Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1901

WlDtfTdleist 1900 Aangevangen 1 October W van fireetwlcl Ulmte Spoorwegverbindingen met GOUDA T 10 8I itOTTIlDAXTin nm 11 18 1 17 I IS 8 80 s ll 4 S9 4 14 S ll 18 l t 0l i l 11 1 17 1 18 l t I 1 8 8 11 4 08 M t l 1 10 0 I IO 7 fl 1 44 1 14 17 l 8 1 14 10 11 10 11 10 40 11 il ► I4 J lO l t f lO SS tl X 10 S7 7 17 8 07 r 8 0 8 st Si 10 10 10 41 11 01 11 47 I 1 14 1 88 40 f I IO 3J I H 01 l l 1 41 I 10 01 abUi TiMkifiiji B HulUidMba poar L litre u iU nl h 1 Um Dial tL Igkll O 4 WM Ü hl M 4H OU rm g 0TT RDiM 90IIDl rl 11 10 11 ll SI 1 14 11 81 11 41 11 10 81 1 14 o 11 11 U OI iwi 1 0 1 0 u 17 Ml 17 1 04 I r Oi 1 81 l ll 1 il 14 1M 7 H 7 l 1 8 8 04 1 84 00 8 10 01 lO l w 4n ff BdUiteka ir t L bin ipplHuilWii i i Omik te W i a UI hnlMHtp lu I t ba riil yrlttai eouo4 nr N UAaOf m 1 01 8 1 1 17 1 18 i 884 S E = 7 17 48 J 4 11 1 l ll 1 11 10 00 10 1 1 41 4 11 4 41 88 1 41 10 11 Hag 4Vo 1 7 r i 4 0 11 1 I U 8il l J0 fR74 0 4a l4 75 17 U VooSarg 81 5 d o Z Z liio 4 1 l 10 11 io l ui ïeg l ll 1 01 5 1 6 10 1 ï 0l D UTI i Ur f 11 00 11 87 l ll S ll 4 18 l ll Z l lO sTl 11 l sl S 8 l 41 1 04 O 7 00 f 8 o U 11 i 1 T D M ma HuU rin 1 81 18 10 10 10 5 07 4S5 19 U8 4S S1 0 lS l 87 II OO tiukW 1 01 8 51 9 17 10 10 11 04 11 41 11 17 1 17 8 11 4 IK 57 S tO 1 03 44 9 15 10 3 11 01 UI AnU C v lS 9 87 10 15 11 1 ff vn t fl IJ 7 U 1 10 1 18 I Sl ll ll 18 87 11 10 l l 1 103 85 4 45 i 10 14 10 4 J Is tr IS vi SS 1 1 É S i w = 3 £ Ki iS I i u I S or gMB hoeToo varbrand loaiOD x n in Alrpis 8 zaideiyk deel indien de lirtnditicliter Cecil Bbodei riji joar geleden niet in vrQbeid waa gelaten üe oorlog was uitgelokt door oen bende getretenlooze kapitalisten geleid en geholpen door Chamberlain en Milner Het einde ran bet treurspel iineg niet bereikt in Znid Afrika zeide Bami doch later zul Chamberlain overladen worden met de Terontwaardiging en de verachting van bet Tolk dat b j belogen en bedragen heelt Bdiukd Ter gelegenheid Tan bet Xienwjaariteest ia grootvorlt Uichael Nicolajewitscb bevestigd all president van den Ugksrhad in de minister van oorlog Kuropatkin bevorderd tot generaal der infanterie en is de minister Tan Inancien Witte begiftigd met de orde Tan Wladimir BINNENLAND De Haagicbe correspondent van de Zotphensche Courant maakt melding van het gerucht dat de publicatie dor wetten die betrekking hebben op het bnweiyk van H M de Koningin tegeljjk met de afkondiging van eenige koninkldke besluiten zal plaats hebben waarby aan Hertog Hendrik de titel van prins wordt verleend eh hem een hoogo titulaire rang in bet leger wordt gegeven Tot de gaiten bÜ het Koninkigk hnweiyk lullen ook behooren de hertogin van Albany de vorst en vorstin van Bentheira die in de i ochtend of voormiddag van Maandag 4 Februari in den Haag verwacht worden Do meeste Dnitsche vorsten on vorstinnen genoodigden zullen den len Februari des avonds tuischen 6i eu 9i nar in den Haag aankomen De Provinciale Staten Tan Noord Holland hebben gisteren met iï van de 71 stommen tut lid der Eerste Kamer gekozen voor de plaati dip open is gevallen door het overijlden van mr M C Tan Hall mr 1 1 H TAK VAN POOUTVLIET lid dor Tweede Kamer voor het district