Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1901

Kunstige BamenstcllloK van den raad Yan oiidetzock De vertcfjenwourdigcr an den minister v tt oorlug bepleitte verwerping van bet protest van den majuur Namens de rei eering is beslag gelegd voor den verkoop ia bet openbaar op alle roerende en onroerende goederen van de congregatie Het Kind Jezo welke baar bouïdzetel heeft te Lorient unidat de betaling der veracboldigde lasten geweigerd wordt Het gaat op het tentoonstellingsterrein met de afbraak der geboowen na een gangetje i in de rne des nations mist men reeds veriehillende der paleiiscn do eloctriicho spoorweg is reeds geheel verdwenen en het trottoir ronlant ligt geheel bloot terwijl de moeste passerelles reeds verdwenen zgn Hot heet na dat de regeering of juister de minister van bnitenlandscbe zaken tegenover bet Engclscho gouvernement haaf vorontscholdigingen heeft aangeboden wegens de KngclanU vyandige bctoogingon ter gfli gpiihcid van de doorreis van president Krager door Belgenland Ghoot Bbittaskik Do prins van Wales lol aanwezig zyii bii het door den minister van koloniën Chamberlain aan to r chtcn feestmaal ter viering van de vestiging der Austrnlisc jn repnblick wat een onganstigen indiuk maakt in liberiilo en zelfs in sommige conservatieve kringen tal van liberalen weigeren na de algemoeno verkiezingen stelselmatig Chamberlain te ontmoeten in het openbaar zoo min als in partieulii ien kring SUBVIK Tegen den gepensioneerden gendarme riekolonel Markowitscb oiscbte de rechtbank te Belgrado wegens bet scbrgveii van voor den koning do koningin den mclropolitnan en de regeering boleedigcnd brieven de hoogito straf nami lijk tien jaar eenzame opsluiting hoewel de aangolïlaogde loochende de schrijver lo wezen de wet zegt dat zg kiezer kunnen worde j kloren plaats injerband met het eventueelmet goed gevolg hebben afgelegd eoni ertri Pe Lok getet lnt rdtei8t 1900 11 I AaoKevaBgei 1 October TUd vu fireeivleh SOTTSIDtM ia rmt 8 17 10 8 11 08 11 1 18 U 18 58 1 87 S l 8 80 1 11 4 8 5 81 8 18 7 17 U O l n é t j 11 1 l l f t 11 11 88 f 1 17 8 1 I a S 45 ï lo l lOU ll 85 11 88 U 8 l S l l M 8 87 i 4 8 U e l t 8 10 7 18 lO lS 11 85 1 08 8 80 7 8 Allni U m U klun lïHn kijbtUltn ƒ Op dcaa tnins ju Zond Mu ll t Dlud irfm S mlonrSil MU 4 8 H wkrUfbl Up tal tt tlpi i B HiHUntofa m t gim il im l S ilt ï U ni fc a 7 8 8 1 44 8 14 1 17 1 88 8 14 18 88 10 18 18 4 11 l 4 d 1 1 8 84 ü 1 J 10 81 7 47 8 07 8 8 58 8 8 lO W 40 45 11 01 11 47 1 48 11 11 trf 11 48 V ortï D4 sotJD i t 48 1 54 i 8 14 11 I 1 J OS 1 0 101 8i 18 80 It H 5 41 04 S St Too 8 88 10 08 l7 18 ITwUWM oy 4 b 1 ku lat wtkMld ww40B B H ll idMkfl potr l Bitrt mppUmHtfcmlJa na d Onapïlü 4ar Wt ow I4M M aOUDt UKN HAlOtn ram i 10 18 10 18 11 88 18 18 18 88 li l 1 53 8 81 8 45 4 1 4 80 515 F 4t S il 7 8 S Ol 8 I 17 11 11 t l l t 8 08 I8 11 18 1 81 t 118 8 4 11 88 l 18 E 10 45 11 41 18 08 18 48 H 88 1 40 80 MS 4 U 448 1 11 55 U 8 4 7 57 8 48 8 4 4 1 lUire 5 a 04 MU 7 IS 7 8 t 8 81 OS 8 44 10 11 11 85 11 81 18 0 l so 8 40 7 4 011 4 15 4 87 S J8 8 81 7 1 7 41 7 55 1 18 8 81 10 80 Voorburg U 3 3 IM V It 1 SS 1 50 J 8 S 4 1 10 11 s Mn R 0 l i 1 48 8 01 5 1 1 6 10 8 J 14S 1 7 7 4 07 O C IBIOIO II in MII 4 U S II 44 1 18 S O S lt MS 81 t 4 7 0S 7 J1 o IS 8 45 O JS 10 8 K il tirf 4 l pkili l kiiia ri W Him i lk ti lfc lliw 1 U t krt b l JM mt kilj 1 kl f uM m B o II 11 l l M T B n M j m ima ioaU 8 Sll a SS 88 10 80 10 18 0S 1 10 I S 8 88 07 J 5 1 88 8 45 8 11 O 1 10 37 11 01 VbilW 8 01 8 51 10 10 11 04 18 4 11 17 1 57 3 18 4114 17 5 i 01 44 8 S5 I0 3 11 03 11 5 ABSt C I 1 V 18 I7 1015 