Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1901

aan den gemeenteraad van welke dat voor den burgemeester eigenhandig onderteokend is door den keizer waarnit men dan weer zon kunnen opmaken dat deze toch schuldiger is aan het geheel dan men eerst wel meende BINNENLAND Het comité voor algemeen kiesrecht zal eene landelyke meeting organiseeren tegen den tvjd dat de motie Troolstra ten gunste v n het algemeen kiesrecht in de Twee Ie Kamer in behandeling komt Aan de plaatselijke en districtscomité i is verzocht voor ditzelfde doel tegen dien tjjd zooveel mogelyk plaatselgke vergaderingen te houden Naar wij vernemen is de intocht van Hare Majesteit de Koningin met Haar Gemaal binnen Amsterdam bepaald op Dinsdag 5 Kaart ei k Op Vrjjdag 18 Janriari s namiddags 5 uur zal de Koningin naar Het Volk mededeelt de delegatie van het landelijk Hogerhuis coraité in audiëntie ontvangen j De delegatie beataat uit J G Gbtze eniC van Schooten en mej Ikf Schaafsma Aan de Koningin zal het gratie adres aahgebodenfi worden Benevens de Igsten met bubohoorende handteekeningen waarvan het aaatal tot nogitoe 10 294 bedraagt i I I Het huldeblijÜ van het Ned J léger aan H M de Koningin bij gelegenheiil van haar huwelijk zal bestaan uit een schuderg doorJ Hoynck van Papendrécht vJorstellendede ontmoeting van Ned en PruiÉjiche troepen in den avond van den slag hlWaterloo Dit geschenk gaat vergezeld vm een oorkonde vervaardigd door den heer Eckstein directeur der topograpUisjihp inrichting benevens een beschrijving v an de op de schilders voorgestelde gebeurtenis door het lid der commissie generaal ïuijoior Wuppermanni Deze documenten zullen wolden anngebod ijin een met toepasselijke ornimenten versierdezilveren doos i 7 Ir Naar men veqieemt zal ie betreiking van inspecteur vin het geneeskundig staatstoezicht in Zuid Ilolland thans waargenomen door dr Euysehi met het oog op de bü de StatenGeneraal manhangige gezondheids en woningwetten voweerst niet worden vervuld Naar de Residentiebode verneemt heeft het wetsontwerp tot verhooging van de subsidie aap de bgzondere scholen als gevolg van de Leerpichtwet den Raad van State verlaten zoodat de indiening ervan thans spoedig kan worden verwacht Gemengde Berichten In het midden der maand October jl heeft eene ongehuwde vrouw van 44 jaren middelmatige gestalte donker blond haar oogen blauw kleurig gelaat met betrekkelijk jeugdig voorkomen gekleed met zwart manteltie zwarten rok en geelachtige blouse oj manteltje geel strooien hoedje met bloe IHrccie Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1900 AangevaBgen 1 October TJjd van Greenwleli E i 1M 1 44 8 14 8 17 S 88 9 14 10 89 a a 4 ROTTIKDAMriee veraa 18 S8 1 17 8 18 8 80 8 48 4 39 4 64 5 8 18 T IT 1 a f a f f 5 01 r I a a 1 10 a a a a a 6 11 it ii § t 1 17 i g n w H 5 18 H a a a a 1 88 a 3 89 S il 03 5 87 5 4 6 89 7 47 8 07 1 68 5 10 w 7 48 a S O a a 6 80 a a a 7 5Ï jj j 03 a a a ll 9 a 11 95 a a a S 08 a i a i i t i il M a la en Sa Ueaae Elba HjbaUlen Op deae treinen a j Zondag Meendag eft Dinadag Mndngaehe retourbilietlen tear de 8e kl terkiiigbeer legen enkelen TreUllptüi ff Hollendaalie Spoer L S lr anpplemenl bewiji 1 Uee Hined BOTTERDAU SOVDA TU aerae 18 80 18 88 11 81 11 46 18 10 5 41 6 04 11 58 19 06 IS Sl 1 0 raenlUtiaf op den loop kan niet gerakend werden E Hollandaobe apeor L Eitra anpplem lbe üa en de Compegnie der Wagon Lila eOUDA DEN UAAGfiee verae 88 18 16 18 16 18 63 1 58 2 81 3 45 