Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1901

39s e Jaarijanif Zaterdag IS Januari 1901 So 8399 GOIMHE COIMNT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtlerooB Ko 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i l i i In sending van Advertentiën tot 1 uur des midtL Telcfaai No SI De üit g ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per iwst 70 Afzonderiijke Nommers VT F CENTEN I v u i s tJ o DAMES ZANGVEEEENIGING AHNOLD SPOEL Directanr De Heer J H B SPAANDEEMAN IITVÖËRIIVG 01 Maandag 14 Jaouari 1901 des aTOnds half acht nnr in de Zaal Kunslmin derkicleiliOasGeDoeiieiii Met welwillende medewerking ran H H Oenoodigden en Piano accompagnement Mej C v d Haak uit Rotterdam PBOOUAM HA De Klokken van CornevUle Opéra Comiqne in 3 acten en 4 taWeaax van Robert Pi iNguBm Donatenri hebben toegang met twee Dame Kunitlievende Leden met ééne Dame Bewiiï n van toegang roor Niet Lcden i t 1 40 slsmede TekstboekjeB k 1 cents Terkrijgbaar bij den Boekhandelaar J db VEN Markt Jyeerlingen der Sted Mniiokscbool knnnen Zaterdag middag 12 Jannkri van twee tot drie nur toegangskaarten bekome tegen betaling Tan T cent in het Locaal der MmiekBchool Des avonds wordt aan de Zaal Kunstmin gten Bureau gehouden 74 die nog Donateur 1 o Kunstlievend Lid 1 0 wenschen te worden knnnen ich nog tot Vrijdagavond UJannari aanmelden b j de Penningmeesteresse Mej M SCHUIJT HEMT OoBtharen B 76 Gouda Gebroeders STEENSMA Bloemisten Tiirfii iigcl yy eii y Struik en Stamrosen OP BOTTEL PR AOHT W AAR steeds voorhanden Bloemen uil l ÜuhI mi TELEPH No lU Te Huur of Tc Hoop om terstond te abnvaarden twee naast elkander staande prachtigo Pakliuizeii gelegen te Gouda aan do Turlaingel Te bevragen I ange Tieni ewog ü 29 § 0 Wie werkelijk p r ij s stelt een IIEUEI IJH te hebben laat zich lotograteeren in de Kftfgraftêclte HuntUnrtchHitg Tan I V D W 4 tLS Fl SLNGEL UBl EEHISI£FQT7AIITm Meu wordt nrioclit op t HKBK te letten OIT H T MAOtBUN TA M RAVK SVVAAYZONE QoniNcnEM Deie TUKKEN worden fgflc ferd in vetzeKelde pak je ry wee n een half en tfn AW on met vermcldina t ii Nmiimer er tPrup voorsiea van nevenêtaand J Merk Tolgeuii de Wet gedepo Zich tot de uittoeriDtf Tan ge eerde orders anb lend 4 BBEIiBA RT LZ Vertegenwoordiging DER FIRMA FERWERDxi riKMA Worden GEVRAAGD soUede ItEPOTHOVIIKHS in alle gemeenten van Nederland waar nog niet vertegenwoordigd Zeer gemakkelgke voorwaarden voor den Depotbonder Eigenaars van gevestigde solide zaken genieten de voorkenr Aanvragen met opgave van relerentién op te zenden aan ons Hooldkantoor Heerengracht 88 Amsterdam FERWEBDA TIEMAN Grootste Cetail Wijnlxandel van Nederland Trekking beslist 10 Januari Eén Gulden Eén Gulden Groole Verloting te 0TJI ET77 A TEI5 HOOFDPRIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met ruim 15 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke nabpeid van Ondewater D Hofstede met Landerijen wordt desverkiozend teruggenomen voor vijfeulwiullg duizeud guldeu in contanten zonder eenig e kortinjy MK Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannun Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Rijwielen twee SalonAmeublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmeublement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heeren en Dames Kettingen 12 Vulkachels 40 Naaimachines 30 zilveren Hoeren en Dames Horloges 20 Regulateurklokken 6 éénpersoons en i tweeperioons Ledikanten O Waschtafels met Stellen enz enz Totaal lOOO