Goudsche Courant, maandag 7 januari 1901

ZXerikxeesche algeTaardigde de heer Van Kerkwgk lijnerigds een besluit tot nederlegging Tan zgn mandaat niet genomen lieett Vad Gemengde Berichten Het te Amsterdam vermiste meisje de 22jarige dienstbode Naatje Krgnen is neg niet weergevonden Er is roden aan te nemen aldas het N V d D gisteravond dat Prenger haar op den bewDSten Zondag heeft nageloopen toen IS naar de woning harer onders in de Van Heemskerckstraat ging Verschillende personen herkennen in hem den man die tnsschen 1 en 10 nnr des avonds in die banrt loek nde heelt rondgeïworven Ondanks alle nasporingen de politie heelt ook gisteren weder in het Y gedregd is niets omtrent bet vermiste meisje ontdekt Reiziger tegen wil en dank Gisterenvoormiddag is te Zutphen door het spoorwegpersoneel bfj het openen van een goederenwagen komende van Amsterdam eenSjarige jongen gevonden die byna verkleumdwas van de Uonde Hij verklaarde te Amsterdam aan de Handelskade met andere jongens te hebben gespeeld en zich in een goederenwagon te hebben verstopt waarnade wagen werd gesloten en vervolgens inbeweging was gebracht Na aan het goederenstation te Zntphen flink verwarmd engevoed te zgn is hö ter beschikking gesteldvan de politie aldaar door wier tasschenkomtt de jongen naar zjne woonplaats isternggebraeht Zatph Ct Te Edam liJn aangespoeld voorwerpen alkomstig van een Schip een strtjkblok een kist waarin een korporaalsjas enz zoodra dit bekend werd ia de Zniderzeepolitie uitgevaren doch daar deze geen stoomboot heelt moest men onverrichterzake terugkeeren wegens het Ijs Vermoedelijk is er een ichip met man en mnis vergaan Voorbij Volendam koert Enkhnizen Hoorn is een schip gezien met aardappelen geladen dat bij de jongste stormen zwaar werkte Zoodra de zee open it zal nader onderzoek gedaan worden Nader meldt men dat nog vele andere voorwerpen bij Edam zijn aangespoeld o a een kompas vijl luiken een peilstok een vaarboom een glekschaar enz Op de kist die uit zee is aangebracht staat te lezen Korporaal D Znidhol en daarin lag een kapotjas gemerkt 3995 een werkkiel een ketel borstels en een zakboekje voor zooveel leesbaar toebehoorende aan Bakker ot Zuidhol Ie reg intanterie Ie comp 3e bataljon Meer en meer wordt het waarschijnlijk dat het schip vergaan i dat niet verre van Edam koerste in de richting Hoorn Enkhuizen en dat door de beambten der Zniderzeepolitie niet kon bereikt worden door het ijs Te Schellinkhout is de molenaar Veer gisterenavond laat door valsch licht misieid te water geraakt en verdronken De Engelschen hebben ook aan de Chi neezen te Peking een onovertroQen staaltje van hun kieschheid geleverd Engelsche officieren hebben het Kerstleest gevierd met de opvoering van een klucht van eigen maaksel waarin de keizerin regentei prins Toean en andere aanzienlijke Chineezen op belachelijke wijze werden voorgesteld en ten lotte die zoogenaamde Chineesche spelers bij opbod werden verkocht de regentes de eer van China werd voor 1 12 toegewezen aan prins Toean die met haar zou trouwen En die klucht werd vertoond in het heilgdom dat door de Chineezen het hoogst vereerd wordt in den Tempel des Hemels l Woensdagmiddag om 12 uur kwam de Canada met Roberts aan boord te Cowea op het eiland Wight aan s Middags om hall i ging Bobs de veroveraar van ZuidAlrika aan land waar hi werd opgewacht door den gouverneur van het eiland en den hertog van Connonght en prins Arthur Roberts reed geëscorteerd door yeomen van Wight naar Osborne Bü het stadhuis van East Cowes hield bet rijtuig stil namens de bewoners van het eiland werd een adres aangeboden en Roberts