Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1901

J No 8390 Dinsdag 1 Januari 1001 SOste Jaargang ftOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Sc S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondenng van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ho At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentién tot 1 uur des midd 1 I A i Dit No beslaat uit Twee Bladen EEESTE BLAD INSCHRIJVING VOOR DE Natimale Militie TWEEDE KENNISGEVINa BÜRGEMËESTtR en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien art lo kr Wet van den ign Augustus ISfil Staatsblad N 72 Brengen ter algefieene kennis dat volgens art I c der genoemde Met alle mannelijke ingezetenen die in dit jau achttien jaren oud zijn geworden ot nog zullen woiden zich voor de Nationale Militie moetenïdoeijl inschryven Voor mgezden wordt gehouden 1 Hij wiens vad of is deze overleden wiens moeder of Eijn bei ien overleden wiens voogd in gezeten is volgens ie Wet van denS8n Juli UfiO Staatsblad no J ï Hy die geen oilders of voogd hebbende gedureüde de laatste athttien maanden voorafgaande aan denjln Janua IvOl in Nederland verblijf hield 8 élij van wiens otters de langstlevende inge eeten was al is zijn voogd geen ingezeten mita hq binnen het Rijk v rblijf houdt Voor ingezeten wordt niel gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen Staat waar fe Nederlander niet aan den verplichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienltplichtigheid het beginsel van wederkeen heid is aangenomen De inschrij ng geschiedt l Van een ong hi wde m de Gemeente waar de vader of is dese o rleden de moeder of zijn beiden OTerleden de voogd woont a Van een gehuwi en van een weduwnaar m de Gemeente waar hij woont 8 Van hem die g n vader moeder ot voogd heeft ol door dezen is achtergelaten of ïfiens voogd buiten s lands gevestigi is m de Gemeente waar hij woont 4 Van den buiten s lands wonenden zoon vhn een Nederlander le ter zake van s landg dienst in een vreemd lajd woont in de Gemeente waar zyn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Voor de Militie wor8t niet ingeschreven De m een vreei d Rijk achtergebleven lOon van een mgezeten jie geen Nederlander is 8 De in een vreeild Rijk verblijihoudende ouderlooze zoon van eefl vrcemdehng al is zijn voogd ingezeten 8 De zoon van den Kederlander die ter zake van s lands dienst in s lijks overzeesche bezittihgen of koloniën woon Elk die volgens art 16 behoort te wordon m geschreven is verplicht ach daartoe bij Burge meester en Wethouders aai te geven tusschen den Isten en Sisten Januari BiJtlongesteldheid afwe4gheid ot ontstentenis FEVILL IOX 9 Toen de Graat ren Felsen rg het meisje verlaten had knielde zij neer ouwde met onuitsprekelijke smart de handen 4 i poogde te bidden Thans werd zij kalmer gelate er haar denkvermogen keerde weder ffuistetnde woorden ontvloden aan hare trillende liAen een kind van den Onzienlijken Vader smeeite dien Vador om hulp Zy bad om levensvericnging voor hare moeder Het was een stille zwijgende nacht de avond koelte bewoog de takken der eeuwenoude bootten men hoorde een geheimzonig gefluister als l den de boomen elkander leti te vertellen De waan kwam tusschen donkere wtfken te voorschijn O spreidde haar spookachtig hdt ovef het land tóiap en liet haar vale schijiJel vallen op het wddande kind Marie voelde z ch alleen geheel alk i Geesten oaatweefden haar met onhoorbaar wiekgesuu daalden tot haar de edelen neder van den ODtmoed van de zachtmoedifiieid en van den öeiligen vrede In haar binnen e bedaarde het oproer t was daarbinnen kalii geworden uit idieel haar wezen sprak overgafe aan God zij 0 gebed Over hare wangAjrolden groote ii de kramp die haar hart bad saamgekne Ptt waa door het gebed der ziel bedwongen tij IS zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot het doen vaa die aangifte verplicht i Hij die eerst na het int ieD van zijn 1 de jaar doch voor het volbrengJn van zijn 20ste m gezeten wordt is verplicht z zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij Burgemees ter en Wethouders der Gemeente waarde mschrij ving moet geschieden Zijne mschryvmg geschiedt m het register van het jaar waartoe hij volgens zynen leeftijd behoort Burgemeester en Wethouders roepen dientenge volge op de ingezeterfen die hun 8de jaar hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1 82 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zijn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags l ure en zich in de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten ZIJ wier geslachtsnaam begint met de letter A BCDEt GHIJKLenM tusschen dan 8 en 15 Januari lUtil en ZIJ wier geslachtsnaam begint met de letter N OPQRSTUVWXYenZ tusschen den 15 en 31 Januari i Ol Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschrijving op den TIn Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen m eene der geldboeten ais genoemd bij art 183 der voormelde Wet dat ieder die voor de Militie moet worden m geschreven en niet in deze Gemeente geboren is zich behoort te voormen van een Extract uit het Geboorteregister dat bij de aangifte moet worden medegebracht t it dit Extract bij het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zij zich daartoe vóór Januari a s ter GemeenteSecictarie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de mschryving Wyk en Nommer zijner woning juist kan opgeven Gouda den in December 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd RL MARTENS De Secretaris BROUWER lieTKIKlJWËJAAK Het IS heden geen gewone Nieuwjaarsdag dien wg bg Toorkenr in den hniselgken kring gedenken maar tevens de eerste dag Tan een nienwe eenw Mtt het oudejaar ontvlood ons ook de 19e eenw een merkwaar dig tgdvak van ontwikkehng en vooruitgang op wier verlichting w j en onze tgdgenooten bg wglen ons al te zeer verhoovaardlgden Als vanzelf komen wg er dus toe een terngblik te werpen op de eenw die achter ons ligt Haar geboorte viel samen met het optreden van den eersten Napoleon die kon wecnen weenen Na een poos begreep Manc dat haar moeder dood was haar hart poogde van ootmoed en eenswiUendheid met God vervuld iich met het aangrijpend verlies te verzoenen Eene stem van boven had haar de volle waarheid gezegd en haar van de heilige plichten gesproken die de Almach tige haar op de schouderen gelegd had van den plicht om voortaan voqr haren vader haar broer jes en zusjes te zorgen De gedachte aan hen aan hun smart en droelneid verdrong haar eigen leed en stelde in haar oabaatzuchtig hart haar eigen verlies op den achtergrond AU donkere schaduwbeelden drongen bange twijfelingen in hare ziel Zal ik nuttig kunnen Eijn i dacht ztj izulten myti goede wil en raijne gcnnge krachten voldoende zijn voor de vervulling dier moedijke plichten voor haar geschokt gemoed God geeit den zwakken kracht antwoordde de innerlijke stem vol vertroosting mq aan uwen reken i n mijn kina ar m de red ffj ija Vader zoo bad ztj Gij zult mij zwakke Uwe kracht Uwe hulp met onthouden opdat ik mijnen vader en dien kleinen kindereu an nut zal kunnen zijn Maak mij sterk o God f Ver leen mij uwen bijstand Laat het my aan U en zegen en aan Uwe liefde met ontbreken frUw gebed zal verhoonng vinden viel de Graaf von Felsenburg haar van het slot teruggekeerd had hij de laatste woor den van het meisje gehoord pJCom nu Marie dokter Werner is ons reeds vooruit Steunende op den arm van den edelen Graaf schreed Marie langzaam voort naar de postone Zij luisterde eenige orde bracht in den chaos door de Fransche omwenteling veroorzaakt terwijl hg te gelgkertgd de beginselen der revolutie trachtte te behouden