Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1901

Directe SpoorwegverblDdlngen net GQUDi WiDterdteist 1900 AangevaBgeD 1 October Tp vu tireMVicb li t 1 S7 l l 3 80 S tt 4 88 4 54 5 18 1 18 1 17 7 16 7 44 8 14 I IT 1 8 1 14 10 18 JO IS IMO d lO l f 8 84 10 0 ff ff 8 41 J 10 87 7 4J 8 07 r 8 iO 8 68 9 8 10 50 10 46 11 01 8 45 ff 11 H ff ff f ff 11 48 8 88 t ja tM 8 8 9 67 10 85 40 8 50 8 57 9 CII 8 18 8 45 f f 5 11 B V r 5 18 ff SS S ll t OS 6 87 S 41 6 8 l S 5 10 9 06 6 80 10 58 ii ie Vl m U 5 i9 ZmJH MimiH e aii l g ai p l rrtoarHBrtUa oo r J tl B EOTTÏEDAM ftOUD Ti T n nkrqsliur Uf iikiln meklpnli B Holluaulii Spon l Ititn nppliinnl knijt I tU n Oiiatw B Uara la kluM ExW tuMdfii y Op ton tr ii 1 18 80 U SI 5 41 8 04 8 S8 si 6 84 ï a 7 88 l iO S 48 8 47 10 09 Vf lh 1Ï 4I 8 84 9 00 9 8 10 08 10 19 L ti lnaüpplamaalliawija ai ia Compagjie dac Wapm i li illaa a 9a kliaaa ntn batj TaaiIUtiai ap lu loap ku liat garaka warlaa B H lla l ka apaar BO0D4 DBN 9 11 9 11 10 00 10 19 10 69 11 8 11 16 1 4 18 68 M8 i l 8 46 11 11 1 10 t ff f ii 8 ff i ii ff ff u se M 8 88 40 10 98 10 46 11 41 11 08 U 46 li 66 1 40 MO 48 4 16 10 18 10 48 U 8 49 0 81 7 9 10 18 11 11 11 67 8 15 8 49 7 67 9 44 10 11 11 86 11 86 18 06 1 80 40 9 67 4 4 16 4 17 6 18 6 81 7 01 7 41 7 65 8 18 8 61 lO Sof lO lJ 1 86 4 48 8 88 8 67 lO SS 1 60 4 8B J 10 11 O I H e 6 6 04 7 08 7 15 7 89 8 8 6 9 03 9 Voorburj 6 SB 3J n Z l rm ïeft 5 69 j01 i l 54 7 h Me 03 7 1 oI l tl 1 1 5 U 08 18 34 ilt 3 09 3 84 4 4 4 5 81 5 4 7 05 7 31 6 9 8 88 8 46 10 88 10 6 fi Hirnaiiikörab alle la au a klaaaa aiti kaUla O O O i 1 A TUsniM Jalaa aara iinfik 8 9 8 11 t SI 98 lO tO 10 6 18 08 1 10 8 88 S S6 07 43 6 1 SS 8 48 8 51 O l 1 87 11 06 mit W 8 01 8 68 9 U 10 10 11 04 18 48 li t7 1 67 6 4m s 6 80 8 016 44 9 35 10 8 11 06 11 69 llAmaLC 8 I V 18 9 8 10 6 U 1 08 l lu U 1 10 4 87 6 1 5 46 e 8 9 10 0 11 16 18 14 £ nialVai kiliat la U aa applan l ka Va M Im t C S 7 1S 8 10 S U 18 9 81 il l 19 87 I 0 9 9 1 10 8 84 4 41 116 91 7 0 8 10 6I iiLlM W 6 4 t 47 7 80 8 8 8 4 9 89 46 11 80 11 48 1 06 8 1 S 8 S 4 1 6 0 I 6 88 8 36 7 86 8 95 10 08 loud 7 01 7 S 8 189 189 19 111 18 10 841 tll M 3 88 t lS i S4 6 47 7 16 7 64 8 01 9 18 11 81 U 80 10 14 10 49 4 48 5 48 8 51 7 00 7 58 S Ol 7 84 9 8 4 3 e ia 1 U 8 69 7 47 8 M 9 90 10 10 10 65 U ± tr 6 0T 4 8 09 9 87 10 83 11 5 Z lil Ut 7 M i M ï dit leit boe betrenrensvaardig ook moetea wij ons buigen Met betreklting tot de verwikkelingen van China is de toestand geheel anders De pnblieke opinie vroeg bier niet alleen geen toepassing der Hiagscbe besluiten doch was zeil daartegen gestemd daar men de oplossing door middel van arbitrage volmaakt onmogelijk beschoawde Daar China echter alle beslniten der Haagsche Conlerentie teekende londer eenig protest der andere onderteekenaars meent prol De Martens dat China het recht heelt in het geschil met Europa en Amerika op arbitrage aan te dringen hetgeen het echter niet beeft gedaan De Antwerpsche bootwerkersbonden