4 19 4 50 5 85 1 10 5 08 1 81 6 13 a 1 86 g H n n 5 17 a 9 4 10 88 10 46 11 41 18 08 18 46 18 66 1 40 8 80 8 48 4 15 4 i 5 88 5 65 6 15 6 4 7 S7 5 88 6 04 7 08 7 15 7 89 8 85 8 66 9 03 9 44 lO U 11 86 11 36 18 06 1 80 3 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 28 8 8 7 01 7 41 7 56 8 18 9 61 10 30 10 17 1 86 4 43 6 88 67 a 10 38 1 50 4 68 6 43 10 11 ï 10 48 8 01 5 11 8 54 10 88 G o U n V VI T f R D A M Jriee aer tou lk 6 19 8 11 8 8S 9 83 10 80 10 69 18 0S 1 10 8 86 8 85 07 43 5 19 86 8 48 9 51 O l 9 10 87 11 06 matW 8 01 8 58 9 1 10 10 11 04 18 48 11 67 1 57 8 86 H 1 67 5 S 6 0 16 44 9 35 10 8 11 08 11 6 Am t C 8 1 9 18 9 87 10 86 11 1 108 1 10 8 18 8 10 4 87 1 6 46 6 8 9 t8 10 kO 11 16 18 14 10 48 8 01 IA T 7 7 as 07 01 9 18 9 80 10 11 10 54 11 54 11 113 11 84 8 11 3 09 8 84 4 t7 48 5 81 5 4 7 05 7 81 8 1 9 8 13 8 46 iO S3 10 69 i dt pM i t l l M H m nik rein 1 Ie en 8 klaaae e botalen L ebalae biljet la kl een anppleMeft U L toe veraa 3 18 4 88 3 j9 84 6 11 5 04 6 80 7 00 Vïi t f 6 31 7 15 8 10 6 9 13 9 31 U 16 18 87 18 50 1 81 A ma W 6 34 6 47 7 80 8 85 8 44 9 80 46 11 80 18 48 1 06 8 II 1 8 8 47 6 016 88 6 36 7 86 8 86 10 06 1o l 7 0 7 31 8 18 8 19 9 19 10 18 10 8 18 611 86 6 3 88 4 18 4 84 6 47 7 18 7 64 8 08 9 18 11 9 3 19 4 3 4 48 5 48 6 Si 7 00 7 63 9 01 8 85 10 06 10 46 4 3 7 84 9 18 11 07 t ss 9 26 18 88 7 47 8 88 9 80 10 10 10 55 U 88 19 08 t 4 S OJ 6 07 6 44 1 8 09 9 87 10 88 11 55 18 87 K 98 A R l a 17 10 41 1 86 M 08 7 84 8 80 O Oi 9 66 10 64 11 87 18 11 18 61 8 U 8 40 S 6 4 48 5 80 1 7 84 7 41 1 86 9 89 10 07 10 88 U 88 Kin Tsjau in Mandsjoertje te trekken Vandaar gaan zjj naar Moekden Verspreide Berichten Fbankruk Tusschen Urbain Cohier den bekenden medewerker van de Anrore en den redactear der Telegraphe van Toulouse ia eergisteren te Pargs weer eens gednelleerd op den degen Urbain nam een aahvallende en zijn tegenstander een verdedigende houding aan en al spoedig kreeg de eerste een prikje in den onderbuik er liet zich een druppeltje bloed zien en aan de eer was voldaan de gewonde kuierde naar zgn rgtttig en de andere deed precies hetzelfde zonder prik hier ot daar I De aanhouding van den Russischen vorst te Nizza schijnt ondanks zijn nihilistische reputatie niet de minste beteekenis te hebben al hebben de tegelijk met den vorat aangehoudenen dan ook nogal wat op hun keristok in den vorm van bedriegerijen als anderzins Wegens overtreding van het uitzettingsbesluit zal de vorat zich te verantwoorden hebben Als de keizer eenmaal iets in zijn hoofd heeft weet hU van geen maat en van geen uitscheiden Kortelings achjnt hji tot de meening te ziJn gekomen dat zijn onderdanen geen grooter gelnk deelachtig kunnen worden dan het bezit van een prent door hem eigenhandiglijk geteekend ot ontworpen wat wel zoo ongeveer tot dezelfde droeve resultaten nit een artistiek oogpunt leidt Pas hebben we gehoord dat de familieleden van de in China dusgenaamd voor vorst vaderland en Christendom gevallenen verblijd worden met een prent die aan Iceliikheid en banaliteit niets te wenschen laat of de keizer wordt nu in zijn hoedanigheid van Pruisisch koning aan tuitdeelen gemeld vaa gedenkbladen voor deif achttienden Januari 1901 Dat schijnt Wilhelm II niet porsoonlyk saamgeprutst te hebben een professor Doepler heelt het misdrijf bestaan doch j l er dit zij ter eere van den keizer geboekstaafd niets minder leelijk oml De achtergrond is één en al purper en hermelijn en