Goudsche Courant, maandag 31 december 1900

¥ o Sociëteit ONS GE NOEGEN Donderdag 3 Januari 1901 BUITENGEWOON IuJLiIjU door bet gnnstig bekende Variété Operette Gezrlscbp Directie HENBI TEN HALLE Amsterdam Optredcu van Tnschlliende SpecUllleiteii Uitvoering van de BIOSCOOI = lerende Fotograflën waaronder Aankomst van Paul Kruger in Den Haag en Amsterdam omgeven door duizenden menscben PBACHXrOL OEVOEEING VAN DE SUCCES REVUE T OPERETTE Bc§ciiaviiig 1000 van Hekb ten Halle Zie Strooibilletten Entree t 0 40 leden Niet loden I 0 7 5 Aanvang S nnr Aanbevelend HENRI TEN HA LLE Heerlijke S IIOOP GIT OE1IMCH Aanbevelend Fliioa C L01IRK S Appelbollen Saiicijseiibi oodjes en verscliillende soorten KLEIN BROOD met OUDBJAARSAVOND verkrijgbaar lieht btl voornitbestelling bu 6 J G0£DËWAA6£li GOUWE I H I li Overschoenen merk De Weegschaal verkrggbaar bg B VAN TONGERLOO Schoen en Ijiarzenmag azijn Korle Grooiiendaal DeNieuweRotterdamsche Courant kost van 1 Jannari at buiten Rotterdam ± ranco per post in 2 zendingen ot per Agent per kwartaal Directeuren Uttgeven NIJGH ZOON DE BURGEMEESTER VAN HAA8TRECtll maakt bekend dat het vermomde bedelen onder den vorm vau KIEÜWJAAÜWENSDSI in deze gemeente ten strengste zal worden g eweerd ttf Wie werkelgk p r s stelt een IIKCELMH te hebben laat zich fotografoeren in de Votografiêche HuntUurlcktiiii STTJIDIO m P V W ALl§i Fl SINGEL 661 11 iiSNISZfflïEEEIill iEïl lï MBi Directeur de Heer MART J BOUMAN EERSTE UITVOERING op ZONDAG 30 DECEMBER 1900 des avonds te 8 uur n de Zaal KUNaTJUIlf v fl SoeleteU OXS OESOEOEN SOLISTEN Mej CHRISTINE VAN BUIXHEN van Utrecht Sopraan De Heer JAN DIJKER Concertzanger l enor te Amsterdam TOEÖANGSKAARTEN 4 0 7S verkrggbair bg de Boekhandelaars B A VERZIJL Tiondeweg en de Firma VAN BENTÜM Markt ZONDAG 30 DECEMBER s middags 127 uur 1 iSL a tsto ZE epetïti © in de Zaal KUNSTMIN Toegangsprigs I 0 3S aan het Bnrean i 3 fioudsche Melkinrichting I gevestigd TURFSINGEL I J TELEPHOON No 21 F Bovenstaande inrichting blglt zich by voortduring aanbevelen tot levering van Prima onvervalschte Melk welke door het personeel tweemaal daags aan hnis bezorgd wordt des Zondags alleen s morgens De prgzen zgn tot nadere aankondiging als volgt VOLLE ZOETE MELK 8 et per Liter göEEOOMÜE MELK 4 ROOM KARNEMELK 3 ZOETE ROOM 70 ZUBE ROOM 70 SLAGROOM 90 GEPASTEURISEERDE MELK 10 Prima Kwaliteit GEPASTEURISEERDE EOOMBOTER 76 cent per V K G Vanaf heden wordt onze Gepasteuriseerde Roomboter bg verkiezing ook atgolevord in sierlgke talelvlootjes van Vi K G inhond Goede Kwaliteit ROOMBOTER voor STOOF of KEUKENGEBRUIK 65 et per K G Tevens zgn terkrijgbaar GOUDSCHE KAAS 20 40 ets per J K G EDAMMEB KAAS 40 i LEIDSOHE KAAS 20 Orders op boter kannen a n de Wgkknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd JORGELS PIANO S STORY CLARK MASON HAMLIN TETSCB êf MAY AMER ORGAN Co NEEDHAM e a MöRS Co i a Tabourets Piano Lampen Isolators