Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1901

de Leidsclie Kade nen een inspectenr van politie mede dat twee vroawen die boven hem woonden vermoedelyk door liolendamp waren gestikt De inspecteur toog op onderzoek oit en vond op een kamertje van de eerste verdieping twee vrouwen bewusteloos in eene bedstede liggen terwjjl een pot met brandende kolen midden in de kamer stond Slechts met 3eer veel moeite en met behalp der buren Is het gelakt de levensgeesten van beide vrouwen weder op te wekken Zj verklaarden den pot met kolen ter verwarming te hebben nedergezet Eergisteren vervoegde zich een zekere K wagenpoetser bij de Staatsspoorwegen wonende te Oost en West Souburg aan bet bureau van politie to Vliasingen om vernieuwing van een in zgii bezit z nd bewgs van goed gedrag De politie indachtig aan hot signalement van een man die zich op vcrscbillonde plaatsen in de provincie Zeeland reeds nieermaleit achnldig maakte aan oplichterjj JL door iets te koopen en dan tegelgkert d texorzeeken een rijksdaalder te wisselen het vodrgetelde kleingeld op te streken en dan het hazenpad te kiezen zonder don rijksdaalder af te geven ontdekte dat K oon gedeelte van een ijner vingers mist en vermeende in hem den man van het signalement te zien Aanvankelijk ontkende K doch toen de politie hem mededeelde dat hij dan onder politiegeleide een bezoek moest brengen bil de winkeliers die door den gesignaleerde waren bedrogen viel hü door de mand en bekende Hij is in bewaring genomen en zal ter boschiklting van de Justitie gesteld worden Uit Amsterdam meldt men Door de politie zyn twee personen aangehouden alB verdacht vau den inbraak op den Singel De politie had vermoeden dnt de dieven terng zonden komen op do plaats Tan het misdrjl daar er in hot huw nog veel goed van waarde ingepakt en wel gereed Btond Aldu geschiedde Eergisteren wierven eenige verdacht uitziende mannen om het huis bij twee van hen werden voorwerpen gevonden van den dielstal afkomstig De gezondheidstoestand van President Kruger gaat steeds vooruit Wegens den gun tig n tsestand zullen thans de consulten om den anderen dag plaats hebben Aan een particulieren briet nit Simonstown te DeUt ontvangen wordt de mededeeling ontleent dat bij een gevecht bü Colenao een jong meisje van zeventien jaren werd doodgeschoten Zü was een dappere vrouw bij alle gevechten waaraan door den briefschrijver IS deelgenomen was zij steeds in de eerste rijen De vrouwen gaat hü voort ïjjn hier niet bang en kunnen goed raak ohieten Er loopt hier een gerucht dat de Kaapkolonie in opstand zal komen en de HoUandsche Afrikaanders hulp zullen verleenen aan Transvalers en Vrijstaters Er ia een troost als het een troost is voor al degenon die hun thermometer Yerwenscheu zoodra hu onder nul zakt dat in geheel Europa de menschen met koude ülrcclc SpoorwegvcrblDdlngen met GOUDA Wlntcrdleost 1900 AaoKevangeD 1 October TUd va Grcctwicl B é 1 98 1 44 8 14 8 11 8 81 9 14 10 89 10 11 U 4t U U a 4 J 10 19 r 8 8 10 8 a 41 X 10 87 7 47 8 07 8 10 8 8 9 88 10 30 10 48 lUl 11 47 f 8 46 11 81 arfffafa a 11 48 X Bitra iipplaaiaat kawija 1 HUeaa Diaadi OTTIIDIIItIm Tena 18 18 l 7 8 18 3 80 3 18 4 89 4 84 8 89 1 181 f S Ol 1 10 t a f 811 1 17 8 18 1 1 i 8 S Sl t OS 8 97 8 4 8 S f 1 88 a a 8 10 t w a a 0A a a O ikala araaktpiij B lloUaadaak Spaar 1 üud S M 7 11 7 85 8 81 88 Moorilrroht door 7 18 40 Siett rV k 7 8 8 80 Onpalle 7 86 8 87 ïotterd M 18 7 44 B OH BottardamD P