hielden Maandagnamiddag een betooging De stoet drong de bovengaleryen van e beurs op die de burgerwacht deed ontruimen De bootwerker vaardigden een manile st nit waarin zij aan de stijlhooldigheid van de reedcrs de verantwoordelvikheid laten van den tegenwoordigen toestand en waarin zij vorklaren dat zij tot het uiterste zullen volhouden Zy dringen er op aan dat er op de beurs een samenkomst zal plaats hebben met alle groote reeders Tot deze samenkomst zouden worden nitgenoodigd de minister van arbeid de gouverneur dor provincie senatoren Kamerleden benevens leden van de provinciale en gemeenteraden Na afloop van de betooging ter beurse gingen de bootwerkers uit elkaar BINNENLAND Behoudens onvoorziene omstandigheden is het huwelijk van H M de Koningin bepaald op 7 Februari De commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer heelt hare eind verslagen vastgesteld betrellende do huwelijkswetten Op verzoek van Hertog Hendrik zal protessor dr Kr mer begin Januari naar Schwerin gaan en daar voor den Hertog zijne voordrachten over de Nederlandsche taal en over de vaderlandsche geschiedenis Yoortzetten De Hooge Raad is naar men verneemt Zaterdag in Raadkamer bgeen geweest totbehandeling van oen groot aantal zaken betrellende het toekennen van gratie die biJgelegenheid van Hr Ms huwelijk op ruimeschaal aan veroordeelden zou verleendworden Presideht Krnger werd eergisteren door eene lichte ongesteldheid belet ter kerke te gaan Hjj heelt het bed gehouden Ter gelegenheid van den Nieuwjaarsdag ontving president Kriiger nit vele oorden des lands en ook uit het bnitenland brieven en telegrammen met gelukwenschen 1 il 7 11 door 7 18 7 88 7 85 e it 7 44 1 86 8 81 Onud Vloordriiolit MieaverVqrk 0 pella aolterdain H RotlgrdimD F i tt rdam B i 54 8 08 6 4J 66 4 4 6 80 07 7 18 4 68 6 41 8 01 6 61 f 6 11 8 04 j 6 17 1 10 8 7 Eotteidui Beun Rotterdun D F Botterdam H Oapelll Hiouwerltrk llDordreelit oada 7 4 V 8 04 8 17 M 8 58 11 0 8 14 8 08 9 19 7 18 7 18 7 1M 7 58 Sondi Zevenh Moero SMtemeerZeg Toorburg Hige 6 03 Rmidi 8 14 6 11 7 98 7 43 07 faadtatiat aan laap kn igt arakui wetia d 9 07 0 84 7 48 8 1 6 10 5 86 6 48 03 üoudk Oudiw Woerd UlTWllt 8 8 5 9 3 7 i 4 18 Utrecht Woerd Oud Giada Rechthebbenden op nitbetaling van prijzen ot premies gevallen op vernietigda ol vermiste loten ol gedeelten van loten in de Staatsloterij kunnen zich door indiening van een op zegel geschreven aan H M de Koningin gericht request aanmelden en wel Rechthebbenden op loten ol gedeelten van loten in de 321e tot en met 3ö5e voor of op U Maart 1901 idem in de 356e loterij voor ol op 6 Februari 1901 Idem in de 357e en volgende loterijen voor den dag waarop de verjaring vervalt drie jaar na de trekking der laatste klasse Bij bet request moeten worden overgelegd al zoodadige bescheiden die het waarschijnlijk kunnen maken dat adressanten de rechthebbenden louden gewees ziJn op de prezen ol premiën die op de nummers der vernietigde ol vermiste loten gevallen ijn