11 1 108 1 1 1 18 8 04 1T I i 5 45 8 S il la 0 11 18 18 14 118 8 11 30 ka iin f Sll 7 1 S IO 1 18 9 13 8 81 1 1 1118 17 18 10 i f MO 3 81 4 41 8 11 il 7 09 S IO 9 81 Ami W l 4 T SO S i4t 80 V 45 11 30 18 48 1 88 8 4 3 81 8 4 5 0 I 8 88 8 SS 7 88 8 85 10 08 loula 7 U 7 SU 18 1 lU lSlO l 11 11 1 l 8 88 1 18 4 14 5 47 7 18 7 14 l 08 li ll tl 14 t 7 a s t 8 18 8 88 7 47 8 8S 80 10 10 10 85 11 88 18 0ri 4 S 0 S l 4 1 1 44 5 41 J 7 00 7 58 S Ol 4 7 81 X 88 6 07 44 8 0 7 10 83 11 55 11 87 m UOtlMUM a Öi 7 IM4 1147 llll 18 81 1 11 n 0 8t 4 48 O Jl 7 84 7 41 8 88 10 87 l M lUl Personeele belasting Grondbelasting Verm ogenbelasting en Bedrijfsbelasting Die aanslagen behoeven niet moer te loopen over een vol dienstjaar men moet eenvoudig de belasting op tgd hebben Itetaald Belastingkiezers behoeven zich niet aan te geven zjj worden ambtshalve op de kiezerslijsteii gebracht Alleen z j die mede eigenaren zgn in een irtiverdeeiden boedel waarvoor in 1900 grondbelasting is betaald terwgl hon aandeel in die Belasting f 1 bedraagt behooren licb tnsschen 1 en I t bruari aan te geven aan da secretarie waaï ziJ een formulier ontvangen dat v tór 15 Febrnari ingevuld en onderteokend aan de secretarie moet worden ingelojverd met het belastingbiljet Wie verhuisde naar een andere gemeente en in een vorige belasting betaalde dient zich eveneens aan te geven met overlegging van bit voldaan geteekende belastingbiljet Do rijwielbclasting telt niet mee Wie op 1 Fekaari zijn belasting nog niet voldaan beeft JPfigt van den ontvanger een waarsrhnwiiig tehuis een gratiswaartchu wing waarin gezegd wordt dat is do belasting op 1 Maart niet voldaan men niet op de kiezersigst komt Alle overige kiezers d w z de hnur in komen spaarbank en examenkiezers behooren zich aan te geven tnsschen 1 en Pebrnari ter secretarie Zij ontvangen een formulier dat onderteekend eu ingevuld v66r den l ien fc ebruari moet worden ingeleverd aan bet Oemecntehais lluurkie er is hy die op den Sisten lanunri sedert 1 Augustas van het vorige jaar in een buis of een deel Tan een huis heeft gewoond van de huurwaarde voor iedere gemeente bepaald Men m g dien tgd ook éénmaal veibuisd zgn mits dan ieder der woningen den hnnrprijs heeft door do wet vastgesteld Doch na komt er nog iets bS Men kan ook kiezer worden wanneer het huis of het gedeelte van het huis dat inen bewoont niet den gebiscbton huurprijs hoeft doch wanneer men in zijn woonplaats grond in huur heeft en daarmee het voor de gemeente geldende bedrag wordt vorkregen Natunriyk moet men dien grond net zoo lang ill huur hebben als het huis BINNENLAND Do huurkiozer moet zich aangeven Alleon wanneer hu in dezelfde woning bleef als het vorig jaar en hiJ stond reeds op de kiezerslijst is aangifte niet uoodig Aan het gebouw van liet provinciaal be tour wi rd gi ten ll aanbesteed hol onderhouden van de werken bohnorendc tot het jaagpad langs den Kun van 1 laimari 1901 tot en met 31 December litOH Minste in schrijver K 1 Üruggoiuan te Oudshoorn voor t 34 400 Op do soomslolling der nSawe Kiezerslijst diejil dit jaar in het bijzonder gelet Niet alleen omdat een drietal vorkiozingen ons wachten dio voor de Provinciale Staten die voor do l woedc Karacr en die voor den Gemeenteraad maar ook wijl ilo Kieswet door do Tweede Kamer is gewg igd i ii men din niet meer met den oüdeii iiiaalstai roeten ksn Letten we allereerst op de belastingkiezer Hclastingkiezer Is hiJ die ovor het laatste dienstjaar al zijn aoiulagen in de Rüksbulastingon heeft voldaan 1 W belastingen zgn De bepalingen voor de huurkiozer gelden ook voor de schippers zij moeten alleen