Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1901

reo In het ontwerp wordt het aantal der te Verzekeren personen voor den eersten tgd op ongeveer lOO UOO berekend Wat de militaire hervormingen betreft waarvan algemeene weerplicbt bet voornaamste is en die jaarlfks een meerdere uitgave van 2d miUioen zullen beloopeu deze warden reel besproken op een wgze die doet vermoeden dat er niet veel kans op aanneming door den Kyksdag bestaat In da Eerste Kamer zullen de voorstellen vermoedeiyk wel worden aangenomen maar niet in de Tweede Kamer waarin verscheiden gevaardigden van bet platteland zitten die vreezen dal het land op den duur dis hooge kosten niet zal kannen dragen Üok is men bang dat met den algemeeoen dienstplicht het Pruisisch militarisme zyn intocht in Zweden zal honden Vei spreide Berichten Fbihkkuk Te I arys heelt zich onder leiding van Edonard Lockroy een commissie gevormd om een standbeeld op te richten voor OariIvaldi lu den loop van dit iaar zal te H vre een nieuwe wedstryd worden geopend om den Pollockpry ten bedrage van hondefdditizend francs bedoelende de uitvinding van een inrichting tot voorkoming van aanvaringen op zee welke wedstrgd in 1900 niet het gewenschte resultaat heelt opgeleverd T Parys is na korte ongesteldheid over leden de bekende rechtsgeleerde Arthur Uesjardans lid van volb hooge lichamen en die hoofdzakeiyk zich naam heelt gemaakt doordien hy in tal van internationale vraagstukken als scheidsrechter heelt gelnngeerd De politie te Niiia verklaart dat de aanhouding van den Enssischen vorst Nakaschin alleen on aitsluiteud geschied is omdat de vorst op het grondgebied der Republiek is teruggekeerd Twee jaar nadat de tegen hem geëischte doodstral in 1885 veranderd was in gevangenisstraf heelt by vcrtoeld in de vesting Petrus en Paulas te Petersburg Toen ontvluchtte hg en sinds trok hg nafir Zwitserland België en Krankryk Van een nieuwe sanienzwerlnji tegen het loven van den czaar is niets gebleken Dditschi jlxd In de eerste zitting van de commissie uit don Beriynschen gemeenteraad tot het instellen van een onderzoek naar den woningnood in é Duitscho hoofdstad is algemeen gebleken de steeds toenemende behoelte aan kleine woningen zoodat het stadsbestuur niet langer onverschillig mag biyven Over de middelen tot verbetering zullen onverwyid gedachtenwisselingon worden gehouden ïe Nourenburg is overleden de oprichter van de wereldvermaarde labriok van pot looden Johann Faber OosTissKijK HosoAam Te Pest heelt oergisternamidds weder een grooto vergadering van workloozen WInterdleift 1900 AanRevaageB 1 October Tüd vai Grwiwlel OOODt aOTTlaDt 11 01 ll 9 ll U II l 7 1 1 7 g 1 44 8 14 1 17 l ll 1 14 10 19 10 11 1I 40 II M t4 J 10 1 f f 10 I 1 41 10 t 7 47 1 07 8 i0 8 l 9 11 1 I S0 4I 11 01 11 47 f 8 41 11 11 ffr 11 48 I Bttrt mp lMBMt liirga l AUcnJÉhdi 1 1 10 J 17 l lê 111 ll i ll iO 1I S4 l ll f oa ntoBtktlisUM 5o 4t S kl rknjgfaMr togÉB MJkalM TrMkt irvi B H ïmiaA SpMT Umb4 U DlaaiH i fa ilm S 0TT1RD41I S0UD1 9 40 t 9 48 l 11 11 11 41 11 10 1 41 1 14 98 1 14 4 1 49 I OS 1 09 1 09 1 81 1 41 04 10 11 10 98 10 11 10 41 10 41 11 11 11 08 11 11 r awi 1 4uL ln f ta l t mlm aOUDA DSN H 10 1 11 11 l l IW 1 ll U 1 I IO t 11 11 f Ml f 11 1 10 11 10 41 11 41 11 01 11 41 11 11 1 40 1 10 8 94 7 01 7 18 8 10 t l 9 47 10 09 lO li 11 B ITiillliitia pMt L Ixtn upplmntkiw i tM 4 C n ig i iaf W ou UU 7 19 S Ol 8 S9 1 17 B ll 8 14 1 91 E 8 41 l i 8 4 10 19 8 11 8 4 7 17 1 41 4 18 4 41 8 O i l 4 1 MSTlUDiM JtlM Tim io I 6 M U 8 U 10 0 10 1 ft Ol 1 101 11 Mi 17 49 5 19 18 8 48 9 11 O l 