Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1901

No 8404 Vrijdag 18 Januari liM J 398te Jaargang Hieeltug Comgretêe Jaylr Kelten ter heteugeling van het DEANEmSBRÏÏIE voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel ÊiVBKU i kan iedereen zgne eigen familie van de drankellende bevryden zelïs buiten medeweten der lyders Nadere inlichtingen verstrekt gratis u Gebroeders STEEITSM A Bloemisten Tiirfütl Hgeiy e 7H Struik en Stamro9en OP BOTTEL PR ACHTW A A R Htcedn voorhanden illoemen uil H Zuidon TKLEPH N 114 Il j jjiuiij laiu MfMtm m m IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken franco de Firma J JOSEPHUS en mmmg Ttttlnmn St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GvoQte letters wbrden berekendhaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ÜnderReteekende beveelt zïcb beleeld aan voor de levering van DEJEVNERS DINERS SOl PERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyke schotels en alles wat tot hot koksvak behoort desvirlangd mot bglevering van servies zilvsr tafellinnen enz enz Aanbevelend lerard Pinksen Westhaven 183 i lliiiirorTc liAop oin tcffitotKl In auiivaarden twee nuani t lkander itaaiide prachtige Pakhuizen gt legi n te Gouda aan de TurlHingfl Te boïragen hange Ticiidewog ü W C eeii Ën elseli UI aar Echt BOEREITBEOOD 12 cent iU K O slk t NIKIIWK HAVKN 28 ilfii wonlt ver oclit op t VEIIK te iftteii IIIT HKT MaOUUN TAH M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHBM t eM TUKKEN wordsn Rfefll r rd til verxcRttldfl pakjt vdu tv lw H H Ao en ten I fd oh met vfrnieldtnuc vAn Nommer m Merl voltfenii de Wet gedftpo Zich tot de uitToerintf tun gRverdf ordern auubvyeKMidti RIlKKnAART L7 Cuisinier SV Wie werkelgk prgs stelt ee ilKCEl lJiH te hebben laat zich lotogralceren ta da V fo rM i cke HuntUurtchtlmg STTJIDIO m V V D WAALfil Fl SINGEL 661 In het MAGA l KN de AVOÏTDSTER Dubbele lluuii g lii den ontvangen do uienwste REFL7 CT0RS uit een stuk prima 81 1KUEUJLA8 vervaardigd vuur teraolitllcnde doeleinde staande en liggende LICUTVKliSPUEIDlNU in alle groole Gasjrlocilielit artikelen van prima kwoliteit t n uiterst cimciir rucrend Aanbevelend M M VAN LOON Tel No m Gasfitter FRANSCHE STOOMVEEVEiïj clifuilsclie WMsrherii Qabrevet ri il ir Z M dun Knnuii der Belgen HooiadopJt voor GOUDA de IWt A VAN OS Az dpeoialiteit voor het umniea en verven ttii alle Ueetenen t ritneiiganlerob n alsoak alle Kindergoederen Bpeeiale inrichting voor het itonra n lan ptaohe mantelM veeren bont en Qordgneu talelkleeden eni worden naar da Bienwite en laattte methode geverfd Alle goederen hettjj geetoomd of gererld oiden onKhadelnk voor de geioudneid volgeni itaal bewerüt m SCHIEDAMMER GEÏÏEVEB Uerlc NIGSTOAP VorVrijgbaar b j i M PEETER8 Jz N B AIb bewij rtn eohthnd ii p Bchet en kurk iteedk voor 1 HIEDAM 1 tien van dea aaaiader Firma h p nopPB Telephoonnet Gouda Abonnement I 40 jer jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Egka Intercommanaalhoreau I Op 1 November 119 verkregen abonnemen ten Contracten on voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHr MARKT H t betti onaolMdtlykstt tn fft m k cinykstt poetatnlfldcl voor Hetrei f li dl ADpnluUT van C II Mdlltr k C r3 V SirNe Btutt Str 14 M n Iet 0t Ui op M ni n r bcltkMi rk rttYUur H r i l Unki ikm rt alMI ta Druk van A BRINKMAN 4 Zn Gouda Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kiiikhoesi Influenza llorsl en i eelaautloeningp binnen den kortst raogelgken tijd te doen genezen mt nmiddeltp do toevlucht tot de van