Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1901

t te erken Teel zal atbaiiE n Tan de Terkiezingen die dit jaar voor verscliiUende colleges moeten plaats hebben elk onzet doe daarbij het z ne om het schip van staat in de gewensche richting te stnren Onze gedachten zgo zeker op Ondejaarsarond ook wel heengedwaald naar onze stamverwanten in Znid Alrika Het mannenmoed strijden i j voor hnn onalhankeiykheid terwjjl Trouwen en kmderen verTolgd worden ol gebrek Inden terwijl Tele slachtoöers Tani de Engelsche roofiucht in ons Taderland zijn teruggekeerd en met bezorgdheid de toekomst tegemoet gaan Elk rechtgeaard Nederlander zendt onzen broeders zeker heden een sympathieken groet nit de Terte met den wenscb dat het faun gelukken moge hun dierbare rrpeid te behouden Onze stad had dit jaar geen bijzondere lotgevallen Het zielental en de welvaart bleTen geleidelijk toenemen hetgeen ook bljkt uit den gestadigen aanbouw van nieuwe perceelen in verschillende wijken Het bestuur der gemeente hield met prijzenswaardige zorg bet oog op de Terschillende belangen der ingezetenen een nieuw politie geboaw verrees om ruimte te winnen Toor betere regeling der diensten op het Stadhuis het nieuwe gebouw der Muziekschool werd betrokken een nieuwe gemeenteschool gesticht éa de aanbouw begonnen Tan oen nieuwen vleugel aan de h b school Laat ons hopen qat Oonda in de 20e eeuw en allereerst in het nieuwbegonnsn jaar welTaart en Toorspoed moge hebben I 1 En hiermede onzen lezers alle heil in 1901 BaUenlaDdscb Overzicbt liord Kitchener seinde Zaterdag uit Pretoria Er is weinig Terandering m den toestand in de Kaapkolonie De Oostelijke Boerencolonne is klaarblpelijk gesplist in kleine troepjes de Westelijke rukt op Carnarvon aan De Lisle en Thorneycrolt zitten haar op de hielen Generaal French heeft Ventersdorp bezet Oeneraal Clements meldt dat hij op den weg naar Rastenbnuk verzet stuit De Oostelpe lijn is bü Pan station vernield Hedenmorgon werd op de Standerton lijn bij Vaalstation een trein aangehouden De colonelen Tan kolonel White is teSenekal aangekomen De generaals Knox en Boyes beletten De Wet naar Zuiden door te breken Lord Kitchener seint Qeneraal Lytleton meldt dat een Britsche post te Helvetia een sterke stelling aan don weg Tan Maehadedorp naar Lijdenburg gistermorgen door de Boeren werd genomen Ongeveer 60 Engelschen zjjn gesneuveld ol gewond en 200 gevangen genomen Kolonel Kitchener meldt dat hij met een kleine macht des vijands spoor volgt Helvetia is opnieuw bezet door Terstorkingen nit Belfast Vier A Tijfhondord Boeren onder Ben Viljoen met Maxim en Maxim Vickers geschut vielen een post van 24 man aan in de nabijheid van Modderlontein De positie werd dapverdedigd toe aan de aankomst van versterkingen uit Boksbnrg die de aanvallors ver Directe SDoorweeverMnilDgeD met GOUDA VMoterdlenst 1900 AaDgevangeo 1 October h Ti d vaa Grewwlch S t 7 96 t 4 8 14 8 17 i Si 9 14 e t9 10 19 10 40 f H jj 10 19 onOi ROTTlKDjLHrlM nru 11 9 19 18 19 68 1 97 9 18 S SO 8 49 4 69 4 64 6 99 4 18 t l7 1 f r 6 01 r f ff ff t 1 10 f ff ff ff 5 11 ff f ff fff ff ff 1 17 ff ff ff 6 18 ff ff ff f 11 60 19 84 1 98 9 8 3 11 4 03 6 97 B 41 S9 7 47 8 07 ff I 1 68 ff ff 6 10 ff ff ff 7 S ff ff ff 06 ff ff 6 90 ff ff 7 57 klH lltti kijWUlff Op lm tnima nj Zood M iil l Din d g ifaffgwli t to rMli tUi i mr d 8 kl