Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1901

30s e Jaargang Donderdag 3 Januari 1001 S VAM PRülA Hoeden M agazijn Hoogstraat J VKRGKER Houthandel p t Kattensingel Heil en Zogen toegewenscht aan alle mijn Vrienden en Begnnstigers B V D KIST Vleeschhouwer Turlmarkt BiJ den aanvang van dit jaar de beste zegen toegewenscht aan Begunstigers Vriendenen Bekenden J v D LINDEN GzN Turfmarkt IL SMIT Mr Metselaar Turfmarkt P i P W KAMPHUIZEN p f Gouwe j SIjBO T p f Nieuwe Haven M BiraENDIJK No 8391 Heil n Zegen toegewenacht aan al mïn Vrienden en Begnnstigers H J RABOÜW en Echtgenoote Loodgieter Baam Bü den aanvang van het jaar wenscbt de ondergeteekende haar geachte Begnnstigers Vrienden en Bekenden zoowel bnit en als binnen de stad Teel Heil en Zegen toe Mej TAS LEEUWEN Boelekade M M BELONJE Jr Agent der Amstel Bronwery mmtm coümmt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ik Telefoon Ho ADVERTENTIEM worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon lo M p De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks H met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJ8 per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEJSTEK J P FLUX NtEDWE SCHOENWINKEL p i Wijdstraat Veel Heil en Zegen toegewenacht aan al mijne Vrienden en Begunstigers A SMIENT Magaign DE SPONS J BOUWnAN BenrtBchipper Gouda Dordt Pt öelnk gewenscht aan Vrienden en Kennissen N A VAN DEU REE Met de wisseling der eeuw en jaar wenscht ondergeteekende öods besten zegen en veel geluk aan zijn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden Dankbaar voor de zoorele jaren genoten gunst Steeds minzaam aanbeTelend l A NIEUWVELD Uetselaar Baam O 59 p 1 p t Aan Begunstigers Vrienden en Behaiden wordt bg den aanvang van het jaar veel heil en zegen toegewenscht door P M OOSTERBEEH in Melk en Boter Tarfm rkt i I t Aan allen mijne p GELUKWElTSCHIim in het nieuwe jaar JAN ROND Korte Groenendaal NAGAZIJN VAN IJzerwaren Gereedschappen Hulsho udArtl kelep Mgnen dank betuigende voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen in t vorige jaar beveel ik mg ook in 1901 wederom in de gunst van t geachte publiek aan voor de levering van alles wat tot het vak behoort Hoogachtend Uw Dnr JAN KOND p X Tailleurs p f Bö de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende z n heilwensch aan al zgne Begunstigers J A DONKER Sigarenfabrikant Het Compliment van den Dag aan Begunstigers en Stadgenooten H J VAN SCHALEN Behanger en StoUecrder p f Gebr Bisping p t Bü de jaarwisseling wordt aan Vrienden en Bekenden alles goeds toegewenscht door D RUIJÏER en Familie G F BUSGH v Het Compliment van den Dag aan mijn geachte Begunstigers en Vrienden Wed W B JEU Lange Tiendeweg Onder dankbetuiging voor het ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mg ue begunstigers en vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe Mg voortdurend in Eds gunst aanbevelende A J DONGELMANS Raam Vleeschhouwer Magazijn DE KBOON Calé BelTédère Loodgieter Zinkwerker en aanleg voor Gas en Waterleiding Pt Mej E VAN EIJK Vebh ui in Krnidenierswaren Turfmarkt jr VAN OME Kleiweg No 2 te öokda houdt zich onder aanbieding Tan de gebruikelijke wenschen bil de verwisseling des jaars berteetd aanbeTolen voor de loTering van HaUanilia Tafelwaler en Staalwaler Heil en zegen toegewenscht aan mijn geachte Clientèle A voN LOM Bij den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zijnen heilwensch aan Familie Vrienden en Bekenden J SCHULING