Beverwyk De minister van binnenlandiehe zaken heelt aan Oedepntoerde Btaten der provinciën een schryvon gezonden waarbg hy kennis j eeft van zyn voornemen o n voor de dit mar te houden verkiozingen voor de Tweede kamer dar Htaten Generaal eene herziening Tan de verdeoling der kiesdistricten in stemdistrtcten aaii de orde te stellen Keeds kwamen omtrent sommige wenschelgk geachte wydgingen sedert de laatsteiyk te do ier zake genomen beschikking van 21 Kebruari IKUH Staatsblad no 13 Toorstellen VaTi Ued Staten in Doads l ll 7 11 T ll l ll MoordrMlil dooi 7 11 Miauwwlsik 7 11 OapalU 7 81 tstttnlaa U II 7 44 aotterdunD F 1 0 1 14 aottndun B 08 i m 1 08 Hm Uaac 4 41 I IO 07 7 11 4 61 1 41 1 01 l ll l ll 1 04 l lt 10 7 H Botterdua Btan Rotterdam D P Itotterdam U OapsUt Hiiuwarkark HoordrMkl 4a Il au 1 7 48 klua tatoM 1 17 1 41 18 g ui 1 14 08 B l 7 1 7 11 7 11 7 11 7 11 Ooada S reak Uo n BoMnwMi Zag Voorburg H Moada I IO Uudaw 1 81 Waard 1 41 DUMkl 8 Uuwht Vaaidaa 8 1 Oudaw 1 1 ttewb 4 1 07 8J4 7 41 W Z Z 1 18 J 4 l ll De minister verzoekt Ued Staten thans afgescheiden van vroeger uitgebrachte adcvieien een volledige opgaTc te willen overleggen van de wijfiginlfin welke in de beItaude indeeliiigt naar hun geToelen moeton Arden aangebracht nismede van de voranderlngeiN welke de anwyzing van stemdistricten w arin de hoofdbnreaa s zitting hebben zonden be doren tej ondergaan Ken seint uit den Haag De beer Tan Boeschotcn deelt mede dat als president Kroger in beterschap bljft toenemen ZHKd zich voorstelt aanstaande week mogeiyk reeds vó6r Woensdag naar Utrecht te vertrekken Daar Zgn HoogEdele nog niet geheel hersteld is zou hg a rne zien dat zgn reis derwaarts en zgn aankomst zonder niterlgk hnldebetoon plaats hebben Gemengde Berichten De alleenwonende byna 87 jarige daglooner Jan Oostliog te Hidwolde Westerkwartier is Zaterdagavond ellendig ora het leven gekomen Voorbygangers eene byzondero brandlucht vernemende waarschuwden de buren Om toegang tot de woning te verkrygen werd door T Nieowhof een venster ingeslagen In de woning heerschte een onaangenamelucht de bewoner word in een hoek derkamer smenlendo aangetroffen Na hemnaar buiten gedragen te hebben bleek hstdat de armo man van voren grootendeelsverkoold was de inmiddels geroepen gemeentegoneesheor kon geen bnlp meer brengen Spoedig daarna stierf de arme gtgsaard N ö C Uit Enschede wordt gemeld De loonsbeweging onder de gcbildersgezellen bier ter stede wordt voortgezet uu slechts K patroons hebben verklaard de gevraagde verbooging toe te staan Keeds hebben zy met hunne patroons willen vergaderen slechts 5 bazen waren echter tegenwoordig eerstdaags wordt wederom eene vergadering gebonden van bazen en gezellen Oistorochend is aan het station litrecht de arbeider j door eene rai geermachine aangereden en gedood Het hoofdbestuur der posteryon en telegraphie heeft bepaald dat voortaan aan adsistcnten tot een maximum van U dagen eu aan hoofdbeitellers en conducteurs tot een maximum van 10 dagen per jaar verlof kan worden verleend IJsbericbt van de Zd Holl IJs ereeniging afd Kotterdam Het gs in bgna de geboele provincie ZuidHolland is nu in goeden tce tand üok in het Westland in do omgeving van den