Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1901

Dooderdas 17 Januari 1901 30ste Jaargang No 03 wmm mmm JSieiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Talefora Ra M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 enten iedere regel meer 10 Centen Groote letter worden berekend naar plaatsruimte Ituending van A lvertentiën tot 1 uur des midd TeltfMi 1 St De Uitgave dezer Courant geschiedt dapelyks met uitzondering van Zon en Feestdagfen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per I 08t 1 70 Aizonderlijke Noinmcrs V1 IF CE TEN DAMES ZANGVKSEENIGING AHNÖLD SPOEL Directeur D Heet J H B SPAASOEHMAN UITVliÊlUXC OP Wuciisila 16 Januari 1901 ie avonda f i i f io de Zaal KunstiniD ilerSoaetfiliibGenoejeoi ijuiiiiuii iiiii uuiiiUiniJijij opera Comiquc Tan KOBKET I I ASQIETTÏ Bewijicu van toegang tot eert brperht aantal k 1 lulden en Teksthoekjcii k IJl cent te Terkrjjgcn bjj don boekbandelaur J M VEN Markt Aail de Zaal wordt Bureau gebonden Plaat be preking op vertoon van kaarten i Ut cents per plaats Dinsdag en Woensdag van 10 tot 12 uren en van 3 tot 5 uren Wie ïtókw gii val Ok Kciit fUkvlCllVau u m vangen iwiuhiii gesteld eo na v i pruifneminfen in J ii bande gekomen onder daa naam dei uitvinden Dr Uloiutellf TarTaartiigd ep da beat mafihlnea in het wereldberoraul Mabbliimatnt vaa Gebr £ StoU rok t Kanttn tlKlw Bikel Cacao la Tltrkanten baan Ijtta SikO OKM la Ml Délk pkcokt na aangename ttiaait draak tkv dagelijkiRh tbroik een 4 S thcalapla vw t posdrr roor een kop Ctwonlata Als geneeakncktiia drank bij rat van durrtwe aianits nut vatet t gabrttlkeD Verkrijgbaar H U rnnmtné B 1 Apotbftkaro anL Vt Ka V I pwelbm lea Oeoeraalv rtagenwoordi Mr Nederland I JuHtu lattenkltdl Alüiiterdam Kalve tr at lOn fccoa f o 1 OU Dy m k SCHIEDAMMEI f GEUEYEE Merk I N lOlITCA I Verkriiibwr hiji M PEETERS Jz ïï B M Iwwy im oclitlittti II r n Mohot o kurk ilemU toor jCHIEDAM u aTudeiiauai Kirn 4 p HOFFB Cieeii Eii eKseli oianr Echt BOBEEÏTBHOOD t2 cent de K O A SLEGT NIEUWP HAVEN 28 Standaard Hypotheekbank XaalschappclIJk Kapilaal KFA MILLiOHN UU hl KV Cmolwnii Kt H B C CASTBI gUE n B D3 UOf In De Bank verstrekt op zeer billSke voorwaarden grU op eerile kjfpotkeek en geelt ondpr controle van het ilgeatren MémlmMruUe tH frmUkautotr Ie Holleraam 4 en t f linf KrfCA uit Coapuna 1 Januari en l Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER i Co IDA 99 IJsclub HCDKN 15 JAMUARI AVONDFEEST yerllehlliig wan hel Terrein MnzlekgexelMüliap w l lieer ff oerice Entree voor leden hunne daiues en kinderen boven Ie 14 jaar f i Entree voor niet leden f 0 25 HET HESTUUF Trekking beslist lt tiaiiiiari liéii tiuUlen Kén iuiden iroole Verloting HOOFDPRIJS mm EENE KAPITALE BOUWIMANSWONING met ruim 15 Hectaren uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan dan Pfovincialen weg te Willeskop In de nmiddenijke nabijheid van Ondewater De Holstcde mot Landerijen wordt desverkieiend teruggenomen voor j I vljrentwlnlls dnlzeud gulden in contanten zonder eenig e kortinf r Voorts BELANGRIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages met H n en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 R tuigen 15 E wielen tweo Salon Araeublemeuten oikenhoiiton gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kani r Vmeublement 20 Veudulci 20 gouden Hoeren P 1 ren en Dames Kettingen 12 Vjilkaehels 40 Naaimachine M f Dnuies Horlogcs 20 