Goudsche Courant, dinsdag 15 januari 1901

Dinsdag 15 Januari 1901 39ste Jaargang So 8401 mm GOUBSiME mum I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelsfoaB No M A b V E U T E iS T I E N worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Intending van Advertentiën tot 1 urn des midd Iel r n o Uf t itgave kzer Courantg eschieilt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Komniers VT IF CEJSTEK vario9 DAMES ZANGVEBEENIGINO AHNOLD SPOEL IXrectenr 1 De Heer J H B SPAANDERMAN uirvöÊiu G OP iMaanjIas 14 Januari IflOI des avonds in lie Zaal Kiinsliiiin ilerkicleiliOusfieiKieiieni Met welwillende medewerking van H H Genoodigden en Plano accompagnement Mej C v d Haik uit Rotterdam Dirigent de Heer BEUSEK VMP i uoa K 4 in HA DI IIMI Opera Coraiqnc Tan RoBEiiT Vukniimm ToegangsbewSzen voor Introduces en Tekstboekjes te vorkrögen by den Boekhandelaar i BB VKN Markt BewOzan van toegang voor Niet Leden 1 M Mb ds it l wprdt 0 ii Bureau geliosden 4 Prima Hollen Fïbr W Benger Mm o nder n Wollen kousen en Sokken Wollen Rokken en OnderlUfJes SCHEi K Zn GebroGdorsSTEEHSMA Bloemisten Tiirrsi iigci yy en s Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil l Zuiden TELEPH No lU Te Huur of Tc Roop om terstond te atnvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendoweg D 29 Telephooiiiiet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor percoelen binnen een kring van h M 1 Aanlegr en onderhoud gratis Het net ie aangealoten a n het Rijks Intercbmmunaalbureau On 1 November llO verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrtebaar wi het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT Goudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL I i TELEPHOON No 21 Bovenstaande Inrichting bljjlt zich bjl voortduring aanbevelen tot levering van Prima onvervalschte Melk I welki door het personeel tweemaal daaga aan hnis bezorgd wordt des Zon I dags alleen s morgens De prijzen zijn tot nadere aankondiging als volgt VOLLE ZOETE MELK 8 ets per Liter GRKOOMDE MELK + ROOMKARNEMELK 3 ZOETE ROOM 70 ZUEK ROOM 0 SLAGROOM 9 GEPASTEURISEERDE MELK 10 Prima Kwaliteit 76 cent per i K G verkiezing odk l I GEPASTEURISEERDE ROOM BOTER VanaJ beden wordt onze Ocpnstenrisrerde Uoomboter bij I ajgelevcrd in sierlijke talelvlootjes van Vg K G inhoud Goede Kwaliteit EOOMBOTER voor STOOF of KEUKENGEBRUIK 70 ct per K G Tevens zijn verkrijgbaar GötfDSCHE KAAS 20 40 cl per i K G EDAMMERS van + 4 pond f I ID LEIDSCHE KAAS 20 Orders op boter kunnen san de Wijkknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd Trekking beslist 10 Januari Kén iuiden Eén iuiden Groote Verloting te OTJ3DE 77 fi TEIS HOOFDPRIJS ÜSft EENE KAPITALE BOUWMANSWONiNG met ruim 15 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke nabijheid van Ondcwater De Hotstede met Landerijen wordt desverkiezend teruggenomen voor vljfentwlnllg duleend gulden Sn contanten zonder eenig e korting gf Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 6 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Rijwielen twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamarAmeublement 20 Pendnles 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gonden Heerenen Dames Kettingen 12 Vnlkaehels 40 Naaimachines 30 zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regulateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweeperioons Ledikanten 6 Waschtalels met Stellen enz enz Totaal lOOO prïjzexa Deze Loten ziin 4 I per stuk franco per post 4 i 1 0 J vcrkrüsbaar b j SWARTSENBURG S Lotendebiet Kleiweg V S5 tiouda tOoedkoopsteen sotiedsl adres voor ¥ ervoer van Inboedel oowelbJDuen als buit u de stad taet sloten wago t bil A CtRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 Allf irtintf tef en Trtiimimrt schndtf vemekerit Druk VanA BRINKMAN jt Zn Gouda Openbare Yerkoopiiig te GOUnA ten overstaan van den Notaris G C FORÏUIJN nROOGLEKVER op WOENSDAG 30 JANUARI 1901 des morgens te elf uren in het Kolfiehuis HARMONIE aan de Markt van No 1 tot 4 Vier goed onderhouden