Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1901

Woensdag 10 Januari IttOl 39sfe Jaargang m 8402 fiOüMHE COPAMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gomda en Omstreken TdefM n I A ü V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 enten Groote letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentién tot 1 uur des niidil tdcfMi at De Uitgave dezei Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 2n tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE T£1S DAMES ZANGVEEEESIOISO AENOLD SPOEL Directeur De Heer J H B SPAANDEBM N ITÏÖËRI G op Noensiiai tü Januari lü H dea avonds T j nf 10 de Zdal Kuosliun derkieltüliUoiiGcuMieot Opera Comiqne T l SuBEBT PliiKQIETTE Bewijzen van toegang tot en bfimrU aantal k t lolden en Tekstboekjefi k IS cent te rerkrjgcn b j den Uoekhandelaar 3 Dl VEN Markt Aan de Zaal wordt yeen Rareaa gehooiicn Plaatsbeapreking op yertoon van kaarten k lO cent por plaats Dinsdagen Wo n 4dag van 10 tot 12 uren en van 3 tot 5 uren QebroedersSTEEirSHA Bloemisten Turf l iigcl 71 eii 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACei WAAR Hteeds voorhanden Itloeinon uil H ui l ii TKLEPH Nu lU Te lliiiir of Te Hoop om Ur toitd te auQvaarden twee naast elkander Htaandu prachtige Pakhuizen gelegen te üouda aan de Turbingel if 4fri en Lange Ticodewog l 29 FEANSCEB STOOliVEEVEEIJ Il i clie iiKflir Wtescbcrlj Ui liriiiiilimle Boltrrdam debr TQtobrd do r M deif Koniu det Belgen noorddépM voor UOUDA da Heer A VAN OS Az H T or h t ttKjrueu pti vCTTen van 4 1 lli Arf n n DftrnM anlfmb u alfiook allo pccia mnrlili it vi i r it t Mhxim n van rtirtlynuti taiulklwdfu ent wnrJfn naar é ¥ iimiiwtitfl Q taatntp methrKlH u vert 1 iill Koeiloimii h lRl ireHbioii 1 ot tfttv rid w irU u nnsclidiUluli irmr ii if nidrnii vi UrVnn taal bMW rU eeii I iigel8eli maar Echt BOEEEITBROOD IX rriit iln K d A SLEGT MEUWE HAVEN 28 IJsclu b GO LDA DIÜISDAG i JA I ARI A g AVONDFEEST Verllebliiig van hel Terrein Huzleksezelsebap v d Heer If oerlee Eiitibe xxn It dc i liunne dailies en kinddtn boven de 14 jaar f 0 10 Entree voor niet leden f O iö HKT HKÖTUUR Trekking h sii 1 5 lamiari Ei üi l uiden Eén liulilon rooie VerIotinf5 te OTJIDE l A rEïe HOOFDPRIJS M EENE KAPITALE BOÜWMANSWONING met rnim 16 llectaren nitmuntend WEI en HOOILAND Drachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onraiddellske nabqheid van Ondewater De Helstede mot Landergen wordt dekverkiezend teraggenqraen voor vijfentwinils Inlxeud gulden in contanten zonder eenige koriuy MV Voorts BELA aRIJKE PRIJZEN als B eumplett bespannen Equipages met éèn en twee Paarden 10 Paarden 10 Konen 3 Uotuigen 16 Kgwiilen twee SalunAuieubleineiitPii eikenbouli n gebeeldlionwd Eetkamer Ameublement hlaapkaïner Ameublenient aO Pendules 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden Heeren en Dames Kettingen 12 Vulkachelf iO Naaimachines 30 Weren Heeren en Dames Horloges 20 Kegnlatearklokken 6 éenpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten fi Wusohtalels met Stellen enz enz Totaal a OOO prijzen Deze Loten n n i t per stuk Iranco per post a 1 yT verkr gbaar by SWARTSENBURG S Lotendebiet HMireg K HU tiauaa nipfiNiww ifl ku I tnecili filgCR e n vnnUcvcWn Uicwliluma ei Gou ï t n u u K Olllna l nmrflA üemwiiStrachtljeenverjterUende kina wijn ire n wakl t yUmaLdrUCnC 3 1 i i 1 i n n gebrek ai flctUwt tlechte pljsvcriermg zenuwhoofilpiin ter versterking na i ekie of kraambed koorWeu hare gevolgen