Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1901

Vrijdag 11 Januari 1901 No 8398 39ste Jaargang m mm mwuwi ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken XelefeoB Ho Sf De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AiEonderliJke Nommers VT F CENTEN Teleroon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd G ebroedersSTEEITSMA Bloemisten Tiirfsl iiscl 77 en 78 Struik en Stamroaen OP BOTTEL PRACH IWAAR steeds voorhanden Bloemen ail l Zuiden ÏELEPH No lli Te Huur of Te Hoo om terstond te sunvaarden twoo naast elkander staande pracMige Paklmizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lauge Tiendoweg ü 29 Geen Engelsch maar Echt BOEEENBIIOOD IX eent de K O A SLKGT NIEUWE HAVEN 28 Paiti Expeller SS Dcstlg ju wordt dit iniddl met TMT sund bqoooh tk pijoiüUend unrrqnnx Mogswand tMao BheoiofttUk Jtoh t VwkowÜ itid p jn In Lmh f Ü Tri t ttii Aitr ti ahM g ook dm TWtioaww Hm lett ottb t bbnakufterk i r ldri 2B 78© B0 i 4 flIn i msoBt ipothoken Te AnutardMn bu Ulotk Oóbui Tu TayU i SuiderB re f 3 ft yiiirtCTa CB gttttiiflin FEANSCKB ST00M7EEVEE1J ctir iilsclie WnssctiPfij Ti 10 KruUkade Rotterdam Gd r T t rd door Z M den KoniuK der Belgen HoofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az apeoUliteJt voor het itoomen en verven van alle Ueereneu l me garderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom n n plnohe mantela veeren bont eni Gordnnen tafelkleeden eni worden oMir d nienwite en laatste methode geverfd AHe goederen het ü gestoomd o geverto worden onwh delflk voor de geiondceid ïolgen taal bewerkt Zijt Gij Doof 77 kits Ktivallen tma DOOFKEIO of HJWDHOORIGHEIO stl no Ceicaibaar tloor oni nieimo uftvlixiiUR btli Ku duKcnBii uiitki l H r K en ztjii it ni In d tor n hoiidi tintX $ BeNclirIJtt Uw govHli oni vr ofkiii ii raixi vrijt mau km lch mat wttliilK niikuHton lo Imls i ttinien 9 l r ll lton B Anrol Instltutr 696 U S U AYe OUlOACtO JLL 5rt g Miw oi liging DEB l IBMA FEKWEUDA TiEMAl Worden GKVK AAfiD soliede l EPOTI10i S in alle gemeenten van Nederland waar nog niet vertegenwoordigd Zeer gemakk HJko voorwaarden voor den Depothonder Eigenaars van gevestigde solide zaken genieten de voorkeur Aanvragen met opgave van reterentién op te zenden aan ons Hoofdkantoor Hoerengracbt 88i Amsterdam FERWERDA k TIEMAN Grootste Detail Wijnhandel van Nederland Ti ekkiii beslikt 10 Januari Kén uiden Fén tiulden iroofe Veriolinjjf HOOFDPKUS r gmm EENE KAPITALE BOUWMANSWONiNG met ruim 1 5 Hectaren uitmuntend WEI en HÜOHjAND prnclitig gelegen aan den Provincialen weg lo Willoskop in de oumiddellijke nabpeid van Oudewatcr De Holstede met Landerijen wordt desverkiczend tcruggenomea voor wijreiitwiiilig diiisEeiMl gulden in oontanteii zonder eenifie kortinff mÊf Voorts BELANGUUKE PKI IZEN als 5 compleet bespannen Equipages met één on twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Hjiwielen twee SalonAmeublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaapkaïner Amijublcinent 20 l endules 20 gouden Heeron en Dames Horloges 30 gouden Hoeren en Daraes Kettirigen 12 Vnlkachels 40 Naaimachins 30 zilveren Heeren en Dames Horloges 20 Itegulateurklokken ü éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Waschtafels met Stellen enz enz Totaal lOOO prijzen Dezo Loten zgn ii 1 per stuk franco per post a f verkrijgbaar bij SWARTSENBURG S Lotendebiet Geen Kinkhoeist Geen Influenza Itiukhoest Influenza en neelaandoenin Htetweg li fiS UonOa Om Borstbinnen den kortst mogelijken t jd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot dojvan ouds bekende bckiDDnde en wereldberoemde