Goudsche Courant, maandag 14 januari 1901

r Maandag 14 Januari 1901 o 84f 0 39ste Jaargang mmim öiurmt ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdebu Ha at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui dea midd pj l jtgave deztr jCüurant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 Iranco per post 1 70 ADVKKTKfVTIK X EEESTE AAKKOIMB Bjj vonnis dor ArrondIsBeraent Rechtbank te 8 GraTenhage dd 21 December ISOO is toBschen Vronwe LOUISE DE8IEÉE Ti SEBEN en den Heer HENRI PHILIPPII8 ALBEBTUS ya DAALEN WETTEHS echtelieden beiden wonende te e öraTenhage nitgesproken fcheidini vnn tnfelenbed met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden De Procnrear van Eiscberes Mr P DBOOGLEEVER FORTOUN DAMËSZANGVEREENIGING ARNOLD SPOEL Directenr De Heer J H B SPAANDERMAN l ITVÖËRl G OP Maandag t4 Januari 1901 des avonds f i m ile Zaal Kunsloiin der kieieiUÜusGenoegeni Met welwillende medewerking van M H Genoodigden en Piano accompagnement Mej C T D HiAK uit Rotterdam Dirigent de Heer BEUSKK MP PUOOHdlUUA mm viv finimiJ Opera Comiqne T n ROBEBT Plaiiqoïtti Toegangebewtjien voor Introdncé en Tekstboekje te verkrijgen b j den Boekhandelaar J Dl VEN Markt Bewijzen van toegang voor Nlet Leden 1 M Aan de Zaal w ordt geen Bnrean gebonden GebroadersSTEEirSMA Bloemisten TiirfM ngcl 77 en f Struik en Stamro en i OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorbanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te annvaarden twee naast elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te öonda aan de Ihirfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 L VAN t m MU Sla ge r TieiDCWEG II 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 H pi r 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEW EG D 78 Ifleetingê Cougreêtem J M elten ter betcngeling van het DRANZMISBEÜIK voortann overbodig Gewapend met ons heilmiddel mWÊIBliM kan iedereen zfne eigen iamilie van de drankellende be vriiden lells buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSKPHÜS Men Unmg Trekking beslist 16 Januari Eén Gulden Eén ulden Groote Verloting te Oi JE ET77 i TBI3 HOOFDPRIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONING met roim 16 Hectaren nitmnntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te WUleskop in de onmiddellijke nabpeid van Ondewater De Hotstede met Landerijen wordt desverkiezend teroggenoraen voor vUfemwInlIg dulEeiid gillden in contanten zonder eenige kortinfr B Voorts BELANGRIJKE PBUZEN als 5 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Kijtaigen 15 Rijwielen twee SalonAmenblementen eikenhonton gebeeldhouwd Eetkamer Amenblement Slaapkamer Amenblement 20 Pendnles 20 gonden Heeren en Damcs Horloges 30 gonden Heeren en Dames Kettingen 12 Vnlkaebels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en Dames Horloges 20 Regnlatenrklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Waschtalels met Stellen enz enz Totaal lÓOO srijzen Deze Uten ztjn f per stnk hanco per post k I 1 00 verkrijgbaar bij SWARTSENBURG S Lotendebiet UMweg m SS fJouOa Vertegenwoordiging DER FIRMA FERWERDA TIEMA Worden GEVRAAGD soliede DKPOTBOUIiKHS ia alle gemeenten van Nederland waar nog niet vertegenwoordigd Zeer gemakkelijke voorwaarden voor den Depothonder Eigenaars van gevestigde solide zaken genieten de voorkear Aanvragen met opgave van relerentiSn op te zenden aan ons HoofdkantoorHeerengracht 88 Amsterdam FERWEBDA t TIEMAN Grootste Detail Wijahandel van Nederland r tifi w Dwor 0 n Mh clg nM n MnbevuUn PRAEt ARATEN VAN IHn l l i Wllw oowel bij kinderen lüi volwuscnen gebrek aar eetlust slechte 11 1 kwiltn vm Krmartmi IwWU na Vsttolitbaar in flaccin 1 B0 Pllral ai arbVMllaM n trst lMllil au tnMm aniniaak ïOordii£eli kieliBeb nik LJlKCI V AVn vooral