Haag Wateringen Schipluiden Maassluis en de Lier is het gs uitmuntend weslelgk van deze plaatsen is het gs daarentegen slecht Voor liefhebbers van tochtjes is een uitstapje naar de Krimponerwaard via Capello op d Llssel zeer aan te bevelen Op den Kralittgscben Plas Zuid Oostzgde heeft de afdeeling een domicilie tent laten plaatsen waar do gewenschto inlichtingen voor de leden verkrügbaar zgn en waar nieuwe leden waaraan do afdeeling zoozeer behoefte heeft gaarne worden aangenomen O o n u A ll tl ll is Op de Schenk zgn do scheuren dichtgemaakt Baldadigen hebben by de Zyde en byt gehakt 11 10 1I S4 10 11 lO K U U 10 l lt 1 10 1 10 11 10 88 10 48 10 4 11 11 li K ll iS 1 19 1 10 Ml 1 81 18 01 11 41 ll ll 1 40 I IO 11 81 10 1 ll ll h 8 ie 4 11 41 11 80 i 4frr7 4 0 10 1 11 11 11 14 11 47 10 14 U OI ll O ll l U l 11 11 Terug naar Johannesburg Briel van Mr J W lARR rtrlaald uit di Gat World DOOK S J FRIN8 TA N DOESBDBOH Wy ontvingen het volgende scbrgven van de Hee John W Carr gedateerl 13 December 1900 van de gasfabriek te lohannesburg In een mudedeeling in uwe uitgave van 9 Juni deelde ik u myne ervaring mede gedurende de oorlog tot op het oogenblik mgner uitzetting door het Boerenbestuur in April II Nadat ik van ragn gedwongen vacantie partg getrokken had om mgne vrienden en bloedverwanten te bezoeken genoot ik van de feestdagen in Engeland toen Koberts zgn intocht e Pretoria hield Ik dacht toen evenals t meerendeel van ons volk dat de oorlog ten einde was en keerde onverwgld naar Zuid Afrika terug Een verlaat paspoort Aangekomen te Kaapstad vertrok ik 20 Juni naar Port Elizabeth waar ik als een gevolg van hot voortduren van den oorlog gedetineerd bleef met de vluchtelingen voor een tydvak van drie maanden voordat mgn permit kwam dat mg toestond naar Johannesburg te reizen Als een bewgs van do verwarring die destgds bestond bg de autoriteiten kan dienen dat mgn permit drie weken had gelegen hg de militaire commandant te Port Elizabeth voordat het mg werd uitgereikt en des niettegenstaande myne tegenwoordigheid aan de gasfabriek dringend vereischt werd Het uitzicht op reis De reis van Port Elizabeth naar Johannesburg was zeer belangwekkend omdat de meeste gevechten in de nabgheid van den spoorweg hadden plaats gevonden terwgl tydens mgne reis de geheele spoorlgn van Port Elizabeth tot Johannesburg toe bezet was met soldaten By ledere brug of duiker was een kleine versterking aangelegd door de wachtbebbende soldaten Een van de uitzichten waa de mine van de drie treinen die door de boeren gevangen genomen eu verbrand waren Het hout dat het afsluitdraad langs den spoorweg droeg was door de Boeren en Britsche soldaten gebruikt om eten te koken Bgna alle brnggen en duikers tusschen Bloemfontein en Vaalrivier waren door do Boeren opgeblazen en verschillende doelen van de ruines waren gebruikt voor tgdelgk herstel zoo eenvoudig en vernuftig dat zg onze ingenieurs alle eer aan deden Ten noordon van de Vaal was het land vreedzamer er was weinig of niets te zien van de verwoestingen van den oorlog Te Elandslontein acht mglen van Johannesburg het knooppunt van de lyn Natal Kaapstad Johannesburg en Pretoria waren 300 X man in garnizoen 7 1 7 7 17 f r f 47 08 