nrbiigbup taj W rnoktprvi S Holtoank Spow L gitn u pl i liewgi I 111 Diuda i u 1 Qouda 1 59 7 11 Koordnoht door 7 18 SiBuwetkeik 7 98 OapeUa t 7 SS goHwdtm H 8 15 7 44 BotterdusD F Bottardam B lllm la T 86 8 91 Im 9 08 V M 9 88 9 67 S 40 8 50 1 67 9 CS 9 99 9 45 8 54 9 08 8 09 KOTTEKDAM aOUDA Tiffe ff ff i so ff ff U 3S 11 81 11 46 19 10 1 48 ff f ff 4 S1I ff ff 1 54 ff ff 4 47 10 18 11 81 11 46 18 10 ff l S 9 14 J 4S 5 46 08 4 34 S 96 10 98 ff ff ff ff ff ff ff 4 44 ff ff 10 88 ff ff ff 1 ff ff 4 61 ff ff ff ff r 9 03 ijil 11 69 19 08 19 31 1 09 1 09 9 85 0 4 n i S4 S 07 6 18 5 41 6 84 L £ ztn iipplffinflBtb gi vn da Gompagmia dar Wagwu Lili 7 88 ff ff i ff 56 4 49 5 90 07 7 18 4 59 5 41 I 5 01 5 51 ff ff 6 11 04 I ff 6 17 10 8 98 7 8 Sattwdmi Bmri Rott rdim D F Botierdun U Oapells Riaaverknk lioordreoht Ooid 6 41 8 04 8 19 7 48 8 04 8 4 9 00 9 8 10 08 10 19 ipaar T ndUdfff p a l p ktB Biet gawlnpJ wtgJcn i 1U 1 9 UuM rtit lutalrn QOUDA DBN BAAOviaa rarta 10 19 10 69 11 89 19 16 19 96 19 58 1 58 9 81 8 46 4 19 4 60 6 96 ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff ff ff ff 11 99 ff ff 1 91 ff ff ff ff 5 18 ff I 11 86 ff ff ff ff ff ff 6 97 ff 10 48 11 41 19 09 U 46 19 65 1 40 9 i 9 48 4 16 4 46 6 89 6 66 9 11 9 91 10 00 8 87 8 41 8 58 9 Ui 9 149 08 9 19 7 18 1 98 7 89 7 58 7 68 Oonda bnank Hoan BoatamiaeiZeg Voorburg Haga 9 88 9 49 10 98 il X Htge 5 81 8 04 7 09 7 15 7 89 8 85 8 6 08 Voorburg 6 88 jj Zoetatm Z g 5 69 O O U n in r KvR o A 4 Tiaa ana iiudt tM 8 11 8 3 a SS 10 90 10 69 19 09 1 10 9 38 8 96 4 07 43 6 19 t 96 8 48 1 61 0 19 10 37 11 06 ilmst W 8 01 S 6S 1010 11 04 19 48 19 67 1 67 8 96 4 19 4 67 5 9 6 0 6 44 9f36 10 3 11 03 11 59 AmitC 8 IV V 18 9 87 10 9t 11 1 44 10 11 11 95 11 86 19 06 1 80 9 40 J 67 4 00 4 16 4 87 6 99 91 7 01 7 41 7 66 S 18 9 6110 80 loin 1 8 4 48 98 9 57 10 89 1 60 8 6 43 10 11 10 48 9 01 5 10 6 64 10 89 ZBVaah Mc 8 08 f u 11 56 U 08 19 84 8 19 8 09 8 94 4 17 4 49 S 81 6 4 7 06 7 81 8 09 8 98 8 46 10 88 10 69 R ud 8 14 i ni la 9 üaaaa a hUla l BaMffa Hlja la U aa ppl aal Wwii ranillaiat ap da laap tal nl at gatatand Tiaiat 7 8 1 SOUDA IITBÏCH r viaarar 10 14 ÏÖi 19 00 19 87 9 15 8 19 4 89 lUJ 11 94 9 40 8 J 9 89 10 14 10 49 11 47 19 89 1 09 8 0 3 45 6 04 a 9 8 9 07 5 90 tM 6 88 41 08 7 04 8 11 8 58 Uouda Oadaw Woerd DtlMÜll Imit n 6 8 7 11 S 10i8 l6J 13 9 81 11 16 11 97 11 10 3 91 1 10 S St 4 4 lt 91 7 09 8 10 9 61 Imli W 6 84 8 4 7 30 8 0 8 4i 9 30 46 11 80 19 411 05 9 0 M 8 4J 5 0i it 3 7 95 8 16 10 08 louda 7 05 7 S18 18 1 9 J9 lia810 8419 611 98 t 98 4 18 4 84 6 47 7 1 7 64 8 09 9 11 11 98 ff a IÖ9 148 8 08 8 19 4 09 4 48 5 49 S3 7 00 7 63 01 11 66 19 97 l li S6 4 J 9 28 T 18 58 7 47 8 88 9 90 10 106 07 8 44 8 09 7 10 88 ï j m Ut io M 9 7 Hm 11 H 19 11 iVii 9 18 3 40 64 4 4 S 90 6 1 7 14 7 4 5 9 9 39 10 07 10 88 11 98 Utiaaht Woeidn Oadaw Ooada itifen De Boeren waren er echter in ge5la gd de batterijen van Nieuw Kleinfontein eh Chlnnies te beschadigen en het station te vernielen Zij poogden ook de Cyanidewerken in brand te steken doch do brand werd door de kaffers gebluscht Woensdag is een gevecht geleverd twaalf mijlen oostelijk van Standerton tusschen 200 Boeren en 150 Engelschen die levensmiddelen uit een farm haalden De Engelschen hadden twee gewonden Zg slaagden er echter in de levensmiddelen te vervoeren Een telegram van