Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1901

No 8394 Maandag 7 Januari 1001 39ste Jaar rani mmm waivt JSieuwS en Advertentieblad v0pr Gouda en Omstreken Tdefooii No ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd Telefoon l M9 De Jitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonileringf van Zon en Feestdag en c prijs per i i ie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN mê m a A VAI M BERG Slager TIENDEWEG 73 EEESTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurrcerende Pryzen BIEFSTUK 5 et per 5 Ons Aanbevelend A y D BKRG TIENDEWKG D 73 neettngê Cnnnretten ItyU Welten ter beteugeling van het DEAHKMISBEUIK voortaan overbodig Oewapcnd met ons heilmiddel Bf HfSKJ kan iedereen itjne eigen lamilie van de drankellende bevrijden zelfs buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en Iranco de Firma 1 JOSKPHIJS f i Êlaag Te Huur of Te Roop ora terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakiniizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEENSMA Bloemisten Tiirfil iiftel 77 en 78 Struik en Sta mr o sen Oi BOTTEL PR ACHT W AAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ellMli cllf Wtesdierij H OPPENIlEIMËh tl KruUlxiile RotlcnXam lebrATOtMrd d r Z M den Koning UQX B lgeu loofddepdt voor GOUDA de Uoer VAN OS Az HpeciaÜtflit voor het itoom ii en vnrven vai alle Heereneu OameitfiirdtirobBii alsook alt Kindfir iMtdernn r iale mncbtiütZ suor hft atinm n tuti mantel oer ii bi nt t n Oordgnen tatelkleeden enz worden uaar i aienwflte en laatatp methode icvflrfd Zijt Gij Doof 7 in gsvidlan yu DOOFHEID of HtnOHOOIIIGHnD rtin nn tfiubur door ohbo nieuw h utMiulInfr bi liUve d non walkit loof horen illn Qegoiit fn dt ooren houdt dtnol p Benclirtjft Uw gevalg oitderrouklug wt ru id vitfl moii ku ileh mot weinl oukoeton te huis K ui len Dr DBlten Aural InMltutp tM U 8 U iTk CHIOAUO JI U AUe goederen hetzg jf stoorud of i evertu worden ouiohadelük voor de K iondi eid vnlKens t al b wnria Trekking beslist 10 Januari Kén uiden Eén iulden üroole Verloting te OTTHDET w TEI HOOFDPSIJS m EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met rnim 15 Hectaren nitmuntend WEI en HOOILAND praciitig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke nabijlieid van Ondewater De Hofstede met Landerijen wordt desverkiezend teruggenomen voor vljfeiitwiiitlg duizend gulden in contanten zonder eenig e kortinjj Igif Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannen Ecjuipages met één es twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Eijtnigen 15 Rijwielen twee SalonAmeublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaapkam r Ameublement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heeren en Dames Kettingen 12 Vulkaehels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en Dames Horloges 20 Eegulateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweeperioons Ledikanten 6 Waschtafels met Stellen enz enz Totaal lOOO prijzen Deze Loten zijn jt 7 per stak Iranco per post k t l Oö verkrijgbaar biJ SWARTSENBURG S Lotendebiet Kleiweg MS 3 IJoiuta i MmetUal a es X o a o o iGT W ia 3srï d j 2 r3D ELA SLEiT Kort overzicht onzer PriiBOOurant 9 o i e ffii SHERRIES Pale en Gold Dry van all 16 50 per 12 flest 12 12 flesch 15 18 1 50 1 75 5 25 KODDE en WITTE PORTWIJNEN MADEEA S droog en zoet VERMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE 9 b O O COGNAC k t 1 15 2 26 1 2 75 I B 26 i 3 75 enSCOrjCH WHISKY Per Fl Per Ank 45 Fl LISTRAC 