Concierge Arti L gi J J fJ oudenberg Calé Harmonie P i De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne g acbte Begnnstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleetd aan W I D V RIJMENAM Veeistal i j mum Sigarenfabrikant I C van STAYEEM DBC0B4TBI VB I r De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan ijne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bij voortduring beleeid aan A DE BORST Toorh T SPOOR Vleeachhouwer Raam BAHLMAOT Co pt Onze heilgroet aan Vrienden Begunstigers sn Bekenden EBR DE RAADT Firma C LOUHENS lange TIENDKWEG P1 i Gouwe Bij den aanvang van het Nieuwe Jaar Gods besten zegen toegewenscht aan al mgne Vrienden Bekenden en Begunstigers L LEEFLANG Metselaar eu Witter Lange Noodgodsteeg Gouda 1 Jan 1901 Sociëteit ONS GE NOEGEN Donderdag 3 Januari 1901 BUITENGEWOON iTTimDiimrj unnnomnitiiif UIWU lUUllUIljl door het gunstig bekrnde Variëlé Operette Gezelscliap Directie HENRI TEN HALLE Amsterdam Optreden van verschillende Specialiteiten Uitvoering van de BIOSCOOI = lerende Fotogratiën waaronder Aankomst van Paul Kruger iu Den Haag en Amsterdam omgeven door duizenden menschen PB CBirOL OPVOERING VAN DE SUCCES REVUE OPERETTE Bescbavlus 1000 van Henki ten Halle Zie Strooibilletten Entree f 0 40 leden Niet leden f 0 75 Aanvang S uur Aanbevelend HENRI TEN HALLE Tiende weg p f Zoo spoedig mogelijk gevraagd Een Dagnieisje @ van fSoodovs Sigarenfabrikant 1 p f Gouda MARKT 88 Te Huur of Tc Koop om terstond te auüvaarden twee naast elkander staande Van der Sloot prachtige Pakhuizen p f gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEENSMA Bloemisten A BRINKMAN ZOON UITGEVERS T K GOUDA p f Turfsl ogeiyy eu 78 Struik en Stamroseh OP BOTTEL ENG COKES PRACHT WA AR steeds voorhanden Bloemen uil l Zuiden ÏELEPH No 114 Geen Engelsch j maar EcM BOEEEI BÏIOOD i cent de K 0 A SLEGT De prijzen zijn van af heden Afgehaald grove 70 cis p H L geklopte 75 Thuis bezorgd S cent per H L hooger Firma A Jonkerfi Zonen GEBR IJSSELSTI TN Kantoor Vest Gouda TELEPHOON No 2 f NIEUWE HAVEN 28 Tabak en Sigarenmagazijn Korte Tiendeweg II 2 li d markt PROBEERT MAGNETO 2 Cent IDA Knakmodel 2 IETS BIJZONDERS gew model 2 PAUL KRUGER 2 ELEGANT 24 EL DKCORO klein model 2i Z M HERTOG HENDRIK 3 Cent MOZA 8 HAVANA STOKKEN 8 BOLIVIA S FL DE SILVA 4 MATADOR 4 t§k VaÉ Vl IJItliGilüRDEN Standaard Hypotheekbank MaatschappelUk Kapitaal ËENMILLlOËNGULDEiX ittNstmia Mi I H C SASTOTO IIS ia 1 BB SISÏ Iia De Bauk verstrekt op zeer billgke voorwaarden geM op eerête hypotheek en geeft onder controle van het Mtgemeeu MamtnlitraUe eHTruillcauloor te Botterdam 4 en 4 uexmOBHIBWES uit Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda do Heeren M J 06IER Co Flaatselijke Directe Belasting De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ingevolge Artikel lo der bij Raadsbesluit dd 28 December 1897 No 13a vastgestelde en bij Koninklijk Besluit dd 25 Mei 1898 No 66 goedgekeurde Verordening op de heffing eener Plaatselijke Directe Belasting naar het Inkomen in dexe Gemeente ter algemeene kennis dat niet de beschrijving voor deze belasting aal worden aangevanged op Maandag den 7en Januari 1901 Gouda 2 Januari 1901 W De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Baltenlaadscb Overzicht Naar Kitchener eergisteren uit Pretoria seinde werd i pQst btj Helvetia s ochtends om hall drie overrompeld de Boeren vielen op bet 4 7dnimBkanon aan Bij het krieken van den dag zond de olflcier die het bevel voerde