Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1901

t Oonderdag 10 Janiiarki 01 SOste Jaargang No 8307 mmm miuwï I ieuw8 en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon Ko M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centtn iedere regel meer 10 Centen Groote letteis worden berekend naar plaatsEUiinte Iiuending van Advertentien tot 1 uur des luidd Tfiefoon n tt De itg a e dezei Courant geschiedt dagel jks niet uitzondeiiiig van Zon en Feestdagen De pnj8 per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommors VTJF CE TEN GeljroedersSTEElTSMA Bloemisten Tiirfslngel 77 en 78 Struik en Sta mr o sen OP BOTTEL PRAOH J WAAR steeds voorhanden Itloomen uil t Zuiden TELEPH No 114 Tc Huur or Te Koop om terstond te i nvaarden twee naast elkander staande praclitigs Pakhuizen gulegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te berragiMi Lange Tiendeweg D 29 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ eliriiiiM iir assclierlj H OPPEIVilEIMEB 11 Krvlihrtlf Botterdnm t i br Tot tt rd d or M den Koniiii der Belgen tloofdilepflt voor GOUDA de Heur A VAN OS Az Stwelalileit voor het toornen en verven van ille Hoeren en Uameigarderoben l oolr alle Kindergoederen bpeciale inrichting voor het itoora n van nluohemantel veeren bont eat Gordflnen tatelkleeden eni worden naar d nrenwsto en laatete methode geverfd Alle goederen hetm gestoomd of iievertd worden oueohadelflk voor de gerondi eid vnlgena taal bewerkt B Wie werkelijk prjs stelt een IIKOeLIJIH te hebben laat 7ich lotografeeren m de fotitgrnfitche HuntUuricMing STTJIDIO ran I V D WAALS Fl SINGEL 661 In de AVONDSTER üubbolo lluuri II lil z n voorradig de Niennste Gasnrnanienlen Geiser en Baden Gaskook apparaten GOEDKOOPSTE Aanbevelend W M VA LOON Tel No in eeii Eiigelsch mil ir EcM BOEÏlElTBilODD IZ cent lie K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Trekking beslist 16 Januari rén liuiden Eén iulden iroole Verloting te OTJI3ET TEÏ2 HOOFDPRIJS gm EENE KAPITALE BOÜWMANSWONING met rnira 15 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aau den Provincialen weg te WiUeskop in de onmiddellijke nabsheid van Oudewater De Hofstede met Landerijen wordt desverkiozend teruggenomen voor vijreHtwiiillg duizend gulden in contanten zonder eenige kortinjr r Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rgtnigen 15 Ruwitlen twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaapkam r Amcnblement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Htertn en Ü imeb Kettuigen 12 Vulkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en Dames Horlogts 20 Regulateurklokken 6 éénpersoous on 6 twteponoons Ledikanten 6 Waschtalels met Stellen enz enz Totaal lOOO prijzexi Deze Loten zgn A t per stuk franco por post 4 f M vcrkrggbaar by ƒ t5 Si U O 9 O 1 e SQ SWARTSENBURG S Lotendebiet CS o o im B Kort overzicht onzer PrljBcouratit SHERRIES Pale en Gold Dry van at f 16 50 per 12 fless 12 12 fleBcb 15 18 160 1 75 6 3 25 ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet t VERMOUTH lo Tnnn 4 BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i 1 175 I 2 25 I 2 76 826 f 3 75 on SCOTCH WHISKY pa boridej tjx is Ptr Fl Pei Ank 45 Fl I I 27 75 36 3642 4253 34 4237 60 47 ub5 Nto 0 75 LISTRAC 0 86 1 125 0 80 1 090 110 CHATEAU VALROSE oil St Pa St ESÏEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 O c GRAVES Witte Bordeaal 