den vastgeslelden tijd een schip in eigendom of buur hebben gehad van 24 M inhoud of 24 100 KG laadvermogen Thans komen wo aan de inkomen of loohkiezcrs Dal zijn zg die van 1 Januari van hot voorgaande jaar tot 31 Januari van het volgende achtereenvolgens by niet meer dan twee personen ondernemingen openbare of bgzondero instellingen in dienstbetrekking zgn geweest en daar een loon hebben ger olen dat ook voor iedere gemeente in de wol IS vastgesteld Het loon in vaste dienstbetrekking door do vrouw genoten kan worden geteld bg dat van den man evenzeer het halve loon van minderjarige inwonende kinderen Waftneer dat all s biieen het door do wet geéischte bedrag haalt kan de man kiezer worden Hen behoeft niet meer het juiste bedrag IJljfCte S o irw KverMDdlngen nicl UUlÜA 1 D OB 8 11 S S8 o 8 t0 8 87 CS s 84 9 05 84 t SS 7 88 uo hU 8 18 7 11 Mcarili fill door 7 18 S ieu orVwk 7 8 Onpelln l U Rotlgrdin M S 8t 1 44 8 08 8 0 M 7 88 l ttsrdam Bi ur Rotterdsm t f Eottordam M p ll NieiiwHrkerk Mi ordnwht ilonda 10 18 10 84 10 S8 I0 4S 1 4 11 81 11 41 18 10 4 4 6 11 07 7 U 7 48 4 58 t 41 5 01 8 51 5 11 4 04 5 17 n 10 88 7 88 8 04 Ifl m 8o kliH4 tiin b talM t S 88 si S 18 8 47 11 58 IMS U 11 8 11 Sl 10 00 8 87 8 11 8 58 1 0S 8 14 OS U 19 7 14 7 18 7 7 58 7 5S Goudl Jtcti uli Moero 8o t mioor 7 ag Vonrburg Hitirfl 85 41 10 88 H 1 IM vena 3 I 4 SS 18 8 18 40 t O S IS T 1 111 u r 18 00 18 17 a It 10 14 10 89 11 18 ll l 10 4 I SO 5 85 5 48 08 07 8 84 7 48 8 18 ifotia Oudsw Wnerd iiwikt 11 84 11 47 8 88 18 4 88 S 10 14 5 18 tjrenhl o tUob a ads liollordsmi P llotterdftm Ui van toon o inkomen op te geven doch kan volstaan met de verklaring dat bet loon het door de wet gevorderde bedrag bereikt Als loon wordt ook gerekend het pensioen of de Igfrente dat door openbare inatelliogen wordt verleend en ook dat door ondernemingen of bijzondere instellingen nabetaald Nataarlijk blgft het bedrag van betiokomen voor iedere gemeente onveranderd Ongevallenrente wordt ook als loon beschouwd Blaat in een of ander bedrgf in den regel het werk gedurende een gedeelte van het jaar stil dau wordt de tiJd dat niet gewerkt wordt toch als diensttgd beschouwd Is men hoogstens twee maanden ziek dan wordt toch hel loon gerekend ontvangen te ziJn Ook de kost eu de inwoning wordt als loon gerekend naar een daarvoor bg de wet voor iedere gemeente vastgesteld bedrag Wie op Zon en Christelijke feestdagen den kost echter niet geniel behoeft voor deze dagen niets a te trekken Hg wordt toch gerekend volle kost en inwoning te genieten De bepalingen voor de inwonende zoons zgn dezelfde gebleven Ijoonkiezers moeten zich ieder jaar opnieuw aangeven tusschen 1 en 15 Februari Zien we nu even naar de Spaarbank en Grootboekkiezers Wie op 1 Februari a sedert een jaar f 100 nominaal op het Grootboek beeft staan of 50 in de spaarbank z66 dat het inderdaad zgn eigendom is kan op grond dahrvau aanspraak makel op bet kiezersschap Hg moet tnsschen 1 en 15 Februari zich op de secretarie aanmelden onder overlegging vuil een bewgs van de directie van hetGrootboek of het bestuur der Spaarbank dat bjj inderdaad sedert een jaar eigenaar is van de gevorderde bedragen Het i niet meer noodig dat men een boekje heeft van den Kgkspostspaarbank andere spaarbanken zooals die van het Nut tellen ook meè doch natuurlgk moeten do lichamen waarvan deze spaarbanken uitgaan recbtspersoonlgkbeid hebben en zoo ze na 1 Mei 1900 zijn opgericht moeten ze eei waarborgsom van f 25000 bg de Noderlandsche bank hebben gedeponeerd Wie reeds Grootboek of Spaarbankkiezor is behoeft zich niet opnieuw aan te geven daar wordt