daarop teekenen zich af de traditioneele pootige juffers der gerechtigheid en der krijgskunst die mot opgeheven armen een omvangrijke koningskroon opgeheven houden boven twee medaillons voorstellende den grondvester van het Pruisische koningachap Frederik I en den tegenwoordigen koning Lauweren en linten zjju natuurlp dooreengestrengeld tot opluistering van de schoonheid en tot verheffing der symboliek en dan aanschouwt men wijders een koningshoed en een keizerikroon als teeken van bevordering 1 Beneden de groep zeulen twee jongskens een zwartgelokt en een blondbehaard met het rijkszwaard den rijksappel en den schepter welke voorwerpen veel te zwaar voor de kereltjes schijnen en dan ook niet berekend zijnvoor hun draagvermogen Reeds zijn exemplaren van deze bont in kleuren uitgevoerde prent door een keizer cadeau gedaan aan den burgemeester van Berlijn Kirachner aan den magistraat en 1 Kjudn 6 68 MoordtLobt door ïTieuwer erk yOftpelle I L GODDA 7 11 7 18 7 88 7 88 7 86 8 81 8 88 9 08 9 84 9 SS 9 57 10 85 11 08 11 9 18 18 a 40 11 1 9 8 60 J 11 19 8 67 8 85 7 44 Kotlerdun M BottordnmD P Rotterdam Alleen 9 C 9 89 9 45 10 18 10 56 11 86 11 60 19 84 8 09 8 64 11 18 9 to 9 48 7 68 Botterdua Beurs nun 6 4fi Rotterdam D P a iliitterdam M 4 48 5 80 6 0T 7 18 7 48 Capella 4 68 5 1 t NieuwerWk 6 01 6 61 Moordrooht 6 11 6 04 a Ooada 10 8 7 89 8 04 it Alleen la en 8e Uaaae extn betalen e 10 16 10 86 10 88 10 48 10 49 8 89 3 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 10 19 10 69 1 11 11 11 88 11 86 9 H 9 81 10 00 8 17 8 41 8 68 9 08 9 149 08 9 19 7 16 7 88 7 S 7 68 1 68 Gouda ZeTdnh Moero 8oetermeer Zeg Voorburg a Hage Hage Voorburg ZoeteriD Zeg 7eMnh Mc nmi m Kanltatiet 6 03 fl ü L DA u ra KI 18 00 18 37 8 16 8 38 8 40 11 88 1 09 8 08 E 9 89 10 59 11 16 11 84 11 47 9 07 t lO 6 84 7 48 8 18 J JI 4 08 7 4 8 18 ioada Oadew Woerd Ubwiht 8 88 8 58 9 89 10 14 10 49 Ulreolit Woorden Oudew oada 11 85 men voorzien van een reistaschje waarin waarschijnlijk geldswaardig papier ter waarde ran pi m f 2000 geborgen hare woning te Twello verlaten en zich aan het station aldaar van een plaata iaartje heenreis naar Amsterdam voorrien Over haren inboedel heeft zii vooraf beschikt bij schenking door aanhechting van briefjes inet vermelding der namen van de personen aan wie zjj de voorworpen had toegedacht Zg is genaamd M E S welken naam zjj evenwel verbergt voorgevende een gravin of een dochter van een gravin te zijn gravin du Soleil Hare geestvermogens zijn eenigermate gekrenkt Op grond daarvan vreezen hare betrekkingen te Twello woonachtig dat haar eenig onheil zal zgi overkomen De burgemeester van Twello verzoekt opsporing en bü ontdekking van haar verblijf bericht Uit den Haag meldt men De woning waarin Huis en Haard bestemd om aan jonge vrouwen en meisjes die eene betrekking bekleeden een aangenaam verblgf te verschaffen zal worden gevestigd ia naar nader wordt gemeld niet gehuurd maar het groote gebost is door den eigenaar notaris van den Broek welwillend een jaar in bruikleen afgestaan op proef of het in de behoeften zal voorzien 1 procureur generaW van l t gerechtshof i 6ravenhage mr BgleveM zal zalf het ibaar Ministerie waarne i bij de heeling in hooger beraep vM ie zaak van heer Van Schermbeek tegen den bnrgeIster der residentie Men verwacht de open 1 in Februari 1 s die door gerJijk is Qisch Zietog is op iiemde in uw ifonW Prinai hd r man vdor miahandeld en kenhuis te Grrf etomen heeft