10 17 11 08 AiMlW I Ol 8 5 10 10 11 04 11 48 11 17 1 17 Ml 4 1 1 67 5 S 8 0J 8 44 9 95 10 8 11 09 11 59 Aii rt C I 1 V 19 9 87 10 15 11 1 1 011 10 1 11 1 40 447 5 1 1 46 8 8 9 H 1 0 11 18 11 14 uu 04 u Tkiu 10 14 10 1 ll l 11 18 IU4 MO 10 4 11 47 11 11 1 0 01 8 1 v l 8 9J 3 i 9 10 M8 9 119 11 ll U 1M7 IM J l VIO 9 9 4 41 8 118 11 7 0 8 10 ll Kml W 1 34 S 4t 7 80 8 9 8 41 10 9 4111 10 IMI 1 M l l S ll 1 4J 5 0 I 8 18 8 88 7 15 8 1110 01 Ihu l 7 0 7 91 9 19 10 18 10 9 11 11 1 11 M 1 99 t l9 4 14 1 47 7 18 7 14 8 0 9 11 11 11 1 19 8iU l 4 1 04 8 80 ü 41 J V De NorddeaUcbe Ztg ootvi ngt nit Lond n een mededeelini die zelf den toestand Tan Kitchener 1ü bachel k doet vourkonien Het blad verneemt d it 1000 Büeren Donderdag en Zaterdag den spoorweg vu Pretoria naar Middelbnrg remielden en generaal knoi t ugdre n T igeiykert d belette Beyers Znurfuiitein aan den itborweg Yao Pretoria naar Johanneiiburg en wist hy door iihi stouten tocht io oostelijke richting de Terbinding tusschen do troepen Tan De la Rey en tlie van Botha te beriitellen toodat naar de Norddentiche Ztg Ijetoogt Kitchener te Pretoria leiteiyk rondom door Boerencorpsen Ingetloten i Dit moge na esigazine overdreren Un zeker ii bet dat de Boeren voortdurend don omtrek van Pretoria onveilig maken en wachten op een gelegenheid om een goeden l g te tlaan Hoe noodig het i dat Citcbener fliaatregelen neemt om geen con woieu meer nit t leaden biykt uit het lot dat het Kngeltche convooi gisteren by Bbenotterkop in den Vröstaat ten deel viel En nu m9ge sir Henry Fowler in ign redevoering in WiUenhall nog loo krachtig betoogen dat Znid Alrika onder 6 n vlag do Kngeuohe vlag noot komen voor het oog nblik liet het daar nog niet naar uit De Paris Nonvelle meldt zoUs dat Vrudng in den Engelschon miniiterraad de vraag a worden besproken ol interventie kan worden toegelaten Het verzoet daartoe zon uitgaan van een mogendheid die steeds op zeer vriendschappeiyken voet aet Engeland stond Engeland zoo vooral gepolst zgn en toestemming hebben gegeven en Nederland zoo het voorstel doen In hoeverre dit be1 ipbt van het ï ransche blad door de Ttops verspreid waar is zal Bt wel spoedig biyken De verkiezingen in Oostenryk hebben de Chri teiykelsociale party Ale van Lneger nn reeds oen verlies van negen mandaten bezorgd Zells in Woonell den burcht van het Luegerlaaisme verloren de antisemieten en Chrlsteiyk nationalen verschillende zetel en waar de antisemiet gekozen werd was het met veel minder stemmen dan in 1891 Zy vertrouwden er vast op de geheole stad Wsenen thans te zullen vermeosteren zy hebben In Leopoldstadt Brigittenau lelts den vice burgemeester Neumaier Lnegers rechterhand niet herkozen gezien In don Röksraad komen thans slechts 22 cUriston socialisten daarentegen zyn 36 Ddtschvryzinnigen 43 leden der üuiteche volksparty en 21 Üuitsch radiciiluu gekozen De overige zetel moeten nog bezet woi den In den Zweedschen Kyk dag zal in behandeling komen een ontwerp tot het oprichten van een Ryksveriekeringsbank Het ontwerp is gemaakt door eene commissie nit den uyksdag en moet ook dienst doen al tegenhanger van bèt ontwerp legerhervorming De Ryksveriekeringsbank zal een inrichting zyn waar do arboidgevers die volgens de wet aansprakeiyk worden gesteld voor ongelukken hun arbeiders kannen ver zekeren Bovendien zal deze inrichting ook open staan voor andore arboidgevers die hun arbeiders willen veriekureu alsook voor arbeiders die liever jichzelt willein verteke I M 7 11 7 11 1 11 1 d x 7 1 k 9 0 9 19 9 41 10 11 10 10 0 I S4 11 1 9 0 10 U inrectA Syoorwegverbindlngen