Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1901

No 8306 Woensdag 9 Januari 1001 30ste Jaargang GOMCHE COÜMMT ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken lefaffli K n De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEK Telefoon Ho M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte A fp Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twe naast elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te öoada aan de ïurJsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GeljroedsrsSTEEHSMA BliKMiiistcn Turrsinfcel 77 en 7n Stmik en Stainrosen OP BOTTEL PRACF4 1 WAAR Htecds voorhanden Itlocmeii uit t Zuiden TELKPH No m tliQmj PUIKE OÜDK t m SCHIRDAMMEK GENEVEE Merli NIGHIXDAP M PKIiTERs Jz N l Al hfwijt van chUiitul t n OHolu t c ii Ic irk Htf i t voor ÜHIÊDAMJ E v n ion niKinni T Kimii Mfuw oiiuvcrti ofti ii rof Dr J wlters wolbekoufl ÏSüOW KBAOHT BUXaa il nfl Alleen edit niflt Ubriekinicrk plUlL tot vijurt lur inln radipale en ckpre noii 7 iti 5 vnn allp zrlfa IHIgH df inHeBt liardnekkin zcnnw I eVSI aiekteti vooral aiitntaan duor KUgSjl afdwalingen op jengdixiri leotbijd Totale dftioïiiiiï van elke xwaktn Uleo ï dCht benauwdheid HootHpiin Migraine Hartklopping Maagpün slechte spiiavertorioK Onvermoffen lupoteUK Pollutione enz UitTMrige profipectDBsen liij i r l eaoli Ü 1 fl 1 fl 3 i diibbulillü8i ii 11 f Vj Oütm i Depót Matth v d VöEto ZnUbommel D pötn M Mhan Co RoUordmn F Uappul s ürafcnlingo ï I Hlrnniana dü Joti J V in Rotterilnra WolflF Co ftouda en W allo droftisÈon Pain Expeller ij O Etr9r B Dutïg J L wordt dit tnidiA nrt TsrraaMnd iuoo s ta pijnitUluid uwTqnag Mgvwilid tagw Rheom tlA Jich tT rto dl i id pijn dn fT5 m Dit nig Di ppefdo Huimnid JUntdan dw T rtrouw ii Mw Utti op het fabnakflnwrk Ankerl A l l A75o SOo deïl in dem eet apotheken To Amsterdam but Uloth Ui ban van Tüfll n KaodoiB jÈ ÏWltrt 4 o j t tiam i ook im Bi lEÜJ Geen Kiigelsch Echt BOEEBNBHOOD A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Trekking beslist 16 Januari I én tiuldon Eén iulden iroole Verloting te OTJIDETTT ii TEI HOOKDPKIJS Jk iiSÉ EENE KAPITALE BOUWMANSWONi met ruim lö Hectaren nitmnntciKT lil en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke nabyheid van Ondewater De HoWcde met Landerijen wordt desverkiezend teruggenomen voor wijreutwiiilig duizeiMl gulden in contanten zofider eenige kortinjf mgr Voorts BELANGRIJKE PKIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages met éui en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Bötuigen 16 Rijwielen twee SalonAmkblementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Amenblement Slaapkamtr Ameublement 20 Pendules 20 gonden Hoeren en Dames Horloges 30 gonden Heerenen Dames Kettingen 1 2 Vulkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regulatenrklokkcn 6 éénpersoons en 6 tweeperioons Ledikanten 6 Waschtafels met Stellen enz enz Totaal lOOO prijzen Dezo liOten ziJn k t per stuk franco per post k f l On verkrijgbaar bg SWARTSENBURG S Lotendebiet Kleticeg K HS tiouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van kondo of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme ot te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Mniiiikamrrh Mannlmimi Mdiiypljneii moeleHJke iipIjKverterliifi of remlljmlnij op den hals gehaald hebben zii hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan do voortrotfelpe werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is i3CuBzrt llrio i soSs fXruièsnaiijn K Deze Krnidemvijn is uit voorlreffeiyk e geneeskrachtig bevondeiie kruiden met goeden wijn gcniaaljt en versterkt de spijsvcrteerings organen van den menseh zonder een laxeermiddel te ijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het blued van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op do vorming van gezond bloed Door het op juistcn