Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1901

Zaterdag 10 Januari 1001 30ste Jaargang No 8405 S 9 O O mDSCHE mum JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken S o Tdefoon M tH ADVEIITENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteiltiën tot 1 uur des midd Tel f MKo at De Uitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 31 O onders A van der Pool en A Tniloo 14 Adrianns ouders W Hommels en J M A van Leeuwen Adriana Johanna ouder T A de Veen en A M Verwjj lb Jafper ouders J Eikema en E Simmers Geertmida Johanna ouders P Klerks en A Bekkers 16 Gerrltje ouders G Veenendaal en N de Wit Johanna ouders G Straver en M Verweg 17 Catharina Adriana ouders C J Eevet en A Breedveld OVERLEDEN 13 Januari N Vingerling huisvr ran J Wjjtenbnrg 75 j U A den Bujjtelaar wed J ran Buuren 81 j W Rond huisvrouw van P van Hensbergen 65 j 15 M Guldemond huisvr van J Wielders 64 j J M van der Klejjn wed J T van Asten 65 j 16 C C Boon 17 d AI VEIVTKI TI iN rHeden overleed te s Gravenhage mijn geachte Zwager de Weledele Heer J F vaa Bouveroy m Hieawaal Gouda 17 Januari 1901 P M MONTIJN Eenige en algem ene kennügeving Heden overleed plotseling te Dordrecht in den ouderdom van ruim 94 jaren onze geliefde Vader Behuwden Grootvader HDIBERT VAN DER LEEUW Weduwnaar van Martisa de Hakt A H VAN DER LEEUW P vasJdee LEEüW Brouwbrs Dordrecht Wed I H VAK DKR LEEUW Beroendahl WILLY BRAND van STRAATEN AmtUrdam C BRAND VAK STRAATEN VAN dek LEEUW J A BRAND VAN STRAATEN M N M DB herderBrand VAN StRAATEN I DEN HERDER üouda 15 Januari 1901 DAMES ZANGVEREENIGING ARNOLD SPOEL Directeur De Heer J H B SPAANDERMAN UITVOERING op VrUdag 18 Januari 1901 des avonds f or in de Zaal Kunslmig der Sociëteit lODsGcDoegeni met welwillende medewerking van H H Genoodigden Piana Accompagnement Mej COE van der HAAK uit Rotterdam Dirigent de Heer BEÜSEKAMP PBOGR dM HA Opera Comique van Robert Planqdette Bewijzen van toegang Ji fS ets alsmede tekstboekjes 415 cents verkrijgbaar bjj den Boekhandelaar J de VEN Markt Plaatsbeapreking op vertoon yan kaarten Vrijdag van 10 18 en van 3 i nnr Leerlingen der Sted Muziekschool kunnen Vrpag toegangskaarten krijgen A 50 ets aan het lokaal der Muziekschool Des avonds wordt aan de Zaal Kunstmin geen Bureau gehouden Grossiers Gevraagd Een der grootste Stoomkoefcfabrieken van ons land met goede reputatie en scherp concurreeronde prijzen VRAAGT GROSSIERS die tegen flinke provisie genegen zijn het artikel Koek aan labrieksprijzen te verkoopen Aanbiedingen worden franco ingewacht onder letter B bureau van dit blad Kort overzicht onzer Frijacourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoeii 18 12 VERMOUTH U Turin 1 60 flesch Vi b s O O BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC è f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOtCH WHISKY a 25 S Per Fl Per Ank 45 Fl 1 LISTRAC f n 65 Nto 127 75 aS CHATEAU VALROSE 0 75 31 S 2 St ESTEPHE 0 85 36 1 St EMILION 1894 1 42 g PAÜILLAC 1893 1 25 53 ± 3 2 GRAVES Witte BordeauxX 0 80 34 g p S SAüTERNE 1 i 42 SS 8 ZELTINGEE Moezel C J feo Sf 50 Ic BOURGOGNE 1 10 47 P § De fiesschen zijn in de prijzenbegrepenen worden A3 ets per stuk teruggenomen BiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De flrma T € REBAI§k Gouda mmwtfmmm i1fIW W IWII Door Gsneeah algemeen aAnbevoIcn Met E rcUt loma en Ooucl Bckroouil PRAEPARATEN VAN éM Quina Laroche iïe meeit kracWlge en TcrJtcrkende KINA WIJN tegen rwaktt loowcl bij kinderen ih volwassenen gebrek aac eetlust alechte spijavertering zenuwboofdpljn ter versterking na Kiekte of kraambed koorta en hare gcvolgea QUINALAROCHE FERRUGINEUX in bet bijïondcr