prijzen Deze Loton zgn 4 1 J per stnk ranco per post k l 1 01 verkrijgbaar by SWARTSENBURG S Lotendebiet t mlnenldl Qmpojy t iS o u s Ito w ij iT ia j 3srïD H LA T EiNr Hleimeo B Vouda Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al I 16 50 per 12 fless 15 18 1 50 1 75 5 i 25 12 12 flesch RüODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH U Turin BODEGA CHAMPAGNE s o o 6 COGNAC k i 1 75 1 2 25 I 2 75 f 3 25 1 3 75 enSCOTCH WHISKY C 515 n Per Fl Per Ank 45 Fl I 5 = fï LISTRAC I I es Nto I 27 75 CHATEAU VALB08E 0 75 31 5 St E8TEPHE 0 86 36 St EMIUON 1894 1 2 5 s s g PAÜILLAC 1883 1 25 53 a GRAVES Witte Bordeaux 0 80 S4 o o a SAUTEBNE J Tk 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 110 2 De csschen zijn in de prijzen begrepen en worden 4 8 ets per stuk ternggenomen Bii elke hoeveelheid verkrijgbaar bij Dc flrma T CREBAl § Gouda c S s Patent H Stollen suti itlirt Imtifin umur Dis tiJa mi null mr urn rmriiuit SISFïVSPV iv i H w iM trruniut M 4n aM tv nf i KhUmtm wfrihhMm Ifachalimunaru W UmkvifmMMf e aMetg achnrfen H olU i MT MA WM Mt OJV iH MWAM EitUltltrHilungill Hl SS PrtUUUm y Zemgi iillscpllsche Tandpoeder en Aiillseptisch Moiidtlnduur t o K OASSCTO Tandarté te Gouga OV£RAL VEBKR1JOBA AR Agent voor Nederland Q IJSSFXSTIJN Blauwstraat Gouda l Geen En elsch maar Eclit BOEREITBIIOOD 12 cent tie K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 FEANSCnE STOOMVEEVEEU v ebeiiiiscbe W sscherij H OPPEWHEIMEK 10 KriilKl ado Botterdam GebreveU r 1 dijor Z M den fionmg deo Belgen lIoofddep4t voor GOUDA de Ben A VAN OS Az SpeciaHt eit Toor het ittwrnen en TerresTui Alle HtMren en ames ardefob Q alsook KmdersoeilereD SMciale mnchtiuff roor het toomiii van ilucfae maDteU feeraa bont nz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar dt nienwBta en laatsfcp methode Keverfd Alle goederen hetzfi gestoomd of gererfd wordeu onscbsdelèk vonr de ezoiidlind TolgetiH Rtaal bewerkt In de AVOITDSTEE Dubbele Uuurl B 13 zijn voorradig de Nieuwste Gasornaiiienten UelsercD Badeo Cfaskook apparatdii GOEDKOOPSTE ADRES VOCE Gasg loeilicht artikelen enz enz Aanbevelend M N VAN LOON Tel No 117 Wie zeker zyn wu d Eobte Jükel Cacao te outruigen Mamengesteld en na v i proofnaiiilnfes ia den hand gekomen un er da naam dea uitrindera Dr Mlohaells varurdigd p d beate maohmea la btt weraldMronoda tabbliiaetMnt van Oabl StoUwsrok ta Knlaii tlioiw J pTOletaeDf Cikel eacsLO Is vlerkanieB bnnaB Den Sihil Oaoaa la att adk tktakt na aangenaoia gaaui balk WH 4 gelijkach gtbmik eto k t tkulifili vb t podar Toor aes ksp Choosltii il geoeeabaokliia dnuik UJ Tal vw diarrbee bnbla nat watat t kntaa Verkrijgbaar hii iê tmmmhK H fl ApotliAlurs M TTsS TöM rS Qaneraalvtrltgmwooadipr vwr land iuRus lattankMl Amaterdam Kalvetstraat 103 Zenuw en llaagflijders vordt Bib overtuiging als een werkelgke hnlp m den nood het boek Banberoten Na ontvangst Tan adres per bnefkaart ordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOëL S Boekb Zaltbommel Druk van A BRI KltAN Zn Goada BnUeniaodscli Overzlcbi Men staat op dit oogenblik voor het merk waardige lelt dat liet door de Boeren bezette gebied belangrijk grooter is dan vóór den oorlog Het stuk van de Kaapkolonie waar de Boeren meester zijn is grooter dan het repnblikeinsche gebied waar da Engelschen zich meester achten louder het te zgn want veilig is het voor de Engelschen zoowat nergens in de republieken En dat aan het einde van de 15e maand van den oorlog Hoe groot de strijdmacht