Superior DruiyenBorst lionig Extfact fl K L I A Jl T BI E uit de KoninkiykeHtoemfabriek DE HONING BLOEM van H N VAN SSHAIK f I DKN HAAG Flaeoiis i 1 HoSevpranciers 70 ets 40 ct b j Firma iVOLV F iC to Westhaven 198 Houda n MlhHlES Kleiweg E tOe Gouda E H V4N lll i VeerstaL U 12 i te ilouda A BÜÜMAN Moordrecht PINKSK iVicu r rltod 7JmI A N v N ZF SSEN Se monAoem 1 Ta TORKEN Hoêlconp B V WIJK Oadmalrr M KOLKMAN Waddin rveu IIOLLMAN Bodegraven W 1 VAB DAM Haaelrerht P W V EDE Oudewater é 4nll8Cpllsciie Taiidpoerter en I Antl§eB ll§eii Moiidllncliiiir mn K CSHSVrO Tnndart te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAE iderland G IJSSÉLSÏLIN Blauwstraat Gouda Agent voor N Standaard Hypotheekbank MaalstiiaDpelllk RapUaal KEN tlLLJOEN ÜULHEX DitscteMsa r S S C JASIMBIJK M B BS SE8Ï a n n i v rstrekt on zeer billijke voorwaarden fleW op eergte hypotheek correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEB Co pruk van A BEINKMAN Zn Gouda TUiny i Wondtrbtlfia Iq do eheele wereld bekead c peroemd OiiOTertrolfen middel Us u iiUi Iturit L oiir Lr erTtaafziekten enz InweiKhg 9 oowel all ook uitwendig in Uijim t Eiekt gevallen met oud L evoj ian te wesden Vr s crtliicim t 1 per post I llö Thlirry s Woadinalf beiit eon alsnog onfeVsild geneeskrscht en heilzame wertiax Maakt meestal tike pijul jko en gQTaarvolIe operatie geheel o erbodiï Mei deze zalf irerd een 14 jaar all voor KseneesUlk rehouden beenicezwel en onlsnDS eon bijna 82 jaar kankerlUden genezen Brenut genezing en Teriachting der pijnen bij wonden ontstekingen ens Tan allerlei aard PrUs per pot f 1 50 par post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEIV UI SkKDEItÜ Rokin 8 Amsterdam Wau gcendepdtü beatalle men direct un dieSchutienspollttiM di A THIK RIlï IB Pregrad bel Holiit 4 e l rreieh GeheTe proapeotu te ontbleJeu by bet Ceutratl ilepAt denden okinS Wie Zükur zijn wii i Eolite Elïtl Cacao te ontvangen laaamengeateld n na vel prcefntimogen in den handel gekomen onder de sum dei uitvindt Dr Miohaelii vemardigd p de beate maohinea In het weieidb roemde étabbliieenwnt van Qebrg StoUwerok te Keulen iKba J pT12icl2aenf Sikel acao la vlerkanten bagaaa Det EOoil Onu ii aet rneOt tkeokt ene aaniename geuode draak vacr dar lijkach gebruik eea k t thediftle na t poeder roer een Imp Chooolata Ala geneoakraoklig drank b J gent vip diarrhee alaoiita net water t gebtaltan Verkrijgbaar M d voMHMMto B 1 Apotbeksra cu p Vi Ka V IC iwtfea f 1 80 e a 0 ot a 6 OeneraalvericsaivocrdiMr Mr Neda land Juflus Ulattenkltdt Amnterdam Kalveistraat 103 Sleuw ouovcrtroften Frof 0r Liebers welbekend ZISHW KaACBT BIelXia AllBen eoht met Pabriekimeik tot voortdureode radicale en zekere genezing van alle zelts gl H de meest hardoekkigf sett uwI KhI ttlekteiif vooral ontstaan door RSh V afdwalingen op jeugdit i n leettnd frenezinK van elke zwakte Ulee Benauwdheid Hooidpgn Martklopping Maagpijn slechte apöavertermg Onvermogen Inipotenz Pollutionp enz Uitvoerige proapectcsaen tnj rr fsch tl 1 H fl 3 dul r Opnlifi l lupot Mattli v d Vei te Zidt n niniul D póti M Clelmii Co Rottordum r Hiippül s lïra enliftftü I iilmmBiiB lit Turijï 1 Czii Uotterdinu Wtiff Co Uouda I n hii alle drogisten EENieDEF0I7ANTH£E Heil worJt verzoclit op t HE K te lettmi UIT HET MaOVZUN VA M RAVENSWAAY ZONETS GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van mV Iwee en een hal en een Ned ofü met vermelding van Nommer er Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de oitvoeriog van geeerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ imifii inDflDH it iboniienients