ambsthalve voor gezorgd die Blg en ten slotte de Kxamen kiezers Welke ezainens geldig ijjn kunnen wg niet opgeven examen ingesteld door of krnchteijsdewet of aangewezen bg algemeene maatregel van bestuur en in verband staande met de be A noeinbaarheid tot eenig ambt de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf of beroep llerinnereu we ten slette dat in het algemeen het kie recht aan bovengenoemde categoriSn van personen wordt toegekend wanneer zg zgn mannelgke ingezetenen des Kyks tevens Nederlanders die den loeftgd van 25 jaren hebben bereikt Wie dit jaar op 15 Mei zg 258te jaar bereikt en in do termen valt kan dus kiezer worden Ziedaar in bet kort uiteengezet wat de gewgzigde Kieswet eischt 4 8J t 4 4T 4 84 8 814 44 4 51 5 1 07 5 14 5 14 t 4l M5 4 iS i 4 1 84 ff S 8 I 7 10 7 88 1 85 7 83 7 00 7 4 8 08 11 08 8 1 10 17 10 83 1 48 11 01 I1 59 I1 88 11 4f 8 35 10 08 10 48 8 tl Of i it 7 84 Dat allo onze kiesvereenigingen na onverwgld werk maken van de uionwe kieierslgst Oe noodige formulieren znDea ril reeds op de gemeentehuizen verkrijgbaar zjjn Niemand verznime zich ean te geven en natuurlijk ziji besturen van kiesvereenirógen bereid de noodige inlicbtingea te venchi ea 1 1 r i jg Gcmenfile Beri iiten Sedert 5 dezer wordt te Hooni vert t de logementhouder B Hen vreest 4alt em een ongeluk is overkomen beeft er naar de Tielscbe te Tiel een droevig ongeval Gisternacht Ct meedeelt plaats gehél De beer H en echtgenoote Tgingen te ruim 9 uur nadat alle kinderen zich ter ruste hadden hegeven uit de zorg van het kleinste kind aan de dienstbode P 8 opdragende die daarvoor in de binnenkamer mocht verbljjren om zoodoende over het kind in de wieg id de huiskamer het oog te houden De kachel wasrbjj de dienstbode plaats nam is voorzeker hard gaan branden terwgl zgzelve in de onmiddellgke nubgheidin slaap schgnt e zjj n gevallen ten minste te ongeveer ball twaalf werd het meisje ait hare verdooving wakker en gevoelde dat hare kleederen overal aan het Itjf schroeiden waardoor zg als overdekt was met brandwonden Ijlings vliegt zg op roept aan de trap naar de oudste der kinderen loopt naar de keakeu en g lt vervolgens brandende de straat op Gelukkig is een der overburen een zekere Tr nog wakker en komt op het aogstgeBchrei aanvliegen Dadelgk werpt bg eenige jassen om het lichaam terwgl anderen met water de vlammen blasschen Het meisje werd in de woning van Tr gebracht terwijl do heer H werd gewaarscbuwd Oogenblikkelgk werd geneeskundige hulp verleend door dr A Mijnlieö en werd de patiënte per vigelante naar het ziekenhuis vervoerd Ondanks de vele zorgen die aan bet arme schepsel nog verleend worden bezweek zij gistermorgen reeds zonder haar bewustzgn te hebben verloren doch ook na ondraaglgke pgnen to hebben geleden Men scbrgft nitj den Haag Gisterochtend had in tegenwoordigheid van President Kruger een onderhond der ertrek van den President uit deze stad fiaar men verneemt is eene beslissing no niet genomen daar hoewel de toestand zeer gunstig blgft eene deSnitieve vaststelling van het vertrek nog aan bezwaren onderhevig is Bg de godsdienstoefening Zondag in het Hotel das Indes voor President Krnger gehofidon ging ds Van der Linden van de OiMtorkerkerk alhier voor on waren ook eenige ouderlingen van die kerk tegenwoordig Pe predikant sprak naar aanleiding vaa psalm 56 vers 11 In zgn slotgebed bracht hij dank aan het Opperwezen voor bet gelukkig herstel van den President l IS 7 6 a r 8 17 S 8I 4 8 7 05 4 8 4 t SI 7 08 7 88 10 81 8 48 lOJli t 8 8 48 SS L I OS l 08 80 48 9 17 lO U ll Of l t 8 10 11 10 48 ll t 10 08 10 17 10 88 10 84 