OUINA LAHOCHt l ERRUGINLUX ni bet Lijiui dcr ttQui Bloedgebrek BUektucbt kwalen van Krhisctien leeftijd nu Verknit l Bar m flfti ui ï l ÜO i 1 t mQak onri it eli ku hgeb uik Eikel CSCdO ▼ y f aangtmarn k uderen iwakken tiiklierachtlfcgesteUin ieertintebe en U geneeikracbtigc drank 1 tooinir en l r pljiverterintiorgapen A diarthie ook r ii t rncnVlcinekmlfrni pn TFrl a s Kt T 1 70 n Ktr O 90 4 H Ks O 80 l ui en i H KP O ÖO Mf llfMlikf r SpedlÊa voor Kindervoeding Asthma Cigaretten Chemisch lulvere liet rookcn eenrrbaUe i aretle ii voldoende terbestn dtng van de hcTlgitt sanvftUen van Afttuna etc In düö jci O 80 c fZ éO Tamarinde Bonbons Kï cSSyïi T SÏXir voor kinderen bewiju de tamarinde Bonbons vnn KKALI Ï I ItN V liOI M l larii n ke diensten daar de vorm oor het knul bcgecrH k ft Ie n tut aangenaam i I n jier loos e 0 00 en 0 60 jj almink PaQflIlf Q nl mMn erkeml ah het BESTE btumtddel Verkoudheid en Keelp n het w ten aiymoploisrnd en veriacïtrnd middel bij uitnemendbeid uitsluitend in Q llcsclijcs vcikrtjilaar l ri O 30 1 er fleiKhjc rrtfparat H rtm KRAEPELIEN at HOLM to r tat alltn tf nitm ram KRAEPELDEN HOLM Honeveranciers ZEIST PHAEPARATEN VAN ADYEUTENTlffl in aUe Couranteii worden aany enomen door het idverlentie nurean Vilii A UIU KMA ZOOK te GOUDA Anilsepllsehe Tandpoeder Anilsepllscli Moiidllnciunr rnn K CJ8SDTO Tandartt te iouthi 07ERAL VERKRUOB tR Agent voor Nederland ü IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda on bPI tfOPjk POIKB OUDE t CHIEDAMMEH GEIEVEE Merk NIOI11T AF T H N AU K ri i van v ittittn c Barbwl d kwrli atm la ir CHiSPAlTI n den nun f r V P UOT P EBNISIEMTANTm eii wiirlt vcrzoclit op t MEUh te lettMi UIT I KHT MAOlZIJIf TAV VI U VK S lAYZü K GORINCHEM Deze rmOKËS worden afgeleverd m verzegelde pakjes vauvy tff n een Iialf an een Netl 09 $ ipet Termoldmg rnn Nonimer ei iCrflp Tüonueü van nereDstaaiv vle k volden de gedcpo ich tot de uitToennK Tan ge ferde orders ai4nbo elende 4 BREKBAAKT LZ Tlüortj B Woadiibaltem iii de ij ehuelu wrrtild bekend n troemil rtiiorertroilen middel teg n ullw Ito rit Lo N I el r ttaaffzlfkteu enx Inwendig A oowd as ook uHweudig ia bijua j lis EiekteKövalleii met goed Kerolg I j lan te wenden l rUs pcr flaCOU J 1 1 per st 1 116 TUsrsy s Wiadfnilf bezit een aUnos onjokfüde geneetkr oht rn UfvUnme wurkinu Maakt raeettal Ike pqolijke mi Kovnarvolle opönitio Keheel o erbodiir Met i du m i rd etu 14 juitr ouU voor OHrewesDIk 3 teliouden heriiüf uifl on ontaiua een bijua S l jiiar k likert drH eucKen Hrenxt genezing en t ver fti Utmst der pynon bij wonden onUtekingeneiu VAD allnrlei nnrd P Ua por pot i I 50 por post f I 60 I uiitraal l 8t voor Vederland t Apoiliok r ÏII IU St l E Rokin 8 Amsterdam i Wair flwcndfndt ifbeitelIcmeudreetHn dte SekaUcDipotlMke lw A IlllKHItY ID Pregrad bal Hohit 0 rt mi6b Oeticve proapertu ti outbie en bg het Centraal ItepAt amdMII km S Zïjl Gij Dpofll p H ryill KeidJ r ü ktnK en rjw il Trilt I M Wr ItitKan n Anriil Iiu ltote SOI Iji Sail Aïf CIIICA 0 ll t ÜXF Wie werkelflk prijs stelt ee tkI i EI IJIK te hebbtn laat zich fotografeeren in de VotografiMChe HuuiUurlekUug u IV v D WA 4Lfi Fl SINGEL 661 neeUttg Cmgreêtem Atgtê U ellen ter beteugtling van het DEAITKMISBËUIE voortaan ojferbodigl Gewapend met ons heilmiddel Kf UICÊi 1 kan iedereen zgne eigen familie van de drankellende be rgden zelfs buiten medeweten der l cers Nadere mhchtmgen verstrekt gratis n franco de Firma J lOSKPHÜS en Krnag Drak van A BBINKUAN A Zn Qouda H aarselinwing BURCkMttbltR en WETHOUDUlb van Gouda brengen ter algemeene kcnni tial de brUK UI de Spoor cgitraat bij den overweg over den Suatuipoorweg ook genaamd de bleenenbriig van deu polder Utoemendaal in afwachting an de herstellingen welke daaraan inootcn plaats hebben voor het berijden niet iwara vrachten gevatrhjk i te achten Gouda 14 Januari 1901 Burgemeester en Wethouders van douda R h MARIENS De Secretaris BROUWER Ef lSGE KE ISGEt lXG Belasting op de Houden BURGtMJtSlhR en WEI HOUW Rb van GOUDA In overweging nemende dat bij Art ï derVerordening op de invordering der BeUstiiig opde Honden vastgesteld door den Raad dier i meente den fcn October i T en gewijtigd denISn Juni H7S aan eigenaars of heiitters dererdieren de verplichting is opgelegil om daarvanjaarlijks in de maand Januari aangifte en betalingder betasting te doen 1 Herinneren den Iwhingliebbenden aan die be pabng met tiitnoodiging de gevorderde aangl e en betatmg te doen ten einde beboeting te voor komen Gpuda 15 Januan 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BullealaUscl Overzlcbl Roberts heeft privatim aan den Lordmayor van Londen en andere majors ver loclit om de plechtigheden uit te stclkn waarby hem eereburgerschappen zonden worden aangeboden H zegt dat m de tegenwourdne ongelukkige omi taudigheden in ZnidAfnka er vooreerst geen sprake van feesten behoort te zgn Er 18 te Johannesburg hevig vuren gehoord in de richting van Zuurlontem en zyn er sterkingen daarheen gezonden De Boeren hebben Ibljkbaar het BtatioiilJZuurlontem aangevallen doch z n teraggcdreven V Kitchener s telegram waan an het slot een storm van verontwaardiging in de hngelsche pers beeft gewekt is gedagtcekend FEVILLE10 WaSKRA€HT7 I Egon bemerkte dat zij met een fijnen lakdoek de oogcn afwischte Zonder twyfel zy dacht aan de woorden der Zigeuncrsvronw Hij het h ir an rich zelve over tonder haar al te leiden Toen Jtij onder het gaan begon te wankelen eo de blos op hare wangen verbleekte bracht hij het mei e dat noj geen woord had gesproken naar een bank in de onmiddellijke nabijheid Ga hier wat rusten mejuffrouw zeide hij met gedempte stem ik laat u thans alleen om betere hulp voor y te halen ij greep Egon a hand hield hem tef en en sprak Wat ik u vragen wilde mijnheer von Benudorf icg niemand iets van hetgeen daareven u toorgevallen niets van hetgeen gij gehoord en gezien hebt mets van hetgeen de vrouw tot mij gezegd heelt Als een onbestemd voorgevoel als ene bekommernis die my iclve niet eins duidft lijk was heeft datgene wat de Zigeuners vrouw gesjiroken heeft wat rij roij tegen myn zm hetft medegedeeld vaak inijne iel bezig gehouden Het zal tnij moeilyk vallen mtj deze waarschuwing uit het hooidpte stellen misschien w het Gods wil tlat ik mij op eene spoedige scheiding van mijne dierbaren voorbereid Mijn vader en raijn broeder iQogenj ieta van deze onttnoetisg weten 13 Januari 9 uur 25 s morgens het is Zondagavond te Londen ontvangen maar met door Router overgcseiiid Het luidt Omstreeks 1400 Boeren zun gisterenochtend den spoorweg tusschen Zuurfontein en Kaalfontein overgestoken en hebben diu belde posten aangevallen Zy zfjn oostwaarts teruggedreven en vervolgd dooi de cavaleriebrigade van Knox oit Llandsfoiitein opgerukt Twee Boeren werden dood op het slagveld achtergelaten men zag verscheiden anderen vallen Een voldkornct is gevangen genomen Onze verliezen waren twee man gesneaveld en vier gewond Zeerust is den Ten aangevallen door de Boeren die echter afgeslagen werden Hnn verlies onbekend onzerzgds zes gewonden Gordon en Plumer hebben gevechteq geleverd tegen de Boeren ten noorden van Krugersdorp Twee Boeren z n gesneuveld twee wagens buitg maakt Ook Boyis IS met den vgaiid m gevecht geweest hg Seneltal Commandant Dnpreez en acht floeren zyn gedood vvu leden geen verlies Drie agenten van het vredoscomité zyu den lOen door do Boeren gevankeljk naur het kamp van de Wet gebracht bu Liiidle Een hnnnei die Engelsch onderdaan was ift gegeeseld en daarna doodgeschoten de twee andoren burgers z n op last van do Wet gegeeseld Kolonel de Wit schrgfl aan de N K Ct o a Langzaam maar zonder ophwden dringen de Boeren vooral in de westelgke distrieten zuidwaarts door in de Kaapkolonie tn een helangryk bericht hieromtrent wordt onder dagteekening van 10 dezer ovcrgeaeind uit Piketherg weg Ongeveer ÖOÖ Boeren heb ben de Doornrivier op 112 KM ten zuiden van Lulvinia bereikt D te troep 1 das waarsrhunlgk aangekomen bg Sneeuw kop B5 K M ten zuidoosten van Claijwilliam en zal dan wel in verbinding staail met de hoofdmi eht die onder Hertzc g na de Hoggeveldbergen te zgn overgetrokken zieh 80 K M ten oosten van deze plaats ophoudt De ODdorstellmg dat zg naar de kust en dan verder luiSwaarts znllen trokken dankt ons met waarschgnigk Waarom zonden z 1 langs een om veg de kust trachten te herei ken waar zg elk oogonWik door landingstroepen gesteund door geschat aan boord zouden kunnen worden aangevalion V Veeleer znllcn zg met vereonigde macht op Piketborg aanrukken en trachten zich lü het bezit van een plaats te stellen En wil de beweging niet verloopen dan mijnheer von Berntdorf liet zou onnoodig het zou wreed zijn aan hunne bezorgdheid over mij nog meer voedsel te geven Egon drukte vol ontroering een kus Óp Clira s hand en gaf haar de rerlingde belofte Oeen woord van troott van opwekking van bemoediging sprak hij tot het arme zieke meisje hjj was te vast overtuijfd van de waarheid Zij is met iemand voor deze wereld rij twhoort den hemel toe Als twee mensschen van beschaving samen zijn vinden ztj tal van onderwerpen ter besprekingZoo hier Clara von telbburg liep lan aam entoch gmg de tijd haastig voorbij in ongeloofelijkkorten tijd naar haar oordeel had liet tweetalden toegang tot het park bereikt Oraaf WaWemar stond aan hei venster en was ten hoogste verbaasd toen hij de beule jongelieden samen op huis zag itkomen Ejton von Bernsdnrt herkende hij terstond maar dat aanvallige meisje met dat vrtïolijk inlaat dian lichten vaerkrachtigen tred die sierlijke levendige gebaren was dat zgn ziek kind F Ja zg was het Pen heerlijk vergeten van zich zClve waartoe zij tot heden nog nooit aanleiding had gevonden had zoo g heei hare ziel in beslag genomen dat zij niet dacht aan hare ziekte noch aan haren vader haren broeder de gelrouwe Justina ja xelfs met aan de oude Zigeuncrsvrouw Zij overwoog niet wat de oorzaak was van dat vergeten maat genoot met gansch hare ziel een geluk dat zij met bij name noemde ja waarvan iij den naam met eens kende moeten de Boeren trachten zich op eenig punt in de kolonie vastte zetten daar hunne vlag te planten en dus laten wg zoggen een centrum van weerstand te vestigen werwaarts de Holland che Afrikaners zich kunnen begeven om zich hg hanuo stamgenooten aan te sluiten Misschien dat dan de opstand ook meer algemeen wordt want het valt niet te ontkennen do verwachtingen opgewekt door het gebeurde te Worcester