Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1901

Directe SitourweRverblndlngen met GiüVbi Wlnterdleast 1900 AjinsevangeD 1 October Tyd vas 6rcaiwick 1 l BODOA ROTTE RDAMfi var H d r oud 6 6 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 14 9 88 9 67 10 86 11 0 U tt IJ l 1 68 1 97 8 18 3 80 S J 4 SS 4 64 6 1S 6 18 7 17 T 86 1 44 8 14 J IT I 8S t 10 t lO U l 40 U Moordreoht door 7 18 40 11 09 1 5 01 I4 j 10 19 Sieuwerkerk 7 88 8 60 11 19 l IO 5 11 8 84 10 80 O polle 7 86 8 67 11 86 1 17 5 18 a 4l J 10 87 aotlOTdtn M 6 857 44 9 06 9 19 9 46 i 10 18 10 66 11 86 11 50 U S4 1 Ï6 3 39 S M t oj 6 7 5 4 6 39 7 47 8 07 8 9 8 56 9 8 10 80 lli 4J 11 01 11 4J RotterdamD P 8 09 64 11 18 1 68 6 10 7 48 S 46 11 81 RotHrdam B 9 08 10 08 11 J6 0 6 80 7 67 11 48 Allxn l n 8 U H Eitt ln l tol i Op tm è ii n 1 1 Umi Mui 4 d Oiu i nJugKih r toi hil tton r i S kl rknjgb u toj ibl rnktpriji ff llolUntelu poor i Biti iu pl i t k iit l Uni mad M i B f B0TTK DAlt 90DDA in to g i Kotterdm Beur t 41 7J8 i40 w t t 1 80 48 r 4 i 6 17 9 18 lO Jl Rotterdam D P BS 9 48 l 1 54 4 47 1 41 S JT 9 46 10 81 JlotterdMtt M 4 48 5 80 07 7 18 7 4 9 18 9 47 10 1 11 8111 46 18 10 8 14 8 4 1 45 4 iS 4 14 5 15 6 04 5 S9 05 7 6 8 J 9 8 Oipoll 1 t t 1 4 I 48 4 44 a Sv PT 48 Ki uwerkMk B Ol B 61 S W S S1 6 46 9 53 Bloordreeht 5 116 04 J r 10 4 3 03 6 6 51 l i os 9oiid 6 17 6 10 6 88 7 89 8 04 84 9 00 9 8 10 08 10 1 10 40 U B 1 0 H Hl 1 09 03 8 J 06 4 6 184 5 07 5 18 8 41 6 84 7 13 7 16 I0 18 9 47 111 09 lO U 11 i AllM l Uu It b Ul 11 t r mlUt t op 6 Ü l Ti taa attt nk a w a i B HoUindwk tpoor L lilr luppUairiibmqi n di Com agaIi ia W lm Oli 0 0 U D A 0 Irl N H A A ij f 1 reru 4 l Goud 71 8 87 8 M ll 9 S1 10 00 10 1 10 B9 11 89 18 18 18 58 1 S8 8 81 3 46 4 19 4 50 6 86 F 49 C it 7 0l 8 9 M7 9 53 9 56 10 18 10 43 11 1 Z M0h Moerc 7 88 Ut n n 1 10 M 3 10 08 8o t rm6 r Z g 7 8 9 H J JJ 618 8 84 10 17 VoorbuK 7 58 9 1 U M B 7 58 E = 10 89 iHagfc 7 88 9 08 19 9 88 9 41 1 8 10 46 11 41 1 0I U 4B U BB 1 4 48 4 15 4 4S B 81 5 6B 6 15 6 49 7 W 8 43 8 1 4 11 19 10 34 10 46 U ll 11 67 i 1 ac li l v r H 1 S7 1B 3 18 4 38 I 63 6 8 7 10 7 S8 8 l 11 87 11 06 8 3 J 25 1 1 5 1 8 40 8 J 11 7 88 6 43 11 01 l M 8 08 3 4 5 94 80 7 00 7 54 8 I8 i sa I 11 46 Ha 6 S 6 04 7 0 7 15 7 89 s l 8 65 9 01 44 10 11 lOB 105 l jl l SO 8 0 7 4 M U5 4 87 BJ 6 7 1 7 1 7 6 M8 9 51 10 o Voorburg 5 8 J V l j ss S 3 lO u Zoel rm Zc ü 5 68 Z ol 8 01 B T 54 10 88 nh Mo 08 o inn i 1 V li 13 l 34 US09SS4 4 4 48 5 81 4 4 7 B7 S1 5 09 8 8 8J 10 33 111 69J li iU rt at Wta l 8i toi H o lk i 11 1 8 kl k l l B kl pl W o o u t i I o V M i ittuh loaU 6 9 11 8 31 vS3 10 S0 0 U 0M 10 S6 J JB 07 43 5 9 96 8 45 Bl O i 1 37 11 06 ra t W 8 01 8 51 9 1 10 10 11 04 18 48 11 57 1 57 3 16 4 U 5I 6 O S Oifl 44 9 35 10 3 Il OS 11 69 iAoi t C 8 Ï IS 9 37 10 IB 11 1 103 1 10 18 S 40 4 JT 6 1 6 4B 6 8 3 10 0 11 16 18 14 i B 6 tD 84 7 46 8 16 9 07 tt 10 14 10 59 6 86 ll U 6 48 8 S8 ll 84 6 03 7 4 18 8 6 9 S 10 1410 49 11 47 U 3 1 6 8 7 1S 8 10 8 16 9 13 9 81 11 16 H 7 U 40 9 8 t l0 8 34 4 4i 6 116 81 7 09 8 10 9 61 Am W 5 14 6 47 7 S0 8 i 8 4v 9 81 46 11 80 1 4 1 06 H 81 3 4 6 0 6 33 6 36 7 16 8 2B 10 06 7 0 t 7 31 18 9 19 9 9 1 1 18 10 34 l Bll 6 28 1 18 4 