10 11 11 11 57 heeft zich gisttrochtead vast f Hen meldt ilt den Hktigr Alhier is aangebonden en naar het Huis van bewaring overgebracht Abraham V die in den Haag en omgeving zich gelden trachtte te doen afgeven zoogenaamd ten behoeve van zgne studies voor predikant waaraan hg echter niets deed Een napinizer in Friesland geeft een Igslje van strenge irinters waaraan wo het volgende ontleenen Tn 922 onder de regcerlng van Arnoud begon de winter laat eerst in April en duurde tot Pinksteren In 994 daarentegen een zeer vroege winter die in October begon en eerst in Mei 995 eindigde In 1126 een zeer strenge winter de rivieren bleven gesloten tot in Mei en menige dgk bezweek door de drgvende gsschotsen In 1206 vroor het z6ó sterk datdebrandewgn bevroor en er baast geen water te krijgen was De menscben kochten staken ijs ontdooiden dit om zoo drinkwater te krijgen Het jaar 1287 maakte bet nog ejrger Melis Stoke schrijft dat toen kinderen in de wieg ouden van dagen te bed doodvmren In de Kroniek van Vlaanderen wordt 13 Februari 1361 als de koudste dag sedertmenseben hengenis genoemd 1 1442 gaf zooveel koude dat de rivieren tot den bodem bevroren de viaschen litierTen De koude hield aan tot in Mei zoo vertelt Keigersberg in zgn Zeeuwsche Kroniek I In 1457 een barre winter van 11 Oei tot Haart gevolgd door een zeer drogen zoimer van Mei tot medio October viel geen drilppel water In 1468 bevroor de wgn in den ko dor evenals in 1468 en 1480 Roigersberg zegt van het laatste jaar Lanck tranck vorgt dieren tgd k9ude sn e Dode den menseben bedrijven wee In 1511 was de Maas voor Rotterdam z66 sterk dat men van alle kanten met paarden en rijtuigen baar bereed en een hoefsmid voor Het oude Hoofd een hpetstal plaatste om de paarden op t scherp te zetten In het laatste van Februari plotselibge dooi eene Rotterdamsche processie naar Charlois uit circa 5000 personen bestaai de zakte door het gs en velen verdronken In 1564 reed men met paard en rgtuig op de iZuiderzee in Maart 1609 liep Uien van Harlingen naar Ënkbuizen 1612 1607 en 1674 gaven strenge winters In het laatste jaar liep men 3 April nog over de Zuiderzee 7 April was bet reeds 1Ö6 warm dat jongens ginge n zwemmen in de trekvaart naar Haarlem I Ie 1709 lag do Maas van Maassluis lot den Briel bevroren men reed met paard en wagen van Harlingen naar Enkbaizen Kr viel dooi in doch 26 Febrnari 171 0 passeerde men weer de Maas voor Uolterdam met paard en wagen 1740 gaf een zeer kouden en langen winter Den 12en Maart was bil gs nog 20 duim dik 13 Mei waren te Pargs nog geen bladeren aan de boomen te zien Kr was groot gebrek en in October 1741 viel opnieuw een strenge winter in 1763 gaf een winter met Paascheieren op de Maas te Hotterdam evenals 1774 De 83jarige Jan Brak smulde er toen van op 31 Maart Op oudejaarsavond 1784 viel de vorst in met 40 Fahrenheit de Noordzee was zoo ver men zien kon óéne gsvlakle en men reed over haren mg van Noordwgk naar Scheveningen Die winter duurde langer 4 n 4 maanden In April lagen de stadsgrachten nog dichtgevroren De 19de eeuw gaf wel eenige strenge winters maar lang niet zoo streng als de opgenoemde IJsbericht van de Zuid HoU Usvereeniging Thans is de Vliet van de VoorburgBche brug tot Leidschendara ook in orde Mooie tocht over prachtig gs is thans Den Haag Voorburg de Vliet op lot Voorschoten en dan rechts de Bakker of do Vinkesloot nemen die beiden uitmonden in de Meerburgsche Vaart Deze afrijden tot den Hgn Dan Bgn oprijden tot Leiderdorp dan den Doe nemen tot Wonbragge en Brasemermeer desverkiezende over Uithoorn naar Amsterdam Amsterdam ui over Uithoorn