a 8 09 84 Sotterdsm B 9 08 X 9 14 9 88 9 41 AUnii 1 o ia 11 rtr biibaUUn Op l a tniim rii Zoadat ItondHl fi Diit d g d agi ha ratorbUiaWaa at da 8a M T kru l r tgai SOTTSKDilK SOllDA rlaa tatia 19 30 11 38 1 43 1 64 S 9 14 4 a a l 3 8 03 t 9 t 03 8 3 7 88 4 8 4 4i 8 10 07 7 18 4 81 8 41 8 01 8 81 6 11 1 4 8 17 10 18 7 89 Bottardan Boura Rotterdam D P Aotterdam M Oaptille I ieuwerkerk lioordrocht Sottda i illaaa 1 6 41 04 8 89 3J 7 48 8 04 B St B OO 9 89 10 08 10 19 ia Uaaaa aitia kalalan ItoritalK ap du laap kaï alat aiaka d warda B HallaadaJ apoor X fctra applamaalhainia a da Oampataia d WagoM Uti 00DD4 DltM HAiOviaa van 9 11 8 81 10 00 10 19 10 19 11 89 ll l U M 18 68 l 6 81 8 46 4 19 10 18 10 48 11 8 8 37 8 M 8 88 v oi 9 14 9 03 1 7 1 7 98 7 7 88 7 81 onda Eavenli Moaro Boatarmeer Zeg Voerbarx Haga 9 48 4 18 4 4 10 i 11 11 11 87 9 8t 47 10 88 8 S o 7 S 7 18 7 89 A 8 U 9 03 9 4 10 11 11 96 11 86 18 0 1 80 9 40 9 67 4 00 4 18 4 7 8 98 8 81 7 1 7 41 7 86 1 18 9 61 10 30 10 17 l 8 4 48 98 9 67 Z 10 38 1 80 Hl 8 t3 10 11 ± l ll 1 Z Z ZZ 10 4S 9 01 8 8 10 9i B O U 1 VI T c R n A M Jaiaa fma aa ta 9 8 11 8 81 9S 10 90 lO SV 19 08 1 10 9 8 8 86 87 43 8 19 8 8 49 9 11 O 19 1 37 11 08 mat W 8 01 8 84 tt 10 10 11 04 18 48 11 67 1 87 3 95 4 II 4 87 8 Md 0lS 44 9 38 10 3 11 03 11 80 AmatC 8 v y l3 9 3 10 88 l l 1 03 1 1 1 9 18 8 I04 IT 8 17 8 48 6 8 9 3 10 0 11 18 19 14 Hwre Voorburg Zoeterm 7 Dh M6 f 7 7 77 Ö 97 980 10llin MlMMf08lM 8 1l809B 4 7M i81l 4 7 05 7 81 i 8 M 8 45 O iS lO B il 9 88 6 68 9 07 6 80 1 84 7 48 8 18 8 88 6 48 OS 7 04 iouaa Oudaw Woerd Utraokl v t l 88 7 H 8 10 9 18 9 81 U IB 18 97 18 80 8r 8 10 3 Si t 4i 8 11 8 91 7 0 8 10 9 61 Imi W 6 M 47 7 80 8 9 8 4 9 80 l 46 11 80 11 411 08 9 4 8 8 3 4 6 0 98 S 7 86 8 86 10 08 I U1U 7 01 7 81 8 18 9 1 9 1B 1 I 18 10 84 11 61 188 8 8 88 U8 4 34 8 47 7 11 7 64 8 09 9 11 ll SS U SO 8 88 S 18 8 68 8 10 14 a 68 7 47 8 88 9 90 10 10 10 68 11 38 19 09 1 48 8 0 3 19 6 07 4 O 9 87 10 98 11 68 18 87 B i i i Ai 8 48 81 7 00 1 83 01 9 31 10 06 10 t 7 14 9 8 11 07 SS 9 89 Ulraebt Woanlea Oudaw Gsada 10 41 I m Ui IM tM 0 ojs 10 84 11 87 18 11 18 61 9 18 40 3 8 a l il 18 7 94 7 41 l 8 9 89 10 07 10 88 11 88 neuzen en tintelende ooren loepen tn tevens mag er trots zgn in de harten der vaderlandsche scbaatsenrijders dat het schaatsenrijdend Holland het eerste land was waar de gzcrs onder gebonden werden Dit laatste laat zich ook goed verklaren uit de berichten van het Centrale meteorologische bureau te Parjjs dat de plotselinge koude toeschrijtt aan een gebied van boegen lachtdnik van de Noordzee tot Rusland waardoor de oostelijke wmdon onstaan zijn in West en daarop in ZuidEuropa Er is nu geen land van ons wereldeel waar geen berichten vandaan komen Tan snerpende koude ongekende vorst laag vriespunt enz In de zuidelijke landen waar men het minst bedacht en gesteld is op koude z jn de klachten het luidst Wat de algemeene Europeesche vooruitlichten van het weer betreft daaromtrent meldt het Centrale Bureau te Parijs dat het waarschijnlijk is dat de koude niet zal aanhouden Er is een gebied van lagen druk to beginnen bij de Azoren hetwelk voornitscbuift over Spanje de öoU van Biscaye en de Middellandsche Zee dat verandering zon kunnen brengen in de temperatuur binnen een dag ol wat De zware sneeuwval reeds te Marseille in het Vardepartement geconstateerd kon daar reeds een voorbode van zgn Men weet evenwel wat men heeft aan weervoorspellingen