34 B 47 7 1 7 B4 8 09 9 1 U Ji i f t s 6 18 61 7 47 8 8 9 J0 10 10 10 6 W M IS O 1 48 S d 19 1 i 41 6 41 6 07 6 41 8 09 9 87 10 88 11 55 1 7 4 9 5 t 8 17 10 41 1 B 4 88 1 48 7 08 7 84 6 S0 i 0 9 10 41 1 B 4 88 9J6 66 10 64 11 17 ll U ll Bl 8 1 K 40 S li 4 4 5 10 11 7 4 T 4i t l S9 10 07 11 18 gelegen stations van de 8 8 of N C S en het station der plaats waar de cnrsos geTolgd wordt Deze Vaart moet voor elke heenreis aan het station ter atatempeling worden aangeboden welke afstompcling ook voor de terngreis geldt Indien by lietiinde eener maand minder dan vijf reizen als hierboven bedoeld met de kaart zjjn afgelegd wordt by ternglevering dier kaart looveel malen f 0 20 terugbetaald als er minder dan vyt reizen zjjn volbracht In de welbekende fabrieken van de firma C J Begeer te Utrecht znllen herinneringsmedailles worden geslagen by gelegenheid van het huweiyk dor Koningin Voor deze medailles leverde Pier Pauder de modellen zoodat men heel wat verwachten mag Intasschen heeft de firma ook een meclaille van eigen vinding vervaardigd Ken exemplaar daarvan ontvingen we en het ziet er zeer eenvoudig maar smaakvol uit De Nederlandsche Maagd die haar band zegenend over bet vorstelgk pa r uitstrekt aan dé eene zyde de beeldenaars van de Koningin en den aanstaanden Prins Gemaal aan de keerzgde De bewerking is inderdaad zeer fraai do beeltenissen zyn zeer goed getroffen en door de noodige soberheid te betrachten de traditionecle lauwerkrans byv die op büna alle medailles voorkomt ontbreekt hier gelukkig is het effect verhoogd Eiemplaren in brons van deie medaille zuilen ter beschikking van gemeentebesturen worden gesteld om op school uit te deelen de jeugd ontvangt dan een fraai geschenk Biykena door President Krnger ontvangen telegrammen worden in bet buitenland en vooral in Duitaahland nog steeds vergaderingen gehouden blgk gevende van belangstelling in den persoon van den Staatspresident en in de zaak der Boeren Zoo deelt de heer Van Boeschoton mede dat er een telegram ontvangen is uit Kaiserslantern meldende dat daar vergaderd waren ongeveer 8500 personen die hun warmste sympathie uitspreken voor ZHEd en tevens den wensch dat de jongste overwinningen der Boeren mogen verdnl beleu of verdriedubbelen opdat de banier van vrgheid en onafhankelgkheid spoedig en voor alle tyden over de beide republieken moge waaien Een telegram van dergelgken inhoud kwam van een vergadering van ongeveer 30OO personen te Neustadt Ook gaf men nog kennis van een monstervergadering welke zou worden gehouden te Dresden Gcmeng cle Berichten Uit Amsterdam meldt men De staking der bootwerkers is geëindigd In de vergadering van Zaterdagavond bleek de groote meerderheid geneigd het werk op te vatten onder de door de werkgeversvereeniging vastgestelde l onregoling Gistermorgen is do arbeid dus hervat aO da Oudew Wa rd Itr lll UlrBchl Wo reien Ouddv o tada Gisterochtend heeft in perceel Nienwmarkt te Amsterdam een felle brand gewoed die de beide boven en zolderverdiepingen grootendeels verteerd heeft In het huis wordt een winkel gehouden van bedden en kleedingstukken toebehoorende aan den heer E L Dias dio met zyn gezin tevens het achterhuis in de insteek bewoont Het eerste bovenhuis wordt bewoond