Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1901

de beal deed alle naar den eiscb met een koord trok hij het hoofd omlaag rnkte dan aan den staart en toen de hals mooi gestrekt va sloeg hg tot tweemaal achtereen Het hoofd Tan den optolger van het hem gegeven consigne werd in een kooi geplaatst BINNENLAND STATEN GENEUAAL T O B ÊB U B U A m B R Zitting van Donderdag 3 Jannari B j de behandeling der hnwelökswctten maakten de hoeren Pgttersen en Van der Zwaag betwaar tegen den te jengdigen leeftijd van den gemaal voor bet bekleeden van een Staatsbetrekking en bepaaldelijk voor het lidmaatschap van den Kaad van State loodat de heer Van der Zwaag op terngneming aandringt ook als bewijs van vertronwen jegens den Hertog De ministar van justitie verklaard lich daartegen ter vermijding van een persoonlijk debat later Het artikel betreffende de benoembaarheid tot landsbedieningen aangenomen met 79 stemmen voor 10 tegen Tegen de heeren Van der Zwaag Schaper Van Kol Troelstra Staalman Van Gilse Nolting Ketelaar Pjjtersen en Kerdgk Het ontwerp tot goedkeuring van het hnwtlük is zonder stemming aangenomen De heeren Van Gilse en Troelstra bestreden de toekenning van een inkomen aan den gemaal in diens weduwnaarstaat Laatstgenoemde wees op de afwezigheid van alle volksbelang zoodat daarvoor geen flnancieele regeling noodig is De heeren Lohman en de Ras betreuren dat de Regeering geen jaargeld gedurende bet leven der Koningin heelt voorgesteld Ten slotte zijn alle ontwerpen aangenomen H M de Koningin Moeder heeft aan de Kwartgnldenvereoniging voor heide ontginning eene gift van f 200 doen toekomen als blijk van belangstelling Wij vernemen dat door een twaalftal heeren te SrGravenhage behoorende tot den adelstand aan H M de Koningin een eereescorte is aangeboden ter begeleiding van bet koninklijk paar wanneer het zich in de bruidsdagen buiten het paleis begeeft Het aanbod is namens H M met erkentelijkheid aanvaard Van goed ingelichte zijde verneemt men omtrent den toestand van den Groothertog van Saksen Weimar het volgende Rustige nacht geen koorts longontsteking voorbij lichaamszwakte groot en toestand steeds nog zeer ernstig Kaar do N R C verneemt is op het oogenblik aan het ministerie van waterstaat een plan in bewerking om een geheel nieuw ondergrondsch intercommunaal telephoonnet aan te leggen De minister moet het voornemen hebben het daarheen te leiden dat dit plan nog in den loop van dit jaar ten uitroer wordt gelegd De kosten worden WInterdleist 1900 Aangevangen 1 Oetober TUd van Clreeiwick SOTTIKDiMriae Tina H i 1S 68 1 17 1 18 8 80 8 4 4 89 4 54 6 18 7 17 7 18 T 44 8 14 I IT S S8 9 14 10 1 lO i 11 40 1 It 1 I 6 01 f 4 10 19 1 10 6 11 8 84 i 10 80 6 18 9 41 J 10 67 1 8 S ll 4 08 6 17 6 4 M 7 47 8 07 8 t0 8 68 9 8 10 0 10 46 11 01 11 47 t 1 68 6 10 7 48 1 16 11 1 0 6 0 7 67 11 48 ia 3 kl farkrgRbur t g n sakelaa vraektprya H tlolUndMhB Spoor L Kttra Hpploneat bfirljh 1 tUeaa Diaada 1 Uouda 6 6 7 11 7 86 8 81 Moorclrcobl door 7 18 y y Vieuwerïatk 7 18 0 pelle 7 86 f aotlardam H 8 15 7 44 BotterdamD P i 8 09 8 64 Botttidam 9 08 O OUDA Tiae H 80 11 S8 I 11 81 11 41 U IO 1 48 1 64 3 1 1 14 411 1 S 1 08 1 09 101 1 3i 0 9 48 10 81 Rotterdun BeunRotterdam D F Bolterdam t Oapella HiaHWerkerk Iloordreoht Q ada t AUiea 1 6 41 8 04 6 34 r 7 98 iJI01 U 4 l Dt tO lo li 1l raanltatiat op daa loop kan niot gankand wordan E Hollaadaaka ipoor L Extra aoppUoteatbawlja ran de Compagnie der Wegon Liti eouni UBN HAi0 til 111 10 00 10 10 10 69 11 8 11 16 18 16 1I 6J 1 63 8 46 11 11 1 1 U 1 1 11 86 1 86 9 88 9 47 10 