Oewoonlgk doen zij denken aan de wgsgierigUeid van zekere Indischen specialiteit Het kan vriezen maar het kan ook dooien Rechtszaken Voor de rechtbank te Kotterdam stond o a gisteren terecht voor het volgende feit Bó eene woordenwisseling die E B 30 jaar arbeider te Ouwerkerk aan den IJsel op 27 Augustus te Oouderak had met den veldwachter J Stigter aldaar heeft hij dozen de woorden toegevoegd bliksemsche smeerlap Beklaagde erkende dit doch beweerde dat de veldwachter zjjn jas had gescheurd Eisch f 10 boete subs 10 dagen hechtenis Uitspraak over 8 dagen Gisteren werd voor het Gerechtshof te Amsterdam in hooger beroep behandeld de zaak van J M C Smelt handelsreixiger oud 19 jaar die voor de rechtbank te utrecht terecht stond ter zake dat hü in den avond van 9 Juni 1900 tusschen 10 en 11 uur de Woning van mejuffrouw C M Bronwer aan de Biltstraat 116 te Utrecht is binnengedrongen met het oogmerk aldaar diefsttOte plegen en genoemde juffrouw Brouwer alsmede haar dienstbode die hem in dat voornemen wilde verhinderen heeft mishandeld hetgeen bij eerstgenoemde don dood tengevolge heeft gehad Het O M eischte veroordeeling van den bekl tot gevangenisstraf voor den tjjd van 12 jaar Bij vonnis van de rechtbank werd de bekl veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf De rechtbank nam niet aan dat door bekl was gehandeld met bet oogmerk doodslag te plegen 00 n D ft ll ia 18 18 9 87 10 11 11 08 11 09 11 1 11 88 11 88 10 18 11 80 18 84 lO O U 11 98 10 08 9 10 48 lO K lO ia 10 38 10 48 10 49 9 18 9 47 11 81 11 48 11 10 11 88 U on 18 91 n u 1 10 11 88 1 91 I 11 88 l 8 10 48 11 41 18 09 18 46 19 68 1 40 9 90 U 1 viaa rari 3 19 4 89 u 1 ui u r 1 19 00 18 87 8 18 8 38 8 40I i 1i l 09 3 08 10 14 10 89 11 18 11 94 10 49 11 47 3 19 14 6 04 T 1 85 Voor het Hof wordt bekl evenals in eer tén aanleg bijgestaan door mr Kooien nit Utrecht Nadat door mr A Teiieira de Mattos als raadsheer rapporteur uitvoerig rapport was uitgebracht werd als getuige tevens als deskundige gehoord Prof C Èykman hoogleeraar te Utrecht die verklaring aftegde omtrent zgn bevinding in de woning en op het lijk van de verslagene en omtrent de verwondingen aan de dienstbode toegebracht Deze verklaringen kWahien geheel overeen met die vour de rechtbank afgelegd In het bgzonder wordt getuige geboord in verband met bet vinden van een natten zakdoek in de keuken Bekl zeide omtrent dezen zakdoek geen inlichtingen te kunnen geven tot nn toe was hem daarnaar nog oiet gevraagd Prof Spronk hoogleeraar te Utrecht geeft inlichtingen omtrent zjjn bevindingen op bet lijk van de verslagene en omtrent de vermoedelijke oorzaak van den dood De versebijnselen w zen op een langzame verstikking De verwondingen in den hals maakten niet den indrnk met een boksijzer te zijn toegebracht Dr I G Fischer arts te Utrecht heeft ratf prof Spronk de lijkschonwing varricht OSl deze bljft by zijn verklaringen als getuige afgelegd voor de rechtbank en 5lJ hot geen door hem in het als deskundige uitgebracht rapport is neergelegd In dit rapport wordt gezegd dat tegen de verslagene moet zjjn gebruikt buitengewoon geweld Mr Teixera de Mattos stelde aan ieder der deskundigen de vraag of een buitengewone emotie bgv als gevolg van den angst ook oorzaak kan zgn dat iemand niet geheel bewust is van de l racht door hem aangewend Bij zijn verhoor houdt bekl vol dat hg kwdm om geld ter leen te vragen en dat hg toen hem dit geld geweigerd werd de verslagene