tiJd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen I meest reeda in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er eene proef modrte doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijklieid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwjls nii eenige malen drinken genezen 1S7A c i rtrkV ïr 0 onaangename gevolgen daarvan als I V CrS COpp © benauwdheid koliokpiinen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUID EN WI IN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbriiikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten ziJn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende Woedvorming en een ziekelpe toestand van do lever B j gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordnrend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rnst en schenkt den zieke nieuwen levenslust Ttitrljke nUexten en ilankhetnlglnufn bewioxen dltl wr KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen k Fl 1 50 en 2 j in de Apotheken van Oouda Oïidewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam j 6 üravenhage enz alsook in allo grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gonda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gowaarsohuwd IMiii vorbiiii iiiishiiiciMl WT lliibcri lllrich srlie Kruidenwijn j MiJn Kruidenwijn is geen gehcimniiddel zjjn bestanddeelen zijn Malagawijn tóO 0 Wijngeest 100 0 Olycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessen sap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anjjs alantswortcl Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Levensverzekering laatscliappij IHIIlöRECnT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 liiabclia il li kapitaal I OOO OÜO geheel gepbisi SRZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 liteSERVE 6 196 000 Sluit Al l H soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven tjn volgens de laatste stcrftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bü de Agenten in alle plaatsen vjin Nederland Openbare Verkóopin ViS Onroerende Goederen Haastrecht en Beeuwijk De Notaris J KOEMAN te Haa trecht zal op WOENSDAG 9 JANUARI 1901 des voormiddags te elf aren in het Koffiehuis van den Heer A Mi BLANKEN te Haastrecht publiek veilen en verknopen Nr 1 Een goed onderbonden HUIS en ERF met TUIN aan de Westzpe van de Kerkstraat wijk B Nr 101 te Haastrecht Nr 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF met GROND aan het Marktveld te Haastrecht wijk B Nr 118 Nr 3 Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wjjk B Nr 5 te Haastrecht Nr 4 Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wjjk B Nr 6 te te Haastrecht Nr 5 Een gunstig gelegen HUIS en ERF aan de Hoogstraat te Haastrecht wijkB Nr 97 Nr 6 Een gunstig gelegen goed onderbonden WOONHUIS met KleederbkekeriJ genaamd Dk IJsel ERVEN en GROND aan den IJsel in Stein te Reeuwijk nabü de Haastreohtsche brug wp L Nrs 40 en 41 In dit perceel wordt sedert vele jaren de Kleederbleekerij uitgeoefend En Nr 7 ilen perceel WEILAND leer geschikt voor BOUWTERHEIl naast het vorige perceel in Stein te Reeuwijk Dit perceel heeft een breedte langs het Jaagpad van ongeveer 66 Meter De perceelen Noramers 6 en 7 welke door de gunstige ligging aan tram en water IJ el bizonder geschikt zijn tot oprichting van een fabriek worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen geeftNotaris KOEMAN voornoemd bjj wien ook biljetten to bekomen ziJn waarin de perceelen breeder zjjn omschreven ThitRj s Wondwbaliim in do geheolo wereld bekend eu xeroemil Onovertroffen middel tegen nils II O rit Long Lever VaarKlekteii enz InwendiK I oowol ati ook uitwendig in bijna Ie Etektegevallea met goed eevolg in te wenden Fry perflRC 1 per post 1 115 TMtrry s We dimlf bezit eenalinog OQ tekende geneetkraoht en heilzame werking Maakt meeital Ike pünlijlce en Kevaarïolle operatie geheal