tegen Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van Kritiichen leeftijd enz Verkrijijbaar in flacona d X 90 en L f lfp1 Q a voedzaam versterkend aangeti m vannnaak voordagelijkscligeb nik V CiV a vooral voor kinderen wakicen en kllerachtige geatellen teer aan te bevelen AU geneeskrachtige drank bij a orniascn der spijiverteringaorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen PnjspCrbmA Kt T 1 70 i Kgr O OC H Kgr O ÖO Chemlich M p11rc lApt Speciaal voor Kindervoeding in buMco 4 KgT ƒ 0 90 zuivere JYICIK UIKCI Kgr 0 60 Kgr 0 25 AcI firTIÏI I Ï0raff H l t1 Het rookenecncrhalvc Cigarette ii voldoende ter bestrij 7 e van de hevlgiti aanvallen vaa AtUuna etc In doosjes a 0 80 en 0 60 IZ J Tamarinde Bonbons p u purgatikf tegen v ritopping Aam 1 beien Migralne Congeatiesetc vooralookalslaiant voor kinderen bewijzen de Tamarinde iJQnbons van KKAIFELIEN IIOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kmd begeer ÜJk en de sm aak aangenaam ii Prijipcrtloosjc O ÖOeo O BO ÜllfniSlU WïkCéin AC algemeen erkend als liet BESTE liuismiddel V J Verkoudheid en Keelpijn bet is j een alijmoploaseno en vAsachtand middel bij uitnemendheid uiuluitcnd in Hl □ fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschjc 9t f ratparaleH ran KRAEPCLIEN k HOLH te Zciat ntttm voomieM ratt tUgueiten wnitrop de naam w MamUeêktMntf w yrkrtjgbaai bij da mattU Tabriflkamerk Hpothektr en rogitUtu KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A yii Oiiocolade en Cacao DcBimahce door do nieuwBtè uitviTidingen ip niarhinaal geniod rerbeterdt fabricatie on lüt uitoiid gobruik vaii m en fijiisto grondsUiffoa gjirand erni len verbruiker van StoUwerck s Chocolade ec Oacao OfH aiinhevaenswaardig fdbrikaat nau keun t bcantwoorderide aar aen inhoud der resp Utitutren lx irma btbiuilde 27 Itrevets als HafleTefaacler 44 Eere Öiploma s gouden eva Medailtesj eer b wij3 fan uitmuntend fya abrika tt Keeds 1S74 SLhreuf da Acca Jemie ii itional do Paris NouQ vouB dé omons une ll dAllln d or première c a He en cocBlddratlon evotrfl excellente fs brioatlon de Ohooolat bonbons variöts eto etü SfM werck i fiitrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Bankelbakkers enr enz ïeneraalvertegenwoofdiger Toor ederhtiWJuliog Katteinlodt Amsterdam Kalveisiraat 103 wmiÊmmmmÊKÊtÊmmÊmmmmimiHMÊ 23S v Patent H Ötollen Wamm g Der grmine Erfolg i UJitars J iiteiU H Stoiteti rrurigBn hat Anius tu r aottln anêft wrrthlosen Jfachahmnngen gegtb n Uut kaufa daher antwt atetê scharfen H HtoU n our nn um Jltêot odtr in lolcttta èlianhandlun en m dênati uatêr Plakat wtt itebanttahtnd aufgêhangt U ZIZ rreUUMen ant Zeugnt êe irêtk umi fham kDYmnmiM m aUe Couranten worden aang enomen door het Adverleiille Biireaii van A BKINKHA ZOON te GOUDA aal HLVIVI§1TAIIlV Sociëteit ONS GENOEGEN ROTTERDAHSCH TOONEELVERBOND ZONDAG 20 JANUARI 1901 Volks Voorstelling tegen verminderde prijzen MölilPffifilPilIJS Beroemd Drama in 8 Tafereelen en een Voorspel in 1 Tafereel van C P Tii Bioot Bureau geopend T uur Aanvang wegens uitgebreidheid der Voorstelling 8 uur f Zie verder groote biljetten Gebroeders STEEITSMA Bloemisten Tiirrsiiigel 77 eu 7S Struik en Stamrosen op BOTTEL PRACHTW AAR steeds voorfianden Itloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Te Huur or Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 fEANSCHE STOOMVEEVERIJ cheiiiisob Wa sseherlj II OPPKNHEIMËR 19 Kniigkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Kontnj der Belgen Hoofddepflt voor GOODA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verren van alle tleeren en Dameagarderoben alsoolc alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plnchemautela veeren bont enz Go nen tafelkleeden enz vrorden uaar d nieuwste en laatste methode geverid SCHIEDAMMEÖ AUe goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de fezondbeid Tolgena staal bewerkt EirE7EE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar b i M PEETERS Jz N B Als bew t vaa echtheid i n cachet en kurk iteeda voon CHI EDAM I ïien van den naam der Firma + P HOPPB Drnk van A BRINKMAN Zn Gonda KKWISGEVIVG iNRICHTlNGtN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEKOORZAKEN BUROEMEESTER en WETHOUDERS van Gelet op de arlt 6 en 7 der HINDERWET ürengen ter aigemeene kennis dat op de Se fi cretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van J Coster en Zonen te üouda om vergunning tot het oprichten eener labriek van i irelbereidingtstoffen gedreven door een gasmot9r achter het aan de Gouwe gelegen perceel wijk C No 76 Kadastraal bekend Sectie B N 1986 Dat oji Vrijdag den i Februari 1901 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om beiwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op do Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 18 januari igoi Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bnitenlandsch Ovcrzlclu Kitchener seint d d 16 Januari uit Pretoria Er wordt bericht dat er drieduizend Boeren saamgetrokken lijn bij Carolina De vliegende kolonne van kolonel Colville is bij Van Tenders Hoek slaags geweest De Boeren zijn teruggedreven met hevige verliezen 300 Boeren zijn gisteren te Aberdeen ten Zuidwesten van Graaft Reinet binnengekomen en hebben de winkels geplunderd Honderd man infanterie en eenige bereden manschappen kwamen in den namiddag aan De Boeren trokken terug toen zü hen zagon komen De krijgswet is in alle districten van de Kaapkolonie afgekondigd behalve in de districten Kaapstad Simonsstad Wijnberg Port Elisabeth Oost Londen ïranskei en Temboeland Ook in Griqualand Oost is de krijgswet afgekondigd In de Kolonie mag niemand beüalve ambtenaren en militairen wapenen en munitie in ziJn bezit honden Deze moeten op 1 Februari adn de autoriteiten ingeleverd zijn De redactie van do Daily Mail zegt dat er veel ontevredenheid heerscht onder de uit Afrika teruggekeerde troepen militie en vrijwilligers wegens de vertraging in hot uitbetalen der achterstallige soldg ondanks FEVILLEIOX WILSKRACHT 24 In herinneringen verloren bleef Graaf Waldeniar staan eindelyk sprak hij diep bewogen Laat ons dit gesprek eindigen Clara anders worden wij te ernstig en blijven onze aandoeningen niet meester Laten wij Hermann toestaan vrijelijk eene keuie te doen naar de inspraak van zijn hart geve God dat zijne keuze eene goede zij eene die overeenkomt met onzo wenschen voor lijn geluk 1 ïDierbare vader heb dank voor die beloite Vrij moet Hermann zich eene gade kiezen vrij alleen geleid door zijn eigen gevoel Het meisge dat hij u als tweede dochter uw huis binnen voert Eal u welkom zijn niet waar vader aï is bet Angelica niet Hoe gelukkig maakt mij uwe verklaring Nu haal ik weer vrij adem Ik lou kunnen zingen en dansen van vreugde Graaf Waldemar keek zijn gelukkig kind bezorgd en teeder aan hare ongewone vroolijnhcid die geheel haar gelaat verhelderde maakte hem zoo vatbaar voor den indruk van een teeder gevoel dat hij vriendelijk en vrijgevig tot haar zeide Houd u verzekerd Clara dat ik bij zulk eenen emstigen stap mijnen zoon wel raad zou geven maar hem geene beslissing van mijn kant zou opdringen herhaalde aanvraag de toegezegde gratiflcatiën worden ook nog niet betaald Naar de Daily Mail uit Kaapstad verneemt zegt men dat de westelijke Boerenmacht oprukt naar de Bergrivier in het