hield een toespraak waarin bjj o a bet volgende zeide Hij had gehoopt dat ziJn thuiskomst een teeten zou zijn d it het herstal van den vrede inZuidAlrika voor de deur stond en het leger spoedig zun kunnen terugkeeren Hj vreesde nu echter dat het volk nog wat zou moeten wachten Hij had Alrika iet spijt verlaten en zou het opperbevel niet overgedragen hebban indien hg niet zoo n groot vertrouwen in Kitchener bad gehad Kitchener s taak was uiterst moeilijk ten deele wegens de verwonderlijke bewegeligkheid van den vijand maar hooldzakelflk wegens de nitgestrektheid en de dorheid van het land Roberts twglelde er soms aan ol men die moeilijkheden wel OPRUIiHING der RESTEEEENDE MANTELS COSTOMES llloiisen l eigiioir § en PéUeriJeii Tot veel verminderde prgzen Is ü verkouden en moet g e veel hoesten haal dan een busje PASTILLES voor slechts 10 centen bij J VAir ÖIJE ïwijfelt gij êr nog aan Zeer zeker al hoeWel na reedt sedert een paar jaren men dagelüks in de dagbladen de wondervoUe genezingen leest zells van de hopelooste gevallen door het regelmatig gebrnik der Pink POlea van Dr Williama i genoeg in het oog hield De Engelschen beD il heelden echter geen vree te koesteren voor j den uitslag mits ziJ den vijand maar aan I het verstand brachten dat zij vast besloten 1 I zijn den strijd tot een goed einde te bren1 I gen wat het ook mocht kosten en hoelang 1 I het ook mocht duren en dat z nooit zon1 j den dulden dat al het Igden en al het werk 1 I van het algeloopen jaar tevergeels geweest 1 I zouden zyn 1 I Eergister kwam Roberts te Londen aan 1 I waar hj aan het station ontvangen werd 1 I door den prins van Wales den hertog van 1 I York Landsdowne Brodrick en andere Ie1I den van het kabinet Hü reed naar Bueking I ham pKlace terwijl de menige hem met i I veel drukte toejuichte I Een der lezers van het Volksdagblad 1 I de heer Frits Cram diamantslyper te Am sterdam schrijlt aan dat blad het volgende I Onder de gemeente Sloten heb ik een stukje grond gehuurd waar ik groenten en I aardappelen teel voor mijn huishouden en I I dat ik eiken Zondag ga bewerken Op het 1 land staat een schuurtje waar ik mjjn ge 1 reedschappen bewaar In het voorjaar verI zocht een latsoenlijk gekleed man mü ver 1 gunning om in dit schuurtje te mogen wonen 1 I Ik antwoordde hem dat ik in dit hok mijn hond nog niet zon laten wonen laat staan dan een mensch Maar de man ze I dat dit hok altijd nog beter was dan de bloote hemel daar kon ik niets tegen inI brengen en de man betrok de keet zeer I verblijd over myn toestemming Zoo leelde bü daar den ganschen zomer ZQn leven I rekkende met hetgeen hg nu en dan verI diende met liet voorttrekken van schepen I ol bet werken op het land Toch was hj altijd latsoenlijk gekleed en eens toen hjj I nog maar 5 centen bezat gebruikte hjj dien om zich te laten scheren in plaats van er I brood voor te koopen I Nooit liet hij de buitenwereld bemerken wat er in zijn binnenste omging en toen I de zomer voorbg was en ik hem vroeg ol I hij het niet koud begon te krijgen antI woordde hg dat het nogal schikte en dat hij het warm genoeg had Ik kon echter niet nalaten mQn vrees uit te spreken dat I ik hem den een ol anderen Zondag nog eens bevroren zou vinden in zijn but I En ziet 11 Zondag op bet land komende I hoor ik kreunen en kermen in de schuur en toen ik de deur opende zag ik den man stjjl en verkleumd en bgna verhongerd op den grond liggen Nadat ik hem een boI terham had gegeven en wat kolfle voor hem I had gezet kwam hg weer wat bij en nn I vernam ik dat den vorigen Donderdag ïjjn I knie zoodanig was opgezwollen dat hg niet loopen