Goudsche Courant, maandag 31 december 1900

Tabak en Sigarenmagazijn Korte Tiendeweg II 2 b l Markt PROBEERT Kort overzicht onzer PrijBcoarant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 60 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC è f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 26 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 H BOI IDE A TJ22 I o Per FI Per Ank 45 Fl I g PS LISTRAC f U 65 Nto f 27 75 wf 3 CHATEAU VALROSE 0 76 31 S 2 St ESTEPHE 0 86 36 g St EMILION 1894 L i2 g PAUILLAC 1893 1 25 53 fi 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 3 5 2 SAÜTERNE 1 42 S O ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 J BOURGOGNE 1 10 47 B De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden 3 ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrijgbaar bü De arma T CRCBASl Clouda Bq de behandeling der Indische begrooting waarmede heden werd aangevangen betreurde de heer Van der Does de Willebois de belemmering der B K zending in de Minabaua De heer Van Alphen huldigde den Minister voor hetgeen htj deed voor Indië hy oordeelde goed de bestuursvestiging op de Zuidkust van Nieuw Onineil en wenschte versterking van het aaxiliaic eskader De hoer Schimmelpenninck wenschte onder meer voor de Indische ambtenaren vrjbeid in hunne opleiding en als een der eischoii van bekwaamheid kennismaking met de Westersche beschaving in het moederland De minister bracht hulde aan generaal Van Heutsz voor diens optreden in Atjeh en betoogde de noodzakelijkheid eener bestnnrsvestiging in Nieuw Guinea De heer B ransen van de Putte betoogde zijn adhaesie aan s ministers defensieplannen die gunstig atsteken bij de vroegere in deze gevolgde richting doch beval ook krachtige Voortzetting aan van de intellectueele ontwikkeling op elk gebied opdat Indie meer en meer zel tandig worde ontwikkeld De minister iietnigde z jn instemming met die denkbeelden De Indische begrooting en het ontwerp op ikn spoorweg Padalarang Krawang zijn goedgekeurd De Eerste Kamer gaat deze week uiteen tot Maandagavond 7 Jannari teneinde alsdan de begrootiugswetten en c q de huwelijkswetten in de aldeelingen te onderzoekeu Het gewone voorloopig verslag bevat de opmerkingen waartoe het onderzoek der vier wetsontwerpen verband houdende met het aanstaande huwelijk van H M de Koningin in de afdeelingen der Tweede Kamer hebben aanleiding gegeven Oelgk te verwachten was wordt allereerst hartelijke instemming met het voorgenomen huwelijk betuigd Zooale men weet heelt de Regeeriug het niet noodig geacht omtrent dat hnwelijk belangrgke afwijkingen van het bestaande bnrgerlijk recht voor te dragen In het voorloopig verslag wordt hierover met geen enkel woord gesproken waaruit mag worden afgeleid dat ook de leden der tweede Kamer die aan het onderzoek deelnamen in dit gevoelen deelen In bet tweede ontwerp waarbjj aan den Hertog van Mecklenburg het Nederlanderschap door naturalisatie wordt toegekend is bepaald ilat dit Nederlanderschap niet op de gewouQ wijze verloren kan gaan maar iia da ontbinding van Ijet huwelijk kan vervallen door een k ennifgeving Eenigo leden der Kamer waren van oordeel dat het belang van den Staat bü het behoud van het Nederlanderschap door den Qemaal der Koningin enkel gedurende het huwelijk bestaat en daarna weder de gewone Wijze van het verliezen der hoedanigheid behoorde te gelden Ter voorkoming van mogelijke gevallen die moeilijkheden kinnen opleveren ware dit welj cht gewenscht De belangrpste opmerkingen zjjn gemaakt bü het derde ontwerp waarin aan den Gemaal der Koningin een jaarlgksch inkomen uit de landskas van f 160 000 wordt toegelegd