o erbodij Met de e zalf werd een 14 jaar oud voor oBgeneesll k rehouden heengezwet en onUnKs een bijna 22 Mr luuherlUden genezen Brentt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aardPrijs per pot f I 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland A potheker HRKKI SlNDKHS Rokm 8 Amsterdam Wnr Men dep6t f beiteUe men dirwt un diattfdiutsaiupotbtk du A IHIKKKÏ in Prtmdi M KohitMh ÜMtemteh Oetine pioipectuB te ontbieden bij het Centraal UtpAt Sandan Bokin 8 AnuterdBic Ifgeetingê Conffresgen JÊê tt Weiten ter betengeling van het DEANEMISBEUIE voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel Kf flKKJ kan iedereen zgne eigen familie van de drankellende bevrijden zeUs buiten medefceten der Ipders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSEPHUS Éten Uaag 4e Ibonneuents VoorstclUng Donderdag 10 Januari 1901 HET ROTTERDAMSCHE TOOIELSEZELSCHAP Directeur P D VAN EIJ8DEN WITTEBKOQDSWEEEN Blijspel in 4 bedrijven Aanvang aehl uur IV Gewone bepalingen en prgzen ï 7nk Tao A BRINKMAN A Zn Gond BallenlaHilscb Uverzicbl De krijgiwet is afgekondigd in de districten Calvinia Clanwilliam I iketberg Malmeabnry Tulbach Paarl en dtellenbosch De redactenr van 0e8 Land is in hechtenis genomen onder beechaldiging van oproerigen laster doch later weer op borgtocht in vrijheid gesteld Kitchener seinde 6 Jannari nit Pretoria Kolonel Babington heelt bij Naawpoort in de ZaidAlrikasBSche Republiek gevochten met de commando s van de la Key en Steenkamp De Boeren waren gedwongen in N W rithting al te trekken Ik heb nog geen opgaal gekregen van de verliezen van de Engelschen Dokters van de Boeren erkennen dat dezen twintig doeden en gewonden hebben verloren Commaodant Bnpreez is als gevangene te Heilbron aangekomen Gewonden melden dat een aldeeling van 120 man die bjj Knox behoorde in de banrt van Lindley met een sterker aantal Boeren in gevecht is geraakt Overste Laing twee ndere officieren en vijltien man zjjn gesnenveld twee olflcieren en twintig man gewond De Daily Mail verneemt nit Kaapstad dat 200 Boeren die zich algescheiden hebben van het commando dat naar Fraaerbarg oprukte dch beweegt in de richting van Grgspasengte dicht bü Piketberg dat op 80 K M van Kaapstad ligt Men maakt daaruit op dat Kaapsche opstandelingen de invallers leiden Een nieuw commando is de Üranjerivier overgetrokken in de richting van Jamestown ten noorden van Dordrecht De militaire overheid koopt alle paarden op en laat ze in beslag nemen als de bperen ze niet willen verkoopen maar uit Clanwilliam ten zuiden van Calvinia heelt de overheid de boodschap gekregen dat de bevolking haar paarden niet laat commandeeren en de militairen tart ze te halen De voornaamste Alrikaners zeggen dat bna party de wapening van de Engelschgezinden als een uitdaging opvatten Onlangs heeft de zoogenaamde Boeren juncta te Caapstad een reis gemaakt door de westelijke provinciën hetgeen naar t heet de onmiddellijke alkondiging Tan den staat van beleg te Kaapstad wettigt HatchlDBon s benoeming tot gonverneur van de Kaapkolonie verontrust de Engelschgezinden evenzeer als de onvoldoende versterkingen die uit Engeland gezonden worden Naar men zegt worden 90 000 man Britsche troepen in beslag genomen door het bewaken van de spoorwegen en het bezetten van de FEVILLËIOX WILSKRACHT s Nu en dan Tolde een traao langs Marie s wangen ly dacht aan den gelukkigsn tijd dien zij met hare moeder hnd doorgebradit toen zij eiken dag minstens eenmaal dikwijls meer keereo dezen Kltden weg onder vroolijk spreken en lachen bad algeiegd Hoe onrerwacht hoe haastig was het anders geworden De predikant ried hare gedachten en stoorde haar eene pooze niet eindelijk sprak hij haar met nadruk ea klem op de voldode wijze aan Lief kind elke smart die van Boven tot ons komt door Hem die alles ons ten zegen doet gedijen moet ons heihg wezen te goed dat wij