Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1901

Hen meldt uit Tholen Dinsdag kwam alhier een jongen ter school die reeds de lier aan de wilgen had gehangen maar door leerplicht weer genoopt was terug te keeren hg scheen evenwel op de hoogte te zjjn van de bepaling dat tgdeIgke verwijdering van school als tuchtmiddel kan toegepast worden en maakte het z66 bont dat het wel overleg scheen om de toepassing onmiddellgk nit te lokken Hg vloekte tegen den klasse onderwgzer op ergerlgke wgze dreigde hem met de vuisten en beet het hoold der school die er bg geroepen werd in de hand Te Rochester in de Vereenigde Staten zjjn bg een brand in een weeshuis 26 kinderen een verpleegster en een keukenmeid omgekomen en 12 kinderen worden nog vermist Een dertigtal menschen kregen brandwonden De toestand van President Kruger is zoo gunstig dat het volledig herstel nog slechts een qnaestio van dagen is Het uitgeven van bulletins is gestaakt De President mag reeds een groot gedeelte van den dag het bed verlaten if Door wglen mevr de Weduwe W H J Cambier van Nooten overleden te Ngmegen is aan de armen der Ned Herv Gemeente te Lopik f 1000 vermaakt Te Wttrzburg heelt een zanger de gevaren van een Cis leeren kennen Bij dezen hoogen toon bleel hem de mond wgd openstaan hg had de kaak uit het lid gezongen Op den naastbgzjjnden politiepost werd hg door een geneesheer geholpen Een medewerjcster van het Hbl isdoor den directeur der School voor Kunstnijverheid te Amsterdam in de gelegenheid gesteld het bruidskleed van de Koningin te zien De rok met don sleep die van do taille op den grond 2 65 M lang is vormt een geheel dat eerst pasklaar en ineengemaakt is en daarna geborduurd wordt De teekening daarvoor is ontworpen door do firma Nlcaud te Parjjs die ook zal zorgen voor de voltooiing van het kleed met de laag uitgesneden taille evenals de voorbaan van den rok rijk met kant gegarneerd doch zonder borduursel Het borduursel wordt gewerkt te gelgk op het zilverbrocaat en de glacèzijde waaruit het onderkleed bestaat wat aan bet geheel meer steun en stevigheid verleent Dit brocaat is met groote kosten voor deze gelegenheid vervaardigd Het patroon voor het borduurwerk loopt door van ter ijde de voorbaan om den sleep die van onderen breed en aan de taille smal is en volgt dien Torm zoodat het naar boven spits toeloopt Twee breede strepen borduursel gaan langs den sleep Het hootdmotiel van dit patroon bestaat uit losse takken oranjebloesen verbonden door bladeren linten en arabesken In lederen bloesemtros ziet men een ontloken bloem omgeven door minder ol meer gesloten knoppen Voor deze knoppen worden paarlen in twee grootten gebruikt terwijl er behalve de pailletten nog acht soorten Vlntcrdleist 1900 Aannevaigen 1 October TUd vai tireawieh e o ö D i o T T I B D i M 1 Directe Siioorwegverbindlngen met GOUDA T ti t ll s tS 08 tM a SI g S7 I S 40 f 11 0 1 f t Dl 8 B0 J 11 1 1 10 B 1 18 7 44 8 14 8 17 t it 14 lO t lO li lt 40 11 M J 4 3J lO U i ii f lOio f 8 41 X 10 8 f 7 4T i 7 r 8 i0 8 S 8i U SO 10 41 11 01 11 47 7 t 8 45 11 11 7 67 11 48 U i 11 85 11 50 li 84 l i 8 i M7 ♦ 1 5 5 10 1 08 5 10 a w 10 18 10 8 n i 11 15 r l J o L i m m Jb pp1 a o i B0TTERD4X 9ODD4 i H 0 1 U 88 11 46 U IO 1 4 i 1 64 4 47 J 1 14 1 45 8 46 4 ni 4 34 5 88 I 4 44 l SS 4 51 8 08 5 l 1 0 1 0 Ï Si 0 4 J 1 84 6 07 6 18 5 44 40 t 48 7 6t 6 41 g 04 10 18 10 18 lO ii 10 48 10 4 8 1 33 t li 47 8 84 7 01 7 t iO S 4i 1 4 1 09 10 1 11 98 li tl 8 04 8 14 00 M 10 08 10 1 au u u w uu 4 B H i a g P r l 6 11 88 li l li ii 18 56 1 58 8 45 4 1 4 60 6 16 6 4 il 7 11 l l f 4 