Daarna een tgd van reactie waarin de vorsten streefden naar herstel der onde toestanden en de volken streden om de vrgheid te behouden welke zg zoo duur gekocht hadden Als gevolg daarvan tegen hot midden der eeuw nieuwe omwentelingen hoewel met zoo bloedig als de eerste en daarna het streven om door constitutioneele bepalingen en den parlemen tairen regeeringsvorm gezag en vrgheid met elkander in evenwicht te brengen Ditbrei i dmg van stemrecht directe deelneming van het volk aan de regeeringstatk is in de laatste helft der eeuw het algemeen toegepaste middel geweest om bet beoogde doel te bereiken maar als wg nu de verkregen resultaten bezien bljjkt het dat met het parlementaire stelsel het laatste woord nog niet 18 gesproken daar wg zien dat zelfs in landen waar algemeen stemrecht heerscht de maatschappelgke en staatkundige toestanden verre van volmaakt zgn De 19e eenw is ook getuige geweest van do worsteling der nationaliteiten ter verovering van een afzonderlgk volksbestaan Om enkele te noemen Griekenland heeft zich vrggevochten Hongarge heeft een nagenoeg onafhankelgk zeUbestanr de eenheid yi JtoM 9 YAn Dmtachland i op hechte grondslagen gevestigd De meeste oorlogen dezer eeuw waren het gevolg van dit nienwe beginsel in de politiek Een andere eigenaardigheid vooral van de laatste tientallen jaren is het onstuimig jagen der Europeesehe volken naar kolomaal gri oii e7it De overbevolking de behoefte lenwe nitwegen voor den steeds zich lenden handel en industrie deden de heden wedgveren m het annexeeren and in overzeesche gewesten Niet gebruikte men daartoe de eerlgkste middelen De thans nog met geëindigde Transvaalsche oorlog is wel het sprekendst liewgs tot welke onrechtvaardigheden die mtbreidingspolitiek leiden kan In bloed en tranen gaat daar de eeuw onder en een der edelste volken van Europa heeft er zgn welgevestigde reputatie bg verspeeld De behoefte naar sociale verbeteringen deed zich de geheele eeuw dqor gevoelen de strgd tusschen kapitaal en arbeid ging onverpoosd door zonder dat afdoende ver betering verkregen is Erkend moet echter worden al zal dit vraagstuk ook in de 20e eenw den staatslieden heel wat hoofdbreken kosten dat menige stap in de goede richting gedaan is en dat het besef bg alle regeeringen levendig is geworden hier ligt de naar zijne vertroostende woorden naar zijne ver maningen OOk en boog tot teeken van instemming met zijne Woorden at en toe het hoofd Uitvoe ng deelde zij hem mede wat thuis was gebeurd de Graat twijlelde geen oogenbhk aan het feit dat de pastorie door een onherstelbaren slag was getroffen dat de onverbiddelijke dood een slacht ofter had geéischt Op den toon der innigste deelneming en met groote teederheid sprak hij over het onherstelbaar verlies dat rij geleden had maar ook over hetgeen thans van haar wc d gevorderd en vau haar verwacht werd Hij sprak volkomen hare eigen denkbeelden uit en Marie werd met de beste voornemens voor de toekomst bezield Het tweetal bereikte de pastorie in alle kamers brandde hcht de hartverscheurende droefheid van de kinderen zich lucht gevende in luide jammerkreten drong tot Marie s oor door Toen vergat Marie haar voorjiemen om zich met aan hartstochtelflke droefheid over t ggyen zij het haren tranen den vnjen loop toen ay de kamer binnentrad ijlde naar het bed waarop hare zoo innig geliefde moeder lag en drhktS vurige kussen op het voorhootd der ontslapene 0 moeder snikte ZIJ uwe lieftle is niet neen nooit te vervangen Zoo als moeder ons geliefd heeft vader ging zij voort op den predikant en haar broerljes en zusjes toetredende zal niemand niemand ons ooit weer liefhebben Allen die aanwezig waren haddea eerbied voor de groote droefheid van het lieve kind en zwe en haar vader trad op haar toe greep haar by ge nand en omarmde haar Hij legde zegenend