1 U 65 Nto 1 27 75 31 36 42 53 34 42 37 50 47 CHATEAU VALR08E 0 75 St ESTEPHE 0 86 I St EMILION 1894 i 1 PAUILLAC 1893 1 25 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 O O S SAUTERNE 1 ü ZELTINGER Moezel 0 90 BZ 2 BOURGOGNE 1 10 De flesschen ziJn in de prijzenbegropenen worden i 3 ets per stuk ternggenoipen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bij lie flrma T € lti Jt 4 Clonda Geen liiiikhoest Geen Inilueiiza Om lïinkhoesl Influenza Borsten Keelaandoenin r binnen den kortst raogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot da van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Eorst lionigExtract M K L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ct 40 et bij Firma WOtFF i Co Westhaven 198 r oUa i Th TÜIIKKN Boihoop l MIElilMS Kleiweg E 100 Gouda K H V4N U Veerstal B 120 te lomh A BOUMAN Moordrecht l l N KSK Nimwerkerk o d IJul ti IKV ZESSEN SrtAooniottm B V WIJS Oudewai r M KOLKMAN Wa ldinrMet ü ROLLMAN Bodegraven W J Ti DAM Haaltrecht P W r EDE Oudewater inliscptisclie Tandpoeder en Anti§epili§cli Mondtluctuur van K OASSVTO landarU te Gouda OVERAL VBBKRIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Openbare Verkooping VAN Onroerende Groederen OSDER Haastrecht en Keeuwijk De NotarisJ KOEMAN te Haastrecht zal op WOENSDAG 9 JANUARI 1901 des voormiddags te elf uren in het Kolflehuis van den Heer A M BLANKEN te Haastrecht publiek veilen en verkoopen Nr 1 Een goed onderhouden HUIS en ERF met TUIN aan de Westzpe van da Kerkstraat wjjk B Nr 101 te Haastrecht Nr 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF met GROND aan het Marktv ld te Haastrecht wijk B Nr 118 Nr 3 Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wjk B Nr 5 te Haastfecht Nr 4 Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wijk B Nr 6 te te Haastrecht Nr 5 Een gunstig gelegen HUIS en ERF aan de Hoogstraat te Haastrecht wijkB Nr 97 Nr 6 Een gunstig gelegen goed onderhouden WOONHUIS met RleederbleekerlJ genaamd De IJsel ERVEN en GROND aan den IJsel in Stein te Reeuwijk nabS de Haastrcchtsche brug wijk I Nrs 40 en 41 In dit perceel wordt sedert vele jaren de Kleederbleekerij uitgeoefend En Nr 7 Een perceel WEILAND zeer geschikt voor BOUWTEnnEll naast het vorige perceel in Stein te Reeuwijk Dit perceel heeft een breedte langs het Jaagpad van ongeveer 56 Meter De perceelen Nommers 6 en 7 welke door de gunstige ligging aan tram en water IJsell bizonder geschikt zijn tot oprichting van een fabriek worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen geeftNotaris KOEMAN voornoemd bij wien ook biljetten te bekomen ziJn waarin de perceelen breeder zjjn omschreven Thmiy a Wondtrbaiiim iu do g li09le wereld beVend en I geroemd OuovertrotFeii middel tegen I iiitt u O r 1 1 li o II g I e i U tt a k £ i f k t enz Inwendig l oowcl a a ook uitwendig in bijns I 1 dia ziektegövallen met goed iruvolg I IJ van te wondon Prys perfliicou Ul t 1 per post I llö TMnry s Wo dirialf bezit een aUno onnekfludo genaeilcracht en liüilzame werkïn Maakt meestal Ike pijnlijke en gevaarvolle operatie eebeol o erbodm Mei dö e zalt werd een 14 juar oiiü voor ongfliiecslijk irelioudeu hceiiffezwel en onlanus een bijna tSi jaar knnkeiHidüU eeiiezeu Brenjit genezing bh serïaclitinsc dor pijnen Mj wonden ontstekingen eiw van allerlei aard Prijs per pot f 1 BO per post f 1 60 Centraal Hopöt voor Nederland Apotheker IIE KI S4i l KltN Eokin 8 Amsterdam Waw geen aepAti be t liemeu direct aan die SchutieuapotUk itei A l