1 10 48 u 0 1 46 18 65 li J 4 8 4 15 4 46 6 8 5 6 8 15 4 7 S7 9 11 il 10 00 10 1 ï O n I A i h T ro4 wm iat U 8 8 U 8 31 ii 10 80 lO t 11 01 I IO 1 88 8 16 07 48 8 19 38 1 48 51 O 19 1 37 11 08 i iat W 8 01 8 5S a K 10 10 11 04 11 48 11 57 1 57 3 86 4 1K J7 B SO 8 0 IS 44 9 35 10 3 ll OS U 6 Aliiit 0 8 i V 13 9 37 10 16 ll t I I U i i 1 KCi H 1 ici 111 14 10 5 18 00 U S t l6 S ii 4 38 6 58 11 18 J S ll I M 3 3 11 10 49 11 47 18 38 1 09 8 118 S 4S 5 04 8 30 a i Vm l n 8 81 7 1i 8 10 S I 9 U tl 11 16 11 17 li SO 1 1 8 10 8 84 4 41 6 11 8 11 7 09 S 10 9 61 Am W 6 4 8 47 7 80 6 1 8 4 9 80 46 11 80 11 41 1 06 1 4I 3 I9 8 44 6 0 6 88 a 7 16 3 16 10 06 U 1 1 7 01 7 81 8 18 e iaa ia 111 18 10 84 11 611 il 6 3 38 4 18 4 84 6 47 7 1t 7 64 8 0 9 11 11 38 ÓS 7 4 M 8 8 58 a i 10 14 10 49 11 47 U 3 1 09 8 08 S 4S 5 04 8 30 1 00 7 54 8 09 o 1 ii 18 8 68 7 47 8 88 9 10 10 1 10 68 11 38 U Oi 1 48 S 0 8 1 4 8 4 48 8 48 8 51 7 00 7 63 01 3S 10 06 10 48 6 07 44 8 0 i7 lO iS 11 56 14 87 4 J J J 11 07 6 68 8 17 10 41 1 86 4 38 a 2t t 4i 7 08 7 U S SO 9 0i 9 66 10 64 11 17 li ll li 51 t U f 40 3 64 4 48 t io Il T 14 I 39 10 07 10 18 een raste toelage T n 20 pet tan het loon allen grond mist Naar wordt medegedeeld bestaat b j het Bureau voor den indnstrieelen eigendom te s Grarenhage gelegenheid zich ook voor het jaar 1901 te abonneeren op de bjj art 6 der wet Tan 30 September 1893 Staatsblad no 146 bedoelde bjjlagen tot de NeuerIand che Staatscourant waarin maandelijlisch de openbaarmakingen worden opgenomen van de in Nederland ingeschreven tabrieks en handelsmerken De prys van het abonnement op de 12 nummers met jaarregisters bedraagt 1 2 bg Toornitbetaling te voldoen Eveneens bestaat bjj dat Bureau weder gelegenheid zich te abonneeren op de in 1901 verschonende by art 8 der bovengenoemde wet bedoelde bijvoegsels tot het Journal Tan hot Internationaal Bureau te Bern waarin maandelgks de aankondigingen worden opgenomen van de internationaal ingeschreT n labrieksen handelsmerken zjjnde de mcAcen atkomstig uit Nederland Frankrgk Portugal Spanje België Zwitserland Italië Brazilië en Tunis alsmede uit de koloniën Tan do eerstvermolde drie Rgken welke door die inschröving niet alleen in het land Tan oorsprong maar ook in al de overige genoemde Staten en Koloniën gelgkelijk bescherming genieten De prjjs van dit abonnement bedraagt f 1 per jaargang van 12 nummers met jaarregister eveneens by vooruitbetaling te voldoen BS eene temperatnor van vele graden onder nul kon men Zondagmiddag H M de Koningin en Hare Moeder slechts van een dienaar vergezeld door de duinen onder Loosduinen zien stappen Izoker meer dan een hall uur ver Bg de Troegere villa Meer en Bosch wachtte een open hofrgtuig de wandelaarsters op die na vlak tegen de lelie kou in den terugtocht naar de renidentie aanvaardden De vorige week bezocht de Koningin met haren verloofde het Loosduinsche strand en klom tegen de hoogste dulntoppen op Gemeng de Berichten Uit Nijmegsn meldt men De commissie van patroons en particulieren die een onderzoek instellen naar den omvang der werkloosheid onder de ambachtslieden alhier heelt haar rapport uitgebracht Bleken de loopende gernohten haar zeer overdreven zg constateerde intussohen dat in menig werkmansgezin veel geleden wordt Als werkloos meldden zich bg haar aan 23 metselaars 9 smeden enz 28 schilders 28 timmerliedefl 25 stukadoors en 123 opperlieden grondwerkers enz I Qoudt 6 1 7 11 Moordreoht door T IS ieuwerkerk 7 9 0 Hilla aoltardua M it 7 44 KotterdamD P w Rottirdam B 8 17 C 8 54 08 4 8 55 4 4I i tO 07 7 18 4 51 5 41 8 01 6 51 