4 84 i U 4 44 4 11 I 1 t l4 1 07 l ll S tt l 0 4 l ll 8 41 4 1 S ll 5 41 11 7 1 4 10 5 01 1 18 S I7 i tl l ll i llNo SM iri t ik ï Mijt H U oit 7 10 7 8 I I5 7 SI 7 U l ol n 87 l l li 11 01 l 11 I H 1 48 1 1 ll irl Het sciiouwspel was aangrgpend en dat des te meer omdat getuige de onmiddellgke nabybeid van het gevajhtsterrein uiet wenschte Chaos aan de gailabriek Toen ik na drie eneenhalTS dag reizen te Johannesburg aankwam werd ik getroffen door dfe verlaten aanblik der straten voorheen de plaats van zooveel bedrgvigheid en loven De gasfabriek was een complete chaos Alle pogingen om gas te maken waren opgegeven Het terrein was versperd met aschjes en deze waren hier en daar aan t branden en de smeulende resten van een hoop cokes van MK toLS die volkomen verbrand waren boden een alles behalve prettig schouwspel aan De gashouders die beide tot op de laatste plaat geledigd waren bevatten een mengskl van lucht en gas zonder lichtsterkte inderdaad zoo explosief dat ik in angst verkeerde dat het zou kunnen ontbranden voor dat het maken van gas weer begonnen zoa zgn De zelfwerl onde syphons waren verstopt met overblgfselen en de leidingen op dis plaatsen vol teer en water De retortep waren tameiyk warm maar zoo vol gaten dat gas maken onmogelgk was De kolaoioods was geruid met eone inferieure qualiteit kool waaruit onmogeiyk lichtgas was te maken Totale onbekendhetd met de qualiteit van ilen kant dor lieden die de gasfabriek badden geleid is de eenige oplossing voor de aanwezigheid Tan dit materiaal daar kool van eene soort die een tamelgk lichtgevend gas zou gaven te verkrygen was Straatverlichting De toestand van de gloeibranders in de straten was merkwaardig Het schgnt dat na myn vertrek in April II bet gas geleidelgk minder in kwaliteit werd tot de lichtlooze staat bereikt was Gedurende dit proces van lichtkrachtvermindering werden de branders gedocterd met het opstoppen der luchtopeningeu met poetskatoen eti bet ophoren dor gasoponingen De laatsten waren in de meeste gevallen zoo ver opgehoord om 10 voet 283 Liter gas per unr door te laten bg 25 milimeter druk De Dttitscl er Allifoldt die namens de Boerenautoriteiten de directie overnam ten tydo van mgn gedwongen vertrek heeft dus vorenstaande staat van zaken in aanmerking genomen geen onverdacht succes gehad Aangezien hy vier dagen voor ragu aankomst in Johannesburg vertrok was ik niet in de gelegenheid om van gedachten te viiselen Myn huis met meubilair dat ten tgde van myn uitzetting opgekommandeerd was voor het gemak Van Allifoldt was het is niet meer dan biliyk dat ik het vermeld goed in orde Verwar r ing onder de Kaffers De kaffers die belast waren met het stoken waren geheel gedisorganiseerd Oedurendo mgne afwezigheid waren zg geheel meesOp van den toestand geweest Sommige Van mgne beste kaffers liepen weg bg de bevrgding van Johannesburg en was het gedurende mgn terugkeer een der moeiiykheden om een nieuw stel stokers gedresseerd te krggen 11 11 11 48 l tl 1 il t 10 11 4 l l 7 19 Il t l li t w 4 r S8 10 01 I IO J 4I 1 47 10 6 lO U 11 91 10 18 10 48 ll i 1 18 l l 10 01 10 17 10 l 10 84 X 11 11 11 17 Daar de militairin het monopolie van den spoorweg hadden is het te begrgpen hoe Boeilgk