Lord Kitchener Vrijdag uit Pretoria verzonden meldt Terwgl een colonne onder generaal Colville opereerde in de nabijheid van Creylingstad geraakte zij in gevecht met den vijand Een andere commando Tiel de bagages van Colville aan Een compagnie met een maximkanon onderkapitein Eadclyfle sloeg Henaanval af Badclyfte en een ander kapiteinwerden gewond 8 man ge ood 27 gewond 20 man worden vermist Kitchener voegt er bü dat de compagnieRadclyffe zich zeer dapper gedroeg Een kleine Boerenmacht is in de buurt van Ladygrey verschenen j Ladygrey ligt oostelijk van AUwal Noord enzuidelük van Herschel Het werd 20 November van het vorige jaAr eveneens door de Boeren bezet De Engelschen hebben Picksburg bezet dat zich gedurende eenigen tijd ih handender Boeren bevonden had V I In de Engelsche bladrn vinden wjj slechfs Bchaarsche en onvolledige berichten over den toestand in het noorden van de ICaapkolonie Reuter seinde den 278ten nit Burgersdorpdat Kitchener gedurende zijn vliegbezoekaan de Aar en Nauwpoort aanwijzingenheeft gegeven voor krijgsverrichtingen indekolonie onder de generaals Settle de manvan den imperialen circus Inigo Jones en Mac Donald Afdeelingen Boeren loopen het Jand af tusschen Bethulie Ventefstad Steynsburg en Burgersdorp maar z doen volgens den Engelschen berichtgever weinig kwlad Kolonel Grenfell is volgens een t legram nit Kaapstad met bereden troepen nit Steynsburg voortdurend in aanraking met dtóBoeren en heeft hen opgedreven in de richMng van de Oranjerivier Ook bedreigt henfeen colonne uit Nauwpoort De Boeren inliet westen zijn weggetrokken nit het district Philipstown Volgens een telegram nit Kaapstad van den 288ten was de toestand In het oosten van den Vrjjtaat eenige dagen geleden deze dat de Wet met een sterk commando de streak tusschen Picksburg Senekal en Winburg bezet hield hij had verscheidene pogingen gedaan om naar het zuiden door te breken maar Knox die de streek tusschen Winbnrg en Ladybrand bezet had die tot dusver verBdeld 10 85 11 09 11 09 11 19 11 9 11 85 10 18 lO tB 11 16 11 95 10 08 9 40 9 48 9 18 9 47 B Hol i 10 1 11 88 19 01 Herhaaldelijk is reeds opgemerkt dat een oorlog zoodra deze het karakter van een guerilla aanneemt veel van het belangwekkende verliest wjjl slechts zelden gevechten voorkomen die een strategische beteekenis hebben En hoewel de oorlog in ZuidAfrika nog lang niet een guerilla is toch zullen gevechten als dat bij Nooitgedacht hoe langer hoe zeldzamer wordenen dat te eerder omdat de voordeelen Tan zulk een gevecht maar zelden opwegen tegen de te lijden verliezen Maar vooral weegt dit dat de Boeren zelven belang hebben bS een oorlog met speldeprikken die den geest der Engelsche troepen vermoeit Niets scbadelSker toch voor het moreel dertroepen dan galjk nu steeds herwaarts enderwaarts te trekken zonder ooit eens goed slaags te raken want de vermoeienissen en de ontberingen gallen te moeilper te dragen naar mate de soldaten minder van de uitkomst zien 1 Het Engelsche leger moet ontmoedigd en gedemoraliseerd worden Dat het reeds lang daarheen gaat wordt door vele Engelsche b den erkend en het is nog eens bevestigd dopr Grower Botha een broeder van Louis die op reis is naar Den Haag om rapporten van Schalk Bagger aan Kruger te brengen Te Rome toch beeft Botha verklaard datde oorlog 3le iaren duren zal en veel bloeden geld zal kosten