5 11 8 04 5 17 1 10 88 7 i Aottardam Baun RottenUiB D P BoUerdmm H Ctpalla Hiauwarkark HooidiKiht Ooadi 7 4i 8 17 8 41 8 5i ll Oi 14 W 1 7 18 7 88 7 7 68 7 68 Oouda Ïavanh Moara BoaUMMerüag Voorburg Hwta 7 46 8 18 11 07 iO 84 6 86 6 41 08 7 4 iouda Oudav Waard Utrselil 8 88 8 68 a i Utraaht Woeidaa Oudaw Ooaia De commissie zal trachten aan allen die werken kunnen en willen werk te verschallen in een tijdelijk daarvoor in te richten lokaal geen ondersteuning dns in geld ot in natura doch een zU het ook matig eerlgk verdiend loon Eenige werkgevers uit de commissie ontwerpen de noodige plannen De commissie heeit een beroep gedaan op de milddadigheid der ingezetenen xilTardra d aan te pas komen om de verschillende eUecten teweeg te brengen Van welk gehalte de vrijwilligerscorpsen moeten zijn die thans met wanhopigen gver in de Kaapkolonie door de Engelschen aangeworven worden kan men opmaken nit den omvang dien de recruteering voor allerlei ▼ rgwilligerscorpsen reeds genomen had voordat de inval der Boeren in de Kolonie het gevaar zoo dreigend maakte als het nu is Den 16en December dus even voor het bekend worden van het telt dat troepjes Boeren de Oranjerivier overgetrokken waren schreef de correspondent der Arnh Ct te Kaapatad Er worden hier in de Kolonie recruten gevraagd 1 voor het korps van den geneeskundigen dienst 2 voor de Z Alri kaansche constabulary den politiedienst onder den tamons Baden Powell 3 voor de i imperiale lichte cavalerie Kecruten die rijden kuiyien en schieten krijgen 5 shillings daags evenals 4 voor do Z Alrikaansche lichte cavalerie Een jonkman rekent dns zoo drie gulden daags is 7 pond 10 in de maand Vrge kost en woning en kleeding is ook 6 pond waard dat is 13 pond 10 Bovendien is het teekenen een schoone gelegenheid om lastige connecties al te breken En zoo ziet men thans menschen verdwijnen die schulden hebben nf die een lange verkeering gehad hebben met een meisje en geen raad wisten deze connectie at te breken daar in dit land een jonkman vervolgd kan worden wegens het breken van trouwbelofte behalve als hg een Queens soldier is Den absend minded beggar wordt immers alles vergeven Dezelfde correspondent schrgft verder Db Canadeesche vrijwilligers die Woensdag van het front hier aangekomen zgn vormden een troep vroolijke soldaten die men het best vergelgken kan met HoUandsche miliciens wier tgd om is het gevoel dezer laatsten in de tweede of derde macht nadert dat van de Canadeans Enkelen de bedaardsten liepen arm aan arm over de straat te schreeuwen als Bergschenhoeksche jongens op de Hotterdamsche kermis Soms kregen ze een Maleier te pakken met zijn roode harde muts op en gaven hem een pak slaag de reden hiervan is me niet duidelijk Anderen drongen de bars binnen dronken veel en betaalden weiuig In de bar van the Grand Hotel joegen ze alle gasten weg veroverden een vat bier namen dit mee en dronken op straat bet bier op Het krioelt hier thans van Fransche dames I uit Johannesburg vruchten der z g beschaving vroeger onbekend in ZnidAfrika onbekend nog bg the backfleld people hoe slecht mr Innes de minister Tan justitie die ook noemen mag Da dolle Tommies grepen er eene kleedden ze half nit op straat en zette ze m een cab oen Tommy er bjj 1 8 8 7 10 7 88 8 J l l 87 5 10 7 38 8 43 11 01 7 00 7 S4 8 08 S l Het spreekt van zelf dat er nog al woorden vaA afkeuring gehoord werden over het gedrag dezer Soldiers of the Qneen Een geeft zelfs het idee aan de hand om 500 van de Aoeren die het Worcestersche congres bijwoonden in de stad te laten komen om de orde te handhaven onder de dappere