het wai steenkolen as andere zaken te bekomen Alhoewel de gastoevoer voor huiselfk gebruik en de straatverlichting ten tgde van dit scbrgven weer hersteld waren en er een matige koeTeelheid gas van 10 kaarsen lichtsterkte ia de houders was Een algemeenehopeloo zo staat van zaken De iUTloed Tan den krgg op de gasonderneming uit een financieel oogpunt zal zeer achadelgk zgn Het herstellingsTermogen van het land is groot en de zaken zullen na eenigen tgd werken van zelf terecht komen als de oorlog maar uit is Op t oogenblik echter schynt de toestand bgna hopeloos Voedsel is scbaarsch en duur de handel is nihil en de berolking van de stad bestaat behalve de militairen bgna geheel uit Russische joden Onder zulke omstandigheden is bet lot van den gasdirecteur getn gelukkig lot Deze brief die ons welwillend werdverstrekt door den heer J J Prins vanDoesburgh is Tan een Engelscb onderdaan dus nu wel Tertroawbaar en daarom vanzooveel meer waarde daar hg toch de waretoestand toekent Bei STADSNIEUWS GOUDA 16 Januari laOl VERGADEEINGvandenöEMEENTEHAAD op Vrgdag 18 Januari 1901 des namiddags ten 11 ure Aan de orde De benoeming van 9 leden der Commissietot wering van schoolvetzuim Ing St No 1 1901 Hot voorstel tot wyziging der gemeenteb rooting dienst 1900 Ing St No 7 1901 B Het voorstel tot het vorleenen van gedeeltelgke afscbrgving of teruggaaf op aanslagen in de pi directe belasting naar het inkomen dienst 1900 wegens overlgden of vertrek der aangeslagenen Ing St N 2 1601 4 Het voorstel tot verkoop van twee stukjes grond aan J M van Leeuwen Ing St No 103 1900 6 Hot voorstel om J de Jong Wz c deerven W de Jong Wz toe te laten totden afkoop van de rechten der gemeenteop vier perceelen Ing St No 3 1901 B Het voorstel om de erven L Smit toete laten tot den afkoop van do rechtender gemeente op een perceel Ing St No 5 1901 Het Toorstel tot wgziging der instructieen tot herziening der jaarwedde van denHaTenmeester Ing St No 102 1900 Het voorstel tot verlenging van het aande onderwyzeres mej P W Bouwer verleende verlof Ing St No 4 1901 Het voorstel betreffende de indeeling dergemeente in kiesdistricten Ing St No 99 1900 De reclames van C M Kleyweg J van Zutphen en J A van Leeuwen tegenhunne aanslagen van het lo suppletoirkohier der pi directe belasting naar hetinkomen dienst 1900 Stolwuk Aan de hardrydery van paren nitgeschreven door de IJsclub Stolwgk is gisterenmiddag deelgenomen doar 8 paren De Ie prgs is behaald door D Ondenes eu H Oudenes van Berkenwoude de 2e door C J e Vries van Stolwyk en T Slingerland van Berkenwoude en de 3e door D Zuldervliet van Stolwyk en M Hoogendyk van Haastrecht Aan het 4e paar dat nade eerste twee ritten aanbleef nl G Klapwjk en L Klapwyk van Zevenhuizen iseen troostprgs uitgereikt NttcwsEKiEK A B LIsBL Aan de exportilacbterg van den heer A tont alhier zyn in 1900 geslacht 21000 schapen WOERDCS Gisterenmiddag is alhier een hardryderg op schaatsen voor liefhebbers gehouden wtaraan 9 hardrgders deelnamgif De Iste prgs is behaald door N Verkaik te Katwgk de 2de door H J Fege te Haarlem en de 3de door H Kugten te Woerden BÜ de daaropvolgende schoonrgdery door paren is de 1ste prgs toegekend san dep heer H Scholten te Ammerstol