over de Kaag en Hoofdvaart en over de Leidsche trekvaart goed te bejeiken Katwgk Noord wiJk Den Haag Pgnacker Berkel Eodenrgs Botterdara uitstekend De Rjjn goed behalve Leiden tot Leiderdorp Westland overal goed STADSNIEUWS GOUDA 15 Jarihari 1901 AaMenomen het beroep bij de Geret kerk aar Waarder door d A Voogel alhier B Te Capella a d Usel u benoemd tet tgdelgk ondervyzer aan de 1ste openbare school de beer G P de Vries te Gouderak WiDmsxvEK Bg de gi teren gehouden nalionale schoonrgderg op schaatsen werd de prg s behaald door Mej Uitenbogaard van Haastrecht en de heer van de Wolf van Gouda De Klokken van Corne ille Gisterenavond gat de Zangvureeniging Arnold ISpoel directeur de beer J H B Spaanderman eene uitvoering die schitterend geslaagd is Met medewerking van eenige beeren werd de Opera comique De Klokken van Corneville teii gehuore gebracht Na eene ernstige voorbereiding en tal van repetieu mag de heer 8 niet voldoening terugzien op zgn uitmuntend werk Het groot succes zal voor hem evenals voor den heer van Dissel die ook nu als bg de Marskramer zgue zoo noodige en koofist ffewaarilerrile medewerltiiK beeft voileend eene niet te verr maden belooning zyii Een wotyd van lof komt na den heer S in de eerste plaats toe aan den beer Beusekamp die als dirigent niet groote jatstheid bet werk beeft bestuurd Hg was voor solisten koor en orchest de man op wicn men kon bouwen in één woord zgne directie was correct Het orchest waarin we o a den boer Nolle uit A opmerkten had eene dankbare partg te vervullen Mej van der Haak uit Rotterdam die de pianopartg welwillend op zich had genomen heeft aan praak op onze erkeuteiykbeid voor baar uiMekCiiU accompagnement Do hoeren in t orchest hebben al weer getoond wal men door samenwerking veikrygen ksn zg hebben zich zoo van hunne laak gekweten dat wc ook voor hen niets dan groote waardecring hebben i jen slrgkorcbest is eene aanvalling die bet geheel steunt en bot succes niet weinig verhoogt Natuurlgk waren bier en daar wel enkele vlekjes op te merken doch men vergeto niet dat bet grootsLe gedeclto der heer n diluttanteii Waren Kvonzoo moeten wij in de beoordeeling Vau solisten en koor bedenken dal de dames en boeren grooteiideels liefhebbers zjjn en dit in aanmerking genomon was do uitvoering allemliiÊ beereiUi eud en hier en daar grenzende aan het artistieke Van de solisten komt de eerepalm toe aan Serpoletto Geriuaine Greiiicheux Gaspard de Baljuw en den Markies Allen gaven zich geheel en hun spel zou zelfs door altisten ttUmiUit Ud genoemd zgn Er word los on natuurlgk geacteerd mooi gezongen en juist uitgebeeld Do Markies beviel ons in den zijng nog beter dan in t spot We moeten ciiwel in aanmerking nemen dat hg eene moeilgke rol had te vervullen en dikwgls te luisteren had Zgn mooi baritongeluid kwam bgzoiider goed lot zgn recht Ureiiicheux hoewel wat zwak van sleui maakte door zgn vlug en aardtf optreden on losse manieren alles goed Zgn spel werd hoog gewaardeerd en toegejuicht Serpolette en Germaine hebben ook door baren zang het publiek tot applaus gestemd Merpolctte die iai do Marskramer al zoo bgzonder werd gewaardeerd om haar zang en spel beeft ook nu bgzonder succos gehad terwijl Germaine met haar êchoon altgelulil vooral bg de ernstige scène bgzonder voldeed ze zong praclitig en indrukwelckend Gaspard beeft door zgn artistiek spel weer allen meegesleept Hg was een type en uitmuntend gegrimeerd Trouwens allen waren wat grime en coiffure betreft zeer goed waarvan de eer toekomt aan den coiffenr van Zutphen De rol van Gaspard was eene welkome afwisseling in het comische dat in deze