Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1901

No 8395 39ste Jaar gan r Sroote collectie mkm J C de Ruiter Korta Tisndeweg GOUDA Dinsdag 8 Januari 1901 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon t 8S De itgave dezer Courantg eschiedt dagelijks luet uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommors VT IF CEISTEK Teleroon Ko M ADVEKTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Verkooping viir Onroerende Goederen OXDEB Haastrecht en Reeuwijk De NotarisJ KOEMAN te Haastrecht ïal op WOENSDAG 9 JANUARI 1901 des Toortniddags te elf nren in het Kolflehuis van den Heer A M BLANKEN te Haastrecht publiek veilen en verkoopen i Nr 1 Een goed onderhouden HOIS en ERF met TUIN aan de Westipe van de Kerkstraat wijk B Nr 101 te Haastrecht Nr 2 Een goed onderbonden HUIS en ERF met GROND aan het Marktveld te Haastrecht wijk B Nr 118 Nr 3 Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wijk B Nr 6 te Haastrecht Nr i Ken HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wp B Nr 6 te te Haastrecht Nr 5 Een gunstig gelegen HUIS en EHF aan de Hoogstraat te Haastrecht wjjk B Nr 97 Nr 6 Een gnnstig gelegen goed onderhouden WOONHUIS met RIeederbleekerU genaamd Dï IJsel ERVEN en GROND aan den IJsel in Stein te Reenwjjk nabij de Haastrechtsche brug wiJk l Nrs 40 en il In dit perceel wordt sedert vele jaren de Kleederbleekerij nitgeoeiend En Nr 7 Een perceel WEILAND leer geschikt voor BOUVrTERHElil naast het vorige perceel in Steln te Reenwijk Dit perceel heeft een breedte langs het Jaagpad van ongeveer 56 Meter De perceelen Nommers 6 en 7 welke door de gunstige ligging aan tram en water IJsel i biïonder geschikt zijn tot oprichting van een labriek worden na alzonderiyke veiling en alslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen geettNotaris KOEMAN voornoemd bij wien ook biljetten te bekomen iVJn waarin de perceelen breeder zijn omschreven Willtll met lange mouwon balwe mouwen korte mouwen E B€HTË Jager Ondergoederen van W BESOEB SölINM SCHENii 6l Zn ItOPA fOIKI OUD t 4 8CHIEDAMMEK BEÏTEVEE Merkt NiaBLTCAP Verkrijgbur bijl PEETERS Jz kU bewij Tan eohtheid ii OBDhet eo kurk atoedi roortien Tan den nwun der Fima P HOPPE GROOTE OPRUIMING wegens verplaatsing naar de HOOGSTRAAT w n alle Zomer V iiilcr alsook alle Daiiie § eii Heercii lllo le rllkeleii ZIE ETALAOE De prijzen zijn t laagst Magazijn DE TOEKOMST Korte Tiehdeweg D 2 GOUDA I Goudsche Melkinrichting CevesUgd TURFSINGEL TELEPHOON No 21 Bovenstaande inrichting blijlt zich bij voortduring aanbevelen tot levering van Prima onvekalschté Melk welke door het personeel tweemaal daags aan hnis bezorgd wordt des Zondags alleen s morgens De prijzen zijn tot nadere aankondiging als volgt VOLLE ZOETE MELK H ets per Liter GEROOMDE MELK 4 ROOM KARNEMELK 3 ZOETE ROOM 70 ZURE ROOM 70 SLAGROOM 9 1 GEPASTEURISEERDE MELK 10 Prima Kwaliteit i GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER 7 5 cent per K G Vanai heden wordt onze Oepasteurisperdo Roomboter bij verkiezing ook afgeleverd in sierlijke tafelvlootjes van Vi K G inhoud Goede Kwaliteit ROOMBOTER voor STOOF of KEUKENGEURPIK 70 et per K G Tevens zö verkrijgbaar G0ID8CUE KAAS Mi 40 cl per i K G t pond f l ii i5 Orders op boter knnnen aan de Wpknechts worden opgegeven en worden 1 geregeld o iu hnis bezorgd EDAMMERS van LEIDSCIIE KAAS tGoedkoopstoen soliedst adreg voor Vervoer van Inboedel oowelbinuen als Imiten de fiUd met gealoten wagen i bS A aRA VESTETJN Bleekerssing el 287 Alle inr lt trqen Trannport t liitdr wt rxokerd Aiillscpti§clie Tand poert er on Anll8epll§eli illo dtinctuur van K CASSÜTO TamlarU ie Gouda OVERAL VEBKRIJGB R Agent voor Nederland G IJS8ELSTIJN Blanwstraat Gouda Pain Expeller S O Dwrtig jsft