kon Drie dag m lag hij nu reeds I machteloos en verlaten in de hut Hij wilde echter niet naar het gasthuis worden gebracht I Zoo is het gebeurd dat in onze dagen onder den rook van Amsterdam een man I bgna van honger was omgekomen en slechts I door een toeval van dit lot is gered Op Nieuwjaars middag is de sneltrein van Munchen over BruchsaI en Landau naar Metz bij Germersheim ontspoord De stoker werd licht verwond door de steenkolen die uit den tender op bem vielen Overigens geen persoonlijke ongelgkkeu olschoon de locomotief omviel en vier personenwagens vernield werden Iemand van de Zw Ct heelt een onderhoud gehad met Grover D Botha van wien de Italiaansche Tribuna allerlei wiet te vertellen Deze Botha is vooreerst geen broer van Louis Botha maar een Kapenaar uit Tweelüntein in het district Colesberg die zich tgdens den eersten inval der Boeren in de kolonie met zjjn geheele familie bü de lederalen aansloot Zelfs de TOiarige vader van den heer Botha nam deel aan den vrübeidsoorlog Van de vele dingen die de heer Botha tegensprak was wel het voornaamste dat hg zon gezegd hebben dat president Steyn onlang 3 zwaar gewond was geworden Ook bad tü geen opdracht om aan Krugcr rapporten over te brengen Wat hg dan wèl in ons land kwam doen deelde hg niet mee Vermoedelgk bleef hg maar kort hier De heer Botha roenlde zeer de bekwaamheid van de Wet en was van meening dat dele zeil in den Vrüstaat zou blgven en zioh er toe zou bepalen telkens manschappen naar het zuiden te brengen voor de Kaapkolonie Verder ontkende hü ten sterkste dat de tegenwoordige oorlog een guerilla mocht heeten Integendeel de ware oorlog de Afrikaanscho oorlog begint eerst Door schade zgn ook de Boeren wgs geworden Veel fouten zü begaan maar de lessen zgn niet nutteloos geweest Wapenschaarschte ontrustte hem niet als de Engelschen wapenen hebben hebben de Boeren ze ook De heer Botha kwam gisteren te sGra venhage in het HStel des Indes aan waar hg een onderhoud had m t den heer van Boeschoten daar bii door den president niet kon ontvangen worden Wegens diejs ongesteldheid Na het onderhoud vertrok de heer Botha weer STADSNIEUWS OVERLEDENj 4 Jan M H van der Laan 6 j J N van 4er Wonden 18 i ONDERTROUWD 5 Jan J Bayer te Utrecht en G M A Zitwing lüicnirc Parapliiles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Damei en Heeren ÖOÜDA 5 Januari 1901 De lotelingen der lichting 1901 die bü een bepaald korps wenscben te worden ingelgfd kunnen hiervan aangifte doen op de Secretarie afd Militie vó6r 1 Februari a s gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTjC S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA iKlepltoon aio SI Aiii lerilaiu Vckrs Uotkn 8IV S I 98 lOO 88 8 il iU ur van 5 JAK f I l ll lU 0 rl Ned W S Vi dito dito ailc 9 dito dito ilUo S Hollsi ÜH Gou ll H81 a Itxlib lQHohr ifini 1888 81 5 OoenKH Obl in japierl86S I duo in iil etI8 8 P0RTU6AL OI l met coupou 8 dito tioket 8 ttD LiBD Öbl Binnenl l 4 41 dito OecoDS 1880 4 dito bil Bothl 1889 4 dito bg Hop 18H J0 4 dito ID goud l ea 18S8 6 dito dito dito 18 4 i ÖPii jB Porpot ihuia mi 4 IV Heden morgen ten ongeveer 10 uur ver maakten zich twee jongelui uit deze gemeente met schaatsenrüden in de Achterwillens totdat plotseling de 20 jarige T K er door zakte en onder bet gs terecht kwam met het noodlottige gevolg dat bü verdronk Het andere jongemensch geraakte eveneens te water maar kon zich redden en ontsnap I te aaq een wissen dood De verdronkene i 1 per brancard naar het gasthuis vervoerd u 81 6 Vl V 101 87 87 De Centrale A R Kiesvereeniging voor 1 de Provinciale Staten alhier welke den 26en 1 