Geiliengde Berichten Reizigers nit het noorden van ons land brachten het bericht dat in de provinciën Groningen en Friesland zware sneeuwbuien hebben gewoed Te Leeuwarden lag de sneeuw een halve voet hoog Uit Leeuwarden seint men Sedert den algeloopen nacht hebben hevige sneeuwstormen den treinenloop geheel gestoord Sommige treinen zijn geheel ingesneeuwd de wissels geheel onbruikbaar Alle krachten worden ingespannen tot vrgmaking der wissels en sporen Op het stationsemplacement te Arnhem kwamen in den laatsten tijd herhaaldeiyk dielstallen voor De vermoedelijke dader daarvan is thans gearresteerd Zaterdagavond werd door een ambtenaar der Stajitsspoorwegen in een goederenwagen die o a met drank gevolde lusten bevatte en die een kwartier te voren behoorlp geplombeerd en in orde bevonden was de stationsadsistent C Mekking die daar niet behoorde te zijn gearresteerd Aan een der lasten waren duidelijk sporen van braak zichtbaar 0p een prijsvraag door De Telegraal uitgeschreven voor een bevattelijk lied ter gelegenheid van het huwelijk van H M de Koningin zijn tweehonderd vier en vdltig verzen ingekomen Bekroond is dat van den heer ö H Priem te Amsterdam getiteld Van een Hertog en een Koningin Toon en vorm kan men almeten naar den aanbel In Mecklenburg daar woonde een Vorst Een Hertog jong van jaren Waar vind ik sprak hij toch een vrouw Met wie ik gaarne trouwen zou Ja trouwen zon Een meisje met blond haren De jury bestond nogal uit de hoeren ï r Jan ten Brink J Stamperins en Mr M GI L van Loghem Thans is door genoemd blad een prijs van 1 600 uitgeloold voor tde beste compositie op dit liedje Q O D O 11 8 18 1J u o 11 09 11 18 n 8 11 85 1 U4 1 1 88 X 10 18 11 50 11 84 8 40 8 48 11 81 11 46 UJO 8 18 4Ï 10 8 10 10 48 10 4 U 5 1 0 U 11 o l l A u 1 R tj ü t Wa flrM 18 00 18 87 16 3 18 4 8 8 38 s iO s ao 1S 8 1 09 Ï 1P8 S 4S 4 01 r 10 14 10 69 11 1 11 J4 11 47 De Ned Bakkerscrt scbrjjlt Wij vestigen de aandacht onzer lezen np de groote revolutie die op het oogenblik woedt in de Haagsohe broodwereld Terwijl de broodprijzen aldaar in den laatsten tijd door de coöperatie bnitengewoon hoog werden gehouden om de dividenden voortdurend te kunnen opvoeren en zells particuliere ondernemingen en de labrieken van lieverlede ook mren overgegaan tot bet geven van 10 pCt restitutie op den broodprijs komt plotseling de heer Kussen aan het publiek mededeelen dat hij voortaan geen 10 pCt meer zal geven maar den broodprijs met 25 pCt verlaagt Zijn prijs wordt nu dus van 17 tot 13 cent verlaagd Als de coöperatie dezen radicalen stap volgen gaat zal dus de uitkeeriug van dividend onmogelijk zijn geworden Het is jammer dat de verrassende mededeeling in Kitchener s rapporten dat de Engelschon bij dit of dat gevecht geen verlies hebben geleden zoo dikwijls door de olficieele verliezenlijsten van een paar dagen en soms van een paar maanden later gelogenstralt wordt Zoo hebben we vernomen dat een aanval op Utrecht zonder verlies aan Eugelsche zijde is afgeslagen