met GOUDA üuuda Moordraoht lltt 7 M It 7 44 SinwerVerk l palla fUHerdus U EollordtmD F Botttrdun B d t 4E t Botterdam Beun RotterdtD D F Rotterdam M OapolU NUuwnkark HsordiwAt Böada 7 18 7 41 l ll 9 47 l l 4 41 l to i 07 7 11 4 11 1 41 t 1 01 i n f f t lM M f 1 17 8 10 Il 1 1 04 t l4 9 00 tM 10 01 10 19 t au i Um t l ll 9 11 10 00 10 19 1 17 1 41 l ll t ul 9 149 01 9 1 7 11 7 11 7 7 11 7 11 Souds 8M nnar tag Voorl ttrg ranluiw if d i l f tal slrt IW i l 7 M M 1 14 7 l LU 1 10 1 11 ♦ l tl Uoada Oadaw Woerd Utnehl 1 1 8 11 Ml lil 10 1 lltneht Waatdea Oadaw Oeada mi plaats gevoadeii waarin heftig werd uitgevaren tegen 4e reigeering en het stadsbestuur De politie moest later tusschenbeide komen BINNENLAND De verkiezing van den beer Tak van Poortvliet tot lid der Eerste Kamer getnigt van een streven der Provinciale Staten van KoordHolland om te waken tegen eenzydige samenstelling van dat Staatscollege Dezelfde Staten die den eer Rutgers alvaardigden kozen nu den neer Tak Dat getuigt zeker van breed inzicht dat toejuiching verdient Is het voor Tak zelf aangenaam een rustiger werkkring te vinden wy hopen dat zgn geiondbeidttoestand hem nog in staat zal stellen in de eersu nuttig werkzaam te Met zekerheid kan het Ked Dagblad berichten dat de heer J N Bastert afgevaardigde der Tweede Kamer fanwege Utrecht II zich niet wedef verkiesbaar zal stellen by de eerstvolgende verkiezingen In den zomer van 1900 hield de heer C D Uonath secretaris der gemeehte Alkmaar in dé vereeniging van Burgemeester en Secretarissen in de provincie Koord Holland eend voordracht over de maatregelen die zouden kunnen genomen worden tegen het gevaar van besmetting door melkgcbrnik en tegen bedrog in den melkbandel Deze rede is thans in brochure vorm verschenen De schrgiver ie een voorstander van het tot stand brengen van centrale melkiurichtingen door de gemeenten waartoe Gemeenteraden naar zgn oordeel evengoed kannen besluiten als tot het stichten van gasfabrieken en het aanleggen van waterleidingen Men zou daardoor meent hg een onberekenbare weldaad aan de ingezetenen bewgzen President Kruger zal te Utrecht waart heen by nu Dinsdag a s althans indiende weersgesteldheid t dien dag toelaat zal vertrekken intrek nemen in het hotel des PaysHas Ook de Zuid Alrikaansche deputatie zal tgilens bet verblgf van den President te Utrecht aldaar aanwezig zfn De heer Kruger zal een lichte operatie aan de oogen sooteu ondergfaan te verrichten door prof Snellen waarop een tgd van volslagen rust voor den President zal moeten volgen Het is niet onwaarschgnlgk dat hg daarna weder naar s iravenhage zal komen M vlM ftrwL 18 9 10 9 11 4 S9 4 14 l ll 1 18 1 r f ff 1 1 e r f f 1 18 i ia l ll 4 01 i i 41 19 1 10 f B IO K t 0 1 17 7 8 7 17 4 47 4 t4 8 11 4 W 4 11 I i O I IS S 4t 1 4 3 41 4 01 9 0 4 4J4 8 11 l é 1 4 10 S ll 49 8 01 S ll 1 17 l ll l ll 10 17 10 19 11 01 li ll 8 19 7 10 7 88 7 1S 7 91 7 00 7 44 l Ok r 8 48 Binnen weinige dagen zal te s Gravenbage eene inrichting wordon geopend die in dezen vorm voor t oogenblik haar wserga in Nederland nog niet hoeft maar in eene wozeniyke behoefte zal voorCen Nu de vrouwen ook in dyii maatschappelgken arbeid een veel grooter rol vervullen dan Voorheen en vele betrekkingen door jonge vrouwen en meisjes nit den beschaafden stand worden vorvuld missen velen die van andere plaatsen ftlkomstig in groote steden een betrekking bekleeden een tehuis dat aangenaam is n tevens niet te duur in verhouding tot de gewüonlgk besctieidea traktementen Ook zg dii iich voor eiamons voorbereiden missen vaak zulk een