December jl vergaderde koos als dagelgksch bestuur de heeren A Vingerling voorzitter Mr A Slob ondervoorzitter L P Duymaer 1 van Twist secretaris E ü Jongenburger penningmeester Tdkkiu Gepr Cour Iiieu 18 U i 9S 1 Qo l eolngMrioD j u ZoiD ApaEp T oblg 18 UliIOO Ob iit Soh 1890 I 10 I VlHiïoiLi OM toubep 1881 I 4l yvsTUDU Obligatien 1895 8 OO i UoTTtKOiH Steil leeu 1894 8 91 Nio N Arr HMldela eand S i Arrailib Teb Uu CerUSoten 81 Deliil atieliepvg dito 486 Arn Hjpotheekb paadbr 4V I Ned HandelmaatKh dito 184 N W h P C Hf p b pandbr 94 Bolt Hy otheekb pandij 4 ütr Hypotheekb dito 4 Oo K Oo t HoiiR b nk aand 88 Rl L Hypotbeokb nit pandb S IIOV AifBaiKA Equt hy potb pandb 4 90 Maiw L G Pr Lien ren 89 N BHoll U 8poor Mü aand lU Hij tot Eip f 8t Spir aand 10 I Ned lud Spoorweg m aand S4 Ned Zuid Alr Spm aand 88Sl Iito dito dito 1891 duo S 100 tiiliSpoor 1887 89 A Kobl S 8 fSuidIu l Sp mij A ll obl 8 58 Po llH Warmh n Weeneo aand Hl av Lar Kiu 3p Mgl obl 4 7V lJ Jtiaobe oito aan I Faètowa dito aand 8 1 WaotcPoinhr dito Bind 5 j 88 NlD Stad Anuterdam aand I 108 SUd Rotterdam und 8 108 Raw Stad Adt orpen 18S7 i 99 Stad BruiHl 1888 i l 100 Nagenoeg alle gemeenten uit het district 1 Gouda waren vertegenwoordigd 1 Dat uitsluitend leden der Goudsche Kiesvereeniging in het Moderamen werden gekozen was geheel in overeenstemming met 1 het voorstel der A K Kiesvereeniging te I Waddingsveen welk Voorstel te voren met 1 9 tegen 6 stemmen word aangenomen Den leider der vergadering den heer Cbr Rupke van Waddingsveen thans demissionair werd door den heer Duymael van Twist een woord van dank gebracht voor de uitstekende leiding der vergaderingen in de laatste jaren Des namiddags hield de Centrale A R 1 Kiesvereeniging Nederland en Oranje district Gouda voor de Tweede Kamer eene vergadering welke geleid werd door den heer A Hoogendgk uit Onderkerk a dUsel en na diens vertrek door den heer Mr A Slob alhier Ook deze büeenkomst was goed bezocht Den 2den Paaschdag zullen beide ver eenigingen opnieuw vergaderen Ned Opera Rotterdam Woensdag 9 Januari a s Meesterzingers Gelegehheid tot plaatsbespreking en het nemen van ConpOn boekjes Zaterdag ö Januari s avonds H J 81 Café Schaakbord PoLSBBOBK Het bestuur der a r kies vereeniging Nederland en Oranje alhier 1 hield dezer dagen eene vergadering in de kerkekamer in verband met de aanstaande feesten bü gelegenheid van het buwelgk van 1 H M de Koningin Een commissie werd 1 benoemd die bg mogelüke voorbereidselen voor een leest de noodige stappen zal doen om tot samenwerking te kqmen met de andere partgen in deze gemeente Hami Thein Regullr 0 Mluh 4 Ouarm StaaUleenig 18 0 8 K K Oo t B Cr l8IO Sralija Stad Madrid 8 1888 Nn Ter B Avb Spoel eelt 117V 117 l l LEK iaKBBK Daar doen zich alhier onder het vee zlekteverschgnsele voor vanzeer ernstigen aard en wel op die stallen 1 waar do veehouders Ignkoeken voederen vi ndezellde labriek en partü afkomstig zoodat 1 men vermoedt dat het aan de hoedanigheidder lünkoeken te wgten i te meer daar bgsterker voedering de ziekte ook in hevigergraad optrad Naar de vermoedelgke oor 1 zaak daarvan wordt onderzoek ingesteld 1 De aanvankelijke schade is reeds beduidendwegens de mindere melkopbrengst 1 Oddïwater Een eigenaardige hulde is l dezer dagen aan President Kruger gebracht door onzen stadgenoot den heer A v Dng1 nen Montgn M onder de firma J A Montgn een soort tabak in den handel heelt gebracht 1 van het merk Oom Paul met t portret 1 van Kroger op de verpakking en daarvan eenige zakken sierlük verpakt met het ge1 wone opschrilt in gouddmk besloten in prach1 tig étui van groen satgn