riiming verlateiiJ Ffinb die doMds als milici in garnizoen lag ii fs zooati t dóór den krijgsrkad te I eeuS die daad tot 15 jaar gevange oordeeld üPebil lAilnJh t Acj genster Overt lis Mrstèld vanli baïe beüiandelini voojtl h4t hi otpaaifI te laatto I w et f Jde4i vooi jstraj ver f t Voor de handelskamer der rechtbank te RotterdnAi deed zich eergiater een zondepiing geVal voor Er zou worden gepleit in een verzetzaak maar geen der beide advokaten wilde het eerst het yoord voeren die van den aanvankelijk gedaagde nu opposant meende dat door iiot verzet partgen weer in de oorspronkelijke positie waren gebracht terwijl die van den aanvankelgken eisoher nn geopposseerde betoogde dat er verzet werd gedaan tegen een vonnis eh het dus aan de tegenpart j stond de bezwsiren tegen het vonnis aan te voeren De rechtbank besliste na zich in raadkamer begeven te hebben dat t eerst het woord was aan den advokaat van den opposant 4 39 4 47 1 48 1 64 36 8 14 48 1 58 8 03 i 09 8 8 4 13 4 84 a 4 44 4 51 a a 5 1 1 84 5 07 5 18 U S 9S 5 40 6 81 7 89 E 6 80 7 10 7 36 8 56 10 87 7 85 u 10 5 3 7 38 8 43 11 01 7 64 8 08 69 11 88 11 4f Volgens Der Bund heeft de opbrengst der collectes in Zwitserland voor do Boerenvrouwen en kinderen nu reeds het bedrag van 120 000 fra bereikt Over de beste wiji van verzending van dit geld wordt nog beraadslaagd Et is nu t een en ander bekend geworden lOmtrent de reden voor het ontslaguemen van het beituur der Haarlemsche afde ling v n AÉ R K Volksbond lp een vergaderitiüverd van den afgetreden en niet aanwezigen voorzitter door den heer van der Kamp gezegd dat grooter vuilik grooter huichelaar niet denkbaar was Men moet erkennen dat er crisiasen zijn 1 en minder ern8tige woorden ichen brengt nu de Tgd ook ovele verklaring v wat er gebeurd is lak der moeilijkheid is een complicatie het bestuur gewikkeld is door een zgnerUeden den heer van de Kamp Deze TO Ïf itter van een neutrale kiesverhg door welker toedoen hij ook lid rorden van den gemeenteraad Nu zijn e bondsleden tegelijkertgd en vanzelf van de Katholieke Kiesvereeniging jdeze verbiedt in haar statuten dat j 3den lid zjjn vi p eén and e kiesverMg De heer van de K mp zou dus ld kunnen zijn van deze en te gelgk In neutrale kiesvereeniging de keua gesteld om 6f als bondslidtnken óf zgn lidihaatschap van de ne p te zeggen heeft hg beide geweigelid I heeft voor deze zgn houding steinIte verkrijgen bn de meerderheid vanJeelMigsbestaur f rAD I U PUDA 8 Jam jèrdam zyn bi T iMOl Mie IplosainI iVM dit vraagstuk houdt heMM tra al bestuur viln den bond hetwelk thainw lnet de leiijidg der aldding balaat nu bezig zich daarbij o hetstandWaatsende têan d n geestwken advihn yka den weelincs DièsMSnt i Ie wislainiifjkjto eer gTc d ondeifiljijzerps aan dd liooj gijf opa lader ond mej H VEttfcEK a d IJSEL Ajfj de f I JBclut tgehouden hardrijdartf aiien 18 m innen deal Ie prgs J van den Béng Jz te BleiswiJOc 2e prgs C den Toom te Nienwerker cerk a d IJsel 3e prgs A Zwijnenburg te Capelle a d IJsél Stolwijk Vrouw K alhier die verfeden week tgdens den wedstrgd een aardig sommetje met tenten ontvangen had kwam gemakkelgker doch minder pleizierig van haar geld af dan ze het gekregen had Ze had het nl veilig naar zo meende in een linnenkast weggeborgen doch toen ze even eene boodschap was gaan doen en terugkwam was er f 35 van haar geld verdwenen Dat waren de 14 rijksdaalders die het hoofdbestanddeel van het weggeborgen geld uitmaakten het