geschkte griegenheid Een aantal dames uit den aaozienlgken stand henben zich thans vereeuigd om in dan behoeftq te voorzien en de inrichting Huis en Hafrd is bestemd om die aUeenstaanden meisjes en vrobwen een gezeUit familieleven te bezorgen De uitgebreide iocaliteit van het vroegere hotel La Bésideuce aan de Laan van Kieuw Oostindie is door de vereeniging gehuurd en wordt roer het dool gereed gemaakt Aai het koofd der instelling is mej de wed D Oauw gesteld die met opgewektheid haar werkkring aanvangt De inrichting die bettemd is voor meisjes en vropwelgke alleenwonende amb tenaren bg post telegraphic telephoonol particuliere kantoren zonder onderscheid van godsdienst zM d n 2U Tannari aanst worden ingewgd door ds Tan Gheel Gildemeester in tegenwoordigheid van genoodigden en belangstellenden llaandagavond is naar bet Hbld meldt Hertog Hendrik naar Schwerin teruggekeerd Ter gelegenheid van de huweiyksvoltrekking in Den Haag hebben vyf officieren van het groothertojgeiyk Mecklenburgsch fusilier regiment no 90 waarbg Z H k la suite verbonden is een uitnoodiging ontvangen vanKoningin Wilhelmina Majoor von Bannov kapitein von Loeper de eerste luitenauts Zettritz on Qarthe worden vergezeld door de g luitenant generaal von Paezensky und Tenczin De gasten vertrekken den 3den Kebraari uit Rostock en Wismar en keeren 9 Februari terug Gemengde Berichten Voor de assisen te Geneve wordt een merkwaardig proces gevoerd Met speelt onder Savoyards in het tot t kanton Oenëve beboorende dorp Sézegnins De geschiedenis komt in t kort hierop neer Het gezin Truffel leefde in vgandschap met de buren de Hermenjarts en zoo verklapte vrouw Hermenjart op een keer een smokkelpartg van de Truffels Do zoon van Traffet en de vriend van diens moeder wilden zich wreken d t was algemeen bekend en op den Kien Mei vond men het vreeselgk verminkte lyk vanjvrouw Hermenjart dryven in het beekje Lsr Laire dat de grens vormt tusschen Hoog Savoyen en öenève Wonderlgk genoeg miste het gezin moeder twee dagen later en toen werd het lyk in hnn woning gebracht De vriend van vronw Truffel werd direct gepakt maar er viel niets te bewgzen totdat op t einde van Juli een jenge Rus bet volgende aan de politie kwam vertellen Op een dag in Mei was hy aan t baden in de Laire toen de jonge Tuffet met den vriend vrouw Hermenjart aanzenlden haar neerwierpen op den oever haar b i den en toen van een hoogte af brokken rotssteen op haar gooiden Toen zy op die wgs i lschawelgk verwond en bewusteloos was hadden zy haar in t beekje geslingerd en net zoolang met steenen naar haar gegooid tot zg niet weer boven kwam l l ll ir 8 11 4 1 7 05 l l 8 49 a ii 11 11 1 48 lOJl 7 11 Ml 1 11 9 41 9 11 10 01 L 9 18 S 10 18 10 41 11 1 10 08 10 17 10 1 lO fV 10 48 ll U 11 17 E De Ru die deze geschiedenis zoo lang stilgehouden bad werd nu als medeplichtige ook gearresteerd evenals Truffel Maar de beide hoofdschuldigen bleven let nu toe be fUit ontkemien nils nadat een twaalQarig broertje van laatstgenoemde bg den commissaris van politie getuigd had dat beiden hadden gezegd wg hebben vrouw Hermenjart er voorgoed nitgeholpen Later echter had dat jongetje verteld dat hy dit verhaal maar uit zgn duim gezogen had t Curieuste is nu dat de beele bevolking van het dorp op de heel jonge kinderen en de alleroudste menschen na als getuige i gedagvaard En omdat de zaak wel liwg zal duren en het dorp al dien tgd bgna geheel veriatea is is er een aldeeling landjagers heengezonden om de eigendommen te bewaken Eiken ochtend worden die honderd drie en dertig getuigen per extra trein uit