De Ëngelscbeu zei hij zullen er nooit in slagen den nationalen geest der Boeren te Overwinnen De inval in de Kaapk ilonie w voorbereid door Steyn ijieonlangs in een gevecjit I zwaar gewond we d maar eï in gesloagd ifie entvlnchten De Engelscjliel troepen zijn dm langen oorlog moede Een epstand van de jittrikaanders tea gunste der o8ron is zeki KHpe Boeren verheugen zich ver de warme omvangst in Euf opa a an Kru r bereid Il W j Djl thans in den Musti vad Sate inm difnfe Zwaedsche jMerhervormi wtl jaarlijks een meerdere ittitgave va n 2S 50 0 Cj kr Een reeks ifieuwe belastingenjign njtodig om in die uitgaven te T iorzi6 Vodfgoattild wordt een veriiooging der arond ljj lasting met lOÖ pCIJjy eeh verhoorwg der iinkomstenbela lingen waarvan allèïi inkoi mens benedeni 1800 kr vrij bl JT n een Wehrstener verhooging van zegelrechtqU I en van de hefihigen van spiritualiën Voorts i ifordt van de Eüksbaiik die met monopolie der papieruitgifte krügt 3 S millioen gevorderd terwijl als dit alles nog niet voldoende is de belastingen op koti tabak wijn en suiket zullen verhoogd worden De Beichsanzeiger deelt mede dat de Pruisische Landdag tegen 8 lanuari bijeen is geroepen en dat behalve de Kanaalwet diet veel andere belangraka wetten zijn ingediend De Kanaalwet zal opmiddeligk bij t begin der zitting inkomen Prins öeorge is niet onvoldaan over den uitslag van zijn rondreis naar Kreta teruggekeerd Men gelooft dat hjj eerstdaags aau de Kretenzen een proclamatie zal nitraardigen waarin hiJ den tegenwoordigen stand van het Kreta vraagstuk bespreekt en meedeelt welke houding hij weascht dat het volk ten aanzien van dit vraagstuk zal aannemen De Keizer van China heeft iets van zich laten hooren 6 4 6 91 7 99 16 4 7 S7 JT 6 80 7 10 7 3 8 16 7 86 7 38 8 437 00 7 64 8 08 sa 11 0 8 58 10 87 10 S3 11 01 11 99 6 11 80 11 41 9 SS 10 06 10 48 11 07 Op de nota der mogendheden beef t keizer Kwang Hsoe een gedeeltelp en voorloopig nog niet otflcieel antwoord gegeven En daaruit blijkt dat de omgeving van den Zoon des Hemels hom aanspoor t tjjj verzet Het bericht is te New Yorlr onBngen en zegt Prins Tsjing en Li po fTsjang lebbenbericht ontvangen van den Keizer Tsjingbegaf zich naar Li die nog altg d ziek is enhad met hem een bespreking die een uurduurde Het hof protestejjrt legen de alechj ting der torten en tegemden eisch tot het instellen van permanentdlJBzantschaps wsch ten die naar het Hof i lnt elk oogenblikzoo sterk kunnen woriup gemaakt dat zgeen gevaar opleveren vdor de Regeering en het Hof lui Tsjing en Li besloten Siordat zg een samenkomst hadden met dMtezanten nogmaals met het Hof in verbindjfc te treden 18 ii de Toof waoïi n tlhemen Elib lietililad versterït A if al oef gn rBrwichtingen daar Il i i De Standard verneerardat izer KwangHsoe bepaald heeft U wanneer het Hof van Singan foe naar Bflljing vtrtrekt gene r al Ma joe koen de v rhoed der keizerlijke lijfwacht zal aan sAen Bit klinkt alsof de Keizer planpen qilikt on naar Peking terug te keeren iEn Ar de Keizer heeft verklaard eerst na hetIMnitender onderhandelingen naar zgn hoo uad U zullen terugkoeren meent de StadWd te nogei afleiden njt de uit Sjanghai oi v4nge mededeelirtl d t de keizer voornai dfen der aiogendhedeiM bWicjit uit PekinJ afj dén indruk daarvap ai gien al te tiptimistisoÖ over te koesteren k Il ten Verspreide de burgimeester