HII HKY in Pre iudi bel Itohittch UeiUrrcich Gelieve prospectus te oatbitwleii bu het Cintrul ttapöt tJindsn Rikm 8 Amitirdun f u iJta u u u i m SCHIEDAMMEH GENEVEE Merk NIGHTCAf VorkriJEibiuir liïj M PËETERS J N B AIb bewiji ran eohtli uI ii p cachot uii kurk ate jda vnur CHIEDAMT iionv an donni ra U r Ktrm P JIOPÏ K WSF Wje werkelp prijs stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de Patografltche HuuêUnrtelMng STTJDIO m P V D WAALt Fl SINGEL 661 Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Bullenlan l8Ch Ovcrzicbi Sir Alfred Milner i benoemd tot gouverneur van Transvaal on van de Oranjerivierkolonio bö zijne betrekking van Hooge Commissaris voor Zaid Afrika Hutchinson tot nn gouverneur van Natal is benoemd tot gouverneur van de Kaapkolonie Mc Callam gonverneur van New Foundland is benoeuid tot gonvernenr van Natal Majoor GooldAdams residentcommissaris van het Betsjoeanaland protectoraat is benoemd tot luite nantgouverneur van de Oranjerivier kolonie De telegrammen uit Engeland en uit de Kaapkolonie maken den indruk dat de Engelscben niet in staat ziJn den den opmarsch der Boeren tegen te bonden op hun weg naar GraalfHeynet waar z j hAen steun te vinden bij de opstandelingen Het jjnt of de Boeren die nu plotseling volgens Kaapstadberichten benden stroopers zijn in drie colonnes oprukten allen in de richting van Graaff Beynet De eene colonne rukt van Middelburg over Boodehoogte en Gtenharry rechtstreeks op Oraaff Eeinet aan rechts van deze opereert een colonne die van Steynsburg over Maraisburg en Oraddock naar shet zniden trekt es een derde colonne de meest westelijke die uit de sneeuwbergen komt sch nt ten noorden Matjesfontein m de Engelscfaen daags te zijn Een viejde colonne rukt achter deze drie voortrojppen op tusschen Hannover en Bichmond eveneens in de richting van Graaff Keinet terwijl bovendien nog melding wordt gemaakt van een vijfde commando dat veel meer Westelijk van deze marschrichting op Frasersburg aanrukt met het klaarblijkelijk doel naar Malmesbury te trekken De Westm Gazette berekent dat het totale aantal Boeren in de Kaapkolonie minstens wel 10 000 moet zijn En het blad zegt dat deze invallen een ontzettenden angst hebbeu doen ontstaan in de Kolonie Nu dat blijkt wel uit de berichten over de maatregelen te Kaapstad genomen het schijnt dat men daar elk oogenblik de komst van Boerencommando s verwacht en dat men overtuigd is tegen hun oprukken niet veel weerstand te kannen bieden V De bootwerkers te Antwerpen heSben het werk hervat Zü besloten biertoe op een druk bezochte bijeenkomst Van den Eijcken voorzitter van den Onpartydigen Bond sprak de saamgekomenen toe Hü gaf toe dat de arbeiders de nederlaag hadden geleden maar FEmiLLElOX 13 De eer zii uw grootbte rykdoni liandel altijd gelijk de edelsten uwer vaderen gehandeld hebben Op een rots die onverwnkbaar de eeuwen trotseert wier becht graniet met de verwoestende elementen spot ia de burcht uwer vaderen gebouwd Dat gebouw kan ineenstorten maar sneller nog kan uw tevensdraad zijn atgesneden Voor het nageslacht blijft ii d t geval slechts de trots de grondalag voor uwe nakomelingschap blijve de herinnering uwer daden Hermann aldus besloot sijn vader met eene stem die van aandoening trilde lates nooit menschen uwe rechters rijn hun oordeel doet het vonnis van uwen eigenlijken rechter door den Almachtige u daarbinnen gegeven uw geweten niet te niet Laat in uwe ziel elke edele aandoening eene plaats vinden acht daarvoor geen