het dorp naar Geneve gebracht en zoo gaan zg s avonds weer terug En hoezeer men ook in de juridische wereld belang stelt in dit proces blgkt yel hieruit dat bet oud lid der bondsrogeering hoold van justitie Lachenal de verdediging van den jongen Trnltet op zich heelt genomen het ond Ud van den Nationalen Raad Rally die van den vriend en de voorzitter van den kantonnalen Raad Moriand die van den Ras De voorsaamste beklaagden blgven ontkennen de Rus getuigt over de misdaad in al baar vreeeeigke byzondcrheden En het proces kost het kanton duizenden franken Men meldt uit Amsterdam Omstreeks hall één gisteren middag ontdekten werklieden bezig in de goederenloods der Srma MïUer en Co agenten der Deutsche Australische Dampfschiff fahrtgeseilschaft staande op de Handelskade by hel machinegebouw brand op een zoldertje boven een kantoortje waar waarschgniyk de kachel te fel was gestookt Kort na het alarm was de brandweer met schier hare gansche uitmsting ter plaatse De loods stond toen echter reeds over hare volle lengte van 100 meter in lichlelaaie Hel stoomschip Ebing dat aan de kade voor de loods lag gemeerd werd met 5 sleepbooten verhaald en vastgelegd in hel IJ aan de Tweede Handelskade Het schip had reeds vuur gevat op de brug dft ongeluk werd spoedig verfaolpeii door de dryvende stoomspuit Jan van der Heyden In de loods waren opgeslagen goederen uit de stoomschepen Elbing en Meissen als gom copal 500 balen kokosgaren rgst paddy topiaco meel gom en copra aad verschillende handelshuizen geadresseerd Men kan zich denken welk een vuurgloed zich uil deze groote hoeveelheid brandbare waar ontwikkelde Het den oostenwind trok een dichte zware rook over het IJ en bedekte de Volenwyk en den Bniksloter Ham Het was alsof de nacht gedaald was over het water Voor het werk der brandweer was de i ind echter bg ailstek gunstig De loods van gegolfd plaaiyzer opgetrokken lag omstreeks uur geheel in puin Door de zorg der brandweer werd aan beide belendende groote loodsen geen schade toegebracht Op het gs van den Nieuwe vaart genoot een menigte volks van het indrukwekkend schouwspel dat uren lang anhield wy vernamen van de heeren Muller en Co dat eerst over eenige dagen iels omtrent de waarde van het goed en het bedrag der assniantie te zeggen zal zyn Indertgd zgn bg den horlogemaker Okken te Groningen voor duizenden guldens aan horloges eni gestolen De dieven W W en Fraui A z n thana Duitschland aangehouden alwaar ook dielstallen door hengepleegd zyn Asser Ct STADSNIEUWS ÖOXJDA n Januari WOl wy vestlgap de aandacht o achterstaande adrertentie van de Damas Zangvereesiging Arnold Spoel Morgenavond tal weder de opentte de Klokken van IConeville worde opgevoerd thans tegen Hen entree van f 0 75 Het zal wel overbodig zgn daarvoor eeie aanbeveling te plaatsen de reeeasies zyn genoeg onder de oogen van het publiek geweest een rolle zaal zal ook du bewg f zen dat mes zeer gaarne niet eanmaal maar imarDaleo deze operette wil zien DÓ Dames Ida UollingAen Sophie Wicbere welke geiyk wg rélBs mededeeldes alhier 24 Jannari e k in het Nut zullen optreden en hier ter stede onbekend zyn hebben deez winter in verschillende plaatsen van ons iaderlan r met het grootste succes hunne voordrachten gehouden Groningen Haarlem Zaandam Deventer Bitterdam overal wisten zy een zeer gunstigen indruk by het pAbliek achter te laten Van de vele recensies in ons bezit alleen deze uit Dordrecht een stad bekend wegens zyn vele kunstkenners Dordrecht 5 November 1900 Dordiechtsche Courant Het voldoeuing kunnen we melding manken van den welgeslaagden