irontt dit middfll met T masead Buooes al i JBitilUtid iowrijniiif ungiwwid t g ii Rh anAÜxSl Joh t Vgrkondh wd pQn in diu r SSml i Dit bt l yj l l prö ftïê i n F i i t ook ie Un T rtrouw a Aten letto op hst Ubriskimerk Anktn l ytititn ii lattertiatii W iiiii iniiiiwiwi iiii I iiTnii Gebroeders STEEUSMA Bloemisten Tnrr§lH§el 77 en 7S Struik en Sta mr o sen OP BOTTEL PFv ACH 1 W A A R steeds voorhanden Itlocmpn uil H Zuiden TËLKPH No 114 Triple Sec Aanbevelend SLOTEMAKER Co i Wie werkelijk p r j s stelt een SSKeiELIJlK te hebben laat zich fotografeeren in de VoUtlirnfltcke HmttUnrichUn i STXJIDIO xw P V D fTitALIS Fl SINGEL 661 I 1 1 1 iiJlmi 4 iboniiemeDts ïoerstelUuic DoQilerdag 10 Januari 1901 HET ROTTEBDAMSCHE TOOEaöEZELSCHAP Directeur P D VAN EIJSDEN WmHODDSWEEEH Blijspel in 4 bedrijven Aanvang aehl aur jgr Gewone bepalingen en prijzen Drijk van A BRINKMAN Zn Gond Buiteoiaudscli Overzicbl De groothertog van Saksen Weimar is Zaterdagavond te 6 nnr 15 min kalm ontslapen Reeds in den namiddag was de ademhaling biJ den hoogen lijder gedurig zwakker geworden en de groothertog overleed zonder het bewastzijn te hebben wedergekregen Groothertog Karel Alexander August Johann van Saksen Weimar en Eisenach Jan graaf van Thnringen enz was geboren op 24 Juni 1818 en heeft dus den leeftijd van rnim 8ü jaren bereikt Op 8 April 1842 trad hg te s Gravenhage in bet huwelijk met prinses Sophie der Nederlanden eeuige dochter van Koning Willem II en de Russische grootvorstin Anna Panlowna een zuster vau Keizer Alexander I Zijn gemalin de kunstlievende groothertogin Sophie verloor hiJ in 1897 hun ondste zoon de erfgroothertog Karei August was hun reeds in 1894 in het graf voorgegaan twee zoons nalatende van welke de oudste Wilhelm Ernst geb 1876 thans zijn grootvader opvolgt Een tweede kleiuzoon prins Bernhard Heinricb is in 1878 geboren en stierf den len October 1900 te Eisenach De groothertog Karel had nog twee dochters van welke de oudste prinses Marie gehuwd is met prins Hendrik VII van ReussScbleizköstritz de jongste prinses Elisabeth met hertog Johan Albert van Mecklenburg die thans regent is van dit groothertogdom en de halve broeder is van prins Hendrik den aanstaanden gemaal van Koningin Wilbelmina De overleden groothertog was door zijn huwelijk oom van onze Koningin wier buwef lp wegens den ronw over dit sterfgeval wellioht z l worden uitgesteld ofschoon hieromtrent uitteraard thans nog niets bepaald is De groothertog was evenals zijn overleden gemalin bemind en zette de Weimarsche traditién uit den tijd van Goethe op waardige wijze voort door de bescherming van kunst en letteren Beiden hebben het woord regeeren opge at in een beteekenis waarbij de vorst niet alleen bestuurt maar met es onder zijn volk leeft het leidt en opvoedt door wetenschap en kunst Het klassieke tijdperk waarin Karel Alexander geboren werd maakte op zijn geest diepen indruk Seinherster Btick begegnet unsem Kreise zongen do Kunsten hem toe in een gedicht van Goethe Die indruk werd levendig gehouden door een voortroffelSke opvoeding en de gaven dus ontwikkeld heeft hij dienst FtlVtLLElOlS 14 4 Ook vader en zoon namen den terugweg naar huis aan Toen zij een poos zwggend naast elkander waren voortgegaan begon Hermann Ik heb nog een wensch op het hart waarmede ik u gaarne nog hedon avond bekend maakte t Is een verzoek vader en door het in te willigen zult gij mij ten zeerste aan u Terplichten Vragend zag de Graal zijnen zoon aan Twee jaren geleden begon deze misschien nog iets langer geleden maakte ik kennis met een jongen schilder een kunstenaar die in geheel Duitschland naam hceit gemaakt Egon von Benidort is in elk opzicht een man van üjne beschaving van adel en van rechtschapen beginselen