district Malmesbury Latfan meldt uit Kaapstad dat de Engelsohen opnieuw een groot kanon op den Tafelberg hebben geplaatst Uit Pretoria wordt aan de Standard gemeld dat het commando van Beyers noordoostw aarts van den spoorweg Pretoria Elandefontein oprukt Een belangrijke strijdmacht van de Boeren wordt bijeengetrokken in de districten Bethal en Ermelo Kitchener s vredelievende pogingen blijven vooralsnog zonder uitwerking Viljoen noemt Kitchener s aanbod beleedigend en weinigen gelooven dat er iets van te verwachten is De correspondent van de Standard te Kaapstad seint dat de kas van de kolonie ledig is het Kaapsche parlement komt tegen het laatst van April bijeen om buitengewone middelen toe te staan Voor het oogenblik is de officieele verliezenlgst van het War Ofüce eigenlijk het meest interessante De laatste gepubliceerd in de Engelsche bladen van gisteren beslaat ongeveer 3 kolommen van de Daily News BiJ elkaar vinden we 1 off en 10 man gedood 1 off en 45 man overleden aan ziekte 3 off en 30 man gewond 1 off en 14 man vermist Deze verliezen zijn allereerst veroorzaakt door een gevecht bij Murrajsbrug Kaapkolonie op den Hen De Engelsch koloniale ruiters verloren kapitein Fitsherbert en vijf cavaleristen aan gesneuvelden Luitenant Fleming en vijftien manschappen zijn gewond luitenant V dsbles en vier man worden vermist Dm behoorden allen tot de South African JHorse Van Brabant s Horse werden 5 nf bovendien gew d In de tweede laats is er de aanval op het convooi bjj Bronkhorstspruit De olfleieele lijat geeft hiervoor op 1 man gedood 10 gewond meest gevaarlijk Volgens Daily Mail was de kapitein van het escorte op de vlucht gegaan Dat de Boeren het convooi n et medenamen gelijk Reuter seinde wordt aldus verklaard dat de wagens niets van hun gading bevatten Het aantal vermisten bij Belfast is nader met 5 aangevuld WiJ noemden hierboven reeds het aantal aan ziekten bezweken Britten Deze opgave 46 personen loopt over 3 dagen terwijl voorts alleen op den 12en dezer 211 soldaten ernstig ziek veelal dangerously in de Welk een onverklaarbare angst welk een vrees maakte zich eensklaps van u meester Clara dat gij nog meer poogdet te bereiken dat gij uwen vader met nog dringender woorden het harte week trachttet te maken Wat zoudt gij doen vroeg zij zoudt gij lang èi hevig boos zijn op mijn broeder als zijne keuze uwe goedkeuring niet wegdroeg Door een angstig vermoeden gekweld en door het niet alledaagsch gesprek meer dan anders op onverwachte pijnlijke berichten voorbereid sprak Graaf Waldemar op strenger toon dan hij gewoon was Zwijg Clara geen woord meer ik verlang geen enkelen wenach meer van u te hooren Eene bange vrees bekroop den ouden militair Fier verhiet hij zich in zijne volle lengte en sprak na een oogenblik van nadenken Hct kan niet zijn I mijn eenige zoon Graat Hermann von Fels biffg zal mij geene dochter in de armen wa en te voeren die deze eer niet waardig kan zijn Hij is een von Felsburg de laatste van onzen aiouden stam en zal dat niet vergeten tVader riep het jonge meisje met een kreet der diepste smart terwijl zij hare handen tegen de borbt drukte onder eene zware hoestbui Dat tooneel bracht des Graven bang voorgevoel tot zekerheid 0m Godswil kind riep hij onthutst zou hij er op zijne reïzep niet aan gedacht hebben Hij kon reen woord meer uiten Het arme meisje klemde j zk met al hare kracht aan hem vast bloot henL len mond met hare kussen terwijl een strooWh an tranen haar langs de wangen biggelde en fluisterde hospitalen zijn binnengebracht Dit geeft een kijk op den toestand van Kitcheners leger De heer Wilfrid Lawson schrijft een brief aan do Westminster Gazette waarin hij wijst op de hopelooze vooruitzichten bj den strjjd in Zuid Afrika Hij wijst op den toenependen afkeer van den oorlog in Engelasd zelf en zegt dat hoe onpopulair een beitrijding van het axioma dat een eens begonnen oorlog moet worden doorgezet ook zijl moge men de feiten onder de oogen ziA En zelfs al blijft de zege aan de groote bataljons dan zal eerst de ellende na de zg onderwerping recht beginnen Sl chts herstel ► van de onafhankelijkheid der re nblieken kam een oplossing brengen en eoHt dan zal men van de Boeren bevredigende schikkingen kunnen verwachten Natuurlijk aldus besluit de heer Lawson bestaat er een groot bezwaar tegen dit plan en dit is dat het juist is Maar dat is geen reien om er niet op te wijzen Volgens het verslag in de avondbladen heeft de Keizer bij gelegenheid der viering van het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk Pruisen in zijne toespraak tot de marineofflcieren in het Tuighuis erop gewezen dat de outwikkeliug der marine met die van het kojöifltrijk Pruisen nauw samenhangt Do groote keurvorst heeft het eerst plannen gemaakt voor eene vloot on diens verbljf in Nederland welks zeer ontwikkelde scheepvaart toen ter tijde tot voorbeeld strekken kon had aan s Keizers voorvader een schoone gelegenheid geschonken om zijn denkbeeld verder te bestudeeren Zoo waren zoowel de marine als het Hohenzollern sche huis van Oranje voor de opwekking die in dat voorbeeld lag groeten dank verschuldigd De Keizer hoopte dat het ook verder zou mogen gelukken de marine te ontwikkelen overeenkomstig hare beteekenis Hjj maande aan tot een voortdurend streven naar beter In het Huis van afgevaardigden heeft de voorzitter Kroecher medegedeeld dat hy aan den Keizer de gelukwenscben van het Huis had overgebracht De Keizer bedankte en voegde daaraan toe dat hij zich zeer goed ervan bewust was dat het de Koningen van Pruisen niet mogelijk zou zijn geweest te volbrengen wat zü in de wereldgeschiedenis hadden bereikt indien zij niet een volk achter zich harlden gehad dat officieren soldaten en ambtenaren van alle rangen aan hen had gegeven zóó voortreffelijk als nanwelps een ander volk kan aanwijzen De Keizer sprak zju vaste vertrouwen uit dat ïNeen neen 1 denk niets kwaads van uwen zoon vader Vergeef mij in een oogenbhk van onbeschr ij lelijke vrees heb ik gesproken aonder dat ik reden heb iets te vermoeden zonder dat ik iets zekers bodoel Graat Waldemar werd zijne aandoeningen meester hij wees zyne dochter naar hnre plaats en sprak Ik heb mijn zoon door deze verdenking onrecht aangedaan God zij geprezen In het vervolg zullen wij voorzichtiger zijn mijn kind Clara trilde als ecu blad onder den scherpen adem van den Noordenwind zij was nog altijd ten prooi aan eenen voor haar zelve onbegnjpelijkcn zielsangt Het angstig gevoel nam den vorm aan van eene lieftallige gestalte voor hot oog harer ziel zag zij eenC bekooriijkejonkvrouw staan ja zij was liet wel hare innig geliefde eenige vriendin door haren ader in zijn trots versmaad en geminacht Wat had zij gaarne door eene enkele vraag zekerheid en daardoor rust verkregen doch zij waadde het niet een woord rae r te bpreken en bleet zwijgen in die gedrukte stemming waarin wij verkeeren na een plotsehng afgebroken gesprek w aaraan geen einde gemaakt is De Graaf von Keisburg bemerkte het wel en behoefde niet naar 4 verklaring te zoeken van de inspanning waarmede Clara zweeg hij bleef ernstig en gat door ijn zwijgen zijnen wil te kennen dat hij het gesprek niet langer wenschtc voort te zetten NEGENDE HOOFDSTUK De purperen stralen der ondergaande zon had de goede geest die Pruisen tot zijn tegen