en nu lezen wj zoowaar in de olficieele Ijst do namen van 7 man die bij die gelegenheid gewond ol vermist zijn De verliezenlijst van Nooitgedacht werd eergisteren weer aangevuld met 12 dooden en vermisten Bij Clocolan is den 22sten nog een luitenant van de lijfwacht van den opperbevelhebber gesneuveld Verder is uitgemaakt dat 17 manschappen van de Zwarte Wacht die na Magerslontein vermist waren gesneuveld zijn In een particulier schreven nit Pretoria dd 6 December wordt geklaagd dat de Transvaalsche residentie al weer weken lang zonder eenig betrouwbaar nieuws is geweest Men wist er zells niet waar presidenlj Krnger zich in Europa bevindt en welke resultaten hij bereikt had Er werd dageljjks om Pretoria zwaar gevochten Tylns en malaria nemen met den dag toe en de ziektegevallen worden niet weinig in de hand gewerkt door de tallooie niet ol slecht begraven lijken van menschen en dieren die door de Boeren nabij de stad worden doodgeschoten Huishuur wordt nog steeds niet betaald zells de Engelsche officieren ol ambtenaren betalen geen cent vergoeding voor het gebruik van private huizen De schrijver van den briel is eigenaar van een bakkerj die hem vroeger 1 96 huur per maand opbracht doch hem nu zonder eenige schadeloosstelling is algenomen door de militaire gezaghebbers Een Hollander of Hollandsche Afrikaner is sedert langen tgd een zeldzame verscbïning in de straten van Pretoria geworden en het is nu moeilijker dan ooit een briel met oorlogsnienws weg te kregen aldus besluit de schrijver zijn briel 7 8 7 5 4 SJ 4 47 ff 4 34 5 86 4 44 ff ff 4 61 ff ff V l mr 6 18 5 14 1 48 1 54 88 8 14 ff t ff l sa ff r s ns 1 09 J 09 9 8 t 4S 1 45 MS i dt 4 i6 t 84 Taraa 4 19 4 60 6 96 ff 6 0 ff ff 6 18 ff 5 87 ff 4 46 5 88 5 66 10 88 B 6 S1 7 10 7 86 5 7 38 7 00 7 64 8 08 8 S6 6 63 10 87 In SI 11 01 11 88 11 48 8 35 10 06 10 48 11 07 Maandagavond moest de dienst op de stoomtramlijn Heerenveen Drachten gestaakt worden De kleine sneeuwvlokken door den harden oostenwind voortgestuwd die de rails vulden en zich hier en daar ophoopten tot één meter hoogte bleken zells de reservelocomotieven te machtig Gisteren heel vroeg zette de directie ploegen arbeiders aan het werk om de baan vcij te krijgen Dit was geen gemakkelijk werk want de vorst van lOi Fahrenheit had de sneeuw in de rails en op den gi ond in js veranderd zoodat er gekapt moest worden Hoe men zijn best ook deed van een geregelden dienst was geen sprake te S 30 kwam de eerste tram te Heerenveen aan dus met ruim een uur vertraging en om ruim twee uur wachtte men nog steeds op oen tweede tram nit do richting Drachten Ook op de lijn Heereveen Sneek moest de dienst gestaakt worden op dat traject is echter de dienst op Nieuwjaarsdag weer vrij geregeld hervat Ook de treinen hadden gistermorgen nog vertraging De sneeuwvlokken waren eergisteren bnitengewoon klein ze stuiven overal door en tusschen Dat zg in massa s vielen bewijst het leit dat er op Nieuwjaarsmorgen al over de straatwegen