Zijne kunstenaarsziel voelt zich zonder wantrouwen ot ergdenkendheid tot iedereen aangetrokken Hij heelt dientengevolge velerlei teleurstellingen ondervonden juist door die eigeoBchap pen door het onschuldige het kinderlijke dat de grondtoon van zijn karakter is heeit hij mijne ï vriendschap en liefde gewonnen ik beschouw mij zelven als zijn oudere broeder zonder wiens toestemming Egon niets belangrijks zal ondernemen Von Benudorl f Hebt ge niet den naam von baar genaakt aan de ontwikkeling van zijn volk Toen de nn overleden groothertog de regeering aanvaarde had de beweging van 1848 reeds oitgewerkt Niets belemmerde de aitvoering van het grootsche werk dat hg met z n edele gemalin zich tot taak bad gestold Op alle WQzen bevorderden z de welvaart van hnn volk Een nieuwe schoolwet werd ingevoerd ambacbtsüchotea on middelbare scholen werden opgericht en groote zorg werd besteed aan de hoogeschool van Jena Straatwegen werden aangelegd en verbeterd spoorwegen hielpen den landbouw dien het vorstel k paar zooveel mogelgk trachtte te bevorderen Mnsea en boekerijen verrezen te Weimar een mnseam en school voor beeldende kanst nabü Eisenach in t andere ryksdeel eeu Luther bibliotheek in den Wartbürg Het Goethemu36am werd opgericht het tooneel Goethe s stichting werd bevorderd in elk opzicht werden wetenschap en knust aangemoedigd Veelal bracht de overledene elk jaar hier te lande eenige weken door op het nitge strekte landgoed Zorgvlied aan den Scheveningschen weg en toonde daar groote belangstelling in de Nederlandscbe konst Het heengaan van den edelen vorst zal ook hier te lande met leedwezen worden vernomen V De verkiezingen in Oostenryk hebben een onverwachten loop genomen die voor den algemeenen toestand van groot belang schijnt te z jn Boven alle verwachtingen zegt de Vo88 Ztg heeft de nationale gedachte gezegevierd over het socialisme en het antisemi tisme In Bohemen hebben de nationale partyen overal de socialistische candidaten verslagen zelfs in de meest raste barchten van het socialisme Eu in Oostenrijk heeft de elericale antï semietische partü een ontzettende nederlaag geleden Lueger die reeds rak over zyn aanstaand ministerschap heeft zich met moeite gehandhaafd de Neue freie Presse begint haar verkiekingsartikel met den nitroep Met een zware nederlaag voor Laeger eindigt deze verkiezingsdag De Voss Ztg bevat een brief van z n Weener correspondent die seint De Regeering kan nit de jongste verkiezingen nagaan welk een gevaarlijk en vergeefsch streven het is de nationale qnaesties iiuOostenryk met minachting te behandelen zoolang niet de nationaliteitenquaesties wier grondslag de taalquatistie is afdoende worden geregeld Bernsdort genoemd Hermann f ffja vader 200 heet mijn vriend hij is de broeder van den jongen man die een paar maanden geleden zooals gij gelezen zult hebben om den wille van een zaak van eer in een duel is doodgeschoten De beide broeders zijn door een üom van moederszijde opgevoed zij hebben hunne moeder in honne prille jeugd verloren hun vader liet op het slagveld liet teven Ja hij is het riep de Graaf von FeUburg heftig bewogen iHij is het Geen twijtei meer De vader van die broeders is een oud wapenbroeder van mij wij hebben samen in een slag waar het w rm toeging het leven van onzen geeerbiedigden koning gered Mijn oude trouwe Bernsdorf die a n mijne zijde door een kogel getroflen op het bed van eer gevallen is 1 Door deze herinnering tot in het diepst der ziel geschokt ging de Graaf met eene van aaadoenmg trillende stem voort Hermann wy hebben menigmaal onze schamele legerslede wij hebben in den langdurigen krijg vaak ons laatste stuk brood samen gedeeld Het scheen dat s Graven blik teVwijl zijn hoofd zich boog in het verleden