met een aan het deksel gehecht rood wit en blauw lint I waarop stond Hulde aan den President aan Kruger toegezonden een en auder van een begeleideid schrgven vergezeld De Pre1I sident die é sterk rooker is schünt die hulde in dank te hebben aanvaard want I eenige dagen daarna had de alzender het 1 genoegen van den heer Boeschoten uit naam 1 I3B CX A lv£B BnrgeT lij k e I P d GEBOREN 3 Jan Johanna ouden M van Vliet en L van Wingerden Dora ouders P J F Pieters en G van Schalk Dirk ouders P van der Venr en M Hoogendooru van Paul Kruger een schrgven te ontvan1 gen waarbü ingenomenheid met het geschenkwerd betuigd zfJB er toch nog personen die twijfelen Zoogij nog twgielt waarom n dan niet ilecht tfeeka gewend aan de personen waarvande genezingen In de dagbladen vetjmeld worden lij zsQen met genoegen u antwoi rden en D de zeilde verklaring geven als die zgaan onze versla ver gaven die zich persoonlük tot hen gewend heelt om uit huneigen mond de bevestiging van hun schrgven te vernemen 1 Mej de Wed v Zweeden volgens portret Mej de Wed M van Zweeden Walstraat te Vlissingeu had ons ook geschreven voorheen was ik erg Igdende aan hooldpgo de bezigheden die mün hotel en kolfiehuis mg dagelgks geven waren mü te veel en thans na t gebruik van i doosjes ben ik geheel opgeknapt Honderdmaal dank voor Uwe genezing Prgs 1 1 75 de doos 1 9 per 6 doozen Verkrügbaar bg J H L SmniuE Steiger 27 Rotterdam hoolddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Daar het doel dezer geneeswüze is de hernieuwing van het bloed en de versterkipg der spieren strekt hare werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rhenmatiek henpjicht zennwpün verlamming ruggemergsziekte 8t Vitosdans hooldpgn zenuwachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling ep alle ziekten veroorzaakt door liebagfelüke en geestelgke overspanning n door buitensporigheden Ook echt verkrügbaar voor Gouda en omstreken bg WolB Co West Haven 198 Wada V evtnyielvoordtmmaalteU pénehaft u dê edue Pink PilUn alUen bij dm HeerSnabUU U RoUerdmm of bij de depotKoadtn dit onder de atUeten i de couranten zijn aangegeven Alle andere vertonen rerkoopen goedkooperi zoty getfoamde Pink Pillen zulke u eleckU om het publiek te bedriegen Onze verelaggever ternam op verechillende plaatten in Nederland hoe dejoertX nen er ingeloopen zijn en hoegenaamd nut de minete uitwerking dezer nagetnaakte Pink Pillen ond onden h dden onnoodig te zeggen dat deze perionen ipoedig met het gebruik der echte Pink Pillen weder zijn begonnen Bet namaalMl der Pink puien heefl nog nooü iemand MSTRSSr venezen Afbeelding ifii doos AIIVEIITENTIEr J D ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zün dank voor de vele blgken van belangstelling den In dezer ondervonden G C FOBTÜIJN DROOGLEKVEE Gouda 5 Januari 1901 Telepioonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegt en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intereommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggba+r aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Heerlijke SIBOONCITnïIJM A Bb alend Firma C LOUKEXS BMSU ONEMICST Toor Ueisjes boven 12 jaar in het IVaabij Knippen en Verstellen van ONDEBKLEEDING en HUaSHOUDGOED Condttie biUiJkAucUte LANGE QBOENENDAAL 123 Ti ekkiii beslist JO Januari i én Gulden Eén iulden Groote Verloting te OTJ3DETX7 A TEZ3 HOOFDPRIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 15 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellgke nabüheid van Oudewater De Holstede met Landergen wordt desverkiezend teruggenomen voor vijfeiilwiiillg duizend guldeu in contanten zonder