heeft aangegrepen Hg had naar ook door hem voof de rechtbank werd meegedeeld de bedoeling gehad de juffrouw slechts bewnsteloos te maken niet om haar te dooden De President mr Op ten Noord deed bekl opmerken dat deze voorstelling onwaarschijnlijk is De juffrouw was hardhoorend en de dienstbode heeft van een woordenwisseling niets gehoord Onwaarscbijnlgk was ook dat beklaagde a avonds om 10 uur geld zou komen ter leen vragen van een oude dame die hg slechts weinig kende en bij wie bg zeer zelden aan buis kwam Zulk een groote haast was er bil het betalen van een schuld van f 25 aan do patroons van bekl niet dat bekl niet had kunnen wachten met het geld ter leen vragen tot den volgenden morgen Onaannemelijk is ook dat iemand van bekl s leeftijd on ontwikkeling niet zou hebben geweten dat een dergelijk ruw geweld bij een oude vrouw van 72 jaar den dood had kunnen veroorzaken Mr Boud adv generaal achtte de uitspraak van de Utreebtséhe rechtbank niet in overeenstemming met het recht I IT 7 18 7 61 f 4 8B 4 47 4 08 4 34 6 8 4 44 4 81 1 a 84 i 07 5 1S 6 41 f 49 6 31 7 89 4J0 8 96 6 08 8 13 6 17 8 81 8 68 15 4 7 7 H t S 7 10 7 88 1 95 7 38 7 00 7 54 8 08 U 0 a i 11 37 l i 5 I S 4S 11 01 SU 99 Spr achtte de qualiflcatie onjnist ook voor zoover de feiten betreft en zou trachten aan te toonen dat bekl schuldig is aan een misdrijf dat gestraft behoort te worden met een zwaardere gevangenis dan 7 jaar Bekl is schuldig aan het misdrijf bedoeld bij art 288 W V Sr doodslag gepleegd om eaa ander misdr f te bedekken en gevolgd door het misdrgt dat men bedekken wilde De adv guieraal was van oordeel dat het verhaal door bekl gedaan leugenachtig was Volgons zgn eigen verklaring beeft bekl de verslagene oen zakdoek stgf om den hals gedraaid en haar een slag gegeven met een breekijzer Zgn dat middelen om iemand bewusteloos te maken j Bekl heeft in de vingers van de oude vrouw gebeten Dit alles maakt bekl s verwering onaannemelijk Waarom h j zon hebben gehandeld in angst is niet te verklaren Waar was de reden vai ie angst Wat zon het hem bovendien hebben gebaat de beide vrouwen bewusteloos te maken Hjj weet aeer goed dat bewusteloozou ontwaken en dan kunnen verklaren wat gebaard is In het oog moet ook worden gehouden dat voor bekl nog geen reden kon gevonden worden in de weigering het geld te leenen De juffrouw had volgens bekl s verklaring nog slechts go d dat hiJ den volgenden morgen iboésb Mmgkomen Z G A stelde vervolgens in het licht het laaghartige van het misdrijf door bekl een krachtigen jongen man tegen twee vrouwen ondernomen In dit licht beschouwd moet een gevangenisstraf van 7 jaar te licht worden geacht Deze zaak heeft groote overeenkomst met twee der meest gernehtmakende strafzaken de moord van mevr Van der Kouwen door Jut en de moord te Schagen in 1895 gepleegd door Klaas Boes Op gevaar af als ouderwetsch te worden beschouwd was de adv generaal van dieening dat thans voor bekL den tijd daar was voor boete en vergelding De adv generaal concludeerde tot vernietiging van het vonnis der rechtbank tot schuldig verklaring van den bekl aan doodslag gevolgd door diefstal en tot zijn ver oordeeling tot gevangenisstraf voor den tgd van 15 jaar Mr Kooien de verdediger kwam daarna aan het woord Pleiter stelde voorop dat de officier van justitie te Utrecht na de getnigen te hebben gehoord in bet bjj dagvaarding ten laste misdrijf bedoeld in art 28S had laten vallen Pleiter bestreed dat