sjaarde Al8 dacht hij na sprak hij O zeker hij is het Wat heeft hij mij vaak over zijne twee knapen Resproken over Jjne vrouw als hij door heimwee verteerd werd Wat was er ook al weer met haar O ja nu herinner ik het mij Zij was niet van dei zij bezat geen vermogen door zijn huwelijk was hij met zijne familie in onmin geraakt Die teleurstelling heeft hem veel kommer veroorzaakt t is voor een deel althans de oorzaak geweest van den vroegen dood iijaer vrouw De zoolang kan aan geen anderen arbeid worden gedacht Het is te hopen dat de Nienwe Ryksraad dit ook zal inzien en ernstig za pogen voor de nationaliteitenqnaestie een oplossing te vinden Uit Kopenhagen komen minder gunstige berichten over de gezondheid van keizer Nicolaas van Rusland De Keizer moet nog lijden aan de longziekte die groote ongerustheid baart in hofkringen te Kopenhagen en te Petersburg Hy zou met zgn gemalin binnenkort naar de Riviera gaan Volgens een ander bericht zal de vorst zich voor eenigen tijd naar Corsika begeven De Times correspondent te Peking heelt h t bericht in de wereld gestuurd van een tusschen Rusland en China gesloten verdrag waarby de zaidelyke provincie van Mantsjoertje onder Russisch beschermheerschap en Moekden onder bestuur van den Tartarengeneraal Tseng wordt gesteld Natuurlyk heeft dit bericht in diplomatieke kringen te Londen groot opzien gebaard en ernstige tegenspraak vindt het niet De Times acht de overeenkomst in stryd met de door Rusland aangegane verbintenis om de onschendbaar eid van China te hnndhaven en andere blad deelen die meening Zoo zegt o a de Globe Heden gaat een provincie van Mantsjoerye onder Russisch protectoraat over over tien jaar zou hetzelfde kunnen gebeuren met heel China ten noorden van de Gele Rivier Maar de Westminster troost zich er mee dat er aan het gebeurde niets valt te doen De opslorping van Mantsjoerije door Rusland wAs onvermgdeljjk en tegen het onvermydeljjke moeten w niet in verzet komen ook al konden wg het Wg moeten om vergenoegen met het waarborgen ven Ëngelandr belangen De onderhandelingen over de vredesvoorwaarden zgn nog lang niet zoover gekomen als zeker correspondent ons een poosjj geleden wou doen gelooven Mag men Laffan in deze betrouwbaar achten dan is in een Woensdag gehouden samenkomst der gezanten besloten geen enkele vraag der Cbineesche Regeering aangaande de mogendheden te beantwoorden voordat de Chineesche vredesnoderhandelaars Tsjing en Tsjaog hun aanvaarding van de voorloopige voorwaarden hebben onderteekend hetwelk zo worden uitgenoodigd onmiddellgk te doen Onderwgl zou eene memorie worden opgemaakt uiteenzettende welke straffen behooren te worden toegepast enz teneinde de aitvoering ongelukkige stierf eer de veldtocht was afgeloopen Zij was door de verwanten van haren gemaal zeer onheusch bejegend Hetgeen ik u mededeelde Hermann geett recht tot het vermoeden dat ik levendig belang stel in uwen vriend Kan ik hem in eemg opzicht van dienst zijn dan ben ik daartoe volgaarne bereid Met dankbaarheid aanvaard ik uwe welwillende gezindheid ten opzichte van Egon vader Bernsdorf weet dat ik ten uwent beu weergekeerd Over ons weerzien hing een somber floers door het verlies dat hij heeft geleden en hetwelk hij zich erg aantrekt Egon heeft mij hierheen vergezeld ik zou mijn vriend niet gaarne verder alleen laten gaan lis uw vriend in de nabijheid vroeg de Graai von FelsburR door deze mededeelmg getroffen waarom hebt gij hera niet medegebracht Zonder uw verlof vader kon ik hem toch niet medebrengen zonder dat verlof zou hij ook niet met mij zijn medegegaan Ik keur uwe handelwijze niet goed Hermann antwoordde de Graal op fieren toon waaruit zich de man van adel terstond deed kennen is mijn burcht zoo klein dat