gedurende zijn weduwnaarsstaat en zoolang hiJ Nederlander bl jft In plaats daarvan wenschten vele leden reeds aanstonds aan den hertog een inkomen van f 100 000 uit de schatkist toe te leggen dat vervallen zou ingeval h de hoedanigheid van Nederlander verliest of hertrouwt De gronden welke worden aangevoerd voor de handhaving van het voorstel der Regeering komen on minder krachtig voor dan die gebezigd zijn om het terstond toekennen van een jaarwedde te verdedigen Wij achten dit laatste geenszins in strijd met de Grondwet biJ welker samenstelling aan dit geval niet is gedacht Bovendieg is het inkomen der Koningin betrekkelijk laag Aan baar grootvader Koning Willem II was 1 milioen toegekend dus 1 400 000 meer dad in 1849 aan Koning Willem III wegens de benarde omstandigheden der lands financiën werd toegelegd en in 1891 voor Koningin Wilbelmiaa niet werd verhoogd Yan den gemaal der Koningin verwacht het Nederlandsche volk wanneer hij eerlang zich met s lands toestand geheel zal hebben vertrouwd gemaakt groote toewijding aan de groote belangen van zgn nieuw vaderland Daarom is wel gewenscht hem met bijzonder vertrouwen te geracet te treden en daarvan getuigenis af te leggen door de wijziging welke door vele leden der Kamer aan de hand wordt gedaan Wanneer de Eegeering in dit opzicht het ontwerp mocht wjjzigen vertrouwen wij dat de overgroote meerderheid der Tweede Kamer tegen wier beginselen znlk een voorstel zeker niet str jdt zich daarmede zal vereenigen Gemengde Berichten De vader en de zwager van den hoofdbrievenbesteller Philipse die te Nijmegen is gearresteerd verdacht van verduistering zijn mede gearresteerd verdacht van medeplichtig te z jn in de zaak Men meldt uit Zniddorpe aan de VI Ct De wildstroopers en pensjagers gevenaan de Belgische grens tegenwoordig de pdiitie volop werk De marechaussees houden nu en dan eejis een klopjacht op hen Zoo hoorden w j van een dergeiyke vervolging door de politie onder de gcmieente Koewïcht in den Karuemelkpolder en Heikant en toch blj yeii de p usjagers maar brutaalweg de jachtwet overtreden Zoo zagen wij Zondagmorgen een drietal van hen gekleed met lange jas waarvan de kraag boog opgesla gen was en met slappen hoed die dief over het gezicht neergatrokken was vrjj ei frank vergezeld van een jachthond dei KarDemelkpoldec afjagen alsof zn eigenaar van de jacht waren in de verte Igk t h t wel zoo en zjj zelf zijn zich die gelljklsn bewust want schertsend noemen zy elkair met de namen van de eigenaars wieiwjbt jachtterrein toebehoort Men schrijft aan de Tel j Acht nieuwe getuigen lijn gehoord iafde treurige moordzaak op Maria Kessels w ronder de commissaris en inspecteur ran politie van Tilburg üit goede bron kufien wij er biJ melden dat de bewijzen zich genoegzaam opstapelen en er geen vrees bejoeft gekoesterd te worden dat de verdaiiiten uit gebrek aan bewgs op vrge voeten 4llen worden gesteld Naar men verneemt heeft het diür de H IJ S M ingesteld onderzoek n r de oorzaken van het spoorwegengeluk te ïvello aan het licht gebracht dat ook de matbinist vkn den sneltrein schuld heeft Hij toetm strjid met zijn voorschriften na het liooren van de knalsignalen niet gestopt lebbon maar dit eerst gedaan hebben toen bij ontdekte dat hiJ op verkeerd spoor reef Toen de raad van Kampen in d vorigeweek overging tot de verkiezing f au eenwethouder kregen bj de eerste semmingde hoeren van der Mjjle 7 Kanis en Zalsman 1 stem terwgl 1 stem in bltico wasuitgebracht BiJ de tweede stemmiit werdenop den heer Kanis 8 op den heer van derMijle 6 en op den hoer Zalsmafi 1 stem uitgebracht zoodat de heer Kaniswas verkozen Thans wordt door de K Ct let