Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1901

Gcrnpng de Berichten Uit Arnhem seint men Gisterenmorgen te ruim tien uur had n een bovenwoning in de Bietgracblstraat een hevige gasontplofüng pUats doordat ecu bewoner de onvourztclitighftd had mot een lucifer naar een lek in de gaskroon te zoeken De woning en de meubels zjjn erg beschadigd plafund en dak vernield terwjjl ook de bencdenwoning is vernield en wel zoodanig dat de pai ervan dreigt in te storten Wonderlijk genoeg ontkwam de onvoorzichtige bewoner aan di n dood Alleen zsjn baren zyn verschroeid en aan hoofd en hals heeft hy zich wat gebrand De politie zette terstond de straat at daar het hnis gevaar loopt in te storten en ook de aangrenzende gebouwen die zeer beschadigd zyn gevaar opleveren Door den geweldigen slag zyn alle ruiten van de huizen in do buurt vorbryzcld hier en daar zelfs binnenshuis Op hot dak van het hnis waarin de ontploffing geweest is is geen pan blgven liggen Ook ontstond er brand maar die is spoedig gebluscht Van gemeentewege is men bezig de voorzijde van het bovenhuis af te breken Dit bleek waar te lijn en we remamen de volgende byzonderheden In het café woont de heer de Leeuw oud 23 jaar en met hem W v d Hoofd oud 39 jaar Zy hadden den vorigen avond alvorens te gaan slapen een vnlkacheltje met steenkolen gevnld laten branden Do schuif b ineden was geopend maar de kachelschuif boven afgedraaid zoodat de kolendamp geen gelegenheid vond weg te trekken en zich in het zeer kleine venrek aan de achterzydo verspreidde s Morgens was de vader van de Leeuw al cfns aan de deur geweest maar bad geen gehoor gekregen Hy was weer weggegaan in de meening dat de beide mannen een oogonblik uit waren en de deur op slot hadden gedaan Later in den morgen tegen 10 uur kwam de sloeproeier P J Ponman ook aan de deur en kreeg evenmin antwoord op zyn herhaald kloppen Hy liep naar den achterkant van het huisje en zag door een kier van het gordyn beido mannen in bed liggen Hun houding stond hem niet aan en kort besloten duwde by eon ruit in Met een stok stok stoote hy een van de twee aan maar die ontwaakte niet De ruit werd nu verder stukgeslagen en door die opening schoof hy een kleinen jongen dien hg beval de mannen te wekken Maar daarin slaagde de knaap niet Intnsscbcn waren andere menschen opmerkzaam geworden door het inslaan van de ruit komen toeloopen Het eerst waren 1 C A Meger werkman Focke Kallingsma machinist op de boot van den Waterstaat Zuiderzee on 1 Laan dokknecht op diezelfde boot aanwezig Deze mannen sloegen dadelgk do banden ineen De deur werd gflorcoord de politie gewaarschuwd geneeskundige hulp gebaald en intusschen de bewusteloozon uit het kleine vertrek gebaald en op het biljart gelegd Weldra kwamen daarop de heeren van Ledden Huheboa vader en zoon en later kwam dr de Jong van Lier Met allo macht werd aan het werk getogen en de hoeren mocliten het geluk smaken dat by beide de adembalingswerktuigen weer na eenigen tgd hun werk begonnen te doen Ongeveer halltwaalf was men zoover gevorderd dat do beide patiënten per radebaar naar het gasthuis gebracht konden worden Men schrytt uit Arnhem Op het traject Emmerik rnhem hebben een aantal kwartjesvinders wederom hun slag gesla ren Een Duitschor schoenmaker verloor 170 Mk niettegenstaande de marechaussees te Zevenaar hem voor zyn gezelschap gewaarschuwd hadden De heeren scliijnen te Arnhem niet meer uit te stappen sinds de Arnhemsche politie de onaangename gewoonte heelt aangenomen hen op bet station te arresteeren en naar het politiebureau te brengen De coroner van Manchester heeft eergisteren het onderzoek voortgezet naar