over den post te Zwartkopjes oen patrouille uit en bombardeerde de Boeren nit Helvetia zoodat zö tgdelijk het kanon in den steek moesten laten De Boeren plaatsten echter de Engelsche gevangenen rondom het kanon en haalden het tan slotte weg zonder evenwol den schietvoorraad die erbj behoorde buit te maken EU Engelsche officieren werden gewond twee en twintig mtta sneuvelden ol werden gewand Uit Machadodorp werd een kolonne gezonden maar door den slechten toestand van de wegen kon zij niet bijtijds te hulp komen Kitchener seinde 31 Dec uit Pretoria Knox meldt dat h j bezig is de Wet te vervolgen en dat hiJ eenige paarden buitmaakte benevens vyf wagens met voorraad en 6000 geweerpatronen Knox heelt 76 gevangenen uit de Wets laagers vrijgelaten die gedwongen waren geweest te vechten French heelt lich onlangs meester gemaakt van twaalf gevangenen met een groote hoeveelheid wagens en vee Op een vergadering te Groningen sprak Dn Plessis nit het Noorden der Kaapkolonie die eli maanden aan de zijde der Boeren heeft gevochten Hy verzekerde dat de Boerencommando s in het begin van den oorlog 31 000 man sterk later geslonken tot 8000 man thans weer minstens 30 000 man tellen en naar zün meening binnen een maand zallen zgu aangegroeid tot 80 ot 100 000 man Er waren z jns inziens in de Kaapkolonie 97 000 Boeren op wie voor de Bserenzaak te rekenen viel Ongeveer 22 000 Afrikaanders hadden gevochten in het Engelsche leger maar gelukkig zgn FEVILLEIOX WILSKRACHT 10 Marie had bij al hare droeiheid toch niet de handen in den schoot gelegd Onder Justina b leiding had zij alles verricht wat geen uitstel kon dulden en in lulke omötandighedeu een onafwijsbare eisch des oogenbliks is Hare broertjes en zusjes had lij geheel onder hare hoede genomen lij waren stil en bedroefd maakten het hunnen vader in geen enkel opzicht bstig en bleven in de nab heid hunner zustet zonder haar hinderlijk te ziJn VIERDE HOOFDSTUK Marie had hare lieve vriendin na de onverwachte droevige gebeurtenis nog niet weer gezien daar de Graaf von Felsburg haar verzocht had niet op het kasteel te komen De jonge Gravin vermoedde niets van den slag die den kring van den predikant had getroffen haar vader had uit bezorgdheid voor haar een ieder ten strengste verboden daarover te spreken Clara wai door het vooruitzicht dat lij haren geliefden broeder na zulk eene lange atwezigheid weer zou zien zenuw achtiger dan ooit zij telde de dagen de uren die nog moeaten verloopen eer hij kwam rij kon des nachts niet slapen en werd door een kwaadaardi 18 000 van die schurken al doodgeschoten Engeland stond zeide Du Plessis als een dronken man te waggelen iu Zuid Afrika het graf was bijna voltooid De dag was aanstaande waarop Zuid Afrika vrij zou zijn Maar na den oorlog mot de Mauser zou volgen een economisch oorlog waarin Du Plessis hoopte dat de Nederlandsche geldmannen de Afrikaanders zonden helpen om meester van den bovengrond te blijven Op die vergadering sprak ook de heer Pretoriui een jonge Afrikaander die onder andere het gevecht bj Stormberg heeft meegemaakt Hg was big dat de oorlog gekomen is dat was de redding anders zouden de Engelschen over 20 jaar in ZuidAfrika de baas zjjn geweest De cijfers an Dn Plessis zijn nraarschjjnlijk wat optimistisch en berekend op meer deelneming van de Afrikaanders dan men tot heden recht heeft te verwachten Aan een opstand schijnen de Afrikaanders niet te denken maar daarom geven zg hun rechten niet prjjs en leggen het hoofd