nasat elkander gelegen HUIZEir en ERVEIT aan den Raam op don hoek van de Vest te Gonda waarvan 2 met alzonderiyke BOWCillllIIZKl WSk O No 170 171 172 on 172a en 173 en 17Bo No 5 en 6 Twee naast elkander gelegen goed onderhouden Huizen en Erven aan de Vest te Gouda wijk O No 168 n 169 achter de peïceelen ï 1 tot 4 De perceelen Ho 1 tut i te zaïuen gropt 2 Aren 28 Centiaren uitmakende den hoek van den Raam en de Vest worden na afzonderlijke veiling en afslag eerst bij gedeelten en daarna geheel gecombineerd Het Huis en Bovenhuis O 172 en 172a is in eigen gebruik en te aanvaardeü 1 April 1901 de overigen zijn bij de week verhuurd en wel O 170 en 171 elk voor f 1 50 O 173 en 173a elk voor f 1 70 O 169 voor J1 60 en O 168 voor f 1 30 De Kelder onder de Huizen aandeVoit worden bij die perceelen verkocht en kunnen 1 April 1901 door de koopers dier perceelenworden aanvaard No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen luizen en Erven in het Slapperdel aan de Vrouwesteeg te Gouda H Nos 229 tot 232 Allen hj de week verhuurd elk voor f 1 40 No 11 Een PAKHUIS en ERF groot 96 Centiaren gelegen achter Huizen en Erven aan den Langen Tiendeweg te Gonda ingMg hebbende door do poort of gang tusschen wjjk D No 26 en 27 met medegebruik van die poort of gang Terstond te aanvaarden En No 12 tot 24 Dertien perceelen BOlJWGROi D waarvan 10 aan de Oude Gouwe elk breed 4 Meter en 3 aan de Vierde Kade eik breed 3 S Meiers zoodanig als lü zjjn f zullen worden afgepaald De perceelen te zamen groot 14 Aren 4 Centiaren worden na afzonderlijke veiling en afslag eerst bg gedeelten en ddam geheel gecombineerd De perceelen zijn te bezichtigen 25 28 en 29 Januari 1901 tan 10 tot 3 uren on op den verkoopSag van 9 tot 11 Uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te GWidt f F SidS Tiendewegf 89 Loodgieter Kopertlager ZI nIfwer ker FETBOLEÜM imi REUKLOOS In Koop en in Huur BaiteolaDdscli Overzicbl ¥ 1 Rni pjy nd Zaterdagmorgen vielen 8 10 Rni pjy inder bevel van commandant ööï era na de telegraaflijnon te hebben i sneden Kaalfonteiu het derde station a n den spoorweg van Pretoria naar het Zuiden aan Het garnizoen bestond uit 120 man onder bevel van een luitenant De Boeren omsingelden het station en beschoten het met kanon en onafgebroken geweervuur Een Britsch soldaat aloop door de linie der Boeren en bereikte het station Olifautsfontein vanwaar hy naar Pretoria om hulp seinde Onmiddellijk werd een gepantserde trein met versterkingen afgezonden MiddelcrwiJl slaagde het garnizoen erin de Boeren zonder eenig verlies terug te drijven De Boeren lieten drie gewonden op het slagveld achter Voordat z heengin gen vernielden de Boeren den spoorweg ten zniden van Kaalfonteiu Lord Kitchener seint uit Pretoria bericht van verschillende gevechten waarin de Boeren teruggedreven werden Aan beide zijden werden kleine verliezen geleden In een gevecht bil Senekal sneuvelden Commandant Dnpreez en acht Boeren Een troep Boeren van ongeveer 120 man is gezien by Tulbagbkloof ongeveer honderd mgleu van Kaapstad In het district Beaufort West zwerven ook Boeren rond Over do geheele linie treden de Boeren defensief op zy vallen op de Engelschen aan in de Kaapkolonie in den Vrgstaat en in Transvaal en Kitchener is al tevreden wanneer by de aanvallen der Boeren kan afslaan en daarby niet al te zware verliezen lydt Wy krygen uatunrlgk alleen telegrammen uit Engelsche bron die den toestand zeker minder erg voorstellen dan hg is en uit die En elsche belichten biykt zelfs dat Kitchener niet kan houden wat hg bezet heeft Hy moet om te zorgen dat de Boeren niet alle convooien wegnemen zgn troepen concentreeren zooals hg dat noemt langs de spoorwegen Men zon dat terugtrekken kunnen noemen uit het geheele westelgke deel van Transvaal en nit alle garnizoenen in den Vrgstaat en hy geeft daardoor den stouten Boerenaanvoerders Botha De Wet De la Rey en den anderen gelegenheid nu eens hun krachten te beproeven op het afsnyden dier communicatie middelen Troepen zenden naar de Kaapkolonie is Toor