woordige hoogte had gebracht door alle tijden heen onder het volk mocht blijven heerschen gelijk dat tot nu toe het geval geweest was Na deze mededeeling heeft Kroecher namens de gekozen vertegenwoordigers van het volk de belofte afgelegd dat het volk ook voortaan even trouw als vroeger zich om het regeerende huis zal scharen Do kamerleden betuigden hun instemming door het roepen van hoch hoch I Een bericht uit Washington maakt melding van een zeer zonderlinge daad dor Begeering van Venezuela tegenover Engeland en Amerika Bij het departement van buitenlandsche zaken der V S is bericht ontvangen dat de Regeering van Venezuela twee stoomschepen toebehoorende aan de Orinoco stoom vaartmaatschappij in beslag heeft genomen De Orinocomaatschappij is een particuliere maatschappij wier schepen van Veneznelaansche havens naar Amerika en Europa varen onder Engelsche vlag De Landeelhouders zijn Amerikanen en Engelschen de maatschappij beeft een Engelseh charter Het beslag is gelegd op last van den minister van oorlog van Venezuela die zegt de schepen noodig te hebben voor den strijd tegen de opstandelingen De regeering te Washington wacht nadere bijzonderheden af voordat zy tot een diplomatieken stap overgaat Van den Chineeschen vrede hoort men weer niets wat volkomen volgens Chineesch bebruik is In een te Tientsin uitgegeven krant wordt gezegd dat Dnitschland Rusland en Frankrijk als schadeloosstelling van de Chineescho Regeering luUon eischen Duitschland 36 Rusland 40 en Frankrijk 28 millioen pd st Dat zou jammer wezen voor het hof van arbitrage dat nog altijd niets te doen heeft En eischen is gemakkelijk maar daarom heeft men het nog niet De inkomsten van China bestaan hoofdzakelijk uit de inkomende rechten en deze zijn reeds lang verpand voor vroegere Chineesche leeningen Het meest practisch van de Chineezen zou zijn de invoerrechten te verhoogen in geregelde orde met de eischen dan betalen ten slotte de Europeesche kooplieden zelf do politieke dwaasheden Behalve de 1000 man die als gezantschapswacht te Peking en Tientsin achterblijven zijn de Russische troepen bezig de provincie Tsjili te ontruimen en naar den de met dicht gebqomte begroeide bergtoppen als met gloênde verwen overtogen de dagvor stin was in het schitterend rood van den avondhemel geheel schuil gegaan de schemering had reeds hare schaduwen over het dal uitgebreid toen de beide vrienden van hun bezoek terugkeerden Clara b fijn gehoor had hunne nadering het eerst opgemerkt De lampen m de groote kamer werden aangestoken de zware overgordijnen dichtgebchoven de kamer voor het gezellig avonduur in orde gemaakt Eindelijk kwamen de lang verbeide gasten de predikant en zijne dochter Marie Terwille van de zwaarboproeiden werd alle luidruchtigheid vermeden toch gmg de avond haastig voorbij en bracht alle aanwezigen onder den vriendehjkstcn indruk Vooral Graaf Waldemar en de predikant voerden hel gesprek Kgon von Bernsdorf was in hooge mate beminnelijk en gal geen oogenblik toe aan de geduchte aan zijn eigen veriics integendeel hij poogde anderen op te vroolijken en deed met fijnen tact zijn best om de jonge dames in een gesprek te wikkelen Marie was zeer stil zij zag er bleek uit en het was duidelijk dat zij met hare gedachten vaak elders was Egon trachtte hare aandacht te boeien en hare belangstelling te wekken Men begrijpt gemakkelijk waarom hij zich voornaniehjk met haar be ig hield zijn medelijden was daarvan de oorzaak zijn eigen droefheid trok hem tot haar do onder smart gebogene aan Clara steunde zijne pogingen om harer lieve vnendA afleiding te geven Graaf Hermann nam aan liet gesprek geen deel Boordt vtrvolgd