Vooritelllnii Donderdag 10 Januari 1901 HET ROTTERDAMSCHE TOOilEELSEZELSCHA Directear P D VAN EIJSDEN WITTEEKOOlSfEKEH Blijspel in i bedrjjven Aanvang acht uur gr Gewone bepalingen en praxes ButtemaHdsch Overzicht Tot de belangrijkste gevolgen van den oorlog behoort dat in Engeland steeds meer de aandacht valt op de legerkwestie En niemand die al ontkennen van hoe reusachtig belang die zaak is Immers eender voornaamste Engelsche bladen dat niet eeas tot de oppositie behoort heelt den moed getoont ronduit te bekennen dat de oorlog in Zuid Afrika de militaire hulpmiddelen van Engeland heelt uitgeput Het leger in ZnidAlrika heelt door den langen oorlog door de gebrekkige verpleging en door het weinig I opwekkende karakter van den kleinen oorlog zijn gevechtswaarde verloren en van aan Tilling ol vervanging kan bij gebrek aan mannetjes geen sprake i jn Ook in de Vereenigde Staten is de legerkwestie aan de orde en wel in den Senaat waar een voorstel aanhangig is om de legersterkte op 100 000 man te brengen bij welk debat namens de regeering werd medegedeeld dat alleen voor de Fhilippijnen 60 000 k 70 000 man noodig zijn In verband daarmede is voorgesteld een sfzonderlvik koloniaal leger van genoemde sterkte te vormen dat tijdelijk zou dienen Men meent op deze wijze bet land voor een staand leger te kunnen behoeden In verband met dat voorstel heeft Mac Kinley den minister van oorlog opgedragen op de Philipptjnen een plaatselijk onderzoek in te stellen niet alleen naar de legervraag maar ook na te gaan ol er kans bestaat dat de Amerikanen zich op de Pbilippgnen zullen kunnen handhaven Zou Engeland dat voorbeeld niet kunnen volgen met betrekking tot Znid Afrika V De Oostenrijksche verkiezingen die 6 weken duren loepen nn zoo langzamerhand af De laatste dagen waren de interessantste omdat daarbij orst blijkt van de gezindheid der massa Men weet dat het kiesrecht zeer ingewikkeld is Van de 425 algevAardigden worden er 85 gekozen door t grootgrondbezit 21 door de Kamers van Koophandel 118 door de steden en 129 door de plattelandsgemeenten bij getrapte verkiezing en 72 door t algemeen stemrecht Deze laatste verkiezingen hadden nn voor een groot deel Donderdag plaats met her stemming op Maandag In Weenen waarop men t meest gespannen was liep de strijd eigenlijk slechts tusschen anti semieten of christelijk socialen en sociaal democraten De vrijzinnige partij die hier nitermate klein is voor 1 jaren bracht ze 6000 stemmen nit besloot ditmaal maar dade FHViLLEIOJM WILSKRACHT 17 De heeren zijn samen ik wou zoo gaarne uw vader toespreken Wat dunkt u f Marie keurde het plan goed voorzichtigheidshalve wierp zij Clara een dunnen shawl over de schouders en gearmd gingen zij daarop naar buiten ZESDE HOOFDSTUK Op een bekoorlijk plekje onder den ouden zwaren lindeboom zaten de heerea zoo in hun gesprek verdiept dat zij de meigjes niet eens hoorden naderen Qara sloeg hare armen den predikant om den hals en liet aan zijne borst hare tranen den vrijen loop Verschrikt door de hartstochtelijkheid zyner dochter trad de Graaf von Felsburg nader Lieye Clara sprak de predikant verraat door het onvCTwachte dezer ontmoeting ik was overtuigd dat het ons bij den zwaren slag die ons trof niet aan den steun der trouwste vriendschap zou ontbreken ik erken het met dankbaarheid aan God Clara wendde zich tot haren vader verborg het hooM tegen zijnen schouder als wilde zij zegden f BUjf bij mij Hij klemde het innig geliefde kind vast aan zijn hart en zag met een ietwat lijk op de sociaal democraten te stemmen ten einde de gebeele Lnegeriaantche partij af te