de doodsoorzaken van drjo vrouwen die vermoedeiyk overleden waren tengevolge van het drinken van vergiftigd bier De verklaring van de geneeskundigen bracht nu helangryke dingen aan bet licht Men wist eerst niet waaraan de epidemie Heden is do Lek over de gansche breedte met afkomend drytys bedekt soms voor drie kwart dan weer voor vier vyfde doel Do ysblokken zijn erg in breedte en dikte toegenomen Stoom en scheepvaart gestremd evenals in het Merwedekanaal De overtocht gcBcliiedt goregeld met loeiboot en kleine pont ad 8 et de persoon De geregelde postdienst tnsschen Utrecht Vianen kan door het wegnomen van do schipbrug niet over Vreeswijk plaats hebben De verzending geschiedt nu over Uulemborg Het was In het begin van het jaar 1673 das gednrende den oorlog die mot do IVansche invasie van 1672 in do Kepnblick der Vereenigdo Nederlanden een aanvnng had genomen toen ruim 500 Fransclie soldaten door de vorst begunstigd met sleden in aantocht waren ten einde de dorpen in dun omtrek van Ondewater te plunderen Op bot bericht daarvan trokken 400 Haagsohe en Dorische schatters boliooronde tot de bezetting van genoemde vesting op scbaatsen uit joegen den vönnd op de vlucht en keerden met een iO tal gevangenen in Oudownter terug Februari Deze herinnering vonden wj in Hot Vad Door kolendamp bedwelmd I Naar aanleiding van het geval van bedwelming door kolendamp verneemt men de volgende byzonderhed n Een groot aantal nieuwsgierigen verdrong zich Dinsdagmorgen aan de De Rnyterkado te Amsterdam voor perceel no 20 eénvan de vele bonten cafés voor den steiger van de Zaandammerbooten en db Alkmaar Paket Door een geopend venster zog men twee menschen languit op een billard liggen terwyi eenigo personen drak in de weer met ilesciijes in de band er om heen stonden of liepen Een ernstig geval münheer bromde ons een schipper in het oor Ze zgn allebei bewusteloos door kolendamp Wlnlerdleist 1900 AaogevaogeD 1 October TUd vao Greeowlcb fiOHO lOTTÏRnA Mtlae etia E i U I iS 1 1 11 88 1 87 2 18 3 80 8 41 4 89 4 B4 S I2 1 18 T IT l 5 01 r 1 10 ff V V B ll H a 1 11 a B 18 11 50 1 S4 1 1 S S sl 4 l ï B J7 S 4 8 89 l B B IO I 1 06 5 80 Dl a al a h r l rbil atUa r da 8a l ra Muba 8 l l b P li f IMlagdaata Spaar L B lr ppl a al ba j 1 lU a niaadafa 9011 DA Yiaa 18 80 U SS 11 81 11 4 18 10 gOTTgBDm i 48 1 6 M 8 14 ts l S 9 03 m 8 81 1 8 4 8 U4 ll B 1 0I1 U 31 l 9 rl Xm a 8m I k lat sa i H 11 U ay r I Ihl a ppl ba ni da 0 p g i d Way afliaa 4 1 4 60 6 86 6 08 B18 B 7 4 4 6 81 B BS i Sl 8 4B 10 19 ll t li in lilt U B8 l B 11 11 1 10 11 1 11 ll S I M 9 4 10 8 10 46 11 41 It fli 18 4 IS Bt 1 40 6 15 49 7 7 0 8 4 8 9 61 10 967 4 6H fi l 10 11 6 B 10 88 1 S 81 4 7 I 7 31 J8 8 46 0 1J1II61 laMn aa Uljat la U aa a iinl a bnrija I 1 80 40 61 4 01 4 16 4 7 S 6 I M 4 1 56 M8 B 6 04 7 0 1 16 1 a B ï BB 0S 9 44 10 11 11 8 11 8 U 06 l S 4 43 S 88 8 01 ll i 11 84 1 11 R ma lkM l a la 1 a 1 Maaaa alll baUlm 11 81 l l 11 01 1 7 10 7 36 8b 7 33 7 4 8 08 3 6 3 18 6 11 8 80 3 9 14 4 6 tl 6 Si 1 00 r 7 8 63 9 0 3i 10 05 10 46 8 8 11 07 9 8 16 9 8 10 01 1 ll l i 4 1 i 3 1 6 l l A T J4 1 4 iTilUX De peltrimstocht uit ËnKeUnil naar Boms ondernomen onder leiding van den hertog Tan Norfolk U te Uome aangekomen en de hertog ia door den pana in andlëntie ontvangen De Ëngelache Katholiek liet in zgn toespraak de politiek ratten doch hg weidde uit over de gevangenichsp van den pans en purotesteerde tugen de Protestantsche propaganda in Home De ans nam deie protesten zeor vriendelgk aan Een en ander heeft in Bome in liberale kringen zooveel ontstemming gewekt dat enkele heethoofden er over spraken een betüoging op