geard werd dat het een lust was I De kanalen zgn reeds met een flinke ijskorst bedekt het is op en top winter die al heel onverwacht kwam streng optreedt en misschien niet lang regeert Maar vinnig koud it hot Men schreef eergisteren uit Winschoten Tengevolge van de hevige sneeuwstorm moesten de stoomstram Oldambt Pekela en die van Winschoten op Bellingwolde beide den dienst staken Ds trein van Harlingen naar Nieuweschans is te Zuidhorn ingesneeuwd kon de reis niet voortzetten Men schrijft nit Niewenhoorn Eergisteren waren aan do Vlotbrug eenige kinderen aan het pijl en boog schieten Een negenjarig meisje het eenige kind van zekeren Knip dat er bjj stond te ksken kreeg bj ongeluk een pjjl in het rechteroog Terstoni is er geneeskundige hulp ingeroepen doch de geneesheer kon niet anders constateeren dan dat het meisje haar oog voortaan zal moeten missen BiJ den voorzitter van het Willem Barendsfonds te Terschelling is een gilt van f 100 ingekomen van H M de Koningin Moeder en tevens een gift van f 100 van eene dame uit sGravenhage die onbekend wenscht te bleven STADSNIEUWS GOUDA 2 Januari 1901 Heden middag ten ongeveer 3 uur heelt op den Kleiweg een treurig ongeluk plaats gehad De sleeper Annuars ging met zijn voertuig in de richting van het station ter hoogte van het Oudevrouwenhuis week hij voor een ander rijtuig uit en zekere van der Heil oud 77 jaar dien bjj aanriep te wüken week juist den varkeerden kant nit hj kwam tegen don boom van den wagen terecht en viel op den grond de wielen gingen hem over het lichaam waardoor hij aan het hoold vreeselijk werd verwond zoodat de dood bijna onmiddelliik intrad Dr Evers constateerde dat hij aan een schedelbreuk was overleden lïet Ijjk werd per brancard na het gasthuis overgebracht Heden morgen is op de Bleekerssingel een paard van den stalhoader Both op hol gegaan het werd gelukkig spoedig gegrepen zoodat er geen ongelukken zijn te betreuren Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand December het volgende resultaat 22 Dec 10 2 perraang kalicns per 1000 cc Naar aanleiding van het door ons gisteren medegedeelde telegram aan H M de l 9 11 ff 10 81 9 4t 10 i ir ff 1 87 ff ff 8 7 06 1 6 8 t S ff ff 48 ff 8 61 9 18 9 48 9 68 lO O I 9 6 i U 10 0 10 17 10 89 10 84 I Ol 8 9 lt 6 18 r 8 84 aa I S8 C = 8 4 S il 41 111 18 11 4T Koningin is het volgende antwoord ontvangen A Bouwmeester Secretaris Tooneel vereeniging Nnt en Genoegen Gouda Hare Majesteit de Koningin draagt mij op U Hoogstderzelven dank over te brengen voor aangeboden wenschen Adjudant van Dienst VAS HOOGSTBATEN MooEDKBCHT Do heer G K Nugteren ie voor het jaar 1901 weder benoemd tot assistent in de natuurkunde bij de rgksuniversiteit te Utrecht WADDwasvBiis Gedurende het jaar 1901 is de heer S L Veenstra benoemd tot observator voor de sterrenkunde voor de rijksuniversiteit te Utrecht 365 Staats loterij 31 DeMmber 18914 14U0 U201 18387 4 43 16 O 78 61 163 8 18481 11400 185117 6 16 61 8 81 18604 8 24 16570 81 92 18718 16608 