voornaamste zorg van de staatsmacht De eeuw die achter om ligt is op uidustrieel gebied een tgd geweest van verbazenden vooruitgang Stoom enielectriditeit hebben de wereld veranderd denk maar eens aan de vervoer on verlichtingsmiddelen aan de fabrieken en machinerieën van dezen tgd De vraag is echter of w i nu gelukkiger l ven dan onze vaderen ol wg zooveel braver en edeler rechtvaardiger en eerlgker zgn dan li Wie zich deze vragen stelt die zich toch onwillekeurig aan ons opdringen voelt wel eens rechtmatige twglal opkomen wanneer hg om zich heen ziet wat er op het wereldtooneel voorvalt Doch genoeg hiervan Ons bestek laat niet toe in dezen geest voort te gaan Vestigen wg liever een blik op ons eigen land In het begin der eeuw hadden we den zoogenaamden Franscheu tgd doch gelukkig herwonnen we spoedig ona zelfstandig volksbestaan en sedert leven wg onder de regeering van het huis van Oranje de lotgevallen der Europeesehe natidn mede De groote gebeurtenissen deden ook hier haar terugslag gevoelen maar het verbond tusschen vorst en volk bleef ongeschokt en sedert 1848 verheugen wg ons In een constitutie die het volk steeds meer aandeel gat in het bestuur zgner eigen zaken en di het uitgangspunt geweest is van vernieuwd hven en verhoogde krachtsinspanning Op elk gebied kan groote vooruitgang worden geconstateerd en wjj gaan de nieuwe eeuw m met de bigde hoop dat onder de regeenng van de laatste telg van ons aloud vorstengeslacht de vrede in en buiten het land zal wordeii bewaard en de bloei van het rgk hier ea in Indie zal worden bestendigd Zoo vanzelf komen wg op hetgeen we vad de toekomst wachten De groote gebeurte nis van het afgeloopen jaar was de verloving onzer jeugdige Koningin Moge het eerlang te sluiten hnwelijk in alle opzichten voor vorst en volk rgk gezegend woa tm ook in dien zin dat uit die veTbinten ltrachtife loten ontspruiten die de traditie voortzetten van het geslacht dat zooveel eeuwen innig met ons volksbestaan verbonden was In het afgeloopen jaar bleef onze Regeering gverig voortwerkou aan de taak die ze zich gesteld had De Ongevallenwet Is in behouden haven en de datum van dit nummer IS tevens het tgdstip van de invoering vaa den Leerplicht Op velerlei ander gebied zgn meer ol minder belangrijke maatregelen tot stand gekomen al is de oogst met zoo groot geweest als men reden had te verwachten Laat ons wenschen dat het tegenwoordig Kabinet dat nog vele zaken voorbereid heeft m staat worde gesteld zgn programma de hand op het hoofd zijner dochter en bad met luide stemme die doordrong tot het hart van allen die hem hoorden i Almachtige GodI Va der der weezen zie Gij in lietde neder op dit kind Ach haar wacht de zorg voor mijne kleinere kinderen Heer Alleen als Gij haar Uw © hulp met onthoudt alleen aU Gij hafir sterkt met Uwe kracht zal zij deze taak kunnen ten uitvoer brengen Van Uwe genade van Uwc liefde vraag ik trouwe God leid Gij haar denken en haai werken en laat zij Uwe nabijheid gevoelen laat het haar aan Uwen zegen met ontbreken Amen Zoo sprak de brave leeraar en Amen herhaalde diep geroerd de Graaf von Felsburg Wie een dergelijk verhes geleden heeft kan zich de mnige droefheid van deze vroeger zoo gelukkige lamilie voorstellen Het iB een onuitsprekelijk weemoedig gevoel dat wij onze dierbare dooden nog maar een paar dagen bezitten Het oogenbhk waarop wij voor immer van hen afscheid zullen nemen treedt ons in al den omvang van zijn aangmpenden jammer duidelulc voor den geest als de trouwe vrienden schroomvallig de een na den andere tot ons komen om den doode nog eens voor het laatst te grorten In spijt van de raadgevingen zijner vrienden was de predikant bij zijn voornemen gebleven om aan de groeve van zijne dierbare doode een woord van alscheid en der hope des wederiieni te spreken Hordt vervolgij