voor kladwcn iwakken en klleracbttge gestellen leer aan te be elen Als noankruUlig drank bij itoomlasan der apMsverterlngsorganeo en diarrhea ook J irfllï uSÏÏ SSderrn fni per biiia Kp 1 70 H Kg O GO Kgr 0 60 Chsmllcb MaltrCIlilrOI Spaelaal voor Klndenrocdlng in bussoi i H KgT 0 90 lulvar IWeiKaUIKCr Kp o Bo KcT ƒ O M Al M I SfVaf of An Het roüken eener halve Cicarette b voldoende ter bestrijASinrna V iIJJarCllCU j herigste aanvaUen van Asthma etc In 1m isn uwho t dpün t r vsrsterklDC n slekts ofkraMnbed koorts en hare ycvolyen OtnilAÏAROCHB FERRUOIintUX in het bijjooder lagei Bloedjebrek Bletkiucht r Jooijes a Ö M en TS RÖ TamaWnH RrtnhrtrlQ fruit PUROATIEP leten verstopping AamI amarinUC P UnPmiO h n MI ralne Congastiesc c vooralo kaiaaIans r lUeian be li o Je Tunarloéa Ucnbon van KRAEPEI IElTd HOl M bel ke dienden daar ds vorm voor het kind bantrl ijk en de snaak aangenaam ii Prijs per ilno e 0 00 en 0 60 CalmiaL DaetSIloC algenieen erkend al liet BiSTE hiiiimiildel Oalnila K raSniICa j Hoest verkoudheid en KaelpHn het is en Bliimoploasend an vanKMend mlddal bIJ ultnamcndheid uiiJuitend in □ Aaachjea vaiksij ghaar Prijs ƒ 0 20 per flescl ije KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Gebr Stollwerck s Chocolade en Cacao m e i r Deiimatlge door de nieuwste uitrinilingan ip machinaal gebied verbeterde febrleaüf lulaiuitend gubruik ran Ëjni o fijnste grondstoffen garandeerra l n verbniilt T v n Stollwerck s Chocolade en Cacao e D noeva eoswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordoide sa vien inhoud der sp lütüntiea 1 1 Hrma behaalde 17 BreTet als HofleTefBaoler 44 Ëere Diplomag g udcn esz Medatltp eea b iwiJi lan uitmiuitwid a 6brika it Keed 1S74 iKhreef de Acraieonie nntional da Paria Hou TCMi dJMmoas im HMcille r ml re eiawie in oouMdwatlon o Totra xo U nt fkhriiri ir d Ohooolat bonbon varia eto etü HlPyirak fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Gunfieeura BanVetbakksra enz fl n i l aajtoaaiwnnrrHyM Toor KederlUld Miu lattOBlodt Kalveratraat lOS fluiRT Wondwltlim Iq do geheele wereld bekünd tv ïeroemd OnoTertroffen niiddel tegeu all Horst L o II i I e T e rHsarKlfklen enz luiroadig ooirei a fl ook uitweadig lu bijna Ue fiekteKevallen oiot uot d LreYuIg laa te wendea l rijti wrfl ic JU t l prr M f 1 IS Thinrj i W adin lf bezit een alsnog oa ekaude geaeeakrtoht eD heilzame werkia Maakt meestal alke pijolijkfl Q yefaarvotle operRtie relieöl o erbodi Met deze zalf werd eea H aar ouit vour vaccHeesll k rehondeB heenirMwel ea onlaQui een bijna S2 jaar kankerlijden renezen DreaKt genezmg en verzarbtinK dor pijnen bij wonden ontatekiogeo eos rau allerlei aard Prys per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal l fipót voor Nederland Apothekf r HEKKl Sl DEKS Rokiu 8 Amiterdam Wav geen depAt ii bettcllc men direct tan i die hnUeDapothaka dta A THIKKRY in Pregndi bel Hohitwh Oeatcrreieb GeUere proapeetui te ontbieden by bet Centraal Uepdt MndaM I kin S Ainatvdan fbanscee stoomvebvebij eheiiiische WtsscberiJ OPPKHHEIMEK Rotterdam Ha 19 Kruitliiide rebroTetriiTtl door Z M den Koning der Belgen BoofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit toot het itoomen en Terren vao alle ieerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergooderen Bpeciale inrichting roor het toom n van pi achemanteU veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatate methode geverfd MUbw ouovertroflen I rof Dr Liebflra welbekend zsutiw ssAcaii iiiizu Alteen echt met I abrtekamerk tot vourtdarende radicale en ti kere genezing Tan alle aelfs da maes hardnekkigH xenuw Alle goederen betzji gestoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondbeid volgens staal bewerkt xiekteiif vooral ootataan door yiHHWH afdwalingen op jeugdigtn leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleeh ftdoht Benaowdbeid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpüo slechte spgsvertenng Onvermo n Tmpotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectDssen liij fT etch tl 1 fl fl 8 dubbele fletch 11 VOnlrn I Depot Matth t d Vecte Zaltbommel D putT M Cléban Co Rotterdam V Happel fl Grarenh e T ralniin ni de Jong J Czn Kotterdam Wolff ie Co Oouda rn bi alle drogisttD Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke scbotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bylevering van servies zilver talellitinen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Druk van A BEINKitAN 4 Zo Goada Afzonderlijke Nommers VT IF BulteBluRdscli Overzicbt Pe Johanuesbnrg Gazette bevat een waaricbn ing aan het pabliek van den militairen commissaris van politie te Johannesbnrg behelzende dat er dynamietraijnen geleed zjjn in de nabijheid van de Randmijneigendom men en gondmjjnen Daze dynamietmjjnen ziJn zeer gevoelig en de militaire antoriteiten stellen ich niet aansprakeljk voor letsel tengevolge van haar ontploffing ook hebben toenschen die er letsel van krtjgen niet te rekenen op eenige vergoeding Generaal Brnce Hamilton heelt met de 21ste brigade Koopstad bereikt op 30 December en BUtJontein op 4 Jannari Do garnitoenen leefden op zeer kleine rantzoenen Bnltfontein is twee maanden door de Boeren omsingeld geweest die verscheiden vrncbtelooie aanvallen deden Een kleiao afdeeling Boeren is 9 dezer in de bnort van Pretoria verschenen na y het oeatelgke fort Zg namen en hoeveelheid vee mede Ongeveer 500 Boeren hebben de Doornrivier op 112 KM ten zuiden van Calvina bereikt Het kan z jn dat zö 6f oprukken ijaar Clan William óf langs de kust jnllen trekken Een Engelsch oorlogschip heelt matrozen en kanonnen ontscheept die zich verschanst hebben Jlertzog is met de hoofdmacht van 700 ttpa de Eoggev ldbergen overgekomen en Utaat 80 KM ten oosten van Clan William De Daily Mail verneemt uit Kaapstad ónder dagt ekening 10 dezer dat 5000 Boorf n waarvan voor verscheiden weken gelegd w rd dat zij naar Dnitsch West Alrika trokken zich naar het zuiden gewend hebben Zji rnkken nu op het hart dor Kaapkolonie san en naar men vermoedt hebben zjj verscheiden lüeiue garnizoenen van Kaapstad che vrffwilli ers gevanften genomen De redaetie der Daily Mail hecht gelool aan een bericht dat Kitchener het besluit ana hebben genomen om alle posten welke niet aan den spoorweg ijn gelegen te ontrHBen De redactie liet 4aar eeo teeken van zwakheid in maar zegt dat het besluit allicht 6nvermi de15k is omdat Kitchenet niet de noodige versterkingen ontvangt Nadere berichten over de ramp bji Lindley tobnen aan dat eer strijd van drie dagen wird gevoerd tusachen Heilbron en Lindley waarbij e jnim van kanonnen voorziene Boeren do Engelsclien insloten en aan een mpordfiadig kiuisvuifr blootstelden T I § 1 Descbanel heelt in de Fransche Kamer FEUILLEtOX Egon von Bernsdorf werden de voor hem bellemde kaftiera gewezen toen hij zijne Ettkatner binnen trad en in haar midden den prachiigen vleugel zag staan kwam een gevoel van welbehagen over hétn was het hem alsof hij na lang gemis èn te huid had gevonden De daaraan grenzende slaapkamer was een groot doch vriendelijk ve trek uit welks vensters men een overweldigend Khoon uitzicht genoot Geruimen tijd stond hij vooT het gcopwide venster eindelijk sprak hij fluisterend Hier kan ik weer vroolijk worden hier lal ik herleven Egon ftaar kotnen uwe koffers sprak Her iïÜ de kamer blnnentredetide Welkom in ons huis hartelijk Welkom Egon Ik ben zoo blij dat gij hier zijt doe alsol cij thuis waart opdat gij het hier volkomen naar uwe genoegen hefct Uwe schildersbenoodigdhéden héb ik naar uw atelier laten brengen gij rribet aanstonds