niet in den schoot Dat blijkt uit hetgeen Ons Land schrijft naar aanleiding van de besluiten op het bekende Worcester congres Het blad verklaart met den afloop van dit congres volkomen tevreden te zgn en gaat dan voort De groote vraag blijft Welken invloed zal dit congres hebben Zal er een einde gemaakt worden aan den onrechtvaardigen nitdelgingsoorlog f Zal de vrede duurzaam zgu door de erkenning van de ongeschonden onafhankelgkheid der Hepublieken f Zal het recht der permanente bevolking dezer kolonie om zgu eigen zaken te regelen en te bestieren ten volle erkend worden Het antwoord op deze vragen kan nog niet gegevjn worden doch het volkscongres heeft een allergewichtigst besluit genomen betrekking hebbende op dit antwoord Het congres verbond zich plechtig op een constitutioneele wgze ooophoudelgk voor de bereiking van de doeleinden in de resoluties uitgedrukt te werken Men lette er op dat deze resolutie tweeledig is in het eerste deel wordt het algemeen beginsel van Ijjdelgk verzet duidelgk uitgedrukt terwgl in het tweede deel een practiscli middel aan de hand gegeven wordt om precies te wetSn te komen wat het antwoord is van de overheid op het door het congres genomen besluit Op het oogenblik bedraagt het aantal der gevangen genomen Boeren 14 800 terwgl er 360 op parool zijn vrggelateii Te Ladysmith is een kamp voor 2001 gevangenen ingericht gen hoest gekweld die allen met vreeee vervulde De Graaf von Felsburg en Justina pasten haar vol bezorgdheid op en vermeden het gesprek over de bevriende tamilie Clara miste ha e Marie zeeren zocht vergeets naar de reden vaij haar wegblijven zij maakte hare verwondering aan harenvader en Justina kenbaar Justiiia vefliet oogenblikkelyk de kamer want het was haar onmogelijk eene onwaarheid te spreken De Graat wibt met wat hij antwoorden moest hij bedacht dub eene uitvlucht en zeide Wellicht blijft Mferie uit be scheideuheid weg daar zij onze eerste ontmoeting met Hermann met wil storen Bescheidenheid niet storen f rro g het meisje met de grootste verbazing Neen 1 vader dat kan onmogelijk de reden zijn waaijom zij weg blijft Marie weet hoe slecht ik haarl kan missen en haar hart zegt haar dat er in mijri leven geen enkel oogenblik is waarop hare tegenwoordigheid mij hinderlijk zou zijn Neen neen herhaalde zij nog eens beslist dat is het niet Misschien ging zij na en poos gezwegen te hebben voort misschien kon t zij van daag nog ik verlang zoo naar haar mijne blijdschap over Hermann s wederzien is vergald als Marie bij die ontmoetmg ontbreekt Clara drong bij haren vader op een beter antwoord aan zoodat deze zich genoodzaakt zag haar te zeggen Marie komt van daag ook niet want hare moeder is erg ziek Clara verschrikte hevig en slaakte een diepenzucht zij verwachtte nu zelve hare vriendin niet meer want zij wist hoe ernstig deze haren plichtopnam Zij zou immers iu geen gevlal hare zieke moeder alleen laten j De correspondent van de Daily Mail te Parijs seint dat in welingelichie kringen die mogen beschouwd worden als onpartgdig algemeen het gevoelen heerscht dat Engeland er goed aan zou doen zooveel mogelijk het einde van do vijandelijkheden in Zuid Afrika te bespoedigen Set zou een leelijke dwaling zijn werd mij te kennen gegeven zegt de correspondent te veronderstellen dat de zending van President Kruger thans opgehouden heeft eenige beteekenis te hebben en dat de houding van de mogendheden volkomen onverschillig is voor hetgeen er gebeurt Dat is niet zoo Het gevaar