mannen in khaki In dat geval zouden wel geen tafels stuk geslagen worden enz en behoefde er geen vrees te beslaan voor wanorde want vooreerst zgn de kolonische Boeren modellen van orde en ten tweede zgn de meeste soldaten van de andere kolonies tamelijk proBoer Terwgl nu vele troepen naar huia gaan schijnen Chamberlain in Engeland Sir Mhei hier en Kitchener in Pretoria hun hersenen uit te putten om nieuwe troepen te krijgen Zoo zullen er 800 van het Aldershot kamp den 6 Januari ingescheept worden hierheen 200 van den geneeskundigen dienst zullen later volgen en 400 man van Malta komen nog midden Januari aan Nu reeds schgnt een handjevol Yeomanry uitgezonden Veel liefhebbers zullen er wel niet zgn Kitchener heelt naar Anstralië geseind dat de van ziekte en wonden herstelde Boscbmannen spoedig terugkomen moeten De uitlanders te Johannesburg hebben emdelgk ook een korps schutters gevormd in khaki met roode bies op de broek en roode rauden aan de mouwen en schouders Het korps zal niet verder dan 5 mgl buiten de goudstad gezonden worden Alle uitlanders moeten dienen vertrekken of van honger sterven Behalve voor bat leger zullen er geen voe dingsmiddelen ingevoerd worden Slecht vleesch kost thans 2 sh per pond een klein tongetje in blik 3 s 6 d = 12 10 rum 7 s 6 = z 1 4 50 de fiesch Whisky is op evenals thee suiker stroop meel rijst enz Geen wonder dat de gouverneur deze week weer eens heeft kennis gegeven in antwoord op vele brieven van refugees dat geen passen zullen worden afgegeven dat het algemeen vertrek uitgesteld is en dat een permit voor urgentie gevallen alleen gegeven zal worden in uiterst exceptioneele gevallen In het ijs bekneld De reizigers die Zaterdagavond met de stoomboot Stad Zwolle voornemens waren de reis o er di Zuiderzee naar Kampen en Zwolle te maken hebben een paar zeer moeilgke en gevaarvolle dagen doorDe kapitein had hen vooral opmerkzaam gemaakt aldus deelt het Nieuws mede op do mogelijkheid dat het gs in de Zuiderzee den overtocht zou kdimen beletten of althans zeer bemoeilijken doch zij meenden het er op te kunnen wagen ook wgl de boot uit Hoorn kort te voren zonder groot bezwaar en nagenoeg op tgd was aangekomen In het eerst ging het goed tot ongeveer ter hoogte van Marken doch daar was het ijs reeds zoodanig toegenomen dat aan verder reizen niet te denken viel de kaliteiu zag zich daarom genoodzaakt weer terug te keeren in de hoop Amsterdam nog te kunnen bereiken Doch ook deze hoop verdween toen naby het fort Pampus het ijs zóö dik en dicht bleek te zijn dat het schip geheel vastraakte en met geen mogelgkheid heen of weer kon i ll 8 17 8 87 S i 7 08 6 8 il 8 6 4 8 61 0 18 48 10 81 I S8 48 S l l OS 4 J 8 01 8 1 1 17 9 63 8 U 8 84 i 88 E = 8 43 S X 44 10 1 S8 10 08 10 17 10 1 10 84 10 18 10 43 lU 10 18 U ll U 57 Het was toen reeds ongeveer 11 uur in den avond geworden In do felle onscherpe koude werden nog alle pogingen gejlaan om los te komen doch hoewel gedurende den nacht en den geheelen Zondag daarmede werd Toortgeworkt bleek dit ten slotte onmogelijk te zijn Maandag tegen den morgen kwamen de reizigers in overleg met den kapitein overeen het verdere gedeelte van den terugweg te voet OTer het gs at te leggen Slechts één der reizigers een man van meer dan 70 jaar zag daartegen op en wilde liever op de boot blgven Het was gelijk te begrgpen is geen aangename of gemakkelgke onderneming vooral wanneer men weet i at in het gezelschap ook eenige jonge kinderen waren en dat verscheidene reizigers allerlei bagage met zich hadden mede te voeren De drie kinderen werden in een mand