touw te zetten tegen het hotel de Bonio waar de hertog tan Norfolk tfgeitapt is BINNENLAND ST ATEN G EN Ett A AL K K n m r K H 1 M K n Zitting van Donderdag 10 Jannari Ingevolge de opdracht der Kamer zal d Toorzltter audiëntie aanvragen by da Koningin Aangenomen de onteigening van den locaalspoorweg Amsterdam Haarlem nadat de Uinister van water 5taat het algemeen belang eener traml n en van een uitgebreid net locaalspoorwegcn door de Haarlemmermeer en omgeving nader had aangetoond voorts uitbreiding van het station lioozendaal die het bezwaar der overwegen bg het station zooveel mogelük vermindert i onteigening voor den spoorweg Oldenzaal Denekamp paimuntregeling in Ned Indi en ontbinding van het hooggerechtshof in Indie Laatstgenoemd ontwerp na korte gedachtenwisseling tusschen de heeren Pynacker Hordijk Van Asch van W ick en den Minister van KoloniSn Deze deelde mede dat de regeling der opleiding van ambtenaren wordt voorbereid en de regeeringscommissaris Mr Winckel verdedigde de vermeerderLig van het aantal Kamers Van het hooggerechtshof ter vpldoeulng aan de eischon der rechtsspraak De Kamer is verdaagd waarschyulgk tot 28 Januari e k Met zekerheid kan tbana worden bericht dat de weg dien het vorstelijk bruidspaar zal nemen om zich van hot Palois naar de Oroote Kerk te begeven anders is dan in enkele bladen is medegedeeld De stoet zal van het Paleis door de volgende straten gaan Puleisstraat Oranjestraat Parkstraat Kneuterdgk Plaats liuitenhot Qravcstraat Qroenmarkt tot aan de kerk Dezelfde weg in omgekeerde volgorde derhalve niet door de Prinsestraat enz tal terug naar het Paleis gevolgd worden Nameni ieder der Koninginnen zal een krans op de lijkbaar van den ontslapen groothertog van Saksen Weimar Eisenach worden nedergelegd Het bloemstuk van H M de Koningin bestaat in een grooten krans van ongeveer 2 meter middeilyn saamgesteld uil orchideeën violetbloemen en seringen t lri Cte Spoorwegvcrblndlngeo mei GOUDA s s 9 0 ♦ 9 9 81 10 88 40 f B IO I B1 9 06 9 19 11 01 11 09 11 1 11 86 u l oud SB 7 11 S 1 Mnordr rht door 7 18 SiouwerVMk 7 6 t j 10 18 4i 1016 84 11 16 o lO ns U S8 Haam la ai U kUaaa fatra aalaii Of im tninn ig Zaada Matadan ap i Cupoll 7 6 6 16 7 44 8 09 0 1 ♦ 4 8 B IO 6 01 M 4 68 l t Ol t Bl B U t l 4 8 17 t 10 8 7 S Botterdam Beurt Rotterdam D F Battordm U NieowOTkerk Uoordreaht 9oHd 8 9 t 10 1 in ia 10 88 10 48 1 49 9 1 9 41 8 04 8 4 00 9 S9 10 0 10 1 4 k M 1 Uaaaa altn battla 9 11 9 81 10 00 10 1 8 1 41 B Ï O U 9 03 I eouda Ïevenh Moero 8o lormMtZeg Voorburg Hm 1 1 1 8 1 l B 1 B8 CD 10 11 10 8 10 4 aoHerdun U RotlwdiraD P Rott d m U Voorburg B iS 7 o Unii eg 6 6 ovonh Mo 08 K 14 1 1 148 01 O 9 1 9 SO 10 1110 4 11 fawltWiat a l tkMml HarakaU p 4a ii l 11 dB i I u 4 1 8 IB M 8 10 S 1S 8 10 9 01 M 10 14 10 89 11 00 18 87 11 1 11 14 10 4 11 47 B IO 6 4 1 4 Oadn Woerd Utrwkt B t 8 I 38 I o 10 14 B 4S 6 0S 1 4 S U UtrMhl Worilea Oado Ooad 3 B 1 1 41 ao IV lft lO tB ll S 11 01 1 4 S OS Ü 19 01 6 44 6 0 I 10 8 U M 18 1 t i 6 6 8 11 10 41 1 35 41 I O 1J4 HO 9 0 10 B4 11 11 11 11 1 1 1 toe te schrijven WM totdat dr fieynold do onderstelling van arsenikvergiftiging opperde en het bleek dat de 100 patiënten in het hospitaal niet anders met elkaar gemeen hadden dan dat zg ai en veel hier hadden gedronken Bg een onderzoek van het bier werd toen arsenicum gevonden en do dood van een aantal Igders was volgens dr Reynolds aan arsenicumvergiftiging toe te scbrgven althans zoo by een aantal drankzuchtigen de dood verhaast zyn Hjj had gedurende de epidemie vgfhonderd gevallen van arsenicumvergiftiging behandeld Andore geneesheeren bevestigden in