der Boeren wel is ziedaar een vraag dio tot heol wat uiteeuluopende ramingen heett aanleiding gegeven en als men nagaat waar de Boeren zich vertoonen dan staat dit vast dat de Boerenmacht een groote sterkte moet hebben In Noord Natal worden voortdurend groote stroopende benden opgemerkt terwijl in de buurt van Komatiepoort een tamelijk sterke macht staat In de uibpeid van Pretoria biJ Standerton zijn do Boeren ook baas terwijl WesteIgk van de hootdstad in de Magaliesbergen dp macht van De la Bey staat die de jongste groote overwinning behaalde En deze macht is naar Engelsche correspondenten seinen de laatste dagen zeer versterkt Over den toestand op de WesteItlke grens Vraburg en Kimberley kwamen gisteren berichten uit Engelsche bron die bewezen dat het daar zeer nveilig was üit de Westelijke helft van den Vrjstaat hoort men weinig sedert de Engelsche garnizoenen werden teruggetrokken Maar hel jongste gevecht bij Lindley bewijst dat daar sterke commando s zgn ook al behoelt het nog niet waar te zyn dat de ernstige verliezen 40 van de 120 man gevolg z n van zoo groote overmacht Dat de commando s in de Kaapkolonie vele Kapenaars trekken Is waarschünlijk Maar de eigenlijke inval is door een vier ol vijftal sterke commando s gedaan Een andere vraag van nog meer belang is deze Waar zit De Wet P Het wordt hier en daar niet onmogelijk geacht dat hg zelf de beweging in de Kaapkolonie leidt Men vermoedt dit te eerder omdat juiht h j de man is om de Hollandsche bevolking tot geestdrift te bewegen De opvatting dat de inval van de Boeren in do Kaapkolonie ten doel heelt de spoorwegverbindingen te vernielen ten einde op deze wyze Kitchener te noodzaken de republieken te verlaten is ver van ojwaarschgnlijk Immers de commando s richten zich alle tElJlLLËiOX i8 Thuis gekomen kreeg Marie de handen yolDe oudsten waren nair school het jongste kind zat stil en bedrukt op een stoeltje vol rerlangen naar den terugkeer van zijne zuster tante Justina zat naast de kleine meid en deed vergeefache pogingen om haar te doen lachen Met treffende blijdschap werd Marie verwelkomd en toen Justina vertrokken was liep zi met haar zu e aan de band het huis door om te zien of alles m orde was en ot alles gedaan was waartoe zij vöór haar vertrek order gegeven had Het dienstmeisje had zich van baren plicht gekweten Mane had van hare moeder geleerd dat een woord van goedkeuring wanneer het verdiend is nooit misplaatst is en dui gaf zij het mei e een blgK barer tevredenheid en verzocht haar of zij haar in t vervolg zou willen helpen ora bij alles in den geest barer moeder werkzaam te zijn Gaarne werd die belofte afgelegd Nadat bet jonsie meisje nog een en ander in de keuken had beschikt wat noodig was voor bet middagmaal ging zij met haar zusge naar de huiskamer en plaatste zich aan haar moedera werktafeltje eene eereptaats waarop zij thans recht had kregen Onveranderd lag alles nog looats de dierbare doode het had laten liggen haar rutgerhoed haar schaar de naald naar de havens drie gaan naar Kaapstad twee in de richting naar Port Elisabeth en een naar Oost Londen en allen bewegen zich langs de spoorlijnen De belangrgkste vraag is natuurlijk deze of in de spoorwegen belangrijke kunstwerken ziJn die moeilijk hersteld kunnen worden want hot lichten van rails helpt in den regel maar korten tijd De gewoonlijk goedingelichte correspondent van de Magdeburgische Zeitung te Londen geeft op grond van berichten uit Kaapstad het volgende overzicht van