ouds l k niU I kr ii le en wrereldberoemde Superior DniivenBorst honig Extract M K L A iH T II E uit do Koninklijke Stoomlabmk DK HONINOBLOEM van H N VA SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij 1 Th TOBKBJJ Biakoop U V W1 IK WnKi T M KOLKMAN yVaddinxvei 11 IIOLLMAN Bodlgrave W 1 ïi DAM Haaiirerht p W f EUB Oudrwtler Firma WOLFF Co Westhaven 198 nouda P Al II Hl E Kleiweg B 10 llouila K H VlN MU li Veenrtal U 120 te i BOUMAN Moordretht PIN KSK Nitumrkerk o d IJui A N V ZESSEjN Scluionhmm Vooi Maaglijders 1 AN allen din z ich door het vatten van koude ol overlading van de maag door het gèbrmk van slechte mocielijk te verteoren te warme ot te iioude spijzen oï door onregelmatige levenswijze een mangiyden I als Maiitll ntnrrh Idnnoki iimii Mmigiiljneii mnelrlljke xveriertuif ol rernUjining op den hals gehaald hebben ziJ hiermede een goed hniamiddol aanbevolen waarvan de voortrelleiyko werkingen reeds sedeit vele jaren bewezen zyn ilet is iXuBari llrion so ie tXruiéenmjn V Deze Kruidenwijn is uit voorlrelteiyke geneeskrachtig bevon deno kruiden met goeden wün gemaakt en versterkt de spijs verteerings organen vun den meusch zonder een laxeermiddel te aijn Kruidenwö geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stollen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het up juisten tyd gebruiken van Kruidenwii i u maagkwalen i meest reeds in t begin opderdruUt Men moet das nie t talmen er eene prooi i ifiedete doen Symptom n iils hooldpyn opri pen zuur in de maag opzetliiig misselijkheid niet braken d c by chronische uiuagziekten des te hevig T optreden worden dikwijls nv eenige malen drinken genezen VAretATtninir K gevolgen daarvan als V 3ÏB VUpptng benuuwdhcid kuliekpijnen hartkloppingen I slapeloosheid aambeien woidnn door KIHUUKNWI IN dikwijls snel genezen KIUJIDK NWI IN helt verstopping op bevoidert de injsvertering en ver I ydert door een zuchten stoelgang onbriiikbil e stollen uit maag en darmen I Schraal Week uitrlsn bkedai moede vervaUaa kracWen zyn meestal dt gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed j vorming en eeu ziekelijke toestaud van de lever Iljj gebrek aan eetlust evenals herhaalde hooldpjinen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekclqko toestand in KKI IDKNVVIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRIUDKNWI IN verhoogt den eetlust bevordert de spysverterlng prikkelt de stolwissolin bespoedigt do bloedvorming brengt de geprikkelde I onowen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust KUI IDENWI IN is te verkrygen in flesschen A Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode I graven Woerden Allen Aarlandorvecn Voorburg Leiden Rotterdam 1 s G ravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de I provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Ook verzendt do Kirma WOljKF Co drogisten Westhaven Gond en meer ttesschen Kruideuwyn tegen origiiieele prezen naar alle plaatseii I van Nederland I Vgop namaak wor t gBW ar8c iu rd hiel vfrliiiii i iiiisliiiieiiii ï r lliilicri i iirifirscln Knnlfiiwijii 1 Myn Kruidenwun is geen geheiinmi ddid z iii bestanddeeb n zyii Mal igawijii i iO U wyngeest HK i tlyeed yH itoodi wyn 2 H ll Atlas bessensap lnO U Kersensap 3 20 l MnMH B K anys ulantswnrtel Amerik kiachtwortel gentia anwortel ïHiilwsri MlklO II Deze bestandde iillMO ll flic Ta 11 1 poeder en m mil K CASSVTb XiiiuUirtii te JoHdn OVERAL VERKRUQBAAR Agent voor Sodcrland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda W I Vierden virmengd