Mnljvry heeft b en gedecreteerdi f wil liet geestelijke p jieï gróndgebièoiwiimiiiingenlfeente feer jzal geduld wdMen ip de toe all gemeenteamSKIaran is z egd dat kg ói Ide nuköMiig Un dit Sèsll geJfölngeWk hWben toe l tó zi llr ami estieti et W iooil het Journal nteHfndigd eiv i s dus yMnlra ht geworden Aaij lichting der öneisenai behoe lt naar de meèning der jduikers met gedacht te woeden het tebip is reddeloosverloren Sinds het jaar 1888 leeft de regeoring voor de uitbreiding en vertetering der havens des rijks hieer dan 305 njllioen galden uitgegeven alleen do havenvan Hamburg heeft iu dien tgd ruim 180 milüoen gekost en de haven van Stettin 25 milSoen De koopvaardgvlool is aangegroeid van 81 994 ton in 1871 tot 2 159 000 ton lu een vermeerdering dus van honderdduizend ton per jaar iTiTn Bresci de moordenaar van koning Hum bert wordt in uiterst gestrenge afzondering in zgn cel dag en nacht bewaakt en indien hem gelegenheid wordt gegeven een oogenblik de buitenlucht in $ ademen wOrdt hij zwaar geboeid terwijl kij voor zjjn eten niet meer dan zeven en een halve cent mag nitgeven van het geld hem anoniem toegezonden RUSUSD Met volle drie wekai is het verblijf an I H l 1 I iiLilLim Li iuLLijiim iiimuuiii 8 31 ff 1 I 6I ff ff 8 41 J f ff 10 IJ ff S 9 8 18 9 3S 10 80 10 46 11 01 11 478 46 ff ff 11 1 ff ff ff ff ff ff 11 48 ff 1 lUm Diud I 1 9 19 ff lf f f 6 97 ff 99 7 06 7 6 811 i 9 8 8 3 9 48 ff 8 4 ff ff 9 53 ff 8 61 10 03 ff 7 09 7 88 90 8 49 9 47 10 09 lO l ff 10 911 9 48 10 81 U 9 10 18 10 43 11 13 9 S 10 08 10 17 10 99 10 84 1 01 S 9 9 17 9 51 13 8 94 88 C 8 18 8 l i 41 m l io 11 11 11 57 1 9 den czaar en de czarina in den Krim verlengd in plaats van den tweeden Januari a s zullen zij eerst den drie en twintigsten Januari naar de hoofdstail terogkeeren ADVËRTKNTIËIV Bij akte den 24 December 1900 ten overstaan van den Notaris GERARDÜS CATHARINUS FOBTDIJN DBOOGLEEVER te öouda verleden is door de ondergeteekenden JAX DE JON O en BES U BIK DE JOvO pafcktatenmakerii wonende te GonSa een vennootschap aangegaan onder de rma Jan de Jongen Zoon betrekkelijk het drijven emet houtxagerij aehavetij enpahkistenfabrleh en hetgeen verder met gemeenschappeljjk overleg zal worden goedgevonden Welke vennootschap is gevestigd te Goudaen zal aanvangen den eftniten Januari negentien honderd een voor onbepaaldentijd 1 met dien verstande dat elke vennoothet lecht heeft deze vennootscbapi ten allen tijde te doen eindigen mits elkander minstens zes maanden te voren kennis gevende Devennooten zgn beiden tot de teekening der flria in iake hunnen handel ibetreffende gerechtigd doch zullen voor de vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de Wzondere handteekeningilvan de beide vennooten wordt vereischt J Dïii J0NGI i H toK jong Il l i i Heil e Zegen toegewensc t aa al mgne Begunstigers Vrienden en Bekendra A h veerman I I I II Firma w d Mol i Heh en Zegen tosgeWenscht aanmlmgne Be n tigêrs V ienden en Bekendeil C VAK DKR VLIST Behanger t Tiendefljflg irma cS ie cfong in Tapijten Mgne geachte Clientèle Familie en vordere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door If M ENGELBREGT GoBwe Broodbakker L P WELTER Gouwe 253 t i J M F Beudeker Gouwe P i W VAN DER STEK Spekslagers Gouwe C 71 P t Het compliment van den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers H VAN WIJNGAARDEN J J M Thier pi De ondergeteekende brengt bij deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstiger lOO binnen als buiten deze stad en beveelt zich hg voortduring beleefd aan J VAN ZONNEVELD Tiendeweg Bg den aanvang van t Nieuwe Jaarwenscht de ondergeteekende zijne geachte Clientèle Vrienden en Bekenden veel heil en zegen in t Nieuwe Jaar A VAH HELLEMONDT Firma L van Wankom Aan mijn Clientèle Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar J P ARTS Lange Tiendeweg D 70c Barbier Bg den aanvang van dit jaar de beste zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden W ERBERVELD Ondergeteekende brengt bü deze de Heilwensch van den dag aan zgne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich hg voortduring beleefd aan D KÖRING Lange Tiendeweg Mr Zadelmaker Ca A SCHOTBORGH Agent LevensTerz Hutschappij UTRECHT JJ Bij den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zijn heilwenschen aan alle Stadgenooten en Begunstigers H BRÜNT Spekslager Het Compliment van den Dag aan mgn geachte Begunstigers en Vrienden H TEDRLINGS Maastrichtsche Bierhuis Lange Tiendeweg Mgne geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschentoegebracht door P BIK Kendeweg D 81 Schoenwinkel J OÜÜERKERK SIGARENMAGAZIJN p f I Lange Tiendeweg R SLAINGEIM + Wrt i9slil p f Lange Tiendeweg Heil en Zegen toegewenscht aan al mgne Vjienden en Begnnstiger s en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen H L BOÜWMEESTEI Zengstraat I I IJxerfiandelaar wenscht Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar Het Complimept van den dag aan al mijne Vrienden Bekenden en Begunstigers K M DE BRUIN Tailleur Zengstraat Bg den aanvang van het Nievwe Jaar veel heil en zegen aan mgne geachte Vrienden en Begunstigers C V D BERG Horloger Zeugstraat Gonda F J Va d PAVüOHDT CAFÉ p f Zeugstraat Het Compliment van den Dag P J HUIJBRECHT Bierhalle Zengstraat Het Compliment van den Dag aan mgn geachte Begunstigers en Vrienden C Dï JONG Loodgieter St Anthoniestraat Wed M L RI T v DAX MODES p f Wijdstraat Magazijn De Avondster Veel zegen en voorspoed toegewenscht aan mijn geachte Begunstigers en Stadgenooten biJ den aanvang van het Nieuwe Jaar M M VAK LOON Het Compliment van den Dag aan mijn geachte Clientèle en Stadgenooten M TIMMERMANS Coileur Dubbele Buurt Het compliment van den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van J A BLOM en Echtgenoote Turfmarkt Ondergeteekende brengt bij dezen de Heilwensch van den Dag aan zgne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bij voortduring beleefd aan J DE MOL Turfmarkt Tailleur Mijn hartelijke gelukwenschen aan al mijne geachte Clientèle Vrienden en Bekenden J W WOERLEE Huis en Bg tuigsohilder Turfmarkt T ZAAL voorLC LUNENBURG Turfmarkt Conlisenr p f a REE BEEN Schilder Keizerstraat P l A P MAHTElTS COa p f Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden Bekenden en Begunstigers J DE ONG Az Zuiveraar J Ph VAN LEEUWEN en ECHTOESOOTE Keizerstraat Goede en goedkoope Vleeschhonwerg Th A van BEIIKEL Lood en Ziukwerker Kleiweg P Heil en Zegen toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de Stad C V SCHAGEN Kleiweg Broodbakker Heil en zegen toegewenscht aan al onze Begunstigers en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad De Erven A vak MEDRS Oosthaven Nieuwe Haven Handel in Binnen