met mej A tiytenbogaard te Haastrecht Ai 2de aan don heer P J Haiebroek te Driebrngge nat mejnllr A Schep te Woorden en de 3da aan den heer G Verlaan te Aalsmeer ajk mejuffr G Korver te Uithoorn ScHoonHOTKü Bg den Maandag gehouden edatryd in het hard schoonrgden alhier ie behaald de Ie prgs door H J Scholten te Ammantol en mej A Uitenboogaard t Hlastrecht de 2de prys door C Speksnyder en me T Spekangder te Ouderkerk a d IJnL Laatste Berichten Het programma der feestvieringen bg gelegenheid van het buwelgk der Koningin door de feestcommissie in deu Haag voorbereid komt hierop neer Uitdeeiing aan armen en behoeftigan van eetwaren en levensbehoeften door middel der armbesturen een feest voor weezen op 31 Januari in den Zooi Tuin Maandag 4 Februari s avonds 8 uur wordt de feestweek ingewgd door eene serenade van de Koninl Zangvereenigingen Cecilia te s GraTenhage Eotte s Mannenkoor te Rotterdam en Zang en Vriendschap te Haarlem voor het Paleis De 400 zangers zuilen samenkomen in het Kon Zool Genootschap en in optocht met 4 militaire muziekkorpsen en begeleid door 170 fakkeldragers zich naar het Paleis begeven De heer Richard Hol zal het koor leiden Dr Schaepman schreef de woorden van het koraal Dinsdag 5 FebrnaH 1 uur aubade van 650 zangers en zapgeressen in don tuin van het Paleis onder leiding van den directeur van de Kon Nat Zangschool Des aTouds gala voorstelling in den Schouwburg Proloog van dr Ritter te Amsterdam Slotgedicht van dr Schaepman Solisten ipei Tilly Koenen Madlle Sylva de beer Johannes Wolff en Dons Het Nedorlandsch Tooneel en de Franscbe Opera zuilen met artisten en orkest den avond opluisteren Voor do hooge bezoekers zal dezen avond een loge worden ingericht in het midden van den eorsten rang De zaal zal fraai versierd zyn Dien elfden avond kostelooze voorstellingen voor 5000 personen uit den handwerkbstand in yerschillendo zalen door do vereeniging Nieuwland de onderofflciersvereeniging Door Eendracht Bloeiend en de R K vereeniging St Cecilia Woensdag 6 F bruari halltwee défilé van corporation van vak en andore veroonigingen met drie muziekkorpsen Cyuematograösche vertooaingen op straat op verschillende plaatsen Het vuurwerk van gemeentewege is bepaald op den dag der uweiyksaangifte 26 Januari en de illuminatie bp Zaterdag 2 Februari waarbg de algemeene verlichting door do burgerg zich aansluit Do koningin en haar aanstaande Gemaal en de KoninginMoeder zgn voornemens deze verlichting in oogenschouw te nemen Tot de gasten bg het Koninkiyk huwelgk zullen ook behooren de hertogin van Albany de vorst en vorstin van Bentbeim die in den ochtend of voormiddag van Maandag 4 Februari alhier verwacnt worden De meeste Duitsche jorsten en vorstinnen genoodigden znllcn den 4den Februari des avonds tusschen 6V en 9V uur arrivoeren VERSCHEIDENHEID Zondagnamiddag ondernamen twee jongelandschapsschilders uit Berlgn in gezelschapvan een jonge dame een tochtje op schaatsen op het Schwielowesmeer Op den terugweg zakten zg in do nabgheid van Caputhdoor het gs en geraaktei er onder Do beidejonge mannen verdronken het meisje werdgered r Op een meer bg Greifswald zgn Zondagmorgen twee meisjes van U en 13 jaar en twee studenten bg hot schaatsonrgden