Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1901

is de we sch om advies in deze zeer te prijzen bij dergelgke fabrikanten is het natnnrIgk aan te nemen dat bg de wettelijke vrgheid in hot aanwenden van allerlei grondstoffen niet allen zoo scrupuleus zullen zgn om eerst advies te vragen doch het eenvoudig op een eventueel onderzoek aan laten komen en stoffen aanwenden welke somtg ds volstrekt niet als geoorloofd beschouwd mogen worden WiJ achten het daarom ook voor ons land leer wenschelgk dat de wetgever in deze belangrgke aangelegenheid zgn stem laat voor dat de vergelgkilig van het kalf en den put in toepassing gebracht moet worden Naar wij vernemen heeft de directie der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen besloten de zg treinpreraiën tot dusver uitgekeerd aan de stalionschefs stationsopzichters wisselwachters enz af te schaffen en te vervangen door een vaste toelage bedragende 20 pet van het loon dier ambtenaren en beambten Op de Lloydstoomboot Kaiser Wilhelm die vaart tusschen New York en Genua had op Kerstmis nabg Gibraltar een drama plaats Een ItaUaansche passagiet Signor Viscardi was tijdens den overtocht verliefd geraakt op eene jonge ItaUaansche met name Signorina Bosa Kuggeri maar deze wilde niets van hem weten Op Kerstmis maakte Signor Viscardi het de jonge dame weer lastig met zgne liefdesverklaringen Signorina Euggeri ontvluchtte hem en zocht beseherming bij eenen jongen Duitsch die op het schip als taalman diehst dedd en dien zij oogenschijnlijk beter kon Hjden dan haren lastigen landsman Toen deze nu mej Ruggeri in gezelschap zag van den taalman kreeg hg een zoo heftigen aanval van jaloezie dat hij eenen revolver greep en vier schoten loste op het paar waarna hij over boord sprong De taalman eu de jonge Italiaanscbe werden door de revolverschoten zwaar gewond Men bracht beide te Gibraltar naar het gasthuis Signor Viscardi kon niet worden opgevisobt en verdronk Van andere zgde wordt gemeld dat denaam dezer boot met toestemming des keizers veranderd is in Hohenzollern De tweededer voor de Nordd Lloyd op de werf Vulcan hg Stettin staande nieuwe stoorabooten zal thans den naam Kaiser Wilhelm II dragen Hbld v Antw Gejjromoveerde verwatmingsbnizen of de slimheid van op vrjjheid beluste gevangenen In een cellulaire gevangenis te Berlijn zijn de verwarmingsbttizen die in de cellen uitkomen als spreekbuizen gebruikt tusschen buren Een persoon die in voorloopige hechtenis was onder verdenking zijn patroon te hebben bestolen had aldus getracht zjjn cel bnurman tegen belofte van een deel der winst te bewegen als getuige te verklaren dat een overleden kameraad het misdrijf had gepleegd Een proces bracht dit onlangs aan t licht De medegevangene had geweigerd dat te verklaren maar de eerste toen minder slim had hem toch als getuige opgegeven en toen volgde de ontgoocheling Evenwel de betichte beweerde toen dat zijn buurman hem verkeerd moest begrepen hebben wat zeer goed kon daar het Directe SpeurwegverbtBdlngen net 6QUDA intnrdleist 1900 AaoKevangeD 1 October TUd vao Greesvlck 7 18 7 44 8 14 8 17 I 8S 1 14 10 11 111 11 MO 11 M r t 4 j 10 19 8 3t ♦ 1 7 47 S Or 5 O 8 68 9 8 I i ts V Allm 1 n 1 Umm Eitr kubaUln Op dna tniun iga Zonda Hmdw Diisitg njoguliii r loartil tUn oor Ji 8 H rotoijgbnr feg mbU m b ifii B Hollud Jlpoor L r i ile nl kawiji 1 Una t 5 41 8 04 i Allan l a 1 kla oitia latalia t FMaltalitt of u laor kla Itot piaknd wtriia R H ll 4iili tfm l 8 li inppleiaaalWiriji aa J Cojfagal Jtr W oaa Uli OOüni iK i eRnvM Jiiaa nnt Souda 8 9 8 11 S 3 1 18 10 10 1 69 11 05 1 10 1 