den toestand in de Kaapkolonie Do Boeren rukken gestadig op Hoe langer hoe meer Kapenaars sluiten zich hg hen aan of steunen hen De westelgke kolonne beeft Clanwilliam bezet Het versterkte corps onder Hertzog trekt van den kant van Sntberland op Ceres aan waar hij zich zal vereentgen met de westelgke afdeeling om gemeenschappelijk naar Kaapstad op te rukken De Wet is vermoedelijk van het noorden onderweg en leidt du krijgsverricbtingen Een later bericht behelst dat verscheidene afdeelingen Boeren van de westelijke kolonne evenwijijig met den spoorweg optrekken b gkbaar om den spoorwe in het Hexriviergebergte te vernielen Er worden Engelsche troepen gezonden naar het bedreigde punt Nog altijd weet men niet of de nota der Mogendheden door de Chineescbe gevolmachtigden zal geteekend worden of niet Op 5 januari zgn uit naam der Mogendheden naar aan de Times geseind wordt elf gelykluidende protocollen een voor elke Mogendheid aan do Chineescbe gevolmachtigden overhandigd en onderteekend en van een Keizerlgk zegel voorzien te worden Nu moeten er nog eenif e dagen over heen loepen eer de voor het gebruik van het Keizerlijk zegel altijd noodige vergunning van het Hof verkregen is daar de reis naarSingan too twee of drie dagen duurt Nu zegt men in Peking dat Prins Tsching zjjn woord zoo ondubbelzinnig verpand heeft dat aan de onderteekening niet getwijfeld wordt Maar de oude heer Li verzekert volgens andere berichten dat op het Keizerlijk decreet tot onderteekening machtigende een herroeping gevolgd is gelyk ook voor eenige dagen reeds werd verteld Maar zoowel bij als Tsching had het Hof er nitdrukkelgk op gewezen dat verzet gevaarlgk was en dat China nooit zulke draaglijke voorwaarden zou krijgen Wat men van de verzekeringen aan Emma s boezelaartjc de maaimand met kousen de maasbal met het katoen het breimandje met het breiwerk en de maatkous daar naast Welke aandoeningen zich van Mane meester maakten bij het zien van dit alles kunnen wij ons gemakkelijk voorstellen Lieve moeder sprak zij in zich zelve dat hebt gij niet gedacht toen gij een paar dagen geleden den vingerhoed neerlegdet dat ik hem aan den vinfi r zou steken bij het naaien der rouwkleêren die wij om u zouden dragen Onder tranen begon zij haren arbeid zij was aan zuinigheid en overleg gewoon in de naastbijzijnde stad had zij het naaien van japonnen geleerd daarom nep zij nok ditmaal geen hulp van vreemden in maar bleef met modbeschreide oogen voortwerken totdat de duisternis viel ZEVENDE HOOFDSTUK Graaf Hermann was met zijnen vriend met Ëgon von Bernsdort op het slot teruggekeerd en had hem aan zijnen vader voorgesteld Met blijkbare ingenomenheid werd de jonge man verwelkomd Hij mocht een bijzonder aantrekkelijke persoonlijkheid heeten Zijn gelaatsuitdrukking teekende vooral tegenwoordig zwaarmoedigheid en smart Het wai het natuurlijk gevolg der laatste maanden die hij had doorgebracht en waarin hij zich zoo eenzaam had gevoeld aan dat gelaat ontbrak alles wat naar levenslust en blijdschap zweemde raarop hij ich anders mocht beroemen en die aan zijne ne edele trekken zooveel bekoorlijks garen dat de jonge man overal eene ran den nogal dubbelzinnigen heer Li te denken heeft is moeilijk te zeggen t Kan best zgu dat hij zelf aan het verzet van het Hof niet vreemd is Er moeten in elk geval invloeden aan het werk zgu geweest als hot Hof eerst toestemde daarna weigerde De NewYork Herald beweert dat het verzot is gekomen van Onderkoningen uit het Zuiden die