8AUTERNE S ZELTINGER Moezel i De aesBchen zgn in de prgzen begrepen en worden A 3 ets pe r stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrugbaai bu De Hrina T € ltKlt4S C ouda GcTüi Kiiikhoesl iceii liilliii nza Om Kiiikhopsl Infliicnza llor sl on i laando niu f binnen den kortst raogeluken tgd te doen genezen iiLimt onmiddellyk do toevlucht tot de van ouds bekendp bekroonde en w ereliiberoenide Superior DruiveEBorst boiiig Extract mt A f E I I A iH r II C é l Êim H N VAN SCHAIK C I DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Tn TOKKEN Botimp B V WUK Oudeaau r M KOLKMAN Wnddxoxvett BOLLMAN Bodtgrai n V I vi i DAM Haattrlch P W V EDE OudewaUr nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM Firma WOLFF Co Westhaven 198 xouAi n miniBS Kleiweg E l Oo iouda E H V N MlLli Veerstal B 120 te o o A BOÜMAN Moordrecht I INKSK Ntviwerkerk a d IJul A N VAN ZESSEN Schoookovtn Standaard Hypotheekbank Oe Bank verstrekt op zeer f correspondenten voor Gouda de Heoren M J OGIER Co t VAN DEN UU SI a ge r TIK f BK WEG n 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prnzen lUEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEG D 73 Wie Zieker n mi d Eobte Eikel Cacao te ontvangen teeamen C ld en Da vele proefnemingen m den I el gekomen onder dea uam de 1 uitvmden Dr MlohaeUt vwMrdlgd p de beats maobme la bet wereldbs1 rcemde eubbbieement van Qsbl StoU 1 WBrok te Kenlen iImIm J r n21cl2 enf Cikel Cacao Is vierkanten bneaas Dece Edoil Oicw h mt oeik fekeokt eene aangename gezeode drtik vvcr iar gelgkach gebruik een t t tkeeliftia tm t pceder voor een top Cbooolale Al geneeaknoktigs drank U g r l iiarrbee ileciits neC irater t tbralfaB Verkrijgbaar hj i ntmêtmt B J Apotbeksn bi IV V Ko V w i i £ 0 ZtM e yn Genomalverlagöiwoorft v tt m land JuHut IRatttnMidt Amnterdam KalveirtrMt 103 8CHIEDAMMEH GENEVEB Merk NICrIITCAF PEETER8 iz AU bewijs vin echtheid it OBcbet en kurk êUoAb voop Iteo van den naun der 7inii P HOPPE Tlünij s Wondwbtliiffl u do geheole wer ld bekend e ijeroomd Onovertroffen middel tegm nlli Uvrit Lent Le II aar In udii zoowel alB ook mtwendij in bijn lie Eiektegevellen mat oed evolg nn te wenden Pr S ftt flaCM I l per p t 1 16 Thliny i Wiaimtlf bent euialino oo ekeiidegone ikr ohi en heiknme iturtiuï Msekt meeilsl elke pijnlijke ia evftarvolle operatie Kebeel oferbodijj Met h m erd een H jaar ud voof oej enee li k teliouden beenteïwel en onlenRi een Injna aar kaïikerlljden ïciieieu Brenul genezmj en ïeroii hlms der pijnen b j wonden ontetekingea eai TAn allerlei aani Pnjs por pot t 180 per po t f 1 60 entraai l o i6t voor Nederland Apothok r llfcMII SlNUCIIS Kokra Am lerd m Wt T n depSt u bMtoll mm i reel ua diiiekaton poth i ilM IHIMlHïin tnptit bel KohiUeh OeiUrr h Gthen proipectni l onlbirf bv hrt Ciolrul l p l s ndiei km S Amiterilim Telepliooniiet Goiida Abonnement 1 iO per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlfg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rsks Interrommunaalbureau Op I November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrflgbaw aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Zijt Gij Doof Pi v II n vaa DOOFHEID of HAItOHOORIfiHCIO iljll na Cl lesbaar door onru nieawe oltrlndfniï betiolve doKunen welk lo f Rul oren zt Bejieni In da Daran hsudl élreat p Itexol rjn Ow geval ondarroekiaK eii raad viIjt aan ka aloh mat walnlK