gerucht meegedeeld dat even raadsledei zich tot de Kpningiu zaUen wenden om dererkie iiig ongeldig te verklaren or grond at zij ieder voor zich bereid zjn onder eedete verklaren dat zij op den heer van der MiJle hebben gestemd t Zou ons niet verwonderen ds de Regeering antwoordde dat de heerqi wel onder eede kunnen verklaren daartoe het plan te hebben gehad maar dat vorgisïn in t doen menschelijk is vooral tvjdens d agitatie van een verkiezing Uit Njinegen meldt men Niet alleen door de plaatsilijke vakvereenigingen wordt een onderaek ingesteld naar de werkeloosheid alhic Ook eene commissie van 7 patroons in è bouwvakken en 8 particulieren is met dergüijk onderzoek aangevangen Zg evenwel bipaalt zich tot de werklieden in de bonw et aanverwante vakken die deze zomer bj Nijmeegsche patroons gewerkt hebben en jegens gebrek aan werk ontslagsn zjjn Men meldt uit Harlingen Gisteren een druk bezoat congres der bootwerkers heden staking der werkzaamheden toen het lossen en lailn der Engelscbo booten zou aanvangen T ch wareu wie ploegen aan den arbeid etrokken onder afkeurende uitroepen van hen die op den wat toekeken Evenwel raren in den namiddag allen weder werkaam en de ontboden marechausse s beboiden niet feitelijk op te treden GOODA 29 Decmber 1900 De eersfe uitvoering van Het Meiliet van Gulpen van den her Marts J Bonman alhier zal eerst in de tveode helft van Januari kunnen plaats heben te Amsterdam Hoogstwaarschijnlijk op 32 Jan In dat geval al de eerste uitvering te Rotterdam op 23 Januari zün Mej Anna Weil zal loor onvoorziene omstandigheden morgen vond niet optreden bij de Manneii Zangveeeniging Arti et Religioui in hare plaats lal optreden de beer Jan I jker voor de Jouwenaars geen onbekende B j inzage van het tekstboekje gelooven wjj dat er zeer veel schoons te genieten zal zjjn en dat er geen plaatsje onbezet zal zvjn Il Het Staatsblad no 210 bevat een Kon jieslnit van den 18den December 1900 tot Intrekking van het Konink ij k besluit van 31 December 1891 Staatsblad d no 254 en tot regeling van het ambtsgebied der inspecteurs districts en arrondisementi scboolopzieners en van de verdeeling hunner werkzaamheden voor zoover die hun door de wet tot regeling van het lager onderwijs zjjn opgedragen Het rijk wordt daarbij voor het toezicht op het lager onderwijs verdeeld in 26 thans 25 districten Er komt een district Gouda by en in plaats van district Hoorn komt district Alkmaar Er worden 127 thtns 100 arrondissementen gevormd Het district fe ouda bevat de arrondissementen Gouda Schoonhoven Woerden onAJkemade Het arrondissement Gouda omvat de gemeenten Gouda Gouderak Haastrecht Hekendorp Lange Enige Weide Moerkapelle Moordrecht Oudewaiter Papekop Reeuwijk Stolwjk Vlist Waddinxveenï Zegwaard Zevenhuizen Zoetermee r Het arrondissement Schoojihoven de gemeenten Alblas Oud Alblasserdam Ameide Amraers Q oot Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Brandwjjk Everdingen Goudriaan Hagestein Hei en Boeicop Langerak Lekkerkerk Lekkerland Nieuw Lexmond Nieuwpoort Ottoland Schoonhoven Streefkerk Tienhoven Vinnen Het arrondissement Wotrden de gemeenten Aarlanderveen Alpben Barwontswaarder Benthuizen Bodegraven Boskoop H zerswonde Koudekerk Nieuwkoop Oudshoorn Rietveld Waarder Woerden Zwammerdam Het arrondissement Alkemadt de gemeenten Aar ter Alkemade Hillegom Leimuiden LissB Nieuwveen Noordwgk Noordwijkerhont Eijnsaterwonde Sassenbeim Voorhout Warmond Wonbrugge Zevenhoven Uit de advertentie der gasfabriek blijkt dat de hooge cokesprijzeu zich niet hebben kunnen handhaven Eene daling van 80 of 66 ets per HL is zeker zeer belangrijk Wanneer de steenkolenprijzen en die van