81 t ll 07 43 6 19 i 8 4S 9 91 0 19 10 87 11 08 Vmit W 8 01 8 6 9 11 10 10 11 04 11 48 4 111 1 6 i0 0j8 44 9 S6 10 3 11 08 11 59 AmlLC 8 l y l8 9 81 10 85 11 1 10 1 101 11 8 40 4 11 6 U 6 45 6 8 9 S 10 lO 11 11 11 14 at C 68 7 1 8 10 l 6 9 1S 1 81 11 18 11 1 ll l 8 1 1 10 3 34 4 4 6 11 6 11 7 09 5 10 9 11 Ama tv 6 14 0 41 7 80 8 5 8 41 9 80 41 11 80 koeien gedurende een zekeren tijd van bet jaar bet gehalte van vluchtige vetzuren moeten trachten te verhoogen de overigen niet goedkeurden en drie man werden in hschtenis genomen Gemeng de Bericliten t Blijkt meer en meer loo lazen we gisterochtend in t N V d D dat tusschen Prenger en de vermiste Naatje Krijnen verstandhouding bestond Uit de medegedeelde feiten was dit dan ook wel op te maken Niet alleen toch toonde het gesprek van P met den vader van het meisje duidelijk aan dat hg van sommige omstandigheden omtrent haar op de hoogte was met name van het bestaan van een oitlandigen vrger de bijzonderheid dat deze nog twee jaren in Indië zou blgven enz maar vooral wees hierop het feit dat de twee des avonds te 12 uur dus 2 uur nadat Naatje de ouderlijke woning verlaten had in eikaars gezelschap gezien zijn Al het onzekere liieromtrent is echter opgeheven door mededeelingen van de 20 jarige zuster van het meisje dat eindelgk het stilzwijgen verbroken en verklaard heeft dat zij wist dat F en Naatje wel met elkander omgingen waaraan ziJ nog toevoegde dat zg meermalen in hun beider gezekchup is uitgeweest Dit laatste was zelfs nog gebeurd op den 23sten December den dag van Naatje s vermissing ÏOi n heeft P de meisjes naar de woning der ouders vergezeld Zg hadden de ouders van de verstandhonding onkundig gelaten omdat Naatje reeds verkeering had en de ouders die nieuwe relatie zeker niet zouden goedkeuren Den dag volgende op dien waarop van het meisje het laatste iets vernomen is kwam er een brief voor haar van den vrger uit Indië BINNENLAND Naar wg vernemen brengt het overlijden van den groothertog van Saksen Weimar en de nithoofdj daarvan aan te nemun hotrouw geen verandering in den datum der voltrelcIting van het bnwelvjk van H M do Koningin en de hg die gelegenheid te geven leesten De zware rouw die voor het Hol te rekenen van den sterfdag van den vorstuiyken verwant ingaat zal conige dagen voor de gewichtige gobeurtonis eindigen Wegens liet overladen van den groothertogvan SaksenWeunar zvi nog gesloten hetpaleis aan den Kneuterdgk het pjileiB Buitenrust aan den Scheveniugschen weg weleerbewoond door wglen den Groothertog en deGroothertogin zoomede de gebouwen opZoigvlied Handbl De minister van oorlog overwegende dat het organiek getal vrijwilligers van het reserve kader b j het ide regiment infanterie aanwezig is brengt ter algemeene kennis dat bij vermeld korps voorloopig alleen tei vervulling van openvallende piaat sen door den korpscommandant vrgwilligers voor het reservekader kunnen worden aangenomen 8t Ct Te öinneken werd Zaterdag door eenige schoolgaande kinderen in een slo9t het Igk van een man onder het ijs gevonden Bjj onderzoek bleek het te zijn dat van den jaclitopziener A Hofkens die sedert oudejaarsavond werd vermist In hun Maandblad schrijven Dr Van Hamel Eoos en Harmans Zooals onzen lezers reeds door de dagbladen medegedeeld is zijn in Engeland tal van vergiftigingen voorgekomen ten deele met doodelijken afloop door de aanwending in de brouwerij van glucose druivensuiker uit aardappelenmeel bereid met behulp van in casu arsennicnmhoudend zwavelzuur Naar aanleiding dezer feiten dringen de £ ligelsche vakbladen zeer ernstig aan op ieen strenge