oakoscaa Ie ball gaueiea V Dr DhUob Aaril Inatltite tM La Salie Ave OHIOACIO JI I Drnk van A BRINKMAN Zn Öonda Bultenlaodscb Overzicbt De h ranscbe Kamer heeft Descbanel tot voorzitter gekozen met 296 stemmen tegen 217 op BriBson De inval der Boeren m de Kaapkolonie breidt zich steeds meer uit l n de Engel schcn kunnen niet doen om aan de zegevierend vooruitrukkende Boeren commando s weerstand ie bieden Van de oosteljke Boerenafdeelingen die tot Nieuw Bethesda waren voortgerukt in de onmiddellgke nabglieid van Graal Reinet is sedert mets meer vernomen maar generaal Williams te Middelburg zal haar met beletten voort te rukken De westelyke colonne die over Carnarvon oprnkte is naar uit Clanwilham gemeld wordt reeds te Calvinia de hoofdstad van hot district van dien naam aangekomen en wordt binnen enkele dagen te Clanwilham verwacht In dat deel dei Kaapkolonie scbgnt geen enkele Engehcbe afdeeling te zgn die den opmarsch der Boeren kan tegenhouden En om troepen te zenden dat kan lord Kitchener al evenmin als generaal Eorestier Walker Zelfs de Timei correspondent moet erkennen dat Engeland met ijn ontzettend leger niet hu machte is om den inval te weerstaan De aanwezigheid van de Boeren commando s in verschillende districten on dedisloyale houding van een groot deel derbevolking de Boeren kragen dus wèl sttnnra de Kolonie maken den toestand zeergevaarlek Het oprichten van een kolomaal verdedigingscorps is wel is waar eenstap in de goede richting miir het schijnt dat de militaire autoriteiten een zonderling stilzwijgen hebben in acht genomsii en daardoor de bevolking onbekend hebben gelaten met bet feit dat op nitgebieidc schaal versterkingen noodig waren Het groote aantal Boeren commando s m het veld maken het noodig dat Yijt zesden onzer troepen worden vastgehouden aan do verbindingblgnen en 11 de steden zoodat slechts een zeer klein getal en niet eens allen bereden in de gelegenheid zijn den vijand te achtervolgen Dat zegt de Tunes correspondent die tot nog toe steeds optimistisch praatte over dm uitslag En hg laat het daarbg met Hy Wijst er op dat do toestand nog donkerder u dan in het begin van 1900 FËVILLEIOX WILSKRACHT I6 Dc Graal von Felsburg dicht eenige oo enblikken na doch zijn antwoord liet zich wachten De predikant richtte eenige welgekozen driiigende woorden tot hem Laat het aan Mane over mijn vriend Op mijne verantwoordelijkheid ik weet leker wij kunnen de taak met aan betere handen toevertrouwen tin i hemels naam dan Gotthelf gij zijt beter inenschenkenDer dan ik Ga het kmd dus wendde hjj zich tot Mane CJara is nog op hare kamer Ats gij t gcd vindt gaan wij intusschen in den tuin lot teeken van instemming met dit voorstel knikte de predikant met esn weisprekenden blik drukte hij de hand zijner dochter en volgde den Graat die reeds vooruit was gedaan Het jorfge meisje keek de heeren in stil gepeins na terwijl tranen haar in de oogen kwamen terstond daarop aanvaardae zij vastberaden het hoofd omhoog hare korte wandeling naar de ka me hiirer vriendin Op haar letwit bleek gelaat was geen spoor van onrust of gebrek aan kalmte te zien veeleer teekende het blijdichap omdat zi hare lie e Clara weer zou ontmoetten Door een hoog portaal trad Mane in een ruimen gewelfden gang doorliep dien m zyne voUe Ungte Van de ernstige nederlaag dar Engelschen bg Lmdley waar minstens dwz voor zoover tot nu toe bekend eên derde