het anthraciet even hoog blgven als nu het geval is zal menigeen zich van de goedkoope cokes voorzien Wjj veronderstellen dat de zachte winter oorzaak is van dezen terugslag in prijs Gisterenavond had een leden vergadering plaats van de afd Gouda en Omstreken van de HoU Maatschappij van Landbouw o de bovenzaal van bet Koffiehuis Schaakbord aan den Slei wog Aan de orde was de verkiezing van een bestuurslid door hot bedanken van den beer C van Veen Az Na eene tweede vrije stemming werd gekozen de beer A J Schilt met 69 stemmen de heer Brouwer de Koning verkreeg 39 st Daarna was aau de orde de uitreiking der bekroningen behaald op de Tentoonstelling 29 en 30 Augustus alhier gehouden Verschillende bekroonden namen in plaats van de Medailles het daarvoor uitgeloofde geld enkelen daarentegen de Medailles Voor deze tentoonstelling werd een bijzonder fraaie medaille uitgereikt De voorzijde stelt voor onder een sierljjk aangebrachte cartouche de koppen van een varken schaap paard en koe welke uitsteken boven een zeer smaakvol gearrangeerde korenschoof omringd door landbonw werktuigen bloemen en vruchten Wij maken den heer Begeer gaarne ons compliment over bet door hem geleverde werk Naar wij nit goede bron vernemen zal in navolging der Haarlemsche Alkmaarsche en Leidsche vereeniging van bierhandelaars en min eraalwatertabrikanten hier ter stede ook eene poging gedaan worden om eene dergelijke vereeniging tot stand te brengen Een elftal bierbandelaars en mineraalwaterfabrikanten hebbeu zich voorloopig als lid vereenigd en de statuten en het huishoudelijk reglement in behandeling genomen Het is echter zeer te betreuren dat niet alle bierbaudelaren en mineraalwaterfabrikanten zich als lid hebben opgegeven het is een alleszins doelmatige vereeniging waar noch groote afnemers noch particulieren iets door geschaad worden Het doel van zulk géa vereeniging welke in bovengenoemde plaatsen met zeer veel succes werkt bestaat daarin om het enorme verlies van fiesschen tegen te gaan eene betere controle bjj de aflevering aan de clientèle in te voeren en te psaken dat de leden geen flesschen meer koopen van uitdragers enz elkanders eigendom zooveel mogelijk inwisselen en uitsluitend hnnne eigen flesschen gebruiken om er hud bier in te bottelen MookoBECHT 29 Dec Ondanks regenen wind woonden gisteravond velen de alhier gehouden nutslezing bjj Als spreker trad op de heer G K Nngteren en behandelde de wording ontwikkeling en de tegenwoordig bereikte hoogte van de photographic een en ander door proeven duidelgk gehaakt Met een resks fraaie lichtbeelden besloot spreker dezen aangenamen en nuttig gepasseerden avond Ee warm applaus en een hartelijk woord tot dank d or den voorz tot spreker geuit waren voor den heer N wel een bewijs dat z n streven ip goede aarde is gevallen M Wicnive Parapliiles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder veleNOüVEAUTE S VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOUDA felevkoifn Mo 3i Ueurs vfiD Amsterdam 87 DKO Vrkrs Slotkri S lMiLillD Oort Nod W 8 Jl i l i dito üito dllc 8 CS Vli dilo dito dito 9 S iS i llonoi Obl Qoudl 1881 98 4 lOOV LXAUB laschrgving 18SS 81 6 BS a OosTiNx Obl m pipiar 1868 t SSU i8 u dito ia iil rl8 8 6 IS l OMUGAL Olïl root eoupoD 8 dito tiiket 8 Sé u M lt ItmLAKD Obl Biniieiil im 4 6t dito Qeooot 188 a 4 S i dito bl Boths 188k 4 6 V dito bij Hop 1889 00 4 O6V4 dito ÏD goud leeu 1888 0 dito dito dito 1884 101 BPAnra Porpet Mhttld 1881 4 il 87 i Tuiiiti Oepr Cour leeu 1890 4 98 Goc leeniDg serie D 3 j Ge o leoDin lerie C Iu DlD AvK Ep T obig 189 B UliJoo Ob ut Sell 1890 10 ViNEZülLA OM 4 onbep 1881 S4Vi VxrauDAli