wettelijke bepaling waarbij evenals in Duitschland slechts de aanwending vanhebmont en water toegestaan wordt voor de bierbrouwers Het spreekt van zalf dat wg ook voor ons land een zoodanige verordening ten zeerste zonden toejuichen ook als in een vergiftiging door bier als in Engeland nimmer in ons laad voorgekomen en al zjja wjj op grond onzer eigen ervaring overtuigd dat het Hollandsche bier in het algemeen niet met schadelijke ingrediënten vermengd wordt Doch juist uit diezelfde ervaring herinneren wij ons talrijke vragen van bierbrouwers of zij dit of dat bestanddeel van quaestieuze aard al of niet mochten aanwenden en al In België Is met 1 Januari een wet in werking getreden waarin bepaald wordt dat boter welke lager titreert dan ib cc niet als natuurboter beschouwd zal worden jjnze boter nu titreert gedurende een gedeelte van het jaar lager dan dit aangenomen cijfer zoodat gedurende een deel van het jaar uitvoer van onze boter naar genoemd land onmogelijk wordt Naar aanleiding van deze feiten hebben de hh Van Hamel Hoos en Harmen zich nogmaals in verbinding gesteld mct toongevende Jjondeiische scheikundigen om te weten wat eventueel in Kngeland zou kunnen geschieden en of het misschien mogelijk zou zijn de onvervalschte doch lager dan 25 cc titreeronde boter welke niet in België aangenomen wordt in Engeland te doen accepteeren De Engelsche deskundigen verklaarden in geen geval dergelijke laag titreerende boter als onvervalscht te kunnen aannemen De quaestie waarvoor onze boterhandel dus staat is niet Is laag titreerende boter onvervalscht of niet maar wèl dat het buitenland weigert laag titreerende boter als natuurboter te ontvangen zelfs al is deze onvervalscht Toen in de Belgische Kamer de bedoelde nienwe hoterwet ter sprake kwam werd door èon der afgevaardigden gavraagd wat de Belgischo hoeren moesten doen met hunne natuurboter die lager dan 25 co titreerde en dus onverkoopbaar was Het merkwaardige antwoord van den minister luidde Die moeten ze maar in hun eigen huisgezin opeten 0ÜD4 OTTIHDAMtIm Mm U tl 11 15 11 18 1 17 1 15 5 80 S 45 4 89 4 64 6 55 5 15 r f l 5 01ii jr I 1 10 I 5 11 J 17 6 18 f 11 60 11 84 1 5 1 89 8 11 4 03 5 87 6 4 6 10 1 t aonda 5 65 7 11 7 86 5 91 S 8S UDordreokt door 7 18 40 nettwerVark 7 98 860 Oapelle 7 86 8 67 Rottardim M 16 7 44 V CS KotterdimD F 8 09 64 Rotterduii U 08 I t i 9 08 9 14 S8 9 67 10 85 7 17 U OI 11 09 11 19 11 88 11 85 6 89 10 6 n i 11 16 1 66 i oe 7 48 7 67 6 10 10 4 TT OTTIEDAli SOIIDi Tin Mr 15 80 li SS 1 48 1 64 56 1 14 44 1 18 1 03 I OV 1 09 1 8i 9 10 a 48 4 SJ 4 47 4 3 1 6 16 4 44 4 51 6 1 6 0 7 5 18 6 41 ftotterdun Beurt Rotterdsm D F itotterdam Nt Oapt ll Hieiiwdrkerk Iftoordreoht Qonda 8 4E 8 56 4 41 6 5 6 07 7 15 4 65 6 41 6 01 5 61 6 11 8 04 6 17 10 8 98 7 89 5 44 1 46 4 08 11 81 11 45 11 10 8 59 si 10 18 10 18 10 88 10 48 10 49 I IS 9 47 7 4S 11 61 11 08 11 31 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 04 4 t l4 Onze export boterhandel zeggen genoemde hoeren in hnn Maandblad zal met deze draconische besluiten van buitenla idsohe regeeringen en scheikundigen rekening dienen te bonden en o a door speciale voeding der 90DDA UBN SAAOiiai r r 5 87 S l 9 11 8 6S l ill 9 14 9 08 t t 9 88 7 18 7 18 7 S 7 6 7 65 Oouda ZeTenh Moero 3oat6rmeerZeg Voorborg i H 9 11 10 00 10 19 10 59 11 85 11 18 11 18 11 68 1 68 8 11 8 46 4 19 4 60 6 16 49 0 41 7 19 11 11 1 10 6 01 11 91 1 11 518 11 88 l 5 6 17 9 41 10 18 10 45 11 41 11 01 11 46 11 66 1 40 5 10 5 48 4 15 4 45 6 5 6 66 6 16 8 49 7 S7 ii L Harre 6 SI 01 7 el 7 16 7 89 8 8i 8 55 9 0 1 9 41 10 11 11 56 11 