8 10 4111 41 1 01 1 48 1 66 1 40 0 48 4 U 4 C il 7 1 10 18 10 48 11 19 Souda ZeTenh Moero SofltarmeerZeg Voorburg a H j 8 15 1149 7 7 10 8 11 11 11 67 6 8 8 04 7 0 7 15 7 393 5 8 66 9 0J 44 10 11 11 16 ll Sk 1 0 1 30 1 40 1 67 4 00 4 16 + 87 6 IM 7 41 7 56 MS 9 61 10 80 a l L 10 17 1 86 4 48 6 18 55 t 1 60 83 DOS ♦ 0 II I 1 oula 8 9 8 11 8 31 u S 10 80 10 59 1 09 1 101 38 8 16 07 1 48 6 19 18 8 48 9 61 0 9 1 37 ll Ot Amat W 8 01 8 58 9 i 10 10 11 04 11 48 li 67 1 67 3 16 114 57 5 0 6 0jS44 9 35 10 3 11 05 11 59 A mBt C 8 H y l3 9 37 10 6 11 1 1 OS l lo 1 11 l 4 ll I i 45 6 8 9 S 10 0 11 18 11 14 a Hnne Voorburg ZoeteTm jeR Zereoh Mc flniiil a Kaeultatiaf 57 43 10 11 nS ♦ 1 01 5 1 6 54 10 8 14 1 1 7 8 7 4 1 07 u O l 9 71 9 30 10 11 10 114 11 61 H llS H S4 l 8 0 S lt 4 17 4 4 1 J J 8 8 8 45 0 38 il 69 ap ami leap kan niet garekaad orJaa it Hyaonlkalwin alleen le en a Haaia extra betalen L Bekalra a biljet le kl eea lappleneat beviji o o L 1 A U r B B U 1 ilea veria 11 00 11 87 I6 S l 4 3 40 3 1 6 11 IS S 1 09 8 03 14i 5 04 6 80 7 00 T I 53 Uouoa Ottdev Woerd Utrecht le ai fl 3 7 11 8 10 8 t6 13 1 31 U 16 11 17 11 50 1 10 8 814 41 6 11 8 J1 7 09 8 10 9 61 A mai W 5 14 8 47 7 30 8 i 8 4 9 SO 41 11 30 1 411 06 i XI 8 18 8 4 I 6 0 6 18 8 86 7 16 8 16 10 08 7 01 7 31 8 18 9 1 9 99 1 I 18 10 S4 11 611 16 6 J J j I 861 747 888 9 0 10 1 10 65 11 88 1 0 1 43 S 08 8 1 4 U 1 48 5 41 ii 7 00 68 K OI I 3S 19 06 10 4 an A 809 1 9 37 10 83 11 66 H I7 4 7 1 9 8 11 07 ou n l l 0 10 i av IMO lu o la I til A 8 17 1041 1 35 4 3 S I 8 1 1S 4 34 5 47 7 1 7 64 8 0 9 11 11 Ml 7 08 7 14 8 S0 9 08 9 65 10 64 11 17 11 11 11 61 18 1 40 H 61 4 48 8 18 7 14 7 41 9 89 10 07 10 18 U H Utreoht Woerilen Ondew Qiuda geraamd op drie en een half millioen gulden In den Geneeskundigen Raad van Limbnrg en Oostelijk Noord Brabant heeft dr Kaland een bijdrage geleverd over de noodzakelijkheid der bestrijding van pokziekte door middel van vaccinatie en revaecinatie en dit te meer waar de Bond tegen vaccinatiedwang blijkens het verliandelde op de vergadering van dien Bond dd 15 Nov jl te Utrecht gehouden opnienw den strgd tegen vaccinatie en revaecinatie aanbindt H j dip vaccinedwang beslist noodig vindt hoopt dat de Regeering in deze bij onze oostelijke naburen in de leer zal gaan en toestemmende dat dg nadeelige gevolgen van vacinatie zij het dan ook uiterst zeldzaam voorkomen acht hij bet noodig dat lo de vaccinatie uitsluitend met oorspronkelyke koepokstof plaats hebbe en het gebruik van gehumaniseerde lymph worde verboden 2o de pokstof afkomstig zjj uit oen Nederlandsch parc vaccinogene onder toezicht der Regeering staande 3o er geen vaccine gebruikt worde voor uit de lijkopening van het kalt dat de vaccine leverde is gebleken dat dit volkomen was 4o de directeur van ieder parc vaccinogéne ziin verplicht de vaccine als glycerine emulsie en niet eer te verzenden voor hij zich persoonlijk hebbe overtuigd van de deugdelgkheid terwijl bij tevens hebbe te vermolden het tijdstip der kweeking de wgze van bewaring en den vermoedelgken duur van bruikbaarheid Bo de vaccinatie geschiede onder aseptisohe voorzorgsmaatrejjelen De Raad gaf als zi n wensch te kennen dat de voorzitter geroegen om advies uit te brengen omtrent het door den bond tegen vaccinedwang aangevoerde of wel in zake nieuwe wettelijke regeling der vaccinatie gelegenheid zal vinden het door dr Ruland in het midden gebrachie te hebben verwezenlijken Geraeng de Berichten De bekende firma Polak en Schwartz uit Zaandam schijnt wederom een zeer goed figuur gemaakt te hebben op de