeld dat de treinen naar het Noorden over Kimberley niet verder rpen dan tot Victoriaweat waaruit men moet opmaken dat de spoor bezuiden De Aar is opgebroken van Port Elizabeth gaan de treinen niet verder dan Cradock en van Oost Lenden niet verder dan tot Stormberg zoodat de Engelschen voor hnn aanvoer in den Vrijstaat en Transvaal geheel zonden zijn aangewezen op de Natalsche Ijjn die eveneons zeer twijfelachtig in gebruik is daar in den omtrek van Standerton de Boeren steeds rondtrekken Dat veel Afrikianders zich in het Nootden der Kaapkolonie bij de Boeren hebben aangesloten werd van Engelsche zijde even snel weer tegengesproken als het bericht werd verbreid Misschien zijn beide berich FEVILIETOX Wïï SKEA€Hf 8 Moeder sprak tij e n oogenblik later tot deie ia het voor mij geen reden tok blijdschap als d e vader raijner vriendin mij zijne genegenheid toont i Toen hare vraag niet werd beantwoord liep het meisje naar hare moeder bij het schemerlicht kwam d e haar bijzonder bleek voor Marie daardoor bcanstigd vroeg teeder op fluisterenden toon Slaapt gij moeder i Zijt gij roo moede moedertjeliet F Kom lart ik u naar bed brengen dan kunt gij tot raot gcn vroeg uitrusten ToeH deze hartelijke woorden onbeantwoord bleven en de slapende zich niet verroerde trad ook de predikant naderbij met bezorgden blik keek hij rijne vrouw aan en vroeg aan zijne dochter l3 ïij loo vast ingeslapen Marie i Hij gaf haar een kus op het voorhooid zij was roo kond z6o ontzettend koud Moeder ia koud Marie hoe is dat mogelijk Help mij maar myn kind ik zal hftar wakker maken dan uilen wij haar naar hare kamer dragen Arme manl Gy kunt de dierbare vrouw met weer wakker m ken Onbewegelijk blijft rij liggen de vriendelijke oogcn Waaruit zooveel liefde straalde zijn gesloten gesloten voor ecuwig Thans begreep de predikant dat er iets vreesclijks ge ten leugens zooals meermalen in de pers dia volgens Joe zoo hoog verheven ia boven die van het vasteland Groot is de medewerking van de Afrikaanders waarschijnlijk niet vermoedelijk zal ü zich beperken tot de jongeliedeii wier bloed te snel vloeit om lijdelijk den algemeonen HoUandermoord te kunnen aanzien De heer Dn Plessia Kaapsche afgevaardigde voor Cradock en lid van den Airikaanderbondj heeft ♦ Wi open brief gericht tot de fntaanders in de kolonie waarin hjr hnn aanbeveelt zich rustig te houden Over hel geveeht tusschen De Wet en Knoi dat woensdag bij Leenwkop begon blijven de iijzondarheden ontbreken Leeuwkop ligt en 70 KM ten Noorden van de lijn Thabanchn Ladybrand in het midden van de zeer bergachtige streek tusschen Thabanchn Winburg en Senekal Knox werkt samen met drie colonnes onder Barker Pilcher en White en de bezettingen van Winburg en Senekal Volgens den aentrach De Wet weder naar het Zuiden door te breken om in persoon de operaties in de Kaapkolonie te leiden volgens den ander is het hem er slecht oin te doen Knox fMt te hoaden en hom te beletten Zuidwaarts te trekken De ncentratie om Johannesbarg wordt j sagsntetetgm ten NaflraWestèa oer sral weet staande te honden bedreigt een ander commando de Oostelijke voorsteden en zwerft om Boksburg een station van de lijn EJands fontein Springe De Boeren vielen nel garnizoen aan en trokken terug ijia wat mijnmachines vernield tè hebben Ditzelfde commando schijnt verantwoordelijk te zijn voor de beschadiging derNienwkleintontein en Chimes batterijen waarvan sprake ia in het telegram uit Johannesburg Uit de Kaapkolonie geen enkel ander bericht dan de mededeeling dat in nog twee districten de krijgswet is afgekondigd Dit teekent den toestand beter dan de optimistische ik geloof a en ik meen s van Kitchener Ergens biJ Bothaville werkt een Engelsche colonne zich in den modder vast De troep die een langen trein met zich voert kan over de modderige wegen bijna niet voort Tot overmaat van ramp zwerven de Boeren voordurend op haar flanken Alle Boeren hnisge zinnen die onder het bereik der colonne komen worden medegenomen De hoeven worden echter niet verbrand Zóó groot is de haat der Boeren vrouweu voor de Bugelsehen dat zij liever hnn levensmiddelen ongenietbaar maken dan ze