86 11 0 l SO 1 40 1 67 4 00 4 16 4 87 B 8I IJ 1M 7 4 7 66 M8 S 61 10 80 Voorburg 6 31 i 10 17 l 6 4 48 IS 9 S7 Jet mV6 1 t 10 35 1 60 68 8 43 10 11 ev nh M l 03 1 4S 1 01 S ll 54 10 15 r 814 179S749 07 1 0 9 11 9 80 10 11 10 4n 15 IS 11 34 1 11 8 09 8 14 4 17 4 49 81 1 4 7 ns 7 81 09 8 18 8 46 lO JS 10 69 a FiadUBrf ap a l p kaa airt gmkiaa woAa W Haraoaikaltaia aUaa 1 aa la klaiaa itta katalaa X Bakalta aaa kiljat la kl aaa anJaauat ka U OI M 1 89 HU I DA U i RKb H 1 ilaateria H 8 J8 10 37 10 5 1 5 43 11 01 5 1 88 8 18 9 07 10 14 10 69 11 16 U 84 10 49 11 47 6 10 8 84 7 416 86 6 48 8 18 8 08 7 4 S IS S 65 9 S9 10 14 f 11 00 11 87 1 16 8 11 4 81 5 68 8 89 7 10 7 38 Ondew Woerd Utrecht V 8 35 85 1 40 3 i9 6 11 7 33 11 40 U S8 109 8 113 5 41 S 04 8 80 7 00 7 U 8 08 5 B i Utraokl WoHfJen Oudi Giada 18 8 6 7 47 8 88 9 50 10 10 10 56 11 38 19 01 1 48 5 0S 19 4 3 4 43 6 48 3l 7 00 7 68 K Oi 1 35 10 05 10 48 6 07 41 5 09 9 87 10 88 11 65 U 1 + J 7 84 9 8 11 07 5 81 0 63 8 17 10 41 1S6 4 35 U 1 41 7 08 7 84 5j 0 O 9 66 10 64 11 17 11 11 11 61 18 3 41 1 61 4 i 18 7 14 1 41 J 18 9 39 10 07 10 18 11 11 I geluid door de buizen ondaidelQk overkomt De rechters besloten daarop zelven ter plaatse een onderzoek in te stellen Toen echter een gedagvaard bewaarder verklaarde dat de gevangenen zeer duidelijk aldus met elkander kunnen spreken achtte de rechtbank het eigen onderzoek overbodig en veroordeelde den beklaagde tot 3 jaar tuchthuis De telegriyphie zonder draad heeft Dinsdag goede diensten bewezen tot bet redden van een schip in nood De bemanning der mailboot Prinses Clementine welke boot van Marconitoe stellen is voorzien zag op weg jran Ostende naar Dover op een uur afstand van Ostende het schip Medora van Stockholm dat op een Zandbank vastgeraakt en zwaar beschadigd was door de golven De kapitein seinde onmiddellijk naar Ostende urn hulp en vóór de Clementine te Dover was kwam reeds bet antwoord dat een sleepboot aan de Medora hulp verleend en de bemanning in veiligheid gebracht had In een lawine verdwenen In de nabgbeid van Lausanne in Zwitserland is een vreeselijk bergongeluk gebeurd Drie jongelieden studenten aan de universiteit te Lausanne waren bezig een berg te beklimmen bg Burberine toen hnn gids plotseling in zachte sneeuw wegzakte en in een afgrond stortte waarvan zich juist een lawine losmaakte Een 50 tal bergbewoners die men te hulp had geroepen deden vergeefsche moeite om den gids te vinden die als bij niet aan bekomen verwondingen overleden is nu van koude en honger moet zijn omgekomen Uit alle deelen van Europa komen berichten van hevige koude vorst of sneeuw In Engeland vroor hrt Zaterdag bij dikken mist te Berlijn wordt reeds druk schaatsen gereden Hoewel het in den Rijnstreek vinnig kond is heeft de rivier nog maar weinig drgtfls de Moezel en de Saar liggen echter vol In Galicië is het verkeer bijna geheel stemd ten eevolgo van zwaren sneeuwval j te Mentone begon het Zaterdagmiddag flink te sneeuwen Te Napels sneeuwde het Vrijdag en dea nachts vroren voor het eerst sinds tien jaar op straat drie mensehen dood Te Florence heelt het ook gesneuwd en te Rome hangen ijspegels aan de bronnen lO SO 10 87 11 10 10 45 U OI U 4T 11 11 11 48 9 1 l U 9 48 10 11 r i M i lo os V T J 7 1 1 10 41 9 47 10 09 tO l U Of f 6 17 I 4 57 8 19 7 05 7 515 11 Si 8 48 8 51 i 8 01 8 9M7 9 55 18 6 14 i Ï 88 E 8 4 8 4t 10 19 10 18 10 48 1U3 9 68 10 08 10 17 10 19 10 34 10 48 11 11 n ij In de laatste zes jaren heeft de Ooudkut uitgevoerd 900 000 apenhniden DaaJ alleen die huiden voor den verkoop geschikt zgn welke niet door een