88 15 18S14 85 6588 18900 67 81 71 40 16707 1 0S8 37 31 16811 191 1 74 8 1690 44 88 19226 51 51 67 88 17 10 19S01 l S03 43 7 l 4i li326 38 7 19685 72 SI 74 41 17481 45 71 1 18 88 44 17 06 53 16 1 7 17 08 19S45 19 85 72 g58 81 80 44 17 12 61 72 64 80 73 94 98 4a ICUuaa Trekkiag van Maandag No 7811 ƒ 6 110 No 8183 en 17385 ieder ƒ 1600 N6 8177 ƒ 1000 No IlSlt ea 90S6S iedal 400 Na 1818 ei 11807 iader 900 No 887 1881 19 8 81188 V016 en 20J 7 iadat 00 Prijien vsu 66 10 1689 6471 8ll4 1144 13804 81 8769 64 4 U864 48 98 66 6515 73 80 61 199 8831 41 89 l SOO 63 88 8 O ess 8423 28 99 88 10 6768 46 96 14006 807 7 48 11410 1 8 6 6 81 7 70 99 407 3173 590S 8618 11610 33 4 9 84 46 48 88 100 891S 0086 8760 11646 84 6 81 10 74 i 0 1 14186 0 89 80 8904 78 14806 g 8 3310 6H8 81 11903 38 VS 19 18 908 19 n 187 46 57 70 41 68 48 8489 5 9U 48 14369 71 8643 71 9818 68 80 7 Hts 6307 97 18008 144i8 08 3717 16 1 15 89 850 57 93 9383 83 14631 66 74 94 9601 51 48 78 1889 6468 18 74 68 1918 7 9890 19193 81 817 40 0 6iih 85 9 11781 48 4 n8 lB84 68 1048 71 8 86 6688 1168 88 68 68 4108 73 74 44 93 1148 50 8885 9904 64 71 71 96 eSOl 18371 8 16 81 98 17 1245 U844 81 69 76 87 mi i 94 40 7 3 15006 1844 4S3 6916 10030 91 6 78 65 1 34 1 604 80 1411 78 10107 2 15166 0 44 6 7048 68 78 69 84 4503 9 10828 1 79 4 67 1688 311 76 31 96 74 1004 14 714 61 12845 15284 18 4686 78 79 60 64 1788 471 83 10898 12984 1 313 SS 17 0i 17 04 8ü 68 3 80 47 68 513 89 50 180 8 80681 68 60 18117 2 37 80710 47 8080 51 5 71 71 18S60 90 18311 80980 1818 786610491 13001 87 61 10 7317 24 76 15450 6t 81 7401 34 90 16 89 7 4 19 8 105 ISlOt 15681 78 86 li 33 36 82 S3 4907 78 6 iS 34 1928 609 7758 91 18 19 47 91 5180 61 4 1 1 711 1105 66 791110688 68 88 8 57 80 85 83 16114 8887 4 97 87 99 70 9 91 801410708 18698 1 936 nu 6S4S 61 97 79 58 4 47 8911 10116 18688 16006 1483 631 28 9 8 9 1814 K 8111094 13711 87 Hls 1 92 59 1016 4 84S6 9811104 86 85 8 54 83U 96 g 1 ua i rf I JW I GEVONDEN VOÓEWEKPEN 1 sleutel 1 kokertje waarin èen bwldje 1 paar bruine dameshandschoeneln 1 wollen handschoen 1 huissleutel 1 bos sleutels 1 eend 1 pijpje van barnsteen i breinaalden 1 rozenkrans in étui 1 rozenkrans 1 schaar 1 ceintuur 1 sleuteltje met koordje 1 haan 1 paraplnie 1 kaart niet passement 1 horlogekoordje 1 witte kinderboezelaar 1 gouden ring 1 boa met roode voering 1 fantaisie armriug 1 boekje wapen en schietoefeningen 1 roode broche 1 vrouwenzak i fotografen 1 duimstok 1 nikkelen bondenbtlsband 1 penhouder 1 boezelaar 1 witt idem 1 zwarte handschoen 1 moer vaneen kinderwagen 1 gouden ring 1 portemonnais et geld 1 idem met 2 sleuteltjes 1 zilvetm gesp 1 soepljjst 1 fa fasiering 1 wandolstok 1 zweep 15 varkensblazen 1 blauwe das een portemonnaie 1 B C kerkboekje 1 goud oorknopje 1 vrouwenmuts 1 medaillon met gouden ketting en 1 hondenhalsband Burean voor geipnden voorwerpen geojend T i 11 1 uur s morgens De Commissaris van Politie W N V GAEDEEEN Ulenwe Parapliile § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTüi S VAK S Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leêeithoau Xo 3i IteUi s van Ainstenliiiu Vrkn Slotkrs 81 4 81 a i 98 8 98 lOOV 88 8311 88 88 u ♦ ♦ il 66 961 a 9611 1 96 101 57V 57 98 2SV i 10 84f 00 91 90 a 31 436 85 108 104 154 91 88 z 110 90 S 1 l 10 834 8S6i 100 66 66 161 97V w 8 a loofi 100 114 iTlV z 68 105 7 74 104 37 861 5 i 31 DEO HlD l Al D C rt Nod W S Sl dito dito dllc 8 dito dito dito 8 HolloiE OW Gouiil 1881 98 4 ITALIB Inschrgnng 188S 81 6 OOTH la Obl iii papier 1868 6 dito io E lror 1868 6 PoKTOOAL Obl mat coupon 8 dito ticket 3 5S 160 110 108 108 99 100 117 117 101 34 RoaLAKS Obl Binnenl 1894 4l dito Oecona 1880 4 dito bii Botha 1889 4 dito bg Hop 1889 80 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 epANll Ferpet lobuld 1861 4 TniABlJ Ospr Cour leen 1890 4 Gen leening aeiie D Gee leenin seriaC ZoiDAl Bp v obig 18 i kInioa Ob uLBeh 1890 6 VlNEZUïLA Obl 4 onbep 1881 VVariaDAH Obligatien 1895 3 UoTTIulAX Steil leen 1894 3 NlD N Afr HandelBV aand Arendab Tab Mg CertiScaten DeliMaaucbapfiij dito Aru Hypotbeekb pandbr 4Vi Cnlt Mij der Voratenl aand a Gr Hypolheekb pandbr 4V Nederlandsche bank aand Ned Handelmaatioh dito N W II Pae Hyp b pandbr 8j Eott Hypotbeekb pandbr 4i J TJtr Hypotbeekb dito 4 OosTlNB o lat HoDg bank aand Bual Hypotheekbank pandb 5 AHaaiKA Eqat hy poth panilb 4j Haiw L G Fr Lien rert 6 Nm Holl IJ Spoor w Mij aand Mij tot Expl V St Spw aand Ked Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TALIS Spoorwl 1887 89 A B ohl S Zuid llal Spwmg A H obl 3 POLBN Waraohau Weeoen aand autt Gr Buia 86 OPRUIMING der RESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peigiiolr § eii Pelterijen Tot veel verminderde prgzen D SAMSOM FOSTE R IJ Ë Tsr Lijst van de onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten te Gouda gedurende de 2e helft der maand December Brieven Portier Geref Oude Mannen en Vrouwenhuis Amsterdam J van Leeuwen Gouda C V d Heuvel Ondenbosch Briefkaarten Mej L W E M Vonk Gouda J J van Baaien Drukwerk M W v d Hoeven Rotterdam Uit het Baifenlandterug ontvangen Cla rice Strnte Berlin Dirk Veenstra Gttrnthaldt C V Dillen Eoma Geweigerd Mej L in t Hout Waddinxveen Van den Brouck Brnxelles De Directeur M 0 HENNEQUIN ADVEItTENTIKN i Onder aanbieding van zijil wederkeerigengelnkwensch betuigt de ondergeteekende liJnbeleefden dank voor de ontvangen gelukwenschen R L MAETENS Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende ziJn dank voor de blijken van belangstelling op 1 Januari ondervonden J M NOOTHOVEN van GOOE Dr VAN ITEESÓN betuigt met wederkeerigen heilwensch zijn dank voor de blijken van belangstelling biJ de wisseling des jaars ondervonden g P E CE Met wederkeerigen heilwensch betuig ik miJn hartelijken dank aan allen die mij bij de verwisseling des jaars een blp van belangstelling gav HB Gouda 2 1 1901 Met wederkeerigen heilwensch en vriendeIjjken dank voor do ontvangen blpen van belangstelling bij de intrede van het Nieuwe jaar D N