kleinere geld had men laten liggen Het vermoeden ligt voor de hand dat geen vreemde de dader is geweest 10 12 10 40 lo m 10 8 J 10 81 10 46 11 01 a 11 81 11 48 1 Aüean Dn ri a a 8 34 t a a J a 8 tO 8 56 8 10 0 11 86 l 9 18 10 88 10 31 6 1T 6 87 6 88 7 06 7 6 l 8 81 6 8J a a f 6 46 6 5 7 0J 7 36 a 9 46 9J6 a 9 46 a 0 53 a 10 03 a n 09 10 1 ll lS 80 tM 9 47 d L 8 01 8 19 9 17 9 53 13 r 8 84 ie 1 58 E = 8 48 8 6 4l 11 19 9 58 10 08 10 17 10 89 10 84 10 18 10 48 il ti 10 11 11 11 57 11 47 Kapeu e a d IJsïl Benoemd tot tgd onderw alhier G P De Vries te Qouderak ScHOOKHOVES Do IJiclub vierde gisteren ter gelegenheid van haar 20 jarig bestaan een schitterend jjsfeest Voor de noodige afwisseling had t bestuur gezorgd en het prachtige winterweder deed talloos velen naar hartelust genieten op de keurig vertierde banen Was tijdens de matinee mnsicale het z g promenaderijden reeds zeer aantrekkelijk niet minder gelukkig slaagde het avondfeest op de verlichte banen waar ook vele gemaakerden zich bewogen te midden der menigte Het feest word besloten met een vuurwerk Elke entrèe kaart gaf ook het recht tot deelneming aan eene tombola in welke de hoofdprijzen twee goudin horloges waren Als bijzonderheid zij gemeld dat gisteren de heer P Voorwinden winkelier Zwaanshals Kottèrdam niet te be§t ter been zijnde de tocht over het ijs naar Gopda per prikslede heeft gemaakt uit en weer zonder vermoeidheid en in korten tijd VeRG4DERlNGVANDËKüEMËKNTEK4AU VRIJDAG 18 JANUARI 1901 1 Voarzitter de Burgemeester f Tegenwoordig de bh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart Prince van de Velde van Galen Lnger van Iteraon de Lang Krook i Straater Dessing Vingerling Jaspers en de Baadt De Voorzitter deelt mede dat de SecreI taris door ongesteldheid is vei hinderd zoodat als Secretarlk zal tungeeren de heer W Kromhout If De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezeb ten onverand d goedgekeurd De Vbot ittei deelt mede dat i lo doo Ged j Staten is ingezqnden een staat aangevende de verzekering der uitkeering aan de gejaeente over 1900 ingevolge de w t regelen il de flnancieele verhouding tns8cl en het Rijlgen dd gemeente 2o Ged St at ontvaflgst hebben bericht van de in alfsch ft medegedeelde door den I Baad dezer gemeente vastgestelde vei orde ning tot wijziging der algemeene politie 1 verordening en der rerotdeoing op het stoora tramverkeer binnen de bebouwde kom der gemeente 3e door Ged St zijn goedgekeurd a het Raadsbesluit van 7 Dec jl tot wijziging der verordening regelende de bezoldiging van het onderwijzend personeel aande lagere school der gemeente voor zooveelbetreft de 2e bnrgerscbool voor jongens b vier Raadsbeslniten van 7 en 28 I ec jl tot wgziging der begrooting van inkom i aten en uitgaven dienst 1901 4e door B gn W op 15 Januari jl opname is gedaan van de kas en de boeken van den gemeente ontvanger waarvan het proces verbaal voor de leden ter visie is gelegd Worden aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter Mgne heeren In het vorige jaar ia door B en W ingediend een voorstel om te besluiten tot oprichting van een abattoir Na dien tijd is ingesteld een commissie van bgstand in het beheer der gemeente werken B en W zonden er prijs op stellen om aangaande eenige cg fers van bouwkosten enz het oordeel dier commissie te vernemen Ik heb de eer namens B en W aan den Raad machtiging te vragen dat voorstel aan het oordeel dier commissie te onderwerpen Ean de Baad dat goedvinden f Dan ia aldus besloten Ingekomen Een voorstel van B en W tot hetbenoemen van 9 personen in de Commissietot wering van schoolverzaim Een vooratel van B en W tot wijziging der gemeente begrooting dienst 1900 Een vooratel van B en W om gedeeltelgke onthelOng of teruggaaf van plaatselijke directe belasting naar het inkomen i Een voorstel van B en W tot verkoop van grond aan J M van Leeuwen 5 Ben voorstel van B en W tot afkoop vïn rechten op gemeentegrond door W de Jong Wz 6 Een voorstel van B en W tot afkoopvan rechten op gemeentegrond door de erfgenamen van J Smit No 1 6 zjjn gedrukt en voor heden aan de orde 7 Een schrijven van B en W tot overname van wegen met rapport van de Commissie voor Bijstand Ter viaie 8 Een voorstel van B en W betreffende het maken van een brug bjj het nieuwaan te leggen park en om den toegangswegbg het station naar dit park te veranderen Ter visie 9 Een voorstel van B en W tot wijziging van den staat der deelnemers aan hetpensioenfonds Ter visie 10 Ken voordracht van B en W vooronderwijzer aan de 2e Burgerschool voorjongens J aarop zyn geplaatst de hb i P de VOS te Gouda A ENTROP te NgkerkT Dï VRIES te Bolsward Ter visie Aan de orde 1 De benoeming van 9 leden der Commissie tot wering van schoolverzuim Ing St No 1 1901 Benoemd worden de heer Dr F H G van Iterson met 14 st J W Berkeibach van der Sprenkel met 15 st de heer A J IJsselstgn Cz met 16 at J Gouda met 16 st J G Kropman met 16 st L A H J M Quant met Ifi at Mr A Slob met 9 st Mej N J Schelling met 10 st E C L van Echten met 16 at Aan de orde Het voocstel tot wijziging der gemeentebegrooting dienst 1900 Ing St No 7 1901 Het voorstel tot het verleenen van gedeeltelijke afschrijving of teruggaaf opaanslagen in de pi directe belasting naarhet inkomen dienst 1900 wegens overlijden of vertrek der aangeslagenen Ing St No 2 1601 Het voorstel tot verkoop van twee stukjesgrond aan J M van Leeuwen Ing St t No 103 1900 Het voorstel om J de Jong Wz en deerven W de Jong Wz toe te laten totden afkoop van de rechten der gemeenteop fipr perceelen Ing St No 3 1901 Hbt vooratel om de erven L Smit toete laten tot den alkoop van de rechtender gemeente op en pefceel Ing St No 5 1901 Worden goedgekeurd Aan de orde 7 Het voorstel tot wijziging der instrnctie en tot herziening der jaarwedde van den Havenmeester Ing St No 102 1900 De heer van Galen vroeg welk salaris de vorige titularis had De iVoorzitter deeldi mede dat die f 1 60 per Week had De heer van Galen vroeg of het noodig was dat daarvoor zoo n hooge bezoldiging werd gegeven De Voorzitter deelde mede dat de persoon die voor Bos het waa f 150 salaris ontving en dat dit een post waa waarvan de verantwoordelijkheid groot was Het eerstel wordt goedgekeurd Aan de orde 8 Het voorstel lot verlenging van het aande onderwijzeres mej P W Bouwer verleende verlof Ing St No 4 1901 Wordt goedgekeurd 9 Het voorstel betreffende de indeeling dergemeente n kiesdistricten Ing St No 99 1900 Door den heer Herman word een motie voorgesteld om deze zaak naar B en W te renvoieeren daar het aantal inwoners in de drie districten niet gelijk genoeg was Nadat hierover de hb van Galen Prince Jager de Lang en do voorsteller badden gediscussieerd werd de motie in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 7 st Daarop werd door den heer Herman het volgende vooratel inhediend Ie District wordt begrensd door den IJssel de TnrIsingelgracht de Bnitengonwe de Binnengonwe