ADVEUTEETIiN m alle Couranten wi r len aanyenoinen door het dwcr ehtle Biireau v in A ïiM kM ZOON te CiOÜJ3A AFHOIIDIGIIIC De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Raad dier Gemeente in igne vergadering van 28 December 1900 is vastgesteld de Tolgende Verordening Verordening tot wgziging der Algemeene PolitieVerordening vdor de Gemeente Gouda EENIG ARTIKEL In de Algemeene Politie Verordening voor de gemeente Gouda vastgesteld den 1 September 1H96 en afgekondigd den 21 dier maand worden de volgende wgzigingen aangebracht lo de artikelen 58 59 en 60 vervallen 2o in artikel 81 wordt iu plaats van door dèn Burgemeester gelezen door Burgemeester en Wethouders 3o artikel 89 wordt gelezen als volgt Het is verboden in openbaar water asch roet vuilnis puin en dergelgken te vegen te werpen of te doen vallen of iets te plaatsen te werpen of te doen vallen wat de vaart kan belemmeren of beletten den waterloop kan stremmen ol sehadelgk kan zgn voor de gezondheid Zgnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 8 16 Januari 1901 in afschrift medegedeeld En is hiervan a ondiging geschied waar het behoort den 17 Januari 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT Lo S AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door denRaad dier Gemeente in zgne vergaderingvan 28 December 1900 is vastgesteld deTolgende verordening VERORDENING op het stoomtramverkeer binnen do bebouwde kom der gemeente Gonda Artikel 1 De bestuurders van stoomtramondememingen zgn voor zodveel betreft het verkeer binnen de bebouwde kom der gemeente en voor zoover daarin hg eenige wet eenigen algemeenen maatregel van bestuur of eenige provinciale verordening niet il voorzien verplicht te zorgen lo dat de treinen of losse locomotieven ep tramwagens niet worden voortbewogen tenzj voorafgegaan door een persoon die overdag voorzien is van een ontplooide wtjtte FEViLLElOX WÏLSgRACHT Gnur Waldenutr lachte hartelijk bij de woorden ziJDcr schoonmister j ik begrijp uw oordeel Justina zcide hij er zijn ook moeiclijk twee men chen te vinden op de geheele wereld die zoo van Lojiétx verschillen als gij en Angelica Dit moest eigenlijk van weerskanten beianitstelling wekken en een punt van aantrekking vormen want juist de afwijkingen geven aan het leven lijpe schakeeringen en eene weldad e atwisseling van al het eentonige vaak verreiende dat het leren biedt die verscheidenheid is onmisbaar Jostina wy vinden haar in de gansche schepping Door die tegenstelling wint elke schoonheid in de natuur aan verrassing en belangrijkheid Het prachtigste weelderigste dal zou ons vervelen als het niet door bergen hegrensd niet door wouden afgewisseld werd De verscheidenheid der inenschen der dieren n planten verhoogt de waarde van elk afeondertijk Die verscheidenheid in al iqne werken getuitft van de grootheid des scheppers Hij doet de stralen van lijne lichtende meteoren vaUcn tegelijkertijd over het eeuwige ijs van den kletscher en over de sappig groene weiden en dteht begroeide bergen in onze oaraiddellijke nabijheid De verschroeiende zonnestraal verteert niet bet nwrg der boomeD het sap der vlag en tusschen zonsondergang en zonsopgang van een sterk lichtgevende en vooruitstralende lantaarn 2o dat de locomotieven voorzien zgn van een bel 3o dat zonder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders geen andere brandstof wordt gebruikt dan cokes Artik el 2 Voor zoover daarin niet hg eenige wet eenigen algemeenen maatrege van bestuur of eenige provinciale verordening is