Toordrachtavond gisteren gegeven door de dames joskvr Sophie Wichers en Ida MoUinger dedamatrices op de stampvolle bevenzaal van Kunstmin De beide eerste nummers van het program de aandoeniyke gedichten De Speelpop en bet welbekende Cen Lied van de Zee van Helene Swarth werden met gevoel voorgedragen Van meer opwekkenden aard de Anecdoten van Laurillard en de Teleurstelling van Mevrouw David die wel geschikt waren om den lacblust op te wokken In de tuinscène uit Schiller s Maria Staart vertaald door J J L ten Kate hadden wg de heading der Koningin Elisabeth meer sarcastisch verwacht Maria echter was een waar toonbeeld van verontwaardiging toen zy het doel van de komst der hardvochtige Koningin leerde kennen Na de pauze werden de aardige tooneelstukjea Het Brautlied enz ongedwongen voorgedragen vooral het laatste Een jonge dame die aan politiek doel viel bgzuuder in den smaak van het publiek en verdiende den byval dien hel inoogstle Wg Iwgfelen er dan ook niet aan of de zaal Nut en Vcrm ink zal Donderdag a s vol zgn vooral nu ook niet leden van het Nut toegang hebben tegen een geringen entréeprys Maandagavond ten 8 uur zal er in de achlerzaal van hol hotel de Romein eene algemeene vergadering plaats hebben van de aid Gouda van Volksweerbaarheid Men zie daarvoor de aangeplakte billellen Het Rotterdamsch Tooneelverbond zal Zondag a s weder eene uitvoering geven in de zaal Kunstmin De vorige maal werd door dit gezelschap opgevoerd de twee weezen thans wofrdt opgevoerd De Voddenrapers van Pargs Vg bevelen deze voorstelling aan daar hel gezelschap over zeer goede krachten beschikt en ieder niet in do gelegenheid is de abonuements voorstellingen bg te iwonen Het gs in de rivier te Schoonhoven is zoo sterk dat de overtocht langs een flink padgeschiedt t OuuEEKBKK a d IJsEL Ultslag van de hardrydery van paren Ie D en M Oude nes van Berkenwoude 2e C J de Vries van Slolwgk en Trgntje Slingerland van Berkenwoude 3e M van der Starre en Maria van der Starre van Qouderak MooRDRFXHT 16 Jau Gisteren is alhier eene ringrgdery gehouden voor paren waaraan deelnamen 36 paren De prgs werd behaald door P Kreuk en nej Kreuk beiden van Moordiecht De Ie premie door J v Tilburg en J de Wilde beiden van Moordrecht en de 2e premie door J Swieb van Moordrecht en H van Vianen van Nieuwerkerk a d IJsel Op Vrgdag a s tal eene schoonrgderg gepaard plaats hebben In deze gemeente zgn den laatsten tgd vele kindaren ban mazelen lyd nde sommige zells helaas met doodelgken afloop NiBDWEBlteBK Aan de schoonrgderg van paren op de IJclub namen ff paren doel Uitslag Ie prgs G van der Woll van Gouda en mej G Uitenboogaard van Haastrecht 2e W Eegeman van Haastrecht en mej M Hagoorl van Papekop Se M Hunk van Zevenhuizen en mej M Vonk van Berkel en 4e G van der Hek van Schoonhoven en mej K van der Woll van Gouda De 2e opvoering van de DE KLOKKEN VAN CORNEVILLE Voor een talrgk publiek werd gisterenavond opnieuw door de Zangveresniging Arnold Spoel de Opera Jomique De Klokken van Corneville met groot succes opgevoerd Over t algemeen was alles nog beter en gevoelden de verschillende personen ook in hu vreemd costuum zich meer op hun gemak Men kan aan alles merken hoe goed er gestudeerd is ieder komt op zgn tjjd en het gaat van een leien dakje Serpoletle was nog beter bg stem en oogstte Qok nu weer vele toejaichingen in G rmaine was niet minder goed op dreel en ieder genoot van haren zang en goede voordracht ze wist het publiek weer te boeien zoodal allen met ingehouden adem naar haar luisterden Soms werd een stormachtig applaus onderdrukt