met haar voor het oog der menschen te koop loopen De droefheid over het vroege heengaan uwer moeder de tranen welke gij ter harer na f edachtenis schreit zijn het eenige dat gij haar unt wijden Daarom mijn kind zat mettertijd uwe diepe smart u dierbaar worden Die smart willen wij niet missen Marie of zijn wq niet bereid voor onze dierbare dooden wat te doen l Als de smart ons tot h t ware leven en tot ijverige plichtsvervuUing opwekt mogen wij ons aan hMJ overgeven maar m stilte op den bodera van het eigen hart worde zij gekweekt en gekoesterd Ware duurzame vertioostiiig kan geen voornaamste steden Kitchener zou nog 40 000 man noodig hebben De Daily Express verneemt uit Kaapstad dat er oneenigheid he rscht in het kabinet RoseInnes zou f lecbts als een uiterste redmiddel den staat van beleg te Kaapstad algekondigd willen liën Het bestuur der Kamer van mijnwezen heeft beraadslaagd over Kitchener s verzoek om een corps van 6000 man te vormen ten einde de mjjnen van den Rand te beschermen Men egt dat er lang over gediscussieerd is en dat hooge woorden gevallen zijn maar de beslissing wordt geheim gebonden Naar de Times uit Kaapstad verneemt wordt de schade door de Boeren toegebracht aan de mijn Kleinlontein ambtelijk geraamd op £ 210 000 het werk in die mijn zal binnen twee jaar niet hervat kannen worden en men zal het personeel dat reeds in dienst genomen was weer moeten afdanken Men weet dat volgens de Leipz Ncuest Nachr door de De Beert Company m a w door Bhodes een aanzienlijke som is uitbetaald te Keulen en te Berlijn om antiBoeren artikelen te leveren De Köln Zeit werd om meer dan een reden daarop aangezien maar verklaarde dat ij tot haar krokodlllen spiJt geen aanklacht van laster kon indienen omdat ziJ niet direct genoemd was Om na aan de verklaarbare smart van het Keulsche blad tegemoet te komen heeft de Berlijnsche correspondent van de Leipz Nenesten Nachr dr Paul Liman verklaard een aanklacht wegens smaad te zullen indienen tegen de Köln Zeit in de hoop dat daardoor klaarheid komt in deze zaak Liman herhaalt dat zijn mededeelingen ontleend zijn aan een niet voor openbaarmaking bestemd en voor slechts enkele personen ter inzage liggend vertrouwelijk verslag van de De BeersMaatschappij over het tweede halljaar van 1899 en voegen erbij Voor miJ ligt een beSedigde verklaring volgens welke het stuk bestaat uit een gedrukt boekje waarboven als hoold het wapen der Maatschappij staat in den vorm van de gewone Engelsche oUcieele stukken en dat de bekende cijlers bevat Het draagt de onderteekening Lionel Philips en bevond zich in het gouvemementgebouw te Pretoria Do heer die hot inii toonde is regeerings ambtenaar en heet Sluyter De mededeeling werd mij voorgelegd ongeveer in do volgende bewoordingen Kük wat bullie menschen ons land toch banja bedrogen hebben Met genoegen zal ik elk oogenblik rag een eed met betrekking tot miJn mededeelingen laten opleggen Verdere onthullingen behoud ik mij mensch u geven die kunt gij alleen als eene gave door Gods goedheid mt de diepte van uw eigen ziel ontvangen voor medelijden zelfa voor medegevoel Marie zijn uwe wonden nog te versch Laat uw hart tol God den Vader der barmhartigheid gekeerd zijn tot Hem die zijne kinderen lief heeft ook waar hij hun den beker der bitterheid toereikt Stel uw hart open voor Hem opdat Hij bezit kan nemen van uwe ziel ga Hem te gemoet opdat Hij uw hart kan vervullen met blijmoedig vertrouwen met hoop met Zijne heilige liefde Dat blijmoedig vertrouwen u van Boven geschonken zal het oog uwer ziel openen voor de onfeilbare gerustheid mijne moeder ïs gelukkig zij heeft het m den hemel beter dan op aarde ik mag de teerbemidde niet terugwen schen Dit verheffend beset knoope een vasten band tusschen u en onzen hemclschen Vader zoodat gij de zware beproeving tot eer van God gaat dragen De hope des wederziens zal uw hart met