en een kist gezet en door de goedwillige medereizigers gedragen of voortgetrokken waarbg herhaaldelijk meer dan een door de gladheid struikelde of om omviel Onder deze omstandigheeen en na een tocht van ruim twee en een half uur bereikte men des morgens om ongeveer tien uren het lort Durgerdam Daar had men het geluk zeer vriendelijk en gastvrg ontvangen te worden door den majoor lortwachter en zgn gezin hij zeil en ziJn vrouw en dochter beijverden zich door terstond koffie te zetten de verkleumde tochtgenooten weer wat te doen ontdooien hetgeen vooral voor de kinderen hoog noodig bleek te zgn Na daar een klein nur te hebben vertoefd werd de tocht andermaal en op dezelfde wijze voortgezet over het ga naar het dorp Durgerdam en vandaar over den dijk naar Nienwendam vanwaar men met de stoomtram eindelijk omstreeks 3 nnr te Aasterdam aankwam De stoomboot zit nog vast bg Pampus de directie der stoombootmaatschappij is terstond handelend opgetreden om door het maken van een geul aan de Stad Zwolle de gelegenheid te verschalfan om weer los te komen Het aanstoken van onrechtTaardige oorlogen is Jtegeeringszaak schijnt men in Engeland te denken en die van het publiek te Bftalen Maar voor de slachtoffers van den TOrlog slachtoffers in bet eigen land wel te verstaan noodlgdende betrekkingen der soldaten te velde schijnt men nu bovendien de openbare liefdadigheid te willen laten opdraaien De Prinses van Wales stelde zich aan het hoofd van zoodanig fonds en heeft nu aanstonds den teruggekeerden overwinnaar Generaal Roberts ook daarvoor gespannen Van dezen verscheen thans in de bladen een beroep op het publiek waarin hg na dankbetuiging voor de hem bereide ontvangst het volgende verklaart Ik kan het Ëngelsche Tolk de verzekering geven dat niets de harten onzer soldaten meer verheugt gedurende den langen oorlogstgd in Znid Afrika dan de wetenschap dat degenen die hun het dierbaarst zjjn in hun afwezigheid worden ondersteund Door de verlenging van den oorlog zijn de geldmiddelen zó6 aangesproken dat men binneniort maatregelen zal moeten nemen om te kunnen voortgaan met de betrekkingen onzer loldaten te ondersteunen Persoonlijk voel ik mij dus geroepen om een beroep te doen op de edelmoedigheid Tan alle klassen en eene ondersteuning te Tragen voor het Jonds waaraan zooals de Prinses van Wales Terklaarde nog zoovoel ontbreekt Ik geloof dat de natie er reeds genoeg aan heeft wanneer zg weet dat er zooveel gebrek is om van zeil te doen wat noodlakelgk blgkt voor de ondersteuning van de hdlsgezinnen wier broodwinners dagelijks hnn leven veil hebben in dienst van onze Eoniogin en ter eere van ons Kgk 1 Door de dingen eens op den kop te zetten kr gt men er soms wel eens een juister kgk op En als zoodanig heeft verdienste de volgende door het Handelsblad aan de Parijsche 9oulois ontleende koddige boutade van Edmond Haranoourt over de verhouding van Engeland en Transvaal Zal roept de schrgver in Toorg evenda a I verontwaardiging nit zal Europa ta8 llR7 dat de geheele Ëngelsche natie wordt uitgeroeid door een handvol Boeren Kunnen wg dulden dat in dezen strgd van tien tegen een de groote meerderheid wordt onderdrukt door een zoo kleine minderheid en znllen wil duizenden soldaten op die wijze laten opjagen en afmatten door enkele honderden Boeren Dat is onrechtvaardig dat is de zuiTere anarchie de omverwerping van de rede De Boeren maakten laf hartig gebruik van hun klein aantal om te slaan en dan te verdwynen zonder dat men hen ziet en zonder dat men hun hunne slagen kan teruggeven hunne rgen zgn zoo dun dat heele legers niets