uw heiligdom ene in oogenschouw ga n nemen Mijn vader had niet verï tijd voor de inrichting f urv n wat et Mn ontbreekt nx et gy zelf ziiaar aanwijzen Hoitnsnn dnikte op een veer ki den muur geborgen een behaojfen deur ging open de jongelai gingen eene smalle trap op en kwamen in een vie umt vertrek dat door één groot CEJSTEN een redevoering gebonden om zijn verkiezing tot voorzitter aan te nemen Hij werpt het denkbeeld van zich dat het wil doen voorkomen alsol het lot van bet presidentschap is verbonden aan het lot van de een ol andere politieke parlij Verder zei hij dat de nienwe eeuw groote wv zigingen in Europa zou laten zien Op sommige beslissende oogenblikken alwezig te zijn of niet op te letten dat is zich gewonnen geven De Franschen moeten eensgezind blüven en het oog gericht houden op hetgeen buiten Frankr k geschiedt Zij moeten eene waakzame oplettendheid voor de gebeurteniseen hebben die gesteunB is op eene werkzame diplomatie een machtig eensgezind en geëerbiedigd leger en op financiën die met de uiterste zorgen worden beheerd Sembat verzocht in de Kamer de regeering te mogen interpelleeren over de inmenging van bet Tatieaan in binnenlandscbe aangelegenheden van Frankrijk De verdaging der interpellatie tot na de andere interpellaties door Waldeck Eonsseau gevraagd wordt verworpen met 297 tegen 216 stemmen De discussien sijn op Maandag bepaald en de gelijktijdige behandeling der interpellatie met het ontwerp op de vereenigingen door Waldeck Sousstan aanvaard wordt met 362 tegen 194 stemmen aangenomen In Dnitscbland heeft men nog altijd geen vrede met de Keizerlijke politiek van heulen met Engeland al steekt Von Billow dit ook onder nog zulke fraaie hooge woordefi Op een vergadering te Nenstadt in de Faltz zgn moties aangenomen betuigende sympathie voor de Boeren en afkeuring van de wijze waarop Engeland den oorlog in Znid Afrika voert Ook werd een motie aangenomen waarin de bonding der Duitsche Regeering wordt betreurd en de interventie der Ënropeesche Mogendheden wordt gevraagd De Mogendheden ziJn echter doof aan dat oor De Duitsche Handelsdag behandelde na de invoerrechten de andere hangende vragen in de eerste plaats de Benrswet De rapporteur over dat onderwerp zeide dat die wet haar doel gemist had Het speculeeren is niet beteugeld Zij heeft nuttig gewerkt wat betreft de eeregerechten waardoor het zich onttrekken aaU verliezen by speculatie wordt tegengegaan en door het invoeren van gelijke noteeringen aan de Duitsche beurzen maar voor t overige heeft de wet enkel nadeel gebracht Het Staatstoezicht heeft het pnbliek in den waan gebracht als zonden de toegelaten fondben solide zijn de wet heeft den graanhandel belemmerd door de termijozaken venster niet in ruiten verdeeld zijn licht ontving Ren paar banen nieuw behangselpapier bewezen dat pas kort geleden een tweede venster behangen was geworden opdat de kunstenaat alleen licht uit het noordi n zou krijgen Getroffen door al die bcwyzen van vriendelijkhsid reikte Ëgon Hermaan de hand en zeide Ik ben u zeer dankbaar als de hemel iedere bekommerde ziel zulk eene wijkplaats geeft dan moeten wel alle bedrukten uit dankbaarheid hun leed te boven komen hun hart weer openstellen voor de vreugde en een herwonnen geluk De heeren keerden naar de woonkamer terug Hermann liet dra z n vriend alleen na hem te hebben medegedeeld dat zijn verblijf slechts door ééne kamer van dat zijns vricnds geschetden was Gy weet das waar ge mij vinden kunt Sgon als ik bij u kom en ik stoor u dan stuurt ge mij maar gerust weer weg zooals wij tot heden gewoon waren Ieder is meester over de wijze waarop hy zijn tijd wil doorbrengen m n vader ziet niet liever dan dat gij u spoedig bij ons thuis gevoelt en daarom wordt voor u geen omslag gemaakt Gij hebt