door de familie Streep de derde door de familie Breebaart Het was ongeveer zes uur gistermorgen dat de bewoner Streep in zgn huis brand ontdekte en dadeiyk de andere bewoners waarschuwde Alle bewoners waaronder een aantal kinderen konden zich gelukkig nog intyds redden maar het was een vreeselgko toestand voor hen half gekleed in den tjzigen wind te worden gezet De buren betoonden echter alle menbchlievendhcid en namen de uit hun huis verdrevenen by zich op Toen de brandweer ter plaatse kwam stond boven alles door den sterken wind aangewakkerd in lichte laaie De brandweer had een zeer moeiloko en bovendien gevaarlgke taak Ter plaatse gekomen zeide men haar dat er op de zolderverdieping nog kinderen moesten zgn want in de verwarring van het oogenblik had men niet zoo dadeiyk alle bewoners byeen Maar het brandde boven ZÓ6 fel dat er in de eerste oogenblikken geen denken aan was de zolderverdieping te bereiken Men begrgpt dat alle nieuwsgierigen en vooral de families die de zaak meer direct aanging in groote spanning verkeerden gelakkig bleek spoedig dat alle bewoners het gevaar ontkomen waren De groote tegenvaller voor de brandweer was dat de Vechtkraan die juist voor hot perceel lag dik bevroren was zoodat deze met geen mogeiykheid te openen was de slangen moesten daardoor naar op grooter afstand gelegen kranen gebracht worden maar daardoor duurde het langer dan anders vóór men water kon geven En toen eenmaal de kranen en stoomspuiten aan het werk waren kon men flink aanpakken maar bleef de taak voor de rappe gasten gevaarlyk in de eerste plaats omdat het houden der slangen door de felle koude leedsmoeilyk was en bovenal doordat het levensgevaariyk werk was over de daken en langs de goten te gaan daar het water bykans onder het spuiten bevroor Gelukkig had de brandweer ook geen persoonlgke ongelukken te betreuren Gelgk boven gezegd brandden do bovenverdiepingen geheel uit en bekwamen woning en winkel des heeren Dias groote waterschade Naar men verneemt waren alle bewoners verzekerd De commandant der brandweer had zelf het moeiiyke blusschingswerk geleid nog by tienen was de branclweer echter onder leiding van den hoofdbrandmeester J Jj dowyks bezig haar arbeid te voltooien De oorzaak van den brand ia vermoedeljk dat een nachtlioht in de woning van Streep te dicht by don houten wand heeft gestaan en deze vuur hoeft doen vatten Hbl i Op de rivier van Kotterdam tot zee begint zich zeer veel licht drytys te vertoonen wat voor de op stroom liggende stoomschepen en lichters eigenaardige moeilykheden oplevert Eenige lichters gingen veiliger ligplaats innem n Voor kleine vaartuigen wordt het ys hinderlyk 11 00 De wegen van den IJsbond door de Knmpenerwaard zyn veilig verklaard Over al zgn handwyzers geplaatst die deschaatsenrgders voor v erdwalen behoeden Naar de Times meded elt gist het onder de ktudeerende jongelingschap te St Peterabnrg en is het tot een ernstige uitbarsting van ontevredenheid gekomen pnder de studenten van de universiteit te Kiet Met gewone luwheid hebben de politie en kozakken de ruht hersteld Niet minder dan 450 bludenten arme jongens zyn gevallen onder de bepalingen van de wet van Mei IB99 en als gemeen soldaat in het legar gestopt Tot groot