bewezen was dat bekl had gehandeld om een ander misdrgf te bemantelen of om een ander misdrgf voor te bereiden De mishandeling der dienstbode was gepleegd om weg te komen Dat het voornemen tot diefstal biJ bekl zou bestaan hebbon betwistte pleiter Bovendien was de diefstal mocht bet plan daartoe dl hebben bestaan niet tot uitvoering gekomen Aannemelijk achtte pleiter dat bekl niet beeft geweten dat het gepleegde geweld den dood zou ten gevolge kunnen hebben En op bekl s kamer zijn door pleiter boeken gevonden de minste soort roman Iectnnr Daarin komen verhalen voor van Parjjsche straatroovers g rrotteurs die de aangevallenen den keel dichtknijpen zonder dat dit den dood ten gevolge heeft X 9 18 10 18 a Ml lOJl 7 61811 9 8 t f a 2 9 48 f a 9 68 f f 10 08 8 90 3 19 9 47 10 09 10 16 11 01 IT 8 87 8 89 7 08 8 8 4 8 68 7 08 7 i é X 8 0L 8 19 17 9 83 8 13 8 94 8 43 A Ai 11 19 9 S 10 08 KI I7 10 29 10 34 Pleiter voerde verschillende verzachtende omstandigheden aan o a dat bekl had op schrift gebracht een compleet plan tot ontvlucbting nit de gevangenis te Utrecht dat natuurlijk in handen van den directeur moeit vallen en dat bekl na te zgn ontkomen drie dagen waa gebleven in de buurt van Utrecht trekkende van plaats tot plaats Is dat werk Tan een verstandigen jongen vraagt pleiter De verdediger kwam tot d conclusie dat de straf door de rechtbank togen bekl uitgesproken streng genoeg was Na re an dupliek bepaalde het Hof de uitspraak op 22 Januari Stadsnieuws GOUDA 9 Januari 1901 Hot bestniirslid zgn van vereenigingen moge zeer vereerend zijn toch heeft bot ook zijn schaduwzijde dit ondervond een bestuurslid van de Üsclub Gouda die een ingezetenen dezer gemeente waarschgwde tot driemaal toe dat hij zijn kaartje zichtbaar moest dragen en tot dank voor die waarschuwing kreeg bij een slag met de schaats die een bloedende wond veroorzaakte en welke door een geneesknndige is verbonden Naar wij vernemen is aangifte van een en ander bij de bevoegde macht gedaan De bjj bet O I leger gedetacheerde Ie Init der inf K W de Bock koert in Juni naar Nederland terug De beer J de Jong alhier staat no 3 op de voordracht voor directeur der gasfabriek te Zaltbommel De heer P Nortier komt voor op de voordracht voor tgdelijk leeraar in de wiskunde en het boekhondeh aan de 2e h b s met 3 jarigen cursus te Amsterdaq Het Botterdamtch Tooneelgezelscbftp zal als 1de abonnemen svoorstelling in de zaal iCnnsMnin opvoeren Wittebroodsweken btüspenin 4 bedrijven Wij knnnen niet anders doen dan leder aanraden naar den Scbonwburg te gaan daar dit stik zeer goed is beoordeeld door verschillende reeententen en men zich kostelijk zal amnseeren IJsberlcht van de Zuid Hollandsche Ijsvereeniging afdeeling Botterdam Het ijs op de Kralingsche P as is door de VerschUleiide groote wakken qog zeer onbetrouwbaar langs de zeven watermolens de Hooge Boezem ia het ijs door dezelfde owrzaak onberijdbaar de Lage of Noodboexetn ligt goed De Botte van de Hooge Boezem af Boordwaartt is berijdbaar het ja ia echter door de vele wakken en schotsen Slecht en onbetrouwbaar Van het Kanaal naar Gouda is alleen het eerste stuk berijdbaar door een verbindingssloot zuidwaarts kan men langs de Groene Wetering Cappelle bereiken en verder langs bet Kanaal naar Nienwerkerk en Gouda komen het ga is vrij goed bier en daar wakken Bondom s Gravenhage en Delft is het ijs in het algemeen goed Bjj sterke vorst zal bet iJs om Leiden morgen goed zgn het