Obllgitien 1898 8 900 4 KoTTluuH Sted leeu 1894 8 91 D N Atr H ndel t aand 9V4 Arendib Ttb Mu CertUoten 881 Deli Maatsohappij dito 486 Am Hypotheokb paodbr 4 Ciilt Mij der Vorsten aand 651 s Or Hypotheekb pandbr 4Vi 10 Koderlandache baak aaod 804 Ned HandolmaaUob dito 164t N W k Pao Hyp b pandbr 8 9 ï Eott Hypotheekb pandbr 41 ütr Hypotheekb dito 4 O08TINB Osat Hong bank aand 188 ItuSL Hypotbeekbank pandb 8 HOVa iHEUKA Equt by potli pandb 4 90 M iw L O Pt Lien cert 6 891 iB Holl IJ Spoot w Mijwand 114i UiJ tot Kxpl I Bt Byr wad 10 Ned Xnd Spoorweg u aand 884 Ned Zuid Aft Spm aand 6 88SV dito dito dito 1991 dilo S 100 lAU Spoor l 1887 89A Bobl S 6 PoLKN Waraobau Weenen aand 1 1 aiM Or Bua 3pw Miid obl 4 Baltisobo dito aan Pastowa dito aand 8 IwaoK Dombt dito asud 5 S s Ktttsk Oh Aioir Sp kap opl 4 lOon i dito dito oblig 4 100 kutmOA Cent Pao 8p Hij obl S 11 Chic k Nottll W pt 0 r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 1 17 Denver ftio Or Spm eert r a 88 Illinois Central obl in goud 4 108 H t LouisT k NasbTilli Gert v aand 74 Meiico N 8p Mii Ie hyp o 104 4 tiisB Kansas T 4pCt pref aand 87 6l N Totk Ontasio k West aand 861 Penn dto Ohio obhg 6 I Oregon Calif Ie hyp in goud 5 091 8t Paul Minn Il llanit obl Un Pao Hoof l in obig 48i dito dito Line Ooi Ie hyp O 8 581 160 10 108 108 91 11 100 1171 117 101 841 Oanada Oan South Ohert T aaad Vin 0 Sallw b Na lo h d e O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TrBiiiveK MaatB aand NlD Stad Amsterdam aand I Stad Eo terdam aand 8 BlLoil Stad Antwerpen 1887 8 Stad Brussel 1886 8 HoNO Theiss Begullr Qeselsoh 4 OosTBMlt Staataleenig I860 6 K K Oost B Or 1880 S Spxtin Stad Madrid 3 18U 841 l Nlu Vrr B Avb Spoel eert OPRUIMING der RESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prijzen O SAMSOM IN o EZ o ND E H GEMEENSCHAPSBESEF Bij den aanvang van het nieuwe jaai ko men ondergeteekenden met een dringend verzoek tot al hnnne medeburgers Waar men op 1 Januari elkander tege moet treedt met geltfkwenaehen op dien dag meer dan anders gul an gastvrj is daar wofBt ook vaak bedwelmende drank aangeboden en gedronken Vandaar dat treurige tooneelen op nieuwjaarsdag menigvuldig voorvallen en dat niet zelden jonge menschen op dien dag voor het eerst met de drankverleiding in aanraking zijp gekomen tot groot nadeel van ton volgend leven Ter wille van zooveïen jongen en ouden die de verzoeking gelegen in den bedwelmenden drauk niet kunnen weerstaan vragen ondergeteekenden u drinkt en schenkt op 1 Januari 1901 geen alcoholhoudende di anken Tal van andere middelen om uw gulheid te toonen staan n ten dienste het gevaar der drankverleiding toch al zoo groot zult gS niet wiljen vermeerderen Daarom laten allen die hunne verantwoordelijkheid voor hunne medemenschen beseffen de nieuwe ienw niet beginnen met het drinken en aanbieden van alcoholhoudende dranken Do Noord HoUandsche Prop Commissie A BAKKER J H Z KOCH J VISSER W L SCHRAM Az A J KOOLHAAS C SCHERPEL C H NOORBERGEN G BOKHORST Mevr A STIBE Pool Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoel ik U onderstaande in Uw blad te willen opnemen DE VOLKSGAARKEUKEN Hoflmansstichting in deze gemeente Wanneer men op dagen looals gisteren de z g Malloot deze inrichting bezoekt dan onwillekeurig komt de vraag bi u op zou deze inri chting thans aan het doel der edele geefster beantwoorden men vind daar eene verzameling dronken en half dronken personen zoowel jongens als meisjes en zoo uitermate zindelök en netjes als op andere tijden die inrichting er uit ziet zoo walgel k en vuil is het er dan met eenige vrees neemt men op een nog half schoon plekje aan de tafel plaats