ongerief der reizigers van den sneltrein van ISonnchem naar Eotterdam kon de machine in laatstgenoemde plaats geen water innemen daar alles bevroren was Toen werd nog langmaam naar Sliedrecht opgestoomd en ook daar hetzelfde gebrek Met moeite bereikte men Fijeiioord w iar gelukkig water gevonden werd De trein kwam ongeveer een uur te laat te Kotterdam een teleurstelling voor de vele reizigers die verschillende aansluitingen misten In een onbewoond huis op don singel te Amsterdam de eigenaar was overleden zyn inbrekers aan den gang geweest Door het sousterrain binnengekomen werd eerst keuken en keMer bezocht en toen do daarboven gelegen kamers die het volgens de Tel deerlyk moosten ontgelden Allerlei voorwerpen werden geitolen schilderyen gouden en zilveren voorwerpen candelabres en allerlei kleinigheden Do inbrekers hebben ook een zeldzame verwoesting iii de verschillende kamers aangericht Prachtige linnenkasten en scbryfbureaux werden lettcrlyk verwoest en doorzocht kasten in de muren opengebroken ledikanten en beddegoed opungesneden en alles wat in manden enz in het sterfhuis ingepakt stond doorzocht Een brandkast werd omgetrokken blykbaar met het doel ze aan Ie achterzyde te vernielen Naar het sohynt waren de dieven in het bezit van een sleatel zoodat de kast kon worden geopend Jammer voor de inbrokers vonden zy geen geld wel een verzameling familiepapieren die alle werden verscheurd en over den grond verspreid Dit hebben de dieven trouwens in al de door hen bezochte vertrekken iti toepassing gebracht Gordgneii werden zelfs onnoodig afgerukt en aan flarden getrokken Antiek glaswerk dat nog il ruim aanwezig was werd vcrbryzeld Ofschoon er geen enkele aanwgzing is van de dieven en voorloopig nog niet is op te geven wat er by de e brutale inbraak eigenlyk wordt vermist zyn door de politie reeds dadelgk de meest uitgebreide maatregelen genomen om de bedigvers van dit brutale stuk op te sporen Nog een tweede misdrgf werd gepleegd in perceel 64 aan do Leliegracht bg de Prinsengracht in de woning van de familie der K eveneens onbewoond door sterfgeval Ook hier drongen de dieven binnen door de deur van het sousterrain doorzochten alles forceerden de brandkast en braken eenige kasten open 7 00 i 53 f Ol 36 10 06 I0 4 7 84 S 11 07 9 Ja Maar hier was door de familie alles wat waarde had vrgwel geborgen Aan boord van het Amerikaansche oorlogsschip Barflleur liggende in de haven van Hongkong is muitery uitgebroken De matrozen wierpen de mikpunten dor scheepskanonnen over boord daarmede het schip momenteel feitelgk weerloos makende Hoewel de overheid de zaak ract de grootste terughoudendheid behandelt meent men te weten dat de ontevredenheid aan boord het gevolg is van het onthouden van hun deel in den buit van Peking aan de Amerikaansche matrozen ook over de noodeloos zware discipline aan boord Bg een gevecht dat aan boord heeft plaats gehad is een luitenant gewond Men schgnt het oproer bedwongen te hebben van de bemanning zitten 40 of 50 in de yzers al de overigen hebben echter nog geweigerd de bevelen op te volgen VOOR DE BOEREN Voor de vrouwen en kinderen der krygsgevangen Boeren en voor de Boeren krggsgevangenen te St Helena en Ceylon zyn uit verschillende