BROUWER Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijnen dank aan allen die hem bij het wisselen des jaars bewijzen van belangstelling gaven M SPEUIJT 2 1 1901 Ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch hierbij zijn dank aan all n die hem bij de wisseling des jaars blijken van belangstelling gaven B P VA CITTEET ouda 2 Januari 1901 De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zijn dank aan allen die hem bü de verwisseling des jaars een bli k van belangstelling hebben gegeven J GONDA Gouda 2 Jan 1901 Jleu wordt verzocht op t HERK te letten mr HBT Maoikun tan M KAVK SVVAAYZO FA aORINCHËM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegeïde pakjes van m twee en een kalf en een Ned ona Imet vermelding Tan Nommer er Prjjs voorzien vap nevenataanri IVferlr volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BRËEBAART LZ BBP Wie werkelyk priJs stelt een IIëUKLMK te hebben Iaat zich fotografeeren in de Wotografische UunêUnrichUng STTUIDIO Tao P V D Wit ILIS Fl SINGEL 661 e a IKK ocoB f m SCHIEDAMMEK GEUEVEE Merki NIGHTOAF VerkrijgbMr bijl 51 TEETERS Jz N H A I bowjjB van echtheid ib Mohet ea kurk iteedg roorEÏen van den nsamder Firoit P HOPPS FEAKSCHE STOOMVEEVEEU UN chciiiisebe Wasscberij 11 OPl EMHEIMËB KritisKade llotterdam Gebrovetm r l doiT Z M den Koning der Belgen aoüfdüepöt voor GOUDA de Heer A VAN O Az A pecialjiteit voor het itoomea en verven van atlt Heerenen Dameigarderoben alsook al jp Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomsa v d pi acne mantels veeren bout enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nieawBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondneid volgens staal bewerkt 4 VAM m BBRG Slager TIEÜDEWKG n 73 EEESTE KWALITEIT RUNOVLEESCH Concnrreerende Pryzea BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A T n BERG TIENDEWEG D 73 ItÊeeUug Cowgretge SêyU U etten ter beteugeling van het DRAÏÏKMISBHUIK voortaan overbodig I Gewapend met ons beilmiddel KVHBU t kan iedereen zjjne eigen lamilie van de drankellende bevrpen zélfs buiten medeweten der Ijjders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSEPHUS Iteu Uaag Sleaw onoverlroflen Prof Dr Liober welbekead ESQV SBACBT BLIZaB Allcm bt nut P britbmiik tot voortdurende radicale en lek re genezing ran alle zelis 1 de meest hardnekkige xenuiV bffiAH Miekleitf vooral ontstaan door JSBSÊ afdwatingeo op jeugdigen leeftijd Totale geneziog van elke zwajcte Bleet lUcht Benauwdheid Hoofdpiju Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spysvertering Onvermogen Impoteui Polintione eni Uitvoerige prospectoBsen l rija rcr i e oli 11 1 B t i l dublBla lle li I fi i Ontal Bepöt Matth d Veiito Zaltbommel Uopöta M OUbaa Si Co Bottordsm F Happel VGravenhage llalmmaDi de Joug J üsii Botterdam WrWb Co Gouda n biï alle drogistm Telephoonnet GoTida Abonnement f iO per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ejjks Intercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VISCHMAEKT