worden tot nu toe niet verwezenlgkt Zeker verscheidene kolonisten bevinden zich roed in de gelederen der Boeren maar een algemeen naar de wapens grgpen bigft uit ter wgl wg juist na het gebeurde reden meenden te hebben oiu to onderstellen dat de westeIgke distrietoii waar het HoUandsch element zeer bepaald do overhand heelt spoediger oponlgk partg zonden hebben gekozen Zoowat 3 25 k M ten oosten van t alvinia ligt aan den spoorweg Kaapstad Kimheriey hot station Victoria West en het nit deze plaats verzonden bericht dat op een afstand van 4S KM Boereu zgn gezien wekt het ver moeden bg ons op dat zg het op den spoorweg hebhen gemunt Zeker kan een verbreken van de vt rbiiidnig langs deze Ign voor de Kiigelsrhtn ernstige ja zelfs heden kelgke gevolgen hebben maar wg hebben bet reeds meermalen gezegd staan de Hol landsche Afrikaners mot als en man op dan verloopt do geheelo onderneming Do Chineesche gevolmachtigden hebben naar uit Poking naar New Vork wordt ge seind de nota dor mogondheden onderteekend als een buwgs dat zg de beginselen die daarin zgn uitgesproken aannemen Prins tajing was van miening dat na de onderteekuiing nog best wgzigmgun kondon worden gebracht m dt voorwaai leii der ge zanten de gezaiittii weigerden te onder handelen voordat de nota oiiderteekend was Prins Tsjiiig heeft medegedeeld dat het Hof vooral bezwaar had tegen liet artikol betrelfendi de straffen aan schuldige nandargnen op te leggen en tegen hot instellen van legatie wai htcn De keizer zoo verklaarde rins Tsjing wil de straffen opleggt n bedoeld in zgn edli t maar hg weigert beslist nog meer manddrijnen dan daarin geiioenid zgn te strijffen En do legatiewachten wordendoor hot Hof geheel om oodig geai ht ten minste zoo z et u audor karakter hebhtu dan dat van een tgdelgken bewakingspost V In do Frausche Kamer intorpellenrde de heer Sembat over de inmenging van den aCHISIE HÜOI DSiUK Hermann von Felsburg had zijn vriend zoo spoedig verlaten omdat hg plan had een bezoek te brengen aan den predikant en diens gezin htj achtte den waardijen predikant hooff ja had hem hartelijk hel Hij had ooi groot verlangen Mane iijn speetkameraadje van vroeger en hare broertjes en ru ijes te begroeien Ue beide jongens ston len hem al op te wachten en hepen hem op een draf tegemoet Zij zouden hem tU zij hem hier of daar elderi waren legcnKekoinen met hebben her kend doch toen de heeren morgens voorbijrc den had hun vader hun gei gd iDic daar op den schimmel ia Graat Hermann loen hij zich eene la ige poos met de knajitn had bezig gcliou deii en hen legen den voUenden daiy op het kasteel had genoodif d nam hij van htn afiicheid oro den tuin en de pastorie binnen te gian Her niann wilde den predikant in zijne studeerkamer opzoeken te vers eefs klopte hij driemalen niemand riep bet woord binnen waarop hij wachtte llij trachtte de deur te openen 7 j was gesloten Daardoor ietwat teleurgesteld stond hijeenoogen bhk m gedajihte daarop wendde hi haisttg de schreden nq pr de huiskamer in de hoop den predikant daar te zullen vinden Op de trap kwam bij het dienstmeisje tegen die hem eerf wijdloo pig verhaal deed van de om Han h heden waardoor de predikant met thuu was men had hem bij een zwaren zieke geroei en vati waar hij wei zeer spoedig zuu terugkceren Mair de juffrouw was thuis zoo besloot zn hare msded ltngen endeedt ictuer onhoorbaar ue deur vkn de huuluunet open Paus in Frankruk s binnonlandsche aaiiReIpgeoheden Hg wyst er op dat de Code P nul beeft voorzien iu gevallen als de openbaarmaking van den brieï van den Paos aan den aarlsbiBschop van Pargs Hy spreekt de tiüop nit dat de Regeenng Kal prutesteerou tegen deze daad Do brief toch bevat een bedreiging em aan Fraukryk bot protectoraat over do Christenen iti bet Oosten te outuomcn en voegt daarby dat de congregaties de beste vrienden van den Panszyn De beer beuibat hoopt dat de ministerpre sident de rechten van de wereldlyke maatscbappu zal handhaven De beer De Kamol melkte op dat de ADs 8léeht8 gebraik beeft gemaakt van zyn recht alh hoofd der Kerk maar de Hogoeriag wü de Kerk onderwerpen r rnietige De hoer Waldeck Bousiean erkent de rechten van den Paaa ah geeutelyk hoofd maar do btaat heeft ook zyn rechten dia hy met gematigdheid naar brcede opvattingen zal doen eerbiedigen De Regeenng ziet geen enkele bedreiging m den brief die biecht oen verdediging der congregaties is maar de inmenging van don Paus zal niet worden gedold wanneer de wet zat zyii aangenomen Kr werdtn vier moties van vertrouwen voorgesteld de minister proaident liet de be lbising aan de Kamer over Het eerste deel der motie Sabatiel goedkeart nde de verklaring der Regeenng werd aang4 itomon met 429 tegen 95 stemmen het twtede deel verklarende dat de Kamer rekent op do vastberadenheid m de handhaving van de rechten van den Staat met 3 lÜ tegen U2 stemmen Ken toevoeging van den heer Holz waarin na de a mneming van de vereentgingswet scheiding tusschtn Kerk en Stnat werd gevraagd werd vprworpQij nwi H togen 145 stemmen evenzoo mot 2b 1 togen 24ö steramen een toevuigiiig van dun heer Uautliier do Clagny waarin wordt gezegd dat de Kamer het concordaat wenscht te handhaven Do motie Subatiel werd daarop in baar gehot 1 aangenomen met UiO tegen UO stflmiQcn VerspH iilo Jionchtï H Fh hkkijk Voor d n JRaad van State is Zaterdag behandeld het dour commandant Kiierhazy aangeteekendo beroep tegen zyn pensionneering op grond van wat bu noemt be invlücding dtr rechters door don toenmallgen miniHter Cavatgnac tn door hom on Aan hetzelfde venster waaraan weleer de beminnehjke vrouw des huizes placht te zitten zag draaf Hermann nil eene jüugdige vrouwelijke gestalte diep in den rouw ij zat ijvcrisf te niaien aan een zwart kleed en had niet benierkt dat de deur geopend ferd De kleine Kmma die naast hare zuster op den grond gezeten met hare l op speelde had dit wel gehoord en keek met verbaasilen blik den vreeraden heer aan die in le licur wiis blijven staan en de oogen op Marie hield geveatiffd Wat woudt gij vroeg het klnne meuje m bijzonder vriendelijk Verschrikt keek Marie om Oriaf Hermann trad de kamer binnen Hermann I Mane Met dien utir icp heetten de ttpecimakkers elkander welkom Mijnheer de Oraal iMcjuffrouw I zeiden beiden minder onbevangen na de eerste ontmoeting Hermann was iïijne verlegenheid het eerst ieboven fLteve Marie sprak hy uk zou u nietherkend hebl en Wat ziji ge uroot gewordenen Hij sprak het woord niet uit maar zijntoogen rust en met ruik een m hibaar wctgevailenop het bekoorlijke tncisje dat het met moeiehjk V cl zijne gedachten te raden M irie werd h ire verlegenheid ook gaandeweg meeittif en sjirak een ypaar vriendelijke welgemeende wuofden ter verwelkoming Ér heefthier eene droeve verindenng phati gcffrepcn Hermann Vaak i het mij nog als een droom waaruit wy straks zullen ontwaken het komt uu soms zoo ongeloofelyk voor dat miine lieve moeder ons allen en deze wereld voor immer verlatenheeft f H ordt vervolgd