Kitchener onmogelgk hy kan zgn geconcentreerde troepenmacht niet vermin FEVILLEIOX WILSERACHT 30 Ge behoeft loij niet te waarzeggen zeide het Ik ga niet heen hoorde Bemsdorf eene krijtchende vrouwenstem antwoorden Ge zult en moet mij hooren Ik haat u allen rijke lui en ik haat u omdat gij mooi zijt Ach I Magda mijne Magda was mooier veel mooier dan gij Toen kwam een rijk heer en ontstal raïj mijne mooie Magda mijn eenig innig geliefd kind de koningin van onzen stam Daarom haat ik a ftUen en zal u kwrad doen zooveel eawo dikwijls als maar ïn mijne macht is Gij wilt der oude Zigeunersvrouw m oud moedertje uwe hand niet reiken Dwaas kind smaalde de vrouw op spottenden toon ik behoef haar niet eens te zien Uw lot kan ik uit uwe oogen lezen co om u we toekomit te voorspellen heb ik niet noodig de lijnen uwer hand gade te slaan Hoor dari en versta mijne woorden die even zeker bewaarheid xuUen worden alt dat Gods zon in het Oosten opgut en io het Wetten weer verdwijnt Gij deren wil hy zich niet blootstellen aan het gevaar van een ergere nederlaag En daarom kunnen de Boeren in de kolonie naar hartelust huishouden zonder dat Engeland de noodige troepen heeft om hen tegen te houden Reeds is a les wat beschikbaar is opgecommandeerd zgn matrozen geland te Kaapstad en worden de gevangenen op de schepen bewaakt door reconvalescenten En nog zgn er geen troepen genoeg beschikbaar om den opmarsch der Boeren te stuiten Ik verafschuw dezen oorlog ik verafschuw de politiek die hem opdrong ik verafschuw de manier waarop de oorlog werd gevoerd ik verafschuw de onwaardige geestdrift getoond bg de neerlaag van een handvol Boeren vechtende voor hun land tegen een tienmaal sterkeren vgand voorzien van al de rgkdommen van Engeland Met deze woorden heeft lord Coleridge rekenschap gegeven van zgn wegblgven aan het feestmaal der Engelsche liberale partg Op zichzelf moge deze uiting van éen persoon nu geen bgzondere waarde hebben maar hier geldt hetzelfde wat voor den omkeer van de Daily News geldt t zou niet gebeurd zgn als de stemming van het publiek het niet kon verdragen Een jaar geleden zouden zulke woorden ign veroordeeld als landverraad en als vaderlandloos tegenwoordig slet men er een opvatting in die ook recht van bestaan heeft Bovendien zal het Engelsche publiek nog heel wat te hoeren krygen dat de geestdrift dooft en dat zal doen verlangen naar een vrede tot eiken prys Het bericht dat Kitchener bevel gaf de niet aan de spoorlgn gelegen kleine garnizoenen terug te trekken is niet zoo nieuw Reeds een vorige week leidden we uit de ontruiming van Jagersfontein en Fanresmith af dat do concentratie begonnen was Maar wat zal het baten t De spoerweg van Kaapstad naar Pretoria en van daar naar de Portugeesche greas heeft een lengte van 2262 K M Voor een afdoende bewaking van zulk een lengte is natuurlgk niet te zorgen en daarom blgft het mogeiyk dat Kitchener ten slotte de lange lyn moet oprollen Veel hangt daarby af van de vraag wat de Boeren in de Kaapkolonie zullen kunnen doen om Kitchener at te sngden Want werd de spoorweg op verschillende punten dicht bg de basis en op een punt bg de Oranjerivier vernield ja dan zou wellicht een terugtocht noodig worden die op een vernietiging zou kunnen uitloopen Er is wel eens gezegd dat Pretoria een tweede Moskou zou kun zult leven schoon icind maar smart zult gtj te lijden hebben strijd te voeren om den wille van uwe liefde onbeantwoord zult gij haar in uw hart moeten verbergen Ge zult beminnen meisje maar de man dien gtj hebt uitverkoren zal nooit door den wensch worden bezield u te omarmen Men zal u de bruidskroon met mjrrthen doorvlochten op het schoone hoofd zetten eer een jaar voorbij is Haha haha 1 lachte ij met een heeich keelgeluid thahal de bruid is getooid zij wacht op den bruidegom Hij wacht u ja mijn kind taaar niet hier niet op aarde de hemelsche bruidegom wacht u Men geleidt de schoone njk uitgedoste bruid niet naar de kerk niet naar het altaar men strekt u uit in de zilveren doodkiit en legt u weg in het