van hun trgdmaifht in de pan u gehakt zgn nog weinig ftanvullingsberichten gekomen Maar de spanning waarmede Kitchener op tgding van Knoi wacht wordt door het pu bliek hartelgfc gedeeld Alle nieuws van Lindley is door gewonden aangebracht en leze hebben reeds de wetenschap verschaft dat een afdeeling van de Igfwacht van den opperbevelhebber erg is toegetakeld Daar de Boeren gezegd worden over een groote overmacht beschikt te hebben is het te vreezen dat Knox er ook met al te best is afgekomen Overigens wordt vermeld dat de Engelsche posten zgn aangevallen hg Ventersburg wegstatie en hg Roodewal welbekend door het groote konvooi dat de Wet hier in Juli buitmaakte Ventersburgweg ligt halfweg Smaldeel en Kroonstud met ver van de Zandrivier De aanslag bg Ventersbnrgweg was bedoeld naar het heet op een staatshoeve aldaar De Boeren zouden de laatste weken liOO paarden verloren hebbon en zich door dezen aanval meuwe hebben willen verschaffen Het oordeel der betrekkelgk kleine partg van de gematigden m Engeland vindt men het best weergegeven in hetgeen de Kaapsche correspondent van de bekende Morning Leader schrgft De Hollandsche kolonisten in de kolonie zgn smartelgk getroffen door het verbranden van hoeven de behandeling van vrouwen en kinderen in de republieken en de starre weigering van Engeland om niet dan een onvoorw ardelgke overgave aan te nemen In de grensdistricten hebben zg meer dan een aar gezucht onder de krggswet en een speciaal hot spreekt nu recht over do raddraaiers waaronder men zelfs jongens van 18 jaar heeft gerangschikt Is het onder deze omstandigheden tejverwonderen dat zg zeer vgandig gezind zgn zelfs al zgn ze met in mas a in opstand gekomen Dit hebben e niet gedaan om twee redenen lo omdat ze geen aanvoerder hebben en 2o omdat ze geen wapens en munitie hebben Maar als de kolonie m opstand komt zal de taak dan met te zwaar worden zelfs voor Groot Brittannië Het schgnt ons hier toe dat ze alleenmaar de spoorwegen hehüeven te vernielen die van de kust van het Noorden loepen om lord Kitchener s positie onhoudbaar te maken daar generaal Botha meer dan sterk genoeg IS om het verkeer over d Natalsche en de Ooster of Delagoa Ign te beletten In en kwam zoo op eene binnenpUat3 achter het ilot Het midden van het ruime slot liep uit m twee vleugels die tot lan het park reikten en aan de uithoekeo beschaduwd werden door oude trotbche booinen üe bmnenplaats had daardoor den vorm van een vierkant In het midden was ten groote vijver met eene prachtige fontein wier water raal eene aanzienlijke hoogte bereikte zonder dat er ooit gebwk aan water was dair de vijver steeds daarin voorzag Allerlei soort van watervogels gaven levendigheid aan den vijver die omröagd door een breedcn krmg vin bloeiende gewasseiT een zeldiaam schoonen ainblik bood Mane ging al dat schoon voorbij zonder het één oagenblik hare belangstelhng wiardig te keuren en zette haar tocht door de haar welbekende gan gen van het slot voort Alleen de kamerdeur scheidde haaf eindelijk van haje vriendin Zij hoorde hare stcra zij kon duidelijk de woorden verstaan eg mij toch eens Justina waar is Mane O reker ik gevoel dat er leta gebeurd 13 dat men voor mij verzwijgt mijne zorg mijn angst nemen met tftk oogenblik toe is mijne vriendin leti overkomen sprak zij vol ongeduld 0 ik bid u tante eg het mij dan iWees bedaard mijn kind hoorde Mane de trouwe Justina