Regulatenrilokken 6 éénperhooiis en b tweepcrioons Ledikanten ti Wuschtalels Met Stellen enz eni Totaal lOOO pxijzeix j Deze Loten lun 4 I i i or stuk fr nco per post ii 1 I yertrögbair b UMireg K t u i SWARTSENBURG S Lotendebiet Voedings Eiwit 10 DM TmlrKMrk M im tfa ipiem Arl n Wm4 smm iitk e ne b dtM M sU ken m klB u ikB uu u lerBni rta Mnllitn 1 Kllo Toliuii hvurt i rfl v niilii urae al 5 1 T Troiion wordt iii h t llct ium onmlWelyli uloniirr cl 10 vormoa Trointii lifflt by jrfi flg iW f ï in kraol lra nliin oowel br eSÉna 1 tooirevotfBü worileii aoii lcr cl rvan d nThnaak te l erTr Door fry van Trowii ku l den n ket li erwhUTaa Vorkirak lbo ot rorlot 1U Mt H M Oeneraiil Agoiitini voor NedwlMil Mi KoloalaB y BooMt Cïph Vim ilt r ïifjf Rotterdi ABYEETMTIEN in alle Counnten worden aangenomen door het jBf tdverteutle Bureau vao k BHINKHRN ZOVN te SOU DA Qelroeders STEEITSll A Bloemisten Turfii ngel 17 en 78 Strin k en Stainro en OP BOTTEL PRACHTWAAR Steeds roorhanden llloomen uit H Xuiden TELEPH No lU Te HnnrorTe üoop om terstond te awvaarden twee naast elkander staande prachtigs Fakhiüzen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 FBMSCES STOOMYEBVEBIJ BH hriiiisrhe Wtsseberij 11 OPPENHEIMER lU TinttHhtt ir Rotterdam tiebrwvet W r i tl t L M 4 n KonitiK HoofddspAt Toor OOUDA Uepr A VAN OSt Az S ctKlit it Tuor btft ktootuen n Turreit t ii all Heeren eo OnraesgftnlerobeD a1w o i Is Kindnritnetleniu Specikle innchtitit TtHir tUtota o ku pluehemHDtelH viwwu Ixmt d Gonlgneu tafttikleedea enx worden t d oiaowete □ laatnif methode vertit AUe goederen hettg f witouuid of yevertn worden ontehadel k voor de gnundr eid volftei tUftl bewerkt A K DEN max SI age r TIC DEWEG 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Pnjaen BIEfSTUK 35 r per 5 Ons Aanbevelend A V D BERÜ TIENDEWEG D 73 Tkunj i ▼ ndfrWttit 1 Iq do f otieolfl w rel l bekend es Keroemd OaofertrafTen middel tegen alts U O r t L 11 L e T r Ikiiftiekteii Dl InwflmUg I tsoowat all ook uitwendig in bijut I l dle tiektegeTeUeo met goed iterolg 1 un te weuden Pl tJs per flftcoH U t 1 Mr st 1 16 TUin g Wttiiftftlf Uxlt eenalinog OD ekiüde geneeikraoht ea heilzame workiog Maakt meeatal Ike pynlijka D geraarrolle operatie geheel oferbodin Met dete zalf werd een 1 Mr ud wor oBganeeill k rehondCB bMngCSWei en oalaniti e D bijua J9B jur kuikertüdai genuen Brauict genciiug ea venachting der pijnen b wonden oiit tekin et eiu Tan allerlei aard FrIJa p r pot f 1 60 per poit f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apotheker BENRI SiNDERÜ Rokin I Amaterdua IVmt gMa dtpót U bwtoll man direet sa i divSckntMsapotkika 4m a THURRT in Pngndi bel KokitMik ONtomnk OeliWe profpMtiu U onUiWn ï kat C iMal U pAt tiamiae lekia I inutlfJbB PaiK Exptller S 1 H it lliHl Milt tT T Dnk vaa i BBINKHAN Zs Qgnda I M l jM nf litmidal xm ammü kmm k ilM w viM BultcBlaoilscli Ovcrzlclil Juiste berichten over den toestand in de JCaapkolonte zijn nog steeds moeilijk te krg gen De Engelsche overheden laten zoo weinig fflogalijk d r zjj behandelen minder gunstig lykeudefaeiten en bagatelle maar laten de correfloiidenteu maar uitweiden zon breed ze ar willen over dingen die naar hun meeni g geschikt zijn om de ongemtthaid te rertiinderen Verhalen ov parades van de stadswacht Tan Kaapstad B500 man sterk worden opgesierd met d mededeeling dat de troepen een nitst enden indruk maken Generaal Brabant die hen