door het gs gezakt en verdronken Tengevolge van een loos alarmjoiitstond Zaterdagnamiddag tijdens een mitinéo in een schouwburg te Chicago een hevige paniek Er waren 80O Israëlieten in do zaal meest vrouwen en kinderen Sommige vrouwen wierpen haar kinderen van hot balkon naar beneden en sprongen daarna zelf naar omlaag van een hoogte van 10 voet Drie Trouwen en vier kinderen werden in bet gedrang onder de Toet geloopeu en doodgetrapt 22 personen werden min of meer ernstig gewond De influenza epidemie te New York breidt zich gestadig uit Eau enorm aantal gevallen is gecon itateerd Varf Woensdag der vorige week tot Zondag stierven 36 personen aan de ziekte POSTKANTOOR TE GOUDA Lyst van onbestelbare en j weigerde brieven en briefkaarten gedureiife de Ie helft der maand Januari ter post bszorgd Onbestelbaar Brieven J Pennings A C de Ruiter Akkrum P Blei Haarlem A W Sobuitger W J Rgnberg C van der Megden Rotterdam A Geers Rozendaal Briefkaarten Gussenhow er PP W G v Rgs Oorinchem Bink Leiden mejt F Bouwmeester I Krugt J Melker N T d Berg te Rotterdam Uit het buitenland terugontvangen Brieven Gerar Schraven Duitschland K v Voort Bombay M Lacnsberg Liège Briefkaarten H de Kadt Alstaden H T Walbeek Uannheik Geweigerd Brieven v Twrgt Goida Mevr Schaap Rotterdam Brietkaartei J Moes Gouda Mej M T Prusschen Amsterdam De Dire ctour M C HENNEQIUN üienwe Parapliiie § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames on Hoereu gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkaoa Xja 3i l tkri 11 V Hi iirs van 15 JAN I Vikr NtDMi i ü U rt Ned W 8 81 dito dito duc 8 98 dito dilo dilo 8 98 Ho 8 Obl Gouill 1111 984 100 lTiLli InMhr Tm tll l81 1 88 Oo Tl a Obl m p pi r ISIS I 88 l8 ii üM iu Eilier 18 8 I II PoatMil Obl mot oottpon 8 dito ticket 3 i4V l4 8o Luln Obl Iliansnl 1814 4 5 duo OeooM 1880 4 96 dito bil Rolln 188 4 I 6 dilo bij Hop 1889 90 4 98 dito ia Koud leen 1883 S tv dito dito dito 1884 5 101 dPAHli Porpet ichuld 1881 4 57 Toiiiu Oepr CouY loeu 1190 4 91 Oo li eniiiK sorio U 98 Gec lBeuin aericC I l6 j ioinAraBp oblg 1891 Uiiico Oll it Soh 1890 10 ÏIKISDIU Obl 4 oiiluip 1881 34 VUtsluu OUigalien 1895 8 900 KontaDAll St l laeu 1894 3 91 NlD N fr Hmdeli aand 99 Amdib Tab Mu Ciirlifliialiiu 881 DeUMaalwIiaDpg dilo 435 Arn Hjpotheokb paodbr 4 Üult Mg der Voratenl aaud 5 Or Uypolheekb pandhr 4 101 Nederlandiohe baali aaad 901 Ned Handelmaatieh liito 154 N W k Pao Hjp b paodbr 8 9 Bott HT iotlieekb paodlir 4 i Utr Hjpothookb dilo 41 OosTlsa Onat Hong bauk aand 118 ftOBL Hypotbaiikbaiik pandb 5 110 Amuuka Ki Ut hy polk pandb 4 90 Hu L a Pt Um oen 19 Jlo Holl lJ 8poor Mij aaud lUK Hij tot Kipl 8t Bpw aaad 10 H a lud 8poot eg m aand I 114 Kod Zoid Afr Spm aaad l85l dito dito dito 1191 Silo 5 100 luuiSpoorwl 1887 89AKobl 8 55 Zuid Ual BpwmJj A H obl 3 55 l OL N VTarmhau Weenen aand 131 aual Or Ru 8p Mi d obl 4 97 Bal iaolie lito aand 98 lOO Vl FaaloWA dito aand 5 Iwang Pombr dito aand 5 Kunk Ch A20 Bp kap obl 4 dito ililo oblia 4 I 100 AiiamiaA Oeni P d SpMgoW S 114 Chic k North Wpr C v aand dito dito Win Ht Peler obl 7 141 Dentor kRioOr iSpm eert a II Ulinoi Ooniral obl in goud 4 105 7 Loui T kNa h illiCer aan l 74 I Mexico N Spir Iitij Ie hyp 