hoofdzaak deze vei klaringen Bg de Igkopening van twee vrouwen werd in het eeni geval nog een spoor van arsenicum gevonden hoewel do vrouw lang in h t hospitaal gelegen had Het onderzoek van het bier bracht de onzuiverheid aan bet iicbt van de glucose door Boatook te Liverpool geleverd welke firma dat artikel echter van een chemische fabriek betrok het zwavelzuur moet met arsenicum vergiftigd geweest zgn en een eisch tot schadevergoeding van 100 000 pd st togen die fabriek heeft ingesteld Te Derby en Liverpool zyn eergisteren nog vier menschen aan araonicumvorgiftiging overleden Het oogsj eu weerbericht betreffende Deliover November luidt als volgt Eenstemmig luiden ditmaal de rapporten over alle districten van de Oostkust wa den regen al betreft In het begin van de ze maand die toch tot den regontyd behoort was het byzonder droog in de tweede helft viel er meer en in de laatste week tiiuk wat regen maar toch alhoewel November in vergelgking van andere jaren droger was had dit niet den minst nadeeligen invloed op de cultuur Wat de kwaliteit en kwantiteit van de geschuurde tabak aanbelangt biyven de maatschappgen bg hun vroeger dienaangaande gedane opgaven de kwaliteit schynt dus meer dan bevredigend te mogen worden genoemd de kwantiteit is geringer dan verloden jaar zooals men zich uit onze opgaven zal herinneren De verscheping van den vorigen oogst zal in de tweede helft van December bg de meeste maatschappgeu aanvangen Januari kunnen beginnen Een enkele partg tabak is reeds verscheept Do stand der werkzaamheden geeft reden tot verblgden deze zgn buitengewoon gevorderd Bg het gros der maatsohappjon zgn de vóórwerkzaamheden voor 1901 zoo goed als afgeloopen of geheel achter den rug Het aorteeren loopt bg de meeste half December 1 Januari af alle overige arbeidskrachten zgn aan het buitenwerk d meeste schuren zgn reeds afgebouwd Eenige maatschappgen lieten reeds voor de tweede maal tjankollen De gezondheidstoestand is over het algemeen niet zeer bevredigend hoewel dunkt ons beter dan in October Er beerschten hier en daar buikziekten en ook nog al cholera Toch zgn er veel gevallen van buik ziekte ten onrechte aan cholera toegeschreven In het geheel werden op de gezamenlyke estates der maatschappgen 9 besliste chüleragevallen geconstateerd terwgl twee patiënten aan buikziekten overleden De 8 8 8 O lO Sl 10 37 10 10 1I 4S 11 01 ll tl 11 111 t a 11 48 7 47 8 07 7 7 87 t M 4 47 1 a SS 4 44 ♦ 5l 5 1 5 07 5 18 i H 8 17 os 0 83 9 46 10 31 7 86 7 44 8 14 8 11 1 SJ U 10 S9 10 IJ 10 40 II lo 6 41 6 1 4 9 88 9 48 9 93 l 1 1S l 9 II 8J 11 3 fl H 1 5 1 lo la ll lB li 7 2 jn 43 9 7 i S3 il Uta 4 r 21 7 89 9 1 10 08 10 17 10 39 lO St LO Ig 10 48 11 8 8 01 8 i9 I3 E 19 881 8 48 3 A 4 10 6 11 11 II 67 r 1 i II i v 1 r f f 11 l riaa faraa 9 s 11 38 lO iO 10 11 01 1 10 1 3 S 8 07 43 5 9 8 18 48 9 51 O i9 I S7 11 06 tmil VV 8 01 8 5S9 I 10 10 11 04 11 48 11 67 1 87 a 8B li O 4 1 W 5 1 011 44 9 55 10 3 1 0 11 6 mU C 13 9 3 10 16 11 1 109 1 1 1 18 8 0 4 81 6 5 45 6 8 9 3 10 0 11 16 11 14 11 f v n tt 6 i 7 li S ln B 13 9 81 M 1 11 11 10SS 4i 11 6 S17 0 P 10 5 imi W 5 4 6 4 T 80 8 1 84 9 SI 611 3011 411 08 8 1 3 81 SJ 6 0 6 18 M 7 16 8 i6 10 03 7 0 1 31 189 9 9 89 11 18 10 3 U l 1 3 1 1 19 4 S 6 47 1 16 7 54 8 0 9 19 11 1 oorzaak werd dikwerf goTondsn in h t eten van onrgpe djagoen het baden in de rivieren die uit de Bataklanden komen al waar de cholera in hevige mate scbgnt te hebben geheerscht en in het eten van rauwe zeeschelpdieren Door de administrateurs werd een en ander zooveel mogelgk door verbodsbepalingen tegengegaan Hier en daar kwam malaria en oogziekte voor Door een