want het moet u niet verwonderen wanneer op een gegeven oogenblik een dolle bende binnen komt stormen en als t ware boven op de tafels neer valt of dat in uwe omgeving den een of ander door overmatig drankgebruik niet wel wordt en u den lust tot verder eten ontneemt Mjj dunkt het ware te hopen dat hierin door of van wege de commissie dier stichting eene verandering werd aangebracht door b voorbeeld dergelijke personen den toegang te weigeren U Mijnheer de Redacteur dankzeggende voor de verleende plaatsruimte Vi RG4DI RINGV4NDËN6ËHeËNTeil4AD VRIJDAG 28 DECEMBER 1900 Vervolg i A n de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1900 Ing St No 101 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om met intrekking van de op 16 November j l vastgestclds verordening vast te stellen eene verordening tot wijziging der Algemeene Politieverordening en eene Verordening op bet Stoomtramverkeer binnen de bebouwde kom der gemeente Naar aanleiding van dit voorstel vroeg de heer van de Velde eenige inlichtingen die door den Voorzitter werden beantwoord Daarop werd het voorstel zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot oprichting van ééne Commissie tot wering van schoolverzuim en het ontwerp van bet Huishoudelijk Reglement voor die Commissie Ing St No 100 Door den heer van de Velde werden eenige aanmerkiiigen gemaakt op enkele artikelen van het huishoudelijk reglement De beer Noothoven van Goor repliceerde daarop en ten ilotte werd het geheele voorstel met algemeeoe stemmen aangenomen Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering door den Voorzitter gesloten HA RKTBERICHT Steenkolen en Cokes Uit Engeland bericht men dat de export cokes lager is 20 sh tot 22 sb 6 d de ton Voor nieuwe contracten wordt nu onderhandeld Durham en Northumberland melden dat de Zondagen en de korte werkstaking aanleiding lijn voor veel scheepsvervoer maar toch minder dan t vorige jaar toen er meer vraag was en minder voorraad In Durham gaskool was weinig te doen Natuurlijk wordt op de loopende contracten veel geleverd en daar de meeste contracten 2 sh 6 d boven de tegenwoordige prjzen ztjn wordt daar gaarne op geleverd De spoorwegen sloten af tegen 12 sh de ton vrjj op de rails Stoomkolen deden 13 sh 9 d per ton v a b 15 sh voor de beste Northumbrian stoomkolen Ook de Duitscbe kolen vertoonde neiging tot dalen daar er geen lust is om te koopen De HoUandsche cokesmarkt is bezwaard en gedrukt door de enorme voorraden van Rotterdam Amsterdam den H ag Utrecht enz enz enz welke aan de gasfabriek aanwezig zijn Het kolen delven kan men door kunstmatig feestdagen in te voeren en bjv slechts i dagen in de week bij vol loon te doen werken beperken en is de samenwerking door bet syndicaat dan van groot nut om de kolenprijzen alhoewel dalende toch nog hoog te houden Bjj de gascokes wordt door de grootere gasproductie en verbeteringen steeds meer cokes gemaakt die weg moet Dat men onder die omstandigheden bij een zachte winter bij hooge kolenprijzen tegelijk la£e cokesprijzen kunnen bestaan is duideliik en zal dit de gosprijzen der verschillende gasfabrieken in 1901 nog meer drukken dan de hooge kolenprijzen tot dusverre hebben gedaan Burgerlijks Stand GEBOREN 22 Dec Aart Hendrik Hngo ouders T C Boot en A A van Stigt Elisabeth Anna Catharina oudere G Vrjjer en C 6 J Eecen 23 Maria ouders H van Tutten en J Streng Franciscus Karel ouders J Reparon en J Joogeneel Ibeltje Adriana ouders J van de Meent en W Mook Jacoba Gerarda ouders W Kelder en J G Blok Dirk ouders J C Vermeulen en C J M Bockstart Hendrik Bastiaan ouders A G Arkenbout en W van Dam 24 Geertrui ouders J Vermeulen en K