eenig e kortinff HP Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannen EQuipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rütnigen 15 Rgwielen twee Salon Ameublementen eikenhonton gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heerenen Dames Kettingen 12 Vulkaehels iO Naaimachines 30 zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regulatearklokken 6 ëénpersoous en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Waschtalels met Stellen enz enz Totaal 1000 prijzen Deze Loten ztjn I per stuk Iranco per post 1 1 05 verkrggbaar b j SWARTSENBURG S Lotendebiet i mmM at o Si O D S IS o c sq t n tül S s UlHmeg B S eouOa K O O k Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Paleen Gold 4 Dry van al 1 16 50 per 12 fless s KOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH la Turin 1 50 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC A 1 1 75 1 2 25 1 2 75 1 3 25 f 3 75 en 5 SCOtCH WHISKY i 25 9 k O o o £ 12 12 flesch öoRiDE A TJ2 § Per Fl Per Ank 45 Fl I 1 U 65 Nto i i 0 80 oigö 1 10 3 5 1 27 75 31 8ff 8ff 42 34 42 47 LISTRAC CHATEAU VALROSE St ESTEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux SADTERNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE De flesschen zyn in de prüzenbegrepenen worden43cts per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrügbaar bg De flrma T CREBASl Gouda II nl iii I 1 11 111 Ontvangen bet nleiKfe merk Z H HERTOG HENDRIK WLAilMIR ALBERT ERNST VAN IMECKLENBURG SqWERIN Verpakt in kiatjes van O en jOO stuks PEIMA 3 ets SIGAaI Handwerk Knakmodel Bigarenmagaziin Korte Tiendeweg D a van WiJtltUl UHBltl ORGELS c PIANO S STORY i CLABK MASON HAMLIN X FETSCH Sf MAY AMER ORGAN Co NEEDHAM e a Sr Co e a Tabourets Piano Lampen Isolators Klavierkleedjes Gandelabres Metronome s enz Blaasen Strijkinstrumenten en Onderdeelen f feW a M f u l rt Mr Cf op d U U t Zallri l d m i 1H Aeeoord Oitaar Cltera en Le $enaara Dtrigeeretokken en FHONO fiRiPHEH SFEELDOOZEN HAHHOmKA S FLDlM JMMygjSMI e z STEHEH VEBHCIie l BEPiBEE E IHBÜIIEI GEKN BETEIl adres voor alle soorten SCHOENWEEK dan het WbrakoLsdi Scheeo ei LaarzeomagaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg GOUDA KLEIWEG No 2 OPRVIMI He van alle WinterArti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlöke schotels en alles Wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bülevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tjendeweg D 29 Goldcream bü WOLFF Co WESTHAVEN 198 In de AVOISTDSTEH Dubbele Uuurl B 13 zün voorradig de Nieuwste Gasornanieiiten G iser cd Baden Gaskook apparaten GOEDKOOPSTE ADI ES VOOR Gasgloeilicht artikelen enz enz Aanbevelend M M VAN L00 Tel No 117 Zuivere JWedicinale LEVERTRAAN 0 30 per V bü D MIEBIËS Kleiweg E 100 EEMDBF0T7A17TEEi Men wordt verzocht op t HGKK te letten n K nlT HET MiGlZUS Vitr AVKNSWAAYZOXKX aORlMCHËM Deze THËËËN worden tifgelererd in verzegfllde pakjes van oi twee en een half ea een Ned on $ met vermetdiDg ran Nommer er Pr s Toorzien vao nevenstaand Merk rolgena de Wet gedepo Dferd Zich tot de aitroeriDK van geeerde orders aanbeveleode 1 BRËEBAAKT LZ Zijt Gij Doof 7 f1ü BUTiiUfla VM DOOFHEID Of HARDHOORrOHEID ifjll na Ganfleibiar door ome uiauwe nJtrindlnR bolialve ileKcnen wulL doof Ketoren zUn Qa oni In di ooni houilt dfraol KHeitfllirljIl Uw gev oiirïer ioüktiif tn rand vrij nivii IJ iloti inöt vieirilK oiikoflton ta huis gemaen Dr Oülton m Aaral Inttlllutc m U SaUa Are CHICAOO JX L A VAK M BEKG Slager TIEIDEV KG n 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prüzen BIEFSTUK 55 d per 5 Ons Aanbevelend A y D BERü TIENDEWEG D 73