plaatsen van Nederland en uit België en Frankrgk eene groote hoeveelheid geldelyke giften en goedoren als kleeren versnaperingen tabak boeken dekens enz aan het Middelburgsche comité geschonken zoodat door onze expediteurs de Vries Co Door mevr Koopmans de Wet werden 12 Dec uit naam van het Middelb Comité drie groote kisten gezonden naar de zieke gevangenen te Greonpoint en te Simonsbaai Door het sub comité te Parys dat zich ia verbinding ge steld heeft met het damescomité IjC sou des Boers aldaar werd 18 Dec een kist inh 134 kleedingstukken voor do vrouwen en kinderen naar Kaapstad gezonden voor mevr Koopmans do Wet Te Zwolle en Gorinchem vormden zich sub comités terwyl de kleeren door mevr Wnczklewies aangevraagd op de gewone wijze door het Middelb Comité naar Kaapstad gezonden worden Alle goederen onder het merk M C op te zenden aan de expediteurs De Vries Co Euyterkade 100 Het comité bericht tevens dat het gaarne meerdere goederen en geldelyke giften voor de vrouwen en kinderen der gev Boeren en voor de krygsgev te Simonstad St Helena en Ceylon in ontvangst neemt Blykens een ingekomen schryven van de heeren dr G van Houtum P Postma en P S Rou 8 December door het comité ontvangen zijn bgna alle keijgsgevangenen zeer behoeftig Gevraagd worden voor de krygagevangenen aldaar tabak pöpen sporthemden havermout en schoolboeken voor lager en meer uitgebreid lager onderwgs beginselen van Engelsch Fransch en Duitsch en bgbels psalm en gezangboeken enz Voor de krygsgevangenen te St Helena worden gavraagd tabak kleeren ondergoed en bovengoed conserven sigaren postpapier inkt muziek voor viool en voor mannenkoor een goede viool en een alt viool Ook voor de officieren aldaar worden kleeren tabak enz gevraagd Het comité ontving tevens 15 Dec en 4 Jan brieven van mevrouw Koopmans do Wet waarin opnieuw dringend gevraagd wordt om kleeren etc voor de vrouwen en kinderen Kinderkl zyn hoog noodig scbryft mevr Koopmano ook voor heele kleine kinderen de vrouwen hebben niets voor hunne kinderen Verder vraagt mevr Koopmans wollen en katoenen kousen liefst zwart 3 grootten katoenen hemden iiaohtponnen pantalons voor vrouwen handen zakdoeken lakens sloopen wit linnen ook ongemaakte stof voor kleeren voor vrouwen en stukken üanel etc zoodat de vrouwen er van kunnen maken wat zy noodig hebben Mevrouw Koopmans verzoekt tevens dringend goederen eu versnaperingen etc voor d krijgsgevangenen te Simonstad en te Oreenpoint vooral voor de zieken aldaar Het comité gaarne deze goederen vragende bericht dat 4e eerstvolgende zendingen naar Kaapstad Ceylon en St Helena 10 en 17 Januari en zoo veel mogelyk iedere week plaats vinden van uit Amsterdam Alle goederen gelieve men onder het merk M C mot opgave van de plaats der bestemming en van den inhoud te zenden aan de expediteurs en cargadoors de Vries Co de Snyterkade 100 Amsterdam Vracht en onkosten komen voor rekening Tan het Middelburgsche Comité Moge wy opnieuw door üinke zendingen onze Z A broedera en hunne vrouwen en kinderen ook hierdoor onze sympathie doen blttken en hun nood en ellende lenigen Do Bossche correspondent van bet Hbl Bchryft In een myner brieven maakta ik melding van den optimistischen geest der Brabanda l die zich onder de