offer te groot want alleen dan kunt gij het ware onvervreemdbare geluk deelachtig worden Maar wees ook steeds l ereid een offer te brengen aan uwen stand in de maatBchappij want uw adel is niet üw persoonlijk eigendom hij is eene heilige nalatenschap vaft uwe a eren een heerlijk erfdeel dat j ij verplicht zijt ongeschonden aan uwe nakomemgschap over te geven De Graaf zweeg doch enkele oogenblikken later sprak hij i Dit gesprek telde tegen Mei een nieuwe werkstaking in t voornitzicht wanneer de kansen voor hen beter zullen staan daar dan de groote aanvoer van graan plaats heeft en de boerenarbeiders op het land bezig moeten zjjn zoodat de patroons dezen dan niet in dienst kunnen nemen HiJ wees den arbeiders op het voorbeeld der Boeren die hun patroons de Engelschen in den kleinen oorlog afmatten Ongetwyfeld is thans de overwinning aan de zijde der patroons De staking is als t ware doodgebloed De arbeid wordt horvat op de door de patroons gestelde voorwaarden In weerwil van deze omstandigheid zijn bi na alle bladen van oordeel dat de thans ontstane toestand gelijk is aan een tijdperk van gewapenden vrede en dat het onweder niet is overgedreven Hoe dit ziJ er wordt te Antwerpen weder gewerkt Burgemeester Van Bijswjck heeft den bevelhebber van de burgerwacht generaal majoor Willaert dank gebracht voor de wijze waarop ziJn korps de orde gehandhaafd heeft Op de Nieuwjaarsreceptie te Brussel door de Koningin wederom wegens haar gezondheidstoestand niet bijgewoond heeft de Koning tot tweemaal toe de gelegenheid aangegrepen op legerhervorming met invoering van persoonlijken dienstplicht min ot meer duidelijk aan te dringen Tot den heer De Sadeleer voorzitter der Kamer zeide i M Ik hoop dat het Parlement ernstig de plichten in overweging zal nomen die onze positie als neutraal volk ons oplegt opdat het gedjjen des lands ook in de toekomst verzekerd zij Tot den voorzitter van het militair gerechtshof dio een vergelijking gemaakt had tusschen de treurige oorlogstoestandon en het haken der volken naar vrede en besloot met de woorden Niemand kan de toekomst vooruitzien die de Voorzienigheid voor de natiën bestemd heeft maar hoe de toekomst zich ook moge onthullen de vaderlandsliefde is voor de volken een noodzakelpheid En die vaderlandsliefde vindt haar beste uitdrukking in een dapper goed georganiseerd en gedisciplineerd leger antwoordde de Koning Mjjn heeren de vaderlandsliefde eischt daden Ze is een voor de beveiliging van de onafhankelijkheid des lands onontbeerlijke deugd Daarom mijne heeren bid ik u minder woorden ihaar meer daden In s Konings omgeving spreekt men van een aanstaande reis van den Souverein naar Busland had ik voor een der eerstkomende daj en wdlenbewaren doch j Waarde vriend I viel de predikant hem in de rede uk gaf er aanleiding toe het sfNJt mij meer dan ik zeggen kan Verbaasd keek de Graaf von Felsburg zijnen vriend aan en hernam Ik ben innig blijde het heelt mij verlichtmg gegeven dat ik datgene be sprak waarmede ik reeds weken laag bezig was en dat mij reeds weken lang bezwaarde Het is mij lief dat gij Gotthelf by dit gesprek tegenwoordig waart Omtrent mijne kinderen heb ik nooit iets besloten zonder uwen raad in ie winnen ik zal dat ook nimmer doen Ook u Hermann kan de tegenwoordigheid van uw beminden leermeester niet dan welkom geweest zijn derhalve meen ik overeenkomstig ons aller verlangen te handelen als ik dit gesprek voortzet Wat hebt gij zelf omtrent uwe toekomst beslist f vroeg de Graaf von