zeggen ik heb het arme meisje daareven de binnenplaats zien oversteken Hebt ge haar gezien lieve Tante Komt Mane hierheen O wat ben ik blijde Maar gU leidet het arme meisje Waarom noemdet gij Mane zoo nder gedruisch ging de deur open de vnendehjke verschijning der predikanüdochter ver tnSBchen is het den plaateelgkon loyalisten lang niet aangenaam na de ofhcicele verzo keringen omtrent het einde van den oorlog te moeten zien dat stappen genomen tegen een paar stroopende benden met voldoende zg i geweest om te beletten dat een troep vin zeg 600 man zonder eenigon tegenstand de kolonie kan binnentrokken Men kan met genoeg modeltjden hebben met de Hollanders die sterk sympathiseeren met de Republikeinen en trouw willen blgven aan hun land Wederom zgn zg overgeleverd aan de genade van de gewapende Boeren en nu hebben z te handelen met mannen die tot wanhoop zgn gedreven Verspreide Berichten I RANKHIJK De nationalistische bladen melden dat er bd een aantal vrienden en bekt uden van majoor Cuignet huiszoekingen zgn bewerkstelligd in verband met de geruchten dat de majoor vóórdat hg zich met zgn onthullm gen deed gelden zich den steun zon hebben verzekerd van tal van militaire en politieke p rsoonlgkhedon De verjaardag van den sterfdag van Napoleon lil zal heden m deSint ugustguer iterk herdacht worden op t middagnnr DuirSCUl AND De tweede burgemeester van Berlgn de heer Brinkmann li eorgibtenvond in een ma nège door een beroerte getroff n lig viel van zgn paard en thuisgebracht overleed hg spoedig Beluik De bisschop van Luik heelt allen geesh Igkeu inrichtingen van onderwgs in zgn diocees aangeschreven dat voorUan kinderen van ouders die echtscheiding hebben a ingevraagd moeten geweerd worden m verband met welke aanschrgvmg reedb een aantal kinderen naar huis zgn gestuurd Gaoor BniTTANNiE Lord Roberts gaat aan de aanstaande internationale tentoonstelling te Glasgow dielnemen door do inzending van een door d Boeren zelven vernielden Long Tora te Hectorsprnit gevonden door de Britten toen de Boeren op Lgdenburg trokken alsmeda 240 Mausers en 1 andere geweren toonde zich den vre Ie op het gelait een Irtin dien ZIJ trachtte terug te drinaen in hei bruine oog trad ZIJ met open armen op hire vriendin toe iMariel jubel Ie Clara Marie fluisterde ij nauw hoorbaar terwijl haar gtint doo Isbleek werd wat betcekent dat rouwgewaad r Op zachten doch volstrekt niei hartstochtelijken toon antwoordde Mane Omdat mijne lieve moeder met de uwe vereenigd uit den hemel zegenend op un ne ler iet I 0 God kermde Clara terwijl iij hare doorschijDen de handen over hare benauwde borst kruiste I rme Mine fViet arm hernam Mane met luider stem niet arm Clara want heb ik met nog een dierbaren vader lieve broeders en zusters Heb ik u met mijne trouwe Vriendin en Ju ttna f Wi i nog zooveel heeft te verhezen is met arm Clara omarmde door den vollen drang van hare liefde gedreven hire vriendin en Justma bad in een stil gebed Gods njksten zegen over haar hoofd at Marie gaf den indruk van zooveel kalmte en berusting dat Clara zich aan sreen hartstochtelijke droefheid Kon overgeven zij schreide noj wel maar de tranen kwamen met uit zenuwachtig snikken voort en deden haar diar zij haar ver lichting given veeleer goed kn kwaad Na een poos zwijs ens sprak zij op smeeken len toon Ik zou u zoo gaarne bij do waarneming uwer plichten willen helpen Marie wijs