en Buitenlandsch Gedisteleerd Wgn en Likenrhandel Aa Uittentogaard Haven p f Horlogiemaker Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden de groet van den Da C W GIESEN VAS Helden Westhaven J DE KOSTER p f Wed S van REEDT DORTL AND Sociëteit ONS GENOEGEN C m EUR Bogen Spekslagerij P 911 W van HoooHW Spoorstraat JAN ZWART Pz In Bouwmaterialen p t C Spekslager Spoorstraat p f Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwensch aan al zgne Begnnstigers C VAH TONGERLOO Korte Groenendaal j § r BRAKEL Vleeschhouwer p f Gouwe C il L BIMEïmiJK f Ilouwe C T 2 Ondergeteekende brengt bg deze den Heil wenjch van den dag aan hare Bekenden en Begnnstigers zoo binnen als buiten de stad en toveelt zich bij voortduring beleefd aan Wed A R 8EIBERT Firma L J FLORi m MLW S€H0ÜT1M Nauwe Haven Mr Metselaar p f t ZANUVOORT Nieuwe Haven 173 en 174 QiiBsier in alle soorten POETSMIDDELEN en Flacons WRIJFWAS P i Bji don aanvang van 1901 wenscht de ondergtteekende zgn Begunstigers Vrienden en verdere Kennissen veel heil en zegen toe A SCHOONDERWOERD Nieuwe Haven Mr Kleermaker Heil en zegen toegewenscht aan al mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mjj steeds op het minzaamst aanbevelen A H KÜLIK Metselaar Nieuwe Haven No 31 Bij den aanvang van 1901 wenscht de ondergeteekende zijn Begunstigers Vrienden en verdere Kennissen veel heil en zegen toe C SMITS Schoenwinkel Kleiweg Oosthaven Kok en Banketbakker Vi Bg den aanvang van het jaar brengt de onderheteekende zg nen heilwensch aan Familie Vrienden en Bekenden W K 8CHÜLING Lange Groenendaal Qerard Finksen CUISINIER p f Westhaven 182 A VAN BOCHOVE Md Tailleur Westhaven B Bij de jaarwisseling wordt aan Vrienden en Bekenden alles goeds toegewenscht door CORN VAH LEEUWEN Markt Koekbakker J J van Beniiuel MARKT Jf H ÜOK Smederij Zeugstraat p f L DB HEIJ Boter en Kaashandel p f Nieuwe Haven 198 Heil en zegen toegewenscht aan al mijns Begunstigers zoo binnen als buiten de stad A VAN VEEN Vrouwesteeg 233 Witter H A DIE8TELHOR8T p i D J VAN VREÜMINGEN Sigarenhandel Pt Kleiweg Veel zegen toegewenscht door C CLEMENS en ZONEN zoowel binnen als bulten de stad Bij den aanvang van 1901 wenscht do ondergeteekende zgn Begnnstigers Vrienden en verdere Kennissen veel heil au zegen toe B VAK TONGERLOO Schoenwinkel Korte Groenendaal De beste wenschen aan al mijne Begunstigers en Vrienden G TÜITHOF Gouda 1 Jan 1901 Caié Unie N B Bericht dat t Café dien dag van 2 5 uur is gesloten Bij den aanvang van het Nieuwejaar wenscht ik Gods besten zegen toe aan mgne Vrienden Bekenden en Begunstigers zoowel binnen als buiten do Stad W J VAN LEEUWEN Koperslager I Het Compliment van den Dag aan miJD geachte Begnnstigers Vrienden en Familie G J LUGTHART Vleeschhouwer en Spekslagoïi Spieringstraat F 62 cl van di v Stec+v Hoeden en Petten M iixIJn p f KLEIWEGSTEEG P i Schüder Heil en Zegen toegewenscht aan al mgneBegunstigers zoo binnen als buiten de StadW IDENBüRG Kleiwegsteeg Stukadoor Aan m jn Clientèle Vrienden en Bekenden een Gelnükig Nieuwjaar P MUIJS Bleekersingel Melkboer Het Compliment van den Dag Firma A DAM P Kleiweg W L van der Sltceo Tailleur Kleiwegsteeg P I e ondergeteekende brengt bjj deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begnnstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan Firma J J VERDEIES MArSe Gonda 1 Januari 1901