kogel of een pijl zijn doorboord en het natuurlijk een zeldzaamheid zgn moet dat een dier door een schot in den kop wordt gstrofien kan men begrijpen dat die 900 000 huiden maar van een zeer klein gedeelte der gedoode apen afkomstig zün en dat bü zulk een verwoede jacht alle apen in de bosschen van Engelscb W st Afrika binnen korten tgd verdwenen zullen zijn Waarvoor dé apenhniden worden gebruikt wordt niet vermeld Yrjj gaTond tnsschaa 6 aar o ball 7 is er br d geweest in het Censtraal station te Amiterdam In den westelijken vleugel dicht biJ de plaatsloketten was in een der gasleidingen een lek en toen daarnaar met een open licht gezocht werd sloeg de vlam in de pjp on ging een groote vlam op De brandweer wist het gevaar spoedig te koeren en de schade bepaalde zich tot eenige versmelting aan de gasleidingen STADSNIEUWS GOUDA 6 Januari 1901 Zaterdagavond had te Haastrecht een JeestuitToering plaats ter gelegenheid van de opening van het Kunst en Sportgebouw Concordia aangeboden aan de geefster en stichteres Mevr de Wed J J Le Fèvre de Montigny door de Vereenigingen t Ontluikende Bloempje Prima Volta Olympia en 0n8 Vermaak Het gebouw Concordia is een geschenk aan de te Haastrecht gevestigde Vereenigingen die daar voortaan hnnne uitvoeringen zullen geven door Mevr Le Fèvre de Montigny geheel op hare kosten werd het sierlijke gebouw ingericht van decoratief en meubels vocrzieii hét heeft o a een flinke ruime zaal witarin plaats is voor ÖOO 600 personen voorts tooneel kleedkamers voor de artiatenj rookzaal met bnffet garderobe enz en voor bet geheel is een rnim plein voor crielfet football en andere spelen Het gebouw doet niet alleen de milde geefster den bouwmeester en den architect alle eer aan maar is tevens een sieraad voor de gemeente en voorzeker zal een druk gebruik van Concordia gemaakt worden Naar men ons mededeelde zal het gebouw beheerd worden door den Burgemeester en bestuursleden van de vier vereenigingen 3een stoel was onbezet en velen moesten zich met een staanplaats vergenoegen toen ten 7 wr Mevrouw Le Fèvre de Montigny aankwam werd haar bjj den ingang een bouquet aangeboden en zij door Prima Volta pet fanfares begroet waarop onder directie van den heer Joh Arentz de CornelifiB Marsch No 1 van het programma op onbórispelgke wijze werd uitgevoerd naarop trad de Burgemeester Mr Viruly ten too eele die in goed gekozen woorden hulde bracht aan de edele geefster aan den heer vau der Straaten en aan allen die aan den bonw hadden medegewerkt hg hoopte dat de naam Concordia steeds hoog zou warden gehouden en dat er geen disharmonie zon gaan ontstaan hij dankte de edele geefster voor hetgeen zg reeds voor Haastrecht had gedaan en bood haar namens de Tier veteenigingen aen plateelschilderij aan en verzocht toestemming die steen in het gebouw te mogen plaatsen Na leze toespraak opnieuw fanfares en oorTer4 ivend applaus toen dit eenigezins bedaard was trad Mevrouw Le Fèvre naar voren en bracht dank voor de aangename verrassing haar bereid en wederom daverde de zaal van het applaus Deze plateelschilderij lis geleverd door de Ooudsche plateelfabriek en bevat een èulde aan de geefster van de vier bovengenoemde vereenigingen Daai op werd een feestcantate uitgevoerd die fliqk van stapel liep en den directeur den hef r Arentz beloonde voor de opoffering die hij zieh getroost had om deze cantate goed t doen uitvoeren en ten bewgz dat men z9n verdienste op prgs stelde werd hem n j afloop dezer cantate door de kmderen Tan deji Burgemeester een prachtige lauwerkrani Torhandigd Een huwelgk iU t jaar 2000 kluchtspel in