vgftal maatschappöen werd de gezondheidstoestand als goed gerapporteerd De toestand van het trek en ander vee was goed Naar men weet willen de Zionisten aan de uit Rusland en Boemenië verdreven joden en nieuw vaderland in Palestina bezorgen Nu deelt de Pol Corr mede dat de ïurksche regeering een besluit heeft uitgevaardigd waarby de Joden niet langer dan 3 maanden in Palestina mogen blgven De Porto wil van een vestiging van buitenlandsche joden in het Heilige Land niets weten de protesten der leiders die zich daarbg op de bepalingen van den Pargschcn vrede in 1856 beroepen hebben niets geholpen De Tnrksche regeering anders zoo verdraagzaam tegenover andersdenkenden wil van zulk een toevloed van Joodsche elementen niets weten Men heeft haar gezegd dat het doel van het Zionisme ia het herstel van het koninkrgk Judea en dit acht zy geTMriyk voor haar heerschappg Hoe de Engelschen aan bnn enorm groot aantal Boerengevangenen komen zg geven op 15 000 blgkt 0 a uit den volgenden brief Zooals wg van Burgersdorp vernemen kwamen er op den 13n December een 30tal krögsgevangenen aan niet met bet zwaard en den boog genomen of op het slagveld gtvangen maar bg elkander geraapt in de korenlanden of van achter den ploeg Men zag een ouden man met een stok en een kind van omtrent 9 tot 10 jaar en zoo doormekaar Hoe het met hen gegaan was blgkt uit bet volgende Iemand bad een onderhoud met twee Tan hen die zeiden Wg wonen 50 minuten van Bethulië Laatstleden Zaterdag werden w j naar Bethulië geroepen Wg staken onze sikkels in den grond daar wg juist bezig waren om koren te sngden en hoopten spoedig weer thuis te lyn Maar jawel I Van Bethulië moesten wg wandelen naar Smithfleld te voet daar onze wachters op onze paarden reden Van Smithfield naar BouxviUe en van Eouxville naar Aliwal Noord tltyd te voet Van Aliwal Noord per trein naar Burgersdorp en nu gaan wg naar Bloemfontein Kombaarzen dekens enz bezwaarden de gevangenen niet Zy badden eenvoudig niets Die gevangenou hadden op de proclamatie van Roberts wapens neergelegd en niet veder opgenomen Zg worden na goed opgepast en worden gratis in het koninginshotel verzorgd STADSNIEUWS JOUDA 11 Januari lUOl Daar de heer Spaanderman in de Operette de Klokken van CorueviUa zelf een rol Tervult zal de heer Beusekamp als dirigent optreden Naar wg vernemen heeft bel Bestuurder IJsclub Qonda den ingezeten die een beBtSarslid met een schaats sloeg van zgn lidmattacbap vervallen verklaard By gelegenheid van het jaariyksch diner van hh Brandmeesters is een som van 1 3 20 gecollecteerd voor Je Boeren Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier is adhaesie betuigd aan het bekende adres van den he r Ten Hagen te sGravenhage betreffende den beperkten Zondagsdienst bg de postergen Bü Kon Besluit is aan Louis Snoey loteling voor de lichting Tan 1901 uit deze gemeente nadat hg bg de militie te land is ingelijfd en voor den dienst geschikt zal zgn bevonden ontheffing van den verkelgken dienst bg de militie verleend tot 1 Haart 1904 Stolwuk Aan de hardrgderg Toor mannen alhier uitgeschreven door de gsclub Stolwgk werd deelgedomen door 11 personen De prgzen werden respectievelgk behaald door J Smits eu P Smits van Strgen A do Jong Tan Ouderkerk a d IJsel en A Koot van Berkel en Rodenrgs Rkiuwwk Toen Dinsdagavond circa 5 uur de dienstbode C Tan Duiken in gezelschap Tan den jongeling J örootendorst op schaatsen oTer een der Eeenwgksche plasten hnitwatrta keerde hadden beiden het ongalnk in ii wak te ryden Op bet hslp geschreeuw achoten enkele in de aal yheid zgnde personen gewapend met baggerstokken eu een ladder toe om hulp te verschallen