104 l Miu Kan a r 4 JCt preUand 37 I N York Oalaaio k Weal aand l6 ii Penn dlo Ohio obllg Oregon Calif Ie hyp in goud S St l 8t Paul Hinn k Hanit obl Un Pao Hooflüa ob ig 3 48 dito dito Line Col Ie kyp 0 5 OiMauA Can South Chert r aand 13 VSH C Rallw k Na Ie h d e O Amiterd Omnibui Hij aand l 180 llotterd Tram eK Uaau aand 110 fBD 8ud atBterdam aand I 108 Stad Roltetdam aand 8 108 QlLoll Stad Antwerpen 1817 8 l Stad Bruiul 1383 l 100 nana Theiu Bagullr Oeaelaoh 4 117 OoiTiiia gUkuleenig 18 0 5 117 K K Ooat B Or l8808 101 rkHl tad Madrid 3 1388 84 Nsii V r 11 1 A b 8i onl rt OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES RIoiisen Peignoirs en Pelterij e II n Tot veel verminderde prgzon l SAMSOM 365 Staats loteriJ 5a KUlaa Trekking ran Woo dag 13 Januari No 9930 ed 14374 iader lOOÜ No I8 5 8701 8 88 0I u IIIIO ioder 400 No 4137 1SI4I en KIS ieiler 100 No 8817 413 691 167 13438 1810 17801 en iOlll ieder 100 Prijaen nuj JO 340 1711 8 4I 8188 ll i7S 11331 11405 18181 80 S800 084 4S 74 11 18 0 48 431 3857 3115 8543 III7 99 94 83 149 3331 8181 3 I3 0 13113 18501 18813 54 8118 lias 1 88 70 15388 17 705 48 3740 399 118l 13830 15777 I8SI7 889 S 84 60 OSO 9 13iS 15881 18689 1148 408 S 94 1 7 11387 7 16 03 18736 84 4884 JOSO 98r8 95 11871 88 18 61 18 3 4313 36 89 lU S 13991 16881 19035 84 7 7108 9853 11585 14108 II 79 841 73 8 98 11 7 86 97 19131 1441 4411 7854 9431 11704 61 16779 19361 78 Si 7388 3 63 14841 170S5 67 1180 4173 75 9110 II0I4 98 17190 19530 78 4g7 7145 9700 3 H448 17890 64 17il 4833 7 811178 80 14171 17198 l l 87 50 5088 41 10130 110 14645 98 19307 I 5 10388 74 84 17 81 64 1947 98 7743 9t 73 14741 17615 10183 I3i3 98 10819 1 13084 17911 86 3171 55 37 90 41 80 10851 liOO 56 1 8085 10703 llllü II 40 10468 8304 5719 8315 10 51 11 34 15178 18004 10391 45 538 19 11001 3 r 878 31 10947 3495 AIIVKllTKI riKl J UT Naamlooze Vennootschap PD ivhi U7r w J TE s GRAVENHAGE De DIRECTIE bericht dat de C o u p o n s der 4 l Obligatiën vervallende f Vebrnart iUOM betaalbaar zyn TB Kantoke nEH VüNKooTsuiui to s Rra Tenhage on bg de Heoron PRAETORIUS ZOONj to Amsterdam A VAN VEN mu S 1 a g e 1 TIEWIIEWEC I 73 EEUSTE KWAMTEIT RUNDVLEESCH Concurreerondo Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A V 1 BEUG TIENDEWEG D 73 j Wie isktktir 2go wil d Echte Eikel Caeao t ontvangen MHmen jstold eo na vale pr a u mingeB in deu liandel gekomen onder dat naam des uitvinders Dr Miobaelii vervaardigd p d besla maohinoi In het wereldb rcemde étabbiiMenant van Oebi 8toU Varck t Kmlen IkIm DrTQIe tielir Bikel Cacao Is vierkantoi bo aaa Dec Kikol OMM la Hat mtlk gdaokt eeno tangenam gezood draak vtor éêr gtilijksdi gabruik een t Ifce l4 i l van t poKier voor een kop flwoolala Als ne tr okt g drank by fmi vaa linrrhee slKiiita n c water t ahvlken Verkrijgbaar MJ U Tniiaimih H 1 Apotbaksn aos Ka V Ka fwrfhni TIM ïoSS o 0 6 i r hmTxiivtrtmavroariigH ar Hadw 1 land JuHug attenklodi Am iterdam Kalveistraat 103 Paiir ExpclUr a DatflC JU wordt dit mulÓA m t TVTUMDd Buooes hl fi atiÜÊai inwrvnsK MHwmd togtQ Bhmwattak JkihtVtiWb id pqn ei katlabriaka urk l h i tLifl Mtl m60 s U Iniamaaateanitliekea Te Imalarlaiii W ülotk Clébaa Tan TuyU m Saadera m l tnlH i ttnU I