tentoonstelling te Brussel Hoewel als lid dor jury buiten mededinging dns dat hare inzending niet bekroond kan worden trok hare etalage dermate de aandacht dat zelfs de Graaf van Vlaanderen zgne bijzondere attentie aan deze expositie wijdde en zich liet idlichten over allerlei details over het gebruik van deze oliën extraits essences enz Een anarchist Geysse heeft Maandag in de rechtszaal te Béziers vijf schoten gelost op de rechters van de correctioneele rechtbank zonder te treffen Geysse legde bij zijn verhoor het grootste cynisme aan den dag Hij zei dat hg door zjjn daad uitdrukking wilde geven aan zijn verachting voor de justitie Geysse heeft langen tiJd kranten verkocht te Béziers Hij noemde zich oen slachtoffer van sociale onrechtvaardigheid In 1892 was hg nog radicaal socialist hij werd later socialist en publiceerde een artikel tegen de magi atunr die hem daarom zei hü in verschillende belangrijke processen ongelijk gaf Ten slotte is hij Directe Spoorwegverbindingen met CfVUDi 90 D 0 t 11 01 11 19 U l 11 0 11 1 n 86 11 86 X 1 88 8 88 9 08 S 40 8 60 8 67 9 06 9 84 9 81 9 67 10 86 11 60 1 84 10 68 11 18 ll 6 9 S9 9 46 10 18 10 0 iUm lê n e VL f Eita bijlirtdaii Op lua tninm ilin Zondar Mamdn Diaiiig jingwh rat iitbil tt a KOTTZBDIM 10 t 48 8 4 7 68 r 8 66 10 18 10 16 10 88 10 48 1 149 8 89 A 9 ia 9 47 4 41 6 tn t 07 7 18 7 484 69 6 41 a6 01 6 61 a6 11 6 04 a 6 17 6 10 8 18 7 30 8 04 an S Uaaaa eltra baUlaa 11 6 I9 0S 11 81 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 7 18 7 8 7 8 7 59 7 61 t 87 8 41 a 9 8 10 14 10 69 11 16 11 14 11 47 6 84 7 46 1 18 9 07 6 10 6 86 6 48 1 08 8 61 9 39 10 14 10 49 7 4 S IB 8 63 9 11 9 149 08 V 19 anarchist geworden HiJ bekent met voorbedachten rade te J hebben gehandeld Hij zal aan een medisch onderzoek worden ontworpen Te Londen is de nieuwe eeuw met natten mist en duisternis den geheelen Nieuwjaarsdag door begonnen Op het midden vanden dag heerschte in bet midden van de stad een dnisternis zoo zwart als wanhoop en jells de vele electrische lichten waren niet in staat meer dan dunne flauwe droomerige lichtstraaltjes door den mist te schieten Het verkeer leed zeer overal gebeurden kleine ongevallen Als een groote zeldzaamheid kan gemeld worden dat te Kampen een oude dame woont die thans sedert haar geboorte de derde eeuw mag beleven en wel mevr de wed Sophia Abrahams Wgnberg die den 12n Maart 1799 te Zwolle geboren werd De oude dame woont met haar 63 jarige dochter on i naar haar hoogen leeftijd nog vrij kras ofschoon bet gezichtsvermogen haar begeven beeft De uitspraak van de Rechtbank inzake de aanklacht van den heer van Schermbeek vroeger hoofdcommissaris van politie tegen den burgemeester van Den Haag baron van Harinxma thoe Slooten geschiedde in tegenwoordigheid van vele belangstellenden meerendeels leden der balie Het vonnis spreekt den bekl op alle punten vrij I de eerste plaats acht de Rechtbank niet geleverd het rcc tsgoldig bewgs dat de burgemeester het opzet de bedoeling had den heer van Schermbeek in zijn hoedanigheid van hoofdcommissaris te beleedigen De e bedoehng was zeker niet gelegen in de woorden bij bet Paleis den heer van Schermbeek toegevoegd ik zal n wel weten te vinden omdat de heer van Schermbeek zelf aan die woorden de beteekenis hechtte dat de zaak daarmede nog niet uit is Daargelaten dat er over de woorden ten Stadhuize gebezigd geen voldoende licht is opgegaan overweegt de Rechtbank verder dat indien de burgemeester als hoofd der gemeentepolitie aan een ondergeschikte bg een onderhoud van vertrouwelgken aard toevoegt dat iets