De jongeling was spoedig op het droge maar hg het meisje kostte het veel moeite baar te redden De beer A Heg student aan de Vrgf Universiteit heeft zich bg deze redding zeer verdiensteiyk gemaakt door plat op bet einde van den ladder te gaan liggen om zoodoende de drenkelinge uit haar benarden toestand te verlossen wat hem na veel krachtsinspanning gelukte Moordrecht Tot voorzitter van de commissie tot wering van schoolverzuim is benoemd de beer J Bugs en tot secretaris de heer D Bloot Eeroaiuucht Vanwege t bestuur der gsclub voorwaarts alhier bad gisteren de Ie hardrgdery op hare nieuw aangelegde gsbaan plaats waaraan deelnamen 8 ryders De eerste prys werd gewonnen door A van den Berg van Benthaizen de 2e door H Smit te Stryen de 3e door J den Boer te Wateringen en de 4e door P van den Berg te Bergambacht NiEcwEKKERK k D IJsEL De oitslag dor op de baan der Nieuwerkerksche IJsclub gebonden wedstrgden scboonryden is als volgt Ie prgs mej Speksngder en de heer Spelsnyder te Ouderkerk 2e prgs inej C Visser en de heel C den Toom te Nieuwerkerk 3e prgs mej C do Wolf en de heer de Wolf te Gouda Woerden By eene hardrgdery op schai tsen alhier werd de Ie prgs behaald door den heer J van Herwaarden Jr en de 2de door den heer N Bruut Wzn Bg de ringrydorg op schaatsen gepaard werd de 1ste prgs behaald door den heer L van Dgk met mejnffr A van Dyk en de 2de door den heer L Hofman met mejuffr W de Goederen SoHooKuovsH Benoemd tot onderwgzer in de gymnastiek by de rghsn rmaallessen alhier de heer D van Dunren leeraar aaa de E H B S te Gouda IWQE20NDBN Geachte Stadg enoolen Uit de onderstaande opgave zal het u duidelgk zgn dat er in de werkverschaffing reeds 36 werklieden werkzaam zgn vertegenwoordigende verschillende vakken maar ook zooveel kinderen want er zgn personen met 4 5 6 7 en 8 kinderen en daaruit kan u afleiden dat de Commissie even als vorige jaren het eerst denkt aan die die het meeste noodig heeft Maar nu staan er nog ruim 40 personen op de inschrgvingsiyst welkt tot na toe niet geplaatst zyn geworden en daar zgn ook personen onder met een groot gezin de Oommissie kan hun helaas niet aannemen hoe graag dat zg het ook zou willen omdat df kas van den penningmeester aanmerkelgk geslonken is En nu de winter pas streng is opgetreden en daardoor de werkzaambeden schaarscber worden komen de werklieden telkenmale bjj de inschrgving vragen of zg nog niet geplaatst kunnen worden want dat zg zoo een dringende behoefte hebben en dan die vragende werklieden te moeten antwoorden wg kunnen u nog niet plaatsen dat stuit de Commissie tegen de borst vandaar dat zg op hare laatst gehouden vergadering besloten heeft de open schaalcoUecte te vervroegen en die te doen plaats hebben op Maandag 14 Jannari Wg hopen dan stadgenooten dat gij allen zult medewerken om de Commissie te steunen in baar streven wel hebt gg er reeds blgk van gegeven by de eerste collecte waar de Commissie zeer dankbaar voor is maar toch bevelen wy deze collecte ten dringendste aan daar bet hoog noodig is Geef met een milde hand want daardoor atennt gg een der nuttigste instellingen omdat door de vader werk te verschaffen het geheele gezin gevrgwaard wordt voor geEeele ondergang In dank ontvangen van G f 2 50 van B I 0 50 Aan heeren werkgoTers wordt kennis gcgoTen dat de navolgende personen geplaatst zgn in de werkverschaffing en dat zg ten allen tgde inzage kunnen nemen van bet werkliedenregister in de werkplaats Lange Dwarsstraat 13 2 timmerlieden 5 opperlieden 11 sjouwerlieden 5 tuinlieden 1 lakker 1 hekelaar 4 grondwerkers 2 schilders 1 touwslager 1 sigarenmaker 1 machinist en 2 boerenarbeiders