aan de Tommies te verkoopen beurd was Zachtkens weerde hij zijne dochter af tHaal licht sprak hij terwijl zijne stem trilde Toen Marie zich verwijderd had sloeg de predikant de armen om het ontzielde lichaam zijaer vrouw gaf haar de teederste namen en zond een stil gebed naar boven terwijl hij zijne tranen niet meester was Hanna dierbare vrouw sprak hij moeder van mijne kinderen tfouwe gezellin mijns levens onvermoeide hulpe bij mijnen arbeid word toch wakker 1 Vergeefsch roepen vergeefsch klagen I Eindelijk moet de droeve zekerheid u wel geen twijfel meer overlaten zij hoort u niet I Zij is dood ingegaan in de eeuwige rust Marie vond bij haren terugkeer haren vader met ten hempl uitgebreide armen staan terwijl zijn gelaat doodsbleek was Toen hij haar zag riep hij ha lr op hartverscheurcnden toon toe j Marie kind haal den dokter spoedig terstond misschien ach I misschien is er nog hulp te brengen Maxie uwe moeder is zeer ziek Heraelsche Vader stamelde het mei e ver schrikt ffWat is er gebeurd wat scheelt moeder Zonder antwoord ai te wachten liep sij naar de deur ik ga om den dokter naar het slot I riep zij eer ij ging en ijlde toen voort Als eene gejaagde hinde vloog het meisje de voordeur uit den tuin door den weg op naar den Felsenburg t Was bijna heel duister een zwoele prach tige zomernacht enkele donkere wolken bedekten het zwerk daartusschcn schitterden ontelbare sterren Marie lette natuurlijk daar niet op zij liep voort altijd sneller altijd sneller hare voeten raakten ter nauw nood den grond xij vloog meer ons een Reutertelegrara uit Vrpurg ie kleine Boerenafdeelingen e eene niet opgegeven sterkte met 150 wahj de andere van 270 man met één kan hier is nu eens het aantal wagens niottigegeven in westelijke ricTiting langs VfÏÏJg getrokken Men gelooft zegt de corij ondent dat zij naar Demar il and jtrekken j Bn zoo yrS dst te betwijfelen Onmoj is zulk een trek zeker niet er i hlilaaldelijk sprake van geweest en enkele Iperen droppelagewljs zijn ook wel lar DamaraUnd afgetrokken maar jogenwootdige omstandigheden Ipt een trek niet zeer wanrsch nljjk Izakelijkheid voor een uittocht is groot niet als eenigo maanden geleden karom zouden de Boeren thans gaan trskWnu bun kansen beter staan ds ooit sind H bezetten van Pretoria Ooi Mnt eon ander vermoeden voor de t nrtaiggen nl dat deze Boerentroepen stralai Idolijk zullen orozwenken om door BefsjoeiUnd een veel vrijere weg dan e SffÖ ft in de Kaapkolonie te fallen h ir iutjpington dat reeds éénmaal een zeer tutbnar terrein voor beroeringen is geblf eu Waarom zouden de Boeren andijn oen non meenemen dat hun aohterbUtoide lndgeuooten dan immers veel beter ii H43ll ltW ijebrgiken f 9r l atel 9h lï biBnmkorte trekkende Boeren bjj Prieskaof b Uptton Veer zagen opduiken Z j kunnen dafeen aardige afleiding geven aan do tfoepenle de Boeren bjj Bnrgersdorp enDa ar beljHjn The Sta bevat een gedeelte van een brief in de teode week van November dit JohannosburJverzoni en en waaruit volgens dat blad bijt dat de tegenwoordige toestand in Zuikfrika voor de Engelscnen eer slechter dan fcter geworden is Lord Kitclier zoo heet het in dieri brief is nn feitela opperbevelhebber geworden Lort Eobertiaat huiswaarts Zgn dochter is nog ernstièiek De strenge maatregelen door de antorjiten genomen het verbranden der huizen el het deporteeren der Boeren hebben oen vieerde uitwerking Po Boeren vechten nu ni den moed dor wanhoop en zijn nn veel iaarlljker dan ten tjde van den val van Utoria Met hun onigeljkelijke taaiheid en hun bijzonders teriVikennis lachen zij wat om de pogingen detEngelschen om hen in een hoek te dring Vele officieren mannen van bedaard lAakter hebben mji verteld dan ij liep haarfcrst zwoegde onder hare versnelde ademhaliogfclotaeling trad haar eene donkere gestalte in 4 weg en gebood haar met torsche stem stil ütaan Verrajsiog en schrik verlamden haren it t was alsof zij aan den grond stond vastgfcgeld üij kon geen geluid geren eenige oogbhkken bleef haar lts de adem ontbreken 1 spande zich in om iets te zeggen zij zocht nd woorden eindelijk gelukte het haar te spreke op smeekenden toon riep