Ossevoort 25 Cornells ouders C Lahgeraar en M Zoeteman Susanna Maria ouders J Massaar en J Visser Anthonins Petrus ouders E H van Beek en G C Neerscbolten 26 Geertrnida Wilhelmina ouders F deGruil en W Sluijter Pretronella Antonia Prancina ouders P van E jck en B Dokter Elizabeth Maria Clasina ouders J R T Vos en M T J Dujjostee Thomas ouders T Binnendijk en W M van Bodegraven 27 Wijnanda Ggsberta oudere J M Frankbuizen en W van Wflk Anthonie oaders A Kerrebijn en G van der Laan 28 Johannes ouders J Tak en J de Boom OVERI BDEN 22 Dec H Vosaaert 8 m 23 W de Jen ii j M W van denEng wed A Slootjes Tl j 25 J A Nieuwenhnisen 7 w É Verkei k 78 j B J Scheffer 1 m J Vlag 11 d L Jongeneel 20 m 26 G Schut 1 m GEHUWD 26 Dec J van der Maas en è Bupke ONDERTROUWD 28 Dec P H A Berlijn en C van Gent J van Eijk en C Heerkcns H J van Willigen en W van den i nd Ned Opera te Rotterdam Maandag 31 December a s nm 2 uur Hani en Grietje Gelegenheid tot plaatsbespreking en bet nemen van couponboekjes hedenavond van 7 8V uur café Schaakbord AüVERTa INTIEN Voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden van onzen geliefden Behuwdbroeder de Heer H W SCHALKWIJK te Rotterdam betuigen wij onzen hartelgken dank S C ROEST VAN LIMBURG J A F NOOTHOVEN Vi GOOR Roest van Limbüro J M NOOTHOVEN vas GOOR Gouda 28 December 1900 V Hartelijk vaarwel toegeroepen aan Vrienden en Kennissen door den Heer en Mevrouw STOK aan boord van de Lawoï Rotterdam 29 Dec 1900 PunchetCognac Aanbevelend SLOT£MAKER Co Een Ekster OOG EELTKNOBBELS WRATTEN LIKDOORNS enz worden zouder pjjn binnen enkele dagen verwijderd door de Wereldberoemde TINCTUUR van Professor Mabcus Flacon met penseel en gebruiksaanwijzing SS cent per stuk biJ J van mi Kleiweg No 2 Gouda MAGNETO 2 Cent IDA Knakmodel 2 IETS BIJZONDERS gew model 2 PAUL KRUGER 2i ELEGANT 24 EL DECORO klein model 2i s CS a o ë c til s w u o Q S o ö u C0kE8 De prijzen deiï COK ES zjjn üoo lang de voorraad strekt ƒ Gasfabriek 65 es p IIL KÏQpIüOD 5 Rezérgloon 5 DE DIRECTIE van af 1 cent per stuk 12 stuks voor 10 cent Fijnere soorteh van en 3 ct per stuk ALBs JOAGENEEL Boekhandel Oostbaven B 78 JU Voorhanden een groote partij Bloemen Uittrekkaartjes Wederverkoopera filnk rabat Ti ndewegf 39 Loodgieter Koperslager Zlnkwerkor AANLEG van ¥ ater en rasleiding Beveelt zich beleefd aan Aan dit adres wordt een Jongen gerraagd Gebroeders STEEITSMA Bloemisten Turf§ln el 77 en 78 Struik en Stamroaen OP BOTTEL PRACHT WA AR Steeds voorhanden Bloemen uil t ÜKuiden TELEPH No 114 Z M HERTOG HENDRIK 3 Cent MOZA 3 HAVANA STOKKEN 3 BOLIVIA 8 1 FL DE SILVA 4 MATADOR 4 HIJÜGitARDCl 9 9 a o 1 a a 5 a n er I s WORDT GEVRAAGD te Gouda door een Heer een Kamer m et SLAAPKAMER en PENSION Brieven met prgsopgaSf onder letter Z aan den Boekbandelaar H A vak BOTTENBURG Paleisbtraat 16 Amsterdam WORDT GEVRAAGD met Febr a s in een klein gezin te Rotterdam eene Dienstbode F Q die zelfstandig en smakelijk kan koken en netjes werken Loon 110 Gld en waschgeld Brieven franco onder lett B biJ don Boekb STORM LOTZ Oppert Rotterdam of tn persoon Stationsweg 66 Bovenhuis Zijt Gij Doof hwi ilch met woiolg onkosten Is hnls KanBiBn 1 Dr UHKan a Auml Inslltoto U 8aU Ave CIIICAHO JI I In de AV01TD§TEE Dubbele Ituuri it Kt zyn voorradig de Nieuwste Gasornamenteii Gi ls r m Baden Gaskook apperaten GOEDKOOPSTE ADRES VOOR Gasgloeilicht artikelen enz enz Aanbevelend M M VAN LOON Tel No 117 Alct OH4leJaar§a ond ziJn de van onds bekende W A F E L E N wederom verkr gbaar bij de Wed J C SIEBES Bestellfngen worden vroegtijdig ingewach t VAN BlOMMESTEIN S INKT is procfondenVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND