Goudsche Courant, dinsdag 15 januari 1901

I Teresa Labriola heeft te Eoma zoo jntat met Teel ncees haar examen algelegd doch zg veatigt zlch niet aU recbtsknndige raadgeel ter De dame die reeds een naam neelt als schrgbter orer wetenschap houdt nn geregeld lezingen aan de nniversiteit te Eome waar haar rader en baar broeder praie or OBOOT BmtTAXx De hertog Tan Orleans wil zielsgraag weer temgkeeren naar Old England waaruit bg is moeten verhnizen naar aanleiding Tan zijn telegram aan Willette den FranscLen caricatuurteekenaar ter hnldiging Tan diens England vgandige teekeningen ter bespotting aa de koningin De hertog zon heel Teel spijt hebben over zgn oogenblik Tan onbedachtzaamheid en zells zoo hij den prins Tan Wales in kennis hebben gesteld met zün berouw om zich een rentree Toor te bereiden BINNENLAND Naar wij vernemen zal bet getal der Vorstelijke personen die de huwelijksplecbtlgheid van U M de Koningin komen bijwonen minder groot zijn dan aanvankelijk werd Toorzien en ongeveer 20 bedragen De Koning taa Wnrtemburg heelt het plan om persoonlijk aanwezig te zijn laten varen de ziekte van don Groothertog van Oldenburg zal dezen verhinderen tegenwoordig te zijn de rouw van t Kol te Weimar is oorzaak dat de Orootbertogeiyke tamilie van SaksenWeimar aan de leesten geen deel zal nemen Eindelijk schijnt ook de komst van een vertegenwoordiger der Vorstelijke lamilie van Wied nog onzeker te z n Het bestuur der Ned Vereen tot bescherming Tan vogels verzoekt het publiek vriendelijk om gednrende het barre jaargetijde de vogels buiten van voedsel eo drinken te Toorzien terwijl het bestuur er tevens de aandacht op vestigt dat het nu nog de geschikte tijd is voor bet ophangen vau nestkasten zeesche vaartuigen bezitten ia n bewijs dat ziJ op wetenschappelijk gebied een meer vindingrijken geest bezitten dan wü Het land zal gelukkig wezen wanneer hel maf vernemen dat d admiraliteit met Toorzlchtige werkzaamheid de ontwikkeling der onderzeesche vloot van andere landen gadesUat Een misplaatste twgfelzncht zou noodlottig kannen blijken De Morning leader verwijl de Admiraliteit dat zij geen acht geslagen heeft op de Torderingen die de onderzeesche scheepvaart in andere landen en voornamelijk in Frankrgk gemaakt heeft Het artikel van genoemd blad over de proeven in Frankrgk behelst een lofspraak voor de Fransche marine die volgens het blad op het gebied van wetenschappelijke vorderingen aan de Engelsehe marine ver vooruit is Onschuldig veroordeeld In de maand October van verleden jaar bad er een gevecht plaats te Ymuiden tusschen HoUand che Tisschers en de bemanning der Oostendscbe sloep no 215 In den loop van dit gevecht ontving een inwoner van Ymuiden een doodsteek Zekere Van Turnhoot stuurman van gezegde sloep werd als dader aangezien en veroordeeld tot eeu jaar gevangenis Nu heelt zekere D R een Oostendsche visscher van gemelde sloep bekend de dader geweest te zgn vau dien moord Hblad van Antwerpen Philip D Armonrs die dezer dagen te Chicago is overleden was een merkwaardig man Hjj waa een boerenzoon uit den staat New York en trok in den tijd der gouddelvers naar Californie enkel met een wagon en wat gereedschap In eenige jaren had bij een paar duizend dollars verdiend en begaf zich toen naar Milwaukee waar hg een graanhandelszaak begon Alles liep hem mede en ruim 30 jaar geleden was hg al millionair en kocht de fabriek van ingemaakt vleesch van Layton en Plankenton te Chicago Hg breidde haar ontzaglijk uit zoodat hg weldra de eerste in dal vak was en o a bij een groote speculatie in varkensvleesCh in 1878 en 1879 4 millioen dollars verdiende Tevens zette hij zjjn graanhandel voorl en is vooral bekend geworden door ziJn strjjd met den joogen graanapecnlant Leiter Deze trachtte hem te doen vallen door alle graanpakbnizen elevators in Cnicago iu zijn macht te krijgen op den tijd dat Armonrs binnen een maiind 3 millioen schepels aldaar te leveren had Maar de onde Armours gaf zich niet gewonnen Hg nam duizenden arbeiders in dienst en deze bouwden in 28 dagen den grootsten elevator der wereld Lange spoortreinen voerden bijtgds bet graa aan en toen de 30ste dag aanbrak waren de 3 millioen schepels aanwezig en ging Leiter failliet In zijne rensachtige slachterijen en fabrieken gaf Armours aan 15 000 arbeiders werk Hii betaalde jaarlijks 10 millioen r oUars enkel aan loonen uit Hij wist zijn personeel uitstekend te kiezen n bezoldigde het zeer hoog de hoofden der afdeeliugen bijv met 25 000 dollars Een generaal alleen bcteekent niets placht hfl te zeggen Hg werkte geregeld te midden van zijn hoofdambtona WIntcrdleBSt 1900 iangevangen 1 October TUd vaa Greetilcl 7 18 t 44 8 U 8 17 8 88 9 14 lO W 10 11 10 4 11 II M d l l Z 10 10 8 41 4 10 8 8 9 8 S 9 31 10 10 lll i 11 01 U t7 1 48 Jl l f f f ll 48 t I ttkn OimiJR 7 47 8 07 lUn 11 kUm Bit gk ÜM ƒ Of 8 tnim ilJB 8h IbaiMt Oi ri i ada i ilie nWrtilirtUa oor Ji H T rbgi bMt teg U ln rmtlptij ff IMUUnko Spow L ri niiplomoil ktwiji ff i ff t 4 47 4 34 8 88 4 44 4 il SI 8 07 6 18 S H 6 41 8 04 n 4 Off pH b lm Wff oia Ub 18 10 4S IMS r 4 6 11 7 11 a ll U 67 8 14 8 49 7 S7 n O n II 4 M r K R I s M vacu ioudk 8 19 I 11 8 81 18 10 10 lO Ó 11 01 1 10 1 88 1 18 07 4S 6 19 IS 8 48 9 61 O i 1 S7 11 0 iiit W 8 01 8 68 u 10 10 11 04 11 41 11 87 1 67 8 81 4 114 87 6 3 8 03 8 44 9 86 10 8 1 03 11 69 Am t O I v 18 9 87 1016 11 1 108 LULU 1 0 4 17 8 1 6 46 8 9 1 10 0 11 18 18 14 v t n 81 7 li 8 10 8 18 J l 9 ll 11 11 11 17 1I 60 8 1 1 19 4 4 41 8 11 8 81 7 09 8 10 9 81 ILOM W 6 4 47 1 80 8 8 44 9 80 w 4i U IO 11 411 01 l 8 111 Mi 6 0 I 8 18 8 88 7 16 1 16 10 08 1 I 1 7 01 7 81 8 18 0 19 9 89 10 18 10 1 11 11 lil 1 I II 1 18 4 14 8 47 7 18 7 18 1 01 9 11 11 11 hel Fran cb 17 bet Duitsch echter 65 De leerlingen beboorden tot alle klassen der bevolking vooral waren het handelsbedienden ondergeschikte beambten maar ook leeraren studenten enz Velen kenden reed wat Duitsch daar in de groote steden van Rusland Duitiche scholen zün en do Dsitscle s aan de verspreiding van hun taal zich veel gelegen laten liggen In Moskou is z Us een Dniuche hoogere burgerschool voor meisjes waar alle leeraren Unitscher zijn en Duitsch de gewone spreektaal ik Die school wordt druk bezocht Aan de handelsschool te Petenburg die door de Russische kooplieden wordt onderbonden en onder bescherming van den Keizer staat worden 62 uren Duitsch tegen 54 Fransch gegeven er zijn dan ook 4 leeraren voor het Fransch en 6 voor het Dnitscb De Russen die reizen spreken meest Fransch maar zij vormen zegt de heer O h een kleine minderheid Ook is niet juist dat Russen die in het buitenland gelezen willen worden in het Fransch scbrüven dat is een zeldzaamheid terwgl bet zeer dikwijls voorkomt dat Russische geleerden hnn werken in bet Dnitscb uitgeven Het is dan ook een lelt dat bet Dnitscb in Rusland al meer het Fransch verdringt Wil Frankrgk hierin verandering brengen dan moet het zorgen dat in de groote steden Fransche scholen geopend worden Naar aanleiding van de jongste proefnemingen met de onderzeesche boot Morse welk vaartuig naar gelieven elk oogenblik beneden de oppervlakte van het water zinken en zich in elke richting onder water voortbewegen kan verklaart de Petit Parisien dat de Fransche Republiek nu over de middeleii beschikt om haar kusten tegen de aanvallen van elke vgandelgke vloot te beschermen Geraengrde Berichten In het laatste verslag der Alliance Fran aiie had de voorzitter de beer P Foncin aaaat de erkenning dat bet Fransch thans door veel minder personen wordt gesproken dan bet Engelsch Ouitsch en Spaanscb althans dezen trooetgrond genoemd dat iu Rusland aan de Fransche taal als verplicht vak op de gymnasia niet minder tjjd wordt be t ed dan aan het Latgn Deze waan is verstoord door den heer Ossop Lourië die in de Figaro uit olflcieele RuiSische bronnen aantoont dat het Fransch in Rusland geenszins tot de verplichte vakken behoort daar de leerlingen der gymna ia de keus hebben tusscbon Fransch rn Dnitscb en dat gemiddeld 70 pCt aan de laatstgenoemde taal de voorkeur goven Bij de geopende handelsschool te Moskou zijn naast 166 voor het FranBch en 35 voor het Engelsch niet minder dan 658 leerlingen voor het Duitsch ingeschreven Bjj het laatste examen slaagden voor het Engelsch i voor Door een spiegeltoestel dat op de oppervlakte van het water drgft doch alleen van dichtbij te zien is kan de bestnnrder der onderzeesche boot zich volkomen op de hoogte stellen van de bewegingen der vgandelgke vloot Bg proefnemingen in tegenwoordigheid van de ministers van marine en oorlog Maandag 1 1 in de baven van Cherbourg liet men de boot twintig meter onder den zeespiegel zinken drie uur lang voer men onder water door en kwam dan op een toeken van de Narval weer boven na een kalme en regelmatige vaart wiiarover de minsters verbaasd en tevreden waren Naar bet model der Morse worden de schepen Pran ai8 en Algérien gebouwd waarvoor de Matin bet geld heeft saamgebracht De groote credieten welke de Kaners onlangs voor de marine hebben toegestdan zullen deels worden aangewend vodr den bouw van niet minder dan 26 zulke onderzeesche torpedobooten In verband met een en ander schrijft de Daily Telegraph W weten dat de Engelacbe admiraliteit slaande houdt dat de onderzeesche vaartuigen niet door dergelijke vaartuigen aangevallen kunnen worden en dat nog door niets bewezen is dat zg dienst kunnen doen bg een eskader dat een haven blokkeert De Duitsche admiraliteit is dezelfde meening toegedaan maar het vertrouwen dat de Franachen en de Amerikanen in onder GOIIDU lOTTXKDAHviM irw ll t 18 18 18 18 1 17 8 18 8 80 8 48 4 Ulrecte SpoorweKverbtndlngen met GOUDA T lt 1 8 88 7 11 door 7 18 7 88 1 88 Ml 7 44 4 84 S SS 8 18 4 01 S ll 8 18 6 87 5 41 8 89 7 11 1 81 8 88 9 08 C40 8 10 t 8 17 9 01 9 19 9 8 Ooudi Ueordrroht Mieaverkarli OapeUr gattenlui M Botl rd mD P Botterdam B 1 1 10 1 17 1 88 l 9 88 9 87 10 88 1J 08 11 09 ll l 11 88 11 80 11 84 8 89 8 41 4 08 1 88 E IO 1 08 8 10 10 18 7 48 7 8 I 8 9 08 8 09 lO tt 11 88 11 18 11 18 10 l lOrrlBDAH gOVDA lia nni 18 80 1 48 18 38 1 84 11 81 11 48 11 10 M 1 1 ff ff 48 ff ff ff l 8 r 1 08 11 41 1 08 11 81 1 0 1 09 8 Si 0 l ï tl 4 8 8 80 o t 7 18 t 68 4 41 1 01 8 81 S ll 1 04 8 17 4 10 8 18 7 81 UuM utn T II 1 4S 1 45 ♦ Il 8 19 9 11 9 47 t 3J i 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 Mlt ti4 tr Iu taop ku M imkal mia 10 18 10 88 10 3 10 48 1149 7 4I BottardO Beun Rotterdua D P Botterdam M a nnlle 04 4 8 4 piJ 18 yff B HffUataka po L Sitra lai XUuwnkerl Uoordreekl Ooiida 80UOA UK HaAOiim nra 10 81 I1 8 8 11 18 11 11 U ll 1 81 8 81 8 46 4 19 4 80 6 11 11 11 ff 1 10 ff ff 8 01 ff 11 11 1 11 ff ff ff 618 11 18 ff l li ff ff 8 87 10 48 11 41 ll nl 11 46 11 86 l 0 8 10 8 48 4 16 4 46 6 11 6 86 9 11 9 11 10 00 10 19 t Allan 1 8 87 8 41 8 18 K lll 9 14 9 03 V 19 7 18 7 88 7 a 7 88 7 1 9 88 9 41 10 88 Ooada Zefnh MMi 8ast8RMerZ g Voiirbnrg Hm 8 047 0 16 i S 9 Ji3 1 4 lO U 11 1 1 8 U l JJ M 7 4 0 4 6 4 1 6 1 J 7 1 7 6 M8 1 0 0 Voorburg 6 88 jj VAi l so 88 8 43 10 11 ZoeUrm Z 8 68 ji 8 1 1 8 64 10 18 1 69 a 4 l 7 Tl 7 £ V 9 O oTlJ ff rmltalM 9 I 9 b i t t kn i wxim O mMBA UTEIl U t i ii 11 00 11 17 1 16 S ll 4 SI l 3 MO 3 S9 H SI 109 8 18 3 4i 6 04 B 80 7 10 7 80 I4 7 88 7 00 7 68 8 08 r 10 17 l i Sl 11 01 11 10 U 10 69 11 11 11 84 10 49 11 47 Uoida Oidev WMrd Utiwkt Utraokl Woinlaa Oodn Ooida I M I M t 4l l ll 9 07 M 00 18 17 8 16 S ll 4 81 1 81 I 7 10 7 88 8 J8 10 17 U 0 4S 1 8 11 8 80 8 11 8 18 1 61 10 11 1 11 1 41 08 7 c 1 38 lO nS 10 48 11 07 8 18 1 88 7 47 I M l IO 10 1 10 18 11 88 11 01 1 48 8 08 3 19 4 i t 48 6 41 8 1 7 00 7 83 9 01 9 I7 10 88 11 86 18 17 l l 7 8 9 l 8 07 8 44 8 01 Vm lil I M l M M 9 76 io 11 11 11 11 11 11 10 41 1S6 tSI U 7 84 J I ISI 10 07 10 81 11 8 ren eerst ia de laatst jaren had bij in het kantoor een hokje voor zich laten afschutten Jaarlijks worden 5 millioes varkens in ign iabriek geslacht in 10 miaaten wordt er elk dier geslacht en in de koelkamer afgeleverd Niets gaat er verloren geen druppel bloed en geen haar Armours was tevens een weldadig man Eiken ochtend lageu 100 dollars gereed om te worden uitgedeeld aan behoeftigen die het verdienden Voor eeu wetenschappelijke instelling die naar hem heet heeft hg 1 millioen dollars geschonken Hg sprak niet veel en toen men hem eens vroeg hoe bü bet zoover gebracht had antwoordde hö Door mgn mond te houden Hg is 62 jaar geworden en stierf onverwacht aan eeu hartkwaal Toen het bericht van ijn overlijden aan de beurzen bekend werd wilde men het eerst niet gelooveneu dacht aan een peculatie praatje Ds Hbl eorrespondeDt te Nes op Ameland schreef aan dat blad Wij zijn gevangen 30 December heeft bij ons opgesloten onze cipier Op hel meest onverwacht in enkele uren letterlijk als een diel in den nacht is hiJ gekomen de winter s Avonds was het nog regen in den voornacht hagel en sneeuw tegen den dageraad felle vorst en zno is hel voortgegaan deu Oudejaarsdag jagende sneeuw draaiend en wervelend en stuivend totdal zg hier en daar lag tot aan de goten der daken En nu zijn wg gevangen Maar als hmaman s leed troost geen edele troost I dan ontbreekt het ons aan znlke vertroosting niet Een inspecteur der belastingen kwam 30 Dec eventjes voor een dienstzaak aas den avond van 31 Dec hoopte hij in Dordt te zijn hij is hier nog Eeu surnumerair zon van 1 10 Jan met veMof gaan hü houdt zijn chef gezelschap Een paar onderwijzers met vacantie enkele uit vanhnizers loges verscheidene zeelieden waaronder die een goede plaats verliezen moesten mede over Gij zult niet was het antwoord Eens tweemaal hebben de postschippera beproefd met de boot door het ijs te breken spiegelgevechten noemden apolvogela het maar de poging bleek alras onmogelijk De passagiers die mede zouden badden vaarwel gezegd tot strakjes was het kenners antwoord En intusschen liggen nog steeds hier onze Nieuwjaarsbrieven en wenschen en liggen zij aan den overkant in Holwerd voor ouB bg tien en honderdtallen Daar liggen kra ten enz bij stapels eo bg hoepen Daaè liggen postp ikketten wie weel met baal of andere lekkernijen daar ligt misschien de doodstijding van een geliefden vriend die reeds lang in den killen school der t ti opgenomen of een goed bericht van uaaste familieleden 9 11 ff IO H 9 41 10 81 f 8 17 ff ff 8 8 8 19 7 06 7 6 8 I 8 8 f ff ff l 8 ff 8 61 18 9 48 9 63 in II8 8 14 7 I8 7 11 l lO 1 4 9 47 l 09 lO lo 11 18 X 9 63 9 38 10 08 10 17 10 il 10 84 I Ol I 19 3 17 ll 8 14 i 8 E 8 48 8 S 4 1 1 Maar zoo gaat de mare heden zullen de schippers beproeven te voet over het ijs den vasten wal te bereiken Langiim zal bet gaan stap voor stap peilend en metend vooruitziend en terugziend Jaren geleden kostte bet niet zooveel moeite maar sedert de rerbindingsdam is aangelegd en weer doorgebroken zgn diepe genten ontstaan en Am hinderpalen en gevaren Doch blüde dag de poging wordt gedaan en als deze brief geachte redactie a morgen ochtend of avond bereikt dan is zg gelukt en gaan wjj morgen in plechtstatigen optocht langs het smalle pad door de sneeuw uitzien naar de terugkomst van ben die ons uit onze gevangenis zullen verlossen En mocht de poging niet gelukken dan zal de wereld er niets van weten en znllan wg geduld mpeten oefenen tot later De stad Newyork bezit een hond Jip genaamd die dezer dagen een soort jubilee heeft gevierd Eiken dag kan men Jip in de straten en op de wandelwegen der groote stad vinden waar de dames en millionairszoontjes van Newyork bnvoorkeor wandelen Op zijn rug draagt Jip dan een klein bonten doosje met het opschrift geef wat voor de arme kleintjes in het kinderhoüpitaal ijn smeekbee schijnt meer indruk te maken dan vele menscbenbeden want de reaultatenj die t collecteerende dier behaalt zijn schitterend Eenige weken geleden toch heeft Jip t gebracht tot oen totaalsom van 26 000 dollars bgeengegaard op straat Eiken vond gaat de hond dan naar een der grootste banktnstellingen waar de kassier Iip s cassette ledigt en bet bedrag boekt Een kwitantie wordt in het bakje gelegd en Jip draaft daarmee naar het kinderhospitaal om l jn welverdiend middagmaal te gebmiken Van de treurige ervaringen die de Xpiparial Light Horse van Babington bg Naanwpoorl opdeed toen zij tegen de la Key s troepen optrok hebben we al gewag gemaakt De Boeren zjjn erg op dit korps gebeten omdat er veel uitlanders uit Johannesburg onder dienen Uit een telegram van Lalfan blijks hoe de nederlaag aan de I L H is toegebracht Zij trokken in gesloten gelederen tegen een berg op over een terrein dat van tevoren door de huzaren verkend was Er lagen echter reeds vóór dien tgd Boeren in hel booge gras verborgen dezen Heten de huzaren rustig voorbijgaan maar openden toen de geen kwaad vermoedende Imperial Light Horse ben volgde op minder dan 60 M afstand een doodelijk snelvnur op dit korps Onmiddellijk zaten de manschappen al en beantwoorden het vuur tot de kolonel wegens de zware verliezen beval terug te trekken Daarna werd echter opnieuw iii verspreide linie opgerukt de Boeren werden toen verdreven uit hun stelling en een tMl van hnn konvooi buitgemaakt Dekobrnsl reed aan het hoofd zijner manschappen vuurde ze door zijn groote dapperheid aan en wist hen te bezielen met eenzelfden vastberaden wil als hij zelf koesterde om onder geen voorwaarden aan overgave te denken De twee officieren die sneuvelden zgn kapitein T IJockney en luitenant A OrBond Verder sneuvelden een sergeant majoor en 9 manschappen Negentien werden iwaar gewond licht zes Verder werd in dit gevecht kapitein Glossop van het 5e garde dragonders zwaar gekwetst Ook is zwaar gewond luitenant J A Tinley Koyal Scots Greys terwijl de overige verliezen zgn geleden door het Ua huzaren de N Z Waleswondloopers en het Ie Schotache garde STADSNIEUWS 00T7DA 14 Januari 01 Onder verwijzing naar achterstaande adver ntie van de IJsclub Gouda kunnen wij nog mededeeleo dat het Bestuur aan het door vele leden gedane verzoek nogmaals een Avondfeest te organiseeren gaarne wil voldoen maar zich genoodzaakt ziet ter gemoetkoming iu de kosten daaraan verbonden van de leden hunne dames en kinderen boven de U jaar een klein entree te beffen Zondagavond had de laatste repetitie plaats van de heden avond op te voeren operette Naar men ons mededeelde liep deze Aink van stapel zoodat ongetwijfeld de bezbekers zich beat zullen amnseeren Woenadag 16 Januari zal weder de operette de Klokken van Corneville worden opgevoerd nu tegen een entree van f 1 de persoon Wg mogen eigenlg k niet klappen aaar voor ditmaal znllen wg daarvan eena een nitzondering maken het beatuur van Arnold Spoel hoopt wanneer de koeten daarvan zgn gedekt een gedeelte van de opbrengst te bestemmen voor de armen dns door er heen te gaan geniet men het schoone en men doet tevena een goed werk Wü rertrouwen dat binnen een paar nnr de kaarten zullen zgn uitverkocht In een vergadering der af deeling Gouda raa den N d Protestantenbond trad Vrjdagavond als spreekster op mej M De Tavange uit üerecht In een sierlijke rede deed zg het vrij talrgke publiek keioiis maken met de legenden welke in Bretagne in omloop zgn om daaruit te constateer n hoe het Christendom daar wel heeft gezegeiierd doch den Keltiscben oorsprong van dit volk niet heeft kannen uitwisscben maar wol veredelen De grootste mannen van Frankrgk kwamen uit Bretagne en dat gedeelte heelt ook steeds een belangrgke rol in de geschiedenis des lands vervuld Kesultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappg Datum 11 Jan 1901 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal kiemen per gram 65 vervloeiende kiemen 10 soorten 8 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g PENNINK Dr VRIENS r Aangenomen het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Scheveningen door ds J Wartena te Nieuw Vennep Haastkecht Gisteren hadden op de gsbanen alhier twee wedatrgdeii plaa g ie gelgktijdig gehouden werden de e ne was voor amateurs schaatsenrijders op afstanden de andere voor paren en wel hardscboon rgden De uitslag was aldus Voor jongens van 15 17 jaar Afstand 500 Meter 1ste prgs J Keneman Dz in 1 m 20 sec 2de prgs J Lambert in 1 m 25 sec Voor jongens van 15 17 jaar Afstand 150O Meter Iste prgs J Eeneman in 4 m 18 sec 2de prijs J Lambert in 4 m 21 sec Voor jongens van 17 20 jaar Afstand 500 Meter 1ste prijs Fredenksen in 1 09 m 2de prgs v d Bos in 1 22 m Voor jongens van 17 20 jaar Afstand 1500 Meter Iste prgs Fredenksen in 3 38 m 2de prijs Groeneveld in 4 16 m Hard Schoonrgden Iste prijs f 40 W de Jong met Mej do Jong van Polsbroek 2de prgs f 20 W Eegdeman met mej G üitdenbügaard van Haastrecht 3de prijs f 10 Scholten met Mej A UitJenbogaard van Haastrecht 4de prijs f 5 Van der Hek van Schoonhoven met mej Sraveland v n Haastrecht De prijzen werden door den eere voorzitter der IJsclub de heer Burgemeester onder gepaste toespraak uitgereikt Een groot publiek was aanwezig i UARSTBEHICHT Steenkolen en CokesDe prijzen van steenkolen en cokea zullen de invloed ondervinden van de vorst en de mist mits zjj lang duurt Van Duitsche richting wordt veel verwacht van de vorst alhoewel de slapte der industrie de voornaamste factor is waaraan eenige weken vorst niet veel zullen veranderen Lancashire Het strenge weer der laatste dagen heeft eene verbeterde vraag doen ontstaan naar de betere qualiteit hulskolen de ordinaire soorten zgn volop voorbanden en worden tot lagere prgzen verkocht Aan de schacht te Lancashire 10 sh 6 d tot 11 sh en 11 sh 6 d Stoomkolen slap franco haven aan de Mersey 14 b 6 d tot 15 sh de ton Dnrbam en Northumberland Er is wat meer te doen in de koolbandel van het noorden de terugkeer tot de normale opbrengst gaat gepaard met een daarmede gelgken tred houdende vraag Veel gaskolen zijn naar de groote gasmaatschappgen van het zuiden gezonden De prijzen der beste Durham gaskolen is 12 sh 6 d tot 12 sh 9 d per ton vrij uu boord tegen de vorige week 13 sh doch hel is bekend dal de loopende contracten waarop nu geleverd wordt hooger zjjn De periode van de grootste vraag naar gaskolen ia spoedig voorbij tenzg de vorst en mist lang duren Industrie kolen ziJn rustig kalm met zucht tot daling In stoomkolen is iets meer te doen de bpst Northum brian soorten doen nu 13 sh 6 jl de vorige week was dit 13 sh 6 d tot 14 ah V a b fijn 7 h de ton dus als vorige week De kolenmijnen werken met alle kracht maar er is geen drang in de vraag naar kolen De cokehapdel is slap verschillende cokeovena zijn gestopt Export hoogoven coke is 21 sh 6 d per ten V a b dus als vorige week De priJsriehting is dalende Het gemeentebestuur van Glasgow heeft haar gascoke met 2 sb de ton verminderd zoodat zg nn 10 sh de top kost voor de mindere qualiteit en 16 ah voor beste grove cokea De eokiag rijzen zjjn in ateenkool produ ceerende landen altijd veel lager dan in die landen waar de steenkool wordt ingevoerd Nederland belioort lot die landen waar de enorme toename der gasproductie met de daaruit voortvloeiende verhoogde coke productie weldra het eigen verbruik voor huiscokes in den lande zal dekken waardoor de noodzakelijke afzet van inlandsch gefabriceerde coke telkens in botsing komt met de ingevoerde cokes liienvi c Parapliiie § Nieuwe DASSEN NieuweHANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN 4 S Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f eje M i m ai Amslenlaiii Vrkra ülotkra üt iirs van 9 JAN 8IV4 93 98 lOOV 88U i V LUItUNU Uart Ned W 8 l i 987 93 iijv 4 ll dito dito ditc 3 dito dito dito 3 llo a l UI I Goli ll 1881 934 lu4ohr riDg 1868 81 6 DasTIlia Obl m vtfin 1888 6 dito in B tTorllSI 6 I OKTveAI OM mot coupon 8 dito ticket 8 ItoauSD Obl Binneol 1894 41 81 duo Gccohb 1880 4 98 duo bliBotht 1889 4 9811 dito bg Hop 1889 90 4 981 d to m iioud leeu 1883 6 67 dito dito dito 1884 6 101 tFAHjl Forpct achnld 1881 4 671 roaKBlj Oopr Caur loeu I8 0 4 Off lecoïDg a no D 88 Goc leomn MmO 8 oid Afe Kp ï oblg 18 B Mliloo Ob lUSob 1890 10 VlNUUiLi Obl + oiilwp 1891 84 yniTltDAIl ObilgMKin 18V6 8 V0Q UoTTlUAH Btoil Ueu 1894 8 91 Sbd K Aft H li lol und 9 Arnd b Tffb Mg CortiflciteD 831 DollHafflacbaopu dito 4S6 Arn Hjrpotheekb pnndbr 4V CukMg derVoratonl mnd 86 a Qr Hypothinkb p adbt 4 i 108 Nadgrlffodarhe b Hk uad 804 Nod Handalmiistaoh oito 164 N W k P o Hyp b pffodbr 8 8 Bott Hj othiwkb pinilbr 4 ütr Hjpotboekb dito 4 l onil B O jat Hon t bink uad 188 IIOIL HypolhBokbank p odb 6 110 Ammuka Eqill hy poth pandb 4 99 87 Huw L O Pt Li n oert 8 19 StB Holl IJ 3poot w Mg aind 114 Hij tot Kip V St Spv aud 10 Ked Itid Spoorweg m aasd 114 Nsd Zuid Afi Spm aand 8 83Sl Hfto dito dito 1891 dito 6 100 luui Spoor 1887 89 A Eobl 8 66 ZaidItal Spwmij A H obl S 66 l ol H Waracliau Weenen aaad I 18I llD l nr Riiaa 9p r Mljd obl 4 97V Bal iaelia