Klavierkleedjes Candelabree Metronome s enz Blaasen Strijkinstrumenten en Onderdeelen r bthariH Strykttetttn i v p m U Ue4ren viJ Sr of op ittt Uahln iaUtieg dtr maand W Aceoord Gitaar Citers en Letuetiaar Jiirigeemtokken n PHOÜOGRIIPHEN SPEELDöOZEH HARMONIKA S FLUITFN TAHBOÜRIJliS RLOKRENSPELM enz STEHHEK VEBHUREK REPiUEEBEN I ttUILEI Aiillsepll§ehe Taii lpoe ler en Antl§epll§cli üfoiidtlnctuiir E CASSVXO Tandarts te Gouda OVEEAL VERKRIJGBAAR tc edkoopate en soliedst adres voor VeFvoer van Inboedel oowél binnelp als hniten de stad met gesloten wageni GRAVEJSTEIJN fileekerssingel 287 M t orrll tfffen Trnnspori achnde verzekerd b A Gouda Druk van A BRINKMAN i Zn Agent voor Nederland Ö IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda Openbare Verkooping VAS Onroerende Goederen ONDEB Haastrecht en Keeuwijk De Notaris J KOEMAN te Haastrechtj p WOENSDAG 9 H RI 1901 des voormiddags ei nrenOr het Koifleteuis van den Heer A M BLANKEN te Haastrecht publiek veilen en verkoopen Nr 1 Een goed onderhouden HUIS en ERF met TUIN aan de Westzgde van de Kerkstraat wgk B Nf 101 te Haastrecht Nr 2 Een goed onderbonden HUIS en ERF met GROND aan het Marktveld te Haastrecht wgk B Nr 118 Nr 3 Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wgk B Nr 5 te Haastrecht Nr 4 Een HUIS met EBF en GROND aan de Hoogstraat wgk B Nr 6 te te Haastrecht Nr 5 Een gunstig gelegen HUIS en EBF aan de Hoogstraat te Haastrecht wak B Nr 97 Nr 6 Een gunstig gelegen goed onderhouden WOONHUIS met kleederbleekerU genaamd De IJskl ERVEN en GROND aan den IJael in Stein te Reeuwgk nabg de Haastrechtsche brug wgk I Nrs 40 en 41 In dit perceel wordt sedert vele jarqn de KleederbleekerU uitgeoefend En Nr 7 Een perceel WBIiAND zeer geschikt voor BOUWTERHEIl naast het vorige perceel in Stein te Reeuwgk Dit perceel heeft een breedte langs het Jaagpad van ongeveer 66 Meter Do perceolen Nommers 6 en 7 welke door de gunstige ligging aan tram en water IJsell bizonder geschikt zgn tot oprichting van een fabriek worden na afzonderlgke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen geeftNotaris KOEMAN voornoemd bg wien ook biljetten te bekomen zgn waarin de perceelen breeder zjn omschreven Oudejaarsavond van S tot nnr WARME APPELBOLLEN en SAUCIJSENBROODJES L E BESZELZK GOUWE 66 Telophoonaet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen i Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbnreau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT Pain ExpelUr D lif jiu mrdt dit mid U TM IM Il Ui nooM all f jwtain l kwqinai MB tTtBd tenil BhcUBft a k jii i t t rtoi a i rti Dit W T yoMt AntdH d a TwtnmWMi ophat hbmknuck Ubi lAnst n miiSt t In d mtMto nttbAkML Tt iautndaa U Ulitk OUImb Tn TllTU M 8wdan f t tl B L HtlntaL Et Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naastelkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te ki a m de Turtsingel Te bevragen Lange Tieudeweg D 29