omdat de toehoorders bevreesd waren oek maar een enkelen zin té missen De Markies werd byzonder harteiyk toegejuicht en was nog beter in spel en gebaren dan Maandag 1 1 Zgn schoohe zang en voordracht werden blgkbaar ook gewaardeerd De geesldrillige blgken van goedketring werden door de aanwezigen nAiuchooU geschonken vooral bgi het optreden van Gaspard die onder daverend applaus het tooneel verliet Qremicbeux ep de Baljuw hebben zich kranig van hunne taak gekweten Ieder heelt het over het los en natuurlgk spel van Grenicheui en den Baljuw die met zgn mooie basstem aller sympathie vorwierl De koren waren zuiverder en goed op tgd Het deed ons genoegen dat mej K de Presidente meedeelde dat er Vrydag nog eene uilvoering gegeven zon wprden leder denke er aan dal or s avonds gfen htmm wordt gehouden endat mendustw kaarten moet nemen by den heer de Ven Zaterdag a s zal er eeno volksvoorstelling gehouden worden Sa zooveel succes als tot heden verwachten wg stampvolle zalen I Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden Dinsdag de volgende vonnissen gewezen A K 10 jaar slager te Polsbr k J A V 68 jaar melselaarsknechl te Rotterdam en C B arbeider te Waddingsveen allen wegens bedelarg tot 12 dagen gevangenisstraf Ë B 33 jaar arbeider te Ouderkerk a d IJsel wegens beleediging van een ambtenaar tot f 10 boete subs lÖ dagen hechtenis Va8 n dronken y Nee Edelachtbare ipaar niet zuiver wat zenuwachtig en toen heb ik me geweerd omdat ik de kast inmost en k was liever thuis Hst was te Bergambacht op 30 September des avonds omstreeks 11 uur dat de 29jarige werkman P De K daar langs dea publieken weg kuierde in abnormalcn toestand zoo abnormaal dat kg bindoriyk werd en de politie het i oodig oordeelde den vrooiyken maar rumoerigen Frans voorloopig op Ie bergen Dit was niet naar den zin van den Hacchnsplenger en by rukte en trapte en schopte zooveel als zoo n manneke maar met mogeiykheid zich kan doen gelden Tevergeefs echter hg draaide er achter en nu stond fiet ventje terecht bescbsldigd van wederspannigheid legen den gemeente veldwachter B v d Bosch en den onbezoldigden ryksveldwaoUler J Den Uyl Daar Do K ter zake van dit hit optrad in qnaliteil van recidivist werd een maand cvabgenisstraf tegen hem geiiischt INaEZONDBN Mijnheer de Reiiacteiit I Gistaravond woonde ik de uitvoering by vaa Arnold Spoel in de zaal Kanstmin Toen de pauze was geannonceerd ging ik Aaar de koffiekamer maar leer een donkere zaal op een boerendorp Er was geen licht en bet was er niet warm Begrypl de pachter nie dat dit lol zgn nadeel is Ik besloot zoo spoedig Aoeniyk mgn plaats op te zoeken In Kanstmin was Ijet ten minste gelukkig veel warmer EEN BEZOEKER 365 Staats loterij 5 ICUbm Trakkiog van Dai denlag 11 Jaaeui No 90000 1 00 Nu 8887 48 8 887 1999 15903 en 5911 ieder 1000 No tS75 4 S1 8119 en U7 i Mar 00 No 6 3i en 7S 3 ieclor 21 0 No 598 1843 479 1888 8899 in Ot 19981 14574 17387 1759 U9i5 en 1B705 ieder 1 O Prijzen fin 70 304 8477 5947 7IM 9S9 18118 1S415 184 1 17 S878 1508 t8 l iSSS 6S 1 894 ISOIt 88 87 5888 78 4 lOiOO 78 1 t09 18843 845 99 17 7498 105U 1330k 15911 IStii 481 3040 5704 7SS8 IIJS78 19 18988 70 57 8188 98 7884 1079u 18897 18308 19009 71 8149 5810 77 7 0814 18718 58 l 594 334 44 s81 i 0997 18848 18589 19847 988 8834 79 7991 11192 1I9II 84 1945S 1019 49 5916 8019 11388 1405 18817 19977 1110 3711 819 8181 11459 81 98 10038 85 91 8803 84 8 97 87 8840 11 1418 4107 79 8887 11598 14384 ISSiO 10108 47 4105 85J9 S9S5 U8S9 81 17037 O 91 4170 8819 9111 73 14178 17880 T 1979 91 41 9430 11714 14l 9 17580 90801 9109 4703 