het juist altgd nogal goed met de vreemdeliugen konden vinden maar voegt er bij dat do bezwaren van die Onderkogen zelven weer een gevolg van da bezwaren van het Hof zjjn geweest De meening is ook uitgesproken dat men enkel te doen heeft met een opwelling van eerlijkheid van een der Onderkoningen aan de Jang tse die bet niet goed zetten kan dat China zich plechtig zon verbinden tot dingen welke het toch niet kan nakomen Intusschen het zon al heel sterk met den Cbineeschen aard strgden als dadelijk werd toegegeven t Is daar altjjd de tactiek de zaken sleepeiide te houden en eerst te buigen als alle middelen van uitstel zijn uitgeput Daarom heeft men niet zoo bijzonder veel te hechten aan den ommekeer van het Hof De zegeling zal wel komen In de Italiaansche pers is een storm opgegaan over de woorden door den hertog van Norfolk gesproken als aanvoerder van de Britache pelgrims tot den Paus WJ bidden en hopen dat de nieuwe eeuw getuige moge zijn van het herstel van den Paus in de positie van wereldlijke onafhankelijkheid die uwe Heiligheid noodzakelijk verklaard hoeft voor het goed vervnllon van de plichten van Vw ambt Het feit zegt de Westm Gaiette dat een edelman die tot voor enkele maanden deel uitmaakte van de Engelsche regeering openl k in Rome zijn vurigen wensch uitsprak voor het herstel van de wereldlijke macht van den Paus heeft groote gevoeligheid doen ontstaan in Romelnscbe Regeeringskringen en de redevoering van den hertog wordt door de liberale bladen met groote verontwaardiging en op scherpen toon be preken Ook de Times correspondent keurt het af dat de hertog dit deed omdat het onvereei igbaar is met de integriteit van een bevriend land De Daily Mail verneemt dat de Italiaansche Regeering last heeft gegeven op alle ezemplareu van de Vaticaansche bladen van de Voce della Veriti en van de Osservatore Romano die den tekst van de redevoering bevatten beslag te leggen daar zjj een directe opwekking is tot vernietiging van de Italiaansche eenheid welkome verschijning was Egon von Bermtdorf was een in hooge mate beminnelijk mensch die in allen eenvou l de voortreffelijke gaven welke God hem geschonken had i wendde om bet etgou leven en dat van anderen te verheffen en te veredelen Zooals wij reeds hebben mede edeetd had Egon een bijzonder talent voor de schilderkunst maar ook zyne gave voor de muziek was verre van alledaagsch Zijne studiën zrjne groote lictde voor beide kunsten hadden zijn aanleg heerlijk ontwikkeld zijn rijkdom veroorloofde hem zich zoowel in de schilderkunst als in de muziek tot eene hoogte te ontwikkelen die hem toegang gal tot de kringen der eerste kunstenaars Egon von Bernsdort had eene fraaie stem zoo zuiver en klankvol dat hij vooral in een eenvoudig lied alle harten vermeesterde en zich veler liefde verworven had Hg beoogde bij elke uitvoering niets dan de kunst het was hem om den zang alleen te doen hij zons gaarne en achtte zich tegenover den componist verplicht diens arbeid geheel in diens geest in zich op te nemen en in zijn voordracht terug te geven De jonge kunstenaar had zulk een eerbied voor het tïlent dat dit gevoel hem voor ijdelheid en aanmatiging bewaarde zijn schuldeloos kinderlijk gemoed zijne lietde voor alle menschen badden hem gevormd tot een kunstenaar van den eersten rang Het wai voor hem een groot geluk dat hij nch om tijdelijke zorgen niet had te bekommeren want voor den strijd des levens was zijne persoonlijkheid niet geschapen t Mocht Mk een geluk voor hem