breken Geheel is dit nog niet gelukt maar vooruitgegaan is men toch In 1897 was de verhouding der stemmen 117 000 tegen 88 000 nn 103 000 tegen 96 000 Van de 5 districten wonnen de sociaal democraten het in 2 Lneger zelf is gekozen maar met een leer kleine meerderheid ook de overige 2 bleven christelijk sociaal een daarvan na herstemming waarbij Prochaska het won met 26 589 stemmen tegen 25 317 op den bekenden sociaal democratischen leider dr Adier In Bohemen was de strp van anderen aard daar stonden de radicale Duitschers tegenover de sociaal democraten op wie zij van de 7 door hen tot nog toe bezeten mandaten er 4 veroverden terwijl 2 aan radicale Czechen ten deel vielen Tegenover deze laatsen steunden ook hier de Duitsohe vrijzinnigen de eveneens Duitsch gezinde sociaaldemocraten Omgekeerd stemden te Erems de socialisten op den Duitschen radicaal waardoor deze het in de herstemming won op den christelijken sociaal en Brnnn verloren versloeg de sociaal democraat den DuitscUen radicaal omgekeerd in Graz de Dnitsche radicaal den sociaal democraat In de Alpenlanden blijft de Katholieke volkspartfl het overwicht behouden dech Salzburg verloor ziJ en haar leider baron Dipanli werd niet herkozen Zoover men de uitkomst thans kan overzien zullen de Dnitsche vrijzinnigen en de radicale Czechen in eenigszins grooteron getale in den Rijksdag komen terwijl de JongCzechen en ook de soc democraten die maar 14 leden telden enkele stemmen zullen verliezen Ten opzichte der nationaliteitenvraag waaromheen de Oostenrijksche politiek ten slotte altgd draait zal de samenstelling van den Bijksdag weinig veranderd zijn In de proclamatie van Groothertog Wilhelm Ernst van Saksen Weimar waarbij bü de aanvaarding der Begeering aankondigt brengt hjj in warme bewoordingen de regeering van den overleden Groothertog Karl Alexander zijn grootvader in herinnering Hy verklaart dat hij de regeering in overeenstemming met de wetgeving zal voeren de nagedachtenis van zijn grootvader zal eeren door in diens geest voort te werken en de overleveringen van zijn Huis als een dierbare nalatenschap te bewaren De Groothertog handhaaft alle door zjjn grootvader benoemde ambtenaren in bun betrekking en verklaart van hen een even groote ijver en tronw te verwachten Van trolsche houding ten hemel in ztjn oogopslag waren duidelijk de woorden te lezen i Ik kan haar niet missen ik sta haar U niet af Waar is Justilia Met dVvraag verbrak de Graat von Felsburg het pijnli zwijgen van het viertal Die vraag maakte de tongen der meisjes los met dte geestdritt der jeugd spraken zij over hare plannen door de heeren daartoe aangemoedigd lieten zij met bescheidenheid hun lof zich welgevallen en namen hunne opmerkingen gaarne nan Hoewel de predikant en zijne dochter reeds een poos geleden hadden ontbeten konden zij de uit noodiging van hun gastheer niet afslaan om met hem een tweede ontbijt te gebruiken De kleine kring was gezellig bijeen men hoorde natuurlijk geen luidruchtig spreken ot lachen geen kreet van opgewonden blijdschap maar de zwaarbeproefden genoten eenige oogenblikken van weldadige afleiding die de Graat von Felaburg e zijne dochter als bij onderlinge stille afspraak zoo lang mogelijk zochten te rekken Het gesprek liep vooral over s Graven teruggekeerden zoon de gasten vernamen dat hij pas tegen bet uur van het middagmaal in gezelschap van een vriend werd thuis verwacht De Graat von Felsburj verhaalde aan welk gelukkig toeval hij het te danken had dat hij den zoon van een hooggcwaard rden wapenbroeder als gast ten zijnent mocht ontvangen in het voorbijgaan sprak