Galgenwater ia nu berijdbaar Ia het Westland is het ijs om Wateringen foed en vertrouwd STOtwiJK De ijsclub tBeierscbe gevestigd in een der grootste buurten dezer gemeente opende gistermiddag de reeks van wedstryden voor deze week in verschillende gemeenten van de Krimpenerwaard uitgeiCbreTon Er waren 16 deelnemers De Ie prijb werd gewonnen door A de Jong te Ouderkerk a d IJsel de 2e door T Both te tBeierscbe en de 3e door A Wielders te Gouda Door het bestiur der ijsolub Stolwijk Ib besloten de Tolgende week twee faardrgderijen te houden en wel op Dinsdag eenToor paren en op Donderdag een voor mannen op de korte baan Tot het deelnemenaan den laatsten wedstrijd waarbij i I Oaan prjjzen worden uitgeloofd zullen worden nitgenoodigd de yoornaamste hardrijdersoit het noorden des lands MoonssKCBT Door de oprichting eener Vrijzinnige Kiesvereeniging is onze gemeente weer een vereeniging rgker geworden Het aantal leden 26 bedragende zal vermoedelijk deter dagen nog lïrel toenemen Vooral met het oog op de a s verkiezingen lal zamenwerking noodig zijn Haastbecht In de Bijkspostspaarbank alhier is in 1901 ingelegd f 1782 751 en teruggevraagd f 8350 21 De volontair J Doornik is benoemïSottijdelijk onderwijzer aan de openbare schoolalhier wegens voortdurende ongesteldheid Tanden eersten onderwijzer den heer J J Westveen BiBO AiiBACHT Begunstigd door prachtig Triesend weder had Maandag middag de opening plaats Tan de nienw aangelegde sbaan in Benedenberg Begeleid met mnziek Tan de vereeniging Excelsior alhier die zoo welwillend was hare medewerking te Terleenen ging men in optocht van het dorp paar do baan In de bastnarstent aangeko I men natai de eere voorzitter de heer J P Uahlstede het woord en schetste in korte trekken het ontstaan van de IJsclub haren loop gedurende 16 jaren en den bloei der vereeniging die het zoo ver beeft gebracht om onder het tegenwoordig bestuur een eigen ijsbaan te verkrggen en sprak ten slotte den wensch nit dat de IJsclub nog lang moge blijven bestaan en in bloei toenemen welke toespraak luide werd toegejuicht en waarna de baan voor het publiek opengesteld Eielsior gaf daarna nog eenige mnzieknommers ten beste en lang nog reed men gei ellig rond op le zoo prachtige gladde baan als in den omtrek wellicht niet gevonden wordt r I I r ATJEH Blijkens heriaht van den resident der Preanger Eegentschappen is op den 2e November jl in de dessa Tjiledoeg Tjilokotot afdeeling Bandoeng tengevolge van een wolkbreuk een sawah zoodanig onder water geloopen dat een inlandscbe vrouw bg een poging om baar padi binnen te halen is verdronken welk lot werd gedeeld door baar twee dochters die haar moeder trachtten te hulp komen Het Igk dor moeder is op on geveer 1 paal afstand van de plaats des onheils gevonden terwijl naar de Igken der dochters nog werd gezocht Van genoemden resident is voorts mededeeling ontvangen dat de 3 kinderen die op den 19n November jl bg de aardstorting in de dessa Darawati district Madjalaje afdeeling Tjitjalengka bedolven waren geraakt op den 21n dier maand levenloos nit de neergestorte aardmassa werden gebaald Men seint uit Macassar dd 11 Dec aan hot Bat Nbl De opstandelingen in het landschap Moeton zgn andermaal geheel verslagen en lieten verscheidene dooden in onze handen Aan onze zijde werden geen verliezen geleden De troepen keerden naar Menado terug De landingsdivisie der zeemacht scheepte zich weder in De radjah Tan Moeten meent dat thans aan