maar te bellen en dan zult gij een knecht zien verschijnen die niets anders heeft te doen dan u te bedienen Den weg niar mijns vaders kamer kent gij waar onze huiskamer is weet gij ook en de tuindeuren staan zoo wijd open dat gij wel niet in het onzekere zult zijn waar gij ze vinden moet Tante Justina en ngne zuster zult gtJ van daag wel niet ontmoeten Clara is vermoeid en wenscht in hare kamer te dineeren Tot straks 1 Zonder antwoord at te wachten venrijderde h lich UemuuiD Ton Felsburg was te verbieden die voor latere ongnostiga toestanden uoodig zjJD door het kafitaal van dien handel al te trekken en groote voorraden Voor lage prijzen naar het buitenland gedreven vanwaar zij latei voor hooge preien weder werden ingevoerd De goederenbeurzen lijn door de wet geknakt IJet register waar men zich moet laten inschrijven om termijnzakett te mogen doen heelt verwarring gesticht enkel speculanten lieten zich inschrijven Op voorstel van den rapporteur werd met algemeene stemmen de volgende verklaring aangenomen De Duitsche Handelsdag acht een herziening der Beurswet noodiakel k met name in dezen geest dat geen inbreuk op de goede tronw bjj termijnzuken door de wet worde beschermd het beursregister wnrde atgescbaft en het verbod van termijnzaken in granen meel en m n nfabriekawaarden worden ingetrokken Wordt het beUriregiater niet afgeschaft dan behoort een beroep op het gemis van inschrijving niet langer dan binnen 3 maanden te worden toegelaten en het stellen van borgtochten en andere zekerheid evenala het afgeven van schnldbekentenissen geldig te worden verklaard ook al zijn niet beide partijen ingeschreven Friaa Tsloen broeder des Keisera van Ckina is nn te Peking aangekomen Hij beweert dat de beweging der Boksers een zilver vaderlandslievend karakter draagt Hij schrijft de uitbarsting toe aan de handelwijze van de volken die na hot verkrijgen van handelsvoorreohten zich vetmestten van de winsten en aan China ongewenscht verdragen opdrongen onder bedreiging van anders beslag te zullen leggen op de seboonste deelen des lanK Het verlies van Wei hai wei dat van Port Arthur en van andere stukken gondgebieds hebben het nationaal gevoel getergd Trouwens alle Ooatersche volken zijn van tijd tot tijd onderhevig aan dergelijke uitbarstingen De Chineezen hebben niet erger huisgehouden dan da Franschen bü hun hooggeroemde omwenteling De Chineezen zijn het vredslievendate volk ter Wereld Het is onwaarschtnlijk dat onlusten als die pas voorgevallen zijn binnen eenwen zullen herhaald worden Verspreide Berichten Fbihibuk Te Parijs ia eergisteren overleden generaal Lambart die zich in den oorlog vaa vaa plan nog voor tafel een bezoek te brengen aan oen pred nt en z a gezin De jonge von Hernsdorf vleide zich met welgevallen in een der gemakkelijke stoelen neder en dacht ja ik weet niet waaraan Misschien wist hij het zelt ook niet Er sijn zoo vele oogenIriikken in het leven waarin het verieden aan onzen geest voorbijgaat en waarin gedachten aan de toekomst onze ziel bestormen ZiSk eeo oogenblik doorleefde thans de jonge man Toch verzette hij zich dra tegen het droomen over een schoon verleden dat voor goed voorbij was hij stond op schikte een en ander aan zijne kleediog terecht en ging weer voor het open raam staan Eene heerlijke zwoele lucht drong naar binnen en met haar de zoete geur ran bloemen en bloesems het vroolijk lied der vogelen lokte hem naar buiten in het fraaie wel onderhouden park Ik zal maar naar beneden gaan om in den tuin te wandelen besloot hij bij zich zelven siet den arbeid sal het heden toch niet vlotten ik gevoel mij te opgewonden te weinig kalm Hij nara zijn hoed greep een boek en richtte langzaam de schreden naar het park Hfj werd getrofien door den heerlijken aanleg door de prachtige