een leugen of grove leugen is daaruit geen opzet is af te leiden om den hoofdcommiss iris te beleedigen iets waarin de tegenwoordigheid van den hoofdcommies tevens werkzaam bg het Kabinet van den burgemeester geen verandering brengt Wat betreft het schrijven van den burgemeester aan den hoofdcommissaris waarin op bet bewerken van ooggetuigen wordt gedoeld neemt het vonnis aan dat die opmerking op den burgemeester en jhr Röell en niet op anderen sloeg maar drukt het vooral hierop dat die brief een vertrouwelgk karakter draagt dus niet voor openbaarheid was bestemd en dientengevolge de beer van Schermbeek niet gemachtigd was dat schrijven te publiceeren al moet worden toegegeven dat de brief noch aangenaam noch wenschelijk was 4 SJ r 4 47 1 4S 1 45 t S 1 11 5 S t 4 44 a 4 61 r 5 1 18 4 I 14 1 0 5 18 5 4S laa veria 4 19 4 60 5 S6 6 0 6 18 6 17 41 6 81 5 66 H 80 11 0 7 10 7 86 J J 7 Ï5 7 33 8 43 7 S4 8 08 5 10 87 111 51 11 01 1 9 11 4f 101 1 Ook neemt de Rechtbank aan dat bekl te goeder trouw heeft kunnen volhouden de huzaren als het begin van den stoet te hebben aangezien Op grond dat de feiten niet bewezen waren werd bekl vrijgesproken en werd tevens beslist dat de vordering der boloedigde party hierdoor kwam te vervallen Eoiiige dagen geleden werd medegedeeld dat te Amsterdam de 22 jarige dienstbode Naatje Krijnen vermist werd en dat door de politie inlichtingen omtrent haar gevraagd werden Reeds kort na bare vermissing die dateert Van Zondag 23 December ontstond het vermoeden dat hier niet van een ongeluk maar van een misdaad sprake is In verband daarmede is eergisteren naar het Hblad meldt op last ran de justitie zekere Frenger in hechtenis genomen Het N V d D vernam omtrent de zaak het volgende Het meisje diende biJ de dames Leek op de Heerengracht bg de Korsjespoortsteeg zg had een marine matroo die over twee jaren uit Indie terug zou keeren tot vrger £ r was geregelde briefwisseling tnssches het paar en naar het scheen bestond tusschen hen de beste verstandhouding Op den bewusten Zondag was zjj als gewoonlijk des avonds te zeven nur hg hare ouders gekomen en vandaar om balftien vertrokken om naar haar dienst terng te keeren Toen zjj ongeveer vgf minuten weg was hoorde de ouders gestommel op de trap en vertoonde zich daar één man die op 4e vraag wat hg verlangde verklaarde dat hij kwam om het jawoord van de oudere van Naatje KriJnen Deze man wasi eenigszins beschonken en was den ouders geheel onbekend hg bleek later te zgn de thans gearresteerde Prenger en kleermakersknecht uit de Korsjespoortsteeg Toen de vader van het meisje antwoordde dat zjjn dochter reeds verkeering had en dat tin ieder geval geen pas gaf voor een de rgelgke zaak op zulk een ongeschikt uur en in een toestand als waarin de bezoekef zich bevond te komen ging deze weer naar beneden zeggende zoo moet zij dan nog langer wachten op dien knul uit Indid Nu dan kost t één van beiden het leven De vader hield dit voor dronkemanspraat en aangezien hg overtuigd was dat zjjn dochter reeds lang vertrokken was om nog door den kerel te kunnen worden achterhaald trok hij zich het gebeurde op dat oogenblik niet verder aan I l It 6 7 8 8 7 06 7 6 8 1 8J 8 48 8 61 9 86 9 48 9 68 10 115 L 9 63 9 SII 10 08 10 17 10 8 W 10 84 1 01 8 9 9 17 8 18 9 14 i s C 8 48 8 II 41 I A H s T r K D A M Iriee rana Naatje kwam dien avond echter niet thuis doch ongeveer half twee schelde een man bii de dames Van Leek aan en vroeg of zg al thuis was Nu gij zult haar ook niet meer zien want zij ligt in het IJ Deze man was nogal zeer heschonken waarvan dan ook