voorzien gelden voor conducteurs en machinisten van stoomtramtreinen en locomotieven ten opzichte van lk verkeer binnen de bebouwde kom der gemeente de volgende bepalingen lo Elke trein locomotie ol tramwagea moet op een afstand van ongeveer 15 meters worden voorafgegaan door een persoon die overdag voorzien is van oen ontplooide witte vlag en tusschen zousondergang en zonsopgang van een sterk lichtgevende en oomitstralende lantaarn 2o Met de zich op de locomotief bevindende bel moet aanhoudend geluid worden 3o Het is verboden stoom of rook uit de machine te laten ontsnappen 4o Wanneer de voerman van een tegenkomend rgtuig de bergder of geleider w n een los paard pf de dryver van vee daartoe den wensch te kennen geelt dan moet de machinist de locomotief ol tfein doen stilstaan totdat rgtuig paard ol vee voorbg is 5o Het is verboden voorwerpen te vervoeren die in de breedte buiten de rgtuigen of in de lengte meer dan 0 5 meter bniton de rgtuigen uitsteken 6o Het is verboden voor hot in of uitlaten van passagiers en voor het inladen ol lossen van goederen tramwagens te doen stilhouden op de Kleiwegsbrug de Hoogstraatsbrng en do beide Tieifdewegsbruggen Artikel 3 Het is verboden op de in het voriB artikel genoemde bruggen tor lading in tramwagens goederen te stellen te plaatsen of neer te leggen Artikel i Ieder bestuurder van een ryof voertuig ieder bergder of geleider an een los paard of van vee en in het algemeen een ieder komt hg een tramwvgen tegen of komt hem een tramwagen achterop is verplicht om na waarschuwing de spoorbaan met zgn rytuig voertuig paard of vee dadeiyk geheel vrg en onbelemmerd te laten voor den doortocht Artikel 5 Ondeir de bebouwde kom der gemeente wordt verstaan dat gedeelte der gemeente dat ook voor de toepassing der Algemeene Politieverordening als bebouwde kom is aangenomen Voor de toepassing van de bepalingen in bloemen en grashalmen maar kiin evenmin het eeuwige ijs van den gletscher ontdooien God laat d ze tegïnstellingen toe en dus mogen ja moeten wij ze aanvaarden en in de verscheidenheid de volmaaktheid op prijs stellen Wie zou hetg en God geschapen heek trillen berispen antwoordde Justina ietwat ontstemd ïwij bewonderen den gletscher den kouden ontzielden gletscher als een grootsch natuurverschijnsel doch de mensch Gods evenbeeld en het heerlijkste werk zijner schepping de mensch met zijn ontvankelijk voor indrukken vatbaar gemoed met zijn hart dat naar liefde dorst kan toch nooit met een gletscher vergeleken worden Bij de groene weiden waaraan wij den rijkiten zegen te danken hebben kunt gij Marie vergelijken met den killen ijsberg Angelica Hoe is het mogelijk Waldemar hoe kunt gij die koude persoonlijkheid dat kind der wereld vol ijdelheid en fierheid bewonderen vroeg Justina in hooge mate opgewonden Maar tante vergoelijkte Clara de meeste schuld ligt aan hare opvoeding Dat wil ik niet ontkennen heraam Justioa op zachten toon en verliet haastig de kamer Hard geoordeeld zeide GraafWaldemar hoofdschuddend ik 1 nog nooü zoo iets uit den mond uwotante inomen jClara vervolgde hij na eenige oogenblikken g ejfen te hebban Justina s oordeel over het riarakter der jonge Gravin von Arnheim kan mtj niet werhouden u met een denkbeeld een plan bekerwl te maken dat r eds Ung niijn geest bezig houdt Kena erbintenis tusschen Hermann en Angelica zou mij de artikelen 1 en 2 onder lo vermeld wordt echter de FInweelftp Singel geacht niet tot dé bebouwde kom te behooren Artikel 6 Onverminderd de bepaling van artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering igu tot het opsporen van de overtredingen dezer Verordening bevoegd alle ambtenaren en ijiénaren der gemeente politie Artikel 7 Overtreding of niet nakoming van 4e bepalingen dezer verordening wordt gestraft met geldboete van t n hoogste vgl on twintig galden Zgnde deze verordenipg aan de Godepdteerda Staten van Zuid Holland volgens hun bericlit van den 8 16 Jannari 1901 in als chrilt medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort 3en 17 Januari 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT Lo S BulienlaH sbh Overzicbt De Officieele Engolsche verliezenlgst constateert dat de Engolschen dea 11 jon door een ernstig verlies hebben geleden bg Murraysbnig in de Kaapkolonie tusschen Graall Reinet et Victoria West De Engelschkdlouial ruiters ve rloren itapijein Fitzherbert en vgl cavaleristcn aan gesneuvelden Luitenant Fleming en vgftien manschappen zgn gewond luitenant Venables en vier man worden vermist De Daily Mail verneemt uit Pretoria dat 300 Boeren een Engelsch Jconvooi bestaande uit twaalf vrachtwagens komende van lironk horstsprnit en bestemd voor bet garnizoen te Rhenostarkop hebben aangevallen Do Boeren overmanden bet uit 23 man bestaande skorte waarvan 2 sneuvelden elf werden gewond on de rest gevangen genomen doch weer losgelaten werd De Boeren zoudon het konvooi zonder het te plunderen inrdcn stook gelaten hebben Er bevinden zich 1500 Boeren rondom Rbenosterkop i Wat men vermoedde dat gebeuren zou wordt bewaarheid De Boeren die in de Kaapkolonie gevallen zyn Jaten de Engelsehen de strategische pnnten bezetten en daarover ter geruststelling telegfupboeren naar de Londensche kranten maar zg bekommeren er zich volstrekt niet om zg trekken om die versterkte stellingen heen en staan straks in den rug van de versterkte stelling om daar den vgand al het kwaad te berokkenen dat zg kunnen uitrichten hoogst aangettad U zijn Haar adel is ongerepten even oud als de onze haar rijkdom ih met te versmaden Als de gemahn van Graal Hermann von Felaburg zou de jonge damï in veel dat ons thao ik erken het 3pk mij niet aanstaat veranderen Het jonge pa r zou een deel van het jaar ifi de residentie moeten doorbrensjen zij zouden daar hunne omstandigheden in aanmerking genomen een grooten staat moeten voerenVeel ziet er aan hei hot en in eene groote stadanders uit bn hier bij ons buiten ilE ben ten volle verzekerd dat Angelica eene voortrefTelylie waardige Gravin von Felsbiirg zou ïijn Gij I jp Clara boezemt mijn plan u geen belangntelling in V i fWaarde vader antwoordde het meiqe dralend met aandoening in hare stem n met neergeslagenbhk het aou naar mij dunkt de wereldsche verhoudingen in ajinmerking genomen voor Angelica niet beter kunnen Maar zou Hermann s hart hij de verwezenlijking van dat plan vrede vinden Xal uw toon buiten zijn salon buiten zijne gezelschappen zal Hij in zijne huiskamer gelukkig zijn Zou Hermann en dat is toch de hoofdzaak Angelica kunnen beminnen vroeg zij schuchter nauw hoorbaar ik ben nog zoo jong en volstrekt niet ervaren in alle éeu dingen het komt mij voor dat als twee i en 6hen elkander gevonden hebben ora voor geheel hun Gven ve eenigd te ztjn zij in elkander het meest onbeperkt vertrouwen moeten stellen en zich zelven vergetend geen andere wenschcn kennen dan voor malkandcrs geluk Kan mijn broeder Angelica dezen eisch stellen i en zal llercijann hare menigvuldige Gevechten rdcn vermedofi zoodra vermoed wocAfl Mit de Engolseho intcht van eenige bote is Dat kan zoo