alle verzet het hoofd is ingedrukt en verzekerde zonder verdere hulp van het gouvernement meester van den toestand te kunnen bleven De cholera blgft te Seraarang gelukkig slechts zeer sporadisch en een goedaardig karakter aannemen zegt de Loc Sinds geruimen tgd beeft zich slechts ééngeval voorgedaan bij een inwoner vanAmbengan De patiënt is in het cholerahospi taal opgenomen en heeft veel kans er bovenop te kopien Te S emarang zgn reeds aangevoerd 90 000 balen Saigon rgst De kongsie voor wier rekening de invoer geschiedt verwacht er in deze maand nog 110 000 Bij eventueel gebrek is dus voorloopig gezorgd voor voorraad Iets anders is het of de verkoop zal geschieden tegen zoodanige prijzen dat men zich zal tevreden stellen met een matige winst Ook te Djokja moet de rjjst voortdurend in prgs stggen Waar dit aan toe is te schrijven wagen wjf voorloopig nog niet te beslissen zegt de 8em Ct maar een feit is t dat een zeer groot deel der mindere inlandscbe bevolking in de dessa zich van haar boofdvoedsel moet spenen en leven moet van de obi tales en andere aardvrucbton Diefstallen zjjn aan de orde van den dag natnurlijk een mensch moet toch leven maar dat die toestand demoraliseert is buiten kgf VERSCHEIDENHEID Men schrijft nit den Gelderschen Achterhoek aan de Arnh Ct Nieuwjaar moot ten minste een week voorbij zijn voor de landbouwers weer hnn werk hervatten In de eerste week hebben ze bet te druk met bet afleggen van bezoeken over en weer teneinde de vriendschap te onderhouden Bg dag moeten er boodschappen worden verricht waarbg de beurs het ontgelden moet omdat ze meestal het betalen van oude pchulden betreffen zooals pachten kooppenningen contributie voor vee en brandlonds Men schijnt dit gaarne te betalen daar bg eiken boodschap een borrel in de herberg wordt gepakt Men ziet dat de landbouwer liefst op jaarrekening betaalt wat zelfs veelal geschiedt bij tolgelden Geen lust hebbende om telkens en vooral des avonds aan het tolhek bij het binnenrijden te wachten laat men de tolgelden met Januari berekenen door den tolgaarder voor wien dit ook al gemakkelijker is dan het telkens innen Scbade zal de tolgaarder wel niet hebben maar hoe men kan nagaan dat het opgegeven bedrag jnist is is niet recht duidelijk Zondagnacht omstreeks twee uur brak een hevige brand uit in de aardappelmeelfabriek van den heer W Woldering te Veendam De geheele fabriek is uitgebrand Oorzaak onbekend Alles is verzekerd Sedert eenige weken stond de fabriek reeds stil In den laatsten tgd wordt wader herhaaldelijk melding gemaakt van asnalagen op Armeniërs door djalffiderdanen der verheven Porto Dit AlexaMrié meldt men thans dat in Aintab ten N van ülenwc Parapliiie § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren geToerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTü S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelephoon to If iteurs van Anisterdaiu 8 JAN Vihr Slotkrs HloaiUND Cart Ned W 8 8 81 81 dila dito illlc 3 9SU 98 ilito dito dito 3 93 98 MoxOal Ulil Oou 11 1881 98 4 100 TALtl lusnhr TiDfl I8 8 81 5 88 OosTan Obl m papier 18 S 8 83 88 dito iu I laar 1868 6 PDETueAL Oril mot coupon 8 dito tioket 3 S4V anaLAHO Ubl IlinnsDl 19B4 Ol 68 dl Oaoooa 1680 4 dcio bil Rutlia 1889 4 96 dito bg Hop 1889 90 4 9 dito ia icoud leen 1883 dllo dito dito 1134 8 101 JCAMJlPeriiBl aohulil 1S81 4 87 V 57 Tdi kbu Oei r Oiiiir leen 18 0 t 99 6e li emiiK Mriti D l Oecleeiiin BorieC i ZciB Ari Ep v