Felsburg zijnen zoon en voegde er zonder zijn antwoord af te wachten bij Wii weten dat het u zoodra gij het verlangt aan eene eervolle betrekking met zal ontbreken Indien gij reeds nu den staat uwe diensten wilt wijden dan zal ik daarvoor de noodige stappen doen doch wilt gij liever ten minste nog een jaar bij ons blijven om u onder mijne leiding in de kennis onzer wetten en wat daarmede in betrekkihg staat te oefenen Dat zou geheel met mijne wcnschen overeenkomen vader Iaat mij eene poos hier blijven antwoordde Hermann met groote opgewondenheid jZes jaren ben ik ver van huis geweest en ik gevoel er behoeite aan om na xulk eene lange Da le Chineescbe regeering zoo gauw toestemde in de door de mogendheden gestelde voormarden heeft zelfs den Chineeschen onderbndelaars verrast En daarom is het niet tBverwonderen dat menigeen nog niet heel Jnst is Enkele beweren zelfs dat de aann Bff alleen de beginselen geldt en dat de sli rChineescbe diplomaten biJ de onderhand Ken over de uitvoering wel tgd zullen watenjp winnen en dat het hun alleen maar te doAii om de vijandelijkheden te doen staker An eo betoogen weer dat Busland aan bet l apien is en het terugtrekken der EuropeescKiroepen wil bevorderen De Wimes schrijft Busland echter andere plann toe ten minste de Pekinger correspondeK van dit blad Deze deelt namelijk in een ui oerig telegram mede dat Busland en China len verdrag hebben gesloten waarbij China eAder Kusland s voogdij het beheer over de prol lncie Sjing King zal hernemen Deze provincie ligt Westelijk van Korea en wal reeds lang bestemd bü Busland te worden ingelijfd daar de beide havens aan de Zuidpunt van het schiereiland PortAr thar en Talien Wau reeds aan Busland verpacht waren en bestemd om aan het Siberische spoorwegnet verbonden te worden Een Chuieesch generaal zal naar nu is bepaald de Bussen in den aanleg van die spoorwegen bijstaan HetT nrgerliik bestuur blijft aan de Chineezen Maar alle troepen moeten worden ontbonden de forten die niet door de Bussen worden bezet moeten worden geslecht alle magazijnen oorlogsmaterieel en krijgsvoorraad worden ter beschikking van China gesteld Maar loodra de rust hersteld is zullen de Bnssische troepen worden teruggetrokken en het liandhaven der orde worden overgelaten aan een door een Tartaren generaal in te richten politie Maar te Moekhden de hoofdplaats der provincie zal een Eussisch resident worden geplaatst En daarbij zou het niet blijven beweert de Times Voor nog twee andere provincies van Mandsjoerije zonden zulke verdragen worden gesloten zoo zegt de Time3 man De redactie acit dit verdrag natuurlijk in strijd met de bestaande verdragen Verspreide Berichten Fbinkbuk Het heet nu wéfer dat de ex kapitein DreyfUB roornemens is zich te Mülhausen in den Elzas te vestigen te midden van zijn afwezigheid weer thuis te geraken in mijne oUfier j lijke woning Het heimwee ken ik sedert lang niet meer maar in den vreemde verloor ik toch ook niet de liefde voor de mijnen Eindelijk ben ik hier weer laat inij ten minste een jaar bij u blijven vader Hermann 1 door dit verzoek komt gij mijne wenschen tegemoet dat weet hier onze trouwe vriend het beste rustiger dan in langen tijd het geval was zal ik heden avond het hootd nederleggen want ik zqu u met leedwezen weer zien henen gaan Nog een moet ik het herhalen dat het mij bijzonder goed heeft gedaan dit gesprek op zulk eene bevredigende wijze reeds nu ten einde gebracht te hebben Thans is het evnwel hoog lijd dat wij van elkander