tot de Turfmarkt een Ign door het midden van het water der Turfmarkt een lijn door het midden van het water achter de Sint Anthonieatraat en dat der Zeugstraat en der Spieringsstraat tot aan den IJssel Inwoners 7448 2e District wordt begrensd door den IJssel en een Ign van den IJssel door het midden van het water der Spieringstraat en der Zeugstraat T fr aan het Lombardswatertje vandaar door het midden van het Lombardswateftje het midden van het water der Varkenmarkt en het midden van de watering tusschen het kazerneplein en de Zwemschool tot aan de Bleekerssingelgracht door het midden dezer gracht tot aan het Bloemendaalsche Verlaat door het midden van dit Verlaat in het water langs de Spoorstraat tot aan de Spoorbaan van den Staatsspoorweg en langa het midden der spoorbaan tot aan de oostelijke grena der Gemeente langa die grens tot aan den IJael Inwoners 7434 36 District wordt begrensd door den IJssel de Turfsingelgracht de Binnengonwe tot aan de Turfmarkt eene liJn door het midden van bet water der Turfmarkt en dat achter de Sint Anthoniestraat tot aan het Lombartswatertje eene lijn door het midden van het Lombartswatertje het water der Varkenmarkt en de watering tusschen het kazerneplein en de Zwemschool tot nan de Bleekerssingelgracht eene Ign door het midden van deze gracht van het Bloemendaalsche Ver aat en het water langa de Spooratraat tot aan de Spoorbaan van den Staats spoorweg het midden van de spoorbaan tot aan de oostelijke grens der Gemeente de Oostelijke en Westelijke grenzen der Gemeente Ot aan den JJasel District ni Inwoners 7208 II dito 74B4 I dito 7448 Totaal 22034 Inwoners der Wordt vervolgd Gemeente Gouda Kicnire Farapliile § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN Toor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTjD S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelepkooH Mo 3t Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkri IIV 81 98 V 98 S 98 loov 88 8S V Vi M 8 l ï V 81 BBV 6 101 87 J8 i l l 10 84 BOO 91 89V 681 85 5 10 S 204 l Vi 9 118 110 90 891 ll li 1 10 m 1 S85 l 100 85 66 Hl 97 8V lOO V 100 114 141 69 los 7 74 104 87 Va 99 48 88 i 160 810 108 10 9811 100 117 117V loi y 84 17 JAN ysDKHND C t Ked W S iVidito dito ditc 8 dito dito dito SlloNO B Übl Goudl 188198 4 talis lDsehrgTiDgl668 81 6 OoBTBNK Obl in papier 1868 I dito ia silT rl868 I PomTuaiL Obl met coupon 8 dito ticket 8 UUBliAND Obl Binnenl 1894 4i dito Gecons 1860 4 dito bij Eotbs 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito ia goud leeo 1883 6 dito dito dito 18S4 S dP4H Ferpet acbdld 1S81 4 rDKXiiJ Oepr GoDT leen 1690 4 Qaa teeoing Berie D GeOeleeum aerisO 2uiD AFB Rp T oblg 1898 h UiiiOO OIf ut Sob 1890 6 7iNEKDBU Obl 4 onbop 1881 VVtTUDiH Obhgatiea 1896 8 ELoTTSKDAH Stffd Ifleu 1894 8 D N Afr Hundeiar aand AreiK sb Tab M j Cerlificatea Deli Maataobappü dito Ara HTPotheekb paudbr 4 1 Calt Mj der Voratenl aand s Gr Hypotheekb pandbr 4Vi NederlaDdaohe bKok aaad Ned Handel maataoh tiito I N W h Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hjpotheekb pandbr 4i i Utr Hrpotbeakb dito 4V OoBTiNR OoatHoag bank aand Rdsl Hypotheekbaok paodb 6 A HIKIKA Equt hy potb pandb 4 Maiw L G Pr Lien rert 6 KiD Holl U Spoor w Mij aand Mij tot Ëxpi V 8t Spw aand Ned lod Bpoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S luLisSpoorwI 1887 69 A Eobl S Zuid Ital Spwmij A H obl 3 oii H Waraobau Weenea aand B uaL Gr Raaa Spv Mij l obl 4 Baltiaah H o aard