een bedrijf werd door de Vereeniging t Ontluikende Bloempje aardig opgevoerd en dropg zeer bij om den lachtlust op te wekkeq en dit vooral toen de politie agent Slim door een als dame verkleed jong Ingeniejir gekneveld werd en deze daarop met de arrestante vau Slim kon ontvlncbten Slim was op dat moment verre van slim De yereeniging Ons Vermaak die de pectak l scène Ketelmuziek liet zien oogste mede Mer veel bgval wat ook het geval was m de artisten revue daarin was Flipje onbetawbaar De wreeniging Olympia onder directie van dn heer vati Leeuwen had een werkzaam undeel aan bet programma De vrijeen ordloefeningen werden flink nitgevoerd de beiiff afdeelingen werkten uitstekend en met de noodige accuratesse werden de verschillende bewegingen uitgevoerd Met de standen behaalde de heer van Leeuwen veel succes w vooral met het laatste nummer van het programma dat in drie afdeelingen werd vertoonq Het was een zeer fraaie groepeering waarbij op den achtergrond met bloemen planten en levende nimfen het wapen Tan Httstrecht was opgesteld Als dankbare hitide werd aan den heer van Leeuwen mede elD krans aangeboden Het moet voor de hb Arentz en vau Leeuwen een strelend genot nn dat men hun onderwijs op zoo beogen Srijs stalt en dit openljjk door aanbieding Tan kransen laat blijken Mogen zg op dez i weg voortgaan het oude en jonge Haastrilht zal ben daar dankbaar voor zjjn Ten 12 uur was het zeer uitgebreide programma zoo rijk aan afwisseling uitgevoerd en wij kunnen niet anders dan de besturen der vier vereenigingen met hunne leden geluk wenschen dat dezen feestavond zoo uitmuntend is geslaagd en onderschrijven volgaarne de woorden door Ds Oldemnn na afloop gesproken waarbij hij de hoop uitsprak dat de edele geefster nog jaren lang zich zon mogen verheugen in den groei en bloei van Haastrecht en dat dit gebouw zou zjjn en blijven tot nnt en genoegen van de inwoners Nog geruimen tgd bleef men onder gezelligen kout bijeen en noode ging men huiswaarts Waddisosvebs Dinsdag werd alhier de kastelein ï van Vliet zoodanig door zekeren Z geslagen of gestompt dat men vreest dat de ribben stuk zijn Eerst Woensdag kwam van Vliet weer tot bewustzijn Misbruik van sterken drank schijnt hier weer de aanleiding te zjjn geweest NiEüwERKEKK n IJsEL Donderdag gaf de Chr Zangvereeniging Halleluja alhier directeur den heer Terdu in de school aan s Gravenwegeen uitvoering Vooral werden de op het programma staande samenspraken Voor den oorlog met Engeland en Leve de Koningin door het publiek geestdriftig toegejuicht Een niet zeer talrijk publiek woonde deze gosdgeslaagdo uitvoering bij MARETBEBICUr Steenkolen en Cokes Ons marktbericht gebaseerd als het is op de uitkomsten van de vorige week kan natuurlijk voor zoover het buiskolen en cokes betreft niet maatgevend zgn voor de komende week Wat betreft industrie en gaskolcn heeft het wel waarde omdat de ingevallen vorst hierop geen invhed heeft en deze kolen hoofdzaak zgn voor de stand van de markt Durham en Northumberland De Zondagen hebben niet geholpen om de slapte in de kolenmarkt te verminderen Er is wel minder geproduceerd maar het stilstaan der fabrieken was eene compensatie terwgl het zachte weer het overige deed iaskolen werden geregeld afgeleverd dochminder dan vorige jaar Best Duiham kolen werden genoteerd 13 sh de ton v a b doch er is weifüg verkocht Huiskolen zijn slap en wegens afwezigheid van vorst wordt er weinig geleverd Stoomkolen rustig 13 sh d tet 14 sh de ton V a b In coke waren de prijzen algemeen lager Gascokes lager Wi bemerken hierbij zoolang als t duurt zooals wij reeds