beetsn dat h in Hermann von FeUborg een De Daily News verneemt dat een betooging ondernomen werd tegen het Hotel de Rome waar de Engelsche pelgrims verbljjl houden doch dat deze door de strenge politiemaatregelen verijdeld werd Do Italiaansche cegeering schgnt bij haar kras optreden tegen de Vaticaansche bladen wel wat veel uit het oog verloren te hebben dat de hertog van Norfolk niet als ondminister maar als leider der Engelsche pelgrims een wensoh uitsprak waarin door de Katholieken over de geheele wereld wordt gedeeld Verspreide Berieliien FniNaauK Het veelbesproken beeld van MoreanVauthi r voorstellende de Parisienne en aangebracht boven den hoofdingang der wereldtentoonstelling te Parjjs is met den ingang zelven in het openbaar verkocht als ond jzor 210 000 kilo 190 kubieke meter hout ettelgke vierkante meters steen en een hoeveelheid gekleurd glas iroor 10100 francs aan den heer Bagilet handelaar in ijzerwerk die twee maanden tijd heeft om de geheele geschiedenis af te breken en weg te voeren Er waren heel weinig liefhebbers voor het nu juist niet tot de coulante artikelen te rekenen materiaal zoodat de inzet niet meer dan vijftig franca werd opgedreven DulTSOHLXXO De nieuwe groothertog van SaksenWei mar verheugt zich in het gelukkig bezit van tien doopnamen waarvan er gelukkig slechts twee voldoende zgn geoordeeld voor dageIgksch gebruik namelgk Wilhelm Ernst wat in den buiselgken kring nog wel weer verkort zal worden tot Willie P Een arme drommel die wegens bedelarij te Berlijn was opgepakt en bang was er met een matige stral af te komen heeft op weg naar het politiebureau maar een of ander heleedigends voor den keizer geroepen ten einde onder dak te komen voor den barren wintertijd Zjjn toeleg gelukte volkomen in plechtige zitting der rechtbank werd de misdadiger veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en vier weken hechtenis veel te veel waarscbgnlijk naar s mans smaak die gedacht had zoo tegen April of Mei weer aan t ronddolen te knnnen gaan en nu eerst tegen t najaar weer in het bezit lal komen van zjjn gulden vrijheid vriend had levonden wienn karakter tegen nlle cischen van het leven was opgewaiscn en bekwaam om waar het noodiK was krachtig weerstand te bieden Evon von Bernsdorf had zulk een vnend huog noodig want bij bezat niet de geringste menschenkennis en was dus meer d in eens voor een of andere zaak voorgespannen en bedrogen geworden t Is natuurlijk dat dit hart hetwelk aan lietde beboette had zich den dood des eenigen broeden ten zeerste aantrok dat hij zich tot wanhopens toe aan zijne smart zou hebben overgegeven aU ht zijnen vriend niet naast zich had ehad H j was zijn steun geweest hij had den zwakke geschraagd Van dat ooj enblik af had hij hem als zijn grootsten schat leercn licthebben als zijn vader aU zijn broeder als zijn trouwen eeni en waren vriend Hermann von Felsburg had hem dien morgen op weg naar het slot bekend gomaakt met de vriendschap d hunne wederzijduche v dcra aan elkander verbonden bad de hartelijke verwelkoming die hem op het kasteel te beurt w is gevallen had zijn ontvankelijk gemoed w Idadig aangedaan Egon betuigde dit rondweg aan den Graaf von FeUburg en verzocht hem een deel van zijne lietde tot zijnen vader op hem die alleen stond in de wereld over te brengen Als ware hij zijn vader geweest zoo hartelijk beloofde Graaf Waldemar hem dit het was hun beulen reeds bij de eerste ontmoeting alsol zij elkander sind jaren hadden gekend If oidt vtrvolgd