itBpecteerde sprak de verwachting uit dut als het noodig zou zijn allen naar het front zonden gaan Verder vroeg de generaal de hulp der burgemeesters voor de werving van vrijwilligers voor het koloniale verdedigingskorps waarvoor maar niet genoeg menseben schynen te willen komen De geuernal acht het noodig den vijand op 80 mjjlen van Kaapstad te gemoet te gaan met een sterk korps en gal den ensch te kennen dat de stadswacht ool buiten de muren dien st zul doen Om den minder gunsligen indruk van de e besprekingen weg te nemen besloot generaal Brabant met te wggcn dat voorzorgen nog wel noodzakelijk zijn maai dat hü toch gelooft dat de inval bijna geëindigd is Lord Kitchener volgt bem na mot de verzekering dat in den toestand in de Kaapkolonie geen belangrijke wgzigingen zijngek gi n De bekende Leonard Courtney schrijft een brief aan de Times waarin weder ern nitiw pïan voor de oplossing der Zuid Atrikaanscho moeilijkheid aan de band wordt gedaan Do boer Courtney wil Zuid Afrika in geheel zelfstandige provincies verdeelen die ieder faun eigen vorm van zellregeering kiezen kunnen Een bezettingsleger zoude ter beletting van eon aanval van een der autonome gewesten op een ander op de been kunnen worden gehouden Transvaal zoude in twee deelen worden verdeeld om de landbouweiide Boeren van de mijnbovolking aan den Rand te scheiden Whnneer men bekwame m i nen Toor de uitvoering van het plan kiest on begint met een wapenstilstand af te kondigen dan kan het Z A rik vraagstuk siellig opgelost worden meent de heer Courtney De verkieiingen in Ogstenrijk gaan langzaam voort FEVILLEIOK WILSKRACHT Dat is niet meer dan natuurlijk Marie antwoordde Hermann iTcgcn zulk eeiie smMt komt geheel onie iel in op itand civ ons gevoel verzet ich tegen de pijnlijke werkeli kheid Doarüm valt het ons zoo moeielijj datgene te aïn aanleii wat iioogcre wil over ons beschikt iüa maar weer weg viel onverwacht de kleine Emma hem m de rede NUrie moet met inij praten De jaloerachtftid vfin het kind wekte den laohlust van Marie bewwker doch hare zuster beknorde het meisje en gebood haar de kamer te verlaten Juist kwam de predikant binnen en heette met ingenomenheid zgnea gaftt welkom iGij hebt mijne afwezigheid zeker wel willen verontschuldigen Hermann sprak hij ons ambt legt ons pachten op die wij niet kunnen uitstellen Wees van harte welkom in mijn huis wg hebben uw bezoek reeds lang moeten missen Hermann was ten lecrstc ontevreden met zich zelvcn want opnieuw maakte zich verlegenheid van hem meester een gebrek aan onbevangenheid waarvoor geen reden iKstond en dat hem ai ders nooit gen wts Hij had loü vaak aan het weertien v de beminnelijke familie gedacht en xich aooveel voorgesteld Aan zijn hooggeach Nu zijn de kiezers al reeds een maand aan het stemmen en van de 425 afgevaardigden moeten er nog 158 worden gekozen Het stelsel van ouriSn vindt daarin reeds een veroordeeling Maar één zaak is door do uitslagen der reeds gebonden verkiezingen gebleken de clericale partjjen hebben over de gffheelc linie de nederlaag geleden De leider der clericale partyen baron Dipauli de opvolger van graaf Hohonwart ti na een tgdlang onbeperkt gezag te hebben gehad in den Rijksraad door de kiezers d r 5e curie die van het algemeen stemrecht uitgeworpen En bi de verkiezingen der steden is de Duitsche volkspartg overwinnaar gebleven en ij o a de bekende clericale leiijer dr Alfred Ebenboch met 1375 