partijen van opgaand geboomte de uitlokkende banken en prieeltjes de Icostbare beeldengroepen die de daarvoor geschikte plaatsen sierden Het was wanner dan hij d cht en hij zocht naar een rustig schaduwrijk plekje Hij vond er verscheidenen de keus deed hem weitefelen en zoo drong hij dieper ïn het park door dan aanvankelijk zijn plan was geweest Plotseling bleef by staaa om te luiitnren U hoorde het 1810 onderscheiden heeft als kolonel en een zekere bekendheid heelt verworven door Detaille s schilderi De laatste patronen De gouverneur generaal van Indo China Doumer die naar het vaderland te rugkeert wil klaarblijkelijk een politiek rol gaan spelen hjj stelt zich in 1902 candidaat voor de Kamer te Anxerre voorwelk district hij reeds zitting heelt genpn en Op het lerainarte van LUietiil dat ahi zijnde staataeigendom door de tegenwoordige bewoners ontruimd moet wordenop laat der regeering zal volgens het seminarie van Pont Jt Mousson het grootste valide Republiek dat v66r Paschen door deleeraren en de leetlipgen moet ontruimdworden DOITSOHLASD Het heet dat de reisplannen van keizerin Friedrich naar bet zuiden verdaagd zijn in verband met verergering van haar toestand In Dnitscbland zijn volgens het varslag over 1899 in dat Jaar aan de Tenl$ikerde werklieden bjjna 16 millioen mark ws gens hoogen leeftijd en 24 millioen wegen Invaliditeit uitgekeerd In dat jaar zijn 108 484 nieuwe uitkeeringen toegestaan waarbij 16 724 wegens leeftyd De kostenVan beheer bedroegen 7 9 millioen mark oi6 i pCt der gezamenlijke ontvangsten welke 118 3 millioen bedragen In het eindvan het jaar werden in t geheel van kracht 194 693 uitkeeringen wegens leeftyd en83S 448 wegens invaliditeit Het gezamenlijk vermogen der vereenigingen was 70t millioen waarvan 76 4 in de reservefondsen Van de belegde kapitalen werd gemiddeld 3V pCt rente gekweekt Gemiddeld bedroeg de nitkeering wegens hoogenleeftijd 141 mark 123V in 1891 wegenaInvaliditeit 131 in 1891 118 BINNENLAND Naar wj Tememan beatsat by de regeering het voornemen om met ingang van 1 Haart een nieuw algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen in te voeren Aan d diplomatieke en consnlaire atnbtenaren van Nederland In het bnttenland li thataa olflcieel keania gegeven dat het baweiyk van H M de Koningin op 7 Februari zal voltrokken worden ruiscben van een waterval zijn besluit wat f nomen daar wilde hij rusten LangB eene heldere beek in de schadnw van laag neerhangende takken nam hij lijn weg door een smal pjd hij raoeit lyn doel nabij lijn want het gernisch y n het water klonk hem duidelijlcer in de ooren het scheea dat tlechts een kreupelboschje den waterval aan rijn oog onttrok Hij bleel staan luisteren luisterde nog eens ca hoorde toen raenschensteramen hij boog het kreupelhout ter lijdi opdat hij er doorheen sou kunnen kijken verrast bleet hij onbewegelijk staan zijne oog a rustten vol bewondering en ingenomenheid op eene üguur die zich onverwacht aan zijnen blik voordeed Op een rood tapijt d it waarschijnlijk uit voorzorg voor de vochtigheid van den bodem op den grond was uitgespreid zat een meisje in half liggende houding het bekoorlijk waas der eerste jeugd schonk aan hare persoon iets onbeschrijfelijk aantrekkelijks on gaf haar het voorkomen van een wezeo aan eene engelengestalte gelijk te luchtig te schoon dat het aardsch en stofTelIjk kon zijn De jonge Hernsdorf was zoo geboeid door hetgeen hij zag dat hij den blik niet kon afwenden van de vriendelijlte verschijning luj moest erkeoaen dat het meuje er zeer bleek uitzag terwijl zij met htar wijd Kcopende llchtbUuwe oogen naar iet of iemand naast zich keek dat hij nog niet gezien had Haar mond wag geopend de fijne lippon trilden zij haalde zwaar en diep adem en sprak met zwakke stem f Hordt vtniolgd