het gevolg was dat hij weldra door de politie werd ingerekend t was Prenger Den volgenden morgen verklaarde hg zich van hot gebeurde niet veel meer te herinneren Hg deelde echter beslist mede dat hg het meisje ongeveer 10 nur bij het Haarlemmerplein verlaten bad en dat zjj toen naar haar dienst is gegaan Dit is echter reeds gebleken een leugen te zgn wanteen heer en een dame uit de buurt van de Korsjespoortsteeg die beiden kenden verklaarden pertinent dat zg Prenger en Naatje Krijnen te 12 nur des avonds hevig kibbelende hebben zien loepen op het Singel bg den Blauwburgwal dus in de buurt van haar dienst De politie doet al het mogelijke om in deze duistere zaak klaarheid te brengen Nader seint men aan de N R C nit Amsterdam Prenger is ter beschikking van de justitie gesteld Hg heeft geenerlei bekentenis afgelegd en omtrent het verdwenen meisje is ook niets naders vernomen Het N V d D voegt omtrent het vermiste meisje nog het volgende er aan toe Uit meer omstandigheden is gebleken dat Prenger do waarheid niet spreekt Omtrent de verhouding van het meisje tot hem is alles even duister Zg had tehuis nooit over den man gesproken en hare mevrouw beeft verklaard van eenige verstandhouding tot hem ook nimmer iets bespeurd te hebben t Was een meisje dat nooit een boodschap verzon om eens een praatje met een naburigen vrijer te gaan maken en wanneer zij op haar uitgaansavond niet naar hare ouders ging deed zg bjj voorkeur s avonds geen boodschappen Volgens Central News zon de Wet begin December te Klerksdorp een rede tot de burgers hebben gehouden en toen verklaard hebben dat hg een nieuw gebod aan de tien zon willen toevoegen Zgn elfde Gebod luidde Heb uwen naaste lief maar baat de Engelschen IJsfeesten te Leeuwarden De 3 daagsche groote ijsfeesten ter gelegenheid van het SOjarig bestaan der Vereeniging de IJscInb ziJn thans definitief vastgesteld op Zondag 6 Maandag 7 en Dinsdag 8 Januari Zondag 6 Januari Matinee ringsteken s avonds Concert Varié Harmonie Maandag 7 Hardrgderg 32 der beste uitgenoodigde rgders op de korte baan B avonds bal Harmonie Dinsdag 8 Schoonrjjden dames en heeren en wedstrijden op de lange baan om het kampioenschap van Nederland s Avonds groot avondfeest Harmonie In het Kruger mnsenm te Dordrecht zullen de geschilderde beeltenissen geplaatst worden van president Kruger en de voornaamste heeren van zgn omgeving De president zou juist dezer dagen voor Israël poseeren maar daarvan kan thans Tooreerat niets komen De leden der Znidatrikaansche deputatie worden sedert eenige dagen door bekeqde Nederlandscbe schilders geportretteerd in net Hotel des Indes Een eigenaardig levensverzekering proces Te Bordeaux is een eigenaardig proces aanhanging Iemand die gewoond had in één der omliggende dorpen en zgn woonplaats bad moeten verlaten doordat hg zich tot over de ooren in de schulden gestoken had nam de wjjk naar Bordeaux waar hg zich vestigde en er na korten tijd in slaagde het hart en de band te veroveren van een jonge dame die veel geld bezat doch zeer ziekelijk was De gelukkige echtgenoot verzekerde onmiddellgk na de huwelijksvoltrekking zijn vrouw bg een levens verzekeringmaatschappij tot een hoog bedrag waarop hg op de volgende wjjze te werk ging In Frankrijk is het gewoonte dat de agent van eon levensverzekering maatschappO die een post afsluit de volle verzekeringspremie over het eerste jaar als honorarium ontvangt en vervolgens een bepaald percentage voor de volgende jaren De bedoelde echtgenoot trok van deze omstandigheid op sluwe wijze partjj te eigen bate Hij begaf zich naar een