voor interventie is niet voorbij en mocht de oorlog nog lang gerekt worden dan zou het zeer goed kunnen gebeuren dat er onaangename verrassingen vo pr Engeland uit voortvloeien Dit Peking wordt aan de Pali Mall Gazette gemeld d d s avonds 30 December dat China dien dag de gemeenschappelijke nota van de mogendheden had aangenomen Er is een wapenstilstand afgekondigd In hoeverre dit bericht gegrond is valt moeilijk uit te maken Beeds maanden geleden was het bekend dat een zejrenjarig zoontje van prins Tooan tot troonsopvolger was aangewezen Ook is het niet aan te ndliien dat de Keicerin zoo zg door de benoeming van een nieuwen keizer haar invloed voor langen tijd wil vestigen Keizer KwangHsoe zon laten vertrekken naar Peking waar hg bij de gezanten der mogendheden steuit zou kunnen vinden Hoe het zij het bericht dat de vrodesvoorwaarden door den Keizer en de Keizerin onvoorwaardelijk zouden ziJn aangenomen vindt bijna nergens geloof De Voss Ztg zegt dit komt in het geheel niet overeen met de Chineesche gewoonte om alles op de lange baan te schuiven en geen enkele zaak te regelen zonder ellenlange bezwaren te hebben geopperd En het is vooral niet te verwachten dat China zoo snel zal toegeven wanneer het waar is wat de Morning Post meldt President Mc Kinley heeft d n heer Congor opgedragen aan de Chineesche onderhandelaars mede te deelen dat de verwerping van de voorwaarden der mogendheden door de Chineesche Regeering ds Vereenigde Staten niet zon verplichten ain de hervatting der vijandeiykhedon deel te nemen en dat dp Vereenigde Staten verder zich ook niet verplicht rekenen een permanente legatie wacht in Peking te hebben of het invoeren van wapens en ammunitie in China te verhinderen Dat doet mij leed sprak zij fluisterend laat ois hopen dat de goede mevrouw Gotthelf spoedig weer hersteld zal zijn Het is beter dat ik de aanleiding weet vader die Marie weerhoudt om te komen ik was bang dat er een minder geldige reden bestond voegde zij er ietwat be chaamd b Den volgenden morgen gelastte Clara den tianman haar een prachtiijen ruiker te bezorgen en liet dien met hare vriendelijke groeten aan de zieke brengen De bloemen konden nog juist bij de brave vrouw worden neergelegd eer de kist gesloten werd De begrafenis was voorbij Oud en jong uit de baurt en uit het dorp hadden zich met de gaven der deelneming en der liefde met bloemen en luransen naar het kerkhof gespoed om der doode de laatste eer te bewij en De Graat von Felsburg was nog een tijd lang bij zijnen vriend gebleven totdat het ook voor hem tijd werd naar huis te gaan Zij hadden afgesproken dat de predikant den volgendca dag op het kasteel zou komen om der jonge Gravin pnededeeling te doen van het groote verlies door hem geleden beiden wenschten dat s Graven zoon de vreugde van het weerzien onverdeeld genieten zou en wilden daarom hem het gebeurde paa later berichten Toen dit was afgesproken reikte de Graaf von Felsburg den predikant de hand en sprak met van aandoening trillende stem Keem wat rust als het mogelijk is van da g z 1 ik u wel niet meer zien doch heden avond beftinnen wij weer oiuje gewone wandelingen Diep ontroerd antwoordde de predikant Waarde vriend uit s harten diepaten grond z ik u dank Feitelijk geeft dus President Mc Kinley terwgl hij met de mogendheden samenwerkt om een regeling in China tot stand te brengen tegelijkertijd aan de Chineesche Kegeering te verstaan dat zij zich ran die voorwaarde niets moet aantrekken want dat tenminste