stemmen in de minderheid gebleven In Bohemen hebben de Jong ïsjechen zich in al hunne districten kunnen handhaven de Duilschers die 9 districten hadden in de 5e curie in Bohemen hebben er drie van verloren en komen in drio andere in herstemming Slechts 3 hunner candidaieii zgn by eerste stemming gekozen En erger nog is het dat de demagogenpartij dofractie Sdiunerer WoU 4e overhand behouden heeft Zoo zullen de verkiezingen voor den Rijkstaad in plaats van de partyen tot elkaar te voeren ccii steeds broeder wordende klove doen ontstaan en een toeHaderiug steeds meer onmogelijk maken Een Cultnrkampf als op zyno wyze een kleine dertig jaur geleden Hismarrk in het Duitsche Uyk begon is in Krankryk op kleiner Süliaal aangevangen met do beraadslagingen over hot wetsontwerp op de Vereenigingen Voor de algemeenubernadslagingeii waren Zaterdag reeds moer dan 3ü sprekers ingeschreven en men rekende dat er minstens 20 zittiugan mee gemoeid zouden zyn En dan moet daarop de artikclsguwy e behandeling nog volgen Ten einde de afgevaardigden toch vooral goed te doen inzien over welke ontzagiyke kapitalen die gevaarlyke geestelyke orden want tegen haar is het wetsontwerp gericht beschikken heeft de Kegeering aan papier en drukloon voor twee memories van toelichting niet minder dan 20 000 francs uitgegeven De vele pogingen die gedaan zyn om een vereenigingwet tot stand to brengen zyn totdusver steeds mislukt tengevolge van don voortdurenden stvyd eonorzyds tusschou degenen die voor de religieuze verucnigingen meer ol minder hgzondere voorrechten verlangden en andorzyds hen die in het ver ten leermeester had hij ooveel ie eggen en lyi Zonder een woord te kunnen uiten atond hij daar alsof hij voor het eerat van jsijn leven daar aan huiï kwam Hit ilenjcbeelü bracht hern hoe langer hoe meer m verwarring liij verkeerde in zulk een pijnlijken looatand l ii bij zicli zelven mijïen ver weg wenschte De verrassing van het jonge meisie de verbazing die haar duidelijk mt de oogen sprak verhoogde zijn gevoel vaiiponbehol nheid en deed hem eindelijk opstaan om afscheid te nemen Den predikant reikte hij vol hirtelijkhcid de hand voor Marie tnaakte hij cene diepe buigmtc zij scheen het niet te bemerken en zeide eenvoudig Adieu Graat Hermann Graaf Hermann von Felsburg had een meer dan onversfchilhgen een bepaald ongi nsitigen indruk op haar gemaakt Zij sprak eV geen woord over tegen haren vade doch zij dacht wat zou moeder Hermann veranderd hebben gevonden hij n icen trotsch heer geworden J enige oogenblikken later dacht zij niet meer aavRiem De jonge Graaf verliet le pahtorie t hoogste onvoldaan Marie s houding kwam hem zoo koud hare ontvangst zonder eenige hartelijkheid voorHij was teleurfjesteid door haren groet Adieu Graat Hermanrt hij deed al zijn best de oorzaak van zijne onvoldaanheid aan hare houding toe te Kchrgven en vatte bet voornemen op in t vervolg de pastorie te mijden en iich niet weer aan zulk eenc koele b cjegenmg bloot i stellen l e jonge Graa f lag gehflfcl overhoop met zyn hart waarin eene stem sprak ten gunste dor vriendin lijner jeugd welke hij het twijgen niet kon opleggen en die bij hem op de erkentenis aandrang kenen van deze vryheden aan de religieuze genootlchappen een groot gevaar voor den staat in de burgorlyke maatachappy zagen Hot il Itgd om de positie van de orden geweMt dat de oplossing van do gehecle qnaes a draalde En thans is dit weer het