mij met at gij zoudt mij daarmede ach I zooveel verdriet doen Had ik met altijd dat gevoel van moe BINNENLAND De Eerste Kamer vergadert heden middag ten half vier ter behandeling van de HuweIgkswetten De afdeelingen van de Eerste Kamer hebben gisteren het onderzoek der ontworpenbtaatbbegrooting voor 1901 aangevangen Zg benoemden tot rapporteurs over da algemeene beschouwingen h üge staatscol legiën buitentandsche zaken justitie binnenlandsche zaken financiën en onvoorzien de heeren Jacob Van Asch van Wgck Nysingh Geeitsema en Godin de Beaufort Over marine vestingwerken waterstaat oorlog Suriname en Curasao alsmede koloniën de heeren Reekors Bultman Melvill van Lgnden 8chimmelpenniuck van der O a en Van Alpben Men loost in do Arnh Ct Het gerucht houdt aSn dat voor hertog Hendrik een schitterende militaire carn ro in het Nederlandsche legor wordt pasklaar gemaakt Het plannetje zou m de r voege loopen Kort vóór ol bg het hnwelgk kolonel la suite van het keurkorps in Den Hang dan divisiecommandant met geperaalsrang even een k la suite On eindelgk opporhevelhebber van zee en landmacht Formeel zou er tegen deze ongewone promotie weinig te zeggen zgn want do bevorderingswot van 51 bevat in artikel 2 een uitzonderingsbepaling oor do Vorsten uit Ons Hnib en gelgk men weet is de tweede ditie van de huwelgkswetten ook met deze quali atio in overeensteiuining gebracht Toch zouden wg er met voor zgn 4en boogcf Gemaal op dorgelgke wgze in militaire richting te dringen Naar men zegt beeft hertog Hendrik heelemaal geen neiging voor de soldaterg en nu moest men dunkt ons zoo verstandig zgn daar zgn voordeel mee te doen Het is een ouderwets idée den Vorst te identiftceeieu met het militair milieu en het Igkt ons erg bekïompen zich een koning altgd te denken als een generaal met iwaard en veder Wj voor ons zoudon den jeugdigen hertog maar liefst gewoon burger laten blgven Dit zou dan zgn populariteit ten goode komen GiMiiengde Uurw hten Men meldt uit Amsterdam Eergisteravond deelde een bewoner van heid dan zou ik u mijne hulp aanbieden bij uwe buiselijke liezigheden m lar gij weet dat ik met veel kan uitvoeren Doch de lessen die gij aan uwe broertjes en zusiea geeft die kan en wilde ik giarne van u overnemen Mane vrees niet dat ik or de hind mede zou lichten ik zal mijn uiterste best doen Getroffen door dit bewijs van vnendjchap dankte Marie Clara met harteli ke bewoordingeu I erit fullcn WIJ trachten mijn vader het leven te veraingenainen en dan oovee mogelijk ten nutte van de kinderen leven Justma voegde zich bij de twee vttendinnen en sprak nen lelijk unt raij een dtel van uwen arbeid lieve kinderen Qira gij zult mij zeker aaarne een panr uur vrij if geven aU ik in k lieve pisturie van dienst kan zijn ik al diar het toezicht liou kn aU Marie afwezig is en hiar ten allen tijde met raad en daad bijstaan Reeds nu op dit e en oogenblik wil ik mijne tiak aanvangen Blijf £ eiiist hier Mine ik zil uwe plaati m hyis trichten te vervullen Met dankbaarheid aanviardden dc ineisjei Justma d dinbod De vrien linnen waren illeen On Ier het praten deelde Mane mede dat haar vader rtiet denGnif in het park was gian wan kien Clara keek het mm uit en zig da de huisknecht jui teen zilveren kofBblad met zijn benoodig ihedennair buiten bracht iMarie sprak z i tu vanmorgen zulk prachtig wirm weer dat wij ookwel naar buiten kon ten gaan c IVerdt vtrvolgd