Namens de Commissie voor Werkverschaffing P v D END Voorzitter W B0EFEB8 Secretaris i Xtenwe Pkrapliiiei 1 Nieuwe DjV SSEN Nieuwe HANDSCHOESEN I voor Dames en Heeren e gevoerd en ongevoerd en verder vele 1 NOgVExVUiIii S A VA os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelevhouH Ito ïl l H u I = lieui s van 9 JAN Vikrs iilolkrs CinsauiiD G rl Nod W l i W 93 100 88 83 si i diio dito Wc a dito diio iUt i 5 Uoxa OW Gou ll 1881 9 4 lTAHB In8clirjTiUK 1862 81 6 OoanHa Obl m pupier 1868 6 dito ia i l or 1888 6 PoaTDOAL O il tuet MOpoii 8 dito ticket 3 KoaLAire Obl Binnonl 1894 41 l dit Oooona 1880 4 iluti bil Bulln 188 4 dito blj Hop 1889 90 4 dito ia oud leen 1883 6 dito duo ditu 1834 6 ür tilS Pari acKuld 1881 4 fuKKKU Gapr Guuv teeu Xi ifI 4 ie Itciiiiig sorto D ieo leoiiin BurieC S l ll A Kp oli g 18 Hliloo Ulj It Sell 1890 6 VENLlimiA Obl 4 onliH 1881 V tqTiauAJl Obligatiüu 1696 3 UoTTEKitAH StD l I eu 1894 3 NsD M Afr H U laliv and Ar d b Tvb Uu Ceniarateii Buli MMtacli i iij lil6 Arn H rP beokb piuidbr 4 CuU My iBrVüratuni iirtiid 987 3 66 96 61 101 B7 91 10 34 900 91 9 631 436 B a a Or Hvpoilioekb piwilbt 4i 102 Naderltuda hii b ult sand ÜO Ned HuideldJluikoli itltii IB4I N W4 Wo Hyp p dbr RotU Hy oibewkb pamll r 4i Ctr Hjpothiwlib duo 4 Ü T KI O l Hoog bank aand RUSL Hyrwjthoiikbaiik paiidb 6 110 AHsalKi Kqill hv poth pandb 4 00 Mail L O l r Litn lert 6 89 Ni D Holl IJ Spuur w Mü aand 114 Mij tot Kip 81 8pir aiad 10 1 Ned Ii d Spoiirireg m aand 814 Med Zu d Afr 9pm aand C 836 dito dUo Ulo 1891 duo 6 lOO IIUIlSp f l 188 89A£obl £ 3 BB Zkid lial Spwmg A H obl SU Poi s Warachau Wai n o aaud lOl aKn L nr Hu a Sp Mijil obl 4 7 Bal iaoha Ito and M a i ï aiiowa dito aand 6 j Iwang Hombr dito aaud 6 98 Knrik Ch AM 8p kap ob 4 100 1110 liio obliir 4 JOO AaealKA ni P g Sp Uij Obl 6 1 U Cki i lt No th W p Cv an I dit dito Wm St t eler obl 7 l4l f DoovarfcRioClr Spn eert T a 61 Illinoit Central obl in oud 4 106 Louiaa t Ka hailli Oor aand 14 Moiico N Sp Mij Ie kvp 6 104 On Pao Hoof Ign obi 6 4 dito dito Li io Ooi Ie hyi O S CkSUik dan South Chert r aaod I Van O a 11 k Na lo h d O f Amaterd OmiiibuB Mij aand 160 Botli rd TramweïMaai and 110 MiD Stad Atnaterdam aand I I 108 Ktad Bo torilam aand 8 10 Biwil Stad Anlwarpon 18 7 l 99 Bad Brua 6l 1886 av 100 Ho lo Theiaall g llrO laoh U1V OoiTUl Btaauleonig 1860 6 117 K K Ootl B Cr l880 101 piXJ i Sud Madrid 3 1168 M N ii Vw B I Atb Spoel lort OPRUIMING der RESTEEEENDE MANTELS COSTUMES lllous ii l elgiiolri en l eltcrijcii Tot veel verminderde pryzen ü SAMSOM Rechtszaken Voor de Haagsche rechtbank word Maandag behandeld de bekende diefstal van een zeer groot aantal schildergen en ouderwetsche voorwerpen van waarde gepleegd ten huize van den heer mr H J A Kaedt van Oldenbarneveld Verdacht van don diefstal stonden terecht de gewezen tuinman van den bestolene en een smidsknecbt en wegens heling een koopman in antiquiteiten Ruim 200 schildergen waren vermist waaronder enkele van waarde de ge tolen zaken gingen voor lage prgzen van de eene hand in de andere over De huisknecht bekende een 100 schildergen gestolen en daarvoor f 500 a f 600 ontvangen te hebben de smidsknecbt zeida oen paar dingetjes die hg van weinig waarde achtte medfigenonien en andere voorwerpen van don tuinknecht gekregen te hebben De koopman hield vol dat hg aan den hniskneoht betaald heeft f 21000 Hg had gekocht in goed vertrouwen dat de knecht verkocht met toestemming van zgn meester De ambtenaar vaa bet O M vorderde voor den gewezen huisknecht 4 jaren voor den smidsknecbt 9 maanden en voor den koopman 3 jaren gevangenisstraf De verdediger