afscheid neme anders zien wij de zon nog opgaan t is nl lang twaalt uur Rust wel Gotthelf ik zie u morgen toch ten onzent Zeer zeker waarde vriend antwoordde de predikant en eikte den heeren de hand ten afscheid waarop hij den weg insloeg naar zijne woning M 0rdt vrn olx d familie en reeds zon er een terrein voor hem zün aangekocht B beschikking van den Baad van State is de bissnbop van Algiers m r Isoard scbaldig verklaard aan machte vertreding gepleegd door middel van een rondschrjjven aar do geet teltjkheid van zlJn diocees waarb j hy verbiedt de toelating in kerken van vlaggen of vereenigiagebanieren die niet gewjjd xijn in de kerk de nationale driekleur inbegrepen DüITSCHLAin Het te Schierstein by Wieebaden genomen initiatief om allen die Christiaan beeten te doen bijdragen tot een b Kondere huldiging van den Booren generaal ChriBtiaan De Wet heeft groot succes geliad niet alleen nit Ddtschland doch ook uit Italië en Belgiö zgn geldelijke bedragen ontvangen Bblqib Pe pogingen door de stakende bootwerkers te Antwerpen aangewend om den daadwerkelpen steun te erlangen van deËngehcbe tradeunions z jn mislukt de nood drong meer en meer en het aantal arbeiders van buiten wa reeds gestegen tot vierduizend reden waarom de leiders der stakers eergisteren toen het besluit was gevallen dat zji de leiders hun weekgeld niet meer zouden ontvangen in verband met dendeplora beien toestand er kas rondweg bet besluit decreteerden onverwijld weer aan t werk te gaan BUNTNENLAND Het hooldbestnnr der postergen en tolegraphie heeft bepaald dat onder de mededeeling dat een plaatselijk telephoonnet tot het internationaal telephoonrerkeer wordt toegelaten voortaan is te verstaan dat niet alleen voor dat net maar ook voor de puhlieke spreekcel in het rjjkstelephoonbureel ter plaatse en de rechtstreeks aan dit bnreel aangesloten perceelen de gelegenheid tot het voeren van internationale gesprekken is opengesteld Indien kennis wordt gegeven dat een rpstelephoonbnreel voor bet internationaal telephoonverkeer wordt aangewezen is hieronder te verstaan dat alleen in de publieke spreekcel van dat bareel alsmede van nit de rechtstreeks aan dat bureel aangesloten perceelen internationale gesprekken mogen worden gevoerd Bljkens het jaarboekje der Gereformeerde kerken voor 1901 bedroeg het aantal predikanten bjj die kerken 525 emeriti predikanten 46 vacante gemeenten 183 Het aantal Christ Jongelingsvereenigingen onder toezicht staande van de kerkeraden der Oeref kerk ol in betrekking staande tot die kerk bedroeg 360 Christ jongedochtersvereenigingen 254 De gemeente Arasterdam heeft 26 000 leden met 9 predikanten Eolterdam 18 300 leden en B predikanten Het aantal ingeschreven studenten aan de vrjje universiteit te Arasterdam voor den cnrsns 1900 1901 bedraagt 126 en wel 80 voor de faculteit der godgeleerdheid 25 voor de rechtsgeleerdheid en 21 voor de letteren terwjil aan de Theologische School te Kampen zgn ingeschreven 25 theologische studenten Bij de protectionisten in het district Winadhoten circuleert een verzoek aan het Kamerlid den heer TydeiM om opnieuw de candidatuur te willen aanvaarden Het in enkele bladen opgenomen bericht alsof mr Hartogb lid der Tweede Kamer inor Amsterdam bij de eerstvolgende verkiezingen zich niet weder herkiesbaar zon stellen is naar wg vernemen van allen grond ontbloot Daarentegen wordt ons verzekerd dat mr Pijnappel het voornemen heeft geen hernieuwd mandaat te aanvaarden Dit goede bron wordt Terieksrd dat dé