hij geen pasten kan herbergen ol is Graai Waldemar von FeUburg zulk een onbeschaafde persoonlijkheid dat hij gasten vrienden van zijn eenigen zoon de deur wijst Ik ben mij van zulk een vergrijp niet bewust Vergeef mij vader antwoordde Hermann als ik verkeerd gehandeld heb is het zonder kwa te bedoeling geschied Bernsdorf wilde ons van bedoelde voorwaarden te verzekeren Intusscben zgn volgens de Morning Post allerlei gewestelijke overheidspersonen te Peking aangekomen om bg IA zich te beklagen over de plunderingen der Uuitschers waarover ook de berichtgever der Times aldaar zooveel ergeljjks wist over te brieven By wgze van straf voor soms denkbeeldige moorden heffen de Duitschera volgens hen allerlei belastingen eischen zg bontwerken enz Hetzelfde blad verzekert dat zoo al de gezanten eensgezind mogen zjjn dit met de veldheeren allerminst het geval is De Franschen en Amerikanen handelen op eigen hand de Russen handelen in het geheel niet de Kugelschen keuren alles af wat er gedaan is de Duitschers plunderen de Japaneezen trekken zich het lot der Christenen volstrekt niet aan overal heerscht regeeringloobheid en de Chineezen zien minachtend op de vreemde duivels neer zinnend op wraak Ver s rei le Berichten Fbinkbijk Vrgdag is in de kerk Saint Denis in de Tarennestraat te Parijs een lykdienst gehouden ter nagedachtenis van de aan de zgde i der Boeren in Zuid Afrika gevallen Fransjfhen ter gelegenheid waarvan de kerk geheel versierd was met de vlaggen der republieken naast die van Frankrgk De geestelgke hield een patriottische redevoering waarbij kolouel De Villebois Mareuil loffelyk herdacht Onder de aanwezigen bevond zich de consul generaal van Transvaal de heer Pierson Alle geruchten aangaande den dood van den generaal veldmaarscbttlk Von Waldersee door de hand vau een ofücier der geallieerde troepen z jn aan het departement van buitenlandsche zaken en aan het Duitsche gezantschap tegengesproken Drie maanden is nn het rondschrgven van den minister van oorlog generaal Andre aangaande de ophelilng van den eisch van een bruidsschat bg meisjes die een offioier huwden in werking en gebleken is dat tegen 23 verzoeken om volmacht om te tronwen in 1899 er in het laatste kwartaal van 1900 41 waren Groot Brittiknie De admiraliteit verklaart het bericht dat de equipage van het oorlogsschip Barfleur in het Uiterste Oosten gemuit heeft voor onjuist slechts enkele manschappen hebben kleine ongeregeldheden gewekt welke weerzien niet storen Gij hebt de weelde daarvan genoten terwijl de bedroefde van ziel onder vreemden vertoefde was het antwoord waarin cemge verstoordheid nici was te miskennen Hermann hoorde de strenge terechtwijzing zwij gend aan Na korte poos begon de Graal k Zou m uw geval de lout zoo spoedig mogelijk herstellen en mijn vriend morgen tijdig liierLeen halen Hij zal om den wille van zijn vader zoo gastvrij ontvangen worden ulsot hij mijn naaste bloedverwant was Hermann met meer gedachtig aan de strengheid zijns vaders drukte hem hartelijk de hand Zij namen van elkander afscheid werlerkeerig verzekerd dal dit samenzijn geen wrok had achtergelaten Den volgenden morgen met zonsopgang besteeg Hermann von Felsburi een edelen klepper en rende spooralags de laan af twee bedienden achter zich die een gezadeld paard met iich voerden Een uur later werden alle vlaggen en wimpela van het slot weggenomen Graat Waldemar haa daartoe bevel gegeven om den wille van den prcilikant en Mane de a mblik van zijnen versierden burcht moest hun een dolksteek door het hart zijn VIJFDE HOOFDSTUK Den volgenden morgen richtten de predikant en zijne dochter de schreden naar s Graveii oprijlaan beiden met hunne edachten bezig Hepen zwijgend naast elkander voort IVordt vtrvo gd