tegen hen vermogen de stryd is ongelgk onmogelgk en thans wordt opnieuw het Britsche grondgebied bezet door deze avonturiers voor wie niets heilig is noch het eigendom van anderen noch de heilige liefde voor het vaderland voor het gezin en de eer En wy biyven daarbg kalm toezien t Het is alsof alle beschaafde Regeeringen blind zyn niets begrgpen of dat de algemeune antipathie is dt Wereld ontataas te gen Engeland thans zoo groot geworden is dat wg laaghartig toestemmen in de geleidel gke vernietiging van een volk dat ons niet bevalt Engeland is in gevaar Het heeft reeds te lang geduurd De solidariteit Tan de menschheid legt ons den plicht op tnsschen beiden te treden en het noodlot tegen te houden Engeland moet worden gered Het ziet zgn geld zgn paarden zgn manschappen vernietigen Hoe rgk en machtig het zg het kan dat niet uithouden Zgn trots en zgn positie beletten hem de interventie van Europa te vragin opdat door do arbitrage de oorlog wordt g indigd en het Britsche Kgk gered Het verwacht enwenschtdie interventie maar het kan er niet om vragen Wg moeten dus genoeeg grootheid van ziel toonen om alle beleedigingen vergetend een toch reeds laatkomende hulp te verleenen en eindelgk de arbitrage nit te lokken die alleen Engeland nog redden kan N T d D STADSNIEUWS GOUDA 10 Januari 1901 De heer H J Nederhorst alhier is aannemer geworden van de ontsmettings gebouwen van de Hollandsch Amerikaansche Maatschappg voor een som van f 138 381 wy verwyzen onze lezers naar een advertentie der Dames Zangvereenigmg Arnold Spoel voorkomende in het blad van heden Deze jjoo gunstig bekende vereeniging heeft in studie genomen De Klokken van Corneville Naar wg vernemen is aan de zang en de regie alle moeite besteed Do decors zgn vervaardigd door bekwame schilders terwgl de costumes geleverd worden door de Firma Helmhout costumiers de Theatre van Amsterdam wy kunnen niet nalaten hen die nog wenschen Donateur of knnstlievend lid te worden opmerkzaam te maken dat daartoe tot Vrgdagavond gelegenheid bestaat Wg wenschen de vereeniging die onze stadgenooten in de gelegenheid stelt zulk een bekende operette door dillottanten opgevoerd bg te wonen veel succes toe By Koninkiyk besluit is aan J van Dgk met ingang van 1 Maart 1901 op zgn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Alphen Zuidholland Ned Opera Rotterdam Zondag 13 Jan a s Herodiade Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van couponboekjes Donderdag 10 Jan s avonds 6V tot 7 Calé Schaakbord HijLSTEECHT Aan de hardrgdorg voor mannen op de korte baan namen elf personen deel De 1ste prys werd behaald door J Smits te Strgen 2de prys L Verkaik te Haastrecht 3de prgs M Kwakernaat te Hekendorp 4e prg s D Znidervliet te Stolwgk ATJEH Door den civiel gezaghebber van Tapa Toean werd van uit Blaüg Pedië een tocht ondernomen naar boven Tripa om zich aldaar schuil houdende bendon op te zoeken en te verdrgven De bovenstreken in Tripa zoo wordt aan de Dell Ct gemeld door on nog nimmer bezocht storen zich weinig aan de bevelen van den aan den Koewala zetelenden bestuurder De kolonne was 120 man sterk en voerde voor negen dagen vivres mede Werd het doel de garapong Kong bereikt dan zouden daar voldoende vivres worden gevonden om het verbiyt eenige dagen te rekken Na vier dagen gemarcheerd te hebben langs een smal pad deels door zwaar bosch deels door ladangs werd de Trira rivler bereikt Van den hoogen stellen oever afdalende stuitte de spits by een rivier eiland op een met geweren gewapende bende die terstond door ons werd aangegrepen en met achterlating van vier dooden