hij over het duel en wekte daardoor bij zijn gehoor belangstelling voor den jongen Ben sdorf Marie werd vertrouwd met het denkbeeld lat zij weldra Hermann zou ontmoetoi en de heei von Benudorf diep bedroefd liJn onderdanen vraagt hjj dezeUde toewijding en gehoorzaamheid als liju ioorganger heeft ontvangen De Dnitsche Keizer heeft wegens het overlijden van zjjn oud oom veldmaarschalk van t leger waarvan hjj 60 jaren lang een sieraad en steun was voor alle offtcieron den ronw vjor drie dagen voorgeschreven voor het Eheinische knrassierregiment no 8 wanrvan de Groothertog chef was voor 8 dagen en voor die van het garnizoen van SaksenWeimar Eisenach zoolang als die rouw in t Groothertogdom duurt zes maanden De verkoop van de Deensche West Indische eilanden aan de Vereenigde Staten die reeds weken geleden als vrij zeker werd gemeld schijnt op het oogenblik nog niet tot stand te zijn gekomen en zelfs op ernstigen tegenstand te stuiten in Denemarken Klaarblijkelijk om dien tegenstand te overwinnen wordt nn aan de Morning Leader uit Kopenhagen geseind dat de qnaestie der West Indische bezittingen van Denemarken nu weldra tot oplossing zal worden gebracht Dnitschland heeft wel zin in St Jean maar een voorstel om dit eiland aan Dnitschland al te staan zon wellicht in Oenemarken op tegenstand stuiten De onderhandelingen met de Vereenigde Staten vlotten goed pïor op de Dnitsche plannen te Wflzen Wij weten niet of die al of niet juist zjjn schijnt men in Denemarken den verkoop aan de V S te willen propageeren Na het gravan van het Jlicaraguakanail zulleiJdie eilanden voor Amerika van groote waarde zijn Het schijnt dat de zaak tot nog toe afgestuit is op de ünancieele quaostie Amerika wil slechts 4 miUioen dollars betalen Denemarken elscbt echter 7 millioen dollars Mogelijk is het bericht van den Morning Leader ook bestemd om Amerika wat toeschietelijker te maken en het er toe te brengen een booger bod te doen Verspreide Berichten FeJlHEBUK Maandag heeft de bekende redacteur der Aurore Urbain Gohier zgn getuigen gezonden naar den Pargschen correspondent der Nowoje Wremja den heer Doubensky in verband met een in dit blad verschenen en door Gohier voor hem beleedigend geoordeeld artikel De heer Doubensky verklaarde evenwel de schrijver niet te wezen en zoo zullen er geen degens gekruist of pistoolschoten gewisseld worden Voor de rechterlijke macht te Sancoins orer den dood van zijn eenigen broeder was der fijngevoelige reeds nu ffcen vreemde meer De Graaf von Felsburg werd met blijdschap den invloed van zijne mededeetingen gewaar en deed niet tonder bedoeling het verdoek dat de predikant en Marie hem en de zijnen aan zich zouden willen verplichten door alle avonden op hst kasteel te komen doorbrengen F en vluchtig rood kleurde Marie s wangen in gespannen verwachting keek zij naar haren vader het was haar niet mogelijk antwoord te geven op het verzoek van haren gastheer hoe zou het antwoord haars vaders wezen f Waarde vriend I sprak deze na een oogenblik van nadenken in een toestand als de onze zouden velen na zulk een pijnlijk verlies geleden te hebben het voor zondig houden het een smaad achten eener lieve doode a nge laan als onze stemming ons toeliet een gezelschap zelts het kleinste te bezoeken Marie s meening dienaangaande is mij onbekend doch ik ben ten volle verzekerd dat zij ook al was zij van een tegenovergesteld gevoelen bij emstisï nadenken mij gelyk zal moeten geven Mijh gevoel verzet er zich niet tegen bij u te zijn en daar in zulke gevallen het gevoel beslissen moet moet men daarmede te rade gaan Daarom antwoord