maanden ja jaren durtn ett het eenige middel om er een eind aan te maken is een groot loger dat de Efagelschen niet hebben Men doet te Londen wat men kan maar niemand kan meer doen dan hg kan Het Departement van Oorlog is nu bezig o de verliezell van de Imperial Yeomanry aanürovuld te krggen met nieuwo bezendingen Van de 10 196 yeomen die naar de Kaap zyn gezonden waren or jrolgens do laatste ipgaa nog 8000 over Ook zal de dienittyd van een aantal binnenkort verstreken zfju Daarom worden de öIBcioren uitgenoodigd de n men op te geven van yeomen die hun kameraden willen aflossen Men zegt dat er op het Departement van Oorlog te veel spanning is om niet bedaard overleg de maatregelen te nemen die noodig zg i in dote hoogst benarde omstandig heden Men zou het nameiyk met den uien wen opperbevelhebber Roberts evenmin eens zyn als met den afgetreden Wolaeley Roberfti wil de vrye hand hebbon om het leger te reorganiseeren maar daar wil de Hoogo JjtÊfi van Oorlog niets van weten Wanneer men de lyit der nit te zfcndei versterkingen in de Engelsche bladen ziet dan hoeft men oen herinnering te meerfian Tannari 1900 gelgk er zoo vele igm Hei verschil is dat hoewel de verscheidenheic der troepen ook groot is de numerieke sterkte heel wat minder is Ondef de ingescheepte o opgeroepen troepen behooren de 1st King s Dragoon Guards 150 die eergisteren te Southampton zgn ingescheept op do Algeria Orders tot vertrek hebben gekregen 260 mai van bet 4de Bataljon der Lancashire tnseliers Verder gaan do bereden infantericatdeelingcn van de Seaforth Hooglanders en het Leicester regiment de volgende week van Egypte naar de Kaap Bovendien zullen 4000 man Yeomanry worden gezonden als men ze krijgen k n De kolonel van het Liverpool Irish Vrgwilliger korps is uitgenoodigd om ter vervanging van een 120 taI teruggekeerden nieuwe vrgwilligers te ion den Te zamen dus nog maar een garnizoen voor een of nder spoorwegstation in ZnidAlrika wanneer men do nog niet bgeengotrorameldo Y oomanry buiten sluit Maar die weinig heeft kan niet veel geven geldt ook 4ier In Afrika gaan de zaken zooala ze gaan Irillen Kitchener zit er by maar kan er niets aan doen zwakheden met geduld dragen Zal hij niet moedeloos worden bij het pogen haar daarvan te bevrijden Graaf Waldemar liep peinzend de kamer open neer liij viel het meiiye ook met geen enkel woord in de rede Na een oogcnblik zwijgens ging Clara voort Vader bij zulk eene ernstige verbintenis doen zich ongetwijfeld storingen voor die alleen eene onuitsprekelijke eene onbegrensde liefde kan verhelpen V Zal Angelira in dio mate lief hebben i Op mijn zestienden jaardag hebt gij mij het dagboek myhcr moeder geschonken Ik heb het herliaalde m doorgelezen ü vader fluisterde zij teer lA zjjt gij mnig bemind geworden I Uw geluk wat etgeen zy zocht en de eenige wenwh dien zij koesterde Clara hernam Graaf WaMemar uwe moeder was bojren beschrijving goe l zij had in haar fyngcvoelig harl eene onuitputtelijke bron van liefde voor mij Voor u beiden voor alle menschen Vader I zal Angelica mijn broeder zoo kunnenbeminnen vroe Clara en kwam dichter bij hera staan legde hftré hand hem op den schouder enkeek hem vol liefde in zijne heldere oogen Mijn kind aatwoordde hij ietwat ongeduldigen met blijkbare lust tot verzet tegft hare woorden gij verlangt te veel hoe kan ik dat weten fEerlijk gezegd ik geloof het niet Uf e moeder had een vrtwm gemoed zij was eene edelevrouw die een zelfzucht kende In mijn ganschelei en heb ik geene tweede vrouw gezien aan haar gelijk