verzekeringsagent en gaf dezen te kennen dat hjj zijn vrouw tot een bedrag van f 100 000 francs vilde verzekeren op voorwaarde d t hijzelf de premie over het eerste jaar tihi aanbrenggeld kreeg Het percentag over de volgende jaren kwam jdan geheel ten goede van den agent Natuurlijk gigg deze op het voorstel in vnl omdat de verzekeringssom 100 hoog was Op die wijze had de slimme echtgenoot een jaar lang geen verzekeringspremie te betalen terwijl hij bg eventueel overlgden van zijn vrouw toch nitkeering kreeg Na verloop van het eerste jaar weigerde bü echter de premie voor het tweede jaar te betalen zoodat de maatschappij hem royeerde Daarop haalde de sluwerd hetzelfde kunstje nit bg een agent van een andere maatecgappij waarbjj hjj na verloop van een jaar weer geroyeerd werd wegens wanbetaling Bij vier maatschappijen had hij aldus op een goedkoope manier zjjn vrouw verzekerd toen zg plotseling stierf De echtgenoot kwam om de uitkeeringssom doch men maakte bezwaar omdat door een der agenten de oplichterij was uitgelekt uit te betalen De man protesteerde tegen de nietnit keering vandaar het proces waarbg de grootste Fransche maatschappijen betrokken zijn Terwgi Maandag de sneeuwstorm over het noordelijk en ooatelgk deel van Friesland woedde heeft t van even achter Heerenveen af met geweld geregend Te Groningen vordert men met de sneenwoprniming waaraan een groot aantal arbeiders bjzig zgn maar zeer langzaam de sneeuw ligt hoog en ze is hard gevroren De tramdienst is Maandag ochtend gestaakt en zon stellig ook heden nog niet hervat kunnen worden Te Leeuwarden Groningen en Zwolle reed men gisteren schaatschen Daar er echter een hardrgderjj is uitgeschreven zal t wel spoedig geiïaan zjjn STADSNIEUWS GOUDA 4 Jannari 1901 Het Variété en Operetten Gezelschap van Henri ter Hall trdd gisterenavond voor het eerst in de zaal Knnstmin op en wel met veel succes De zaal was zeer goed gevuld en bjj een volgende maal zal zeker de zaal te klein zjjn om alle bezoekers te bevatten Het programma werd uitstekend uitgevoerd mej Rosa de Leeuw Hollandscbe Chansonnette en Henriette Kohier Holl Soubrette hadden zeer veel succes dit was ook het geval met den heer Louis Contran Holl Komiek het applaus was wel verdiend De heer Hegmans toonde eene groote mate van vingervlngheid te bezitten en kweet zich zeer goed van tijn taak De clown Oscar Acrobatec Musical had weder groot succes en niet bet minst met zgn gedresseerd paardje een poedel later een itier voorstellende hg toonde ons dat zgn dreisuur uitstekend was De directeur de beer Ter Hall had met de bioscoop veel succes maar met het laatste nummer Baschaving in 1900 operette in een acte toonde hg een goed directeur te zijn die niet alleen iets kan daarstellen maar zelfs een werkzaam aandeel daarin kan vervullen en dit deed op zulk eene wgze dat men hem moest bewonderen dedronke Piet en het Traphorsterboertje werden door hem op uitmuntende wg ze vertolkt Laten wg hopen dat deze eerste kennismaking door meerdere gevolgd zal worden bet publiek amuseerde zich uitmuntend en was hoogst voldaan In de Nuts Spaarhank alhier werd gedurende de maand December 1900 ingelegd f 9710 96 terugbetaald f 9209 76 In den loop van het jaar 1900 werd ingelegd f 154171 79è terugbet f 152041 24J Ds N P Littooy Az te Krimpen aande Lek heeft bedankt voor het beroep bijde Gereformeerde Kerk te s Greveldnin Capelle I Haasteecht Het aantal telegrammen in 1900 in deze gemeente was 511 verzonden 391 ontvangen 902 telegrammen behi ndeld 365 Staats loterij 4e Klasae Trekking van Donderdag 8 Jaauah No 14 78 