geval Waaneer het thans ingodiende wetsontwerp wordt aangenomen zal dan ook hetgiootste gedeelte van de religieuze genootschappen als ODtbouden wordtin beschouwd on uit BVankryk moeten verdwynen De commiasio stelt iin ook reeds voor de millioentn dio daaru le aan den Staat vervallen voor do oprichting van een werklieden rentekas te gebruljten Is 4et niet te verstaan dat alle goed Katholieken vnur en vlam zyn tegen het zoogef amd vryniotselaar8 kabinot dit den 0 Uorkarapf nu ook in Frankryk begint In eau brief aan den aartsbisschop van Parijs hoalt de paus gezegd dat het ontwerp der Kransche regeering heel do kerk met een groot onheil bedreigt Do rechlorzyde in Kamer en Senaat zal dus wol haar uiterste best doen om Waldeck Roussean ten val te brengen Maar hij acht zich sterk na de vele kleine trinmfen die by reeds op de dericalen heelt behaald Natunriyk zal de tekst Eooals de commissie dien heelt vastgesteld én goedgekeurd tot grondslag worden genomen voor de besprekingen doch do afgevaardigden vau do vier meerdorheidsgroepen hebbryi er nog heel wat op aan te merken en in te wyzigon gehad zoodat het amendementen van allerlei aard zal regenen V Do correspondent van do N B C schryft dd 11 Januari Heden bevatte di Hecalo hot bericht dat de verkooling tnsschen Nederland enX ortngal een einde had gei omcn on dut dp spcctiove gezanten weer naar hun poslcKlioudBn tctngkeercii Do Nederlandsclio rggoering toch had zich na den heoT PiHrdie in Den Haag was aangekomen gemord te hebhen overtuigd van Portugal s motieven recht en absolute correcthera van optreden Het enkele feit dat de Iteer Putt nog niet Europa bereikt kan hebheii stempelt dit bericht reeds dadelgk als voorbarig Het verdient echter daarom aandacht omdat er nit blykt hoezeer men hier verlegen is met de gevolgen der intrekking van ex consul Pott s exequatur Ik kan hier nog byvoogon dat wel verre van eerstdaags naar Lissabpn torng te koeren de heer jhr mr an Wéede waarschynlyk op den dag van het hnwelyk van H 11 Koningin Wilhelmma alhier afwezig zal I dat Marie irh lot eenc bevallige s lioonheid had ontwikkeld Hermann wa i aau tatel bii ondtr stil zijn vader en Egon voerden met meer din gewone luidruchtigheid het gesprek Graal VValdemnr verhaalde van zijne vcliltocliien en verdiepte zirh in de hennhüring aan lang vervlogen jaren zoodat het eene uur na het anclere verliep jndrr dat zij het gew jiar werden Clam s binnentreden aan Justina s arm deed hem het gesprek midden in een verhaal staken Vader reide iij lachend gij zoudt inij laten roepen aU de koffie godicnd werd en rij hebt het vergeten Verrast keek de Graat von iKeUburg o i zijn horloge Mijne heeren riep hij vróolijk Clara s verwijt heeft alle recht van beslaan het is reeds over vjjven en voor u Hermann meer dan tijd om een j ezoek t brengen btj mevrouw de Gravin von Arnheim bij wie ik Vpor u belet heb laten vragen Kn zmh tot den joniren von Hernvlorf kcerende reitk hij Die dam woont in onze onmiddellijke nab heid die berg daar onttrekt het Bchoone kasteel iwar tij woont aan ons oog Van hoogen buden aoel voegde hij er met eene eigenaardige tembyiging btj leene weduwe die reeds daarom aanspraak heeft op onze beleeltfheid Hermann von FeUburg had niet den minsten lust tot dit Iwzoek en kwam onbewimpeld voor ijne meening uit zij vader nam dit eenigsiins kwalijk daar mcvrouf von Arnheim zipe eenige verwante was al bestonden zij elkander niet