99 9597 11V87 14507 I7SI8 14 7 93 735 9834 8031 148IN 88 80139 3303 4818 8818 87 19358 15081 17983 98 3499 4908 84 9885 80 16198 16110 99 6151 8917 73 13t75 I 8S U418 30874 837 7151 9930 19080 15309 51 40733 HARETBKRICHTKN 8 Qouda 17 Januari 1901 Granen Van het heden verhandelde is moejlijk een notcering te geven Kt werd alleen voor dadelijke behpcfle gekocht en benoodigflen moesten hiervoor boven den marktprgs betalen Vekmakkt Melkvee goede aanvoer h indel en prijïen Vette varkens goeden anvoer handel vlug 20 i 23 ct per half KG Biggen voor Engeknd goedf aanvoer handel stug 19 k 20 ct per half K G Magere Biggen weinig aanvoer handel stug 0 70 a 1 per week Vette Schapen wemig aanvoer handel gewoon a I mschapen goede aanvoer handel gewoon 13 4 ao Nuchtuc Katveten goede aanvoer haadd vlug Sk ti Graakalveren geen aanvoer handel iets beter k Foktalvercn 9 i 17 Kaa aangevoerd 45 partijen handel matig 16 kwaly 24 26 2de kwal 20 23 twaardere NoordHolLindschc j8 k Boter goode aanvoer bande vry wel Goebotct 1 30 4 1 40 Weiboter i io a ƒ 1 20 Nienwe Parapiiiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN OS Az Md TaUIeur Kleiweg E 73 QOÜDA TeleitkiHtm Xm 3i Aaisleniaiu Vikrs ületkri 11 M Vll 98 100 11 Beurs van 81 98 99 ll Vis 81 981 9 91V lOl s 67 91 l Asl 10 84 900V 91 181 411 tT i 103 104 1141 9 ♦ il 17 JAN Win i AND C rt Ned W 8 dito dito dito 1 dito dito dito 8 HoKoia Ubl Qouill 1111 99 4 TjaiI Ii elltgTing 1989 81 5 OoiTBKa Obl in papier 1868 1 dito in silver 1181 I PomTUeaL Obt met coopon 1 dito tiokel 1 IW lil 110 lUnnenl 1894 4 dito Oeeoas 1180 4 dito bl Rolht 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito in goud leeu 1888 8 dito dito dila 1884 I driHJS Farpel sohilld 1181 4 TuaKWj Oept Ceiiv lMn 1890 4 Oso leeuing seii D Gecleenin saritO ZoiD ArS Bp T oblg 1891 I Mliioo üb niLBok 1890 1 Vlilu jii a Obl 4 onbm 1881 yvsTSsDall Obligitieo 1191 8 HoTTllDall Stad leen 1894 1 Nbd N Afr HaadolsT aand Ar nd b Tab l y Cani8eaMD DeliMsatschsppy dito Ara Hjpotheekb pandbr 4V üult Hi derVorstanl and I s Qr Hypotbsekb pandbr 4Vi Nadertaadtohe baak and Ned HsndalmaatMb dito N W k Pao Hyp b pandbr 1 Bott Uy olbMkb pandbr 4 il Ulr Hypalbeekb dito 4V OoniNB ÜiitHoog bank land Ruil llypotheokbank pandb l Amaisa Rqut hy poUi pandb 4 10 I 114 385 l lOOV 15 55 181V 98 lOon u 100 ift s 1411 II 101 74 Ha L O Fr Lian eelt 1 19 S UoU U 9poor ir Hij und M lotKapl v 8t Bpv umd Ned lad Spoorweg a aaud Nad Zuid Afr Bpm aaad O dito dito dito 1191 du I ItaulSpoorwl 1887 99 A Kobl l Zuid Iul Bpwmij A H obl 1 FoL M Wiricbau Weenen aand Husl Or Rusl Spv Mjtd obl 4 BaUiieha dito aand Fastowa dito aaud I Iwang Doinbr dito aand t K ank Gh Axov Sp kap obl 4 dito allo oblig 4 Ambuia Oanl Fte Sp HQ obl i Ckio k Norlk W pr Cr aand l dito dito Win St er obl 7 Denver k Rio Gr Spn eert vV Illinois Central obt in goud 4 Louisr fc Naihvillt Oer v aand V Mexico N Spw Mij la kvp a 8 104 11 17 ll s 9 18 180 110 108 108 99 10 0 117 U7V 101 84 Ui 8 KansM t 4pOt prei aand N York Outatio fc WmI aand Paan dto Ohio oblig 8 I Oregon Calif Ie brp in gond 5 Bt Paul lUon fc Muit obl Un Pu Hoof lijn obig 8 dito dito Une Col Ie hyp O l Oaxana üan Soulb Ohert r uad V C Ballw fc Na Ie h d e O Amiterd Omnibui Mij aand OPRUIMING der RESTEEHENDE MANTELSi COSTUMES Blousen Pelgiioirg en Pelterijen Tot veel verminderde pryioa D SAJHSOM B u r g e r 1 1 k e 8 t aifi d GEBOKEN 12 Jan Marinns Oorneils ouders B h van Veen en H K den Hoed Karel Louis ouders T Lngtbart en E C Mallen 13 Johanna Margaretha ondnró 1 0 BletTeJd en D den BUJkir arietje