donkere graf Een worm een worm des bcderfs knaagt aan uw jeugdig leven gij zijt een prooi van den dood gilde zij roet akelige at chrikwekkende stem Ëer de oude vrouw die moorden had f eëindigd was Bemsdorf toe tchoten om de hand op de Zigeunersvrouw te leggen en haar als landloopster te laten straffen Het verachrikte meisje had echter het eerst aan zgne hulp behoefte M vfo kreet van angst was zij machteloos achterover In ar kussen gevallen Zacht en voorzichtig legde Égon zijn arm om hfren schouder hief de andere hand dreigend tegen de Zigeunersvrouw op met een spottenden Uch om de lippen ontsnapte tij in het kreupelhout en was binnen weinige oogenblikken verdwenen Ëen paar dagen later vond men haar terwijl zij in wilden waanzin zich de haren uit het hoofd rukte Na een kort daarop gevolgd zennwtoeval hftd x den Uatiten adera mtgeblatea neii worden Wie weet De Afrikaansche zon kan hetzelfde doen wat de Russische koude deed Bg het Pruisische Huis van Afgevaardigden is het kanaalontwerp ingediend waarbg 389 010 700 mark wordt gevraagd voor den aanleg van een kanaal van den Rgn over den Weser naar de Elbe bij Maagdehurg van een kanaal van Berlijn naar Stettin Toor de groote scheepvaart van een waterweg tusichen don Oder en den Weichsel van Sllezië naar het Boven Sprie kanaal en voor de regnleering van den BenedenOder de Beneden Havd en de Spree In Ooitenryk dnren de verkiezingen nog altgd voort Daar heeft men er nog eens plezier van Baron Dipauli die v4or de verkiezingen verklaard had alleen in zgn oude district gekozen te willen worden heeft uit Munchen waar hg wegens een oogziekte onder behandeling is naar Merau getelegrafeerd dat hg getrouw aan zyn woord de benoeming niet aanneemt Hy zal dus niet in den Rgksraad terugkeeren wat een slag ie voor hen di het oude verbond van Duitsehe clericalen met Czechen willen doen hedeven Ds clericalen hebben over bet geheel nogal klappen gehad maar er is nog niets van te zeggen hoe do meerderheid samengesteld zal zgn Prins Tsjoen s Keizers broeder heeft by zyn aankomst te Peking eenige dingen gezegd die de westerscho Regeeringen wel eens mogen overdenken Hy schrytt zoo seint Reuter de uitbarsting toe aan de handelwyze van de volken die na het verkrggen van handelsvoorrechten zich vetmesten van de winsten en aan China ongewenschte verdragen opgedrongen onder bedreiging van anders beslag te zullen leggen op de schoonste deepen des lands Ziedaar de Cbineesche kwestie in een notendop gelgk de Engelschen zeggen Ook wat Tsjoen zegt van de plotselinge nitbarstiiijen die In den aard der Oosteriche volkeren liggen is niet tegen te spreken en evenmin zyn bewering dat de Chineezen het vredelievendste volk van de wereld zyn Zy hebben echter ook den naam van het wreedste volk ter wereld een reputatie die hun wellicht door Turken Perzen en Noord Amerikaansche stammen betwist wordt en geen beroep op de Fransche omwenteling kan Ie Chineesche regeeringspersonen vrypleiten van schandeiyke kwade Egon von Bemsdorf bevond zicli in niet geringe verlegenheid hij legde het meisje dat nog steeds builen kennis was zachlkens neder haalde frisch water uit de beek wiesch haar voorhoofd en hare slapen en hoopte dat zij weldra zou bijkomen Vergeefs I Enkele seconden werden m Egon a voorstelling uren hij verioor zijne kalmte van geest hij M as der kalmte nabij wat zou hij beginnen i Nogmaals haalde hij frisch water tilde haar van den grond en legde haar schoon kopje tegen zijn schouder Hij liet wat frisch water in haren mond druppelen emdelijk opende zij de oogen en keek verbaasd in het rond Na eenige oogenblikken was zij weer volkomen bij hare kennis zij wierp een angstigen blik naar de plaats waar de Zigeunersvrouw had gestaan Bernsdorf begreep f icn blik en stelde haar gerust door te zeggen Zij is weg mejuffrouw wees maar niet bang de landloopster komt zeer zeker niet terug Clara want zij was het werd pas langzamerhand in staat hare gedachten te verzamelen en zich den eigenaardigen toestand voor te stellen waarin zij zich tegenover den