van zeer ilabij Von Bernwlorf betjrtrkte Axi en gat ztju vriend te kennen dat hij hem gaarne zou wezen een bewys dus dat de regeoring te sGravonhage nog geenszins overtuigd schgntvan do absolute correctheid van optreden van het Portugeesche gouvernement Deloou van wyicn den heer Ernest George die zyn vader als hoofd van het aaniieniykekantoor opvolgde heelt ook zyns vaders functies van consul generaal der Nedorlandonaanvaard en ageert dus ook als waarnemenddiplomatielt agent nu do Nederlandschegezant afwezig is DeheerQeorge Jr maaktden indruk van een alleszins bekwaam endoortastend zakenman te zyn Vci spreide Berichten FttlNKKlJK Door de politie te Nizia is aangehouden een Russische vorst Vlcter Nakachin gehenten en nihilist die in iet jaar 1885 wegens doelneming aAn een samenzwering tegen het levon van don czaar ter dood is veroordeeld en te Parjs wegens het bezit van ontplofllngsstoflen is voroordoold tot drin jaar gevangenisstraf jin ultwyzing De vorst hield zich te Nizza met zyn vrouw an syn sclioonpapa schuil en zyn arrestatie ging met veol moeite gepaard Het is nog niet uitgoinaakt of do vorst l e Nlzza zich weder schuldig maakte aan samenzweringsplannon zjjn aanhouding is in elk geval geschied invverbaud met hot oilwyzingsbesluit Hy hield vorblyf in oudNizza iiaby het Garribaldiplein en de schounpapa is eveneens gepakt omdat ook hy geen recht van verblijf op Franschen bodem had DciTSOnLAIID Te Weimar on ook wel t Bsfiyn hooft men mot byzonder genoegen geconstateerd dat do president der Fransche republiek Lonbet zich hy de begrafenis van den groot hortog van Sakson Woiraar heeft laten vortegonwoordigfen Hot Is lo orste inaal dat zoo iets plaats vindt na 1H70 en men ziet er klaarblykeiyk alweer oen stap in in do richting van den senwigon wereldvrede GkOOT BKITtAlfNIIi Te Hattersca is een groots vorgnderiiig gehouden oiu te protestoeren togen de vernieling van Hoorenhoovcn on tegen den onrechtvaardigen oorlog dio nu gevoerd wordt tegen vrouwen en kiudersn in Zuid Afrikn Hot sociaaldeiuooratischo Lagerhnislid John Bums releveerde oen en ander tor kcnschotning van het doel der vergadering Hy teekende protost aan tegou de tegenwoordige wyze van ourlogvoeren en verklaarde dat willtjn lÜwe l elcelilhei l Kgon zal rijkelijk beloond worden sprak Graat Waldemar lachend gijzult de dochter der iniv m von Arnheim eeneder grootste srhoonhedun van hircn tijd loerenkennen ï Niet waar Clara dat iti rij immers Metdeze vra g wendde hij zfch tot zijne dochter toende beide heeren zich verwijderd hadden n Angehca s schoonheid niet irtdcrdaad buHengewüon ecr zcker i Jader wie zag Angelica ooit en bewonderde Waar met Doch wilt gij mijn por deel over haardennen dan moet ik bij mijn toestemmend antwoord op uwc vraag de u prmsrkin vocijen dat deze soort schoonheid mij nooit weldadig heelt aangedaan V schoenheid der ziel gevoel des harten spreekt niet uit hare koude trekken Spreekt gij in crost f vroeg de Griat von Keisburg verbaasd wat zegt gij Justina hoe slaat u de jonge Gravin Angelica aan f Ik ƒ eg niet gaarne mijn oordeel over de e jonge dame antwaordde justina want tk spreek liever geen vcrobnkelend vonnis uit voegde i er naar de gewoonte harer Rarhtmoedlge natuur bij l oèh uwe rn g waarde zwager vercurht een antwoord qa daarom wil ik u wel ijekennen dal ik in tegenwoordigheid van de schoone iravin mtj nooit aangenaam gestemd gcvrwil I fytmdt vtrvalgd j