werd op de vlucht gejaagd Terwyi dit v66r werd afgespeeld marcheerde de trein die nog in het bosch was op Hy bestond uit dwangarbeiders en gereqnireerde Atjehsche koelies Plotseling werd hg op twee punten tegelgk met den klewang aangevallen door een pi m 60 man sterke bende Een paniek kon door de kleine dekking niet worden voorkomen de koelies gooiden de vrachten weg waardoor een groot gedeelte der Tivres door de snelstroomende Triparivier werd medegevoerd Wg bekwamen 2 dooden en 12 gewonden De vyand liet op de plaats 17 Igken liggen en kreeg nog ruim 20 gewonden Do treindekking had zich goed gehouden Twee geweren geraakte te water en konden niet worden teruggevonden Hoewel de vyand hier een goed lesje kreeg waren onze verliezen van dien aard dat de kolonel kommandant het noodig achtte den tocht niet verder door te zetten omdat hy na afzondering Tan en detachement tar begeleiding Tan de gewonden zich daartoe niet sterk genoeg gevoelde Aan het wegennet werd in de onderafdeeling Tapa Toean krachtig doorgewerkt Inen uitvoer bedragen er voor dit jaar pi m 1 millioen In twee jaar zgn alle onkosten voor het oprichten van den post gedekt Nleawe Parapliile § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN Toor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOOVEAUTJi S A VAK OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA lelepltoon llio 3i it urs vaii AinslerUaiii Vfkis Slotkri 1V4 81 9S V 98 93 93 lOOV 88 88 1 88 1 88 84 66 96 6 Vl 98 101 57 57 987 S8 1 10 z 34 900 91 99 681 436 851 101 SO47 164 9 18 110 90 191 114 10 14 185 100 56 66 161 97 V i o i 100 114 141 68 105 T U 74 104 87 8 15 99 48 9 JAN NlBiaLiN Cart Ned W 8 1 duo tlito dllc 8 riilo dito dtto 3 Hoiiiu UU Goiill l88l S4 lTAl lB Ia4ohr TiDK 1861 81 6 OoBTIlfK Obl m papier 1868 6 dito ia silver 1868 6 PowTDejo 01 1 met ooupou 3 dito tioket 8 Bini un Obl Binneal 1894 4 dito Qeoons 1880 4 dito bi Eothi 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dilj ia goud leen 1883 6 ilito dito ilito 1884 5 8PA11IB Ferpet schuld IBSl 4 TOHIIU Oepr Gout leen 1890 4 öa Ipamng aerla D Gae leemn BeriaO ZoiDAKap v oblg 189 s M iloo Ob lit Sok ISaO 6 VBNUDBLi Obl 4 onliep 1881 YMBTBBDUI ObhgBtien 1896 8 aotTBBBill St il leen 1894 3 Nbd N Ah H ndeli a nd Araiid b T b Mg Certiflc teu Deli MaatBchRPTiij dito A ru Hypotheokb pandbr 4Vi Oult Mij derVorstanl and a Or Hypotheokb pandbr 4Vi Nedarlandsi he baak aaod Nad Handalmaatsob aito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Holt Hy lothaakb pandbr 41 ütr Hypotheokb dito 4V OoBTIHl o nt Hong bank aand RusL Hypotheekbauk pindb 6 AmBIBA Equt hy poth pandb 4 IlHir L Gs Pr Lien ren n HoU IJ Spoor w Mü aand Mq tpl Eipl 8t 8pw aand Ifod lud Spoorweg m aand N d Zuid Afr 6pm aand 6 dito dito ilito 1891 dito 6 luLll8poar l lB87 8 A Eobl 3 Zuid Iial Spwmg A H obl S Pol Wareohau Waanen aand Ru l Rr Rn B 8pw Mi d obl 4 Bal iaoha lito aand Fu owa dito aand 6 I Iwang nombr dito aand 6 Surak Ch Atoir 8p kap obl 4 dito dito oblie 4 Ambiia Ceni P O Sp MO obl 6 Ohio t North Wpr O r aanl dito dito Win 9t Pater obl 7 Danvor k Sio dr Spm aart v a lUinola Central obl in gond 4 LouUT kNa hfilli Gary aand Maiieo N Spar Mij lahyp a 6 Mia Kanta 4pGt pref aand N TorkOntaaiofcWeat aand Pen dto Ohio oblig 8 Dragon Calif Ie hyp in goud t SI Paul Minn fckanit obl Dn Paa Hoofliin obig 8 63 180 110 108 108 99 100 117 117 101 4 34 dito dito line Ooi la hyp O 6 OlKiDi Gan South Oliart r aanil Vbk o Ballir k Na lo h d o O Amalord Omnibui Mü aand Rott8rd Tramire MaatB aand KlD Stad Amsterdam aand I Stad Roltorilam aand 8 Bbloii