tegenwoordige treurige omstandigheden niet verloochent In de vergadering van krediteuren der N Brab Bank op Woensdag had t soms meer van een feestelyke vergadering dan van een byeenkomst tot overleg in zake een hoogst emetige en droevige zaak Nu begint echter de reactie in te treden de veel te rooskleurige voorstellingen over bet lot dat hen krediteuren te wachten staat beginnen donker getint te worden Het vooruitzicht dat de aandeelhouders misschien alles kwyt zullen zyn de onzekerheid of niet by nader onderzoek toch nog kwade trouw zal biyken en dan een faillissement zal volgen begint velen te benauwen Allerlei namen van krediteuren en debiteuren onder dezen vele geestelyke inrichtingen van liefdadigheid de vereeniging Vincentins a Paulo enz worden besproken on een geest van neerslachtiglteld die zich 0 a openbaart in het Weinige publjek by verschillende vermakelijkbeden wint hoe langer zoo meer veld Het grootato vaartuig dat in het aanBtaande seizoen onder Nederlandsche vlag aan de haringvisschery zal deelnemen is oen Franscho logger dezer dagen door den heer 0 M de Jong van Vlaardingen te Boulogne aangekocht Deze logger kan Wp ton haring bergen en wordt op Fransche w ü ter haringvisschery toegerust hy zal met 150 k 200 netten visschen en de bemanning zal uit ly koppen bestaan STADSNIEUWS GOUDA 8 Januari 1901 De metselaarsvereeniging Onderiing Hulpbetoon hield gisteren in de acbterzaal by den heer G Tuythof een algemeene vergadering Als voornaamste punt der agenda was een reglementswyziging Besloten werd artt 22 en 33 te doen vervallen en art 8 te wyzigen en wel dat de gelden der vereeniging voortaan in de Nütsspaarbank zullen belegd worden De naam Met8eIaarsvereeniging werd ni veranderd in Metselaars en andere Takvereenigingen zoodat nu elk werkman zich kan aansluiten Medegedeeld werd verder dat de kas zich in een goeden toestand bevindt en de vereeniging goed werkt ATJEH Bü het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 5 dezer gedagtoekende telegram van den gouvernenrge raal van Nederlandsch Indië I oor geweldige overstrooming byna geheele Pidievalle ter Noordkust van Atjeh geteisterd Bivaks ondergeloopen Voel vivrea en uitrustingsstukken verloren Menschen en wapens gered Houten bruggen weggeslagen Veel vee verdronken en veldgewassen vernield Vyfhonderd meter van den spoordyk tu88cben Sigli en Padang Tidji weggeslagen ESstgebrek wordt niet gevreesd Stct ülcnvre Parapliiie § Nieuwe DA SSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOÜVEAUTit S A VAN OS 4z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Êelephoon Xo tl Hciirs vaii tiiislenlaiii 8 JAN Vfkr Slotkrt l lMU ANU CrI Ned W 8 8 81 81 98 98 dllo dito dllc 8 9311 1 dito dito dito 8 98 Hoiia a übl Qou ll 1881 93 4 100 Italië Insefar Tini 1869 81 5 88 OoaTlNft Obl iD papier 1868 I 8311 dito iu liver 1868 6 88lV Po TUQAL Ohl mut coupon 8 a ii dito tiokol S 4 ElsLAKs Obl Binnenl 1894 41 65 duo OeooDs 1860 4 961 dllo bi Roths 188 4 9C dito bil Hop 1889 90 4 96Vi d tu IQ KOud leeo 1863 6 ditn dito ditu 1884 B 101 Spanji Porpfl chuld 18S1 4 67 I 57 Tv K lj Oepr Couv leen 18U0 4 92 Ge leeninKseneD 88 j fiec loeuiii Mn O 86 1 Zoiu ArH Rp V oblg 18 Mliloo Ub it 8oli 1890 6 10 I VlNKiosiA