ik van heeler harte gaarne geven wij aan uwen wenbch gehoor en komen zoo niet alle dagen dan toch tn die avonden waarin wy alleen zonder ander gezelschap met u kunnen samenzijn Marie heeft natuurlijk vele bezigheden op zich moeten nemen haar tgd zal zeer bezet zijn doch ora acht uur zal zij wel klaar wezen om met mij te in het departement Cfaer komt eerstdaags in behandeling het door den commissaris van politie van die gemeente tegen pastoor Dnrolsel opgemaakte proces verbaal omdat deze in den nacht van 31 December op 1 Jannari I I ter inleiding van de twintigste eeuw de klokken liet luiden Het was nachtelijk burengerucht meende de politiemanl De correctioneele Kamer te Parijs heelt eergisteren uitgemaakt dat de gerechtel ke vervolging tegen Judet don hoofdredacteur van het Pelit Journal ingesteld wegens de menging van den vader van Ëmile Zola in de polemieken door de amnestiewet als gedelgd moet worden beschouwd GBOOT BEITTAItinB De gemeenteraad van Drogheda in Ierland heeft op voorstel van een der wethouders president Kruger met zeven tegen vijf stemmen het eereburgerschap toegekend om daardoor een bewjjs van sympathie te geven aan den man die zich zoozeer beijverd heeft om Transvaal en Oranje VriJstaat de onafhankelijkheid te doen behouden De lersche Liga heeft den gemeenteraad dank gebracht Als veertiende orde wordt overwogen de instelling van de Ster van Afrika ten behoeve van hen die zich in Znid Afrika hebben onderscheiden Er zouden zün broeders ridders commandeurs en groot krniien Itamb In ItaliS hebben in twintig jaar tijd 3 914 duels plaats gevonden waarvan 155 op den degen 3501 op de sabel 224 op het pistool en 14 op andere moordmachines doch niet meer dan twintig hadden een doodelgke afloop een uiterst gezonde sport dus 1 BINNENLAND De Eerste Kamer heelt gisteren zonder hoofdelijke stemming de eerste drie wetsontwerpen botrelfonde het huwelijk van H M de Koningin aangenomen Het wetsvoorstel tot verhooging van het Vide hoofdstak der Staatsbegrooting Marine voor 19Ü1 werd aangehouden tot na de vaststelling van dit hoofdstuk Men deelt ons mode dat het bericht dat de directie der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen besloten beeft de zg treinpremiën tot dusver uitgekeerd aan de stationschefs stationsopzichiers wisselwachters enz af te schaffen en te vervangen door gaan De kleinen zijn daa naar bed en de oudsten zijn gewoon alleen te werken Weemoedig met eene stem trillende van nauw ingehouden droefheid vervolgde de predikant Al is het dan ook wat later wij brengen ons uurtje vrij af dan bij u door Manp bleet bij die woorden bare tranen niet meester voor een oogenblik zwegen allen weer Allen hielden zich in den geest bezig met de hermnering aan de onvergetelijke uurtjes vrij af jaren lang in de vriendelijke aan liefde rijke pastorie doorgebracht Eindelijk sprak de Graaf von Felsburg bijna fluisterend van aandoening Gotthelf breng de kinderen mede Neen mijn vriend antwoordde de predikant met bgzonderen nadruk ik ben u ten hoogste dankbaar voor uwe goedheid al wensch ik daarvan geen gebruik te maken Marie en ik zullen met druk zijn dat weet ik wel zeker doch met de kinderen is het een ander geval Vader t wordt onze tijd waagf e Marie op te merken tja kind gij hebt gelijk t is meer dan lijd De predikant stond op reikte den Graaf de hand en zeide Tot van avond mijn waarde Clara overhandigde hare vriendin een zeldzaam schoonen ruiker met veeUieteekenendeu blik Marie nam het koütbaar geschenk dankbaar aan Ik zal hem op de door u gewenschte plaats nederleggen sprak zij fluisterend h ordt vervolgd