van den huisknecht riep TOor zgn cliënt de clementie van de rechtbank in die voor de twee overige beklaagden vroegen vryspraak a QOi TEBi i Als do Redactie hier een open vak in de Uourant had gelaten dan was dit het meest in overeenstemming met bet opgevoerde stnk WiTTKUKOODswisKEa Het was totaal zin ledig en hing als druog zand aan elkaar Ik tart eiken bezookcr om thuis de draad van bet stuk te vertoUeu Met nog wat meer lawaai gespeeld is het alleen geschikt voor kerniisklaobt in een 2de rangs theater Het publiek wa daA ook byna niet tot applaus te brengen Indien men nog meer van zulke onmogelgkc stukken in Ons Genoegen ten tooneole brongt zal de zaal nog minder bezet worden dan gisteren avond De afwezigen haddon dezen keer geen onge Igk men kan zyn winteravonden in de huiskamer nog gezelliger doorbrengen Wy die slechts O voorstellingen van do Rottordamsohe artiaten krggen hopen telkens op een degeIgk stuk Een prul als dat van gisteren badden we liever gemist Het moet herhaald worden wat ik reeds bg oone andere gelegenheid opmerkte hoe is het mogelgk dat artistou van de bovenste plank zich leenen voor zooveel onzin Het verdient bewondering dat ze zelfverloochening genoeg bezitten om zicli toch nog te geven en zóo te spelen dat men tracht het schipbreuk Igdende stuk te redden I Undanks de ernstige pogingen die allen en niet het minst Poolman en Mevrouw van Eysdeu Viuk aanwendden ging het stuk niet en is het verder niet de moeite waard er een woord meer over t rappen Niet Tan onzen gewouen verslaggever Toen ik gisteravond Ons Genoegen uitging bestormde my allerlei tegenstrydige idéé zek r ik bad me uitstekend geamuzeerd mSdr toch kreeg ik een gevoel van spgt dat de élite van ons toneel zich tot het spelen van dergolgke stukken vernedert Want bet is toch zonde dat bot vuur en de vaardigheid van ja men kan bot hele I rytje achter elkkar noemen misbruikt wordt om rollen te scheppen zo als Ella Wouter Kircbner SoebacU om er maar n paar te noemen 1 Maar maar we klagen over die stukken en do komedie is vol En er komt een goed stuk maar wij komeji niet O t is méér dan ernstig daf zulkd Stukken kunnen gegeven worden in de eerste plaats gaan we er heen in do tweede plaats lachen we er oml We zeggen wel wat n shocking stuk maar niet de opeenhoping van dwaasheden alleen geeft ons genoegen maar Ó6k de posities waarin do personen komen Want het feit dat zo u stuk toegejuiclit wordt geeft een diepe blik op de morele ellende van onze tyd I Een dergeliko samenloop van omstandigheden komt niet voor maar wél geven de verschillende tonelen stukjes werkelikheid te zien er ligt waarheid in dat n mooie vrouw een schrik en plaag voor haar sexe is I En nóg een enormiteit geeft te denken vraagt men iemand of hg het 7e Gebod wel eens gezien heeft dan zegt lig verontwaardigd Denk je dat ik naar zO u stuk ga kgkenF Diiitr staart niemand z n kindereu naar toe I Och ja er zit alleen maar vergif in een lies als het er op staat anders is het geen fergrff Wie moet men van de spelers het meest roemen ja die do grootste rol had Zy hebben allen hun naam van de élite meer dan gehandhaafd Uct stuk te bescbrgven gaat niet men moot het gezien hebben Nog één opmerking over bet stuk Het was voor zoo n los vry stuk niet natuuriyk genoeg geschreven I Ik denk maar om die mooie tirade van Nelly om baar verontwaardiging uit te drukken Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Aimigje ouders J J v d Ham en G Ouborg Gerrit Korstiaan ouders G K Timmerman en L Bulk OVERLEDEN ï Fluit 20 d N Lely U m G M Verschoor 24 j E C Ham 2 ni OEHinVD G Burggraaf en It i Boesveld A Sohippers en U van MuUem