Ohl 4 onlwp 1881 34 V aT DAH ObU tieii 1895 3 900 t BoTTllBAH Sled laeu 1894 3 91 N D N Afr H ndel ind 99V Arond b T b Mg CerllSoaten 31 Deb Haalubappy dito 485 Am Hypotheekb paudbr 4 Oult Mi derVor leiil a nd 65 Or Hypolheakb pandbr 4 lOS 1 NoderlBud ilie bink aaod 904 Ned HnadelmaatBch nito 154 N W k Pao Hyp b pandbr 8 9 Rolt Hyiiotheekb p D lbr 41 Utr Hypotheekb dito 4 OosTiNa O st Hong baok aaod 8 RUBL Kypothiwltbauk p odb 5 110 AuuiA Sqnl hy poth paadb 4 O Muir L B Pr Lim er 6 89 N D HoU U Jpoor w Mij nd 1141 Mij tot Etpl St Spw aant 10 Ked lud Spoorweg m aand S 4 Ked Zsid Afr 8pm aand 6 iS5 dito dito dito 1891 dllo 6 I 100 TAU Spoor 1 U87 19 B 11 1 8 1 56 Zutd Ital Spwmy A H obl 8 I 56 PoL N Warsohaa Weonea aaod 1 ISl t RuLGr Ru Spw M i d I bl 1 97 Fatln Che dito aan Iw n aD dito aand 5 I Kunko di nd 6 1 98 ditoti AM Sp kap opl 4 lOO l Ambbika Oen 10 oblii 4 1 100 Ch c k Morth üii o il s U4 dilo dito Wm W pr C atn 1 Den orkRioQr bl en ter obl 141 Ulinoia Central oil m oert v a 5 Louisv liNa hnlliCeri aiid 4 105 76 Mexico N Bp Hij let v aand 74 mB Kain 4pCl pref liyp 104 N Totk Outaaio k WoBt Bdn i o 37 Fenn dto Ohio ohhi an6 Bi i OregoD Calif lehyp ingou i OPRUIMING der EESTEERENDE MANTELS COSTUMES Bloiisen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde pryzen D SAMSOM Posterijen en Telesraphlc Benoemd 1 Jan Tot bureelambtenaar der posteryen on telegrapbie 3de klasse ten bureele van den Inspecteur der posteryen en telegrapbie te 8 Hertogenbosch J G van Aken 16 Jan Tot hoofdbrievenbesteller te Schiedam L van der Have thans adsistent te Rotterdam Verplaatst 1 Jan De klerk der posteryen en telegrapbie 2de klasse A Zeylstra van Amsterdam telegraafkantoor naar het postkantoor aldaar 16 Jan De adsistent H Smids van Leeuwarden naar Goes Bevorderd 1 Jan Tot commies der telegrapbie Iste klasse de commies 2de klasse P C van Dortmondt te Amsterdam tot commies der telegrapbie 2de klasse do coamiezen 3de klasse H Willemsen te Tiel en A B Weenink te Amsterdam tot klerk der posterye en telegrapbie 1ste klasse de klerken 2de klasse J H Weeda te Schoonhoven G A Crince te IJzeudyke mej L C C van Hove van het byposten telegraafkantoor Flnweelen Burgwal te s Gravenhage 6 J E Meyer te Vlaardingen postkantoor en A Pyper te Alkmaar telegraafkantoor Eervol ontslagen op verzoek 1 Jan De klerk der posteryen en telegrapbie 2de klasse mej B J Baronnesse Van Dedem van Driesberg 1 ebr De directeur van bet postkantoor te Breda A van Walsem Ontvangen 8 Dec De brievengaarder te ZuidBeyer land C C Alberti 24 Dec De brievengaarder te Noordwolde A Schurer Vacante directie Postkantoor te Breda Jaarwei de f 2900 en vrye woning Pensioengrondslai kan nog niet worden opgegeven Sollicitaties in te zenden v6ór 25 Jan a s Burger lijke Stand GEBOREN 5 Jan Tennis Cornells ouders ö Reparon en J Kruyt C Wynand ouders J Rietveld en M Klein Gerarda ouders W Laurier en H M Straver 8 Adriana Marrigje ouders P Vlok en M van Garderen OVERLEDEN 5 Jan T J Kousbroek 17 j E D van Klaveren 69 j C H Steenmeyer 69 j 6 G J van Leeuwen 4 j C M Verhart 2 m J de Rek 80 j 11 m Veemarkt te Eotterdam Dinsdag 8 Januari 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijlen waren voor ie kwaliteit 35 ae