Stad Antwerpen 1887 1 Stad Bruasel 1988 1 Hoiis TheiasBegullrOpselieh 4 I Oaan Staatalaenig 1880 6 K IC Oost B Cr 1880 8 P4H n Stad Madrid 3 1888 NlD Ver B Avb SpooL eert OPRUIMING der EESTEEEENDE £ j MANTELS COSt Blougen Pcigiio en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen O SAMSOM 1IA KKTBBBI0HTBM Qouda 10 Januari igol Granen Tengevolge de geheel gestremde vaut ging er hedeo eer weinig om Alleen voor directe behoefte werd een en ander gekocht Tarwe Jarige Zeeuwache il Nieuwe dito 7 5 d ƒ 7 50 Mindere dito 6 50 il ƒ 6 90 Afwijkende 5 50 4 6 Polder i Rogge nieuwe Zeeuwache 5 50 4 6 Polder 4 Bmtenlandsche per 70 kilo 4 70 4 5 Gerst nieuwe Winter 4 Zomer 4 Cbevallier S S 4 5 75 H vef P f 3 4 3 5 i per oo kilo 4 f Hennepzaad Inlandsche 4 Buitenlandsche 4 Kanarieiaad 4 Kookaad 4 Erwten K ookerwten 9 50 a 10 50 Niet kookende ƒ 4 ƒ Buitenland che voererwten per 80 Kilo 4 Boonen Bruineboonen 9 15 4 ƒ 10 Witte boonen 4 Paardeboonen 6 50 4 ƒ 6 75 Duiveboonen 4 ƒ Mais per too Kilo Bonte Amerikaansche 4 Foxanian 6 50 4 675 Cinquantine 4 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 30 4 23 ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrg l 19 4 30 ct per half K G Magere Biggen red aanvoer handel stug 0 70 4 i per week Vette Schapen aanvoer handel geen beteekenia 4 Lamschapen goede aanvoer handel flauw ta 4 30 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 4 10 Graskalveien geen aanvoer handel iets beter 4 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 43 partijen handel matig 10 kwal 35 a 36 3de kwal ao 4 34 zwaardere NoordHoUandsche a8 4 Boter weinig aanvoer handel red Goebótcr ƒ 1 30 4 1 40 Weiboter 1 10 4 t 3o Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen gehouden den 9 Januari ten overstaan van Notaris J KOEMAN te Haastrecht Ferc 1 Een Huis en Erf met Tuin aan de westzijde van de Kerkstraat w jk B Nr 101 te Huastrecht k J üittenbogaard te Haastrecht voor f 1760 Porc 2 Een Huis met Erf en Grond aan het Marktveld wijk B Nr 118 te Haastrecht k J A V d Lek te Gouda voor f 1100 Perc 3 en i Een Huis met Erf en Grond aan de Hoogstraat wjjk B Nr 5 te Haastrecht een Huis met Erf en Grond aan de Hoogstraat wgk B Nr 6 te Haastrecht k J van Zuilen te Haastrecht voor f 1620 Perc 5 Een Huis en Erf wgk B No 97 aan de Hoogstraat te Haastrechi k J D Oosterling te Haastrecht voor f 1000 Perc 6 en 7 Een Woonhuis met Kleoderbleekerü genaamd De IJsel Erven en Grond aan den I lael in Stein te Reeuwijk wSk I Nrs 40 en 41 en een perceel Wolland in Stein te ReenwSk k C den Hartog te Haastrecht en J den Hartog te 8 Gravenhage voor f 5610 Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Jan Pieter Gijsbert Jo hannes ouders D Zwaan en A van Gorkum l 9 Dirk Cornells ouders G A van den Berg en W van den Broek OVERLEDEN 6 Jan M Oskam wed B vnn der Ham 76 j 7 W Scharloo IJ j 8 J Kortenoever 9 m N vanden Heuvel 3 m 9 S J Timmerman 71 j GEHUWD 9 Jan P H A Berlijn en C van Gent J van Etjk en C Heerkens H J v Willigen en W van denEnd ADVEIITKNTIKIM Heden overleed onze geliefde Grootmoeder Vrouwe Eiigénie Jeanae Marguerite Nancy Cathrrioe Wlggers gebofen Da Vn i E M J DK JONG VoK Bill G J DB JÖKG Pï Den Haag 9 Januv Eenig algemeene kenniêgeving Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht 51 O Paiti £xpeller Daitijjaaj wordt dit mid iJal BBat venaaaaod saooes püiatiUnda inwitjn aaanwsKl taiaa RliaiBa liak Boli t V rkoodl i 4 p n daea vartronwan rketbbriakaurk kait 44 1 96 760 600 del In da maaata apotheken Ta Imttanlam M HkUi Oaban Tan TurU an ganders p Htnafa rtttiliam 1 tadan I l