opmerkten zal de vorst tijdelijk de prijzen van cokes en huiskolen op de oude prgzen handhaven VERSCHEIDENHEID Bg doorgaand vriezend weer zal de interacademiale wedstrgd Donderdag a s te Groningen gehouden worden Nader vernemen wg dat het in de Zuidcrzee vermoedelijk verongelukte vaartuig is dat van schipper Zuidhof uit VoUenhove De pest Van 17 November tot 16 December 11 zijn in het gezin van een landbouwer in het dorp Wladimirowka in het Bussisribe gouvernement Astrakan 9 personen overleden aan pest De doctoren meenden eerst dat men te doen had met gevallen van typhus doch toen zich den 22sten December nieuwe ziektegevallen vertoonden in hetzelfde gezin begonnen ziJ te twijfelen aan de juistheid hunner diagnose en zonden een rapport aan den gouverneur van Astrakata De gouverneur zond den bacterioluog prof Tabolony naar Wladimirowka en deze constateerde pest Tot dusver ziJn 19 gevallen in het dorp voorgekomen yai welke 15 met doodelgken afloop Met welken dag eindigt de 20ste eeuw f Nauwelijks is de 20ste eeuw aangevangen of reeds vragen de nieuwsgierigen zich af hoe zg eindigen zal Evenals de 16e eeuw zal zg sluiten met een Zondag De le Januari 1601 de dag waarmede de 17e eeuw aanving was een MaaOdag en de dag waarop de 21ste eeuw zal beginnen zal eveneens een Maandag zjjn dus is het duidelijk dat de laatste da p der jonggeboren eeuw een Zondag zal zgn Zoo eindigde de 17de eeuw op een Vrijdag en de 18de eeuw op een Woensdag Het roeken van sigaretten is in de laatste twee jaren in de Vereenigdc Siaten belangrijk afgenomen met niet minder dan 95 pet Moet dit eensdeels worden toegeschreven aan de steeds meer veld winnende overtuiging dat het sigaretten roeken schadelijk voor de gezondheid is anderdeels zullen de wetten die den verkoop van sigaretten óf geheel en al 6f alleen aan knapen verbieden in verscheidene Vmerikaansche stoden de vraag naar sigaretten aanzienlijk hebben doen afnemen Bijna algemeen wordt het sigaretten rooken ook door geneesheeren veroordeeld liciivrc Parapliii § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en vorder vele NOUVEAÜÏJ S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA felephoon Xo 3i l rür N van Aii ihlen laiu S JAN 1 Vrkrs Slotkrs NEDsauNU Uert Ned W S 2 81 1 l 8 diio dito ditc 3 3n DB dito dito tlito 3 3 g nrl HoKQjB Übl Gou il 1881 83 4 IOÜV4 ÏTALIS latohr viDK 1802 81 5 88V4 OoiTKNB Obl iD i apier 1868 fi 83 S l dito in 2 vürI86S K 88 PORTiroAL 0 1 met coupon S dito ticktil 8 24 i llDBLAND Obl BiiiBtinl 1894 4 SS dun Geoona 1880 4 961 duo bi RothB 188 4 96 dito by Hop 1889 90 4 96 i dito io Koud leen 1838 fl dito dito dito I8H4 5 lOl i apANJB Pertiet Bchulii 18S1 4 67 57 TuKKBij Gofir Ciii loeu l8iJ l i M Gfl It etiiii aiiritt U Gec leöiiin mne G S u Ztili ArR Rp v obig IHM MEXico Üb i Sch 1890 6 10 Venizubla Old oiiiicp 1S81 SPI VHaTBEUAH ObtiKRtien I8l 5 i yoo 4 ÜOTTRRUAM St leen 1894 3 91 Nkd N Atr U adeiK mhhI Armi b Tiib Mij Gtiriihi tun 6 1 Dull Man tschHnfiij dito 431 AfH Hypuliieokb pniidbr 4V Cuit Mij d8rVor9toiii nHiid e 5 Or Hypoth ekb pninlbr 4 102 NoderiaiidB he bii k aninl ÜIIU Ned HHndelmnHtsch ïiuo 16+1 N Wi Pac Hyp t p idbr 3 RolU Hy otlioukb pimdl r i 1 Utr Hyiiothoekb dilo 4 ÜosTïNR 0 ir t Honiï bank nan t 88 RuBL Hypotheekbauk puii b 5 uoV AmbriKA Ëqiit hy poth paulb 4 90 Maiw L G Pr Libu en i V Ni HoU IJ 3pojT w Mij aand U4 I Mg tot Kipi V St Bpw aaad 1 10 IfwU Iiid Spoorweg m aaud m Ked Zuid Afr Spm aand ft J3SV dito dito dito IStfl duo B 100 TAtlBSpoor 1887 H9A Bobl H u Zuid Ital Spwmij A K obl 3 55 PoLXN Warsobau Weenen aaud i iV Rc L