kwal 3a 3e kw ihteit 3g cent per half Kilo Magere obsen melkvee en vaarkoeicn goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer lej kwaliteit 30 ide kwaliteit a8 3de kwaliteit a6 cent per halt Kl Stieren redelijken aanvoer D handel was in vel vee Vette kalveren en stieren en melkvee vlug prijshoudend Vaarkoeien traag Ai vi iiTKrNTii i i Heden overleed in den ouderdom van 69 jaren onze harteiyk geliefde Vader de Heer CIIIIISTIAAÜ HEIRIK mMMUU in leven Apotheker alhier Dr F G J STEENMETJER E P H SXEENMEIJEE Git j i i Heden overleed HARRI6JE OSKAM Weduwe Babtiaas vak der Ham oud 76 jaar in bet Oude Vrouwenhuis alhier üit aller naam A NIEMAN Oproeping VAN Bierhandelaran en Mineraalwaterfatrikanten te GOIJD4 Woensdag 9 Januari s avonds 3 li uur Café SGHAAKB KU ten einde oprichting der Vereeniging te verkrijgen en em definitief Bestuur te kiezen NAMENS HET VOORLOOPIG BESTUUR fl u Hi bott uuchiddrloti n mftklulyliiU po 4 nldd l voor Heerea en Tooral dam s en KlD tericboenwcrk Il de Appretusr van C M llllllir L Ca B rllii 8 utli Str 14 Menlemtoel üiLv op neam n fabclekemerk Varkrygkav by HifrH Wliikallari In ttkoiNwerfc gilanUrlM Hlif ii i nt a irul lloelly wu m Arun Meetings Cougretêen Jtyla H elteu ter beteugeling van het DEANEMISBEUIE voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel KI HliH I kan iedereen zyne eigen familie van de drankellende bevryden zelfs buiten medeweten der lyders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma 1 JOSKPHUS tteu Kaag r Pain Expeiler Dtrtig JU wordt dit middel met vemuuflod saaoes k pynitiUaDda inwrqTUK HOgaweod t K n RheiuutUtJfah tVwkowü md pijD Haitnud ip ntdiH i dwt TvrtrauvMi 4p M bbritkimuk Amk T in da meett wothekta Te AniitArdiuo bd Uloth atban T n Ttiyü D Bandera l4ft Wnt M ttftïiaiii Aleuw oDovertroften Trof Dr I iebers wolbekond ll 0W K2ACaT BLIZ3B Alleen elit mat FabnekimeTlc tot voortdurende radicale en i sflkere genezing van alle nelfa JSH de meest hardnekkige xenuW Kn Miekteiif Toorat ontstaan door ESJJSJii afdwalingen op jeugdiguo leeftyd Totale genezing van elke zwakte Blee ïüclkt Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjja slechte apysvertering Onvermogen Irapotenz Pollutione enz Uitvoerige proBpectoasen llrijlprr eBch fl 1 fl ï fl 8 dubhal fleacli i f Cf nfradTlepÖt Matth v d VeKto Zaltbomrael l poti M Clébaii Co Kotterdam I l Happel s Gravenhage 1 Ilalramatts du JotiK OtD Rotterdam I Wolff Co TTOuda rn bü alle dropfiaten Oiyiérgeteekende beveelt zich beleefd aan vooT dp levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS yoor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels on alles wat tot hef koksvak behoort desr rlangd met byieveiling van servies zilver tafellinnen enz en z Aanbevelend irerard Pinksen hier Cuisii Westhaven 182 VAN Blommestein s Inkt is proofonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND EENISBEFOT TAN THEE flei wordt verzocht op t EUK te letwu OIT HBT MaOIïUN VA MJ RAVE SWAAY Zü E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van ri iaee en em hal en een Nec om met vermelding van Nomraer er Pry8 voorzien van neveuataand iMerk volgens de Wet gedepo neprd Zich tot de uitvoenni van geeerde orders aanbereleode 1 BREEBAART LZ