1000 No 81 40 No 11459 900 No 8 0 en 8891 ieder 100 PrijïeQ van ƒ 66 44 264S 551 8445 11021 li578 18193 18758 47 27 8 5643 87 30 18896 08 18 71 74 89 6946 8663 5 13701 16211 1 051 76 8t4 98 8685 8 29 74 76 88 2 77 6 08 8743 90 94 94 1900894 79 11 44 11174 98 18817 82 96 89 94 49 81 18847 21 19112100 3008 6110 81 3 11201 69 31 54 7 18 48 6 60 74 8 ih 36 80 80 9010 84 77 68 86 61 8118 79 53 O 14016 86 19316 79 49 6215 9102 1 60 86 1648S 67 U 68 47 83 11457 11114 16525 7 334 31 7 6319 69 llSiO 68 9 193 O 78 19 41 61 47 74 16 185 51 447 70 96 77 1160 14236 1671 75 61 7 99 91 11721 46 168 8 9 94 8313 6494 97 52 73 9 19 21 604 83 6567 9269 72 98 16 53 S 42 3419 VO 99 98 14320 1707 55 O 3600 6664 9411 11807 56 17277 73 97 6 67 S 10 70 173 3 87 661 62 P840 950 14100 86 19 1 O 89 79 81 9 11 1 57 713 3605 6 07 U 11986 70 17441 19766 29 10 10 46 09 145 17567 S5 807 98 7031 60 12001 56 77 19855 13 3708 46 9631 2 14862 93 63 1 17 22 97 9761 37 95 17677 60 49 47 7118 910 12160 11950 81 19 30 1113 3886 50 13 12196 69 17703 41 63 3911 53 63 19644 74 98 20034 liOO 30 7 5S 10018 48 89 17819 7 80 61 7803 63 78 15006 Si 39 1374 400 7408 6 95 49 84 451617 85 19 77 1 8 0 16 3 17916 20107 86 4166 SO 10100 37 6 ï 93 8 91 75 1 09 16110 N 4 88 4221 96 86 11764 88 1 81 16 9 56 75 8 10 18 86 43 90 20 66 60 4889 34 68 l 8i8 68 18101 80818 8 4447 7617 97 11906 84 40 11 98 0 16 18 I0 3 U b3 5 20558 19 58 63 61 74 96 96 0604 09 65 1831 20714 65 43 7 3 840 16 56 51 86 74 1 559 9 65 80949 18 02 51 71 56 88 74 98 1C63 10844 1765 64 83 1011 64 79 8 99 047 13001 1637 1894 94 7716 61 18 1544 01T 4551 S2 Kl 46 76 99 98 7839 10509 14 15504 2118 4819 45 44 1316 17 84 4801 SI 1 87 87 84 38 71 Si 182 7 SS 89 491 81 10601 18331 15708 2249 26 81 5 34 45 9 71 6046 26 3 47 1 7 59 64 41 8 58 848 5116 66 47 18410 15811 47 5238 8840 81 88 15911 2411 50 6110708 38 9 96 88 8308 10844 48 16033 2502 5835 87 61 95 31 78 41 30 81 13B97 76 39 45 96 87 39 16104 2681 54 9 8402 10991 45 40 4e Klasse 2e Lgst ataat 163 m a m ü 10849 Vrgdag 4 Januari Trekking ran No 200 J ƒ 2 10 Prüzen ran ƒ 66 84 2887 4918 8274 11624 15444 18730 19 48 312 2193 562J 8335 40 63 IflBl 19638 1129 2833 6687 8 12183 80 I711IS 19914 1219 41 b9 7 8438 127 9 I16S8 1766 20348 1396 55 68 11 8731 1 8 I 788 17776 2li4 0 1419 8012 8417 90 l 13198 l 818 17888 205 9 57 2 6 14 10058 I1OI8 97 17980 2061 1920 8178 6885 104 0 61 18007 18860 10799 64 3215 9 1051 t 1441 16529 18 16 20868 90 8 75 6961 10 50 14804 87 19U0 0 2S 2063 8S78 70 8 8 14968 16872 96 5 2144 755 7S 3 11840 15424 75 19419 62 45 4909 80 6 4e Klaaie Lijst ataat 9159 m z 0158 itcui N vuil Aiusleniaiu 3 lAN Vikrs Slotkr WlDMiiiii Cert Ned W S 21 1 81 9311 81 93 loov 88 8311 8SJ4 l 65 961 6 96 101 67V 987 2 8 1 10 84V 900 i 91 99 631 436 6S 102 204 1541 9 S t hi dito dito tlltcdito dito dito 3 UoHsai übl Goudl 1881 93 4 iTAUl Insclir jTini 1862 81 6 OoBTIKK Obl iD papier 1868 6 dito iu e lvorl888 6 PoATUOAL 01 1 mot coupon 8 dito ticket 8 57 RusLAXD Obl Binnenl 1894 41 dito Qecotts 1880 4 d to bil Bolbl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Sfahii Ferpet achuld 1881 4 Toaiiij Oepr Cour leen 1890 4 Ge leening aeno D Gec leenin aerieO ZdidAfb Hp r oblg 189 v ttlilco Ob it 8eh 1890 6 Vknezükla Obl 4 oobep 1881 VWnaDAM Obligation 1896 3 Rottradax Steil laeii 1894 3 N D N Afr Hindelsi aand Arendeb Tab Mu Certlfioaten DehMaatBchanpjj dito i Am Hypotheekb pandbr 4l Gult My der Voratenl aand B Gr Hvpotli ekb pandbr 41 1 Noderlandai he bank aand 1 Ned Htuidelmaatuh dito N W i Pao H p b pandbr 3i Hott Hy lotheekb pendlir 4i