Opera natuurlgk nog al op den voorgrond treedt maar daarom te meer moeten wg nog bgzonder onzon lof brengen aan den beer N dio zoo in zgn spel opging on dan ook uHIfUHiUg werd toegejuicht en teruggeroepen Do Burgemeester heeft door spel en zang ook succes gehad Do dames koristen in hare keurige costumes hebben gezongen dat een lust was Van de heerenkoren bevielen ons de Bassen b et best de Tenoren waren zooals bg de lUBeste zangvereenigingen wat zwak Het koor Waakt op enz en het krachtige Eere aan Jan Grenicbeux maaktci indruk eu waren evenals bgiia alle koren zeer goed ingestudeerd Voor zooveel genot als deze uitvoering ons bood b engen wg hulde en dank aan de beerên Hl iandermaii van Dissel on Beusekamp die zooveel Igd en jnoeite hebben besteed fi De Klokken van Corneville hier met een schitterend succes op te voeren PJene kleine opmerking moeten we nog maken l at Serpolette bg de volgeode opvoering niet overdrgven dan is z e in alle veel beter en dan kan ze mooier zingen ook de Baljuw matige zich en bedenke dat hg eene waardigheid bekleedt Onder stormachtig applaus ontvingen de Hr Spaanderman en van Dissel en de Dames 8 en C een bouquet We kunnen dit verslag niet besluUon len der den heer S nog eens bedankt te hebben 1 dat hg de Kun tlievende leden van Arnold Spoel zooveel schoons heeft gegeven Naai wg vernemen worden al druk kaarten voor de Woensdag avondvoorstelling verkocht wie er van pruliteeren wil haaste zich dus üicnwc l arapliiles Nieuwe D SSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOtlVEAUTK S VAIM OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 GOUDA rtteDhuoH Vo 31 u s van JAST iiis i ilaiu Vrkrs Molkri NiuliiLi i U rt N6d VV a Vi l i dilo ilito illlc 3 3 n iliu duo dild 3 93 llo oa UM Gouil 1SS1 9S4 I lOOV Ithub liinnhr viinU 3 l 5 88 OosTasa Obl mi iipiBrUas 5 I SS duo in 1 Ivcr 1858 5 8SI FoaroQAL O i iimt coupon 3 dito tuikiit S I S4Vii HuiLtNli Obl Hinni ul 1894 4l 5 ilV 93 93 duo ÖgcoM IS8U 4 iliiobiiKullia 118 4 dito liij Hop 18S9 90 4 it tuin ou l leen 18S3 8 ilitii dtto Hito 1884 5 iiPAi JB Pörptl aoliuia ISSl US e 6 101 671 4V TimnsiJ tiapi Cuiiv lomi I8SII i si 67 88 2IV 1 10 341 4 VOO 91 31 435 51 lOi 804 1641 9 Ge Il PDiiiir Buriö 1 IfecleemiusornG jSuii Ap Rp ï uhlB 11SJ 1 MsiIoo Uli It ScS 1S90 8 VlNizoiL O il + onliop 1881 VMIT1RU4H Obhi ati ii 1SV5 S UoTTSiotH Stii l letiu 1894 3 88 nol NsD N Afr Killilolav aanil Anind h Tab Mlj JtirtifioalBil Uflh Mastschatifig dito I Am Hypylheokli paudbr 4l Ciilt Mij lierVoratiiii aniiil aUr Hyiiiili okb pantHir 4 i NeilHtlaoilailie illi k naad Noil Manda iiiaalMob nilu N VV i Pao Hyp h paudlir 3 flott Hy ioll o ikb pauillir 4 Utr Hypotheokb dito 4l l WTZN Oiatlliin ï bank aan l Hwi Ilypotliankbai k riKlidb 5 AalaiKi E4 iit hy poth paailb 4 80 Maiw L 11 IT Lil n i erl i V 1 ÏS5I 1 loov 55 55 Hl 7V 11 Holl IJ Spo r Mg aabd 1141 Mg lit Ki i 9t Spw aaod 10 j Ned bill ApDiirweg m aand 884 Nod J u A Afr Spin aaiid S ihto duo ilito 1S9I duo lTil l Spoor l l887 5 A liobl 8 Zuid Ilal Spwmg A U lil S l ni s Warachau Wei iipn aauil 100 100 BOBL iJr Hum 8p T M0 l nbl 4 Dal iaob iti nand Kuiowa dito sand 5 Iwaug Hombr dito aanil 6 ICurflk Ch Azuv Sp kap ub l ilito dito oblie 4 7 V il 48 S3 ISO 810 108 AliranLil ijni P ii SpMlloW 6 114 OhicfcNortli Wp IJ v aaiil dit diw Win t l Dllir obl 7 141 7 DenvwtiJtioOr Spil eert ¥ 68 IllinoU Central obl ia voud 4 105 l iiuiav Il Na lifiili Cer T nani 74 Mmi N 9pw Mij lo l ï i 104 Mia Kaïiiaa V 4pCt preC aand 97 N ïork Jnlaao V Wsat aaiid i5 4 Penn dtn Obio olilifï S I Oregon Calif li hyp iufroudS Ö V 81 Paul Mimi