zy t 0 laat mij lud mij met op Om Gods wil laat mij gaan I Mijne moeder Ach misschien heb ik ge moeder meer Daar in de pastorie kuut hooren Marie ziJt gij hel Alleen zóö laat Wat 13 er gebeurd mijn m Hel meisje heAenttlen Graaf von Felsenburg die gaarne nog eeniwandelmg maakte in dcn warmen zomeravond den regel haalde hij zijn vriend den prediliantr Ook thana was hij dat van plan geweest Vodde deur der pabtorie had hij een poosje staan ideren uaar Mane s gesnap hij ontzegde zich hetUnot van een aangenaam gesprek met zijnen vind en ging weer heen omdat hij diens gezellikamenzijn met vrouw en kind niet wilde storen Vdert was ter nauwernood een uur voorbijgegaan hij gmg alleen wandelen en had zich zich in heLerleden verdiepend aan zijne herinnerintïen ovUgevea zoodat hij aan hetgeen hem omringde I slotte niet meer dacht Plotseling werd hij aal zijne droomen ontrukt Met verbazing zag hij We lichte gedaante die een bovenaardbch wezehUijk op hem toekwam weven naar het scheenlHet mariaerbleeke ge dat de etrgd pog wel weer twaalf maanden kan duren Iedereen van den veldmaarschalk al walgt van de goheelo geschiedenis De ijficier en hebben het air van zelfbewustnjn verloren en de soldaten loopcn met ftr j moeide stappen rond terwijl telkens gernoh ten verstrekt worden over het aanbonden van versterkingen en andere groote rampenVerspreide Berichten DulTSCULiKn Volgens berichten in Hessische bloden zouden de czaar en de czarina in de maand Juni of Juli a s een bezoek brengen nan het groothertogelijke hof te Darmstadt Hoewel do toestand van den groothertog van Saksen Woimar niet bepaaldverergerd ia en er zelfs veol bevredigende wordt bericht aangaande den eetlust en den algemeenen toestand zjjn de Nieuwjaarsrecepties aan het groothertogelijke hol toch afgezegd Te Dresden is een onderofficier vanhet eerste regiment lijtgrenadiers wegensvoortdurende ernstige mishandeling vanrecmten door dén krijgsraad veroordeeldtot een jaar gevangenisstraf en degradatie OOBTBIIBUK la JtodApoatr oiaitr Aotti d MniiraiOHiiim werklieden zonder arbeid rondloopon hebbon eenige dnizondon van dio gedwongen stakera gedurende de ïaatste dagen geregeld op tochten gehouden waar de politie veel last van heeft ÖBOOT BlirM ASNn f Te Newcastle en T ne is eergisteren op negentig forigen ouderdom overleden de chef der werel dbokendo kfinpnuentabriek William George baron Armatrofcg van Crapside die oorspronkelijk bestemd voor een rechtskundige loopbaan nu aan het hoo fd stond van de fabrieken voor kanonnen en scheepswerktuigon te Elswick waaraan 15000 arbeiders verbonden ijn I INNENLANP 8TAÏEN G ENER AAL E E H a T E K A M E fl Zitting van Vrijdag 28 December De afdeelingen hebben gekozen tot hare voorzitters de heeren Rutgers van Rozenburg Viruly Pyiiacker Hordijk Fransen van de Putte en EoëU laat omlijst door het loshangende haar de zwoegende borst maakten een huiVeringwek kenden indruk De dokter de dokter genadige heefl Mijne moeder Ach mijne moeder riep Marie handenwringend r 4 Kind lieve Marie wees bedaard Wat is er gebeurd Spreek Het meisje viel hem in de rede wanhoop sprak uit de geluiden die zij voortbracht uit de bewegingen die zij maakte blijkbaar bpande zij zich in om eenige samenhanleende woorden tot den Graat te spreken Het gelukte haar niet Het geen haar geevt vervulde de dokter myne moeder waren de eenige woorden die van hare trillende lippen gehoord werden Een bang voorgevoel zooaU vaak bij een onheil tot ons komt maakte zich van den Graaf meester Hij vinjï he £ bevende meisje in zijne armen op bracht haar bij een boom deed haar daartegoi leunen en iprak op besübten toon die geen tegenspra k duldt doch v9or zwakken moedeloqt en en waYihopigen een reddende engel is Gij moet bedaard zijn kind Gij blijft hier op mij wachten Uwe wapkele voeten kunnen u niet meer dragen bmnen enkele minuten ben ik Ifier terug met mijn lijfarts en een en ander dat wij noodig hebben Blijf hier zitten tot ik terugkom Eigenlijk üoü Marie liever met hem zijn medegegaan zij durfde het hem niet vragen en voelde ook zeer gped dat zij thans niet in staat was om verder te loopent H oidt vervolgd