rlito aaod Fuiowft dito aand 6 IwaDg llombr dito aand 6 Korak Ch Amar Sp kap obl 4 lOOO duo dito obliii 4 1 100 AJUUKA Ceni P o SpHijobl 6 114 I Cllil liNortli Wpr C y aan l I dito dito Win St Heter ob 7 1417 1 Deaaer k Rlo Or Spu carl T a 61 IlllnoU Central obl in noad 4 106 I 7 Vt LouiaT fcNa hfi UG rr aand 74 I Mexico N Spir Mlj Ie hyp a 8 104 lIiaa KaniaaT 4pCt pref aand 87 I II N TorkOnlai ok Weit aand l6 Ponn dto Obio oblij 8 I Ongtm Calif 1 hyp in goud 3 99 81 Paul Minn k Manlt obl 48 Dn Pao Hooflun obl 8 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Cuiaua Can South Chett r a Dil 18 Tra C Rail k Na lo h d 0 O Amaterd Omnibua Mg aand 1 180 lloJtflrd TrannreK Maala aand I 110 Nsd Sud Amatardam aand I 108 ntad Bolterdam aand 8 IDt KllBIl Stad Antwerpen 1117 1 91 Slid Braiael 1888 1 100 IIoxa TlimaaBogiilb O aelaoh 4 117 UorrM Staauleenig 1880 6 117 K IC Ooit B Cr 1880 8 101 pa n Stad Madrid 8 1888 84 Nan V r B a ATb Spoil imrt OPRUIMING der EESÏEERENDE MANTELS COSTUMES lllousen Pclgiioir § en Pelleri eu Tot veel verminderde prijzen 11 SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 14 Januari 1901 Vette Ouen en Koeien goede aanvoer prij len waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a 3e kwaliteit at cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 tde kwaliteit 37 3de kwaliteit 24 cent per halt KL Vette Varkens redel aanvoer iste kwaliteit 22V 3de kwaliteit ai i 3de kwaliteit ao cent per Ulf Kilo Vette Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd De handel was voor alles itadtg pnjshou dend Seö Staats loterij 61 Klam Trekking tu Mltudig 14 Jauuui No 19 18 lOOOO No 18108 1000 No 786 610 1830 en 18761 ieder 400 No 709 7879 11111 18040 186U 16940 iedlr 900 No 1471 143 7866 9096 10181 10i l 18788 7409 80304 en 80864 ioder 100 Prijian vu 70 88 8789 4878 6704 8861 11684 14488 17339 UI 9699 88 8908 74 11819 14884 17410 77 1997 4S48 7088 8891 7T 78 17681 860 98 4618 40 89l9 14740 18008 801 3011 4886 7316 71 98 16149 18143 688 ma 4716 14 9114 11148 16301 86 866 78 88 19 988 UI66 18161 1 810 1016 8191 4984 70 94 70 li710 41 880 8304 4103 7411 9678 91 80 18798 1331 88 81 7848 9814 11490 81 18849 1416 868 L 98 7 47 10008 18 I69 18091 19888 76 371 6361 7885 N873 18701 18178 19ll l 1843 48 6630 88 81 18886 18849 19688 9 61 80 88 10680 13168 lASil 19769 17 7 73 6800 100 10766 69 I8i 0 10088 19 4 i98 6700 8811 84 18809 188 I 10809 6 71 68b3 8307 10308 13888 18818 104 I 093 74 6918 79 10 O 78 189811 07n 188 4III 0187 8400 73 14086 84 10919 1474 7 836 8S91 11 74 14191 17143 8600 4101 88S0 8801 11481 14801 99 AIIVEHTKINTIEN Telephoonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring van K M gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bijka Intercommnnaalbareau Op INovember 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrUgbaar aan hel Bnrean ACHTER DE VISCH1L EKT Ondergeteekende beveelt zich beleeld Aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijk sijhotels n alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver talelUnnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 PaiH Expeller DtrtkjMiwNdtditmld iÜ M T RIMMld flVOOM g ► Si j 5 uapmmA Imm BbaiwatfO JlohLT MdkaiA rt ian virtnowao irMlaM kmKk l k l Wl l8 76e l liai 4il iaatwUm k ülllU Cuban Tin Twfi m llailen f k WR iM lttntia A VAKOKK BËKti Slager TIEilDEWKC 73 EEKSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH j Concarreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Oos Aanbevelend A y D BERG TllqpEWEö D 78 R