eene gave des hemels verkwikken gij zult in ootmoedig gebed uw leed Hem klagen daardoor gevoelen dat gij Hem steeds nader komt en in de lietde tot God uwe dagehjkschc plichten willen en kunnen volbrcngea gij zult steeds minder zelfzuchtig worden mijn dierbaar kind steeds meer voldoening vinden en weer vroülijk en gelukkig worden 1 Maak heden op dit oogenblik u zelve daarvoor bekwaam Vergemakkelijk u den zwaren gang zij ziet voor het eerst na den dood uw r moeder gehelde vrienden weder die gij een paar dagen geleden met eon hart vol vreugde in gelukkige levensomstandigheden hebt vaarwel gezegd Gu suit uwe eeni vriendin Clara von echter voor tot op het oogenblik van gerechtelijk onderzoek Over de vredesonderhandelingen in Peking worden do volgende mededeelingen gedaan De gezanten verzochten Tsjing en Li om de nota der mogendboden te onderteekenen en aan ieder gezantschap een exemplaar toe te zenden benevens een gezegeld afschrift van het Keizerlijk decreet waarin de aanneming van de nota wordt beloofd Eerst nadat aan dit verzoek voldaan is kunnen de mondelinge besprekingen worden voortgezet Do Chineesche gezanten mogen honne vragen schriftelijk biJ de gezanten inzenden dan zullen deze ze mondeling in een bijeenkomst met Tsjing en Li beantwoorden De Voss Ztg meent dat de Chineezen de vredesonderhandelingen ook zullen benutten om een regeling van het zendingsweJen te verkrijgen De onderkoning van Nanking heelt aan Tsjing en Li het ontwerp van oen artikel gezonden waarin die quaestie wordt behandeld Do onderkoning stelt daarin voor dat de mogendheden deze zaak tot een onderwerp van beraadslaging zullen maken De onderkoningen van Nanking en van Hankan opperen bezwaren tegen debestralflng der schuldige ambtenaren en tegen hot verbod van invoer van wapens De regeering der Vereonigde Staten heelt oilderhandelingen aangeknoopt met de mogendheden over de vaststelling van de schadeloosstelling die China zal hebben te betalen daar volgens een bericht van den heer Conger de gezanten te Peking het daarover niet eens konden worden üit Parijs wordt gemeld dat volgen berichten uit Singanloe Yoe bsien op 18 December onthoofd is op last der Keizerin De berucht geworden prins Toean is nog steeds in Ningbia Te Singanfoe zijn 30 000 man Chineesche troepen geconcentreerd Het Hof heeft nog geen enkele voorbereiding gemaakt voor den teragkeer naar Peking Verspreide Berichten FaiNKKUK De vrienden en aanhangers van August Blanqui hebben gisteren zooals dit te doen gebruikelijk is ten getale van driehonderd ongeveer voor de nagedachtenis van den revolutieman op het kerkhof Père Lachaise gemanilesteerd terwijl er drie kransen op zjjn gral werden neergelegd De gouverneur generaal van Indo China Feisburg ontmoeten die uwer moeder een warm hart heeft toegedragen en u met de volheid harer liefde aanhangt Denk aan haar smart als zij de tijding verneemt van ons zware verlies Haar vader zelfs de dokter heett er haar nog met over durven spreken de thuiskomst van haren eenigen broeder heeft reeds nadeeligen invloed geoefend op hare zwakke gewondheid Wy weten allen Marie dat er geen zware storm noodig ii om deze teedere bloem te doen knakken op haren stengel daarom mijn kind moet gij haar tot iteun zijn Beheersch u zelve denk niet aan het eigen Ik vergeet den weedom van uw hart toon u gelaten tegenover de heve zieke opdat zij gesterkt worde aan uwe kalmte bij het vernemen van de droe e tijding die haar f ngevoelige ziel met langer gespaard kan blijven Dat zal ik vader dat zal ik I antwoordde het meisje op zachten toon heb wat geduld raet mij Terwijl gij sp raakt is mij een zware lai t van de ziel gewenteld Bij bet verscheiden van mijne onvergetelijke moeder wa het mij als kromp mijn hart meen en btj haar heengaan was het mij zoo ledig zoo koud en doodsch Uwe woorden vader hebben mij verkwikt en verwarmd ik begrijp ze