jongen man bevond Hare wangen purperden zich met het hefelijkst rozerood met JiS blos der verlegenheid Na een iHig ïblik vaw jidenkeo evenwel leikte zij den vrremdeffhg oiei hare gewone beminnelijkheid de kleine fijne h nd n sprak tClara von FeUburg dAnft vooi Ufie hulp mijnheer Gij hebt mij vanden ontzettendcn angat bevrijd Wees zoo goed mij te volgen opdat ook miin vader u zijne erkentelijkheid kunne betuigen Nog nooit is mij HM ieti ging zij met bijzondere lieftalligheid trouw maar dit doet weinig af aan het feit dat wie zgn hand in een bijenkorf steekt om te roeven zich niet mag beklagen als hy gestoken wordt Prins Tsjoen schgnt ons niet de geschikte persoon toe om deel uit te maken van het gezantschap dat keizer Wilhelm nederig verontschuldiging meet gaan vragen wegens den moord op baron von Kettoler Het is intusschen merkwaardig dat eei zoo hooggeplaatit man als prins Tsjoen openlgk durft zeggen dat de Bokser bewegidg geen oproerig drgven is maar een vaderlandslievend streven Men weet dat Sir Robert Hart die altgd voor een der boste kenners van China gold het eenigen tyd geleden op eeni verbruid hooft in zekere kringen toen hg ieta dergelgks verzekerde en zgn overtuiging uitsprak dat de jongste gebeurtenissen onder de Chineezen een gevoel van vaderlandsliefde hebben opgewekt tot dusver onbekend onder een bevolking die anders alleen aan haar geboortestreek gehecht pleegt te zgn on die voor China all geheel eeuwen en eeuwen lang geen vaderlandsliefde heeft kunnen gevoelen omdat China voor den Chinees de wereld was de tegenstelling met andere landen dus bgn geheel ontbrak De meening van Mgr Favier den dezer dagen in Frankryk teruggekeerden bisschop van Peking dat binnen enkele maanden in China alles weer bg t oude zal zyn en de vreemdelingen en de zendelingen hun invloed geheel herwonnen zullen hebben zal wel hoofdzakeiyk berusten op zgn eigen wenschen Verspreide Berichten FUHKBUK De verkoop in het openbaar van de En gelschAmerikaansche Katholieke kerk te Parys noodig geworden doordien de geeatelgken die er dienst verrichtten verklaard hadden de verschuldigde belasting niet te kunnen voldoen is belet door een Amerikaansche dame die den geesteiyken twintig duizend francs heeft doen toekomen De bevelhebber van het eskader in China admiraal Pettier is ziek zoodut hy er aan moet denken naar Frankrgk terug te keeren en zyn pensioen te nemen De koning heeft de keus getroffen ten aanzien van zyn op de postzegels af te drukken portret Het zal en face afgedrukt worden op de zegels die min of meer zullen geiyken op de Noorsche Italië heeft ook zijn advocate signorina voort in het park overkomen anders zou ik er niet aan gedacht hebben alleen te blijven Egon von Bernsdorf noemde zijn naam en bespeurde met blijdschap dat Clara von Felsbui niet zonder ingenomenheid in haren redder den vriend haars broeders begroette Met blijkbare inspanning van al hare krachten liep het nienye naast hem voort hare edele houding het verhevene in geheel hare persoonlijkhctd dat ieder die haar zag aan de verachijnmg van een engel deed denken kon niet nalaten diepen indruk op den jongen man te maken Egon von H Tnsdorl had reeds zeer vele bevallige meisjes t ntmoet maar iets dat verj leken kon worden bij Clara s bchoonheid had hij nog nimmer gezien Onwillekeurig kwamen de woorden van de Zigeunersvrouw hem in de gedachte iDe man dion gij hebt uitverkoren zal nooit den wenich bij Zich voelen opkomen om u te omarmen ïNcen neen overwoog de jonge man de oude vrouw heeft de waarheid gesproken Zulk een wensch is onmogelijk want zij is een engel en is te na aan God verwant dat een mensch haar zou kunnen begeeren In stille vroomheid htar te aanbidden zoo als men het een tieCelijk Madonnabeeld doet haar vol bewondering met gestoten lippen gade te slaan zoo als men het eene heilige pleegt te doen rtat zijn de gevoelens die dit onbeschrijfelijk heerlijk wezen wekt Clara liep zwijgend met gebogen hootd naast hein voort hij waagde niet haar in haar gepeins door eene vraag te storen