Gr Rum 3pw Mg l nbl 4 7 B ltische dito aan 1 Fastowa dito aand 5 Iiranfc Dombr dito amd 5 98 Kursk üh Asow Sp kap opi 1 dito dito obli i 100 Ahbbika Cnnt I ao Sp Mij obl 5 U4 Chio North W pr J V ann 1 dito dito WiD 8t l eter obl 7 141 Denver Rio Gr Spm reri v a il Illinois Central obl m iroud 4 105 Louisr 8t Ka hviiliüart v Hanl 74 Uexi 0 N Spw M le byp 6 104 Hiaa K nfA r 4pCt prof aani 37 3 Vb N ïork Out B 0 West aaud ï6 pRQn dto Ohio obliff 6 OroKOQ Calif i hyp in oud g 1 St Paul Mmn Il Manit ob Va Pao Hoof lyD ob ig 6 V dito dito hine Col le hyp 0 5 Gahada Can South Chert v aaud 6 31 Vw 0 Rallw Na lch d 0 0 Amstord OmuibuB Mij aand 160 Rotterd Tram we Maai B aand JIO Kbd Stad Amstordam aand 1 j 1118 tad Roitordanti aand 3 10 Deloie Stad Antwerpen Iê 7 V S ll 8 ad Bruasel 1886 3 100 lloifo TheiBBRogullTG 8elBcha4 1 ii Vi GurrBNK Staauleenig 1800 6 ii V K K Oo i B Cr l 80 fl lOlv 9pan Stad Madrid 3 IS 8 V SBiy Vin V T B r Avb Pon onrt OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES llloiisen Peignoirs en l elterljeii Tot veel verminderde prijzen il SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 7 januari igoi Vette Ossen en Koeien dedel aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 32 3e kwaliteit 29 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer ia kwaliteit 29 ade kwaliteit 37 3de kwaliteit 35 cent per halt Kl Vette Vairkens redel aanvoer iste kwaliteit 2t 2de kwaliteit 31 3de kwaliteit 19 cent per half Kilo Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd Dj handel was in vet vee Vette kalveren en varkens vhig pnjshoudend Schapen en lammeren minder in prys AI ¥EllTEf TIKN Heden overloed HARRIGJE OSKAM Weduwe Bastiaas van hek Ham oud 76 jaar in Let Onde Vrouwenhuis alhier Uit aller naam A NIEMAN De ondergeteekendo betuigt zijne dank voor de op 1 en 6 Jannari ontvangen bewijzen van belangstelling Dr H IJSSEL de SCHEPPER GEVRAAGP een iiette Huishoudster enkel over dag Brieven onder letter W bare u van dit blad Wie inküT ïijn wil d EikelCacao t odttagm taumengnatcld w na v l pru fnamuig n in deu 1 handel gekomen under de luuuii des I uitvinders Dr Mlohaelis vervurdigd I ap de beste mtobioes in het wereldbé1 roemde étabbliHement van Qebrj StoU werok te Keulen ilKha Bikel eacao Is vlerkuiten biages Deze Eikel Ceou it act melk ekwoki 1 ene un enime gezonde di ak war 4a g lijk9ch gebruik een l t theel itli vai I t pooder voer een kop CboooUte JUi 1 gcneestr oktige druk b nd TU iiarrhoe elecnts net water te gebnlken Verkrggboar b de Toenaiinut B tl Apotbokara eoi p t Ko ♦ t ftaflwijee 1 tTM c 0 90 cTSW ciisr Uv r Qgenivoordi er wor Haiee land JuHus Mattenklodl imfiterdam Kalveistraat 103 FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN eltruiisciii U assrtiRriJ TAS H OPPEMIlElilËK to Kfnfshade Roltordnin Ifctirfvci I j Jticr Z ilon Koumy r pf Beli pri Hool t lppót voor fOUOA de Heer VAN OS Az ipwinhtpit vnnr hpt ifcuoiiien fx verven vau alle lleerBn en iJftiueetfiirdernben alsook alle KiiiiltTKOflderen Npeciale inruhtuin voor lu t Btonni d tttu pliif heraantelfl vepffu bont env iordijnen ttitelkleeden ent worden naar il nieuwst en laatct e methode tit vprfd Alle goe leren liet jijeatoom i of revertu worden oiiHcha J Uik vonr c iff oiidr eid Tol ii faal bewwrkt rto He beste onachadelykBte en g t makkelykste poetsmiddel voor Ueeres en vooral dames en Kin lerachaenwerk Isde Appreiuur van C M MüHer Ca f Btrlln Beuth Slr 14 Men lette goeó Mu y op naam en fabrieksmerk VsrfcryekU i Hevrtn Wlnkillert In itriOBnwerk gelaiiltriM wirfleent eni Ihnirul OspDt by W av amaiiH AnikM