Il Uanit obl üti Pao Hoof I D obig 1 lito dito Lino Col lo hyp O 6 lOasaliA Can South Chert v aan I Tw C lUllw Il Na lo h d 0 Ü Amaierd Omnibua M aand Botti rd Trnmiriiir Maaia Mind Niu Stad Amaterdam aand I 1 Htad Hoiterilam aand 3 1 10 BkIiOI Stad Antwjjrpoo 1 8 7 8 9 100 1171 117 101 84 Siad Brunaol 1888 8 HoNO ThoiHa tUgultr aulaflh 4 OosTSi ft Staalaleonin 1880 6 K K Ooat B Or 1880 3 ptNJi Stad Madrid 3 lt 8 Naii Ver fl l Aili SiKlul nert f OPRUIMING der RESTEEHKXDK MANTELS COSTUMES nioiiseii I eigiioirs eu l el ci IJcii Tot veel vermimliTdi prgzen il SAM80M Veemarkt te Rotterdam Dinsilag 15 Januari 1901 Vette O sen en Koeiwi gowie aanvoer prijjxn waren oor ie Itwiliteit 34 2e kwal 30 je kwaliteit j6 cent per half Kilo Magere üflM n melkvee eo Vaarkoeien goed aangevoerd vatte Kalveien goede unvoer ie kwaUteit 39 de kwaliteit 27 3de kwaliteit jjcentper hftH Kl I c handel w ib in iste kwaliteit vet vee efi melkvee pnjUioudend mindere M prten lager in prijs traag vette Katvertjn en Stieren inattg pnjahoutlend Rechtsgaken Do rechtbank in den Haag veroordeelde gister ter zake van dee bekenden schildergendielstal den gewezen huisknecht tot i jaar den smid tot S uaandeiu beiden wegens diefstal on den koopman lot 2 jaar gevangenisstraf wegens heling 365 Staats loteriJ f e KlaBa Trekking van llii aiUg IS Jauuari No 1 407 snmio No 9508 en 810 led r 10 0 No 47i 8641 en 0389 wlor 400 No 3916 bSSe au liSIS iuder 400 Ni 6915 9s8 en liSIS ioder iOO No isno 8i1S least l 98S 17467 19 i3 en 19900 ieder 1 II Prijitfln vau ƒ 7p 87 8935 6890 S 84 10418 1 4A3 16993 lli8S5 97 61 iSaS VS 28 II 87 18088 S its 3001 631 81 3 88 IS913 18164 19051 430 n 34 Siii 10 lO 31 ISiiS 19118 41 99 6 3 SSel 10811 18068 14481 19384 84 389 SHOO 84 1 10776 13649 43 I 444 71 I 3760 8189 8ii6i 83 14186 18841 1 8M 843 1 91 84 68 10I 5S 1 869 170 9 81 90S 93 610V 90 111 7 11588 17i8I S 68 nw 84 8948 73 87 U391 7 11 10 6i 4104 928 IIIIO 14871 17418 19844 170 40911 6764 9408 99 14607 175SO 47 nu 418 6938 31 114S6 14951 17885 19991 1411 9 7 89 9168 37 UOii 17761 iül 8 liS 4ii 7I8S 7 7 81 15134 17979 10140 1808 9 7418 7 94 16286 98 79 30 4 iOI 7671 9888 11618 1 381 18US 88 19119 4463 rn6 99U 11609 li 74 79 80618 l i 81 69 11766 1665118578 81 2880 4611 7710 1006 806 16708 1S71U 6 11 W 4709 15 lOSOI 18188 18 70 0716 40 986 7SS0 39 13811 14 18810 10818 il89 6I 7 48 lOiOS 97 16968 78 6o kUne Ie Lijst alaat 7798 in i 7796 Hii ra 1 SU ADVKHTKINTII IN EERSTE AANCONDMS Bg vonnis der rrü idi88einenls lloclitbank te s Gravonhage van den 8 Jahnari 1901 is op het door hen gezamenlgk gedaan verzoek tusschen den Heer LOUIS 1 UAN 0I8 BKVlüH en Vrouwe MABGAKhlTHA PETRONELliA lACOBA KEVIUS echtgenootcn beiden zonder beroep en wonende to s Gravenhage uitgesproken icheMtug can tuf et en bea Do procureur van partyen Mr M KIiINKN uk QifiR I L a i im i Telepïioonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perccelen binnen een kring van K M 1 gelegen Vanteif en undevlMiud gi ati i Het net is aangesloten aan beiEijlcs titercommon aalbureau Op 1 November 110 verkregen abiinnoinenlen lontraclen en voorwaarden vi ikrggbaar aan het BurcaJi ACHTEE DE VÉCHMAlllvTf SB Wie werkclgk p r g s stelt oen t hebben laat zich fotagriifecnm in de Votograft9che Hun UHrtchHn0 m V V D V L I Fl SIMlli i BI neettngi Hongrrêtem illftê Wetten ter bi lengeiing van bot DRAUKMlSBEUrE voortaan overbodig Gewapend met on heilmiddel Kf flUM I kan iedereen zgne eigen familie van do draiikellènde bevrgden zelfs oiten medeweten der Igders Nadere inliolilingeu verstrekt gratis en franco de Flroia 1 lihKI IIL s Me i Uamg