ik onttrek mij niet aan hun iiivbed ik beset hoeveel het waard is dat ik nog een innig geliefden vader beminde broeders en zusters de vriendschap van edele menschen bezit Zij stond stil en vouwde de handen als bad zij met tranen in t oog doch tegelijk van de edelste aandoeningen bezield sloeg zij den blik ten hemel en fluisterde Vader ik voel de koesterende warmte van uwe vriendelyke zonj ik Doumer komt eerlang naar Frankrijk terug en misschien komt men dan wel een en ander te hoeren wat duister is gebleven ten aanzien van de kortelings gerezen moeilijkheden Het dossier van de Dreyfus zaak behoort tot bet verleden de geheele berg documenten door majoor Carrière overgebracht naar den raad van herziening met de behandeling van Dreyfus cassatie aanteekening belast waar alles ter griffie gedeponeerd was gebleven wordt in verband met de amnestiewet uiteengehaald Allen getuigen i kennis gegeven dat zij de door hen ter beschikking gestelde stukken kennen terugvragen aan de griffie Reeds is Louis Brnyerre het bewuste schietreglement weien terugvragen ten aanzien waarvan zooveel gewreven en geschreven is Nu lord Roberts de man van den dag is hóewei Reynolds Journal nadrukkelijk betoogt dat hij in zjjn zending naar Znld Afrik gefaald heeft wil man te Waterford in Ierland de oude Fransch Protestantsche kerk laten restanreeren waar het stoffelijk overschot van des nieuwen graven voorvaders rust In het geheel zou dat zaakje een 3660 pond kosten doch daar zou men dan ook kans door hebben op oen visite van den opperbevelhebber van Engelaud s leger na de soesah der receptlën Itati Van Rome nit wordt officieel melding gemaakt van de aanstaande verloving van prins George van Griekenland met prinses Xenia van Montenegro de zuster van de koningin van Italië Na ziJn hnweljjk zon de jonge man vorst van Oreta worden geheeten wat heel wat mooier staat dan commissaris generaal 1 BINNENLAND Bii de Maatschappij ot Exploitatie van Staatsspoorwegen bestaat het voornomen om in te voeren een speciaal tarief voor onderwijzers die zich voor de land en tuinbonwacte lager onderwijs wenschen te bekwamen en daartoe cursussen volgen in land resp tuinbouw gehouden door rijkslandbouwleeraren Op vertoon en tegen afgifte van een door het hoofd van den land en tuinbonwcursus geteekende verklaring dat de aanvrager den cursus zal volgen wordt hem maandelijks tegen betaling van 11 een kaart algogoven voor vjjl reizen heen en torng derde klasse tusschen de meest nabij de plaats van inwoning van den onderwijzer aanschouw uwen helderen hemel en roem in de zekerheid dat daar boven de blauwe lucht in den hooge een getrouwe Gt d woont een Vader wiens eiyrendom wiens kind ik ben Ja I bij U in uwe hoede is mijne moeder wel geborgen daar wacht zij om tot een eeuwig samenzijn Ik wilde gaarne iets goeds doen een offer brengen met die woorden wendde Marie zich weer tot haren vader opdat God met welgevallen op mij nederzie Kind riep de predikant terwijl hij met eenblik van ingenomenheid het ontroerde meisje aanzag God heeft u den rechten weg doen vinden mocht Zijne goedheid uwen voet danrop vastzetten Zonder zorg verbeid ik het onderhoud metCiara von Feisburg Wij hebben voor anderen voor onze medemenschen te leven Üns zelven te vergeten ziedaar de eerste sport op den hoo gen ladder waarlangs wij naar Boven naar den Hemel komen bij onzen barmhartigea Vader die in de hemelen is Zij kwamen voor het kasteel de Graai von Feisburg heette hen hartelijk welkom hij gat ronduit te kennen dat het bezoek van het jonge meisje hem m hooge mate aangenaam was Waarde vriend sprak de predikant ik hebmij door Marie doeu vergezellen omdat ik hetna ryp beraad goed oordeelde dat zij zelve Clara met haar verlies bekend maakte Wij vermijdendaardoor eene nieuwe aandoening als de vriendinnen elkander na de smartelijke gebeurtenisweder zouden zien ii ordt vervolgd