de Vereenigde Staten zich er niet warm ol koud om zullen maken Dubbelzinniger kas het bijna niet I De Frankf Ztg ontvangt uit Tientsin het bericht dat de vredesonderhandelingen wel geruimen tijd zullen duren en dat het sluiten van den vrede eerst over eenige maanden te verwachten is De berichtgever van de Frankf Ztg verwacht dan ook dat generaal Waidersee wel tot de occupatie van Tsjili zal overgaan Voortdurend moeten expedities worden uitgezonden om de Boksers te bevechten die vooral langs des spoorweg veel onrust verwekken In een artikel in het Neue Wiener Tage blatt bespreekt prof De Martens de welbekende autoriteit op het gebied van inter nationaal recht de Chineesche quaestie in verband met de Vredesconferentie waarbij hy tevens den oorlog in Zuid Afrika behandelt Men vraagt zich dikwijls af zegt do schrijver wat het nut was va de bijeenroepingTan het Internationaal congres Indien de genomen besluite een doode letter blijven waarom hoop te vestigen in de harten der beschaafde naties indien de teleurstellingonvermijdelijk is waarom de vredelievende oplossing van internationale geschillen beloofd wanneer oorlogen onvermydelgk blijven en elk oogenblik kunnen uitbreken P Do oorzaak dezer vragen is echter een verkeerde opvatting van de Conferentie In de eerste plaats kon de Vredesconferentie niets te maken hebben met don oorlog in ZuidAlrika daar de genomen besluiten alleen bindend ziju voor de mogendheden die ze onderteokenden zoodat de Transvaal zelf geen beroep kan doen op die besluiten Dit lou alleen kunnen geschieden met goedkeuring van alle Staten die te s Gravetthage vertegenwoordigd waren en het Igdy geen twgfel ol Engeland zou zgn toestemming weigeren Op deze gronden kan der Vredesconferentie dus geen verwfit treffen Wj hebbenhet recht in den grond van ons hart met deBoeren te sympathisoeren wg kunnen oprecht betreuren dat de strijdende Eopublieken geen gebruik maakten van arbitrage totoplossing der geschillen doch de toepassingder besluiten van de Vredesconferentie op dezen oorlog was totaal onmogeltjk Voor voor al do bewijzen van liefde welke gij mij en den mijnen in deze moeielijke dagen hebt gegeven Daarvan geen woord Toen de Almachtige mij aqht jaar geleden mijne dierbare onvergetelijke vrouw ontnam wie heeft mij toen zoo trouw ter zijde gestaftn als gij Wie wekte in mijn hart de hope des wederziens Wie leerde mij zonder murmureeren mijn droevig lot te dragen Gods gemeenschap zoeken mij oefenen in ecniwillendheid met Hem En wie heeft al die jaren mij met zulk eene aanhankelijke trouw ter zijde gestaan als gij Zwij van het weinige dat ik voor u gedaan heb God zij met u j tot weerziens Met snellen tred ging de Graaf naar huis in herinnerinnen ich verdiepend betrad hij de laan Dicht bij zijne woning keek hij naar boven jor hem lag met guirlandes behangen en wappjpfnde vlaggen getooid het slot zijner vaderen Die aanblik maakte bij zijne ernstige zwaarmoedige stemming op hem een onbeschrijielijk onaangenamen indruk Mijn God riep hij overluid wat moet dat beteekencn Meegesleept door zijne herinneringen had de Graaf von Felsburg alles vergeten zella den terugkeer v n zijn zoon Pas van een sterfhuis weergekeerd kwamen hem die bewijzen van vreugde en van geluk in hooge mate onhartclijk voor zij schenen hem in schrille tegenspraak te zijn met het leed en het onheil van zijnen vriend Op hetzelfde oogenblik trad uit de wijd openstaande deur Clara naar buiten leunende op Justina s arm ffprtit v rvctg i j