Faiiowa dito aand 6 IwaDg nombr dito aand 6 Kurak Gh Azov Sp kap ob 4 dito dito oblig 4 AjfiBiEA CoDt Fhc Sp My obl 5 Chic k North W pr Cv aand l dito dito Win 8t Peter obl 7 i Dearer k Kio Gr Spm eert v a ïllinoia Central obl in goud 4 j Louiar b Nashvilli Cer t aand Mexico N Spw Mg Ie hyp a 8 Miss Ktanas ▼ 4pCt pref aand N TorkOntaaio Weat annd Penn dto Ohio oblig 6 i Oregon Cklif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Msoit obl Un Pao Hoof lyn obig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 Oanida Can South Chert T aand riN 0 Eallv b Na lo h d o O Amaterd Omaibua Mij aand Rotterd Tram frex Maata aand Nbd Stad Amsterdam aand t Stad Rolterdaq aand 8 BiLOicStad Antwerpen 1887 S i Stad Bruaael 1886 8 HoNO Tbeiaa Begallr Geaelaoh 4 OoBTBVK Staataleenig 18S0 5 K K Oo8t B Or l880 8 PAif Jf Stad Madrid 8 1868 Niii Vu B z Avb Spoel eert OPRUIMING der EESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prijzen D SAMSOM INGEZONDEN Geachte Stadgenooten De Commissie voor Werkverschaffing gevoelt ich gedrongen ter uwer kenniü te brengen d t de opbrengst der schAalcollecte niet aan de verwacliting heelt voldaan Zeer graag hadt de Commissie ntig die verklieden aan willen nemen die het zoo hoog noodig hadden maar na de gebonden Jïollecte is tegengevallen en er circa J 150 wekejii ks moet uitbetaald worden is de Commissie genoodzaakt a s Zaterdagavond een gedeelte der werklieden te ontslaan Ten zeerste betreurt de Commissie dat zÜ dit besluit moest namen om daardoor de werkzaamheden voor de blijvende werklieden te verlengen en hoop zjj nog dat er groote gitten moge inkomen opdat het mogelijk zonde zjjn om het genomen besluit te niet te doen De heeren P v d End Turfmarkt E U Jongenbnrger Crabethstraat en P W Kamphuizen Hooge Gouwe zijn bereid de gitten die we hopen in mochten komen in ontvangst te nemen In dank door K van den heer V ontvangen i 10 DE COMMISSIE COBRESPON DEWTIE Dizi Uw ingezonden stuk kan geplaatst worden zoo gjj het met uw naam wil onderteekenen Bed A VËKTËf TIElN DAMES ZANGVEKEENIGING AHNOLD SPOEL Directenr De Heer J H B SPAANDEHMAN Dirigent de Heer BEDSEKAMP met welwillende medewerking van H H Genoodigden Piana Accompagnement Mej COR vak dub HAAK nit Rotterdam Volksvoorstelling Opera Comique van Robeki Planqcettb o V Zaterdag 19 lanoari 1901 des avonds te hdlfaeht in de Zaai Kunslinin der Sociëteit lOas Genoegen i Bewijzen van toegang k SOcts liteRang en fS cents 2e Rang verkrijgbaar van al Vrijdagavond 7 uur bij den Boekhandelaar J DE VEN Markt Plaatsen kannen besproken worden op vertoon van kaart Zaterdag van 10 12 en van 3 5 uur Aan de Zaal wordt des avondsffeen Bureau gehouden Grossiers Gevraagd Een der grootste StoomkoekfabrlekeH van ons land met goede reputatie en scherp concurreerende prijzen VE AAGT GROSSIERS die tegen flinke provisie genegen zijn bet artikel Koek aan labrieksprijzen te verkoopen Aanbiedingen worden franco ingewacht onier let B bureau van dit blad Ondergetcekende beveelt zich Ibeleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIIPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevcring van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend jerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Hït beitc ooacluileljMati en JE makkiljrkste portimldd l VDor Hecr4 1 jWI eaToora d m cnKindtrach Mnw rk f bL te de Appretunr iet C II NUllar k O vfKï Berlla Beuth Slr 14 Man lette goed Müiw op naam en fatarlekamefk