Utr Hjpotheelib dito 4V OosTKNB Ov Rt HoDK banli aand I RuaL Hypotheekbank pandb 8 IIOV A MEaiKA Equt h poth pandb 4 90 Maiw L a Pr Lion rert 6 291 Sta Holl U Spour w Mij aand 114 4 Mij tot Eipl V 8t üpw aand 10 1 Ked li d Spourveg m aand 14 j Ned Zuid Afr 8pm aand 6 1861 4 dito dito ilito 1891 dito 5 100 TAUI Spoor l 1887 89 A Eol l 3 66 ZnidItal 3p mü A H obl S 66 PoLKN Waruibau Weenen aand 161 Krn ar la Spir lliJd obl 4 97V BaltiBohe dito aan 76 V Fastowa dito aand 5 Wang Dombr dito aiud 5 8 KurakCh Aiow 8p kap opl 4 lOOM dito dito oblig 4 100 AjtaaiKA Cent Pao Bp Mij o d s 114 Ohio U North W pr 0 v aan l l dito dito Win St Heter obl 7 I 141 Denver fcRlo Gr 8pm eert T a 5 lUinoi Central obl tu goud 4 106 Louiar bNaihrilliOert v aand 74 Meiiio N Spir Mi le hyp o 6 104V Miaa Kaniiai V 4pCt pref aand 37 N Tork Onlaa o Weat aand 1 6 u Ponu dto Ohio obhg 6 Oregon Galif lebyp ingond 6 9 i8t Pad Hinn tManlt obl On Pao Hooflijn ob ig 6 48V dito dito Line Col le hyp 0 5 Canada Can South Chert r aaDii 5 8I Vut O Ball k Na lo h d c O Ais terd Omnibu Mij aand 1 160 Botterd Tnmwei Haat aaad 10 Ksi Stad Amaterdam aand I 108 Stad Boiterdam aand 8 105 B lBii Stad Antwerpen 1887 99 Srad Brusael 1886 100 1171 117V 101 4 841 86 l HONO Theise Begullr 6 Belaoh 4 OuaTIKB Staauleenig 1860 6 K K Ooal B Cr l880 8 Spanji Stad Madrid 3 1868 If 10 Tpr Bas Avb Siwel nert Burgerlijke Stand nmnwük GEBOBEN Johan T9 ia ouders C Scheer en C Verhoog Franciscus ooAsn E Overdam en S Bademaker OVERLEDEN J Rgkelg khuizen 2 m E Nobel 80 j GEHUWD T Oosterom en J A van den Berg B Hoogendgk en C U T n Wgngaarden nienwc Parapliile § Nienwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOüVEAUTlü S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xo ai OPRUIMING der EESÏEEEENDE MANTELS COSTUMES Housen l elgiiolrs eii Pelterijen jg Tot veel verminderde prijzen 11 SAMSOM AI Vi ttTENTI N GEVRAAGD door eene Onderwijzeres bjj eene nette R C Familie Host eii Inwoning gedurende vijf dagen per week Br fr met prijsopgave onder Nr 844 Boekh v h W J vak HOOGSTRATEN Piet Heinstr 29 s Hage CHR DAHES ZANGVEREENIGINi EXCeLl§llOR Dir de Heer WILLEM KERPEH KEitRmCERT in de Luf hersche Kerk te Gouda OP Donderdag 10 Januari 1901 des avonds te 8 ure met welwillende medewerking van den Heer COVTIIHIKR Violist te Den Haag Toegangsbewijzen 4 f 0 3 zgn tot een beperkt aantal te bekomen bij de Heeren D KÖRING Lange Tiendeweg D 53 G J GOEDEWAAGEN Gouwe C 22 en J J VAK GALEN Gouwe C 46 mil I 11 a Zenuw en Maagflijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp m den nood het boek aaabevoleo Na ontvangst van adres per briefkaart n ordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOBL S Boekb Zaltbommel Wi s eker zgn wu d Echte ElKtfi CllCBO te oDtvanpn tasamengesteld en na vele proefiin gen ia den liandel gekomen onder des nana dee uitvinden Dr Mlobaelii vemaidigd p de beate maehiaee b bet vereldberwnde MabbliMemmt van Oebia SMOr i rak ta Keulen flwlM Eikel eacao In vierkanteo btma Deie Eikel Oeou ia aat aeOt giktoki ene aangeDama gezonde dnak iter 4a lykKsb gebmik een t t theelifah nn t poeder roor een kep Cboodela Mt geneeakraoklige dtaak by feral van diarrhee alKhli net atar ta ebtalha Terknjgbair hy i naiwili B n Apothekara na TIM a9o ai6 land Julius HattenMtA Amnterdam Kalretstrut 108 Het tutte ontcbadelykite en Ê makkelykite poetemlddel voor Heerea en Tooral damea en Klndereetioenwerk pr U de Appretuur ¥ an C H ÜUtlgr II Co m Berlin Beuth Str 14 Man lette oed ViÜM op naam en fabrlekemerk l Btur ftjF HiartH WhikaUan bi Mliemwk iiJutoriwL