oblg 18 Mlll0O üb uSoh 1890 10 V E OBLA Obl J onhcp 1881 34 ywaniDAH ObliRStien 18V8 8 ïOO a HonauAll aiail le u 1894 3 91 N D N Afr H odela nd 9 a Ar nd h Tab Mg Cerlifioat n 31 Deli Matuohanpü dito 488 Am Hjrpoltiaekb paodbr 41 a Gr Hypolheetcb pandbr 4Vi 103 Nederianda he baak aand 904 Nad Haiidelmaataoh oiio N W k Pao Hyp b paodbr 8 Bott Hy otheekb pandbr 4i 1 U Hniotheekb dito 4V Ooaiina Ooat Hong bank aand 1 1 Reab Hypotheekbank pandb 1 110 AWMUSA Bqut hj polh pandi 4 90 ICaiw L 0 Pr Lien cert e 991 fiD Holl U Sponr Mij aand 1 Mij tnt Eipl St Spv aand 10 Kad Ind Spoorweg m aand 884 Ned Zuid Afr Bpm aand 8381 I dito dito dito 1891 dito 6 loov iTALUSpoor 1887 89A Kohl a 86 Zutd ltal Spwmg A H obl 8 68 Pol i Waraohau Watinen aand 161V aiItL Gr Ru 1 Spw Miid obl 4 1 Baliaohe Hue aand Faa owa dito aand 8 Immg Hombr dito aand 6 99 100 V Knnk Ck AMW 8p kap obl 4 dito dito oblii 4 100 Mauu Ceni P o Sp Mg obl 6 114 Cv aan dito dito Win 9t Heter obl 7 1411 Denver k Rio Gr Sp n oart T a 69 llUnoia Central obl in uoad 4 108 LouliT Ie Nahailli Car v aand 74 Maiico N 8pw Mij lebypo 104 Hiaa Kanaaa f 4pCt pref aand 87 N York Ouleaio i Weat aand l Pen dto Ohio oblig Oregon Calif hjrp ii goud St Paul Hinn k Hanit obl 99 On Pao Hoof 1 10 obi 48 dito dito Line Ooi Ie h p 0 8 Oah AOA Can South Ohart v aand 63 Vax 0 Ballw t Na lo h d o 0 m Amaterd Omnibua Mij aand 110 Botlerd Tramveif Uaaia aand 910 Nan Stad Amaterdam aand 1 108 tad Boiterdam aand 3 101 Bllan 8tad Ant erpeo 1887 9 S ad Bruaael 188 100 Hoxa Thaiaa Bogullr 0 aelaoh 4 117 OoaTin SUataleenig 18 0 8 117V K IE Ooat B Cr l 80S 101 J PAK StadMadrid 9 U 81 1D Ver Bai Arb Spoel oort i 1 OPRUIMING der KESTEEKENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Pelsnoir eii Pelterijen Tot veel verminderde prgzen l SAMJS031 ai vkhti ntie n Voor de vele blgken Tan belangstelling en deelneming ondervonden gedurende het langdurig ziekbed en bij het overlgdeu van onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer WILLEM bï JEU betuigen wg onzen hartelijken dank Wed W DK JEU HAZEnnoEK en Kinderen Dt zaai zal door mi op demelfdm VM worden voortgezet Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons GkHOEaBs brengen ter kennisso van HH Leden ingevolge Art 30 van hot Eeglement dat bij gelegenheid van de 4e AbonnementTooneelvoorstoUing op DONDERDAG den 10 JANUARI 1901 Je SOCIËTEIT van de nvondii ZES U O H af gealoten tal xijn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris GocDA 9 Januari 1901 in de AVOITDSTEIu Uu bele Ituurl It 13 ztjn voorradig de Nieuwste Gasflrnaiiient ii Geiser en Baden Gaskook apparaten GOEDKOOPSTE ADRES VOOR Gasgloeilicht artikelen enz enz Aanbevelend M M VAN LOON Tèl No 117 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEIEUNERS DINERS SOUPERS TOOI Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desv srlangd met bglevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Telephoonnet Gouda Abonnement 1 iO per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratie Het net is aangesloten aan het Rijks Iiitercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAKKT Wie werkelijk prijs stelt een te hebben laat zich fotografeeron in do FoiOjiraflêChe HunêUnrlehlIuff STXJZDIO Tail I V Da WA LIS Fl SINGEL 661 A VAi MA UU SI a ge r TieüDEWEG n 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVL£ESCH Concnircerende Prjjzen IJIKFSTÜR Ït5 et pir b Ons Aanbevelend A y u BI RG TIENDEWEG D 73